برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1314 100 1

تکمیل

/takmil/

مترادف تکمیل: اتمام، اکمال، پایان، ختم، رسایی، کمال، کامل کردن، تمام کردن، به پایان رسانیدن

برابر پارسی: پرکردن، بفرجام رساندن، به پایان رساندن، رساگرداندن

معنی تکمیل در لغت نامه دهخدا

تکمیل. [ ت َ ] (ع مص ) تمام کردن.(تاج المصادر بیهقی ) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). تمام گردانیدن و نیکو کردن. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). تمام گردانیدن. و با لفظ دادن مستعمل.(آنندراج ). کامل گردانیدن و نیکو کردن. (ناظم الاطباء). || (اصطلاح تصوف ) از فنون تصوف سراویل یا سلاح دادنست و آن بعد از شد و پیش از شد تواند بود. چون کبیر شایستگی آن یابد. (نفایس الفنون علم تصوف ). رجوع به فتوت و کبیر و شد شود. || (اصطلاح بیان ) نزد علماء معانی بیان عبارت از احتراس است.(از کشاف اصطلاحات الفنون ). و چون شاعر معنیی بگوید و بر اثر آن معنیی دیگر بیارد که معنی اول را تمامترگرداند آن را تکمیل خوانند چنانک بلفرج گفته است :
شد ممکن در جهان هر کو بساطش بوسه داد
و آن دهد بوسه بساطش کز در تمکین بود.
در مصراع اول معنی بزرگی ممدوح تمام گفت که هرکس بساط او را بوسه دهد ممکن شود در جهان و در مصراع دوم کمال آن بزرگی بازنمود و گفت کسانی بحضرت او تواند رسید و شرف تقبیل بساط او یافت که استحقاق تمکین و احترام دارند و این سعادت هرکس را مسلم نباشد. (المعجم فی معاییر اشعار العجم ص 265). رجوع به احتراس شود. || (اصطلاح ریاضی ) نزد محاسبان عملی باشد که در علم جبر و مقابله مستعمل است و آن مقابل رد است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). رجوع به رد و همین کتاب شود. || در فن معما قسمی از اعمال معمائیه و برابر تحصیل است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). رجوع به معما شود.

معنی تکمیل به فارسی

تکمیل
کامل کردن، تمام کردن، نیکوکردن
۱ - ( مصدر ) رسانیدن رسا کردن تمام کردن . ۲ - نیکو کردن . ۳ - ( اسم ) رسیدگی رسایی کمال . جمع : تکمیلات .
[CCBS] [مهندسی مخابرات] ← خدمات تکمیل ارتباط با مشترک مشغول
کامل کردن کمال دادن
[complementation] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] ایجاد یک رخ نمود طبیعی در نتیجۀ دو جهش مختلف در یک ناجورهسته (heterokaryon) یا یک دولاد متـ . تکمیل سازی ژنی genetic complementation
[allelic complementation] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] ایجاد یک رخ نمود تقریباً طبیعی در یک موجود زنده با دو دگرۀ جهش یافتۀ مختلف در وضعیت ترانس/ تراسو
[genetic complementation] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] ← تکمیل سازی
( مصدر ) کامل کردن تمام کردن .
[booked up] [گردشگری و جهانگردی] وضعیتی که در آن تمام اتاق ها یا صندلی ها ذخیره شده است

معنی تکمیل در فرهنگ معین

تکمیل
(تَ) [ ع . ] (مص م .) تمام کردن ، رسا کردن .

معنی تکمیل در فرهنگ فارسی عمید

تکمیل
۱. کامل کردن، تمام کردن.
۲. نیکو کردن.

تکمیل در جدول کلمات

اجرای مرتب تمرین های بدنی برای تکمیل قوای جسمی و روحی
ورزش

معنی تکمیل به انگلیسی

improvement (اسم)
پیشرفت ، بهتر شدن ، بهبود ، تکمیل ، تهذیب ، تکامل ، بهسازی
fulfillment (اسم)
انجام ، تکمیل ، اجراء
completion (اسم)
انجام ، اتمام ، خاتمه ، تکمیل
repletion (اسم)
انباشتگی ، تکمیل ، پری ، پرسازی
supplementation (اسم)
هم اوری ، تکمیل ، پس اوری
complementarity (اسم)
کمال ، متمم ، تکمیل ، متممی ، اصل متممیت
modernization (اسم)
تکمیل ، نوسازی ، نوپردازی ، نوین گری

معنی کلمه تکمیل به عربی

تکمیل
اکمال , انجاز
انجز , دورة , مثالي , ملحق
معالج

تکمیل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب
این واژه تازى(اربى) ست و برابرهاى پارسى آن اینهاست: اُسپورش Ospuresh (پهلوى: اُسپوریشْنْ : تکمیل ، تتمیم ، کامل سازى- در پهلوى اُسپوردن Ospurdan (اُسپورتن) : تکمیل-تمام-کامل کردن ) ، اَکایش Akayesh (پهلوى: اَکاییشْنْ: تکمیل، تتمیم - در پهلوى اَکا Aka :
تمام ، کامل ) ، بَوِنْدِش Bavendesh (پهلوى: بَوِندیشْنْ : تکمیل ، تتمیم ، کمال بخشى - در پهلوى بَوِندیدن Bavendidan : تکمیل-تمام-کامل کردن ) ، پادیسارش Padisaresh (پهلوى: تکمیل ، اتمام ، تتمیم- در پهلوى پادیساردن Padisardan : تکمیل-تتمیم-اتمام کردن ، خاتمه-پایان
دادن) ، پرداچینش Pardachinesh (پهلوى: پرداچینیشْنْ : تکمیل ، تتمیم ، تمام سازى و ...) ، پسازش Pasazesh (پهلوى: پَسازیشْنْ : تکمیل ، کامل سازى، تلفیق، تجمیع و ...) ، اُسپوریهش Ospurihesh (پهلوى: اُسپوریهیشْنْ : تکمیل ، کمال بخشى ، غایت رسانى- درپهلوى اُسپوریهیدن
: تکمیل-تمام-کامل کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد   • نتایج آزمون کارشناسی ارشد 95   • تکمیل ظرفیت پرستاری   • دفترچه انتخاب رشته ارشد 95   • دفترچه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95   • زمان اعلام نتایج ارشد 95   • رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95   • کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد   • معنی تکمیل   • مفهوم تکمیل   • تعریف تکمیل   • معرفی تکمیل   • تکمیل چیست   • تکمیل یعنی چی   • تکمیل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکمیل
کلمه : تکمیل
اشتباه تایپی : j;ldg
آوا : takmil
نقش : اسم
عکس تکمیل : در گوگل

آیا معنی تکمیل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )