انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1099 100 1

جامع

/jAme'/

مترادف جامع: تام، فراگیر، کامل، مستوفا، مشروح، مفصل

متضاد جامع: ناقص

برابر پارسی: فراگیر، فراخ، فرآراسته، گردآور

معنی جامع در لغت نامه دهخدا

جامع. [ م ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از جَمع. گردآرنده. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). فراهم آورنده. (از اقرب الموارد) (دهار). گردکننده. (مهذب الاسماء) :
ای زر توئی آنکه جامع لذاتی
محبوب جهانیان به هر اوقاتی.
جمال پلدین قزوینی (از تاریخ گزیده ).
|| هنرمند. || (اِ) معبد مسلمانان. (اقرب الموارد). || مسجدی که در آن نماز جمعه گذارند. (غیاث اللغات ) مسجد آدینه. مزگت آدینه. مسجد جمعه. مسجد جامع. مصلی. ج ، جوامع : جامع قدیم بر وفق روزگار سابق و قدر خفت مردم بنیاد کرده بودند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 420). و حومه ٔآن جامع و منبر دارد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 123).و ابرقویه آبادان است و جامع و منبر دارد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 124). و اقلید شهرکی کوچک است و حصاری دارد و جامع و منبر دارد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 124). و [ فیروزآباد ] جامع و بیمارستان نیکو ساخته اند. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 139). || قرآن.مصحف. (مهذب الاسماء). || محیط. جامع الاطراف. شامل. عمومی. عام. وافی. || (اصطلاح فقهی و اصولی ) علتی را که مشترک بین اصل و فرع باشد جامع نامند چنانکه وجه امتیاز آنها را فارق نامند. || در اصطلاح منطقی ، حدی را که شامل تمام افراد معرَّف باشد، جامع نامند و به اعتبار دیگر چنین معرفی را منعکس گویند و اگر معرِّف غیر از افراد معرَّف را شامل نباشد آن را مانع گویند. پس حدی که هردو صفت را دارا باشد، جامع و مانع نامند. متکلمان و علماء اصول نیز جامع را به معنی مذکور در باب تعاریف بکار برند. || در اصطلاح محدثان ، کتابی را که احادیث بترتیب ابواب فقه یا بترتیب حروف تهجی مدون شده باشد، جامع گویند. مثلاً در این نوع کتابها باید روایت : انما الاعمال بالنیات را در باب همزه پیدا کرد. و بهتر آن است که تنها احادیث صحیح و حسن در این کتب جمع شود، و اگر تمام اقسام حدیث را گرد آورد لازم است که علت ضعف روایت ضعیف را بیان کند. || درعلم بیان و بدیع، جامع را بچند معنی بکار برند: اول ، آنچه طرفین استعاره (مشبه و مشبه به ) در آن مشترک باشند که در باب تشبیه همان را وجه گویند. دوم ، یک قسم ایجاز باشد. سوم ، آنچه میان دو لفظ خواه جمله باشدخواه مفرد در قوه ٔ مفکره از طریق عقل یا وهم یا خیال ، اجتماع برقرار کند و جامع بدین معنی را در باب فصل و وصل ذکر کنند و سه قسم است : جامع عقلی ، جامع وهمی. جامع خیالی. توضیح آنکه نفس ناطقه باقوه ٔ عاقله کلیات را درک کند و با قوه ٔ خیالیه محسوسات و با قوه ٔواهمه معانی جزئیه ٔ منتزع از محسوسات را. و نیز نفس ناطقه را قوه ٔ دیگری است که مدرکات در آن اجتماع کنند و تماثل و تشابه آنها را دریابد که آن را قوه ٔ مفکره و متخیله نامند. بنابراین مقصود از جامع عقلی آن است که عقل اجتماع دو جمله را که میان آنها نوعی تماثل باشد اقتضاء کند مانند اتحاد در نوع و اجتماع درتضایف چنانچه در علت و معلول و اقل و اکثر صورت گیرد. مقصود از جامع وهمی آن است که قوه ٔ واهمه بتوهم وحیله دو چیز را در نظر عقل متحد و مجتمع بدارد و آن در وقتی است که میان آن دو یکنوع همانندی باشد مانند زردی و سفیدی که قوه ٔ واهمه آنها را بمنزله ٔ مثلین نمایان میسازد. یا آنکه میان آن تضاد باشد مانند سفیدی و سیاهی و کفر و ایمان ، یا شبه تضاد باشد مانند زمین و آسمان که در این موارد واهمه آنها را بمنزله ٔتضایف مینمایاند و بهمین جهت همیشه هنگام تصور چیزی ضد آن از هر چیز زودتر به ذهن می آید. و مقصود از جامع خیالی آن است که اسباب تقارن دو امر امور خیالی باشد بطوری که اگر عقل بی خبر از تقارن خیالی باشد بخودی خود اقتران آن دو امر را نیکو نشمارد و موجبات اقتران دو امر بغایت متعدد و مختلف است و بدین جهت ثبات و ترتب تقارن از لحاظ وضوح مختلف است چنانکه ممکن است بین دو امر در خیال کسی تقارن انفکاک ناپذیری باشد در حالی که در خیال دیگری اصلاً تقارنی میان آن دونباشد و چه بسیار ممکن است که پاره ای از صور از خیالی غائب نگردد در صورتی که در خیال دیگر اصلا صورت نبندد. نوع دیگری از اجتماع ، اقتران دو امر در حافظه که خزانه ٔ وهم است و در مبداء فیاض که بعقیده ٔ حکماء خزانه ٔ قوه ٔ عاقله است ، و علت این اقتران انس و عادت باشد، زیرا همانطور که انس و عادت سبب اقتران خیالیات میشود همچنین سبب اجتماع صور عقلیه و وهمیه نیز میگردد. و برخی (سید سند) به این دلیل که خیال اصل دراجتماع صور است بر آنچه در خزانه بطور مطلق گرد آیدحمل کرده است ، و میان خزانه ٔ وهم و عقل فرق نگذاشته است ، لیکن بهتر آن است که تقارن در غیر خیال را ملحق به تقارن در خیال سازیم زیرا بیشتر آنچه را که بلغا ذکر کنند براساس جامع خیالی است. و اگر مقصود مبحث قصر باشد، وجه جامع یا تقارن در خزانه اعم از خیالی و غیر آن باشد که آن را خیالی گویند و یا تقارن سبب امری است که بواقع اقتضاء تقارن دارد که آن را جامععقلی گویند و یا جز آن باشد که آن را جامع وهمی گویند. (تلخیص از کشاف اصطلاحات الفنون ).
- ابوجامع ؛ کنیت خوان. (منتهی الارب ).سفره. کنیة الخوان ، للاجتماع حوله للاکل ، قال الحریری :فاستدع اباجامع فانه بشری کل جائع. (اقرب الموارد).
- جامع الاطراف ؛ محیط، جامع شامل. عمومی. وافی .
- جامع الحروف ؛ صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد بلغا کلامی است مرکب از جمیع حروف تهجی بی تکرار در یک لفظ و اگر در دو لفظ بود جائز است چنانچه در این بیت :
اثر وصف غم عشق خطت
ندهد حظ کسی جز بضلال
چرا که در لفظ ندهد و ضلال دال و لام مکرر است. کذافی مجمع الصنائع.
- جامع قرآن ؛ قرآن مجید که حاوی سی جزو باشد (مقابل سی پاره ) : جامع قرآن بیاوردند... و قاضی ابوبکر را گفتند تو جامع قرآن بازگیر. پس جامع قرآن را به شیخ ما ابوسعید دادند وشیخ ما جامع بستد... و جامع باز کرد. (اسرارالتوحیدص 175). رجوع به مصحف جامع و قرآن در همین ماده شود.
- جامع الکلام ؛ صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد شعرا عبارت است از آنکه شاعر در ابیات خویش از موعظت و حکمت وشکایت روزگار درج کند، کذا فی مجمع الصنائع. و نیز بمعنی کلام موجز آید که الفاظ او قلیل باشند و معانی کثیر، کما وقع فی فتح المبین شرح الاربعین فی الخطبة. قال رسول اﷲ (ص ) اوتیت جوامع الکلم ای اوتیت الکلم الجوامع لقلة الفاظها و کثرة معانیها، و منه حدیث انما الاعمال بالنیات فان تحته کنوزا من العلم... و منه الغرم بالغنم.
- جامعالکلم ؛ جامع الکلام. سخنی که کلمات آن کم و معانی آن بسیار است. یقال : یتکلم بجوامعالکلم ، یعنی سخن وی کم لفظ و پرمعنی بود. (اقرب الموارد).
|| اَتان جامِع؛ ماده خر که بار نخستین آبستن شده باشد. || جمل جامع؛ شتری که چهار سال بر او گذشته باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ).مؤلف تاج العروس آرد: در نسخه ها چنین آمده لیکن صحیح آن است که این کلمه بر شتر تا چهار سالگی گفته شود: قال ابن اسماعیل : (جمل جامع و ناقة جامعه ) اذا اخلفا بزولا. قال (ولا یقال هذا الابعد اربع سنین ) هکذا فی النسخ و صوابه علی ما فی العباب و التکلمة و لایقال هذا بعد اربع سنین من غیر حرف استثنا. (تاج العروس ). || دابَّة جامِع؛ ستور جوانی که قابل سواری شده باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). چارپا که قابل رسن و پالان باشد. || قِدَرِ جامِع؛ دیگ بزرگ. (منتهی الارب ) (آنندراج ). دیگ کلان. || قَدرِ جامع؛ مقدار مشترک بین انواع یک جنس مانند حیوان که مقدار مشترک بین انسان و سایر انواع حیوان است همچنین قدر مشترک بین افراد یک نوع مانند انسان که مشترک بین تمام افراد انسان است. || قرآن جامع؛ قرآن تمام. قرآنی که سی جزء در یک جلد تدوین شده باشد. رجوع به مصحف جامع در ذیل همین ماده شود. || المسجد الجامع؛ مزکت آدینه. مسجد الجامع گویند. به اضافه ٔ مسجد به الجامع و در این صورت کلمه ٔ «الیوم » در تقدیر است و اصل آن «مسجد الیوم الجامع» باشد مانند «حق الیقین » که اصل آن «حق الشی ٔ الیقین » باشد، زیرا اضافه ٔ شیئی به نفس آن جز با این تقدیر صحیح نباشد. (منتهی الارب ). صاحب تاج العروس آرد: ازهری از لیث این تعلیل را ذکر کرده و گوید جز لیث دیگران این اضافه را تجویز کرده اند و عربها اضافه ٔ شی ٔبنفس یا بنعت آن شی ٔ را در صورت اختلاف لفظ جائز دانند چنانکه در قرآن مجید است ذلک دین القیمه (قرآن 5/98). و دین به معنی ملت است و در حقیقت ذلک دین الملة القیمة و همچنین در قرآن است : وعد الحق. و وعد الصدق. (تاج العروس ). || مصحف جامع؛ قرآن جامع. قرآن کامل. مقابل قرآن ناتمام که شامل بعضی اجزاءباشد. رجوع به مصحف جامع شود.

جامع. [ م ِ] (اِخ ) یکی از نامهای خدای تعالی. (منتهی الارب ).

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) لقب نوح بن ابراهیم مروزی است. (منتهی الارب ). سمعانی چنین آرد: لقب ابوعصمت مروزی است گویند که چون او نخستین کسی بود که فقه ابوحنیفه را در مرو گرد آورد به جامع ملقب شد. دیگری گفته که چون جامع علوم بوده و چهار مجلس درس : مجلس ذکر آثار مجلس درس گفته های ابوحنیفه ، مجلس درس نحو و مجلس درس اشعار داشت این لقب را یافت. اوابوعصمت نوح بن ابی مریم است و اسم او یزیدبن جعونة جامع مروزی باشد. ابوحاتم بن حیان گفت : او اهل مرو است و از زهری و مقاتل بن حسان روایت کند و اهل عراق و مردم شهر او از وی روایت دارند و بسال 163 هَ.ق. درگذشت. (الانساب سمعانی ).

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) فراش. یکی ازنزدیکان آلب ارسلان است. وی کوتوال را که قصد حمله به سلطان داشت با میخکوبی بکشت. (تاریخ گزیده ص 442).

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) از دهات غوطه است و گروهی ازبنی امیه از جمله ولیدبن تمام بن ولیدبن عبدالملک بن مروان بن الحکم در آنجا سکونت داشتند. (معجم البلدان ).و جامع الجار نیز همین جامع است. (معجم البلدان ).

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) ابن ابراهیم ملقب به سکری. و مکنی به ابی القاسم البصری ، محدث است. وی پس از سال 300 هَ.ق. درگذشت. ابن یونس گوید: جامعبن ابراهیم بن محمدبن جامع مکنی به ابی القاسم وی مهاجرت کرده حدیث و روایت کند. سند او معتبر نیست بعضی او را قبول و پاره ای رد کنند. وی در اوائل سال 321 هَ.ق. درگذشت. (از لسان المیزان ).

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) ابن ابی راشد کاهلی کوفی و ثقه است. (المعرب مصحح احمدمحمد شاکر ص 352 و ذیل همان صفحه ).

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) ابن سوادة، محدث است. دارقطنی او را ضعیف دانسته است. (از لسان المیزان ).

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) ابن شداد ملقب به ابی صخرةتابعی است. رجوع به ابوصخره در همین لغت نامه شود.

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) ابن صَبیح از روات است. عبدالغنی ابن سعید او را در زمره ٔ مشتبهان آورده گوید: وی ضعیف است. (از لسان المیزان ).

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) ابن طولون. مسجد معروفی است در مصر که امیر ابوالعباس احمدبن طولون آن رابنا کرده و صد و بیست هزار دینار صرف بناء آن شد.
یاقوت حموی در سبب بنای این جامع از قضاعی آرد: مردم مصر نزد احمدبن طولون از کوچکی جامع شکایت بردند. او فرمان داد که بر بالای جمل یشکربن جزیله مسجدی بنا کنند و طرح آن بسال 264 هَ.ق. ریخته شد و بسال 266 هَ.ق. بنای آن بپایان رسید. (از معجم البلدان ). سومین مسجدی است که برای اقامه ٔ جمعه و جماعت در مصر بنا شده است ، و آن از قدیمترین جوامع است که شکل و هیأت بزرگ اصلی خود را محفوظ داشته و از بزرگترین مساجد قدیمی است. مساحت آن شش افدنه و نصف افدنه است و شش دردارد. از لحاظ فنی ساختمان آن اثر گرانبهائی از معماری آن عصر بشمار است. (از تاریخ المساجد الاثریه ص 32ببعد). و رجوع به تاریخ المساجد الاثریه ص 32 ببعد شود.

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) ابن علی بن الحسن بیهقی. مکنی به ابوعلی از محدثین است. صاحب دیوان بیهق درباره ٔ وی چنین آرد: او را مولد ده ششتمد بوده است و از بزرگان بسیار او را احادیث نبوی استماع بود و در نیشابور او رابسال 329 هَ.ق. مجلس املا نهادند. (تاریخ بیهق چ بهمنیار ص 165). و رجوع به تاریخ بیهق ص 165 شود.

جامع. [ م ِ ] (اِخ )ابن القاسم. محدث است. او از عبداﷲبن محمدبن عمروبن الجراح و محمدبن سهل العطار از وی روایت کند. دارقطنی سند او را ضعیف دانسته است. (از لسان المیزان ).

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) (...ابن المطلب ). مسجد جامعی است در بغداد. رجوع به حاشیه ٔ شدالازار مصحح مرحوم قزوینی ص 311 شود.

جامع. [ م ِ ] (اِخ ) ابن مکی.یکی از خوانندگان مشهور دوره ٔ رشید است. وی تمام دستگاهها و مقامها را بخوبی میدانست و آوازی نیک و رساداشت : او درباره ٔ خویشتن گفت : «اگر علاقه بقمار و سگ مرا مشغول نمیداشت هرآینه خوانندگان را ترک میکردم تا از نان خوردن بیفتند». حکایاتی درباره ٔ او با رشید و ادیبان همعصر وی نقل شده که در اغانی آمده است. او بسال 809 م./ 187 هَ.ق. درگذشت. (از المنجد).

معنی جامع به فارسی

جامع
کتابی است تالیف ترمذی و آن یکی از کتب صحاح سته است .
جمع کننده، گرد آورنده، فراهم آورنده، تمام وکامل
۱- ( اسم ) جمع کننده گرد آورنده . ۲- تمام کامل . ۳- مسجدی که در آن نماز جمعه گزارند. جمع جوامع .
ابن مکی از خوانندگان مشهور دوره رشید است
[گردشگری و جهانگردی] ← تعرفۀ جامع
مسجدی در بغداد
مسجد جامع معروفی بمصر
مسجد جامع ابهر
مسجدیست بسیار عالی در اردستان
مسجدی که امیر ازبک بنا کرد
مسجد معروف قاهره است و آن اولین جامعی است که در قاهره بنا شده و آن را جوهر که از طرف المعز الدین الله برای فتح مصر آمده بود بنا گذاشت . شروع ساختمان آن در سال ۳۵۹ ه. ق . و پایان بسال ۳۶۱ بود . جامع ازهر امروز عین جامعی که جوهر بنا کرده نیست بلکه همانست با مجموع عماراتی که بعدها در دوره های مختلف بدان اضافه شده . این جامع هم مسجد و هم مدرسه است و نخستین بار برای تدریس فقه شیعه ایجاد شده بود و تاکنون بصورت مدرسه باقی است
یا مسجد عتیق یا مسجد جامع عتیق . مسجدی است در حوالی میدان کهنه اصفهان در محله بو اسحاقیه که در زمان سلجوقیان در جای مسجد قدیمی بنا گردیده و یا ساختمان آن مسجد بصورت کنونی تجدید شده و بر وسعت آن افزوده اند و در قرون بعد قسمتهای مختلفی بدان اضافه کرده اند .
این مسجد در فلکه خوش قدم در شارع المعز واقع است
مسجد بزرگ معروف در بیت المقدس که در سمت جنوب جامع القبه واقع است .
مسجدی که از مفاخر آثار خلفائ فاطمیه است
در بردارنده متفرقات
۱- آنچه که در آن رعایت جانبها و وجوه مختلف شده باشد . ۲ - جامع کامل ( در فضل علم ). ۳ - تام کامل ( در جسم ) .
آنچه در آن رعایت جانبها شده باشد
تاریخ مفصل جهان که مدون و مولف آن رشید الدین فضل الله وزیر است وی برای تالیف این کتاب اسناد و نوسته های دولتی و غالب دانشمندانی را که در تاریخ دارای بصیرت بودند در اختیار داشت و آن بسال ۷۱٠ ه. ق . پایان یافت .
از قریه های غوطه است
( اسم ) کلامی است مرکب از همه حروف تهجی بی تکرار در یک جمله یا مصراع . اگر در دو جمله یا مصراع هم بود جایز است مثلا درین بیت : ( ( اثر وصف غم عشق خطت ندهد حظ کسی جز بضلال . ) )
قنطوریون است و جیره را نیز نامند
کتابی است بفارسی تالیف ناصر خسرو چون این کتاب حاوی مباحث حکمت دینی و فلسفه یونانی تواما میباشد آنرا جامع الحکمتین نام نهاده و آن اساسا شرحی است بر قصیده ابو الهیثم که عین الدوله ابو المعالی علی بن اسد ابن حارث امیر بدخشان ازو تقاضای حل مشکلات آن را کرده بود . این کتاب در تهران بطبع رسیده بود .
جامعی در بغداد
آنکه شرایط و صفات لازم امری را کلا حایزاست . یا جامع الشرائط مجتهد . مجتهدی که دارای شرایط فتوی ( اسلام فقاهت بلوغ عقل عدالت عدم اقبال بر دنیا و غیره ) باشد .
کسیکه صفات لازم در کاری را داراست

معنی جامع در فرهنگ معین

جامع
(مِ) [ ع . ] ۱ - (اِفا.) جمع کننده ، گرد - آورنده . ۲ - (ص .) تمام ، کامل . ۳ - (اِ.) مسجدی که در آن نماز جمعه گزارند.
(مِ عُ لْ اَ) [ ع . ] (ص مر.) کامل از هر نظر.
(مِ عُ شَّ یِ) [ ع . ] (ص مر.) دارای شرایط کافی برای انجام کاری یا پذیرش مسئولیتی یا داشتن مقامی .

معنی جامع در فرهنگ فارسی عمید

جامع
۱. [جمع: جوامع] هر چیز تمام و کامل.
۲. مشتمل بر. حاوی.
۳. جمع کننده، گردآورنده، فراهم آورنده.
۴. (اسم) مسجد بزرگ هر شهر که در آن نماز جمعه می خوانند، مسجد آدینه.
۱. آنچه در آن رعایت همۀ جوانب شده باشد، تام، تمام، کامل.
۲. [مجاز] شخصی که دارای معلومات گسترده باشد.
در بدیع، بیت یا جمله ای که تمام حروف هجا را در آن بیاورند، به صورتی که حرفی کم نباشد و مکرر هم نشود.
کسی که صفات و شرایط لازم برای کاری را داشته باشد، واجد شرایط.

جامع در دانشنامه اسلامی

جامع
معنی جَامِعُ: جمع کننده
ریشه کلمه:
جمع‌ (۱۲۸ بار)
جامع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • جامع (اسماء الهی)، از نامهای خدا به معنای گردهم آوردن مردم در روز قیامت برای پاداش دادن به آن ها یا مجازات کردن• جامع (قرآن)، از ریشه «جمع» و به معنای به هم ضمیمه کردن، نزدیک کردن و گرد آوردن چیزهایی در کنار هم• جامع (معنا)، عنوان کلی شامل همه افراد مشترک در یک معنا• جامع (قیاس)، وصف مشترک میان اصل و فرع در قیاس فقهی• جامع (شاعران)، تخلص چند شاعر مثل محمدمقصود جامع کشمیری و میرزا محمد جامع• جامع (کتب حدیثی)، عنوانی کلی برای کتاب هایی که دربردارندۀ احادیث با جامعیتی در موضوعات گوناگون
...
این صفحه مدخلی از فرهنگ قرآن است
جامع از ریشه «جمع» و به معنای به هم ضمیمه کردن، نزدیک کردن و گردآوردن چیزهایی در کنار هم است. جامع در وصف خدا، گاهی ذاتی و به معنای جامع فضایل و صفات نیکو و گاهی فعلی است که دلالت دارد خداوند متعال به حق، جامع متفرقات و همانندها و اشیای ضدّ است.
جامع از ریشه «جمع» و به معنای به هم ضمیمه کردن، نزدیک کردن و گرد آوردن چیزهایی در کنار هم است. جامع در وصف خدا، گاهی ذاتی و به معنای جامع فضایل و صفات نیکو و گاهی فعلی است که دلالت دارد خداوند متعال به حق، جامع متفرقات و همانندها و اشیای ضد است.
ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد (پروردگارا به یقین تو در روزی که هیچ تردیدی در آن نیست گردآورنده (جمله) مردمانی قطعا خداوند در وعده (خود) خلاف نمی کند.) «این سخن از راسخین در علم به منزله تعلیلی است که علت سؤال رحمت خود را بیان می کنند، چون علم دارند به اینکه اقامه نظام خلقت و دعوتهای دینی و تلاش انسان در مسیر وجودش همه مقدمه است برای جمع شدن در روز قیامت، روزی که هیچ چیزی به جز رحمت خدا به درد نمی خورد، و جز رحمت او یاوری نیست ...و به همین جهت بود که راسخین در علم، رحمت پروردگار خود را درخواست نموده ، تعیین و تشخیص نوع آن را به خود خدا واگذار کردند، تا رحمتی را شامل حال آنان کند که برایشان سودمند باشد.»
روح نفاق
.. ان الله جامع المنـفقین والکـفرین فی جهنم جمیعا (و البته خدا در کتاب قرآن بر شما نازل کرده که هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن درآیند چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود خداوند منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد.) «و باز برای تاکید این مطلب اضافه می کند: شرکت در این گونه جلسات نشانه روح نفاق است...
← بررسی چند نکته
 ۱. ↑ مفردات، راغب اصفهانی، ص۹۶.    
...
جامع (معنا) به عنوانِ کلّی شامل همه افراد مشترک در یک معنا اطلاق می شود.
جامع (معنا)، به مفهومی کلی و عنوانی فراگیر گفته می شود که دربرگیرنده تمامی افراد و مصادیق خود می باشد، مانند: مفهوم انسان که جامع میان همه افراد آن است.مباحث مربوط به جامع (معنا) در کتاب های اصولی در موارد مختلف هم چون مبحث مشتق و مبحث صحیح و اعم مطرح شده است.
جامع آدمیت، از انجمنهای شبه ماسونی ایران در عصر مشروطیت ، به رهبری عباسقلی خان قزوینی مشهور به آدمیت (متوفی ۱۳۱۸ ش) بود.
عباسقلی خان پس از مرگ پدرش، زیر نظر میرزا محمدخان قزوینی، شوهر خواهرش که پیشکار کامران میرزا نایب السلطنه بود، تربیت شد. در جوانی به دستگاه میرزا یحیی خان قزوینی مشیرالدوله پیوست و پس از انتصاب یحیی خان به وزارت عدلیه ، به آن وزارتخانه راه یافت. مشیرالدوله همچنین عامل آشنایی وی با محافل روشنفکری و یاران میرزا ملکم خان بود.
← آغاز فعلیت سیاسی
(۱) فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمة نهضت مشروطیت، تهران ۱۳۴۰ ش. (۲) حامد الگار، درآمدی بر تاریخ فراماسونری در ایران، ترجمة یعقوب آژند، تهران ۱۳۶۰ ش. (۳) حامد الگار، میرزاملکم خان: پژوهشی در باب تجددخواهی ایرانیان، ترجمة متن: جهانگیر عظیما، ترجمة حواشی: مجید تفرشی، تهران ۱۳۶۹ ش. (۴) عبدالهادی حائری، تاریخ جنبشها و تکاپوهای فراماسونگری در کشورهای اسلامی، مشهد ۱۳۶۸ ش. (۵) اسماعیل رائین، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، تهران ۱۳۷۸ ش. (۶) محمدعلی سلطانی، احزاب سیاسی و انجمن های سری در کرمانشاه: از فراموش خانه تا خانة سیاه، تهران ۱۳۷۸ ش. (۷) حمیدرضا شاه آبادی، تاریخ آغازین فراماسونری در ایران: بر اساس اسناد منتشر نشده، ج ۱، تهران ۱۳۷۸ ش. (۸) محمود عرفان، «فراماسونها»، یغما، سال ۲، ش ۱۱ (بهمن ۱۳۲۸). (۹) محمود کتیرائی، فراماسونری در ایران: از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایران، تهران ۱۳۵۵ ش. (۱۰) محمدبن علی ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، چاپ علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران ۱۳۶۲ ش. (۱۱) امیرنجات، جمعیت های سری و فراماسونری، میشیگان (۱۳۶۲ ش). (۱۲) کمال هدایت، «قاتل حقیقی امین السلطان»، یادگار، سال ۳، ش ۶ و ۷ (بهمن و اسفند ۱۳۲۵). (۱۳) مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات، تهران ۱۳۶۳ ش. (۱۴) مهدیقلی هدایت، «قاتل حقیقی میرزاعلی اصغرخان اتابک»، یادگار، سال ۳، ش ۴ (آذر ۱۳۲۵). (۱۵) Ervand Abrahamian, Iran between two revolutions , Princeton, NJ ۱۹۸۳.
آلِ ابی جامع، خاندانی از عالمان دینی شیعه در عراق و لبنان و ایران در سده ۱۰ و ۱۱ق/۱۶ و ۱۷م است.
آل ابی جامع را از نسل شیخ عبدالصمد برادر شیخ بهایی دانسته و گفته اند افراد این خاندان برای دانش اندوزی به نجف آمده علی بن احمد است. کسانی از آل ابی جامع که نام آنان در کتابهای فقهی و ادبی و روایی آمده است، عبارتند: احمد بن محمد، حسین یا حسن بن احمد، علی بن احمد، عبداللطیف بن علی، رضی الدین بن علی، فخرالدین بن علی، حسن بن علی، علی بن رضی الدین، محیی الدین بن عبداللطیف، علی بن محیی الدین، حسین بن محیی الدین، محیی الدین بن حسین، حسن بن حسین، علی بن حسین، جعفر بن علی، یوسف بن جعفر، محمد بن یوسف، جعفر بن محمد، شریف بن محمد، حسین بن محمد، موسی بن شریف، حسن بن موسی، قاسم بن حسن، شریف بن موسی، حسین بن شریف، حسین بن علی، احمد بن حسین، محمد بن احمد، قاسم بن محمد، عبدالحسین بن قاسم، علی بن قاسم، محمد بن قاسم، صالح بن علی و جواد بن علی.
علت اشتهار
علت اشتهار این خاندان به این نام را چنین یاد کرده اند که احمد شهاب الدین، نیای بزرگ ایشان مسجد جامعی در جبل نهاده یا فرزندی به نام جامع داشته است.مؤسّس آل ابی جامع احمدِ جَبَلْ عاملی لبنانی است و چنان که گفته شده است نسبت وی به حارث هَمْدانی، صحابی مشهور امام علی (علیه السلام) می رسد و لذا این خاندان به حارثی همدانی نیز شهرت یافته است.
افراد شناخته شده
افراد شناخته شده این خاندان عبارتند:
← احمد بن محمد
...
آلِ ابی جامع، خاندانی از عالمان دینی شیعه در عراق، لبنان و ایران در قرن ۱۰ و ۱۱ق بود. مؤسّس آل ابی جامع احمدِ جَبَلْ عاملی لبنانی است و نسبت وی به حارث هَمْدانی، صحابی مشهور امام علی(ع) می رسد و لذا این خاندان به حارثی همدانی نیز شهرت یافته است.
علت اشتهار این خاندان به این نام این است که احمد شهاب الدین، جد بزرگ ایشان مسجد جامعی در جبل عامل ساخته و یا فرزندی به نام جامع داشته است. مؤسّس آل ابی جامع احمدِ جَبَلْ عاملی لبنانی است و نسبت وی به حارث هَمْدانی، صحابی مشهور امام علی(ع) می رسد و لذا این خاندان به حارثی همدانی نیز شهرت یافته است.
آل ابی جامع را از نسل شیخ عبدالصمد برادر شیخ بهایی دانسته و گفته اند افراد این خاندان برای دانش اندوزی به نجف مهاجرت کرده اند.
برهان جامع ، لغتنامه ای به فارسی ، از محمد کریم شقاقی گرمرودی ، معلم محمد میرزای ولیعهد، که در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و به فرمان بهمن میرزا، فرزند عباس میرزا، تألیف شده است .
گرمرودی ابتدا دو فرهنگ برهان قاطع و جهانگیری را اساس کار قرار داده ، و از آنجا که در آنها افزونیها و کاستیهایی ، به نظرش رسیده ، برهان قاطع را تلخیص کرده است و سپس ، برای تأیید و توضیح لغات ، شواهد شعری فرهنگ جهانگیری را در حاشیه کتاب آورده ، و کنایات و استعارات متعلق به هر لغت را ذیل همان واژه نقل کرده است . او در ترتیب لغات ، ترتیب فرهنگ جهانگیری را برگزیده ، بدینگونه که ابتدا حرف دوم ، سپس حرف اول و سوم را اساس قرار داده ، و حروف را به ترتیب الفبا رعایت کرده است .

تعداد لغات و ابواب برهان جامع
این فرهنگ حدوداً بین پنج تا شش هزار لغت دارد و شامل یک مقدمه و ۲۹ باب است . مقدمه آن نیز یک «مدخل » و ده «طراز» دارد. در مدخل به فتحعلی شاه و ولیعهد او، محمد میرزا و مشوّق تألیف کتاب ، بهمن میرزا، و کیفیت اقدام به تألیف اشاره شده است .

محتوای طرازهای برهان جامع
طراز اول در باب اطلاق واژه «پارس » بر ایران و حدود آن ؛ طراز دوم در تعداد حروف هجای عرب و عجم ؛ طراز سوم در بیان ترتیب لغات برهان جامع ؛ طراز چهارم در اقسام کلمه (اسم و فعل و حرف ) با بحثی درباره هر یک از آنها؛ طراز پنجم در ضبط معانی حروف مفرده (در آغاز و میان و پایان ) با اظهارنظرهایی درباره آن ؛ طراز ششم درباره حروفی که جز به ترکیب ، معنایی ندارند (پسوندها و پیشوندها)؛ طراز هفتم در تجویز تبدیل حروف به یکدیگر؛ طراز هشتم در ضمایر؛ طراز نهم در املاء (طرز نگارش کلمات )؛ و طراز دهم در عقدِ اَنامل (رقم نویسی اعشاری ).

تاریخ اتمام برهان جامع
...
تفاسیر جامع به کتاب های تفسیر شامل ابعاد مختلف کلامی، تاریخی، ادبی و… اطلاق می شود.
تفاسیر جامع، شامل ابعاد مختلف کلامی، لغوی، ادبی، تجویدی، تفسیری، تاویلی، فقهی و… هستند؛ به گونه ای که به جنبه های مختلف کلام الهی می پردازند. این شیوه پس از تفسیر نقلی ، قدیم ترین شیوه تفسیر به شمار می آید.
چند نمونه از تفاسیر جامع قرآن
در ذیل به معرفی برخی از این نوع تفاسیر اکتفا می شود:۱. تفسیر التبیان (التبیان فی تفسیر القرآن)، تالیف شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (م ۴۶۰ق) از علمای بزرگ امامیه ، در ده جلد و به زبان عربی ؛۲. مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، تالیف ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (م ۵۴۸ق) به زبان عربی و در ده جزء، از بهترین تفسیرهای شیعه و در نهایت نظم و ترتیب نوشته شده است؛۳. روض الجنان و روح الجنان به زبان فارسی ، تالیف ابوالفتوح جمال الدین حسین معروف به شیخ ابوالفتوح رازی شیعی (م پس از ۵۸۵ق) در بیست جلد؛۴. کنزالدقائق و بحرالغرایب تالیف میرزا محمد مشهدی از علمای نامی امامیه (م ۱۱۲۵ق) به زبان عربی و در ده جلد؛۵. الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)، اثر محمد بن احمد بن ابی بکر انصاری قرطبی (م ۶۷۱ق) اثری جامع و سودمند که بین اقتصار و ایفای جوانب کلام جمع کرده است؛۶. النکت والعیون (تفسیر ماوردی)، تالیف علی بن محمد بن حبیب ماوردی (م ۴۵۰ق) از علمای بصره؛۷. مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، تالیف فخرالدین محمد بن عمر بن حسین ، مشهور به فخر رازی (م ۶۰۶ق)؛۸. انوار التنزیل و اسرار التاویل (تفسیر بیضاوی) تالیف عبدالله بن عمر بن احمد (یا: محمد) بن علی فارسی شیرازی بیضاوی (م حدود ۶۸۳ تا ۶۹۶ ق)، که میان زیبایی بیان و قوت مطلب جمع کرده است؛۹. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی (تفسیر آلوسی)، تالیف سید محمودبن عبدالله بغدادی حسنی حسینی (م ۱۲۷۰ ق)، که میان عقل و نقل جمع کرده است؛۱۰. آلاء الرحمان ، محمدجواد بلاغی (م ۱۳۵۲ق) که ایجاز و ایفا را در هم آمیخته است؛۱۱. المیزان فی تفسیرالقرآن علامه محمدحسین طباطبایی (م ۱۴۰۲ق) تفسیری بی نظیر و جامع؛۱۲. تفسیر نمونه آیت الله ناصر مکارم شیرازی و همکاران.
تفسیر جامع اثر سید ابراهیم بروجردی از تفاسیر روایی معاصر و به زبان فارسی که از زاویه حدیث به تفسیر نگریسته و معانی آیات را با جستجو در روایات دنبال کرده است. این تفسیر در حقیقت، گردآوری روایات تفسیر منسوب به امام عسکری، تفسیر عیاشی و تفسیر قمی است.
مؤلف در آغاز مقدمه، انگیزه خود را چنین بیان که دیر زمانی بود شوق و آرزو داشتم که ای کاش پروردگار جهانیان این بنده ضعیف را به لطف و کرم خود مفتخر می فرمود و عنایت سبحانی و توفیق رحمانی شامل حالم می شد تا تفسیری فارسی با بیانی سهل و ساده از فرموده های ائمه اطهار و اولیای بزرگوار می نوشتم تا شیعیان فارسی زبان و تابعان آل محمد (ص) از آن بهره مند شوند و ذخیره ای برای روز معاد بشود لیکن ابتلائات روزگار و آلام روحی و جسمی موجب تأخیر می شد تا بر سبیل اتفاق به منزل یکی از دوستان متدین گُذارم افتاد و صحبتی از تفسیر قرآن و ودائع پیغمبر اکرم و اهمیت آن دو ثقل بزرگ شد، مرا تحریص و ترغیب نمودند و در همان مجلس توفیق حضرت کبریائی و توجه نظر ولی عصر که روز مولود مسعودش بود قرینم شد و بنام نامی آن امام همام از همان روزِ فیروز شروع به کار نموده و آرزوهای گذشته را به مرحله عمل در آوردم.
مؤلف در ابتدای کتاب، دیدگاه خویش را این گونه بیان می کند:
تفسیر جامع اثر سید محمد ابراهیم بروجردی فرزند سید محمد حسین و از اعیان تفسیری قرن چهاردهم هجریساکن تهران می باشد.این تفسیر، گردآوری شده روایات تفسیری منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام تفسیر عیاشی و تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی است.
ایشان در مقدمه خود بر تفسیر انگیزه خود را چنین می نویسند:« دیر زمانی بود شوق و آرزو داشتم که ایکاش پروردگار جهانیان، این بنده ضعیف را به لطف و کرم خود مفتخر می فرمود و عنایت سبحانی و توفیق رحمانی شامل حالم میشد تا تفسیری فارسی با بیانی سهل و ساده از فرموده های ائمه اطهار و اولیای بزرگوار مینوشتم تا شیعیان فارسی زبان و تابعان آن محمد صلّی اللّه علیه و آله از آن بهره مند شوند و ذخیره ای برای روز معاد بشود، لیکن ابتلاآت روزگار و آلام روحی و جسمی موجب تأخیر می شد تا بر سبیل اتفاق به منزل یکی از دوستان متدین گذارم افتاد و صحبتی از تفسیر قرآن و ودایع پیغمبر اکرم و اهمیت آن دو ثقل بزرگ شد، مرا تحریص و ترغیب نمودند، در همان مجلس توفیق حضرت کبریایی و توجه نظر حضرت ولی عصر حجة ابن الحسن عسکری روحی و ارواح العالمین له الفداء که روز مولود مسعودش بود قرینم شد و بنام نامی آن امام همام از همان روز شروع به کار نمودم و آرزوهای گذشته را به مرحله عمل درآوردم.»
این تفسیر به زبان فارسی و در هفت جلد، عهده دار تفسیر تمامی قرآن به روش ترتیبی می باشد. از تفاسیر روایی معاصر که از زاویه حدیث به تفسیر نگریسته محسوب می گردد، همواره معانی آیات را با جستجو در روایات دنبال کرده است، از این روی، نقش و روش این تفسیر، گردآوری روایات اهل بیت عصمت( ع) و گزینش آن بوده است. بنابراین هر جا موضوع و سخنی مربوط به آیه و سوره ای از قرآن بوده به روایات استشهاد کرده است. ایشان در مقدمه می نویسند:« ما به خواست خداوند آنچه را اهل نزول و خاندان وحی و تنزیل بیان و تفسیر فرموده اند، عینا نقل بمعنی نمائیم و به زبان فارسی بیان کنیم و از هر گونه اظهار نظر( چون به نص روایات متواتره حرام است) خودداری می نماییم». در مقدمه کوتاه خود بر جلد دوم تفسیر پس از ذکر روش خود با استناد به آیات و روایات سعی می نماید که اظهار نظر در تفسیر آیات را حرام و کفر بنمایاند و برای اجتناب از این حرام می نویسد:« از این جهت ما در این تفسیر از نقل آراء فاسده مردمان و بیانات فلاسفه و عرفاء و از سخنان ابو حنیفه و قتاده و عضدی مسلکان دوری جسته و صرف نظر نمودیم و هرگز بیان نخواهیم کرد، چه این عمل تجاوز کردن از امر و دستور خداوند و ائمه باشد.» 1 ص 24
پیش از این گذشت که روش اصلی مفسر در این تفسیر، روش روایی و مأثور است، که با ذکر روایات اهل بیت« علیه السلام» به تفسیر آیات و فرازهای آنها می پردازد. امّا از نظر ترتیب و ورود و خروج در مباحث، شیوه ایشان بدین گونه است که: ابتدای سوره ها با ذکر نام سوره و احیانا، اشاره به وجه تسمیه آن وارد بحث شده، اطلاعاتی راجع به مکی، مدنی بودن، ترتیب نزول، عدد آیات( به شمارش کوفیین و غیر آنها)، تعداد کلمات و حروف، ارائه می دهند، پس از آن به بیان فضیلت سوره و خواص آن می پردازد. سپس دسته آیات مورد نظر را مطرح و ترجمه آن را بازگو می کند. این بخش قسمت بالای صفحه را تشکیل می دهد، در قسمت دوم صفحه به تفسیر آیات با کمک روایات می پردازد و با ذکر منبع روایات و قائل آن ترجمه آن را بدون متن عربی می آورد، قسمت سوم صفحه، ترجمه تفسیر قمی است که به تناسب دسته آیات، بیان می گردد. مفسر به تناسب برخی آیات، از مباحث موضوعی در حد لزوم، غفلت نورزیده و به بیان آن می پردازد، مانند بحثی در حقیقت سحر و اقسام آن، عمل مرتاضان، سحر ساحران فرعونی و... که در ذیل آیه 102 سوره بقره ج 1 ص 231، مطرح کرده اند. در توضیح قصص قرآنی نیز، تابع روایات بوده و نظر شیعه را پیروی می نماید، بر این اساس وارد جزئیاتی می شود که روایات اهل بیت« علیهم السلام» مطرح کردند، مانند چگونگی ولادت یحیی و مریم( س) و حضرت عیسی( ع) در ج 1 ص 420 ذیل آیه 35 به بعد سوره بقره، که تا ص 439 به آن می پردازد. مفسر مباحث فقهی را نیز با تفصیل بیان می دارد، و احکام فقهی را با دیدگاه فقهای شیعه از طریق روایات متعرض می شود، مانند بحث خمس و احکام مختلف آن ذیل آیه 42 سوره انفال« و اعلموا انما غنمتم...» که حدود ده صفحه در جلد 3 ص 54 به آن اختصاص می دهد. و نیز مطرح کردن احکام وضو و غسل و تیمم و جنابت ذیل آیه 6 سوره مائده در ج 2 ص 174 تا ص 188. با توجه به روایی بودن تفسیر بطور طبیعی، مباحث مربوط به ولایت ائمه« علیهم السلام»، بخصوص ولایت حضرت امیر المؤمنین علی« علیه السلام» به طور مفصل بیان شده است، مانند نزول آیه اکمال دین( 3 مائده) در ج 2 ص 157 تا 163 و بحث غدیر خم. و نیز با توجه به روایی بودن تفسیر، تفاوتی اساسی بین تفسیر، تأویل، بیان مصداق و موارد تطبیق، دیده نمی شود و روایات همه با هم و با یک نظر، مطرح می شوند، مانند تفسیر عروة الوثقی در آیه 258 سوره بقره ج 1 ص 371، به امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه( ع)، که در واقع این بزرگواران، از مصادیق عروة الوثقی می باشند. در مواردی نیز که امام معصوم« علیه السلام» به آیه توسل جسته استدلال می نماید یا به آیه استشهاد می فرماید، با دیده تفسیر و شرح و توضیح آیه به آن نگریسته می شود و از بقیه موارد تفکیک نشده است، مانند نقل روایت امام جواد علیه السلام ذیل آیه 38 سوره مائده در جلد دوم صفحه 207 به بعد.
تفسیر جامع تألیف سید محمد ابراهیم بروجردی از مفسرین بزرگ قرن چهاردهم هجری که در هفت جلد منتشر شده است. انگیزه وی از نگارش کتاب آن بوده که تفسیری فارسی با بیانی سهل و ساده از فرموده های ائمه اطهار(ع)و اولیای بزرگوار بنویسد تا شیعیان فارسی زبان از آن بهره مند شوند و ذخیره ای برای روز معادش باشد.
این اثر مشتمل بر تفسیر تمامی قرآن به روش ترتیبی می باشد و از تفاسیر روایی معاصر که از زاویه حدیث به تفسیر نگریسته محسوب می گردد. همواره معانی آیات را با جستجو در روایات دنبال کرده است، از این روی، نقش و روش این تفسیر، گردآوری روایات اهل بیت عصمت(ع) و گزینش آن بوده است؛ لذاست که هر جا موضوع و سخنی مربوط به آیه و سوره ای از قرآن بوده به روایات استشهاد کرده است.
نویسنده در مقدمه کوتاه خود بر جلد دوم با استناد به آیات و روایات سعی می نماید که اظهار نظر در تفسیر آیات را حرام و کفر بنمایاند و برای اجتناب از این حرام می نویسد: «از این جهت ما در این تفسیر از نقل آراء فاسده مردمان و بیانات فلاسفه و عرفاء و از سخنان ابوحنیفه و قتاده و عضدی مسلکان دوری جسته و صرف نظر نمودیم و هرگز بیان نخواهیم کرد، چه این عمل تجاوز کردن از امر و دستور خداوند و ائمه باشد.»
از سوی دیگر تفسیر جامع در حقیقت گردآوری روایات تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع) به تفسیر عیاشی و تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی است، نه جامع معانی و روشهای تفسیری؛ به همین دلیل، تفسیر جامع را باید نوعی ترجمه این چند کتاب روایی دانست، زیرا مؤلف در این تفسیر جز ترجمه و نقل روایات و دیدگاه ها، در نقد و بررسی و تحلیل کلمات، سخنی و توضیحی از خود نیاورده است.
ایشان در مقدمه دوازدهم خود، کتابهایی را که از آنها روایات را نقل می نماید به شرح ذیل می نویسد: «اول کتاب کافی شیخ کلینی، دوم فقیه و توحید و اعتقادات و علل و سایر کتب ابن بابویه شیخ صدوق، سوم کتاب بصائر الدرجات محمد بن حسن صفار و سعد بن عبدالله قمی و تفسیر عیاشی، فرات بن ابراهیم، مناقب ابن شهرآشوب، کامل الزیاره ابن قولویه و کتاب تفسیر آیات ولایت اهل بیت(ع) محمد بن عباس ماهیار معروف به ابن حجام است که از کتب متقنه اخبار می باشد.


جامع در دانشنامه ویکی پدیا

جامع
جامع، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان غیزانیه قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۴۸ نفر (۲۹خانوار) بوده است.
جامع آدمیت از انجمن های شبه فراماسونری ایران در دوره مشروطیت بود که توسط عباسقلی خان قزوینی - مشهور به آدمیت - از ارادتمندان میرزا ملکم خان و از اعضای انجمن تعطیل شده مجمع آدمیت تشکیل شد.نبو
فتحعلی شاهمحمدشاهناصرالدین شاهمظفرالدین شاهمحمدعلی شاه
۱۱۷۵–۱۱۶۱ ۱۲۱۳–۱۱۷۶ ۱۲۲۶–۱۲۱۳ ۱۲۷۵–۱۲۲۶ ۱۲۸۵–۱۲۷۵ ۱۲۸۸–۱۲۸۵
مجمع آدمیت از انجمن های شبه فراماسونری در ایران بود که در سلطنت ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا ملکم خان از روشنفکران ایرانی تشکیل شد ولی پس از مدتی به فعالیت آن خاتمه داده شد.
جامع الاسرار و منبع الانوار کتابی است از عارف شیعه قرن هشتم میر حیدر آملی پیرامون تدوین دیدگاه های شیعه و اهل تصوف که به اعتقاد او مشترکات فراوانی دارند.
میر حیدر آملی
شامل ۳ اصل و هر اصل، شامل ۴ قاعده است:
قاعده ۱: بیان شریعت، طریقت، حقیقت.قاعده ۲: اسرار نبوت، رسالت و ولایت که خود، مشتمل بر ۲ بحث است.قاعده ۳: بحث وحی و الهام و کشف، تفاوت علوم کسبی و علوم ارثی و کیفیت تحصیل علوم رسمی و علوم حقیقی.قاعده ۴: در بیان اسلام و ایمان و یقین. مؤلف در موارد متعددی در این کتاب، آراء دیگران را بدون تصرف، نقل و سپس آن را نقد و بررسی کرده است.
نسخه های خطی گوناگونی از این کتاب موجود است که حاکی از توجه بدان در دوره های مختلف است.
جامع الاصول من احادیث الرسول اثر مجدالدین بن اثیر (۵۴۴–۶۰۶) است. در منابع مختلف نام کتاب به گونه های مختلف ضبط شده مانند: جامع الاصول فی احادیث الرسول و جامع الاصول لاحادیث الرسول. نویسنده کتاب را براساس کتاب التجرید للصحاح الستة اثر رزین بن معاویه نوشته است. روش ترتیب احادیث کتاب، براساس ابواب معانی و مفاهیم است. کتاب به سه بخش کلی تقسیم می شود: مبادی، مقاصد و خواتیم. ملحقاتی برای این کتاب نیز با عنوان تتمه جامع الاصول فی احادیث الرسول نوشتهٔ خود ابن اثیر دربارهٔ صحابه، تابعین و دیگر افراد نامبرده نشده در جامع الاصول موجود است.
جامع الالحان کتابی است به زبان فارسی، دربارهٔ موسیقی، نوشتهٔ عبدالقادر مراغه ای. عبدالقادر این کتاب را برای آموزش دو فرزند خود تألیف کرد. جامع الالحان مشتمل بر مقدمه، دوازده باب و خاتمه است. از جمله موارد اهمیت کتاب، به کاررفتنِ فراوانِ اصطلاح های فارسی موسیقی به جای اصطلاح های عربی است. کهن ترین نسخه ای که از کتاب به دست آمده است در سال ۸۱۸ قمری به خط خود مؤلف نوشته شده است.
جامع التواریخ یا تاریخ رشیدی از آثار ارزشمند و کهن تاریخی به زبان فارسی دربارهٔ تاریخ، اسطوره ها، باورها و فرهنگ قبایل ترک و مغول و همچنین تاریخ پیامبران از آدم تا محمد پیامبر اسلام، تاریخ ایران تا پایان دوره ساسانیان و سایر اقوام است که توسط رشیدالدین فضل الله همدانی سیاستمدار و تاریخ نگار ایرانی در اواخر سده هفتم خورشیدی/اوایل سده ۸ قمری و سده ۱۴ م. نگاشته شده است.
رشیدالدین فضل اللّه همدانی، جامع التواریخ، به تصحیح بهمن کریمی، انتشارات اقبال، ۱۳۳۸. (مقدمه های جلد اول)
بیانی، شیرین، مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، سازمان سمت، ۱۳۷۹.
رشیدالدین این کتاب را به درخواست غازان خان نوشت و چون غازان خان درگذشت، آن را به اولجایتو تقدیم کرد. به فرمان اولجایتو این کتاب به نام غازان خان، مبارک غازانی نامیده شد، ولی بخش هایی دیگر شامل تاریخ دوران پادشاهی اولجایتو، تاریخ ادوار و اقوام جهان، صورالاقالیم و مسالک الممالک در دو جلد نوشته و به بخش پیشین افزوده شدند که این سه جلد روی هم رفته جامع التواریخ را تشکیل می دهند.
کار نوشتن این کتاب در هنگام زندگی غازان خان در ۷۰۰ ق. (۶۸۰ خ. /۱۳۰۰ م.) آغاز شد و در زمان فرمانروایی الجایتوخان در ۷۱۰ ق. (۶۸۹ خورشیدی) پایان یافت.
احتمالاً غازان خان می دانسته است که مغولان با وجود برتری و تفوقی که بر ایرانیان دارند ناچار در عنصر ایرانی محو خواهند شد و فرهنگ و تمدن ایران آنها را در کام خود خواهد کشید؛ بنابراین خواست که برای بازماندگان مغول یادگاری از تاریخ و اعمالشان به زبان فارسی برجای گذارد و بهترین فرد ممکن برای این کار یعنی رشیدالدین فضل اللّه همدانی را انتخاب کرد.
جامع الحکمتین رساله ایست از ناصر خسرو به زبان پارسی که در سال ۴۶۲ هجری قمری نوشته شده است. ناصرخسرو که فردی بلندمرتبه در میان اسماعیلیان به شمار می آمد و دارای مقام حجت بود این کتاب را به خواهش عین الدوله ابوالمعالی امیر بدخشان و در پاسخ به پرسش های ابوالهیثم در قصیدهٔ مشهورش دربارهٔ اصول عقاید اسماعیلیه نوشت. این کتاب از منابع مهم در آگاهی از اندیشه های ناصر خسرو و اسماعیلیه به شمار می رود.
چون این کتاب با هدف حل مشکلات دینی و معضلات فلسفی نوشته شده بود؛ ناصر خسرو بر آن نام جامع الحکمتین نهاد زیرا که در آن با حکمای دینی به آیات و اخبار و با حکمای فلسفی و فضلای منطقی به برهان سخن گفته است. یعنی حاوی مباحث حکمت دینی و فلسفه ی یونانی است.
دکتر محمد معین و دکتر هانری کربن در سال 1332به انضمام مقدمه ی دکتر معین و مقدمه ی فرانسوی دکتر کربین چاپ کرده اند که تجدید چاپ شده است
جامع السعادات از معروف ترین کتاب های اسلامی در زمینه علم اخلاق است که ملا مهدی نراقی آن را به عربی نوشته است.
لغتنامه دهخدا؛ واژه جامع السعادات
فرهنگ معین
الذریعه آقا بزرگ تهرانی
جامع السعادات در ۳ جلد و توسط ملا مهدی نراقی نوشته شده است. این کتاب به عربی بوده و در کنار کتاب های چون احیاء الاحیاء فیض کاشانی و معراج السعاده از کتاب های اخلاقی شیعه محسوب می شود. جامع السعادات بارها در ایران، لبنان و عراق چاپ شده است.
ملا احمد نراقی که فرزند ملا مهدی نراقی است جامع السعادات پدر خویش را به فارسی ترجمه و تلخیص نموده و نام آن را معراج السعاده نهاده است. چنان که محمد حسن قزوینی جد صاحب طرائق الحقائق، نیز این اثر را به درخواست ملا مهدی نراقی به عربی خلاصه نموده و نامش را کشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء نهاده است.
جامع العلوم، دانشنامه فارسی اثر فخر رازی است. این اثر در حدود سال ۵۷۰ ق/۱۱۷۵م، تألیف شده است. این اثر به نام های «ستینی» یعنی ۶۰، منظور شصت باب است و نیز «حدائق الانوار فی حقایق الاسرار» هم شهرت دارد.
نسخه شماره ۳۸۳۲ کتابخانه ایا صوفیا
نسخه شماره ۶۱۲ C آکادمی علوم روسیه
نسخه خطی شماره ۱۱۶۶ مجموعه طباطبایی در کتابخانه مجلس
نسخه خطی شماره ۲۱۸۸ مجلس
نسخه شماره ۳۲۶۶ کتابخانه مجلس
کتاب دارای ۶۰ باب یا بخش است که در دو موضوع علوم نقلی شامل دانشهای دینی و مذهبی وعلوم عقلی و فلسفی که جنبه غیر مذهبی دارند دسته بندی شده است.
آقای سید محمد باقر سبزواری رساله ای به نام امام فخر رازی به نام چهارده رساله در سال ۱۳۴۰ منتشر کرده اند. این اثر مربوط به کتاب یواقیت العلوم و دراری النجوم است. ایرج افشار دلیل این اشتباه را شباهت کتاب اخیر با جامع العلوم ذکر کرده اند. در حالیکه کتاب یواقیت به صورت سؤال و جواب است و از جامع العلوم متمایز می باشد.
باب سی و ششم کتاب، «علم الفلاحه» نام دارد و در باب کشاورزی است که شامل ۹ اصل می شود.
جامع الفُرْس نام یک فرهنگ فارسی به ترکی است نوشتهٔ شیخ امام بَردَخی آمِدی.
این فرهنگ را به ابن کمال یا مصطفی بن محمد بن یوسف آینه کولی رومی حنفی (درگذشتهٔ ۱۱۲۹ هـ. ق) نیز نسبت داده اند.
جامع المقدمات کتابی می باشد که در گذشته در حوزه های علمیه تدریس و تحصیل می شده است اما در حال حاضر به طور رسمی جزو کتب درسی طلاب نیست.
کتاب امثله
کتاب شرح امثله
کتاب صرف میر
کتاب صیغ مشکله
کتاب الکبری فی المنطق
کتاب آداب المتعلمین
کتاب تصریف
کتاب شرح تصریف
کتاب عوامل الجرجانی
کتاب عوامل منظومه
کتاب عوامل ملا محسن
کتاب شرح العوامل فی النحو
کتاب الهدایة فی النحو
کتاب شرح الانموذج
کتاب الصمدیه
این کتاب در اصل خود محتوایی مستقل ندارد، بلکه شامل ۱۵ کتاب دیگر در زمینه های صرف و نحو عربی، منطق و اخلاق اسلامی می باشد.
این کتب عبارتند از :
متن بعضی از کتب که در این کتاب جمع آوری شده است فارسی و برخی عربی می باشد. این کتاب قبلاً با حاشیه نویسی روی صفحات چاپ می شد.
در آموزش عالی امتحان جامع (یا آزمون جامع) نوع خاصی از امتحان است که باید توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در برخی از رشته ها و دوره های تحصیلی و همچنین در مقطع کارشناسی و در برخی از موسسات و ادارات داده شود. بر خلاف امتحانات نهایی، آزمون جامع به دروس خاص نیست بلکه بیشتر به اطلاعات بین یا چند زمینه مربوط می شود. در خصوص دوره های دکتری تخصصی، آزمون جامع پیش نیاز نوشتن پروپوزال می باشد . هر دانشجو حداکثر دو بار اجازه شرکت در امتحان جامع را دارد. پس از قبولی در امتحان جامع دانشجو می تواند نسبت به دفاع از پروپوزال اقدام نماید.
امید جامع (متولد ۴ آذر ۱۳۶۹ در تهران)، ترانه سرا، آهنگساز و خواننده سبک پاپ است.
برهان جامع، کتاب لغتنامه ای مربوط به اوایل دوره قاجار نوشته محمد کریم شقاقی گرمرودی، معلم دوران ولیعهدی محمدشاه قاجار است که در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و به فرمان بهمن میرزا، فرزند عباس میرزا، تألیف شده است.
نسخه چاپ سنگی کتاب برهان جامع برگرفته از کتابخانه دانشگاه تورنتو
مؤلف دو فرهنگ برهان قاطع و جهانگیری را اساس کار قرار داده، و از آنجا که در آن ها افزونیها و کاستیهایی، به نظرش رسیده، برهان قاطع را تلخیص کرده است و سپس، برای تأیید و توضیح لغات، شواهد شعری فرهنگ جهانگیری را در حاشیة کتاب آورده، و کنایات و استعارات متعلق به هر لغت را ذیل همان واژه نقل کرده است. او در ترتیب لغات، ترتیب فرهنگ جهانگیری را برگزیده، بدینگونه که ابتدا حرف دوم، سپس حرف اول و سوم را اساس قرار داده، و حروف را به ترتیب الفبا رعایت کرده است.
این فرهنگ بین پنج تا شش هزار لغت دارد و شامل یک مقدمه و ۲۹ باب است. مقدمة آن نیز یک «مدخل» و ده «طراز» دارد. در مدخل به فتحعلی شاه و ولیعهد او، محمد میرزا و مشوّق تألیف کتاب، بهمن میرزا، و کیفیت اقدام به تألیف اشاره شده است. طراز اول در باب اطلاق واژة «پارس» بر ایران و حدود آن؛ طراز دوم در تعداد حروف هجای عرب و عجم؛ طراز سوم در بیان ترتیب لغات برهان جامع؛ طراز چهارم در اقسام کلمه (اسم و فعل و حرف) با بحثی دربارة هر یک از آنها؛ طراز پنجم در ضبط معانی حروف مفرده (در آغاز و میان و پایان) با اظهارنظرهایی دربارة آن؛ طراز ششم دربارة حروفی که جز به ترکیب، معنایی ندارند (پسوندها و پیشوندها)؛ طراز هفتم در تجویز تبدیل حروف به یکدیگر؛ طراز هشتم در ضمایر؛ طراز نهم در املاء (طرز نگارش کلمات)؛ و طراز دهم در عقدِ اَنامل (رقم نویسی اعشاری).
برهان جامع، با به سلطنت رسیدن محمدشاه قاجار فرزند عباس میرزا (۱۲۵۰) به پایان رسیده و در نیمة رجب ۱۲۶۰، به خط میرزا رضاقلی شقاقی تاریخ نویس سرابی تبریزی (نایب وزارت خارجه و برادر مؤلف)، تحریر شده است. مؤلف در هجدهم شعبان همان سال مقابلة نسخه را به پایان رسانده و کتاب زیر نظر او، در ۴۵۶ صفحه و به قطع وزیری بزرگ، در تبریز به چاپ سنگی رسیده است. در این لغتنامه، ابیات شاهد در حواشی صفحات میان جدولها نقل شده است. دو چاپ دیگر نیز در تبریز (سال ۱۳۰۷) و در تهران (بدون تاریخ) از این اثر صورت گرفته است.
برج آرامگاهی نزدیک مسجد جامع مربوط به سدهٔ ۸ ه‍.ق است و در بسطام، داخل شهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۶۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
پانل متابولیک جامع (به انگلیسی: CMP) گروهی از چهارده آزمایش گوناگون خونی است که به عنوان یک ابزار غربالگری گسترده در پزشکی مورد استفاده بوده و یک بررسی تقریبی از عملکرد کلیه، کبد، الکترولیت و تعادل مایعات در بدن را فراهم می کند. این گروه آزمایش٬ نسخه گسترش یافته از پانل متابولیک پایه(BMP) است که آزمون های کبدی را شامل نمی باشند. این پانل یا سری آزمایش ممکن است بخشی از یک معاینه پایه در بیماران و نیز یک روتین در بیماران مبتلا به مشکلات مزمن همچون دیابت و پرفشاری فرض گردد.
اتوآنالایزر
پانل متابولیک پایه
دامنه های مرجع در آزمایش خون
حمله جستجوی فراگیر
نماد O بزرگ
در علوم کامپیوتر، جستجوی خام و بی خردانه (به انگلیسی: brute-force search) یا جستجوی جامع (فراگیر) (به انگیسی: exhaustive search)، همچنین به نام جستجوی تولید و تِست (به انگلیسی: generate and test) شناخته شده، روشی بدیهی در عین حال بسیار کلی برای حل مسئله می باشد. این روش که شامل شمارش نظام مند تمام نامزدهای ممکن برای حل و چک کردن اینکه آیا هر یک از نامزدها قادر به ارضا شرط مسئله است. به عنوان مثال، یک الگوریتم brute-force برای پیدا کردن مقسوم علیه های یک عدد طبیعی N، شامل شمردن تمام اعداد صحیح از ۱ تا ریشهٔ دوم از n است، و بررسی اینکه آیا n به هر یک از آن ها تقسیم پذیر است یا خیر.
جستجو به روش brute-force به سادگی قابل پیاده سازی می باشد و همیشه جواب مسئله را در صورت وجود می یابد. با این حال، به دلیل اینکه هزینه های آن متناسب با تعداد نامزدهای حل مسئله است، استفاده از آن در بسیاری از مسائل عملی، که تعداد نامزدهای حل مسئله تمایل به رشد بسیار سریع با افزایش اندازه مسئله را دارد، امکانپذیر نمی باشد. این روش هنگامی به کار می رود که اندازه مسئله محدود می باشد یا روش های ابتکاری برای کاهش تعداد مجموعه نامزدهای حل مسئله وجود دارد. این روش هنگامی که سادگی پیاده سازی مهم تر از سرعت است نیز به کار می رود.
به عنوان مثال، در برنامه های حساس که در آن هر گونه خطا در الگوریتم می تواند عواقب بسیار جدی داشته باشد، یا در هنگام استفاده از رایانه برای اثبات یک قضیه ریاضی این روش به کار برده می شود. جستجو به روش brute-force به عنوان روش «پایه» در هنگام تعیین معیار الگوریتم های دیگر یا metaheuristics مفید می باشد. در واقع، جستجو به روش brute-force را می توان ساده ترین metaheuristic نام نهاد. با این وجود نباید این روش را با روش پسگرد اشتباه گرفت. در روش عقبگرد، مجموعه بزرگی از راه حل ها را می توان بدون شمارش حذف کرد. روش brute-force برای پیدا کردن یک آیتم در یک جدول جستجوی خطی نامیده می شود.
در گزارش های مالی شرکت ها، درآمد جامع یا سود جامع (به انگلیسی: Comprehensive income) شامل تمام تغییرات در سرمایه شرکت در طول یک دوره مالی به استثنای دوره هایی است که منتج می شود از سرمایه گذاری توسط صاحبان شرکت یا توزیع درآمد میان صاحبان شرکت ". یک اندازه گیر اقتصادی برای درآمد جامع به منظور تجزیه و تحلیل مالی از دیدگاه سهامداران عادی ضروری است زیرا که این باعث می شود تا تأثیرات ناشی از تغییرات حقوقِ (مزایا) مالکان شرکت مشمول (خالص درآمد) شرکت نشود. (همه تغییرات عددی در سرمایه شرکت به جز آن دسته از تغییرات که ناشی از سرمایه گذاری صاحبان شرکت است یا میان صاحبان شرکت توزیع شده است)
به زبان ساده تر تغییرات در سرمایه شرکت که متأثر از داد و ستدها و رویدادهایی باشد که مالکان شرکت در آن داد و ستدها و رویدادها نقشی نداشته باشند.
سنتز جامع، سنتز شیمیایی کامل یک مولکول پیچیده (که اغلب ترکیبات طبیعی است) از پیش ماده های ساده که از نظر تجاری در دسترس هستند، می باشد. سنتز جامع اغلب اشاره به فرایند تولید بدون کمک گرفتن از سیرهای زیستی اشاره دارد که این موضوع باعث تفاوت میان آن و سمی سنتز می باشد. مولکولهای هدف می توانند محصولات طبیعی، مواد موثره دارویی یا ترکیبات آلی دارای جذابیت تئوری باشند. اغلب هدف، کشف مسیر جدید برای سنتز یک مولکول هدفی است که برای آن قبلاً مسیر سنتزی شناخته شده پیشنهاد شده است. گاهی اوقات هیچ مسیر وجود ندارد و شیمیدان تلاش می کنند این مسیر را برای اولین بار پیدا کنند. یک هدف مهم از سنتز جامع کشف واکنشها و معرفهای شیمیایی جدید است.
بایگانی سنتز آلی
نکات برجسته سنتز جامع
اخبار سنتز جامع
طرح های سنتز جامع با شاخصهای واکنش و معرف
تمرینات مربوط به ملاقات گروهی در شیمی آلی
شبستان مسجد جامع مربوط به دوره زند است و در کرمانشاه، خیابان مدرس، شمال بازار قدیمی، روبروی گذر جلوخان واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۵۸۹۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
قتل در کلیسای جامع نمایش نامه ای از تی. اس. الیوت است که ترور اسقف اعظم تامس بکت در کلیسای جامع کانتربری به سال ۱۱۷۰ را توصیف می کند، که نخستین بار در سال ۱۹۳۵ اجرا شد. تامس بکت توسط پادشاه هنری دوم به منسب سراسقفی کلیسای کنتربری می رسد. پادشاه که امید داشت دوست نزدیکش در تحت تسلط درآوردن کلیسا به او کمک برساند، پس از هشت سال کشمکش، چهار شوالیه را برای قتل بکت به کلیسا می فرستد و اسقف اعظم در کلیسا کشته می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

جامع در دانشنامه آزاد پارسی

جامِع
(به معنای گردآورنده، جمع کننده و نیز به معنی تمام و کامل) اصطلاحی است در منطق و کلام: الف. در دانش کلام، ازجملۀ اسماء الحُسنی است که می توان معانی آن را بدین شرح طبقه بندی کرد: الف. صفت ذات؛ یعنی خداوند جامع کمالات و خیرات است؛ ب. صفت فعل، چون می توان افعال خدا را به افعال این جهان (آفرینش و راهنمایی) و افعال آن جهانی (حشر و حساب و ثواب و عقاب) تقسیم کرد. معانی جامع، به منزلۀ صفت فعل چنین خواهد بود: معانی این جهانی: ۱. آفرینش، یعنی خداوند در جریان آفرینش جامع اجزاست و با جمع آوردن اجزا، به آفرینش موجودات دست می زند؛ ۲. راهنمایی، یعنی خداوند، جامع قلوب است و قلوب احباب را به خود نزدیک و از اغیار دور می کند و این، عین راهنمایی و ارشاد است؛ معانی آن جهانی: ۱. حشر، یعنی جمع اجزا و خداوند، جامع اجزای پراکندۀ پیکر مردگان است در روز رستاخیز و میان روان ها و تن ها (ارواح و اجسام) پیوند برقرار می کند؛ ۲. حساب، چنان است که خداوند پس از زنده کردن دوبارۀ مردگان، آنان را در روز رستاخیز، در محشر، جمع می آورد و به کردارهای نیک و بدشان ثواب و عقاب می بخشد؛ ب. در دانش منطق: اصطلاحی است در باب معرّف و حجّت: الف. در باب معرّف، جامع بودن ازجملۀ شرایط تعریف است؛ مانند تعریف انسان به «حیوان ناطق» (← تعریف_جامع_و_مانع)؛ ب. در باب حجّت، جامع دارای دو معناست: ۱. حد وسط، جامع است، زیرا حد اصغر و حد اکبر را درنتیجه گرد می آورد؛ ۲. رابط ایجابی، یعنی از پیوند مثبت یا ایجابی حد اکبر و حد اصغر درنتیجه به «جامع» تعبیر می شود؛ مانند «ایرانی، با فرهنگ است»، به منزلۀ نتیجۀ قیاس «ایرانی، فرهنگ پروراست/هر فرهنگ پرور، با فرهنگ است». اگر این ربط، سلبی باشد از آن به «قاطع» (جداکننده) تعبیر می شود؛ مانند «ایرانی، بی فرهنگ نیست»؛ ۳. وجه جامع؛ در تمثیل، که از اقسام سه گانۀ حجت است، از وجه شَبَه دو امر جزئی به «جامع» تعبیر می شود. نیز ← تمثیل

ارتباط محتوایی با جامع

جامع در جدول کلمات

جامع
گرد آورنده
جامع و بی نقص
کامل
این شهر استان آذربایجان شرقی با جاذبههایی چون روستای تاریخی کندوان و مسجد جامع اسکو و جاذبه های طبیعی زیبا | از ویژگیهای تاریخی | طبیعی ارزشمندی برخوردار است |
کدبانو
سازنده طاق مسجد جامع اصفهان
یوسف اصفهانی
سراینده جامع عباسی
شیخ بهایی

معنی جامع به انگلیسی

large (صفت)
وسیع ، درشت ، کامل ، فراوان ، بزرگ ، جامع ، لبریز ، سترگ ، پهن ، جادار ، بسیط ، هنگفت ، حجیم
precise (صفت)
صریح ، دقیق ، جامع ، مختصر و مفید ، خیلی دقیق
comprehensive (صفت)
وسیع ، فرا گیرنده ، جامع ، محیط ، مشروح ، بسیط
executive (صفت)
اجرایی ، مجری ، جامع
all-around (صفت)
کاملا ، جامع ، سرتاسری
general (صفت)
معمولی ، جامع ، متداول ، عام ، عمومی ، همگانی ، قابل تعمیم ، کلی ، همگان
universal (صفت)
جامع ، عمومی ، همگانی ، عالمگیر ، جهانی ، کلی ، فراگیر ، مشتق از دنیا
plenary (صفت)
کامل ، جامع ، شامل تمام اعضاء
encyclopaedic (صفت)
جامع ، دایرهالمعارفی
spacious (صفت)
وسیع ، جامع ، مفصل ، فراخ ، گشاد ، جادار ، فضادار
catholic (صفت)
جامع ، بلند نظر ، ازاده
encyclopedic (صفت)
جامع ، دایرهالمعارفی
self-contained (صفت)
جامع ، خود دار ، با حوصله ، تودار ، برون بی نیاز
self-inclusive (صفت)
جامع ، شامل

معنی کلمه جامع به عربی

جامع
جنرال , شامل , عالمي , کاثوليکي , کبير , واسع
قاموس المعاني
کاثدرائية

جامع را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سامیار ١٥:٢٦ - ١٣٩٥/٠٨/١٩
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
اوپمَند (اوپ از سنسکریت: اوپَدهی= جمع + «مند»)
چیوانمند (چیوان از اوستایی: چینوَنت= جمع + «مند»)
بومَن وَر (بومَن از سنسکریت: بْهومَن= جمع + «ور»)
باهوتمَنند (باهوت از سنسکریت: باهوتْوَ= جمع + «مند»)
|

جمشید احمدی ١٥:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠
پهناور
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانشگاه جامع علمی کاربردی   • رشته های دانشگاه علمی کاربردی   • ورود به سامانه سجاد   • سامانه بتا   • دانشگاه علمی کاربردی تهران   • رشته های دانشگاه علمی کاربردی تهران   • ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی   • دانشگاه علمی کاربردی مشهد   • معنی جامع   • مفهوم جامع   • تعریف جامع   • معرفی جامع   • جامع چیست   • جامع یعنی چی   • جامع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جامع
کلمه : جامع
اشتباه تایپی : [hlu
آوا : jAme'
نقش : صفت
عکس جامع : در گوگل


آیا معنی جامع مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )