برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1158 100 1

تعارض مفهوم و مفهوم

تعارض مفهوم و مفهوم در دانشنامه اسلامی

تعارض مفهوم و مفهوم
تعارض مفهوم و مفهوم، تنافی مفهوم یک دلیل با مفهوم دلیل دیگر را می گویند.
تعارض مفهوم و مفهوم، از اقسام تعارض ادله لفظی و به معنای تنافی میان مفهوم دو دلیل می باشد.
مثال
مانند: تعارض مفهوم جمله «یجب الامساک الی اللیل» که جمله غایی بوده و غایت امساک را شب قرار داده است، با مفهوم جمله «ان جاءک زید فلا یجب الامساک فی اللیل» که جمله شرطیه بوده و مفهوم شرط در آن مقتضی وجوب امساک در شب در صورت نیامدن زید است، که با مفهوم غایت در جمله اول که مقتضی عدم وجوب امساک در شب به صورت مطلق چه زید بیاید و چه نیاید می باشد، تعارض دارد.
حکم
در تعارض دو مفهوم، میان آنها جمع دلالی انجام می گیرد؛ یعنی یکی از آن دو بر دیگری حمل می شود.

تعارض مفهوم و مفهوم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تعارض مفهوم و مفهوم   • مفهوم تعارض مفهوم و مفهوم   • تعریف تعارض مفهوم و مفهوم   • معرفی تعارض مفهوم و مفهوم   • تعارض مفهوم و مفهوم چیست   • تعارض مفهوم و مفهوم یعنی چی   • تعارض مفهوم و مفهوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تعارض مفهوم و مفهوم
کلمه : تعارض مفهوم و مفهوم
اشتباه تایپی : juhvq lti,l , lti,l
عکس تعارض مفهوم و مفهوم : در گوگل

آیا معنی تعارض مفهوم و مفهوم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )