انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 890 100 1

معنی تقویم در لغت نامه دهخدا

تقویم. [ ت َ ] (ع مص ) راست کردن. (تاج المصادر بیهقی )(زوزنی ) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). راست گردانیدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). نیکوتر راست کردن. (غیاث اللغات ) (از آنندراج ). راست نمودن. (غیاث اللغات ). تعدیل چیزی. (از اقرب الموارد). راست داشتن. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). || راست کردن کژی نیزه را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). قایم کردن چیزی. (آنندراج ). از بین بردن کجی نیزه. (از اقرب الموارد). || (اِمص ) راست شدگی و برابری و تساوی. (ناظم الاطباء). راست کردنی : لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. (قرآن 95 / 4). در تقویم چنین کسان سعی پیوستن همچنان باشد که شمشیر بر سنگ آزمایند. (کلیله و دمنه ). و چون پادشاهزادگان بازگشتند و مهمات ایشان کفایت شد روی به ضبط مصالح ملک و تقویم موج و اصلاح فاسد... آوردند. (جهانگشای جوینی ).
- احسن تقویم ؛ مأخوذ از آیه ٔ شریفه ٔ فوق ، خوبتر راست کردنی :
بخط احسن تقویم و آخرین تحویل
به آفتاب هویت به چهارم اسطرلاب.
خاقانی.
|| (مص ) قیمت کردن چیزی را. (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). قیمت کردن رخت را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). قیمت کردن متاع. (ازاقرب الموارد). قیمت کردن. (غیاث اللغات ) (از کشاف اصطلاحات الفنون ). ج ، تقاویم. (از اقرب الموارد). ارزیابی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || به قوام آوردن : و یلقی الشکر و یقوم تقویم الجلاب. (قانون بوعلی سینا یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || تعیین و بیان طول و عرض بلدان. || محاسبه کردن وقتها. (از اقرب الموارد). حساب کواکب سال بسال. (مفاتیح ). سنجیدن و قرب و بعد و ارتفاع ستارگان را معین کردن. (از ذیل اقبال نامه ٔ نظامی چ وحید دستگردی ص 103) :
هنر و فضل ترا برنتوانند شمرد
آن بزرگان که بدانند حساب تقویم.
فرخی.
ببین ای سکندر به تقویم راست
که این نکته را ارتفاع از کجاست.
نظامی.
|| (اِ) حساب یکساله ٔ منجمان که هندش بوتهی نامند و هر سالی تقویم دیگر میکنند به استخراج. (شرفنامه ٔ منیری ). حساب یکساله منجمان و آن ورقی چند باشد که در آن حرکات و احوال کواکب سیاره ثبت نمایند. (غیاث اللغات ). به اصطلاح اهل تنجیم راست کردن احوال سال از روی زیج و آن شمسی بود و قمری. (آنندراج ). در اصطلاحات منجمان عبارت از دفتری است که احوال ستارگان را بعد از برآوردن آنها از زیج در آن دفتر می نویسند. همچنین در آن دفتر مواضعستارگان را در روزهای یکسال ، در طول و عرض و اتصالات آنها را با یکدیگر و طالعها و فصول و اجتماعات و استقبالات و قرانات و خسوف و کسوف و رؤیت اهله و مانندآن. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). نامه ای که در آن نوشته میشود.... حرکات سیارات و وقوع کسوف و خسوف و تغییرات ماه و اهله ٔ آن در آن سال و مانند آنها. (از ناظم الاطباء). گاهنامه. ج ، تقاویم. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). اوراقی چند که در آن اخترشناسی حرکات کواکب و تأثیرات آن نویسند. (یادداشت ایضاً) :
از آن پس که بنمود پنجاه و هشت
بسر بر فراوان شگفتی گذشت
همی آز کمتر نگردد بسال
همی روز جویم به تقویم و فال.
فردوسی.
داند از کردگار کار که شاه
نکند اعتقاد بر تقویم.
ابوحنیفه ٔ اسکافی (از تاریخ بیهقی ).
نه فلان کرد و نه بهمان و نه پیر و نه جوان
نه ز تحویل سر سال بد و نز تقویم.
ابوحنیفه (ایضاً).
ز غیبت تو چو تقویم کهنه ام بی قدر
به خون دیده چو تقویم کرده روی رخم.
عبدالواسع جبلی.
ترسم که چو تقویم نوم نفرستی
بی حاصل خوانمت چو تقویم کهن.
مجیر بیلقاتی.
تقویم نو ای معجز طبع تو سخن
بفرست و به وعده ٔ کژم طیره مکن.
مجیر بیلقانی.
حکم صدساله توان دیدن ز یک تقویم او
طفل یک روزه مجسطی گیرد از تعلیم او.
خاقانی.
شب ستاره شمرم بر دو رخم زان باشد
زخم ناخن چو حروفی که بود درتقویم.
ظهیر (از شرفنامه ٔ منیری ).
و معرفت درج و دقایق تقویم و طرف علم طب و نتف خواص ادویه و غیر آن تعلیم کنم. (سندبادنامه ص 62).
رخش تقویم انجم را زده راه
فشانده دست بر خورشید و بر ماه.
نظامی.
آنکه رصدنامه ٔ اختر گرفت
حکم ز تقویم کهن برگرفت.
نظامی.
کسی که با تو نه چون مسطر است با خط راست
بسان جدول تقویم غرقه در خون باد.
کمال اسماعیل (از شرفنامه ٔ منیری ).
زن نو کن ای دوست در نوبهار
که تقویم پارینه ناید بکار.
سعدی (ایضاً).
گرچه تاریخ دان این شهرم
همچو تقویم کهنه بی بهرم.
اوحدی.
|| نامه ای که در آن نوشته میشود اتفاقات و تواریخ روزانه از یکسال. (از ناظم الاطباء) : خواجه خلعت بپوشید و بنظاره ایستاده بودم ، آنچه گویم از معاینه گویم و از تعلیق که دارم و از تقویم.(تاریخ بیهقی چ غنی - فیاض ص 155). و گواه عدل بر این چه گفتم تقویمهای سالهای گذشته است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 567). رجوع به تاریخ شود.
- تقویم اوستایی ؛ تاریخ اوستایی. رجوع به تاریخ اوستایی و گاه شماری تقی زاده ص 101 شود.
- تقویم بابلی ؛ گاه شماری مردم سرزمین بابل. این گاه شماری بر اساس سال خورشیدی و از بسیاری جهات شبیه تقویم پارسی بود. رجوع به تقویم پارسی و گاه شماری تقی زاده صص 112-113 شود.
- تقویم پارت ؛ گاه شماری دوره ٔ اشکانی. تقویم دوره ٔ حکومت اشکانی در ایران : تقویم شاهان اشکانی دو ترتیب داشت ترتیب سلوکی و پارتی ؛ مبداء تاریخ اولی از 312 ق.م. یا از ابتدای تأسیس دولت سلوکی بود. سال موافق این تقویم قمری است یعنی دارای 12 ماه است و چون باسال شمسی مطابقت ندارد هر سه سال عده ماهها را بجای 12 سیزده حساب میکردند... و معلوم است که تقویم سلوکی تقلید از تقویم یونانی و مقدونی است. مبداء پارتی ابتدای سلطنت تیرداد اول یا 247 ق.م. است و سالهای شمسی است و اسامی دوازده ماه همان اسامی اوستایی است که اکنون نیز معمول است... بر سکه ها هر دو تاریخ ذکر میشد ولی در میان مردم تنها تاریخ پارتی رواج داشت... و ترتیب کبیسه کردن سال آنان معلوم نیست. (از ایران باستان ج 3 صص 2683-2684).
- تقویم پارسی ؛ تقویم دوره ٔ هخامنشی :... نظر به تاریخهایی که داریوش ذکر کرده و نظر به نسخه ٔ بابلی کتیبه ٔ بیستون معلوم است تقویم پارسی در زمان هخامنشی ها با تقویم بابلی موافق و فقط اسامی ماههای پارسی بود. (ایران باستان ج 1 ص 555).
... در زمان داریوش اول حساب اوستایی معمول نبود زیرا اسامی 9 ماهی که در کتیبه ٔ بزرگ بیستون ذکر شده غیر از اسامی است که در دوره ٔاشکانیان و ساسانیان متداول بود، اسامی مذکور در کتیبه از این قرار است : برای سه ماه پاییز: باغ یادیش - ادوک نیش - آثری یادی. برای سه ماه زمستان : انامک -مرغ زن - ویخن. برای سه ماه بهار: گرم پد - ثور و اهر - ثای گرچیش. اسامی سه ماه تابستان معلوم نیست. اول سال مصادف با اول پاییز بود و با تاریخ بابلی موافقت داشت. بعضی تصور میکنند که بعدها داریوش اول تاریخ اوستایی را قبول و آن را رسمی کرد (ماههای تاریخ اوستایی همین ماههای کنونی است ) ولی سندی نداریم زیراشاهان هخامنشی غیر از داریوش تاریخ ذکر نکرده اند و تاریخ او به ماهها محدود است و مسکوکات همچنان که میدانیم بی تاریخ است... راجع به این موضوع که در دوره ٔهخامنشی مبدأیی برای تاریخ بوده یا نه و اگر بوده از چه واقعه ای آنرا حساب میکردند، اطلاعی نیست ولی چون در بابل ابتدای سلطنت هر شاهی را مبداء میدانستند و نظر به این که پارسی ها و مادی ها چیزهای زیاد از بابلی ها و آسوریها اقتباس کردن گمان قوی میرود که در دوره ٔ هخامنشی هم همین ترتیب رعایت میشده... (از تاریخ ایران باستان ج 2 ص 1499). رجوع به گاه شماری ص 111 شود.
- تقویم مصری ؛ گاه شماری مردم قدیم مصر:... هردوت از تقویم مصری سخن رانده و گوید: این تقویم صحیح تر از تقویم یونانی است زیراسال مصری شمسی است و یونانیها در هر سال سوم باید یکماه علاوه کنند تا حسابشان با فصول مطابقت کند.... (ایران باستان ج 1 ص 509). رجوع به تاریخ مصر و گاه شماری تقی زاده صص 91-93 شود.
- تقویم یولی ؛ تقویم ژولی. رجوع به تاریخ ژولی شود.
|| و تقویم را نیز اطلاق کنند بر طول کوکب و آنرا بهت کوکب نیز گویند.... پس تقویم کوکب نزد منجمان عبارتست از قوسی از فلک البروج که محصور باشد بین اول حمل و مکان کوکب بر توالی.... قوسی است از فلک البروج بین اول حمل و نقطه ٔ رأس بر توالی. و عبدالعلی بیرجندی در شرح تذکره گفته : چنانکه تقویم بر قوس نامبرده اطلاق میشود بر حرکت در آن قوس نیز اطلاق میگردد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). رجوع به طول و کشاف اصطلاحات الفنون شود.
- تقویم ستاره ؛ بیرونی آرد: نقطه ای است از فلک ممثل که بدو آن خط رسد که از مرکز عالم بیرون آید سوی تنه ٔ ستاره. و آن آنجاست کجا دیده همی آید از فلک البروج. (از التفهیم بیرونی ص 126). و رجوع به التفهیم شود. || بمعنی صورت. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). بمعنی صورت انسان. (غیاث اللغات ).

معنی تقویم به فارسی

تقویم
۱ - ( مصدر ) بهاکردن نرخ کردن ارز بستن قیمت کردن . ۲ - راست کردن کجی چیزی را برطرف کردن . ۳ - تعیین اوقات و ازمنه طبق قواعد معین.۴ - ( اسم ) بر آورد ارزیابی . ۵ - ( اسم ) دفتری که در آن حساب روزها و ماههارا درج کنند گاهنامه . جمع : تقویمات .
سنجیدن و معین کردن قرب و بعد و ارتفاع ستارگان و سایر اوضاع آسمانی است
( مصدر ) بها کردن نرخ کردنقیمت کردن .
[ گویش مازنی ] /gaalesh taghvim/ تقویم گالشی و باستانی تبرستان
روی خوب راست قامت
خطی است بنزد ارباب هیئت که از مرکز عالم بیرون آید و بمرکز کواکب می گذرد و بسطح فلک اعلی پایان می یابد .
کنایه از خطوط تقویم است

معنی تقویم در فرهنگ معین

تقویم
(تَ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) بهاء جنسی را تعیین کردن . ۲ - راست کردن . ۳ - تعیین اوقات و زمان ها. ۴ - (اِ.) گاهنامه .

معنی تقویم در فرهنگ فارسی عمید

تقویم
۱. تقسیم اوقات به دوره ها و مقیاس های معین.
۲. (اسم) دفترچه یا ورقۀ کاغذ که در آن حساب روزها و ماه ها را چاپ می کنند، گاهنامه.
۳. [قدیمی] راست کردن، کجی چیزی را راست کردن.
۴. [قدیمی] قیمت کردن، بهای جنسی را معین کردن، ارزیابی.
* تقویم جلالی: تقویمی مرکب از دوازده ماهِ سی روزه و پنج روز اضافه در انتهای ماهِ دوازدهم. &delta، این تقویم به امر جلال الدین ملکشاه سلجوقی و به وسیلۀ عده ای از علمای نجوم ترتیب داده شد.
* تقویم رومی: تقویمی که مبدٲ آن ۳۱۲ سال پیش از تاریخ میلادی و ۱۲ سال بعد از فوت اسکندر است، تاریخ اسکندر.
* تقویم شمسی: تقویمی که بر مبنای مدت حرکت زمین به دور خورشید محاسبه می شود.
* تقویم قمری: تقویمی که بر مبنای مدت حرکت ماه به دور زمین محاسبه می شود.
* تقویم مَلِکی: = * تقویم جلالی
* تقویم میلادی: تقویم شمسی، که مبدٲ آن سال تولد حضرت عیسی است.
* تقویم هجری: تقویمی که مبدٲ آن هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه است.
* تقویم یزدگردی: تقویمی که مبدٲ آن سال ۶۳۲ میلادی (سال جلوس یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی) است.
بیان عرض و طول و تعیین خراج شهرها.

تقویم در دانشنامه اسلامی

تقویم
معنی تَقْوِيمٍ: داراي قوام کردن(قوام عبارت است از هر چيز و هر وضع و هر شرطي که ثبات و بقايش نيازمند بدان است )
ریشه کلمه:
قوم‌ (۶۶۰ بار)

«تقویم» به معنای چیزی به صورت مناسب در آوردن، و نظام معتدل و کیفیت شایسته است; و گستردگی مفهوم آن، اشاره به این است که خداوند انسان را از هر نظر موزون و شایسته آفرید، هم از نظر جسمی، و هم از نظر روحی و عقلی; چرا که هر گونه استعدادی را در وجود او قرار داده، و او را برای پیمودن قوس صعودی بسیار عظیمی آماده ساخته، و با این که انسان «جرم صغیری» است، «عالم کبیر» را در او جا داده و آن قدر شایستگی ها به او بخشیده، که لایق خلعت «لقد کرمنا بنی آدم» شده است.
تقویم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • تقویم (گاهشمار)، به معنای گاه شماری• تقویم قمری، گاه شمار تاریخ سال قمری• تقویم شمسی و قمری، گاه شمار تاریخ سال شمسی و قمری
...
یکی از ابزار جهت تعیین اوقات و ازمنه تقویم می باشد.
تقویم، تعیین اوقات و ازمنه، طبق قواعد معین است. در این مدخل، از واژه های «حسبان»، « حساب »،«عدد السنین» و جملات مفید معنای آن استفاده شده است. بدیهی است که در اینجا رویدادها و حوادث تاریخی مدنظر نیست.
معنای لغوی
تقویم از ماده «ق ـ و ـ م» در لغت به معنای راست و تعدیل کردن است.
گاه شماری را تقویم گویند.
تقویم از ماده «ق ـ و ـ م» در لغت به معنای راست و تعدیل کردن است.

تقویم در زبان عربی
استعمال تقویم در معنای گاه شماری در زبان عربی قدمت زیادی ندارد و در معاجم قدیمی تر اثری از آن نیست.

تقویم در زبان فارسی
در زبان فارسی تقویم در دو معنا به کار رفته است:
دانش شناسایی زمان ها که در عربی «معرفة المواقیت» خوانده می شود و این مقاله به آن می پردازد و دفتری که احوال ستارگان را پس از استخراج از زیج در آن می نویسند و در زبان عربی «دفتر السَّنَه» خوانده می شود و زیج یا زج نیز به آن گفته می شود.

تقویم در اصطلاح نجوم
...
تقویم الابدان فی تدبیر الانسان، کتابی در پزشکی به عربی از ابوعلی یحیی بن عیسی معروف به ابن جزله (متوفی ۴۹۳)است.
تقویم الابدان فی تدبیر الانسان (یا منهاج البیان فی تقویم الابدان)، کتابی در پزشکی به عربی از ابوعلی یحیی بن عیسی معروف به ابن جزله (متوفی ۴۹۳) که در زمان خلافت مقتدی بامراله(۴۶۷ـ۴۸۷) و برای او نگاشته شده است.
← بخش های مختلف این کتاب
(۱) ابن جزله، کتاب تقویم الابدان فی تدبیر الانسان، دمشق ۱۳۳۳.
(۲) سرکیس.
(۳) رمضان ششن، جمیل آقپنار، و جواد ایزگی، فهرس مخطوطات الطب الاسلامی باللغات العربیة و الترکیة و الفارسیة فی مکتبات ترکیا، استانبول ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۴) غلامحسین صدری افشار، کتابنامه علوم ایران، تهران ۱۳۵۰ ش.
(۵) کتابشناسی نسخ خطی پزشکی ایران، تنظیم و تدوین اکرم ارجح و دیگران، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۶) مهدی محقق، «واژه های فارسی در کتاب تقویم الادویة حبیش بن ابراهیم تفلیسی»، نامه فرهنگستان، سال ۴، ش ۳، (پاییز ۱۳۷۷).
(۷) احمد منزوی، فهرستواره کتابهای فارسی، تهران ۱۳۷۴ ش ـ.
(۸) ادوارد ون دایک، کتاب اکتفاء القنوع بماهومطبوع، چاپ محمدعلی ببلاوی، مصر ۱۳۱۳/ ۱۸۹۶، چاپ افست قم ۱۴۰۹.

تقویم الایمان، کتابی فلسفی، نوشته سیدمحمدباقر میرداماد، حکیم و فقیه سده دهم و یازدهم می باشد.
این کتاب حاوی آراء و اندیشه های مؤلف درباره مهمترین مسائل فلسفه اسلام به ویژه علم الهی است، شارح این کتاب میر سید احمد علوی از بارزترین شخصیت های مکتب فلسفی اصفهان و از برجسته ترین شاگردان میرداماد به شمار می رود. وی با شرح آثار حکمای پیشین و استاد خود، نقش بسزایی در تحکیم و تقویت مبانی فلسفه اسلامی ایفا کرد.کتاب تقویم الایمان از یک رصد (الرصد الاوّل) و مشتمل بر پنج فصل و هر فصل متضمّن بر بخش هایی چون تقویم، تصحیح، توصیه، محاققه و تقویم، ظنّ و تقویم وهم و تقویم و تشکیک و تثبیت می باشد. از تعبیر الرصد الاوّل چنین برداشت می شود که مؤلف بنا داشته تا رصدهای دیگری را نیز بدان بیافزاید امّا بدلیل نامعلومی از آن منصرف شده است. برجستگی های اثر حاضر و جایگاه آن در میدان آثار دیگر مؤلف را می توان در سه ویژگی عمده شمرد.۱. از شواهد و قراین بر می آید که این کتاب از جمله کتابهای درسی ای بوده که میرداماد خود برای شاگردانش تدریس می کرده است.۲. تقویم الایمان حاوی برخی از مباحث، تقریرها، و نظرات نوین و ابداعات میرداماد است که در دیگر آثار او به چشم نمی خورد. مباحثی چون نظریه وحدت، برهان بر حدوث دهری، ثنویّت مقولات و ... .۳ـ مصنّف در تمامی آثار خویش به بحث پیرامون موضوعات خاصّی پرداخته است و تنها در اثر حاضر است که تقریباً یک دوره کامل مباحث فلسفی را به صورت فشرده تبیین و ساختار و شاکله نظام فلسفی خویش را به اختصار ترسیم کرده است.در واقع می توان گفت که تقویم الایمان در کنار دو اثر گرانسنگ القبسات و الافق المبین سه ضلع اصلی قاعده هرم, اندیشه های فلسفی میرداماد را تشکیل می دهد. کتاب حاضر حاوی مقدمه مفصلی در زندگی مؤلّف و خصوصیات فلسفه میرداماد و ذکر حواشی و شروح تعلیقات این کتاب می باشد.
جایگاه کتاب
تقویم الایمان مشهور ترین عنوان این اثر است که در خطبه کتاب نیز بدان تصریح شده است، اما میرداماد ابواب این کتاب را «تصحیح» و «تقویم» نامیده و در شرح تقدمه تقویم الایمان از تقویم الایمان با عنوان «التصحیحات و التقویمات» نام برده است.علوی عاملی نیز در ابتدای کشف الحقایق از آن با نام تقویم الایمان و تتمیم العرفان یاد کرده است.همچنین در بعضی از فهرستهای نسخ خطی آن را با عنوان تقویم الحکمه الایمانیه آورده اند.
اهمیت کتاب
تقویم الایمان از چند جهت اهمیت دارد، از جمله حاوی برخی مباحث و تقریرها و ادلة نو و ابداعات میرداماد است که در دیگر آثار وی نیست، مثل نظریة وحدت حمل، برهان خاص بر حدوث دهری و حصر تعداد مقولات در دو مقولة جوهر و عرض . این اثر تقریباً یک دورة کامل مباحث فلسفی است و ساختار و شاکلة نظام فلسفی میرداماد در آن به اختصار ترسیم شده است. بنا بر شواهد و قراین، تقویم الایمان کتاب درسی بوده و میرداماد آن را برای برخی از شاگردانش تدریس می کرده است، زیرا در حاشیة برخی از نسخه های آن، حواشی و تعلیقاتی با عنوان «سُمِع» وجود دارد که حاوی نکاتی است که شاگردان او در محفل درس از او شنیده و یادداشت کرده اند
فصل ها
...
تقویم الایمان کتابی فلسفی، نوشتۀ سید محمدباقر میرداماد، حکیم و فقیه سدۀ دهم و یازدهم. التصحیحات و التقویمات، تقویم الایمان و تتمیم العرفان و تقویم الحکمة الایمانیة دیگر نام هایی است که برای این کتاب به کار برده شده است.
این اثر تقریباً یک دورۀ کامل مباحث فلسفی است و ساختار و شاکلۀ نظام فلسفی میرداماد در آن به اختصار ترسیم شده است.
تقویم الایمان از یک «رصد» شامل پنج «فصل» تشکیل شده و هر فصل متضمن بخش هایی است.
تقویم الإیمان و شرحه کشف الحقائق، دربردارنده کتاب «تقویم الإیمان» نوشته میر محمدباقر داماد و شرح آن «کشف الحقائق» از میر سید احمد علوی عاملی و تعلیقات آن از ملا علی نوری می باشد و مشتمل بر مباحث سنجیده ای در زمینه فلسفه و حکمت است.
کتاب با مقدمه مفصلی از مصحح آغاز و مطالب، از یک «رصد» مشتمل بر پنج «فصل» و هر فصل متضمن بخش هایی چون: تقویم، تصحیح، توصیه، تحکمه، محاققه و تقویم، ظن و تقویم، وهم و تقویم، تشکک و تثبیت تشکیل شده است
از تعبیر «رصد الأول» چنین برداشت می شود که نویسنده بنا داشته تا رصدهای دیگری را نیز به کتاب بیفزاید، اما به دلیل نامعلومی از این مهم منصرف شده است
در مقدمه مصحح، زندگی نامه مفصلی از مصنف، شارح و تعلیق نویس ذکر شده و نکات مهمی پیرامون ویژگی های کتاب و شرح آن، بیان گردیده است
فصل آغازین کتاب، به منزله مدخل بشمار می آید و نویسنده در آن به برخی از مبادی و مباحث مربوط به امور عامه همچون: تعریف فلسفه، موضوع فلسفه، مسائل فلسفه، انقسام موجود به واجب و ممکن، تقسیم ممکن به جوهر و عرض، ملاک نیاز ممکن به علت، تساوق وجود و تشخص پرداخته است
فصل دوم، بیشتر به براهین اثبات واجب و ابطال تسلسل و دور اختصاص دارد؛ براهینی چون: برهان ضرورت، برهان اولویت، برهان جزء و کل، برهان قوه و فعل، برهان شخصیت، برهان وسط و طرف، برهان تضایف، برهان حیثیات، برهان اسد و اخصر و برهان ترتب
تقویم البُلدان، کتابی جغرافیایی به عربی، تألیف ابوالفداء است.
تقویم البُلدان، کتابی جغرافیایی به عربی، تألیف ابوالفداء عمادالدین اسماعیل بن نورالدین علی بن محمود ایوبی، حکمران حماه (۷۱۰ـ۷۳۲).
ابوالفداء این کتاب را در ۷۲۱ به پایان رساند، اما احتمالاً تا پایان عمر آن را تکمیل می کرده است، زیرا نسخه ای از آن در کتابخانه لیدن موجود است که مؤلف در آن تجدیدنظر کرده است.
ابوالفداء، بر خلاف معاصرانش، از جمله مارکوپولو (۱۲۵۶ـ۱۳۲۳)، اهل سفر نبوده است؛ ازینرو کتابش اقتباسی از کتابهای جغرافیایی دیگر و گردآوری گفته های تاجران و مسافران است.
← نظر ابوالفداء درباره کتابهای جغرافیایی
(۱) اسماعیل بن علی ابوالفداء، کتاب تقویم البلدان، چاپ رنو و دسلان، پاریس ۱۸۴۰.
(۲) اسماعیل بن علی ابوالفداء، ترجمه عبدالمحمدآیتی، تهران ۱۳۴۹.
(۳) عبدالرحمان حمیده، اعلام الجغرافییّن العرب و مقتطفات من آثارهم، دمشق ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۴) دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران ۱۳۶۷، ذیل «ابوالفداء» (از عنایت الهی رضا).
(۵) قلقشندی.
(۶) ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی، تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلامی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران ۱۳۷۹ش.

تقویم البلدان، را عمادالدین اسماعیل، مشهور به ابوالفداء به عربی نوشته است. وی این کتاب را در 721ق به پایان رساند؛ اما احتمالاً تا پایان عمر آن را تکمیل می کرده است. در نیمه اول قرن هشتم قمری در شام دو کتاب مهم در کیهان نگاری نوشته شد که کتاب ابوالفداء یکی از آنها است. ابی الفداء اولین کسی است که روش جدول بندی را در جغرافیا به کار برده است. این اثر در قرن های هجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا شهرتی بی نظیر یافت.
کتاب از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول به منزله مقدمه ای در کیهان نگاری عمومی است که شامل اطلاعات معمولی درباره تقسیم زمین، خط استوا، هفت اقلیم، معموره زمین، مساحت آن، و اصطلاحات جغرافیا است و گزارشی کوتاه از دریاها، دریاچه ها، رودها، و کوه ها دارد و ترتیب کتاب را نیز توضیح می دهد. قسمت دوم که مفصل تر است، به نوبه خود هجده قسمت یا به تعبیر درست تر هجده جدول است که از مناطق مختلف که اقلیم نیز خوانده می شود، سخن دارد: بلاد عرب، مصر، مغرب، سودان، اندلس، جزایر مدیترانه و اقیانوس اطلس، شمال(بلاد فرنگ و ترک)، شام، جزیره، عراق، خوزستان، فارس، کرمان، سیستان، سند(پنجاب)، هند، چین، جزایر دریای شرقی، روم، ارمنستان، عراق عجم، دیلم، طبرستان، خراسان، زابلستان، طخارستان، خوارزم، و ماوراءالنهر. این فصل بندی نموداری دقیق از نفوذ مکتب کلاسیک بلخ و همچنین حاکی از گرایش ابوالفداء به تقسیم مناطق جغرافیایی است.
ابوالفداء، بر خلاف معاصرانش، اهل سفر نبوده است؛ از این رو کتابش اقتباسی از کتاب های جغرافیایی دیگر و گردآوری گفته های تاجران و مسافران است.
از نظر او، کتاب های جغرافیایی که تا زمان وی نوشته شده بود، ناقص بودند و مقصود او را بر نمی آوردند؛ مثلاً کتاب های ابن حوقل و ادریسی و ابن خرداذبه، با وجود تفصیل درباره اوصاف بلاد به طول و عرض جغرافیایی و ضبط نام ها اشارهای ندارند و زیج ها و کتاب هایی که به طول و عرض جغرافیایی پرداخته اند، از اوصاف شهرها اطلاعی نمی دهند و در "الانساب" سمعانی و "المشترک وضعاً و المفترق صقعاً" یاقوت حموی با آنکه به تصحیح نام ها و ضبط آنها توجه شده، طول و عرض شهرها ذکر نشده است. با وجود این نقایص، ابوالفداء به کتاب های ابن حوقل، ابن سعید مغربی، مهلّبی و ابن اثیر اعتماد می کرده است. وی از کتاب المسالک و الممالک، معروف به "العزیزی" تألیف حسن بن احمد مهلّبی بهره گرفته، که سبب بیشتر شناخته شدن این جغرافی نگار فاطمی شده است. به عقیده عبدالمحمد آیتی، ابوالفداء به اقتضای مقام خود به عنوان امیرحماة می خواسته درباره سرزمین های مختلف اطلاعات دقیق داشته باشد.
یکی از ویژگی های تقویم البلدان - که آن را سرآمد کتاب های دوره خود کرده - این است که اولین کتاب جغرافیایی است که روش جدول بندی را کار برده است؛ البته او این شیوه را از "تقویم الابدان" ابن جَزْله (متوفی 493ق) گرفته است؛ اما جدول های ابوالفداء بسیار کامل و در ارائه واضح و منظم مطالب علمی در عهد خود ممتاز بوده است.
تقویم التواریخ ، کتابی است مختصر در تاریخ عمومی که از ابتدای عالم تا نیمه قرن یازدهم می باشد.
این کتاب نوشته مصطفی بن عبداللّه چلبی معروف به حاجی خلیفه ، مورخ و مؤلف ترک می باشد.

محتوای کتاب
حاجی خلیفه رویدادهای مهم جهان را از خلقتحضرت آدم تا هجرت پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم بر مبنای تاریخگذاری گاه شماری ، و حوادث یازده قرنتاریخ اسلام را از هجرت تا ۱۰۵۸ ، به ترتیب سالشماری فراهم آورد.

فهرست واره بودن کتاب
وی در کشف الظنون    ، تقویم التواریخ را تألیفی ترکی و فهرست واره ای برای کتب تاریخی ، بویژه کتاب فَذْلَکَه خود خوانده و به چگونگی تدوین آن اشاره کرده است.او با استفاده از کتب متداول تاریخ ، وقایع را فهرست مانند در جدول هایی تنظیم نموده است.

تنظیم کتاب
...
تقویم الصِّحَّه مهمترین و معروفترین نوشته حکیم عیسوی بغدادی، مختار بن حسن بن عَبدون، مشهوربه ابن بُطْلان است.
تقویم الصِّحَّه (یا، به روایت نادرست ابن قفطی، تقویم الصّحّه فی قُوی ' الاغذیة و دفع مَضارِّها)، مهمترین و معروفترین نوشته حکیم (پزشک و متفلسف) عیسوی بغدادی، مختار بن حسن بن عَبدون، مشهوربه ابن بُطْلان (سده پنجم)، و در واقع، دستینه یا خودآموز بهداشت (بویژه بهداشت غذایی)، طب خانگی، و، احیاناً ' تطبب، است.با وجود چند نسخه خطی از متن اصلی عربی این تألیف در جهان، متن اصلی هنوز به ویرایش و چاپ نرسیده است (لذا در این مقاله، اعتماد و استناد ما عمدتاً به چاپ ویراسته غ. یوسفی (۱۳۶۶ ش) از یک ترجمه قدیم فارسی بوده است و گهگاه به تصویر نامطلوب نسخه خطی ظاهراً یگانه متن عربی موجود در ایران و آن هم بسیار آشفته و بدخط).
بیست باب در معرفت تقویم، رساله کوتاهی در گاهشماری و محاسبه و تدوین تقویم و احکام نجوم و اختیارات ، نوشته نظام الدین عبدالعلی بن محمدبن حسین بیرجندی است.
بیست باب در معرفت تقویم، رساله کوتاهی در گاهشماری و محاسبه و تدوین تقویم و احکام نجوم و اختیارات ، نوشته نظام الدین عبدالعلی بن محمدبن حسین بیرجندی (متوفی ۹۳۴).
این رساله را مختصر در معرفت تقویم یا رساله در معرفت تقویم نیز خوانده اند و بیرجندی آن را در ۸۸۳ نگاشته است.
عنوان بابهای بیستگانه رساله به این شرح است :
۱) در معرفت حساب جمّل؛ ۲) در معرفت ایام اسابیع و تواریخ مشهور؛ ۳) در معرفت بروج و کواکب و تقاویم ایشان؛ ۴) در معرفت سیر کواکب و رجعت و استقامت ایشان؛ ۵) در معرفت میل آفتاب و عروض کواکب و جُوزَهَرات ایشان؛ ۶) در معرفت ساعات و غایت ارتفاع و ظل و نصف النهار؛ ۷) در معرفت نظر و تناظر و مجاسده و انتکاث و تحویل و عکس؛ ۸) در معرفت شرف و هبوط کواکب و اوجات و حضیضات ایشان؛ ۹) در معرفت طالع اجتماع و استقبال و جزء ایشان؛ ۱۰) در معرفت نطاقات و ظهور و خفاء متحیره و رؤیت اهلّه؛ ۱۱) در معرفت انتقالات قمر و ممازجات و حالات او؛ ۱۲) در معرفت منازل قمر و ساعات بست؛ ۱۳) در معرفت اوقات صلوه و ارتفاع سمت قبله؛ ۱۴) در معرفت تاریخ خطائیان؛ ۱۵) در معرفت زوایدی که در تقویم آرند؛ ۱۶) در معرفت احوال بروج و ارباب مثلثات و احوال کواکب و ارباب ساعات؛ ۱۷) در معرفت خطوط کواکب؛ ۱۸) در معرفت بیوت دوازدهگانه و مدلولات کواکب و منسوبات ایشان؛ ۱۹) در معرفت احوال انظار و آنچه بدان ماند؛ ۲۰) در معرفت اصولی که در اختیارات به کار آید.
اهتمام بیرجندی بر چگونگی تدوین تقویم تام
بیست باب ،با این عبارات آغاز می شود: «اعتصمت بفضلک یا کریم.
اما بعد، این مختصریست در معرفت تقویم تام مشتمل بر بیست باب.
» و بدین ترتیب در این رساله، اهتمام اصلی بیرجندی چگونگی تدوین تقویم تام است.
تقویم تام کاملترین شکل تقویم در قیاس با تقویم شمسی یا قمری یا سایر تقاویم است و آن، «صفایحی است که مشتمل بود بر تقاویم و بعضی از اوضاع و متعلقات کواکب سبعه سیاره در مدت یک سال شمسی که از زیج و کتب احکام استخراج شده باشد، پس اگر با تقاویم کواکب جمیع اوضاع و متعلقات مخصوصه به دفتر تقویم یا اکثر مثبت باشد آن را تقویم تام گویند. ».
← آغاز باب اول
(۱) محمد محسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲) عبدالعلی بن محمد بیرجندی، بیست باب در معرفت تقویم، نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ش ۱/۱۹۲۳.
(۳) محمد آصف فکرت، فهرست الفبائی کتب خطّی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، مشهد ۱۳۶۹ ش.
(۴) مظفربن محمد قاسم گنابادی، شرح بیست باب ملامظفر (درباره رساله بیست باب در معرفت تقویم، اثر عبدالعلی بن محمد بیرجندی)، ۱۲۷۶.
(۵) خانبابا مشار، فهرست کتابهای چاپی فارسی، تهران ۱۳۵۰ـ ۱۳۵۵ ش.
(۶) احمد منزوی، فهرست نسخه های خطی فارسی، تهران ۱۳۴۸ـ۱۳۵۳ ش.

تقویم به دانش شناسایی زمان ها گفته می شود که در عربی «معرفة المواقیت» خوانده می شود
تقویم از ماده «ق و م» در لغت به معنای راست و تعدیل کردن است. استعمال تقویم در معنای گاه شماری در زبان عربی قدمت زیادی ندارد و در معاجم قدیمی تر اثری از آن نیست. در زبان فارسی تقویم در دو معنا به کار رفته است: دانش شناسایی زمان ها که در عربی «معرفة المواقیت» خوانده می شود و این مقاله به آن می پردازد و دفتری که احوال ستارگان را پس از استخراج از زیج در آن می نویسند و در زبان عربی «دفتر السَّنَه» خوانده می شود و زیج یا زج نیز به آن گفته می شود. تقویم در اصطلاح نجوم ، مجموعه ای از اصول و قوانینی است که برای تنظیم زمان و تطبیق سال حقیقی با سال مجازی و تقسیم آن به ماه های دوازده گانه جهت تشخیص اوقات شرعی و انجام فرایض دینی و امور اجتماعی استفاده می شود و در زبان فارسی مترادف با کلمه «گاه شماری» است.
← اهمیت شناسایی زمان
(۱) آثار الباقیه، ابوریحان بیرونی (م ۴۴۰ ق)، ترجمه:داناسرشت، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳ ش. (۲) ارشاد العقل السلیم، ابوالسعود (م ۹۸۲ ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۱ ق. (۳) انوار التنزیل، البیضاوی (م ۶۸۵ ق)، به کوشش عبدالقادر، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۶ ق. (۴) بحارالانوار، المجلسی (م ۱۱۱۰ ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ ق. (۵) البحر المحیط، ابوحیان الاندلسی (م ۷۵۴ ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۲ ق. (۶) تاج العروس، الزبیدی (م ۱۲۰۵ ق)، بیروت، مکتبة الحیات. (۷) تاریخ تمدن، ویل دورانت (م ۱۹۸۱ م)، ترجمه:آرام و دیگران، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸ ش. (۸) التبیان، الطوسی (م ۴۶۰ ق)، به کوشش احمد حبیب العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی. (۹) ترتیب العین، خلیل (م ۱۷۵ ق)، به کوشش المخزومی و دیگران، دارالهجرة، ۱۴۰۹ ق. (۱۰) تفسیر الصافی، الفیض الکاشانی (م ۱۰۹۱ ق)، بیروت، اعلمی، ۱۴۰۲ ق. (۱۱) تفسیر القرآن الکریم، صدرالمتالهین (م ۱۰۵۰ ق)، به کوشش خواجوی، قم، بیدار، ۱۳۶۶ ش. (۱۲) التفسیر الکاشف، المغنیة، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۹۸۱ م. (۱۳) التفسیر الکبیر، الفخر الرازی (م ۶۰۶ ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۵ ق. (۱۴) تفسیر کنزالدقایق، المشهدی، به کوشش درگاهی، تهران، وزارت ارشاد، ۱۴۱۱ ق. (۱۵) تفسیر منهج الصادقین، فتح الله کاشانی (م ۹۸۸ ق)، به کوشش مرتضوی، غفاری، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، ۱۳۸۵ ق. (۱۶) التفسیر المنیر، وهبة الزحیلی، بیروت، دارالفکر المعاصر، ۱۴۱۱ ق. (۱۷) تفسیر نورالثقلین، العروسی الحویزی (م ۱۱۱۲ ق)، به کوشش رسولی محلاتی، اسماعیلیان، ۱۳۷۳ش. (۱۸) تقویم و تقویم نگاری در تاریخ، ابوالفضل نبیّ، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵ ش. (۱۹) جامع البیان، الطبری (م ۳۱۰ ق)، به کوشش صدقی جمیل، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ ق. (۲۰) الجامع لأحکام القرآن، القرطبی (م ۶۷۱ ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ ق. (۲۱) الجواهر الحسان، الثعالبی (م ۸۷۵ ق)، به کوشش ابومحمد الغماری، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۶ ق. (۲۲) الدرالمنثور، السیوطی (م ۹۱۱ ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ ق. (۲۳) روض الجنان، ابوالفتوح رازی (م ۵۵۴ ق)، به کوشش یاحقی و ناصح، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۵ ش. (۲۴) الصحاح، الجوهری (م ۳۹۳ ق)، به کوشش عبدالغفور، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ ق. (۲۵) عجائب الآثار، عبدالرحمن الجبرتی (م ۱۲۲۷ ق)، بیروت، دارالجبل. (۲۶) فتح القدیر، الشوکانی (م ۱۲۵۰ ق)، بیروت، دارالمعرفه. (۲۷) لغت نامه، دهخدا (م ۱۳۳۴ ش) و دیگران، تهران، مؤسسه لغت نامه و دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ ش. (۲۸) الکشاف، الزمخشری (م ۵۳۸ ق)، قم، بلاغت، ۱۴۱۵ ق. (۲۹) کشف الاسرار، میبدی (م ۵۲۰ ق)، به کوشش حکمت، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۱ ش. (۳۰) لسان العرب، ابن منظور (م ۷۱۱ ق)، قم، ادب الحوزة، ۱۴۰۵ ق. (۳۱) مجمع البیان، الطبرسی (م ۵۴۸ ق)، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ ق. (۳۲) مدارک التنزیل، النسفی (م ۷۰۱ ق)، به کوشش ابراهیم محمد، بیروت، دارالقلم، ۱۴۰۸ ق. (۳۳) معجم مقاییس اللغه، ابن فارس (م ۳۹۵ ق)، به کوشش عبدالسلام محمد، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ ق. (۳۴) المفصل، جواد علی، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۹۷۶ م. (۳۵) المیزان، الطباطبایی (م ۱۴۰۲ ق)، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۳ ق.


تقویم در دانشنامه ویکی پدیا

تقویم
گاهنامه یا سالنما (سالنامه) یا تقویم بیشتر به محاسبه و نمایش یک دوره یا یک سال گفته می شود.
تقویم اقتصادی (به انگلیسی: Economic Calendar) جدولی زمانی است که در آن رویدادهای مهم اقتصادی با جزئیات مربوطه (مانند ساعت رویداد، منبع مسئول اعلام نتایج، آمار مربوط به دوره گذشته، پیش بینی کارشناسان از نتایج دوره جاری و...) ذکر می شوند. معامله گران به منظور آگاهی از وقایع مهم اقتصادی که قیمت بازارهای مالی را دستخوش تغییر می کند، از تقویم اقتصادی استفاده می کنند.
شاخص های پیشرو. مانند: شاخص مدعیان بیکاری
شاخص های دنباله رو. مانند: شاخص میزان وام های صنعتی و تجاری
تقویم اقتصادی شامل زمان انتشار شاخص های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و... است اما محدود به شاخص های اقتصادی نیست. بلکه کاهش زمان فعالیت بانک ها و کارگزاری ها یا تعطیلات بازار (مانند تعطیلات رسمی در ایالات متحده امریکا)، سخنرانی های مهم (مانند سخنرانی رئیس فدرال رزرو)، جلسات کلیدی (مانند نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو)، گزارش های اقتصادی (مانند کتاب بژ) و یا حتی اخبار آنی (مانند خبر یک حمله نظامی) را پوشش می دهد. یک تقویم اقتصادی کامل اثر تقویمی را نیز در بر می گیرد.
شاخص های همزمان. مانند: شاخص تولیدات صنعتی
شاخص های اقتصادی با وجه تقسیم های گوناگونی دسته بندی شده اند.
هم جهت؛
معمولاً شاخص های اقتصادی را به سه دسته کلی تقسیم می کنند:
خلاف جهت؛ و
با وجه تقسیم زمانی، می توان شاخص های اقتصادی را به سه دسته تقسیم کرد:
جهت متغیر.
البته دوره زمانی هر شاخص (هفتگی، ماهانه یا...) نیز در تعیین اهمیت شاخص نقش کلیدی دارد.
تقویم یاهو: http://biz.yahoo.com/c/e.html
با توجه به ماهیت مثبت یا منفی شاخص ها، رشد بعضی از آنها برای اقتصاد مثبت تلقی می شود و رشد برخی دیگر منفی. به همین ترتیب، جهت شاخص با بازر مورد نظر نیز می تواند سه حالت داشته باشد:
تقویم بلومبرگ: http://www.bloomberg.com/markets/economic-calendar
هر روزه شاخص های اقتصادی فراوانی از کشورهای مختلف گزارش می شود. این شاخص ها معمولاً روی قیمت ارز آن کشور در مقایسه با سایر ارزها تاثیرگذار هستند. طبیعی است که شاخص های مربوط به ایالات متحده آمریکا یا سایر اعضای گروه هشت و اتحادیه اروپا و... اثر گسترده تری بر قیمت های بازارهای مالی مانند فلزات گرانبها دارند.
تقویم فارکس فکتوری: http://www.forexfactory.com
اثرگذاری تقویم اقتصادی بر تغییرات قیمت بازارهای مالی بر اساس تجربه و مبانی تحلیل بنیادین بازار سرمایه کاملاً ثابت شده است. تفسیر متخصصان از آمار و ارقام ارائه شده، موجب تحریک خریداران یا فروشندگان می شود و بر اساس نظریه عرضه و تقاضا موجب شکل گیری نوسانات قمیت می شود.
بخشی از نوسانات نیز منشاء روانشناختی دارد. این اثر کمی قبل از اعلام خبر آغاز شده و تا مدتی پس از آن ادامه دارد. تصمیم گیری تعداد زیادی از معامله گران تحت تاثیر احساسات در زمان خبر موجب این اثر می شود.
تقویم مارکت واچ: http://www.marketwatch.com/Economy-Politics/Calendars/Economic
فعالان بازار با بهره گیری از تقویم های اقتصادی کلی می توانند متوجه شوند بازار چه زمانی دچار نوسانات شدید خواهد شد و چه زمانی کم نوسان خواهد بود. به این ترتیب قادر خواهند بود برنامه معاملات خود را بهینه سازی کنند.
روزآمار: http://www.roozamar.com
یکی دیگر از کاربردهای تقویم اقتصادی، بهره گیری از آن در تحلیل زمانی بازار است.
برخی نیز بلافاصله پس از اعلام نتایج رویداد اقتصادی، بر اساس تحلیل اثرات آن اقدام به معامله می کنند.
بسیاری از خبرگزاری های بین المللی اقتصادی، رویدادهای مهم مالی را پوشش می دهند. به صورت تخصصی نیز منابع رایگان آنلاینی وجود دارند که اطلاعات تقویم اقتصادی را در اختیار مخاطبان قرار می دهند. مانند:
در زبان فارسی نیز این منبع به گزارش رویدادهای اثرگذار بر بازار به وقت تهران می پردازد:
تقویم البُلدان کتابی جغرافیایی به عربی، نوشته شده ابوالفداء عمادالدین اسماعیل بن نورالدین علی بن محمود ایوبی، حکمران حمات است.
در این کتاب افزون بر مسائل جغرافیایی به نکات اجتماعی هم پرداخته شده. ابوالفداء به دلیل داشتن شغل مملکتی به گردآوری این کتاب پرداخت و آن را در ۷۲۱ق به پایان رساند.
ابوالفداء، بر خلاف هم دورگانش، مانند مارکوپولو، اهل سفر نبوده است؛ از اینرو کتابش برگرفته از کتاب های جغرافیایی دیگر و گردآوری گفته های تاجران و مسافران است. یکی از ویژگی های تقویم البلدان که آن را شاخص می سازد این است که نویسنده، نخستین کسی است که روش جدول بندی را در جغرافیا به کار برده است. این شیوه را از تقویم الابدان ابن جَزْله گرفته است . جدول های ابوالفداء بسیار کامل و در ارائه روشن و سامان یافته مطالب علمی در دوران خود برگزیده بوده است.
تقویم اُم ّالقُریٰ تقویم قمری محاسبه شده ای است که از سال ۱۳۴۶ هجری در عربستان سعودی مورد استفاده قرار گرفته است. افزون بر عربستان سعودی، برخی از کشورهای اسلامی منطقه (نظیر قطر و بحرین) و حتی برخی از جوامع در کشورهای غیر اسلامی (نظیر جامعه اسلامی آمریکای شمالی، شورای فقه آمریکای شمالی یا شورای اروپایی فتوا و پژوهش) از آن تقویم تبعیت کرده اند.
برخی از جوامع اسلامی که تقویمشان را بر اساس رؤیت هلال ماه تنظیم می کنند، از تقویم ام القری انتقاد کرده اند.
این نوشتار شامل انتخابات های فراملی در سال ۲۰۱۶ میلادی است.
■ – ریاست جمهوری (رئیس کشور)
■ – ریاست جمهوری و پارلمان/مقننه
■ – پارلمانی/مقننه
■ – همه پرسی و پارلمانی/مقننه
■ – همه پرسی
■ – همه پرسی و ریاست جمهوری
■ – همه پرسی، ریاست جمهوری و پارلمانی/مقننه
■ – هیچ کدام
تقویم انتخاباتی سال ۲۰۱۶ میلادی فهرستی است از انتخابات های مستقیم ملی و فدرال که در این سال در تمام کشورهای مستقل و قلمروهای وابسته ی جهان برگزار می شود. انتخابات های میان دوره ای در این فهرست گنجانده نشده اند اما همه پرسی های ملی در آن وجود دارند. سعی شده تا جای ممکن تاریخ های دقیق یاد شوند.
■ – ریاست جمهوری (رئیس کشور)
■ – ریاست جمهوری و پارلمان/مقننه
■ – پارلمانی/مقننه
■ – همه پرسی و پارلمانی/مقننه
■ – همه پرسی
■ – همه پرسی و ریاست جمهوری
■ – همه پرسی، ریاست جمهوری و پارلمانی/مقننه
■ – هیچ کدام
تقویم انتخاباتی سال ۲۰۱۷ میلادی فهرستی است از انتخابات های مستقیم ملی و فدرال که در این سال در تمام کشورهای مستقل و قلمروهای وابسته ی جهان برگزار می شود. انتخابات های میان دوره ای در این فهرست گنجانده نشده اند اما همه پرسی های ملی در آن وجود دارند. سعی شده تا جای ممکن تاریخ های دقیق یاد شوند.
تقویم انتخاباتی سال ۲۰۱۸ میلادی فهرستی است از انتخابات های مستقیم ملی و فدرال که در این سال در همهٔ کشورهای مستقل و قلمروهای وابسته جهان برگزار می شود. انتخابات های میان دوره ای در این فهرست گنجانده نشده اند اما همه پرسی های ملی در آن وجود دارند. سعی شده تا جای ممکن تاریخ های دقیق یاد شوند.
■ – ریاست جمهوری (رئیس کشور)
■ – ریاست جمهوری و پارلمان/مقننه
■ – پارلمانی/مقننه
■ – همه پرسی و پارلمانی/مقننه
■ – همه پرسی
■ – همه پرسی و ریاست جمهوری
■ – همه پرسی، ریاست جمهوری و پارلمانی/مقننه
■ – هیچ کدام
تقویم پیش روی برای بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ جدیدترین تقویم بازی ها است که در دسترس عموم قرار دارد و آخرین بار در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۰۷ از سوی مسئولین بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ به روز شده است. هر جعبه آبی رنگ نشانهٔ حداقل یک واقعه ورزشی است که در حیطه هر رشته خاص برگزار می شود. جعبه آبی رنگ نشانهٔ روز آخر مسابقات و بازی های روز فینال است که مدال درآن روزها در آن رشته خاص تقسیم می شود.
بنابر تقویم بیانی، سال بیانی سیصد شصت و یک روز و هر ماه ۱۹ روز می باشد. در کتاب بیان عربی باب سوم از واحد پنجم چنین وارد شده است: " قد جعلنا الحول تسعةعشر شهرا " ترجمه: همانا قرار دادیم برای سال نوزده ماه. همان باب در کتاب بیان فارسی چنین شرح داده شده است: خداوند عالم خلق فرموده کل سنین را به امر خود و از ظهور بیان قرار داده عدد هر سنین را عدد کلشیئ (۳۶۱روز) و آن را نوزده شهر قرار داده و هر شهر را نوزده روز فرموده تا آنکه کل از نقطهٔ تحویل حمل تا منتهی الیه سیر او که به حوت منتهی می گردد در نوزده مراتب حروف واحد سیر نمایند.
اعتقاد به اهمیت عدد ۱۹ و همچنین تقسیم بندی سال و ماه به ۱۹ اول بار توسط نقطویان آغاز شد.
تقویم تاریخ برنامه ای رادیویی است که هر بامداد ساعت ۶٫۳۰ از «شبکهٔ سراسری صدا» (رادیو ایران) پخش می شود. این برنامه به ذکر وقایعی می پردازد که از لحاظ تقویمی، در گذشته، اما در همان روز، رخ داده است. این وقایع شامل همهٔ رخدادهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، هنری و علمی می شود و تمام تقویم ها (خورشیدی، قمری، میلادی و غیره) را در برمی گیرد. طی یک نظرسنجی در سال ۱۳۷۵، برنامهٔ «تقویم تاریخ» دومین برنامه محبوب رادیو (پس از برنامهٔ «صبح جمعه با شما»)، بوده است.
تقویم جمهوری فرانسه یا تقویم انقلابی فرانسه تقویمی بود که در زمان انقلاب فرانسه از سوی انقلابیون طراحی و برگزیده شد. این تقویم برای مدتی نزدیک به ۱۲ سال، از اواخر ۱۷۹۳ تا ۱۸۰۵ و نیز به مدت ۱۸ روز در سال ۱۸۷۱ توسط کمون پاریس مورد استفاده قرار می گرفت.
بر این اساس یک سال پس از الغای نظام پادشاهی توسط مجمع ملی فرانسه، تقویم مسیحی گریگوری ملغی و تقویم جمهوری فرانسه جایگزین آن شد.
تقویم جنوب ایران بصورت سنتی باقی مانده سنت باستانی تقویم باستانی ایران است که متاثر از اقلیم دشت و دریای جنوب بوده است. در جنوب تقویم محلی در کنار تقویم باستانی ایرانی و با حفظ سنتهای آن مانند نوروز باستانی با کاربردهای محلی وجود دارد. از مهمترین سالنماهای جنوب تقویم عمومی زراعی، دریانوردی و صیادی است.
تقویم دریانوردی ایران، سال دریایی یا دریانوردی سواحل خلیج فارس است. این سالنامه از سه فصل صد روزه و یک فصل ۶۰ روزه دریانوردی که پنج یا شش روز اضافه در پایان دارد تشکیل شده است. این تقویم با آغاز فصل دریانوردی شروع می شود و در صد روز دوم آن، با توجه به جریانهای ملتهب دریایی، دریانوردی با احتیاط صورت می گیرد. و در صد روز سوم بدلیل طوفانهای دریایی از رفتن به دریا پرهیز می شود. و در شصت روز آخر که توام با جریانهای شدید جوی دریایی است ناخدایان به تعمیر کشتی ها می پردازند و به دریا نمی روند و خود را برای آغاز سال دریایی بعد آماده می کنند. سال دریایی معمولاً نهم مرداد (۳۱ ژوئیه) آغاز می شود و فصل اول (یکصد روزه) بهار دریا بحساب می آید. یکصد روز دوم از هجدهم آبان شروع می شود. و یکصد روز سوم از بیست و هشتم بهمن شروع می شود. و شصت روز آخر از پنجم خرداد (در صورت کبیسه بودن سال از چهارم خرداد) آغاز می شود. هر چند سال این تقویم با تقویم خورشیدی هماهنگ است، اما روزهای آن بصورت دهدهی شمارش می شود. برای نمونه: یک در ده تا ده در ده، یک در بیست تا ده در بیست ... یک در نود تا ده در نود (برای فصل اول). و برای فصل آخر: یک در ده شصتی ... .
روز ۹ مرداد را نوروز دریایی می نامند و متاثر از این تقویم در سواحل هند نیز ۱۰ مرداد (اول اوت) نوروز دریایی می باشد. از هزار سال قبل نوروز دریایی ایران در آثار گذشته مکتوب می باشد.
تقویم قدیسین (به انگلیسی: Calendar of saints) گاهشماری در مسیحیت است که سال مذهبی را به نام قدیسین پذیرفته شده توسط واتیکان تقسیم بندی نموده است.
روزهای بی تقویم فیلمی مستند به کارگردانی مهرداد اسکویی است که در سال ۱۳۸۵ شمسی ساخته شد.جایزهٔ بهترین فیلم مستندِ نیمه بلند از جشنوارهٔ هات داکز، جایزهٔ ویژهٔ هیئت داوران سومین جشنوارهٔ اوکراین، جایزهٔ بهترین فیلم مستند جشنوارهٔ سه قارهٔ هندو دیپلم افتخار بهترین کارگردانی از جشنوارهٔ فیلم فجر در کارنامه ی روزهای بی تقویم دیده می شود. این فیلم همچنین جایزهٔ بهترین فیلم در بخش مبارزه با مواد مخدر و دیپلم بهترین صدابرداری از جشنوارهٔ بین المللی سینما حقیقت را از آن خود کرده است.
روش پیشگیری از بارداری مبتنی بر تقویم( یا روش ریتم) به روش هایی که بر اساس طول دورهٔ قاعدگی پیشین زمان تخمک گذاری و باروری زن را معین می کند و در این دوران که احتمال بارداری وجود دارد زن و مرد از نزدیکی خودداری می کنند.این روش از بیماری های مقاربتی پیشگیری نمی کند.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های تقویم

تقویم شیوه تعیین و نگهداری و تنظیم حساب زمان و تاریخ است که محور آن سال می باشد.
• نشانه شناسی: نخستین تقویم ها قمری هستند، زیرا مدار قمری برای رصد کردن و بررسی از مدار شمسی کوتاه تر و ساده تر است. تنظیم یک تقویم در واقع تأمیت و تنظیم زمان است، درست همان طور که سدی می بندیم تا جریان یک روخانه را تنظیم کنیم. تنظیم یک تقویم نیز یعنی بر چیزی مستولی شویم و آن را قاعده مند سازیم که نمی توان از آن گریخت. -> ژان شوالیه

تقویم در جدول کلمات

تقویم
سالشمار
تقویم و سالنامه
روزشمار
ماه سریانی برابر با ماه نهم تقویم شمسی
ایلول
ماه سوم تقویم میلادی
مارس
ماهی در تقویم قمری
محرم
هشتمین ماه تقویم عبری
ایار
از سال های 1901تا2000 در تقویم گریگوری
قرن بیستم

معنی تقویم به انگلیسی

estimate (اسم)
ارزیابی ، تقویم ، تخمین ، براورد ، اعتبار ، قیمت ، دیدزنی
calendar (اسم)
سالنامه ، تقویم ، سالنما
appraisal (اسم)
ارزیابی کردن ، ارزیابی ، تعیین قیمت ، تقویم
assessment (اسم)
ارزیابی ، تقویم ، تخمین ، تشخیص ، براورد ، اظهارنظر ، تعیین مالیات ، وضع مالیات
valuation (اسم)
ارزیابی ، تقویم ، بها

معنی کلمه تقویم به عربی

تقویم
تخمين , تقويم , تقييم
تقويم
تقويم
سعر , قدر , قيم
مثمن
قابل للتخمين

تقویم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی تقویم

هادی شجاع ٠٦:٣٣ - ١٣٩٥/١٢/٢٠
روزنگار
|

علیزادگان ٢٠:٣٨ - ١٣٩٦/٠٩/٣٠
روزنما
|

شهریار آریابد ١٤:٥٦ - ١٣٩٧/١٢/١٥
در پهلوی " زیگ " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
|

پیشنهاد شما درباره معنی تقویمنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تقویم 1395   • تقویم سال 95 با مناسبت ها   • تقویم میلادی 2016   • دانلود تقویم   • تقویم 1394   • تبدیل تقویم   • تقویم میلادی به شمسی   • تقویم اندروید   • معنی تقویم   • مفهوم تقویم   • تعریف تقویم   • معرفی تقویم   • تقویم چیست   • تقویم یعنی چی   • تقویم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تقویم
کلمه : تقویم
اشتباه تایپی : jr,dl
آوا : taqvim
نقش : اسم
عکس تقویم : در گوگل


آیا معنی تقویم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )