انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 890 100 1

معنی جعفری در لغت نامه دهخدا

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِ) گیاهی از طایفه ٔ چتری ها که شومخ نیز گویند و برگ آن مأکول است و در آشها و قورمه سبزی داخل کنند. (ناظم الاطباء). به لغت مازندران قسمی کرفس الورق حزا است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). قسمی از احرار بقول شبیه به کرفس در بوی و طعم و از کرفس خردتر و باریکتر. (یادداشت مؤلف ). رجوع به احرارالبقول در همین لغت نامه شود. در «گیاه شناسی گل گلاب » آمده است : جعفری گیاهی است از تیره ٔ چتریان و از سبزیهای خوراکی است. دارای برگهای بسیار بریده که جنس خودروی آن در کتب قدیمی ما«فطر اسالیون » نامیده شده است. (از گیاه شناسی گل گلاب چ 3 ص 263 و 264). در کتاب «کار آموزی داروسازی » آمده است : پرسیل (جعفری ) از تیره ٔ: امبلیفر. قسمت قابل مصرف در داروسازی : ریشه ومیوه. مواد مؤثره : آپیول و اسانس. مورد استعمال ریشه : شربت پنج ریشه. (از کارآموزی داروسازی ص 183).

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِ) گلی است زردرنگ و مجازاً به معنی مطلق رنگ زرد و در بهارعجم نوعی از صدبرگ. (غیاث اللغات ). نوعی از صدبرگ. (آنندراج ) :
شمع کن این زرد گل جعفری
تا چو چراغ از گل خود بر خوری.
نظامی.

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِ) حشره یی است بدبو که بوی تندی شبیه به بوی گیاه جعفری دارد. (یادداشت مؤلف ). و نیز رجوع به ساس شود.

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِ) نام قسمی کاغذ است. (الفهرست ابن الندیم ).

جعفری. [ ج َ ف َ ] (ص نسبی ، اِ) طلای خالص بود منسوب به جعفر نامی که کیمیاگر بوده است و بعضی گویند پیش از جعفر برمکی زر قلب سکه می کردند چون او وزیر شد حکم فرمود که طلا را خالص کردند و سکه زدند و به او منسوب شد. (برهان قاطع). به جعفر بلخی که به نام برمک مشهور است منسوب می باشد. (از نزهةالقلوب ). منسوب به جعفر پدر خالد برمکی است که وزارت سلیمان داشت. (تاریخ گزیده ) :
از بخشش تو عالم پر جعفری و رکنی
وز خلعت تو گیتی پر رومی و بهائی.
فرخی.
- زر جعفری :
نرگس بسان کفه ٔ سیمین ترازوئی است
چون زر جعفری به میانش درافکنی.
منوچهری.
گر همه زر جعفری دارد
مرد بی توشه برندارد کام.
سعدی.
رجوع به درست جعفری و زر شود.
- دینار جعفری :
چون لاله سرخ گشت رخ من ز خون تو
زان پس که زرد بود چو دینار جعفری.
فرخی.
نرگس تر نگر چگونه شکفت
نیک مانند چشم آن عیار
ساق پیروزه و حوالی سیم
در میان ضرب جعفری دینار.
بهرامی سرخسی.
و یا چو گوشه ٔ دینار جعفری بمثل
که کرده باشد صراف از او به گاز جدا.
؟
- مار جعفری ؛ نوعی از کفچه مار است. رجوع به مار و کفچه مار شود.
- نعل جعفری ؛ قسمی نعل بوده است :
از لعن بر سم تو زنم نعل جعفری
گر ظن بری به من که من از دست جعفرم.
سوزنی.

جعفری. [ ج َ ف َ ] (ص نسبی ) (مذهب...) مذهب شیعه ٔ دوازده امامی که منسوب به حضرت امام جعفر صادق (ع ) است. رجوع به شیعه شود.

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) کوشکی است مر متوکل را نزدیک سرمن رأی.(منتهی الارب ). نام قصری است که جعفر المتوکل علی اﷲ پسر المعتصم باﷲ در نزدیکی سامره در جائی به نام ماحوزه بنا نهاد و سپس در کنار آن قصر، شهری ساخت و بدانجا منتقل گردید و اراضی آنجا را به اقطاع به سران لشکر داد و آن شهر از سامراء بزرگتر شد. متوکل نهری از دجله به این شهر احداث کرد که ده فرسخ با آن فاصله داشت و معروف به جبة دجله گردید. متوکل در ماه شوال سال 247 هَ. ق. در همین قصر کشته شد و مردم به سامراء بازگشتند. مخارج ساختمان این قصر بنا بر روایتی ده هزار درهم و بنا بر روایت دیگر دومیلیون دینار بوده است. قصر جعفری در سال 245 هَ. ق. بنا شد و دلیل بن یعقوب نصرانی ناظر بنای آن بود. (معجم البلدان ).

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان اسحاق آباد بخش قدمگاه شهرستان نیشابور در 15هزارگزی جنوب خاوری قدمگاه و 5هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ عمومی مشهد. جلگه و گرمسیر است و سکنه ٔ آن 12 نفرند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) دهی است کوچک از بخش شیب آب شهرستان زابل در 11هزارگزی راه شوسه ٔ زابل به زاهدان سکنه ٔ آن 35 تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

جعفری.[ ج َ ف َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ام الفخر بخش شادگان شهرستان خرمشهر در 17هزارگزی شمال باختری شادگان کنار راه اتومبیل رو شادگان به اهواز. دشت و گرمسیر است و سکنه ٔ آن 888 تن اند. آب آن از رودخانه ٔ جراحی و محصول آن غلات و خرما و برنج است. راه آن در تابستان اتومبیل رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

جعفری. [ ج َ ف َ] (اِخ ) ابوالبقاء صالح بن حسین... (قرن هفتم هجری ). او راست : 1- البیان الواضح المشهود من فضائح النصاری و الیهود (که بخشی از آن به کوشش آقای فریبس در 1897 م. درشهر «بن » چاپ شده است ). 2 - تخجیل من حرف التوراة و الانجیل (چ مصر بدون تاریخ ). در کشف الظنون تخجیل من حرف الانجیل از ابی البقاء جعفری و منتخب آن از شیخ ابی الفضل مالکی مسعودی (تألیف 942 هَ. ق.) دانسته شده است. (معجم المطبوعات ج 1 ص 701). و نیز رجوع به صالح بن حسین شود.

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) ابوالحسن علی بن حسن... سمرقندی منسوب به جعفربن ابی طالب (ملقب به طیار) است. وی محدث بوده و از پدرش روایت کرده و حسن بن منصور مقری اسبیجابی از او روایت کرده است. (اللباب فی تهذیب الانساب ج 1 ص 330).

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) ابوعلی محمد از حاکمان قزوین بوده است در قرن پنجم هجری : بعد از او [ حمزةبن الیسع [ ] حکومت ] به امیر شریف ابوعلی محمد جعفری حواله رفت صاحب ثروت تمام بود. او و فرزندانش قریب 60 سال و چند ماه حاکم بودند و آخرین اینان فخرالمعالی ذوالسعادات ابوعلی شرفشاه بن محمدبن احمدبن محمدبن جعفری (متوفی 484 هَ. ق.) بود.» (تاریخ گزیده از مینو دریا باب الجنة قزوین ص 149).

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) ساوجی معاصر صادقی کتابدار بوده و طبعی غنی داشته و از راه شعر معاش خود نمیگذرانیده و در نظم انواع شعر مهارت داشته است. شعر او در مجمعالخواص ص 221 و کتابهای دیگر آمده است. اصل وی از ساوه بود و بعدها ساکن تبریز شد. (الذریعه ج 9).

جعفری. [ج َ ف َ ] (اِخ ) (سید حمزه ٔ...) صاحب کتاب النقض نام او را در شمار شاعران فارسی زبان شیعه آورده است. (الذریعه ج 9). و نیز رجوع شود به کتاب النقض ص 252.

جعفری. [ ج َ ف َ] (اِخ ) عبدالرحمان بن محمد. از فقها و محدثین مذهب شیعی جعفری و منسوب به امام جعفر صادق است. کتاب الامامه و کتاب الفضائل از اوست. (الفهرست ابن الندیم ).

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) قاسم بن کعب... معمربن عبدالرحمان گوید که عیاش بن عامر عقیلی از او روایت کرده است. (اللباب فی تهذیب الانساب ج 1 ص 230).

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) لبیدبن ربیعه... منسوب به جعفربن کلاب بن ربیعةبن عامر صعصعه است. رجوع به لبید در همین لغت نامه شود.

جعفری. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) میر محمد جعفر... تبریزی از سادات تبریز بوده و در آنجا کفشگری می کرده و گذران معاش او از راه شعر نبوده است صادقی معاصر او شعرش را نقل کرده است. (مجمعالخواص ص 96) (الذریعه الی تصانیف الشیعه ج 9). جعفری اسمش میرمحمد جعفر از سادات آن دیار (تبریز) است و ازعلو همت از دسترنج خود مدار میگذرانیده گاهی به نظم اشعار رغبت داشته... (تذکره ٔ آتشکده ٔ آذر ص 29).

معنی جعفری به فارسی

جعفری
( مذهب ) مذهب شیعه امامیه منسوب به جعفر صادق ع امام ششم که آن مذهب را آشکار ساخت .
( صفت ) منسوب به جعفر صادق علیه السلام : مذهب جعفری .
دهی است از دهستان ام الفخر بخش شادگان شهرستان خرمشهر در ۱۷ هزار گزی شمال باختری شادگان کنار راه اتومبیل رو شادگان به اهواز . دشت و گرمسیر است و سکنه آن ۸۸۸ تن اند آب آن از رودخانه جراحی و محصول آن غلات و خرما و برنج است . راه آن در تابستان اتومبیل رو است .
رباطی بوده است در ۹ فرسنگی سرخس در شمال شرقی ایران .
هندی شیعی اوراست آیات محکمات که در رد برادر خود محسن سنی نگاشته است
دهی از جیرفت
تیره از طایفه کیومرسی ایل چهار لنگ بختیاری .
ابن محمد بن ابراهیم جعفری نابلسی حنبلی مشهور به ابن عفیف
گلی است زرد رنگ . یک نوع گل خوشبو و طلایی رنگ .

معنی جعفری در فرهنگ معین

جعفری
( ~.) (ص نسب .) مذهب شیعة امامیه ، منسوب به امام جعفر صادق (ع ) امام ششم .
(جَ فَ) [ ع - فا. ] (اِمر.) ۱ - یکی از سبزی های خوردنی است با ساقه های نازک راست و برگ های بریده که گل هایش سفید رنگ و چتری است ، آهن ، فسفر و ویتامین - های A.B.C. را نیز دارا می باشد. ۲ - نوعی سکة زر. ۳ - نوعی گل زردرنگ که در باغچه کارند.

معنی جعفری در فرهنگ فارسی عمید

جعفری
١. (زیست شناسی) گیاهی با برگ های بریده و شاخه های راست و نازک، گل های کوچک و سفید و چتری، و تخم خوش بو که خام خورده می شود و در پختن خوراک های سبزی دار هم به کار می رود.
٢. (زیست شناسی) نوعی گل زردرنگ، گل جعفری.
٣. (اسم، صفت نسبی، منسوب به جعفر) یکی از فرقه های مذهب شیعه که اصول فقهی آن منسوب به امام جعفر صادق، امام ششم شیعه، است و از عهد صفویه در ایران رواج پیدا کرده و اکنون نیز مذهب رسمی ایران است.
٤. (زیست شناسی) نوعی مار سمّی با پوزۀ پهن، پولک های تیغه دار، سر مثلثی شکل، و مردمک عمودی.
۵. (صفت نسبی، منسوب به جعفر) [قدیمی] ویژگی نوعی طلای ناب.

جعفری در دانشنامه ویکی پدیا

جعفری
جعفری ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
جعفری (گیاه)، نوعی سبزی خوراکی
مار جعفری، گونه ای مار سمی
شیعه دوازده امامی یا شیعه جعفری از فرق دین اسلام
گل جعفری گونه ای از گل ها یکساله یا چند ساله از خانواده ی گل آفتاب گردان
جعفری یک نام خانوادگی ست.
جعفری (گیاه)، نوعی سبزی خوراکی
جعفری همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
جعفری (طبس)
شیعه دوازده امامی یا شیعه جعفری از فرق دین اسلام
مختصات: ۲۹°۴۰′۱۷″ شمالی ۵۴°۲۳′۵۵″ شرقی / ۲۹.۶۷۱۳۵° شمالی ۵۴.۳۹۸۶° شرقی / 29.67135; 54.3986
جعفری (طبس)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی ایران است.
جعفری (در متون طب سنتی حزاء بری) نوعی سبزی خوراکی است که در انواع غذا و سوپ مورد استفاده قرار می گیرد. جعفری معمولاً بصورت تر و خشک عرضه و مصرف می شود.
جعفری اسب (نام علمی: Smyrnium olusatrum) نام یک گونه از سرده آوندول است.
جعفری بیابانی یا لماتیوم (نام علمی: Lomatium) نام یک سرده از تیره چتریان است.
جعفری زهری یا شوکران صغیر یا شوکران باغی یا شوکران تابستانی (نام علمی: Aethusa cynapium)،رستنی یک ساله (به ندرت دو ساله) از تیره چتریان و بومی اروپا، آسیای غربی و شمال غربی آفریقا است. این گیاه از گونه های شوکران و شوکران آبی و مثل آن ها سمی است، هر چند کمتر از شوکران سمی است. این گیاه به مناطق دیگر زیادی از دنیا هم معرفی شده است و در زمینهای زراعی علف هرز رایجی است.
جعفری شبیشی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شادگان در استان خوزستان ایران است.
جعفری فرنگی (نام علمی: Anthriscus cerefolium) نام یک گونه از تیره چتریان است.
جعفری فرنگی (نام علمی: Chaerophyllum) نام یک سرده از تیره چتریان است.
جعفری گل درشت(نام علمی: Tagetes erecta) نام یک گونه از سرده گل جعفری است.
جعفری وحشی (نام علمی: Anthriscus) نام یک سرده از تیره چتریان است.
جعفری وحشی جنگلی گیاهی علفی و دو ساله یا پایا با عمری کوتاه از تیره چتریان از سرده جعفری وحشی است. گاهی اوقات بویژه در انگلستان آن را مادردای می نامند نامی که برای سرخه ولیک به کار می برند. این گیاه بومی اروپا، آسیای غربی، و آفریقای شمال غربی است، در جنوب محدوده اش در حوضه مدیترانه در ارتفاعات بالاتر می روید. جعفری وحشی جنگلی به اعضای متنوع دیگر چتریان مثل جعفری، هویج، شوکران و گلپر وابسته است.
جعفری کوهی (نام علمی: Pimpinella) نام یک سرده از تیره چتریان است.
آرام جعفری (متولد ۲۲ بهمن ۱۳۵۹ در تهران)، بازیگر سینما و تلویزیون اهل ایران است.
بقایای آسیاب جعفری مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فسا، بخش مرکزی، دهستان صحرارود، ۲ کیلومتری جنوب غرب روستای دستجه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۸۶۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ابراهیم عبدالکریم حمزه الأشیقر الجعفری (زادهٔ ۲۵ مارس ۱۹۴۷ در کربلا) سیاست مدار، چشم پزشک عراقی شیعه و وزیر امور خارجه عراق است. وی سابقهٔ دبیرکلی حزب الدعوه، نخست وزیری دولت موقت عراق، معاونت رئیس جمهوری عراق، و عضویت و ریاست حکومت انتقالی عراق پس از سقوط صدام را دارد.
ابوالحسن جعفری (زادهٔ ۳۰ تیر ۱۳۶۹ - نورآباد ممسنی استان فارس) بازیکن فوتبال اهل ایران است که هم اکنون در تیم فوتبال پدیده خراسان در پست دفاع توپ می زند.
ابویعلی محمد بن حسن شریف جعفری، (درگذشته ۴۶۳ ق) از نوادگان جعفر طیار و از متکلمان شیعه در بغداد به شمار می رفت. وی پس از تکمیل مقدمات نزد علمای خاندان خویش، به حوزه درس شیخ مفید ملحق گردید و از حواریین و اصحاب خاص استاد شد. جعفری پس از رحلت شیخ مفید، کرسی تدریس و فتوی و رهبری شیعیان را در بغداد به دست گرفت. از وی آثار بسیاری بر جای مانده که الحجة فی الامامة، نَزهةُ النّاظر و تنبیهُ الخاطر، اخبار المُختار و ایمان آباءُالنّبی (ص) و... از آن جمله اند.
احمد جعفری متولد ۱ بهمن ۱۳۱۶ در اراک و معمار برجسته ایرانی در حوزه طراحی تم پارک است. سبک آثار ایشان در حوزه طراحی فضاهای سرگرمی است.
حجت الاسلام اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران است.
امیر جعفری (زادهٔ ۱۰ شهریور ۱۳۵۳ در تهران) بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایرانی است.
امین جعفری (زاده ۱۳۵۲ همدان) فیلم بردار سینمای ایران است
امین جعفری فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما از دانشگاه سوره است. وی فعالیت سینمایی خود را در سال ۱۳۷۸ با فیلم واهمه های حضور آغاز کرد.
باشگاه جعفری یکی از معروفترین باشگاه زورخانه ای ایران در پیش از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ در شهر تهران بود.
محمد رضا شاه پهلوی با دادن کمک مالی به شعبان جعفری (یکی از عوامل کودتای ۲۸ مرداد) این باشگاه را تأسیس کرد. از میهمانان دولت، پادشاهان و روسای جمهور تا گردشگران خارجی برای تماشای ورزش های زورخانه ای به تماشای باشگاه جعفری دعوت می شدند.
این مکان با وجود ثبت در آثار ملی ایران، هم اکنون وضعیت مناسبی ندارد. کار مرمت و استقرار مجدد فدراسیون ورزش زورخانه ای در آن به کندی پیش می رود. شهرداری نیز بخشی از آن را برای ساخت پاساژ در اختیار گرفته است.
باغ جعفری، روستایی از توابع بخش سرچهان شهرستان بوانات در استان فارس ایران است.
بزرگراه علامه جعفری در غرب شهر تهران واقع شده است. این بزرگراه در حقیقت امتداد غربی بزرگراه حکیم است. این بزرگراه با طول تقریبی ۵ کیلومتر از خیابان دهکده المپیک در غرب آغاز و به پل علامه جعفری (میدان نور سابق) ختم می شود.
این بزرگراه پیش از این رسالت غربی نام داشت که با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۸۴ به بزرگراه علامه جعفری تغییر نام داد.
بشار جعفری (عربی: بشار جعفری‎؛ زادهٔ ۱۴ آوریل ۱۹۵۶) دیپلمات و نمایندهٔ دائم سوریه در سازمان ملل متحد؛ واقع در شهر نیویورک است. وی از سال ۲۰۰۶ تاکنون این مقام را بر عهده دارد.
بنکوی جعفری، روستایی از توابع بخش کربال شهرستان شیراز در استان فارس ایران است.
بهروز جعفری (زادهٔ ۱۳۳۷ در سمیرم) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ سمیرم در دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی بوده است.
بهناز جعفری (زاده ۱۳۵۳، تهران) بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است.
وی فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسلامی است. اولین فیلم او که در نقش کوتاهی حضور داشت روسری آبی در سال ۱۳۷۳ بود.
او برای بازی کوتاهش در فیلم «خانه ای روی آب»، از بیستمین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن را گرفت. او همچنین در نمایش شب هزار و یکم بهرام بیضایی بازی کرده است.
وی مبتلا به ام اس می باشد..
پرویز جعفری (زاده ۱۳۲۰ در ارومیه) بازیگر فیلم اهل ایران بود
پل های علامه جعفری تقاطعی غیر همسطح در منطقه 5 تهران در محل تقاطع بزرگراه شهید ستاری و امتداد بزرگراه آیت الله حکیم و بلوار آیت الله کاشانی واقع شده است. پیش از احداث این تقاطع، در این محل میدان بزرگی به نام میدان نور قرار داشت که یکی از بزرگترین میادین غرب تهران محسوب می شد.
امتداد بزرگراه آیت الله حکیم به سمت غرب، پس از این تقاطع بزرگراه علامه جعفری نام گذاری شده است.
پیمان جعفری (زاده ۱۳۴۲ - تهران) تهیه کننده، مجری طرح و مدیر تولید ایرانی است. وی فارغ التحصیل مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی می باشد.
تپه چشمه حاجگه مربوط به مس وسنگ - عصر برنز - عصر آهن است و در شهرستان گیلان غرب، بخش گواور، دهستان گواور، چسبیده به غرب و شمال غربی روستای چشمه حاجگه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۸۱۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

جعفری در جدول کلمات

ساخته اخیراً اکران شده هومن سیدی با بازی امیر جعفری | ریما رامی نفر | آزاده صمدی
سیزده
ساخته اصغر هاشمی در سال 74 با فیلمنامه ای از قاسم جعفری و با شرکت جمشید هاشم پور و جهانبخش سلطانی
گروگان
ساخته به تازگی اکران شده بهرام توکلی با حضور مهناز افشار | امیر جعفری | پانته آ بهرام و هومن برق نورد
بیگانه
ساخته چندی قبل اکران شده بهرام توکلی با حضور مهناز افشار | امیر جعفری | پانت هآ بهرام و هومن بر قنورد
بیگانه
ساخته حسن فتحی با بازی امیر جعفری | هانیه توسلی و مصطفی زمانی
کیفر
ساخته رامین محسنی در سال 84 با شرکت جمشید هاشمپور | کوروش تهامی | بهناز جعفری و داریوش ارجمند
ازدوردست
ساخته روی پرده هومن سیدی با بازی امیر جعفری | ریما رامین فر | آزاده صمدی | نوید محمدزاده | امیر جدیدی و ویشکا آسایش
سیزده
ساخته قاسم جعفری با بازی حمید گودرزی | سروش صحت و میترا حجار
بازنده
ساخته قاسم جعفری با بازی حمید گودرزی | محمدرضا فروتن و میترا حجار
بازنده
ساخته قاسم جعفری با شرکت محمدرضا فروتن | حمید گودرزی | سروش صحت و میترا حجار
بازنده

معنی جعفری به انگلیسی

parsley (اسم)
جعفری

معنی کلمه جعفری به عربی

جعفری
بقدنوس
جامع
حرکة تطبيق الفقه الجعفري
زهرة مخملية

جعفری را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی جعفری

frnazjafari ١٥:٠٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٣
جعفری فامیلی هست که خیلی زیاد و مخصوص قوم و مکان خاصی نیست
|

شهریار آریابد ١٢:٣١ - ١٣٩٧/١٢/١٩
این واژه تازی شده " گفری " پارسی است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
|

پیشنهاد شما درباره معنی جعفرینام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فواید جعفری برای لاغری   • خواص جعفری برای کلیه   • مضرات سبزی جعفری   • خواص جعفری با لیمو ترش   • جعفری سپاه   • فرق جعفری و گشنیز   • آقای جعفری   • خواص جعفری برای کبد   • معنی جعفری   • مفهوم جعفری   • تعریف جعفری   • معرفی جعفری   • جعفری چیست   • جعفری یعنی چی   • جعفری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جعفری
کلمه : جعفری
اشتباه تایپی : [utvd
آوا : ja'fari
نقش : اسم فامیل
عکس جعفری : در گوگل


آیا معنی جعفری مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )