برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1288 100 1

جدی

/jeddi/

مترادف جدی: بهمن ماه، بزغاله نر | جاهد، ساعی، سختگیر، کوشا، مجد، وظیفه شناس، اکید

متضاد جدی: شوخی

برابر پارسی: پرتلاش، پرکار، پشتکاردار

معنی جدی در لغت نامه دهخدا

جدی. [ ج َدْ ی ْ ] (ع اِ) بزغاله ٔ نر.(منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). بچه ٔ بز نر که در یکسالگی باشد و ماده ٔ آن را عناق گویند. (اقرب الموارد). بزبچه ٔ نر. بزبچه. بزغاله. (یادداشت مؤلف ). ج ، اَجد و جِداء و جِدیان. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || ستاره ٔ پسین بنات نعش صغری نزدیک قطب. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ستاره ای است نزدیک قطب شمال که بعرف آن ستاره را قطب گویند و اهل ریاضی این ستاره را به جهت امتیاز از برج جدی بضم جیم و فتح دال و تشدید تحتانی خوانند و به این معنی بتخفیف یا نیز آمده. (از غیاث اللغات ) (از آنندراج ). ستاره ای است بجنب قطب که با بنات نعش حرکت میکند و قبله را با آن شناسند و آن را «جدی الفرقد» گویند. (از اقرب الموارد). آن چیزی است که قبله را با آن شناسند و آن ستاره ٔ کوچکی است بنزدیک قطب شمالی و بوسیله ٔ آن جای قطب تعیین میشود و آن را «جدی بنات نعش الصغری » گویند. (صبح الاعشی ج 2 ص 163). ستاره ٔ بازپسین از هفتورنک کهین که قبله بدان بشناسند. (مهذب الاسماً). || نام برجی و آن متصل دلو است که عرب آن را نمیشناسد. (از منتهی الارب ). یکی از دوخانه ٔ زحل است و خانه ٔ دیگر آن دلو است. (مفاتیح ). برج دهم از بروج دوازده گانه که عرب آن را نمیشناسد وبه فارسی آن را آبام بزه و آبام گاه نیز گویند. (ناظم الاطباء). برجی است در آسمان چسبیده به دلو. (از اقرب الموارد). نام ماه دهم از ماههای شمسی مطابق با ماه دی و آن بیست و نه روز است. و اول جدی تقریباً مطابق است با هفتم دی ماه جلالی و بیست و دویم دسامبر فرانسوی. و آن را بدین جهت بنام جدی نامند که مطابق است با بودن خورشید در خانه ٔ جدی از صور فلکیه که آن را بصورت جدی [ بزغاله ]تخیل کرده اند. مؤلف نفائس الفنون آرد: بدانکه چون مدت بودن آفتاب در هر ربعی از فلک را فصلی نام نهادند و هر فصلی را ابتدا و وسط و نهایتی بود لاجرم فلک را بنابراین به دوازده قسم کردند و هر قسمی را برجی نام نهادند. یا خود گوییم که چون آفتاب را در مدت یک دوره دوازده نوبت با قمر اجتماع واقع میشود و از اجتماع تا به اجتماع دیگر ماهی گرفته اند لاجرم فلک را دوازده قسم کرده اند و هر قسمی را برجی خوانده و هر برجی را بحسب صورتی که از آنجا انگیختند به نامی مخصوص کرده اند همچون ...

معنی جدی به فارسی

جدی
ایرانیان ستاره جدی را بدین نام خوانند برای فرق بین آن و برج دهم سال : (( همی برگشت گرد قطب جدی چو گرد بابزن مرغ مسمن . )) ( منوچهری . د . چ. ا : ۵۷ )
بزغاله، یکی ازصورتهای فلکی، ستارهای درطرف، قطب شمال، ستاره قطبی، کوشا، کوشنده، پشت کاردار
( صفت ) ۱- منسب به حد : ( ( مردم جدی مثل من صاف و پوست کنده حرف میزنند. ) ) ( حجازی ) یا کار جدی . کار مهم که با سعی و کوشش دنبال گردد. ۲- از روی حقیقت و راستی جدا مقابل شوخی :( ( جدی میگویی ? ) )
ابن تداول بن بحتر از شعرائ جاهلی است و جابر بن ظالم ... از فرزندان وی از روات است .
[ گویش مازنی ] /jadi/ نان برنجی
مقابل هزل گفتن قطعی گفتن
دائره راس الجدی
نام موضعی است و افوه از آن نام برده
رائ س الجدی
کنایه از آسمان است

معنی جدی در فرهنگ معین

جدی
(جُ دَ) [ ع . ] (اِ.) ستارة قطبی ، ستاره ای در انتهای دُم خرس کوچک با اختلاف کمتر از ۱ درجه از محل واقعی قطب شمال .میخگاه ، سپاهبد و سپاهبدان هم گفته شده .
(جَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - بزغاله ، برج دهم از بروج دوازده گانه . ۲ - هزارة برانگیخته شدن زرتشت .

معنی جدی در فرهنگ فارسی عمید

جدی
۱. (نجوم) دهمین صورت فلکی منطقةالبروج که در نیمکرۀ جنوبی قرار دارد.
۲. دهمین برج از برج های دوازده گانه، برابر با دی، بزغاله.
۳. (نجوم) ستاره ای در نزدیکی قطب شمال، ستارۀ قطبی، جُدَی.
۱. [مقابلِ شوخی] ویژگی سخن مبتنی بر راستی و حقیقت که در آن شوخی و هزل وجود نداشته باشد.
۲. ویژگی کسی که در رفتار خود خشک و بدون ملایمت است.
۳. کوشا، کوشنده، پشت کاردار.
۴. متین، باوقار.
۵. [مجاز] حقیقی.
۶. [مجاز] اصرارکننده.
۷. [مجاز] شدید: حملهٴ جدی.
٨. (قید) از روی حقیقت.
٩. (قید) بااصرار، مُصِرانه: پیگیری جدی.

جدی در دانشنامه اسلامی

جدی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • جدی (بزغاله نر)، به فتح جیم و سکون دال؛ اطلاق شده به بزغاله نر• جدی (مقابل شوخی)، به کسر جیم و تشدید دال؛ حالت انسان در مقابل شوخی• جدی (ستاره قطبی)، به ضم جیم و فتح دال؛ به معنای ستاره قطبی
...
به بزغاله نر جَدی می گویند و از این عنوان در باب حج سخن گفته اند.
در اینکه به بزغاله نر در چه سنّی «جَدْی» گفته می شود، بین لغویان اختلاف است. از هنگام تولد تا یک سالگی؛ بزغاله شش یا هفت ماهه؛ از چهار ماهگی تا هنگام چریدن و از زمان تولّد تا زمان چریدن و قوی شدن، اقوال مطرح در تعریف جدی است.
کفاره قرار گرفتن جدی در حج
بنابر مشهور، کفاره کشتن خارپشت، سوسمار و موش صحرایی در حال احرام، یک جدی است. برخی، دیگر حیواناتی را که در جثّه همانند حیوانات یاد شده اند در حکم فوق ملحق به آنها کرده اند.
کفاره قرار گرفتن حَمَل در حج
کفّاره کشتن جوجه کبوتر در حال احرام یک حَمَل است. برخی، قائل به تخییر بین پرداخت حمل و جدی شده اند.
ستارۀ قطبی را جُدَی گویند. از آن به مناسبت در باب صلات نام برده اند.
از امارات ظنّی تشخیص جهت قبله، در صورت عدم دستیابی به علم، برای اهالی مرکزی عراق، همچون کوفه، نجف و بغداد، قرار دادن جدی پشت شانۀ راست؛ برای اهالی بصره و مناطق شرقی عراق و نیز مردم صنعا، محاذی گوش راست؛ برای ساکنان موصل و مناطق غربی عراق، بین دو کتف؛ برای مردم شام، پشت شانۀ چپ؛ برای اهالی عدن، بین دو چشم؛ و برای ساکنان حبشه و نوبه محاذی گونۀ چپ است.
مقابل شوخی را جِدّی گویند. از آن در باب تجارت سخن گفته اند.
از شرایط صحّت عقود و ایقاعات بلکه هر کلامی که دارای حکم شرعی؛ اعم از ...


جدی در دانشنامه ویکی پدیا

جدی
جدی نام چند چیز است:
جَدی نام دیگر صورت فلکی بزغاله
برج جدی از برج های فلکی
جَدی، نام دیگر دی ماه تقویم هجری خورشیدی
جُدَی، نام ستاره قطبی
مدار رأس الجدی مدار انقلاب زمستانی
جدی نام چند چیز است:
جَدی نام دیگر صورت فلکی بزغاله
برج جدی از برج های فلکی
جَدی، نام دیگر دی ماه تقویم هجری خورشیدی
جُدَی، نام ستاره قطبی
مدار رأس الجدی مدار انقلاب زمستانی
جُدَی یا آلفا خرس کوچک یک ستاره است که در صورت فلکی خرس کوچک قرار دارد. این ستاره به رنگ زرد و قطرش ۳۷/۰ است. فاصله این ستاره از ما ۴۳۳ سال نوری و -با صرف نظر از فاصله آن از ما- ۱۴ بار درخشان تر از خورشید است.
این ستاره در حال حاضر به عنوان ستاره قطبی برای پیدا کردن قطب شمال در نیمکره شمالی زمین، مورد استفاده قرار می گیرد.
نام این ستاره جَدْی بوده است، که به خاطر تمایز از برج جدی و صورت فلکی جدی، آن را به جُدَی تغییر داده اند. جَدْی به معنای بزغاله نر است. نام کامل این ستاره جدی الفرقد یا جدی بنات نعش الصغری است. آن را علاوه بر ستاره قطبی، قطب یا نجمهٔ القطب هم می نامند. نام های دیگر آن رُکبه (به معنای زانو) و مسمار(به معنای میخ) یا میخگاه است (نام پهلوی آن میخِ گاه بوده است)؛ که در زبان انگلیسی به شکل Alruccabah (یا Ruccabah) و Mismar به طور تاریخی نام های دیگر ستاره جدی می باشند.
"جدی میگم" (I Mean It) یک ترانه رپ از خواننده آمریکایی جی ایزی (به انگلیسی: G-Eazy) می باشد. این آهنگ در ۱۳ می ۲۰۱۴، به عنوان پنجمین تک آهنگ این چیزها اتفاق می افتد منتشر شد. این آهنگ دومین ترک موفق جی ایزی است و در ۱۰۰ آهنگ داغ بیلبورد ایالات متحده رتبه ۹۸ را کسب کرده است.
Pop-rap
این ویدئو در تاریخ ۲۸ می ۲۰۱۴ برای اولین بار ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

جدی در دانشنامه آزاد پارسی

جَدْی (Capricornus)
جَدْی
(یا: بزغاله، رتیس) صورت فلکی منطقه البروجی۱ در نیمکرۀ جنوبی آسمان، بعد از صورت فلکی قوس۲. نشان دهندۀ بُز دریایی است و درخشان ترین ستارۀ آن از قدر سوم است. خورشید، ضمن حرکت ظاهری خود، در دی ماه از برابر آن می گذرد. در احکام نجوم، یکم تا سی اُم دی ماه روزهای جَدی یا دهمین برج از بُرجگاه (منطقةالبروج) است. جَدی را کلدانیان و فیلسوفان پیرو افلاطون «دروازۀ خدایان» می انگاشتند که ارواح با گذر از آن به ملکوت بازمی گشتند؛ فرود ارواح به زمین از طریق سرطان۳ یا «دروازۀ آدمیان» صورت می گرفت.
zoodiacal constellationSagi HariusCarser

ارتباط محتوایی با جدی

جدی در جدول کلمات

بصورت جدی و برابر با مقررات
رسمی
به صورت جدی و برابر با تشریفات
رسمی
به صورت جدی و برابر با مقررات و تشریفات
رسمی
تبدیل اثر ادبی بسیار جدی به طنزی مضحک
پارودی
در پزشکی به وضعیتی گفته می شود که در پی غیر عادی شدن تنفس | رسیدن اکسیژن به بدن با دشواری بسیار جدی روبه رو شود
خفگی
غیر جدی و سهل انگار
سبک سر

معنی جدی به انگلیسی

rigid (صفت)
سفت ، جدی ، سخت ، جامد ، صلب ، سفت و محکم ، نرم نشو
serious (صفت)
فکور ، جدی ، سخت ، مهم ، فربه ، سنگین ، خطر ناک ، وخیم ، خطیر
acting (صفت)
عامل ، فعال ، جدی ، کفالت کننده ، کنشی ، فاعل ، قابل اعمال
energetic (صفت)
کاری ، فعال ، جدی ، پرتکاپو ، دارای انرژی ، کارمایهای
earnest (صفت)
جدی ، با حرارت ، مشتاق ، مهم ، سنگین ، دلگرم ، صمیمانه
solemn (صفت)
جدی ، رسمی ، گرفته ، موقر ، باتشریفات
drastic (صفت)
کاری ، جدی ، موثر ، قوی ، شدید ، عنیف
grand (صفت)
جدی ، بزرگ ، با وقار ، عظیم ، عالی ، مشهور ، مجلل ، والا ، بسیار عالی با شکوه
stickler (صفت)
جدی
uncanny (صفت)
جدی ، وهمی ، غیر طبیعی
bona fide (صفت)
جدی ، واجد شرایط ، باحسن نیت
demure (صفت)
جدی ، فروتن ، سنگین ، متین
sedate (صفت)
جدی ، ارام ، ملایم ، متین ، موقر
sobersided (صفت)
جدی ، نجیب ، موقر ، فروتن درحال هوشیاری

معنی کلمه جدی به عربی

جدی
جدي , جدية , رزين , کبير , متصلب , نشيط
قوة الارادة
عنزة
عادي

جدی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

masomeh_k2
بدون شوخی
اشکان
سنگین
فلانی خیلی جدی است
فلانی خیلی سنگین است
رو در روی این واژه ، واژه " سبک " است
البته ، جدی در معنی های گوناگونی بکار می رود :
ارزشمند در هنر
کوشا و کاری
کارا
و ...
ولی واژه جد و جدی عربی است و نیازی هم به آن در فارسی نیست چون واژه های زیبا و پر معنی در همین فارسی روز مره و مردمانه بسیار داریم
جمشید احمدی
راست/ راستین
پ ص ر
ناشوخیگرا
زهرا
مستحکم‌‌‌- با جدیت
مصیب مهرآشیان مسکنی
جدّی=کوشا ودراصل این واژه از جواد اشتقاق یافته و کسیکه در کاری بخشندگی و ازخود گذشتگی نشان دهد جِدّی می نامند چون جواد یعنی بخشنده و دارای جود و اینگونه اگر فلسفی واژگان را معنی کنیم یک فرهنگ گرانقیتی خلق کرده ایم چون مرحوم دهخدا با ان همه سرمایه که در اختیارش قرار دادند حتی یک واژه را ریشه یابی و فلسفی معنی ننمود حیف که بیمارم و افتاب عمرم لب بام است والا تک تک واژگان را همه با فلسفه ان معنی میکردم پس به جِدّی بدان سبب کوشا میگوییم که شخص از خودگذشتگی در کار نشان دهد و با ناملایمات و ناهنجاری ها با جودی که در خود دارد بسازد
مسعود.ه.ز
مصمم(کسی که تصمیم انجام کاری دارد)
مطهره
ادم جدی: یبس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی جدی   • برج جدی چه ماهی است   • معنی کلمه جدی   • خصوصیات برج جدی   • جدی در جدول   • جدی بودن   • طالع برج جدی   • ستاره جُدَی   • مفهوم جدی   • تعریف جدی   • معرفی جدی   • جدی چیست   • جدی یعنی چی   • جدی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جدی
کلمه : جدی
اشتباه تایپی : [nd
آوا : jeddi
نقش : صفت
عکس جدی : در گوگل

آیا معنی جدی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )