برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1306 100 1

ترتیب ضروب اشکال

ترتیب ضروب اشکال در دانشنامه اسلامی

ترتیب ضروب اشکال
ترتیب ضروب اشکال، از اصطلاحات منطقی بوده و به تعیین رتبه و تقدم و تأخر ضروب منتج هر یک از اَشکال اربعه، اطلاق می گردد.
ضروب منتج اَشکال اربعه قیاس اقترانی از حیث رتبه و شرافت در یک مرتبه نیستند، و ملاک ترتیب و شماره ردیف هر یک از ضروب، جایگاه ضرب مذکور از حیث رتبه و شرافت آن است.
تعیین رتبه ضروب
برای تعیین رتبه و ردیف ضروب، در سه شکل اول از اَشکال اربعه، به نتایج آنها نظر می شود و بر اساس شرافت و رتبه نتیجه قیاس از میان محصورات اربعه، رتبه هر ضرب معلوم می شود. محصورات اربعه از حیث شرافت و منزلت، به ترتیب عبارتند از: موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه و سالبه جزئیه. بنابراین، مثلاً ضربی که منتج موجبه کلیه است از ضروبی که منتج سایر محصورات اربعه هستند اشرف بوده و از حیث ترتیب ضروب، مقدّم می شود.
یادآوری
اگر نتیجه دو یا چند ضرب از حیث شرافت و خسّت یکسان بود، ضربی مقدّم است که با شکل اول در یک یا هر دو مقدمه مشترک باشد. و اگر در این ویژگی هم یکسان بودند، چند صورت پیدا می کند:۱. هر دو ضرب با شکل اول در هر دو مقدمه صغرا و کبرا اشتراک دارند؛ ملاک تقدم و تأخر در این صورت، وضعیت صغرا و کبرای خودِ این ضروب از حیث شرافت و خسّت است.۲. هر دو ضرب با شکل اول در مقدمه ای مشابه (هر دو در صغرا یا در کبرا) اشتراک دارند؛ ملاک تقدم و تأخر در این صورت مثل مورد اول است.۳. یک ضرب، در صغرا با شکل اول اشتراک داشته و ضرب دیگر در کبرا؛ ضربی که در صغرا با شکل اول اشتراک دارد مقدم است.
تعیین رتبه در شکل چهارم
...

ارتباط محتوایی با ترتیب ضروب اشکال

ترتیب ضروب اشکال را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ترتیب ضروب اشکال   • مفهوم ترتیب ضروب اشکال   • تعریف ترتیب ضروب اشکال   • معرفی ترتیب ضروب اشکال   • ترتیب ضروب اشکال چیست   • ترتیب ضروب اشکال یعنی چی   • ترتیب ضروب اشکال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ترتیب ضروب اشکال
کلمه : ترتیب ضروب اشکال
اشتباه تایپی : jvjdf qv,f ha;hg
عکس ترتیب ضروب اشکال : در گوگل

آیا معنی ترتیب ضروب اشکال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )