انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1039 100 1

تولید

/towlid/

مترادف تولید: پدیدآوری، زایش، توالد، زادن، زاییدن، ایجاد، خلق، فرآوری، فرآورده، محصول

متضاد تولید: مصرف

برابر پارسی: بارآوری، پدید آوردن، زاستن، زای وری، ساختن، ساخته، فراورده، فراوری، فرآوری

معنی تولید در لغت نامه دهخدا

تولید. [ ت َ ] (ع مص ) از گوسفند، بچه گرفتن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). زاینده گردانیدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). زایانیدن قابله زن حامله را و از گوسفند بچه گرفتن. (از اقرب الموارد). زایانیدن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || پروردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). پرورش کردن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || ازاصل چیزی پدید آوردن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ).پدید آوردن. (دهار). پدید آوردن چیزی از چیزی. (از اقرب الموارد). به معنی پیدا کردن چیزی از خاصیت و تأثیر نیز مستعمل میشود. (غیاث اللغات ) (آنندراج ).
- تولید مثل ؛... ادامه ٔ دودمان موجودات زنده مربوط به نیرو... و طریقه ٔ خاصی است که... تولید مثل نامند. (جانورشناسی عمومی ج 1 ص 26). پدید آوردن نظیر خود. زاد و ولد کردن.
|| نزد معتزله فعل صادر از فاعل است با واسطه ای و مباشرت مقابل آن است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). رجوع به مباشرت شود.

معنی تولید به فارسی

تولید
زایاندن، حاصل کردن چیزی ازطریق زراعت یاصناعت
۱ - ( مصدر ) زایاندن زادن . ۲ - پدید آوردن پیدا کردن ایجاد : تولید ثروت . ۲ - ( اسم ) زایش . جمع : تولیدات . یا تولید مثل . نظیر خود را پدید آوردن فرزند آوردن .
از گوسفند بچه گرفتن زایاندن قابله زن حامله را و از گوسفند بچه گرفتن پروردن از اصل چیزی پدید آوردن نزد معتزله فعل صادر از فاعل است با واسطه و مباشرت مقابل آنست
[articulation] [زبان شناسی] عملکرد اندام های آوایی در ایجاد آوا متـ . فراگویی
[production] [سینما و تلویزیون، شیمی، علوم مهندسی، مهندسی بسپار] [سینما و تلویزیون] 1. مجموعۀ مراحل آماده سازی و ساخت فیلم یا برنامه در سینما یا تلویزیون 2. مرحلۀ فیلم برداری فیلم یا برنامه که بین دو مرحلۀ پیش تولید و پس تولید قرار دارد [شیمی، علوم مهندسی] عملیات...
[زبان شناسی] ← تولید نخستین
[mass production] [علوم مهندسی] تولید در مقادیر زیاد با استفاده از فرایندهای ماشینی
[double articulation] [زبان شناسی] شیوه ای در تولید آوا که در آن آوایی به طور هم زمان دارای دو جایگاه و یک شیوۀ تولید باشد
[secondary articulation] [زبان شناسی] شیوه ای از تولید در آواهایی با دو گرفتگی که در آن گرفتگی دوم با میزان کمتری از گرفتگی همراه است متـ . تولید فرعی
[sediment production] [زمین شناسی] مقدار رسوب به وجود آمده در یک حوضه در نتیجۀ فرایندهای فرسایشی
[pair production] [فیزیک] پدیدۀ نسبیتی تبدیل انرژی به ماده که در آن فوتون های پرانرژی، در گذر از محدودۀ میدان الکتریکی قوی، به طور هم زمان به یک الکترون منفی و یک الکترون مثبت (پوزیترون) تبدیل می شوند
[scenario generation] [آینده پژوهی و آینده نگری] یکی از فرایند های برنامه ریزی فرانامه ای که ابزاری است برای سیاست گذاران تا به کمک آن برای مدیریت عدم قطعیت ها و تدوین سیاست های بلندمدت، تعداد زیادی فرانامه تولید کنند
[زبان شناسی] ← تولید دومین
[independent production, indie] [سینما و تلویزیون] روند تهیه و تولید فیلم خارج از نظام اقتصادی سینمای رایج در هر دوره و عمدتاً با بودجه ای محدود
[primary articulation] [زبان شناسی] شیوه ای از تولید در آواهایی با دو گرفتگی، که در آن گرفتگی اول با میزان بیشتری از گرفتگی همراه است متـ . تولید اصلی
[software development] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] مجموعه ای از فعالیت ها که محصول آن فراورده ای نرم افزاری است و ممکن است پدیدآوری، اصلاح، بازکاربرد، بازمهندسی و مانند آن را شامل شود
[associated production] [فیزیک] تولید ذرات شگفت در واکنش های هسته ای که همواره دوتایی اند
[optical harmonic generation] [فیزیک- اپتیک] ایجاد هماهنگ های مرتبۀ بالای هر بسامد نوری در محیطی غیرخطی متـ . تولید هماهنگ نوری
[فیزیک- اپتیک] ← تولید هماهنگ اپتیکی
( مصدر ) ایجاد کردن پدید آوردن .
( مصدر ) زاییده شدن .
[articulator] [زبان شناسی] هریک از اندام های آوایی فعال و تأثیرگذار در تولید آواها متـ . فراگو
[post-production] [سینما و تلویزیون] کارهای مربوط به تدوین و جلوه های ویژه که پس از اتمام فیلم برداری اولیه بر روی فیلم صورت می گیرد
[pre-production] [سینما و تلویزیون] مرحله ای از فرایند تولید که در آن تمامی مقدمات و لوازم و تجهیزات تهیۀ فیلم فراهم می شود

معنی تولید در فرهنگ معین

تولید
(تُ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) پدید آوردن . ۲ - زادن . ۳ - (اِمص .) زایش . ۴ - ایجاد.

معنی تولید در فرهنگ فارسی عمید

تولید
۱. چیزی را از چیز دیگر به وجود آوردن، زایاندن.
۲. (اقتصاد) حاصل کردن چیزی از طریق زراعت یا صناعت.
۳. (اقتصاد) مقدار کالای تهیه شده.

تولید در دانشنامه اسلامی

تولید
تولید، اصطلاحی کلامی می باشد.
به معنای پدیدآوردن کاری به وسیله کاری دیگر.

مفهوم تولید
وقتی کاری به واسطه انجام شدن کاری دیگر صورت پذیرد، این عمل، تولد و آن کار، فعلِ متولده خوانده می شود، مثل حرکت کلید در قفل که متولد از حرکت دست است،

ارتباط مفهوم تولید با جبر واختیار
مفهوم تولید یا تولد با موضوع جبر و اختیار مرتبط است که نخستین بحث انتزاعی کلامی در جهان اسلام بوده و همواره یکی از مهمترین مباحث کلامی باقی مانده است

خلق الاعمال از اساسی ترین مناقشات معتزله و اشاعره
...
تولید
تولید؛ اصطلاحی کلامی به معنای پدیدآوردن کاری به وسیله کاری دیگر است.
وقتی کاری به واسطه انجام شدن کاری دیگر صورت پذیرد، این عمل، تولد و آن کار، فعلِ متولد خوانده می شود، مثل حرکت کلید در قفل که متولد از حرکت دست است.
تولید، اصطلاحی کلامی می باشد.
به معنای پدیدآوردن کاری به وسیله کاری دیگر.

مفهوم تولید
وقتی کاری به واسطه انجام شدن کاری دیگر صورت پذیرد، این عمل، تولد و آن کار، فعلِ متولده خوانده می شود، مثل حرکت کلید در قفل که متولد از حرکت دست است،

ارتباط مفهوم تولید با جبر واختیار
مفهوم تولید یا تولد با موضوع جبر و اختیار مرتبط است که نخستین بحث انتزاعی کلامی در جهان اسلام بوده و همواره یکی از مهمترین مباحث کلامی باقی مانده است

خلق الاعمال از اساسی ترین مناقشات معتزله و اشاعره
...تولید در دانشنامه ویکی پدیا

تولید
تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. و بر دو نوع است،تولید مداوم و تولید متناوب.فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می گیرد. واژه Production در لغت به معانی استخراج، فراورده، محصول، کار، عمل، نتیجه، ارائه و تولید آمده است. اندازهء تولید یک اقتصاد شاخص گلبال صنعت است که با این شابلن جنس اقتصاد از جهت چیدمان اجتماعی تعیین و تاءیید می شود.
حییم، سلیمان؛ فرهنگ معاصر انگلیس به فارسی و فارسی به انگلیسی، تهران، فرهنگ معاصر، 1386، ص526.
▪▪بابک ،کاضمی؛مدیریت تولید،انتشارات پیام نور،1392
تولید یا ساخت نام صنعت بسیار مهمّی ست که از ماقبل تاریخ ایجاد شد. شاید بتوان تولید را اوّلین صنعت بشر دانست. نیاز به تولید، منجر به پیشرفت تمام رشته های مهندسی شد.
تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می گیرد.
در اقتصاد، خلق مطلوبیت از طریق فعالیت انسانی است. تولید از نظر علم اقتصاد، دربردارنده خلق اشیا توسط انسان نیز هست؛ ولی شامل دیگر فعالیت های خدماتی چون حفاظت و نگهداری، پاکیزه سازی و ... هم می شود.
تولید آنتروپی (به انگلیسی: Entropy production) برای محاسبه میزان بازده عملکرد ماشینهایی گرمایی مورد ااستفاده قرارمیگیرد مانند محاسبه بازده در نیروگاهها، یخچالها، پمپ حرارتی و ابزار تهویه مطبوع. همچنیین نقش کلیدی در فرایندهای برگشت ناپذیر در ترمودینامیک نیز دارد.
آنتروپی در فرایندهای برگشت ناپذیر تولید می شود. ارزش دوری از فرایند برگشت ناپذیر (یا کاهش آنتروپی ایجاد شده) توسط آقای نیکولا سعدی کارنو در سال ۱۸۲۴ پی برده و مطرح شد.
در سال ۱۸۶۷ کلازیوس که از سال ۱۸۵۴ کار در رابطه آنتروپی را افزایش داده بود توضیحاتی در مقالات نوشته شده خود درباره تولید آنتروپی (در سیستم بسته)ارائه نمود. همچنین معادله زیر که تولید آنتروپی با N نامگذاری شده و S0 آنتروپی در حالت نخست و S آنتروپی در حالت آخر فرایند، T دما و Q انرژی گرمایی ورودی به سامانه است.
اگر در معادله بالا N برابر صفر شود فرایند برگشت پذیر است و اگر بزرگتر از صفر شود (که در فرایندهای واقعی چنین است) فرایند برگشت ناپذیر می باشد.
تولید اشیای چندلایه (Laminated object manufacturing یا LOM) یکی از روش های نمونه سازی سریع است. طرح آماده شده با CAD به واحد کنترل سیستم LOM وارد می شود. در این سیستم فرم سطح مقطع قطعه کار در یک لایه تعیین شده و این فرم توسط پرتو لیزر بر روی ماده ای که به صورت نواری به زیر پرتو لیزر هدایت می شود، بریده خواهد شد. قسمت های دیگر سطح نیز به صورت ضربدری توسط پرتو لیزر برش داده می شود که پس از کامل شدن مدل سه بعدی، بتوان مواد زائد را از مدل اصلی جدا کرد. لایه ای که به صورت فرم دار بریده می شود به لایه زیری می چسبد سپس یک لایه جدید بریده شده و به لایه قبلی می چسبد. این عملیات به صورت خودکار آنقدر تکرار می شود که همه لایه های بریده شده به هم بچسبند. قسمت های زائد از مدل اصلی جدا شده تا فرم نهایی آن ظاهر گردد. سطح مدل نهایی را می توان سنباده زد، پرداخت کرد و رنگ آمیزی نمود.
در نظریه اعداد رایانشی، الگوریتم های مختلفی تولید اعداد اول به صورت کارا را ممکن می کند. این در کاربردهای مختلفی، از جمله جدول درهم سازی، رمزنگاری کلید عمومی و جستجوی ریشه های اول اعداد بزرگ استفاده می شوند.
برای اعداد نسبتاً کوچک، می توان امتحان تقسیم را به هر عدد پشت سرهم فرد اعمال کرد. غربال اعداد اول معمولاً روش سریع تر است.
تولیدکننده اعداد تصادفی (به انگلیسی: Random Number Generation، به اختصار:RNG) وسیله ای فیزیکی یا روشی محاسباتی است که برای تولید دنباله ای از اعداد که الگوی خاصی ندارند (یعنی به طور تصادفی ظاهر شده اند) به کار می رود.
شبیه سازی: وقتی یک رایانه برای شبیه سازی مفاهیم طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد، اعداد تصادفی برای واقعی نشان دادن اجزا و رویدادها مورد نیاز هستند. شبیه سازی بسیاری از رشته هارا پوشش می دهد مثلاً فیزیک هسته ای
نمونه برداری: آزمودن همه حالات ممکن برای یک سامانه اغلب غیر عملی است اما وضعیت و درستی یک نمونه تصادفی می تواند حالت کلی سیستم را شرح دهد.
آنالیز عددی: روش های مبتکرانه ای برای حل مسائل عددی پیچیده ابداع شده است که از اعداد تصادفی استفاده می کنند.
سامانه های رایانه ای به طور گسترده برای تولید اعداد تصادفی مورد استفاده قرار می گیرند در حالیکه تولید کننده های خوبی نیستند هرچند الگوهای آن ها به راحتی قابل تشخیص نیست.
از زمان های قدیم روش هایی برای تولید این اعداد وجود داشته است از جمله پرتاب تاس، پرتاب سکه و برهم زدن کارت ها که همچنان در بازی ها و قمارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع کاربرد بسیار این اعداد موجب گوناگونی و فراوانی روش های تولید این اعداد (از لحاظ مدت زمانی که برای تولید این اعداد سپری می شود و الگوهای مورد استفاده آنها) شده است.
برخی از پدیده های طبیعی الگوهای مناسبی برای تولید این اعداد هستند به عنوان مثال برخی پدیده های فیزیکی از جمله اختلالات حرارتی در دیودهای زنر (Zener Diodes) دارای رفتاری کاملاً تصادفی هستند و می توانند پایه ای برای تولید RNGهای فیزیکی و سخت افزاری باشند.
تولید الکتریسیته فرایندی است که طی آن از یک منبع انرژی استفاده می شود تا انرژی الکتریکی تولید شود. اصول پایه برای تولید الکتریسیته توسط دانشمند انگلیسی مایکل فارادی در دهه ۱۸۲۰ تا اوایل دهه ۱۸۳۰ میلادی کشف شد. روش پایه او هنوز هم برای تولید الکتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد: الکتریسیته با حرکت یک دور سیم یا یک استوانه مسی بین قطب های یک آهنربا (ژنراتور) تولید می شود. برای شرکت هایی که در زمینه الکتریسیته فعال هستند تولید الکتریسیته اولین مرحله در رساندن الکتریسیته بدست شما است و در مراحل بعدی انتقال و توزیع قرار دارند. الکتریسیته معمولاً در نیروگاه توسط ژنراتورها تولید می شود. ژنراتورها برای تولید الکتریسیته نیاز به یک محرک مکانیکی نیاز دارند این محرک می تواند یک توربین یا یک موتور دیزل باشد ژنراتورهای بزرگ به وسیلهٔ توربین ها دور می گیرند. بسته به نوع انرژی در دسترس توربینی متناسب با آن طراحی و ساخته می شود. تمرکز مولدهای الکتریکی از زمانی ممکن شد که با رشد علم امکان تغییر ولتاژ الکتریکی متناوب و در نتیجه افزایش آن در طول خطوط انتقال انرژی و کاهش آن در انتهای خطوط به وسیله ترانسفورماتورها فراهم شد
مهندسی قدرت
انتقال انرژی الکتریکی
توزیع انرژی الکتریکی
نیروگاه
کشورهای جهان بر حسب میزان مصرف انرژی
هرز توان
از سال ۱۸۸۱ تاکنون و برای بیش از۱۳۰ سال انرژی الکتریکی به منظور تغذیه مصرف کننده های انسانی به وسیله منابع مختلف تأمین می شود. اولین مولدهای الکتریکی با انرژی آب و زغال سنگ کار می کردند و امروزه بخش عظیمی از انرژی الکتریکی به وسیله زغال سنگ، انرژی هسته ای، گاز طبیعی، هیدروالکتریک و نفت تولید می شود که البته در این میان منابعی مانند انرژی خورشیدی، انرژی جزر و مدی، انرژی بادی و انرژی زمین گرمایی نیز نقش کوچکی ایفا می کنند. اشتباهی که در دنیا در حال رخ دادن است این است که الکتریسیته جاری با الکتریسیته ساکن فرق بسیاری دارد.
نیروگاه مجموعه ای از تأسیسات صنعتی است که برای تولید انرژی الکتریکی از آن استفاده می شود. نیروگاه ها بسته به نوع تکنولوژی به کار رفته در آن ها و منابع انرژی در دسترس متفاوت هستند.
وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکل های آن مانند انرژی شیمیایی، انرژی هسته ای، انرژی پتانسیل گرانشی و … به انرژی الکتریکی است. وظیفه اصلی در تقریباً همه نیروگاه ها بر عهده مولد یا ژنراتور است، ماشین دواری که انرژی جسم سیال را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. انرژی مورد نیاز برای چرخاندن یک ژنراتور از راه های مختلفی تأمین می شود و غالباً به منظور حداکثری راندمان و حداقل نمودن هزینه هاو همچنین میزان دسترسی به منابع مختلف انرژی در آن منطقه و دانش فنی گروه سازنده بستگی دارد.
تولید انبوه به تولید کالای استاندارد به مقدار زیاد گفته می شود به خصوص که شامل خط مونتاژ نیز باشد. این نوع تولید به همراه تولید دستی و تولید دسته ای سه روش اصلی تولید کالا محسوب می شوند.
رسانه های مرتبط با تولید انبوه در ویکی انبار
تولید انبوه در تولید انواع و اقسام کالاها استفاده می شود؛ از سیالات (مانند سوخت و مواد شیمیایی) گرفته تا قطعات جامد جدا از هم (مانند بست) ویا حتی سرهم کردن آن قطعات (مانند اتومبیل سازی).
تولید انبوه شامل ساخت خیلی سریع کالاهای مشابه به تعداد زیاد است. در این روش به جای اینکه هر کارگر بر روی ساخت تمام یک محصول کار کند، از روش مونتاژ استفاده می شود تا کالاهایی که به صورت جزئی تکمیل شده اند برای کارگرهایی که بر روی قسمت خاص دیگری از محصول کار می کنند، فرستاده شوند. این کار باعث تسریع فرایند ساخت می شود. به تولید یک کالا به یک شکل اما به مقدار زیاد تولید انبوه گفته می شود.
خطوط مونتاژ معمولاً زمانی استفاده می شوند که یک محصول از اجزای بسیار زیادی تشکیل شده باشد.
تولید بدون ساخت (به انگلیسی: Fabless manufacturing) (عامیانه: فب لس مشتق شده از فب (به انگلیسی: Fab) (یا به شکل کامل:Fabrication) و لس (به انگلیسی: less) به معنی بدون ساخت) به فرآیند طراحی و فروش سخت افزار و تراشه های نیمه هادی و برون سپاری در مرحله تولید، به شرکت های اختصاصی تولید نیمه هادی معروف به شرکت های ریخته گری نیمه هادی (به انگلیسی: semiconductors foundry) گفته می شود. شرکت های سازنده اغلب در چین واقع شده اند. به دلیل هزینه کمتر کارگر، شرکت های بدون تولید قادر خواهند بود تمرکز خود را بر موضوع تحقیق و توسعه محدود کنند.
برنی واندراشمیت از زایلینکس و گوردون کمپبل از شرکت چیپس اند تکنولوژیس به عنوان پیشرو در این صنعت شناخته می شوند. اولین شرکت نیمه هادی فب لس، وسترن دیجیتال سنتر بود که در سال ۱۹۷۸ تأسیس شد. زایلینکس نیز که در سال ۱۹۸۴ تأسیس شد، اولین شرکتی بود که به معنای واقعی فرآیند طراحی و تولیدش را تفکیک نمود.
از مهم ترین شرکت های فب لس می توان به تی اس ام سی اشاره کرد.
پنج شرکت پیشرو در زمینه فب لس از نظر درآمد در سال ۲۰۱۱ به شرح زیر هستند:
تولید بر اساس موجودی (انگلیسی: Build to stock) یا BTS یا ساخت براساس موجودی، یک روش تولید است، که در آن برنامه ریزی تولید براساس پیش بینی فروش یا تاریخچه تقاضا انجام می شود.
تولید برودتی نیتروژن (انگلیسی: Cryogenic nitrogen) روشی صنعتی برای تولید گاز نیتروژن با خلوص بالای ۹۹٫۹۹۹۹٪ در این روش ابتدا هوا تا دمای ۱۷۳- سانتی گراد یا ۱۰۰ کلوین سرد شده و سپس به روش جداسازی هوا با استفاده از تقطیر، نیتروژن آن با ناخالصی در حدود ۱ppm جداسازی می شود. این روش نخستین بار توسط دانشمند آلمانی کارل فن لینده در سال ۱۸۹۵ ابداع شد.
مقدار بریلیم در سطح زمین در حدود 4 تا 6 پی پی ام تخمین زده شده است.
خواص متالورژیکی بریلیم
بریلیم
زمرد
ظرفیت گرمایی ویژه
تغییر شکل (مهندسی)
مدول الاستیسیته
بریلیوم ازنظر فراوانی در طبیعت بین اورانیوم و توریم قرار می گیرد
حدود 45 ماده معدنی حاوی بریلیوم شناسایی شده اند. از این مواد، مواد معدنی حاوی بریلیوم قابل استخراج عبارت اند از:
بریل (به انگلیسی: Beril)
در علم اقتصاد و جامعه شناسی منظور از ابزار تولید ورودی فیزیکی و غیر انسانی مورد استفاده در تولید است از جمله ذخایر سرمایه ای مورد استفاده برای تولید ثروت نظیر ماشین آلات، ابزارها و کارخانه ها، که سرمایهٔ زیرساختی و سرمایه طبیعی را در بر می گیرد. این عوامل تولید توصیف شده در اقتصاد کلاسیک را به جز سرمایه مالی و سرمایه انسانی در بر می گیرد.
سرمایه
انقلاب اطلاعات
ملی سازی
مال
مالکیت خصوصی
خصوصی سازی
مالکیت ابزار تولید و کنترل بر محصول مازاد تولید شده توسط استفاده از آنها عاملی کلیدی در طبقه بندی نظام های اقتصادی است.
برنامه ریزی تولید (به انگلیسی: Production Planning) فرایند برنامه ریزی برای تولید یا ساخت مصحولات یک شرکت یا یک صنعت است.
برنامه ریزی تولید یکی از درس های رشتهٔ دانشگاهی مهندسی صنایع است. این درس معمولاً به صورت ۳ واحدی ارائه می شود و هدف آن مدل سازی و ارایهٔ برنامهٔ تولیدی برای یک کارخانه بر اساس محدویتهای تقاضا، ظرفیت تولید، انبار، بودجه و … است.
در این درس به چگونگی برنامه ریزی تولید بر روی دستگاه های تولید به صورت موازی و سری و مباحث Jobshop ,Flowshop نیز پرداخته می شود و در هر یک از موارد فوق تا حدی روش های حل دقیق و هیوریستیک نیز مطرح می شوند.
برنامه ریزی منابع تولید (به انگلیسی: Manufacturing resource planning) یا MRP II به عنوان روش مؤثر برنامه ریزی منابع تولیدی یک شرکت تعریف می شود. به طور ایده آل، این برنامه ریزی به برنامه ریزی عملیاتی در واحدها و برنامه ریزی مالی مربوط بوده، و دارای توانایی شبیه سازی برای پاسخ گویی به سوال های «چه – اگر» و گسترهٔ حلقه بسته می باشد.
برنامهٔ زمان بندی تولید اصلی MPS
داده های آیتم مستر (داده های فنی)
صورت مواد BOM (داده های فنی)
داده های منابع تولید (داده های فنی تولید)
موجودی ها و سفارش ها (کنترل موجودی)
مدیریت خرید
برنامه ریزی نیازمندی های مواد MRP
کنترل طبقهٔ کارخانه SFC
برنامه ریزی ظرفیت یا برنامه ریزی نیازمندی های ظرفیت CRP
هزینه گذاری استاندارد (کنترل هزینه) و مداوم واقعی یا هزینه گذاری FIFO، و هزینه گذاری میانگین وزن دار.
گزارش / مدیریت هزینه (کنترل هزینه)
این موضوع به طور خاص یک عملکرد نرم افزاری نیست، بلکه مدیریت توانایی افراد، نیازمندی اعطایی به دقت پایگاه داده، و منابع کامپیوتر کافی می باشد. یک مفهوم کلی مدیریت شرکت کلی برای استفادهٔ هرچه بهتر از منابع انسانی و شرکتی در راستای بهره وری بیشتر می باشد.
MRP II یک سیستم نرم افزاری اختصاصی نبوده و از این رو می تواند حالت های مختلفی بگیرد. تصور یک سیستم MRP II بدون استفاده از یک کامپیوتر تقریباً غیرممکن است، اما یک سیستم MRP II می تواند بر پایهٔ یک نسخهٔ خریداری شده یا نرم افزار درون خانه ای، باشد.
تقریباً همهٔ سیستم های MRP II در ساختار، مدولار هستند. مدول های ویژگی های پایه ای در یک سیستم MRP II به صورت زیر هستند:
در فیلم سازی و برنامه سازی رسانه ای به تمام مراحل تولید فیلم که پس از ضبط تصویر صحنه ها انجام می شود پَس تولید (به انگلیسی: Post-production) گفته می شود.
مونتاژ و ادیت تصاویر تولید شده
ویرایش تصویر یا برنامه تلویزیونی
نوشتن و ضبط موسیقی متن
ویرایش موسیقی متن
افزودن جلوه های ویژه رایانه ای و غیره.
انتقال فیلم بر روی ویدئو یا لوح فشرده
از بخش های مهم پس تولید می توان این موارد را نام برد:
معمولاً پس تولید یک فیلم زمان بیشتری می برد تا فیلم برداری خود صحنه ها و ممکن است چندین ماه به درازا بینجامد.
امروزه با دیجیتال کردن اطلاعات تصویری فیلم، کنترل کامل بر اطلاعات فیلم امکان پذیر گردیده کنترل تا حدی که به فیلم ساز این امکان داده شده تا فیلم را در مرحله پس تولید چنان تغییر دهد تا کاملاً با تصوراتش سازگار شود.
پیش تولید (انگلیسی: Pre-production) مرحله ای از فرایند تولید است که در آن تمامی مقدمات و لوازم و تجهیزات تهیهٔ فیلم فراهم می شود.
تئوری تولید (انگلیسی: Production theory) مطالعه ای در زمینه تولید یا روند اقتصادی تبدیل ورودی به خروجی است. تولید یا محصول متوسط یک نهاده متغیر، مقدار محصول تولید شده به ازاء هر واحد آن نهاده در هر سطحی از محصول است. در واقع تئوری تولید از تقسیم تولید کل حاصل از یک سری نهاده (اعم از ثابت و متغیر) به مقدار نهاده متغیر مورد استفاده به دست می آید. به بیان دیگر برای محاسبه مقدار تولید متوسط یک نهاده متغیر بایستی مقدار تولید کل مربوط به نقطه مورد نظر تابع تولید را بر تعداد واحدهای نهاده متغیر تقسیم نمود.
تابع تولید
منحنی امکانات تولید
بهره وری
مدل بهره وری
ساخت به کمک رایانه
اقتصاد خرد
یوهان هاینریش فن تونن
تقسیم کار
تولید انبوه
خط مونتاژ
انقلاب صنعتی دوم
انقلاب صنعتی
تابع تولید، (به انگلیسی: production function) یک مفهوم کاملاً فیزیکی است و به طور ساده رابطه بین ستاده و نهاده های تولید را نشان می دهد. این تابع بیانگر حداکثر محصولی است که از ترکیبات مختلف نهاده های تولید به دست می آید. در این تعریف هم مقدار محصول و هم مقادیر نهاده ها به صورت فیزیکی بیان می شود.
منحنی امکانات تولید
بهره وری
مدل بهره وری
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
مدل بهره وری
تولید
منحنی امکانات تولید
ساخت به کمک رایانه
تقسیم کار
تولید انبوه
خط مونتاژ
انقلاب صنعتی دوم
انقلاب صنعتی
به بیان ساده؛ تابع تولید، تابعی است که برای هر ترکیب از ورودی ها، ماکزیمم خروجی را بدهد. این تابع در اقتصاد خرد بسیار مورد توجه است. زیرا با داشتن آن می توان قضاوت نمود، که یک واحد تصمیم گیرنده، خوب عمل می کند (کارا است) یا نه. هدف از معرفی و بررسی تابع تولید، مشخص کردن آن به صورتی است که بتوانیم بیشترین خروجی ممکن را، از ترکیب حداقل ورودی فراهم نماییم یا در صورت عدم تحقق چنین هدفی، عوامل عدم تحقق آن را شناخته، برای رفع مشکلات اقدام های لازم را معرفی نماییم.
البته تابع تولید در شرایط تکنولوژیکی معینی تعریف می شود. به بیان دیگر این تابع به عنوان مفهوم اصلی در علم اقتصاد، یک روش سیستماتیک برای نشان دادن رابطه بین مقادیر مختلف یک نهاده، یا عامل تولید، که برای استفاده یک محصول می تواند به کار رود، با محصول یا ستاده است.
تعریف اخیر را می توان بدین گونه نیز بیان کرد، که تابع تولید نشان دهنده مقادیر یک محصول است، که با استفاده از مقادیر مختلف یک نهاده متغیر به دست می آید. علاوه بر این می توان گفت که این تابع قانون نسبت ها، را توضیح می دهد. به این معنی که تبدیل عوامل تولید به محصولات در یک زمان معین توصیف می شود. همچنین این تابع تکنولوژی یک واحد تولیدی (یا کل اقتصاد) را نشان می دهد.
جایگاه تولید (به انگلیسی: place of articulation) یکی از معیارهای اساسی در طبقه بندی آواهای گفتار است. در آواشناسی تولیدی، جایگاه تولید به نقطه ای اشاره دارد که در آن اندام های گفتار انواع مختلف بست را ایجاد می کنند. مطالعات سنتی آواشناسی ۱۱ نقطه مجزا را در اندام گفتار شناسایی می کند: دولبی، لبی دندانی، دندانی، لثوی، برگشتی، لثوی کامی، کامی، نرمکامی، ملازی، حلقی و چاکنایی. چنین تقسیم بندی ای معیار افقی را برای تقسیم بندی جایگاه های تولید به کار می برد که خود به نوعی مشکل ساز است. برای نمونه با چنین ملاکی نمی توان تقسیم بندی صحیحی از آواهایی که تنها یک طرف زبان در ایجاد بست درگیر هستند، ارائه کرد. مطالعات جدید با ادغام تقسیم بندی های سنتی نوع دیگری از تقسیم بندی را پیشنهاد می کند که بر اساس اندام های تولیدی فعال است: لب پائین (لبی)، تیغه زبان (پیشین)، تنه زبان (پس زبانی)، ریشه زبان (ریشه ای) و تارآواها (چاکنایی).
آواشناسی تولیدی
شیوه تولید
لدیفوگد و مدیسون تعداد جایگاه تولید را ۱۷ مورد می دانند: دولبی، لبی دندانی، زبانی لبی، درون دندانی، نوک دندانی، دندانی لثوی، نوک لثوی، لثوی، نوک برگشتی، لثوی کامی، برگشتی، کامی، نرمکامی، ملازی، حلقی، برون چاکنایی و چاکنایی.
به طور سنتی طبقه بندی مشابهی هم از واکه ها شده که براساس معیارهای شنیداری است. در این طبقه بندی از مقیاس های افقی دو طبقه پیشین و پسین، و براساس مقیاس عمودی دو طبقه باز و بسته به دست می آید. با این حال به دلیل عدم وجود همبستگی های کالبدشناختی مشخص، صحبت در مورد واکه ها براساس جایگاه تولید، کمتر رایج است.
ثمره ۸ جایگاه تولید را در زبان فارسی شناسایی کرده است:
خط تولید؛ (انگلیسی: Production line)، فرایندی پیوسته و پی درپی در کارخانهها و کارگاه هاست؛ که به منظور تولید یک محصول نهایی از فرآورده های خام، و، یا آماده سازی و مناسب کردن مواد اولیه برای استفاده شدن در مرحلهٔ بعدی تولید یک محصول نهایی، از آن استفاده می شود. مجموعهٔ این عملیات پیوسته می تواند شامل فراوری، پالایش یا مونتاژ (سوار کردن قطعات تشکیل دهندهٔ یک محصول)، باشد.
خط مونتاژ
تولید انبوه
معمولاً، مواد خامی مانند: سنگ های معدن فلزات، و، یا فرآورده های کشاورزی مانند مواد اولیهٔ غذایی، و، یا مواد اولیهٔ صنایع نساجی منبع؛ (پنبه، کتان)، نیازمند یک سلسله از آماده سازی ها هستند تا بتوانند به عنوان یک مادهٔ اولیه استفاده شوند. برای فلزات، این فرایندها شامل خرد کردن، ذوب کردن و پالایش بیشتر است. برای مواد کاشتنی، مواد مفید باید از پوسته، ساقه یا آلاینده ها جدا شوند و سپس برای فروش عرضه شوند.
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Production_line&oldid=496411207
روابط تولید روابطی هستند که در جریان عمل انسان ها بر طبیعت، بین آنان برقرار می گردند و چگونگی توزیع افزارهای کار و عواید تولید را در بین انسان ها نمایش می دهند.
روابط تولید (آلمانی: Produktionsverhaltnisse) مفهومی است که اغلب توسط کارل مارکس و فردریش انگلس در نظریه مادی گری تاریخی و در کتاب سرمایه مورد استفاده قرار گرفت. اولین بار به صراحت در کتاب منتشر شده از مارکس، فقر فلسفه به کار رفت، گرچه مارکس و انگلس قبلاً این اصطلاح را در ایدئولوژی آلمانی تعریف کرده بودند.
en:Relations of production


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تولید در دانشنامه آزاد پارسی

تولید (production)
فرآیندِ ساختِ یک کالا یا عرضۀ خدمت. سه روش مختلف سازمان دهی تولید عبارت اند از تولید کارمزدی۱، تولید دسته ای مواد۲، و تولید جاری۳. تولید، برحسب بخش های صنعتی به چند گروه طبقه بندی می شود: تولید اولیه۴ (استخراج معدن و کشاورزی)؛ تولید ثانویه۵ (تولید کارخانه ای)؛ تولید نوع سوم۶ (خدمات).
job productionbatch productionflow productionprimary productionsecondary productiontertiary production

ارتباط محتوایی با تولید

تولید در جدول کلمات

تولید انفجار می کند
بمب
تولید پسته این استان امسال با افزایش 50درصدی روبه رو بوده است
اصفهان
تولید کننده
مولد
تولید کننده و فروشنده
کاسب
آخرین سریالی که با بازی و کارگردانی رضا عطاران در شبکه سه تولید شد
بزنگاه
از مراکز مهم تولید گل محمدی | گلاب و عرقیات گیاهی در کشور
نیاسر
اندام تولید مثل قارچ ها
هاگ
انگل تولید کننده بیماری گال در انسان
اکاروس
این اقتصاددان برجسته رابطه ای را که میان درآمد | پس انداز | نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی وجود دارد بیان می کند
دومار
این اقتصاددان برجسته | رابطه ای را که میان درآمد | پس انداز | نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی وجود دارد | بیان می کند
دومار

معنی تولید به انگلیسی

efficiency (اسم)
کفایت ، سودمندی ، بهره وری ، بازده ، کارایی ، راندمان ، تولید ، میزان لیاقت ، پرکاری ، فعالیت مفید ، عرضه
genesis (اسم)
ریشه ، پیدایش ، سنخیت ، منشاء ، تولید ، تکوین ، سفر پیدایش ، طرز تشکیل ، پسوند بمعنیایجاد کننده
generation (اسم)
پشت ، زایش ، قبیله ، نسل ، تولید ، تولید نیرو
manufacture (اسم)
ساخت ، تولید
production (اسم)
عمل ، ساخت ، محصول ، استخراج ، تولید ، عمل اوری
output (اسم)
محصول ، بازده ، تولید ، برونداد
production rule (اسم)
تولید ، قاعده
turn-out (اسم)
اجتماع ، ازدحام ، تولید ، اعتصاب ، اعتصابگر

معنی کلمه تولید به عربی

تولید
انتاج , صناعة
شق
بيضة
جيل
احتکار القلة
انجب , جيل , صناعة , منتج , ولد
جني , منتج
اِحْتِکارُ الإنْتاجِ

تولید را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

رضا مهدیخانی ١٠:٣٨ - ١٣٩٦/١٠/٢٧
ساخت
|

اشکان ١٠:٠٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٩
واژه ای بی معنی و عربی که برابر زیبای آن " ساخت و ساز " است.
ساخت و ساز در ایران بیمار است
|

اشکان ٠٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠١
کالاگری
|

آرام ٠٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨
صنعتگری
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تولید چی خوبه   • تولید چیست   • انواع تولید   • تولید و توزیع و مصرف   • معنی تولید   • تولید در جدول   • تعریف تولید   • تولید و توزیع چیست   • مفهوم تولید   • معرفی تولید   • تولید یعنی چی   • تولید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تولید
کلمه : تولید
اشتباه تایپی : j,gdn
آوا : towlid
نقش : اسم
عکس تولید : در گوگل


آیا معنی تولید مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )