برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1344 100 1

بیضی وار

معنی بیضی وار به فارسی

بیضی وار
مانند بیضی ٠ بیضی آسا ٠ همانند بیضی ٠
[ellipsoid] [ریاضی، زیست شناسی- علوم گیاهی] [ریاضی] رویه ای که مقطع آن با هر صفحه ای بیضی یا دایره است [زیست شناسی- شاخۀ علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی به شکل تخم مرغ متقارن در گیاهان که در دو انتها به طور یکنواخت باریک شده باشد
[expansion ellipsoid] [فیزیک] بیضی واری که طول محورهایش با ضریب انبساط طولی در شبکۀ بلور متناسب است
[flattened ellipsoid, oblate ellipsoid] [ریاضی] بیضی وار حاصل از دَوران یک بیضی حول یکی از محورهایش به طوری که قطر دایرۀ استوای آن از طول محور دَوران بیشتر باشد
[Poinsot ellipsoid] [فیزیک] ← بیضی وار لَختی
[ellipsoid of revolution, spheroid] [ریاضی] بیضی واری که از دوران یک بیضی حول یکی از محورهایش پدید می آید
[momental ellipsoid] [فیزیک] ← بیضی وار لَختی
[inertia ellipsoid] [فیزیک] سطحی فرضی که با گشتاور لَختی اصلی جسم چرخان تعیین می شود و نسبت به جسم ثابت می ماند متـ . بیضی وار پوانسو Poinsot ellipsoid بیضی وار گشتاوری momental ellipsoid
[stretched ellipsoid, prolate ellipsoid] [ریاضی] بیضی وار حاصل از دوران یک بیضی حول یکی از محورهایش به طوری که قطر دایرۀ استوای آن از طول محور دوران کمتر باشد
[ellipsoidal lava] [زمین شناسی] ← گدازۀ بالشی

بیضی وار در دانشنامه آزاد پارسی

بِیْضی وار (ellipsoid)
رویه ای از درجۀ دوم که همۀ مقاطع مسطح آن بیضی یا دایره اند. بیضی وار نسبت به سه خط دوبه دو متعامد (محور)، و نسبت به سه صفحه که با این خطوط معین می شوند، متقارن است. محل تقاطع این خط ها مرکز بیضی وار است. بیضی وار دورانی (کره وار) بیضی واری است که از دَوَران یک بیضی حول یکی از محورهایش پدید آمده باشد. مقاطع حاصل از تقاطع چنین بیضی واری با صفحات عمود بر یکی از محورهایش همگی دایره اند.

بیضی وار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرمول محاسبه حجم بیضی   • سهمی گون بیضوی   • مساحت بیضی گون   • هذلولی گون یکپارچه   • معادله بیضی در مختصات قطبی   • معادله هذلولی   • معادله بیضی و هذلولی   • مساحت کره بیضوی   • معنی بیضی وار   • مفهوم بیضی وار   • تعریف بیضی وار   • معرفی بیضی وار   • بیضی وار چیست   • بیضی وار یعنی چی   • بیضی وار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بیضی وار
کلمه : بیضی وار
اشتباه تایپی : fdqd ,hv
عکس بیضی وار : در گوگل

آیا معنی بیضی وار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )