انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1102 100 1

تبوک

معنی تبوک در لغت نامه دهخدا

تبوک. [ ت َ ] (اِ) طبقی باشد بر مثال دف. بقالان مأکولها در آنجا کنند. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 259) . بمعنی اخیر تبوراک (تبنگ ) است. (فرهنگ جهانگیری ). طبق پهن حلوائیان. (فرهنگ رشیدی ). طبقی باشد که بقالان اجناس و نانبایان نان در آن نهند. (برهان ). طبقی باشدمانند دف. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). طبقی است ماننددف که بیشتر بقالان دارند و بدان طعام خورند. (شرفنامه ٔ منیری ). طبق پهن چوبی مثال دف که بقالان داشتند. (فرهنگ نظام ). طبق پهن که نان و اجناس بقالی در آن نهند. (ناظم الاطباء). طبق چوبین باشد بر مثال دفی که بقالان مأکولات از دانه و میوه و آنچه بدان ماند در وی کنند حالا آن را تبنگ خوانند. (اوبهی ) :
من فراموش نکردستم و نه خواهم کرد
آن تبوک جو و آن ناوه ٔ اشنان ترا.
منجیک (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص 259).
خاک بر تارک دوات و قلم
حبذا دبه و جوال و تبوک.
شمس فخری (از فرهنگ جهانگیری ).
رجوع به لسان العجم شعوری ج 1 ص 281 و ص 306 ورق الف شود.

تبوک. [ ت َ ] (اِخ ) نام قلعه ای در کنار قلزم که حضرت رسالت (ص ) از کفار گرفتند. (برهان ). حصنی است بر ساحل دریای قلزم. کذا فی عجائب البلدان. (شرفنامه ٔ منیری ). نام موضعی میان حجر و ناحیه ٔ شام که غزوه ٔ آنجا مشهور است. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). نام جایی است مابین وادی القری و شام که پیغمبر ما تا آنجا برای غزوه ٔ با روم تشریف برده بودند. در این صورت این لفظ عربی است. (فرهنگ نظام ). شهرکی است به عربستان با مردم بسیار اندر میان بیابان نهاده. (حدود العالم ). موضعی است بین وادی القری و شام و گفته اند برکه ای است پسران سعد را که از بنی عذره اند. ابوزید گوید: تبوک بین حجر و اول شام است بر چهارمنزلی از حجر بجانب نیمه ٔ راه شام... گویند اصحاب ایکه که شعیب به آنان مبعوث شد بدانجا بودند... و تبوک بین جبل حِسمَی و جبل شَروَرَی است... پیغمبر (ص ) بسال نهم هجری برای جنگ بدانجا حرکت کرد. (از معجم البلدان ) :
این رئیسان یار دین گردند خوش
بر عرب اینهاسرند و بر حبش
بگذرد این صیت از بصره و تبوک
زانکه الناس علی دین الملوک.
مولوی.
نیم شب دلقی بپوشید و برفت
از میان مملکت بگریخت تفت
تا بیامد خشت میزد در تبوک
با ملک گفتند شاهی از ملوک
امروءالقیس آمده ست اینجا بکد
در شکار عشق خشتی می زند.
مولوی.
رجوع به المعرب جوالیقی ص 326 و قاموس الاعلام ترکی و غزوه ٔ تبوک و ماده ٔ بعد شود. میدانی آرد: و انما سمیت تبوک لانه (ص ) رأی قوماً من اصحابه یبوکون حسی تبوک ای یدخلون فیها القدح و یحرکونه لیخرج الماء فقال مازلتم تبوکونها بوکاً فسمیت تلک الغزوة، غزوة تبوک و هی تفعل من البوک یقال هی آخر غزوة غزاها رسول اﷲ (ص ). (مجمع الامثال میدانی چ تهران ص 768) ؛ غزوه ٔ تبوک ، و گفته اند بدان جهت این غزوه را تبوک گویند که آن حضرت (ص ) دیدگروهی از اصحاب خود را که می کاویدند شنهای تبوک را تا آب برآید پس فرمود: ما زلتم تبوکونها بوکاً فسمیت تلک الغزوة تبوک. (ناظم الاطباء).

تبوک. [ ت َ ] (اِخ ) (غزوه...) محمدبن جریر رحمةاﷲ علیه ایدون گویدکه پیغمبر صلی اﷲ علیه و سلم مردمان را آگاهی داد که به تبوک روند و توانگران را بفرمود که درویشان را یاری کنید به ستور و نفقه و هر کسی بمقدار خویش چیزی میدادند و عثمان اندرین غزو چندان نیکویی کرد از خواسته ٔ خویش که کس نکرد. پس همه کس بیرون شدند، توانگرو درویش و بیمار و درست. و سپاه عرض کرد و بیماران و نابینایان و درویشان را که ایشان چیزی نداشتند بازگردانید، و خدای عزوجل در شأن ایشان آیه فرستاد: «لیس علی الضعفاء و لاعلی المرضی و لا علی الذین لایجدون ماینفقون حرج اذا نصحوا للّه و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و اﷲ غفور رحیم.» (قرآن 9 / 91). پس گفت : «ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم » (قرآن 9 / 92). پس خدای تعالی گفت بر ایشان نیست این ، و مردمانی بودند از عرب بنی غطفان بیامدند و از پیغمبر صلی اﷲ علیه و سلم عذر خواستند و دستوری طلبیدند که ما نمیتوانیم آمدن و آن حضرت ایشان را دستوری داد. پس خدای تعالی گفت : «و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم » (قرآن 90/9). و گفت : «عفااﷲ عنک لم اذنت لهم » (قرآن 9 / 43)؛ گفت :چرا این دستوری دادی که بودی که پدید آمدی که بتو بگرویده است. پس عبداﷲبن ابی سلول بیامد با گروهی منافقان و سوگند خورد که اگر بتوانستمی آمدن بیامدمی و لیکن نتوانم آمدن. پس خدای عز وجل گفت : «و سیحلفون باللّه لواستطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم » (قرآن 42/9). گفت : خدای داند که ایشان سوگند بدروغ خورند و این سورةالتوبه بیشتر آن است که بدین غزو فرود آمده است. پس پیغمبر صلی اﷲ علیه و سلم لشکر بیرون برد بدشواری و عبداﷲ سلول با منافقان بمنزلی آمد با پیغمبر چون پیغمبر صلوات اﷲ علیه لشکر برداشت عبداﷲ با منافقان بازگشتند و سه تن از مسلمانانی که نه منافق بودندبازگشتند بی عذری یکی کعب بن مالک و دیگر مرارةبن الربیع و سیم هلال بن امیه و ایشان آنهااند که خدای تعالی در شأن ایشان گفت : «علی الثلاثة الذین خلفوا». و پیغمبر علیه الصلوة والسلم سباع بن غرفطه را بر مدینه امیر کرد و علی بن ابی طالب را فرمود که بمدینه همی باش وعیالان و خانه ٔ مرا نگاه میکن. چون به نخستین منزل شد منافقان گفتند که محمد، علی را از بهر آن بازداشت که بر دل گران گرفتش. علی علیه السلام دیگر روز سلاح برگرفت و از پس پیغمبر صلی اﷲ علیه و سلم برفت و گفت : یا رسول اﷲ منافقان چنین گفتند. فرمود که یا علی دروغ گفتند که من ترا بجای خویش دارم و بخان و مان خویش دست بازداشتم و اینهمه بتو سپردم و تو چنانی مرا که هرون مرموسی را... پس چون پیغمبر صلی اﷲ علیه و سلم به تبوک رسید و تبوک شهریست بزرگ و آنجا ترسایان بودندو آن حضرت چنان دانست که از روم سپاه آمده است و کس نیامده بود و مهتر تبوک عروةبن زویده بود و خواسته ٔبیشمار داشت و اشتران بسیار. بیامد و با پیغمبر صلی اﷲ علیه و سلم صلح کرد و جزیه بپذیرفت و آن حضرت هر کسی را صلح کرد. و بدانجا نزدیکتر حصاری بود استوار بر یک فرسنگی که آن را «دومه » خواندندی و آنجا ملکی بود از عرب از بنی کنده و ترسا بود و او را اکسندربن عبدالملک گفتندی. پیغمبر صلی اﷲ علیه و سلم خالدبن الولید را آنجا فرستاد با لختی سپاه بتاختن و فرمود که او را به شکار یابی که وی شکار دوست دارد. پس خالد بشد و بدر حصار فراز رسید و شب ماهتاب بود و او اندرحصار بود و در حصار بسته بود پس خالد بر گرد حصار همی گشت تا خبری تواند کردن نتوانست از پس حصار شد آهوان و نخجیران بر در حصار بگشتند و او بیدار شد و بفرمود تا مرکب او زین کنند و خود برنشست با سه تن از اهل بیت خویش... پس از حصار بیرون آمد و هم بشب بشکار رفت و خالدبن ولید او را بگرفت و سوی پیغمبر صلی اﷲعلیه و سلم آورد... پس او با پیغمبر صلح کرد و جزیه بپذیرفت و بجای خویش بازشد. و گروهی گویند که این بماه شوال اندر بود و بر رمضان از این غزو باز آمد...(ترجمه ٔ تاریخ طبری نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ سازمان ).
رجوع به عقدالفرید ج 1 ص 274 و ج 5 ص 41، 102 و ج 7 ص 305 و شدالازار ص 369 و امتاع الاسماع ج 1 ص 66، 191، 333، 445، 489 و نزهةالقلوب ص 269 و فیه مافیه ص 299 و تاریخ سایکس ترجمه ٔ فخر داعی ص 721 و تاریخ گزیده ج 1 ص 153، 238، 243 و حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 297 و 396، 398 ، 399 ، 400 ، 401، 403، 524 و ج 4 ص 198 و غزوه ٔ تبوک و ماده ٔ قبل شود.

معنی تبوک به فارسی

تبوک
شهرکی در راه حج از دمشق به مدینه. یا ( غزوه) در رجب سال نهم هجرت حضرت رسول ص با سپاه اسلام که تعداد آنان به ۳٠٠٠٠ میرسید بعزم جنگ با روم بطرف شام حرکت کرد و در تبوک از امرای عرب و روسای قبایل چندی را مغلوب کرد لکن پیش از آنکه سپاه روم برسد بعلت صدمات بسیاری که در راه بسپاهیان رسیده بود بمدینه برگشت.
محمد بن جریر رحمه الله علیه گویند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردمان را آگاهی داد که به تبوک روند و توانگران را بفرمود که درویشان را یاری کنید به ستور و نفقه و هر کسی بمقدار خویش چیزی میدادند و عثمان اندرین غزو چندان نیکوئی کرد از خواست. خویش که کس نکرد . پس همه کس بیرون شدند توانگر و درویش و بیمار و درست . و سپاه عرض کرد و بیماران و نابینایان و درویشان را که ایشان چیزی نداشتند - باز گردانید و خدای عز و جل در شان ایشان آیه فرستاد : ( لیس علی الضعفا و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ماینفقون حرج اذا نصحو الله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم . )
موضعی است و غزوه تبوک در آنجا بود
یا غزوه العسره

معنی تبوک در فرهنگ فارسی عمید

تبوک
نوعی طبق چوبی: من فراموش نکردستم و نخواهم کرد / آن تبوک جو و آن تاوۀ اشنان تو را (منجیک: شاعران بی دیوان: ۲۱۸).

تبوک در دانشنامه اسلامی

تبوک، نام جایی است میان وادی القری و شام که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلّم تا آنجا برای جنگ با رومیان پیش رفتند. (در سال نهم هجری) پس از آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم از طائف به مدینه بازگشت از مردم خواست تا آماده پیکار با رومیان شوند. این نبرد، غزوه تبوک نام گرفت. در نقلهای تاریخی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم معمولا مقاصد جنگی و هدف نهایی خود را پیش از شروع جنگ روشن نمی ساخت تا اسرار به دست دشمنان نیفتد؛ ولی در غزوه تبوک آن را به صراحت اعلام کرد، زیرا پرشمار بودن دشمنان و دشواری سفر اقتضا می کرد که مسلمانان از پیش آماده شوند.
این جنگ دست آوردهایی داشت که یکی از دستآوردهای آن شناختن منافقان و جداسازی آنان از جامعه مومنین بود.
← جدا کننده مومنان از منافقان
 ۱. ↑ . لغت نامه، ج۴، ص۵۶۰۲، «تبوک».۲. ↑ تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۷، ص۴۱۲.    
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تبوک (قرآن)»    
...
در قرآن مجید به آمادگی نظامی برای غزوه تبوک اشاره شده است.
آماده نبودن منافقان برای غزوه تبوک موجب سرزنش شدن آن ها از سوی خداوند :انما یستئذنک الذین لایؤمنون بالله و الیوم الاخر و ارتابت قلوبهم... ؛ و لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة...
توبه/سوره۹، آیه۴۵.    
 ۱. ↑ توبه/سوره۹، آیه۴۵.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۹۵، برگرفته از مقاله «آمادگی نظامی برای غزوه تبوک».    
...
غزوه تبوک، واپسین غزوه رسول اکرم در رجب و شعبان سال نهم، در منطقه تبوک بود.
در اغلب آثار برجای مانده از سیره نگارانِ نخستین، روایاتی درباره غزوه تبوک آمده است، اما این روایات در برخی موارد مهم، از جمله سبب وقوع این غزوه، اختلاف دارند.بنا بر روایتی مشهور هدف پیامبر اکرم از این غزوه، مقابله با تحرکات و تدارک نظامی رومیان در نواحی شام بوده است.گفته شده است نبطیانی که برای فروش آرد و روغن به مدینه می رفتند، اخبار راجع به شام را به مسلمانان می رساندند و به همین سبب مردم مدینه هر روز از اخبار آن جا آگاهی می یافتند.روزی یکی از ایشان خبری بدین مضمون آورد که هِرقل، فرمانروای روم، سپاهی بزرگ فراهم آورده، اعراب قبایل لَخم و جُذام و غَسّان و عامله را با خود همراه کرده است، طلایع سپاه در ناحیه بَلقاء در شمال تبوک به سر می برند و فرمانروای روم به حمص آمده است. در روایت های دیگر، بدون اشاره به این مسئله، تنها آمده است که پیامبر اکرم به قصد نبرد با رومیان از مدینه خارج شد.
دیدگاه یعقوبی درباره جنگ تبوک
یعقوبی انگیزه پیامبر را از این غزوه، خون خواهی جعفر بن ابی طالب دانسته است.پس از آن که حضرت رسول قصد خویش را از نبرد با رومیان آشکار کرد، برخی از اصحاب و بویژه منافقان مدینه از حضور در سپاه تن زدند یا کوشیدند در دل مسلمانان از نتیجه نبرد با روم هراس بیفکنند.
علت تأکید پیامبر برای رفتن به این سفر جنگی
می توان حدس زد که تأکید پیامبر برای رفتن به این سفر جنگی، بیش از احساس خطر از جانب رومیان، به سبب مسائلی بود که در مدینه وجود داشت و این سفر برخی از آن ها را آشکار کرد.تبلیغات وسیع منافقان مدینه برای پراکندن مسلمانان و صف آرایی نیروهای عبداللّه بن ابیّ در برابر سپاه پیامبر و سپس بازگشت منافقان به مدینه و بنا بر روایتی، سوءقصد به جان رسول اکرم به هنگام بازگشت از تبوک، مؤیدهایی بر این نظر است.
جیش العسره
...
غزوه تبوک، آخرین غزوه رسول اکرم در رجب و شعبان سال نهم هجری در منطقه تبوک. پیامبر اکرم به قصد نبرد با رومیان به منطقه تبوک رهسپار شد، ولی برخی از اصحاب و به ویژه منافقان مدینه از حضور در سپاه سر باز زدند یا کوشیدند در دل مسلمانان هراس بیفکنند. پیامبر(ص) پیش از آغاز سفر، علی(ع) را به جانشینی خود در مدینه گمارد. سپاه اسلام پس از اقامت چند روزه در تبوک و بدون درگیری با رومیان به مدینه بازگشت. آیاتی درباره غزوه تبوک نازل شد و منافقان را رسوا و اهداف و نقشه های بعدی آنان را برملا ساخت.
در بیشتر آثار برجای مانده از سیره نگاران نخستین، روایاتی درباره غزوه تبوک آمده است، اما این روایات در برخی موارد مهم، از جمله سبب وقوع این غزوه، اختلاف دارند. بنا بر روایتی مشهور، هدف پیامبر اکرم از این غزوه، مقابله با تحرکات و تدارک نظامی رومیان در نواحی شام بوده است. اما برخی آورده اند علت جنگ تبوک برای خونخواهی جعفر بن ابی طالب بوده است که به دست سپاه روم در سرزمین موته شهید شد.
گفته شده است نبطیانی که برای فروش آرد و روغن به مدینه می رفتند، اخباری راجع به شام را به مسلمانان می رساندند و به همین سبب مردم مدینه هر روز از اخبار آنجا آگاهی می یافتند. روزی یکی از ایشان خبری بدین مضمون آورد که هِرقل، فرمانروای روم، سپاهی بزرگ فراهم آورده، اعراب قبایل لَخم و جُذام و غَسّان و عامله را با خود همراه کرده است، طلایع سپاه در ناحیه بَلقاء در شمال تبوک به سر می برند و فرمانروای روم به حمص آمده است. در روایت های دیگر، بدون اشاره به این مسئله، تنها آمده است که پیامبر اکرم به قصد نبرد با رومیان از مدینه خارج شد. یعقوبی انگیزه پیامبر را از این غزوه، خون خواهی جعفر بن ابی طالب دانسته است.
«تَبُوک» نام موضعی میان حجر (دیار قوم ثمود) و شام بزرگ شمالی مدینه کنار مرز فلسطین است که در آنجا آخرین غزوه پیغمبر اسلام ـ در سال نهم هجرت ـ در آن واقع شد و آن غزوه به تبوک شهرت یافت.در غزوه دشمن مسلمانان ، رومیان بودند. در این غزوه جنگی رخ نداد.
این غزوه را «فاضحه» نیز می گفتند زیرا جمعی منافق مسلمان نما در این سفر رسوا شدند و این لشکر را جیش العسره گویند؛ چرا که مسلمانان در آن، بر اثر دوری راه و کمبود آذوقه رنج فراوان دیدند.
این ناحیه از غرب به دریای سرخ و از شمال به کشور اردن و از شرق به دو منطقة جوف و حائل و از جنوب به منطقة مدینه محدود می شود بعضی مورخان و جغرافیدانان مسلمان، تبوک را جزو سرزمین شام و بعضی دیگر آن را جزو قلمرو حجاز شمرده اند یاقوت حموی (ذیل مادّه ) آن را جزو هر دو سرزمین ذکر کرده است . اختلاف نظر مورخان اسلامی بدان سبب است که این ناحیه در میان راه شام به حجاز قرار گرفته.
پیش از تبوک، در جریان موته، یک اقدام نسبتاً محدود صورت گرفت که حاصلی در برنداشت. اکنون پس از فتح مکه لازم بود تا سپاهی عظیم بدان سوی حرکت کرده و حضور قاطع حجاز اسلامی را در شامات به نمایش بگذارد.
گروهی از مردم انباط در دوره جاهلی و بعد از اسلام به مدینه آرد سپید و روغن می آوردند. چون این گروه فراوان به مدینه می آمدند مسلمانان تقریبا همه روزه از اخبار شام اطلاع داشتند. گروهی از ایشان به مدینه آمدند و خبر آوردند که هرقل خوار بار سالیانه یاران خود را پرداخت کرده و سپاهیان فراوانی در شام گرد آورده است و قبائل لخم و جذام و غسّان و عامله را هم با خود همراه ساخته و آماده شده اند و پیشاهنگان خود را به بلقاء گسیل داشته و آنجا اردو زده اند و هرقل هم در حمص باقی مانده است. این موضوع را دیگران به آنها گفته بودند و آنها هم به مسلمانان گفتند.
چنین خبری برای مسلمانان که در برابر سپاهیان شام، نیروی اندکی داشتند تا اندازه ای نگران کننده بود. آنان می بایست به تناسب، سپاه بزرگی فراهم آوردند و طبعا چنین اقدامی نمی توانست در پنهانی صورت گیرد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نمایندگانی را به مناطق مختلف و از جمله مکه فرستادند تا مردم را برای این سفر آماده کنند. آن حضرت مقصد را بیان کرد و به عنوان یک تکلیف شرعی از مسلمانان خواست تا در آن شرکت کنند.
صرف نظر از آنچه مربوط به جنگ با رومیان می شد، غزوه تبوک از جهاتی یک آزمایش برای مسلمانان و آشکار کردن منویات باطنی آنان بود. دلیلش نیز آن بود که سفر مزبور در فصلی بسیار گرم، در راهی بسیار طولانی و با وجود مشتقات فراوان، و درست در زمان رسیدن محصولات و وقتی بود که مردم علاقه مند بودند تا زیر سایه درختانشان بنشینند.
مشکل سفر تا به آنجا بود که، به حق آن را «جیش العسره» نامیدند.
غزوه تبوک: واپسین غزوه پیامبر(ص) در برابر رومیان در شمالی ترین منطقه حجاز به سال نهم ق. است.
این منطقه در مسیر حج شامیان قرار دارد و به علت وجود چشمه های آب در آن، یکی از منزلگاه های حاجیان می باشد. وقتی گزارش بازرگانان نبطی مبنی بر لشکرکشی هراکلیوس امپراتور روم شرقی برای حمله به مسلمانان به مدینه رسید و با خطری که پیامبر(ص) از حمله رومیان احساس کردند؛ نامه ها و نمایندگانی به قبایل مناطق مختلف اعزام کرده و آنان را به نبرد با رومیان فراخواندند.
جبران شکست مسلمانان در جنگ موته، گرفتن جزیه از اهل کتاب، انتقام خون جعفر بن ابی طالب و... باعث ایجاد انگیزه بیش از پیش برای نبرد با رومیان گردید.
تبوک، ناحیه و شهری در شمال غربی شبه جزیره عربستان و نام یکی از غزوات رسول اکرم می باشد.
این ناحیه از غرب به دریای سرخ و از شمال به کشور اردن و از شرق به دو منطقه جوف و حائل و از جنوب به منطقه مدینه محدود می شود. بعضی مورخان و جغرافی دانان مسلمان تبوک را جزو سرزمین شام و بعضی دیگر آن را جزو قلمرو حجاز شمرده اند. یاقوت حموی آن را جزو هر دو سرزمین ذکر کرده است.
دلیل اختلاف نظر مورخان اسلامی درباره ناحیه مذکور
اختلاف نظر مورخان اسلامی بدان سبب است که این ناحیه در میان راه شام به حجاز قرار گرفته و به نوشته قثامی در مرز این دو سرزمین واقع شده است.
کوه های اطراف تبوک
رشته کوه شَرَورَی در چهل کیلومتری شمال تبوک واقع است و کوه های حِسْمی، ناحیه تبوک را از دریای سرخ و خلیج عقبه جدا می سازد. این شهر را رشته کوه های حسمی و شروری احاطه کرده است.
وجود دره ها و زمین های سوخته
...

تبوک در دانشنامه ویکی پدیا

تبوک
تبوک (شهر) نام شهری در سوریه است.
تبوک (قله کوه) نام قله کوهی در سوریه است.
تبوک نام شهری در عربستان است.
تبوک (به عربی: تبوك )، شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. این شهر به (دروازه شمالی عربستان) مشهور است. شهر آبادی در شمال شبه جزیرهٔ عربستان در ناحیهٔ حجاز، ویکی از شهرهای بزرگ عربستان در نزدیک ترین نقطهٔ راه بلاد الشام قرار دارد.
قلعه تبوک
«شهر تبوک» در ۲۰۰ کیلومتری شهر تیماء واقع شده است، ودارای هوای معتدل است. این شهر در سره راه ارتباطی کشور اردن به شهر مدینه واقع شده است. أطراف «شهر تبوک» باغ های نخل خرما احاطه نموده است.
جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۴ میلادی ۸۹۵۰۰۰ هزار نفر نشان می دهد که از اهل سنت و از شاخه مالکی هستند. بیشتر مردمش پیشهٔ کشاورزی دارند. باغات مرکبات و میوه جات و نخل خرما وصیفی جات و شتوی در أطراف این شهر فراوان أست، و در حدود ۳ هزار هکتار زمین زیر کشت دارد.
«شهر تبوک» از شهرهای بسیار قدیمی است، و از قدیمی ترین شهرهای وادی القری و بلاد الشام است، و در أصل نام این منطقه «برکة» بوده است؛ و از مساکن (سعد بن بنی عذره)، و دارای قلعه ای به نام «حصن عین النخلة» بوده است. گویند:أصحاب الأیکه قوم نبی الله شعیب در این مکان ساکن بوده اند. آخرین غزوهٔ پیغمبر در این مکان بوده است، هنگامی که جیش مسلمین به سرپرستی پیامبر اسلام به این مکان می رسند در جوار چشمهٔ آب کوچکی مستقر شدند، پیغمبر دستور داد کسی دست به منبع آب چشمه نزند، اما دو نفر افراد جیش مسلمین بواسطهٔ سر نیزه در چشمه احداثی نمودند برای افزودن جریان آب چشمه، پیغمبر متوجه آنجا شد، خطاب به آن دونفر گفت:(مازلتما تبوکان)، از آن به بعد نام مکان «تبوک» گذاشته شد.
مختصات: ۲۸°۲۳′ شمالی ۳۶°۳۵′ شرقی / ۲۸٫۳۸۳°شمالی ۳۶٫۵۸۳°شرقی / 28.383; 36.583 تبوک (قله کوه)
شهر تبوک
تبوک نام قلعه بلند و استواری بود که در نوار مرزی کشور سوریه کنار چشمه آبی ساخته شده بود.
سوریه در زمان صدر اسلام از حکومت های وابسته به روم شرقی بود و مرزنشینان شام، همگی مسیحی بودند. تمام فرمانداران مناطق مرزی زیر نظر حاکم شام بودند و او نیز مستقیماً زیر نظر امپراتور روم بود. سقوط حکومت مکه و فتح آن در سال هشتم هجری توسط مسلمانان، امپراتوری روم را به فکر حمله علیه مسلمانان انداخت و به همین جهت سپاه بزرگی را در نوار مرزی شام مستقر کرد.
وقتی خبر این توطئه به پیامبر رسید، پیامبر تصمیم به مقابله گرفت؛ و این در شرایطی بود که مدینه و مناطق پیرامون آن تقریباً دچار قحطی شده بودند. پیامبر برای تقویت روحیه مسلمانان فراخوان عمومی داد و مسلمانان اطراف مدینه و مکه را نیز به جهاد دعوت کرد. به دنبال دعوت پیامبر، ۳۰ هزار نفر اعلام آمادگی کردند و در لشگرگاه مدینه که نامش ثنیة الوداع بود، جمع شدند. از این تعداد ۱۰ هزار نفر سواره نظام و ۲۰ هزار پیاده بود. مقداری از هزینه نبرد با گردآوری زکات تأمین شد و قرار شد طبق امر پیامبر هر قبیله ای برای خود پرچمی انتخاب کند.
مختصات: ۲۸°۰′ شمالی ۳۷°۰′ شرقی / ۲۸٫۰۰۰°شمالی ۳۷٫۰۰۰°شرقی / 28.000; 37.000
تبوک (Tabuk)
تیماء (Tayma)
ضباء (Duba)
أملج
حقل (Haql)
الوجه (Al Wajh)
البدع
حالة عمار أو حارة عمار
بئر بن هرماس
شرماء
القلیبة
استان تبوک (به عربی: منطقة تبوک)، نام استانی است در غرب کشور عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان است.
این استان از غرب به دریای سرخ و از شمال به کشور اردن و از شرق به استان جوف و استان حائل و از جنوب به استان مدینه محدود می شود
مختصات: ۲۸°۲۳′ شمالی ۳۶°۳۵′ شرقی / ۲۸٫۳۸۳°شمالی ۳۶٫۵۸۳°شرقی / 28.383; 36.583 تبوک نام قلعه ای در نوار مرزی حجاز و شام بود و بدین سبب آن منطقه با این خوانده می شد.
روم شرقی در آن هنگام هم مرز با حجاز بود و پیشرفت سریع اسلام را خطرناک می دید و سپاه قدرتمندی نزدیک به ۴۰٬۰۰۰ نفر در مرز «حجاز» آماده کرد. محمد از این رویداد باخبر شد و بی درنگ فرمان آماده باش داد. ۳۰٬۰۰۰ نفر شامل ۱۰٬۰۰۰ سواره و ۲۰٬۰۰۰ پیاده آماده شدند. این لشکر به سبب مشکلات زیادش از جمله وجود قحطی در مدینه، کمبود آذوقه و مسیر طولانی و بادهای سوزان و طوفان های کشنده شن و نبود مرکب کافی به «جیش العسرة» (لشکر مشکلات) معروف شد. در آغاز ماه شعبان سال نهم هجرت به سرزمین تبوک رسید.
در این جنگ پیامبر اسلام، علی را در مدینه باقی گذاشت و نگهداری از زنان و خانواده خود را به او سپرد. این تنها غزوه ای بود که علی در آن شرکت نکرد.
فرودگاه محلی تبوک (به انگلیسی: Tabuk Regional Airport) یک فرودگاه همگانی و نظامی با کد یاتا TUU است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۳۵۰ متر است. این فرودگاه در شهر تبوک کشور عربستان سعودی قرار دارد و در ارتفاع ۷۷۸ متری از سطح دریا واقع شده است.
کد فرودگاهی یاتا
کد فرودگاهی ایکائو
فهرست فرودگاه های عربستان سعودی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تبوک در دانشنامه آزاد پارسی

تَبوک
تَبوک
شهری در شمال غربی عربستان سعودی، با ۲۹۲,۶۰۰ نفر جمعیت (۱۹۹۳). واحه ای است که نخل های خرما آن را احاطه کرده اند و به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مناطق مهم صنعتی است. پایگاه نظامی بزرگی نیز دارد. در ۱۶۹۴ ترک ها دژی در این شهر بنا کردند که آثار آن هنوز باقی است. تبوک بعدها یکی از ایستگاه های مسیر راه آهنِ حجاز شد، ولی اکنون از آن استفاده نمی کنند.

تبوک را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• داستان جنگ تبوک   • اسلحه تبوک   • جنگ تبوک چیست   • جنگ تبوک ویکی پدیا   • نتیجه جنگ تبوک   • جنگ تبوک در چه سالی بود   • شهر تبوک   • جنگ موته   • معنی تبوک   • مفهوم تبوک   • تعریف تبوک   • معرفی تبوک   • تبوک یعنی چی   • تبوک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تبوک
کلمه : تبوک
اشتباه تایپی : jf,;
عکس تبوک : در گوگل


آیا معنی تبوک مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )