انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1012 100 1

بیضی

/beyzi/

برابر پارسی: تخم مرغی

معنی بیضی در لغت نامه دهخدا

بیضی. [ ب َ / ب ِ ] (از ع ، اِ) رطوبتی است سفید و شفاف مانند سفیدی بیضه ٔ مرغ در میان چشم مابین پرده ٔ عنبیه و عنکبوتیه. (غیاث ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). || سپیدی. || صافی. (ناظم الاطباء).

بیضی. [ ب َ ضی ی ] (ع ص نسبی ) از بیضه. به شکل بیضه. تخم مرغی. بیضوی.

بیضی. [ ب َ / ب ِ ] (از ع ، اِ) منحنیی (مسدود) واقع دریک صفحه که مجموع فواصل هر نقطه ٔ آن از دو نقطه ٔ ثابت (موسوم به دو کانون بیضی ) واقع در آن صفحه مقدار ثابتی باشد. یکی از طرق رسم بیضی اینست که پس از انتخاب دو کانون ریسمانی بلندتر از فاصله ٔ دو کانون اختیار کرده دو انتهایش را در دو کانون نصب کنیم ، و مدادی را در داخل ریسمان انداخته بکشیم بطوری که دو قسمت ریسمان ممتد شود؛ حال اگر نوک مداد را با حفظ این حالت بر کاغذ بکشیم بیضیی حاصل میشود. (زیرا مجموع فواصل نوک مداد از دو کانون همواره مساوی طول ریسمان است ). این طریقه را رسم بیضی بحرکت اتصالی گویند، و مخصوصاً برای رسم بیضی بر زمین (مثلاً برای طرح حوض یا باغچه ٔ بیضی شکل ) میتوان آنرا بکار برد. برای رسم بیضی پرگارهای مخصوص نیز ساخته اند. بوسیله ٔ بریدن مخروط مستدیرالقاعده با صفحه نیز میتوان بیضی بدست آورد. و بیضی را قطع ناقص نیز میخوانند. مدار گردش هر سیاره بدور خورشید بیضیی است که خورشید در یکی از کانونهای آن قرار دارد (قوانین کپلر). نظر به اهمیت بیضی در مکانیک و علم نجوم بعضی از اصطلاحات مربوط به بیضی با اشاره ٔ اجمالی به برخی از خواص آن ذکر میشود:
1 - دو کانون بیضی را معمولاً به F وَF، فاصله ٔ آنها (فاصله ٔ کانونی یا بعد کانونی ) را به 2C،و مقدار ثابت مذکور در تعریف بیضی را به 2a نمایش میدهند. اگر M نقطه ای از بیضی باشد، قطعات MF و سEMFا شعاع های حامل M نامند؛ بموجب تعریف بیضی ، همواره : 2a = سMF + MF
2 - وسط سFF (نقطه ٔ O) را مرکز بیضی ، خط سFF و خطی را که از O بر سFF عمود شود دو محور بیضی ، و نقاطتقاطع محورها را با بیضی (نقاط A و َA و B و َB ) رئوس بیضی خوانند. قطعه ٔ AA قطر اطول و قطعه ٔ سBB قطر اقصر بیضی نام دارد. اولی مساوی 2a است ؛ طول دومی را به 2b نمایش میدهند. مرکز بیضی مرکز تقارن آن و دو محورش محورهای تقارن آنند. فواصل دو انتهای قطر اقصر از دو کانون مساوی نصف قطر اطول است. (مثلاً a = سBF = BF).
3 - نسبت فاصله ٔ کانونی را به قطر اطول (یعنی c/a را) خروج از مرکز بیضی خوانند و آن را به e نمایش میدهند. خروج از مرکز بیضی همواره کمتر از یک است و هر قدر به O نزدیکتر باشد بیضی گردتر (یعنی به دایره نزدیکتر) است ، و اگر خروج از مرکز صفر شودبیضی به دایره تبدیل میگردد. پس دایره حالت خاصی ازبیضی است (بیضیی است که دو قطرش با هم مساوی باشند).
4 - پارامتر بیضی نصف طول وتری است که از یکی از دو کانون بر محور کانونی «AَA» عمود شود. معمولاً آن را به p نمایش میدهند. و مقدارش برابر b2/a است.
5 - دو خطی را (D و َD) که بفاصله ٔ a2/c ازمرکز بر محور کانونی عمود شود خطوط هادی بیضی نامند، و هریک را نظیر کانونی که با آن در یک طرف مرکز است میشمارند (D نظیر F و َD نظیرَF). فاصله ٔ هر هادی از کانون نظیرش برابر p/e است. نسبت فواصل هر نقطه ٔ بیضی از یک کانون و هادی نظیر آن برابر خروج از مرکزبیضی است ( e = MP و MF، این خاصیت را میتوان تعریف بیضی قرار داد).
6 - مساحت بیضی مساوی AB p (یعنی حاصلضرب عدد پی در حاصلضرب دو نصف قطر) است. طول محیط بیضی را نمیتوان با عبارات معمولی بیان کرد. مقدار تقریبی آن (b2 + a2) 2 o p است. (دائرة المعارف فارسی ).

معنی بیضی به فارسی

بیضی
( صفت اسم ) یکی از اشکال هندسی شبیه بتخم مرغ .
از بیضه ٠ بشکل بیضه ٠ تخم مرغی ٠ بیضوی
[parallactic ellipse] [نجوم] بیضی کوچکی که جابه جایی سالانۀ هر ستارۀ نزدیک به خورشید را نسبت به ستاره های دور براثر اختلاف منظر ناشی از حرکت انتقالی زمین نشان می دهد
[strain ellipsoid] [فیزیک] مکان هندسی نقاطی از جسم جامد کشسان تغییرشکل یافته که این نقاط پیش از تغییر شکل بر روی کرۀ یکه قرار داشته اند
مانند بیضی ٠ بیضی آسا ٠ همانند بیضی ٠
[ellipsoid] [ریاضی، زیست شناسی- علوم گیاهی] [ریاضی] رویه ای که مقطع آن با هر صفحه ای بیضی یا دایره است [زیست شناسی- شاخۀ علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی به شکل تخم مرغ متقارن در گیاهان که در دو انتها به طور یکنواخت باریک شده باشد
[expansion ellipsoid] [فیزیک] بیضی واری که طول محورهایش با ضریب انبساط طولی در شبکۀ بلور متناسب است
[flattened ellipsoid, oblate ellipsoid] [ریاضی] بیضی وار حاصل از دَوران یک بیضی حول یکی از محورهایش به طوری که قطر دایرۀ استوای آن از طول محور دَوران بیشتر باشد
[Poinsot ellipsoid] [فیزیک] ← بیضی وار لَختی
[ellipsoid of revolution, spheroid] [ریاضی] بیضی واری که از دوران یک بیضی حول یکی از محورهایش پدید می آید
[momental ellipsoid] [فیزیک] ← بیضی وار لَختی
[inertia ellipsoid] [فیزیک] سطحی فرضی که با گشتاور لَختی اصلی جسم چرخان تعیین می شود و نسبت به جسم ثابت می ماند متـ . بیضی وار پوانسو Poinsot ellipsoid بیضی وار گشتاوری momental ellipsoid
[stretched ellipsoid, prolate ellipsoid] [ریاضی] بیضی وار حاصل از دوران یک بیضی حول یکی از محورهایش به طوری که قطر دایرۀ استوای آن از طول محور دوران کمتر باشد

معنی بیضی در فرهنگ معین

بیضی
(بِ) [ ع . ] (اِمر.) یکی از اشکال هندسی که کشیده تر از دایره بوده و دارای دو کانون می باشد.

معنی بیضی در فرهنگ فارسی عمید

بیضی
خط یا شکل مسطحی که شبیه تخم مرغ باشد، تخم مرغی.

بیضی در دانشنامه ویکی پدیا

بیضی
نبو
در هندسه، بیضی یک منحنی مسطح و بسته است که دو کانون دارد و حاصل جمع فاصلهٔ هر نقطه روی محیط آن با دو کانونش مقداری است ثابت. شکل بیضی (مقدار کشیده بودنش) با مقدار برون مرکزی آن مشخص می شود. برون مرکزیِ بیضی عددی بین صفر و یک است و هر چه کوچک تر باشد کشیدگی بیضی کمتر است. اگر برون مرکزی بیضی صفر باشد، دو کانون آن روی هم می افتند و منحنی تبدیل به دایره (که حالت خاص بیضی است) می شود. بیضی را همچنین می توان با عنوان «مقطع مخروطی بسته» تعریف کرد. مقطع مخروطی منحنی ای است که در محل تقاطع یک صفحه با یک مخروط پدیدار می شود. گونه های دیگر مقاطع مخروطی (سهمی و هذلولی) بازند و کراندار نیستند.
قضایا و ویژگی های بیضی را نخستین بار ریاضی دانان یونان باستان، به ویژه ارشمیدس و آپولونیوس مطالعه کردند. در دوران طلایی اسلام، ریاضی دانانی چون اخوان ثلاثهٔ بنوموسی و ابوسهل بیژن کوهی مطالعات نظری و عملی مربوط به بیضی را ادامه دادند. نقاشان رنسانس هم روش هایی برای ترسیم بیضی ابداع کردند. در اوایل قرن هفدهم میلادی کپلر کشف کرد که سیارات در مداری بیضوی به دور خورشید می گردند و خورشید همواره روی یکی از کانون های این بیضی قرار دارد. ریاضی دانان فرانسوی، ژرار دوسارگ، بلز پاسکال، رنه دکارت، و فیلیپ دو لا هیر نیز با ترکیب مساعی یونانیان باستان با نمادهای جبری، مقاطع مخروطی را در هندسه تحلیلی مطالعه کردند. قضایای آپولونیوس در باب مماس بر مقاطع مخروطی راهنمای نیوتن و لایبنیتس در ابداع مستقل حساب دیفرانسیل و انتگرال بود. همچنین نیوتن و هالی به روش علمی ثابت کردند که دنباله دار هالی در مداری بیضوی به دور خورشید می گردد. در قرن نوزدهم میلادی هم ریاضی دانانی چون ژان ویکتور پونسله و یاکوب اشتاینر مقاطع مخروطی را با رویکردی تصویری بازتعریف کردند.
ویژگی های بیضی در فیزیک، مهندسی و اخترشناسی کاربردهای وسیعی دارد. مثلاً مدار هر یک از سیاره های منظومه شمسی و قمرهای سیارات به شکل بیضی است، یا اینکه با استفاده از ویژگی «نیمساز عمود زاویهٔ بین دو خط کانونی» می توان آینه هایی برای تمرکز نور یک منبع در یک کانون ساخت یا طراحی آکوستیک تالارها را بهینه کرد. همچنین از چرخش بیضی به دور قطرهای بزرگ و کوچکش، کره گون کشیده یا پَخ حاصل می شود. چنان که نیوتن کشف کرد، سیاره ها (از جمله زمین) کره نیستند و غالباً شکلی کره گون دارند.
عکس بیضی
بیضی استراتژیک (به آلمانی: Strategische Ellipse) عبارتی در روابط بین الملل است که نخستین بار در نشریهٔ آلمانی زبان اروپای شرقی ظاهر شده است. این بیضی منطقه ای ژئوپولیتیک است که شامل ایران و کل خلیج فارس، کشورهای عربی شورای تعاونی خلیج، و بخش های از روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان، عراق، و ترکیه است.
Rempel, Schmidt, Schwarz-Schampera u. a.: Kurzstudie Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen 2006. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, p. ۲۹.
بیش از ۷۰ درصد ذخایر اثبات شدهٔ نفت و بیش از ۶۵ درصد ذخایر اثبات شدهٔ گاز طبیعی جهان در این بیضی قرار دارد.
مختصات: ۳۱°۵۵′۴۸″شمالی ۴۹°۴۶′۴۷″شرقی / ۳۱٫۹۲۹۸۸°شمالی ۴۹٫۷۷۹۶۴°شرقی / 31.92988; 49.77964
بیضی تک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان حومه غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۲۱ نفر (۷۰خانوار) بوده است.
الیپسومتری (به انگلیسی: Ellipsometry) روشی نوری (اپتیکی) برای مطالعه ویژگی های دی الکتریک لایه های نازک است.
الیپسومتری دست کم دو پارامتر را برای یک طول موج طیف اندازه گیری می کند. با استفاده از الیپسومتری عمومی، می توان تا 16 پارامتر را برای یک طول موج بدست آورد.
از آنجا که الیپسومتری تغییرات را (و نه مقدار مطلق) اندازه گیری می کند، نیازی به پرتو یا نمونه مرجع ندارد و ناپایداری های شدت نور از منبع یا جذب نور به وسیلهٔ هوا تأثیری بر آن ندارد.
برای مطالعه مواد ناهمسانگرد این روش بسیار کارآمدتر از روش اندازه گیری شدت بازتابش است.
در این روش با بررسی تغییرات قطبش نوز بازتابیده از نمونه، می توان اطلاعاتی دربارهٔ لایه هایی که نازکتر از طول موج نور (حتی به اندازه یک لایه اتمی) است، بدست آورد. این اطلاعات می تواند شامل ریخت شناسی، ترکیب شیمیایی، زبری، ضخامت(عمق)، طبیعت کریستالی، غلظت آلایش، رسانایی الکتریکی و غیره باشد. نام الیپسومتری اشاره به این موضوع دارد که بیشتر حالتهای قطبش، بیضی گون هستند.
الیپسومتری تغییر در قطبش در اثر بازتاب یا عبور (نور) را اندازه گیری می کند و آن را با مدلی از پیش تعیین شده مقایسه می کند. غالبا الیپسومتری در حالت بازتاب انجام می گیرد. ویژگی های یک ماده باعث می شود قطبش نور بازتابش یافته از آن تغییر کند. تابش الکترومغناطیسی با استفاده از یک منبع نوری انجام می شود و با یک قطبش گر، قطبیده می شود. پس از بازتابش، نور با قطبش گر دیگری که آنالیزور نام دارد برخورد می کند و به حسگر می رسد. می توان از یک جبران کننده در راه تابش و بازتابش استفاده کرد.
زاویه تابش و بازتابش در این روش با هم برابرند. با تجزیه برداری نور، نوری که موازی صفحه تابش (صفحه عمود بر نمونه) است، P و نور عمود S نام دارد و r s {\displaystyle r_{s}}   و r p {\displaystyle r_{p}}   دامنه این دو موج نوری هستند و الیپسومتری با بکاربردن دو تا از چهار پارامتر استوکس ( Ψ {\displaystyle \Psi }   و Δ {\displaystyle \Delta }  )، نسبت این دو دامنه را اندازه گیری می کند:
بیضی گون گونه ای بسته از سطوح سهمی گون است که می توان آن را بیضی با ابعاد بیشتر در نظر گرفت. معادله بیضی گون در مختصات کارتزین xyz به صورت زیر است: x 2 a 2 + y 2 b 2 + z 2 c 2 = 1 , {\displaystyle {x^{2} \over a^{2}}+{y^{2} \over b^{2}}+{z^{2} \over c^{2}}=1,} که در آن a و b شعاع استوایی و c شعاع قطبی هستند. حجم بیضی گون از رابطه زیر محاسبه می شود:
کره گون
بیضی ماهی (نام علمی: Luvarus imperialis) نام یک گونه از زیرراسته جراح ماهی واران است.
بیضی وار مرجع یا بیضوی مرجع (انگلیسی: Reference ellipsoid) در زمین سنجی سطحی است که به صورت عددی تعریف شده و زمین واره که شکل درست تری از زمین یا دیگر سیارات است را نشان می دهد. به دلیل شکل نسبتاً ساده بیضوی مرجع، از آنها در سطح شبکه زمین سنجی و به منظور نشان دادن مختصات نقاط مانند طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا استفاده می شود.
ابراهیم بیضی (انگلیسی: Ibrahim Bidhi؛ زادهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۱۹۹۰) یک ورزشکار اهل عربستان سعودی است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال الشعله عربستان سعودی و باشگاه فوتبال الوحده عربستان سعودی اشاره کرد.
پروانه ماهی بیضی (نام علمی: Chaetodon lunulatus) نام یک گونه از تیره پروانه ماهی است.
مختصات: ۳۸°۵۳′۵۱″شمالی ۷۷°۰۲′۱۵″غربی / ۳۸٫۸۹۷۴°شمالی ۷۷٫۰۳۷۴°غربی / 38.8974; -77.0374
دفتر بیضوی یا دفتر خاگ دیس (به انگلیسی: Oval Office) نام دفتر و محل کار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است.
این دفتر که در شاخه غربی کاخ سفید قرار دارد، در سال ۱۹۰۹ گشوده شد. رییس های جمهور، دفتر بیضی را با توجه به سلیقه خودشان و بانوی اول تزئین کرده و گاهی از اثاثیه جدید بهره می برند.
سیر بیضی (نام علمی: Allium ovalifolium) نام یک گونه از سرده سیر است.
فروغ ماهی بیضی (نام علمی: Ichthyococcus ovatus) نام یک گونه از تیره فروغ ماهیان است.
مدار بیضی یا مدار بیضوی، (به انگلیسی: Elliptic orbit)، در اخترپویاشناسی یا مکانیک مداری یک مدار کپلری با خروج از مرکز مداری کمتر از ۱ است؛ این شامل حالت خاصی از مدارهای دایره ای، با خروج از مرکز مداری برابر صفر نیز می گردد. در مفهومی صریح تر، مدار بیضوی یک مدار کپلری با خروج از مرکز بزرگتر از صفر و کمتر از ۱ است (که بدین ترتیب مدار دایره ای مستثنی می شود). در یک مفهوم گسترده تر، می توان آن را به یک مدار کپلری با انرژی ویژه مداری منفی دانست. این تعریف مدار بیضوی شعاعی، با خروج از مرکز برابر با ۱ را هم شامل می شود.
خروج از مرکز مداری
در یک مسئله دو جسم گرانشی با انرژی منفی، هر دو جسم مدار بیضوی مشابهی را با همان دورهٔ تناوب مداری اطراف مرکز سنگینی سراسری مشترک خود دنبال می کنند. همچنین، موقعیت نسبی یکی از این دو جسم با توجه به جسم دیگر مسیر یک مدار بیضوی را می پیماید.
نمونه های مدار بیضوی عبارتند از: مدار انتقال هوهمان، مدار مولنیا و مدار تندرا.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بیضی در دانشنامه آزاد پارسی

بِیْضی (ellipse)
منحنی ای مسطح و بسته، مرکب از همۀ نقاطی که مجموع فاصله هایشان از دو نقطۀ ثابت، با نام کانون های بیضی، مقدار ثابتی است. بیضی دو محور تقارن دارد که بخشی از آن ها که محدود به بیضی اند، قطرهای آن نامیده می شوند. قطر بزرگ بیضی از دو کانون آن می گذرد و قطر کوچک بیضی عمود بر قطر بزرگ است و از وسط آن می گذرد. بیضی یکی از مقاطع مخروطی است که از تقاطع سطح مخروطی دوار با صفحه ای پدید می آید که همه مولدهای سطح را در یک دامنه قطع می کند. اگر صفحۀ قاطع بر محور مخروط عمود باشد، مقطع حاصل دایره و حالت خاصی از بیضی است.

ارتباط محتوایی با بیضی

بیضی در جدول کلمات

ظرف بیضی شکل
دیس

معنی بیضی به انگلیسی

ellipse (اسم)
بیضی ، شلجمی
ellipsoid (صفت)
بیضی
oval (صفت)
بیضی ، تخم مرغی شکل ، تخم مرغی ، بادامی
elliptic (صفت)
بیضی ، افتاده
ovate (صفت)
بیضی ، تخم مرغی

معنی کلمه بیضی به عربی

بیضی
اهليليج , اهليليجي , بيضوي

بیضی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی بیضی

مهدی ٢١:٣٦ - ١٣٩٥/١١/٠١
کژهون . کژپرهون . مرغانی
|

بهرام س ٠٠:٥٦ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠
هاگگون
|

محمد حمید نیک روان ٢٢:٤٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٧
خاگی، خاگین (خاگ= بیضه، تخم مرغ)( خاگی: شبیه به
خاگ، شبیه به تخم مرغ)
|

پیشنهاد شما درباره معنی بیضینام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

- > درمان ریشه دندان
روشویی های لبه نازک > دور استایل
علیرضااا > Throw a tantrum
روبا > آریانا
میلان > تاوریژ
Abolfaz > Volition
#yasy@ > arrive
ماندانا > senorita

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رسم بیضی   • محاسبه کانون بیضی   • فرمول محیط بیضی   • معادله بیضی و هذلولی   • فرمول مساحت بیضی   • معادله بیضی گون   • معادله ی بیضی   • خروج از مرکز بیضی   • معنی بیضی   • مفهوم بیضی   • تعریف بیضی   • معرفی بیضی   • بیضی چیست   • بیضی یعنی چی   • بیضی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بیضی
کلمه : بیضی
اشتباه تایپی : fdqd
آوا : beyzi
نقش : اسم
عکس بیضی : در گوگل


آیا معنی بیضی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )