برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1283 100 1

جنس

/jens/

مترادف جنس: کالا، مال التجاره، متاع، تیره، سلسله، طایفه، قسم، نوع، سرشت، صنف، قبیل

برابر پارسی: کالا، ژاد، گینه

معنی جنس در لغت نامه دهخدا

جنس.[ ج َ ن َ ] (اِ) طفل که بسیار گرید و بسیار چیزها خواهد و چون دهند باز چیز دیگر طلبد. کودک بی آرام که همیشه گرید. که همیشه بهانه گیرد. (یادداشت مؤلف ).

جنس. [ ج َ ن َ ] (ع مص ) منجمد شدن آب و جز آن. فعل آن از نصر است. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

جنس. [ ج ِ ] (ع اِ) قسمت و گونه از هر چیزی از مردم و جز آن و آن اعم از نوع است ، پس ابل (شتر) جنس است از بهایم. (منتهی الارب ) (کشاف اصطلاحات الفنون ). قسمتی از هر چیز و جمعآن اجناس است و جنس اعم است از نوع ، چنانکه گویند حیوان جنس است و انسان نوع است زیرا انسان اخص است ازحیوان اگرچه نسبت به ماتحت خود جنس است. (کشاف اصطلاحات الفنون ). و متکلمان بعکس میگویند که انسان نوع است و سودان جنس و میگویند فلان مُجانس فلان است یعنی مُشاکل و همانند اوست. و فلان مجانس بهایم است و مجانس مردم نیست هرگاه در او تمییز و عقل نباشد. خلیل چنین گفته ولی اصمعی بر آنست که این استعمال مولد است وفقهاء گویند سَلَم جایز نیست مگر در جنس معلوم یا نوع معلوم و اراده کنند از جنس ، خرما یا گندم را و ازنوع معلوم مانند خرمای برنی یا معقلی و گندم بهاری یا پاییزی. (اقرب الموارد) (کشاف اصطلاحات الفنون ).
- ابناء جنس ؛ ابناء نوع. همنوعان : ابناء جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز براستی سخن گفتن. (گلستان سعدی ).
- بدجنس ؛ موذی و بد. ناجنس.
- جنس ضعیف ؛ کنایه از زن. (فرهنگ فارسی معین ).
- ناجنس ؛ بد. بدجنس. ناباب :
چو در پرده ناجنس باشد همال
ز تهمت بسی نقش بندد خیال.
نظامی.
- هم جنس ؛ دو یا چند تن که در ماهیت با هم شریک باشند:
دو هم جنس دیرینه ٔ همزبان
بکوشند در قلب هیجا بجان.
سعدی.
دو همجنس دیرینه ٔ هم قلم
نباید فرستاد یک جا بهم.
سعدی.
- امثال :
الجنس مع الجنس یمیل .
زآنکه هر مرغی بسوی جنس خویش
میپرد او در پس جان پیش پیش.
مولوی.
|| یکی از مدارج تقسیم بندی گیاهان و جانوران که پس از گونه قرار دارد و شامل چند نژاد میشود مانند ...

معنی جنس به فارسی

جنس
( اسم ) ۱- قسم و صنف دسته . ۲- کلیی که شامل انواع متعدد باشد مانند حیوان که شامل انسان خرس گربه و جز آنهاست . ۳- یکی از مدارج تقسیم بندی گیاهان و جانوران که پس از( ( گونه ) ) قرار دارد و شامل چند نژاده میشود مانند جنس انسان که شامل چند نژاد است جور.۴- مردی و زنی رجولیت و انوثیت . ۵- کالا متاع . ۶- کالای قاچاق مخصوصا هروئین کوکائین و مانند آنها .جمع : اجناس . یا جنس ضعیف . زن .
منجمد شدن آب و جز آن و فعل آن از نصر است .
[sex] [زیست شناسی] مجموعۀ ویژگی ها و ساختارها و صفات و اعمالی که براساس آنها جنسیت یک گیاه یا جانور مشخص می شود
[ گویش مازنی ] /jenes/ خسیس – بخیل
( اسم ) جنس عالی : ( پس انتهائ ارتقائ به جنسی بود که بالای او جنسی نبود و آنرا جنس عالی خوانند وجنس عالی را جنس الاجناس نیز خوانند .. ) )
آن باشد که جنسی اعم از آن نباشد چون جوهر .
جنس نسبت به نوع بعید خوانده میشود هنگامی که چون آن نوع را با هر یک از انواع مشارک ضمیمه کنیم و از ماهیت آنها بپرسیم همیشه آن جنس در جواب گفته نشود مثلا جسم برای انسان جنس بعید است زیرا انسان در این جنس انواع مشارکی دارد مانند بقر و غنم و حجر و شجر که همه انواع جسم بشمار میروند پس چون سئوال شود انسان و حجر چیستند جواب جسم است اما هر گاه سوال شود انسان و شجر یا انسان و غنم چیستند جواب جسم نامی یا حیوان است .
[homogametic sex] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری] جنسی که کامه های آن دارای فام تن های جنسی همسان است
[second sex] [مطالعات زنان] اصطلاحی از سیمون دوبووار دربارۀ زنان به این مفهوم که جامعه مردان را هنجاری مثبت و زنان را هنجاری منفی تلقی می کند
آن جنس که بالای نوع الانواع بود جنس سافل باشد چه شیب او جنسی دیگر نبود
...

معنی جنس در فرهنگ معین

جنس
(جِ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - صنف ، دسته . ۲ - کالا. ۳ - در منطق ، هر آن چه که انواع زیادی را شامل شود، مانند حیوان ، که شامل انسان و دیگر جانوران است .
(اَ یِ جِ) [ ع . ] (اِمر.) همپایگان ، همقطاران .
(هَ. جِ) [ فا - ع . ] (ص مر.) ۱ - متعلق به یک جنس (نر یا ماده ). ۲ - از یک قوم یا نژاد. ۳ - متجانس .

معنی جنس در فرهنگ فارسی عمید

جنس
۱. [جمع: اجناس] کالا، متاع.
۲. ماهیت یا کیفیت بنیادی.
۳. گروهی با ویژگی های مشترک.
۴. (زیست شناسی) از واحدهای رده بندی جانوران و گیاهان، شامل چند گونه و بخشی از یک تیره.
۵. [جمع: اجناس] (منطق) هر کلی ای که شامل انواع متعدد باشد، مثل جنس حیوان که شامل انسان و سایر جانداران است.
۶. [قدیمی] نژاد، نسل.
۷. [قدیمی] نوع.
آن که یا آنچه با دیگری از یک جنس باشد، یک جنس.

جنس در دانشنامه اسلامی

جنس
جنس نوعی از انواع است و از احکام آن به مناسبت در باب زکات و تجارت سخن گفته‏اند.
جنس نوع یا صنفی از انواع و اصناف کالا می باشد. مراد از جنس در عقود، نوع یا صنف است. احکام جنس شرط تعلّق زکات به اجناس مختلفِ فراهم آمده نزد فرد، از آنچه زکات بدان تعلّق می‏گیرد، مانند گندم، جو و خرما، رسیدن هریک به حد نصاب است و ناقص از یک جنس مانند جو، با جنس دیگر جبران نمی‏شود. در معامله جنس با جنس اگر هر دو وزنی یا پیمانه‏ای و از یک جنس باشند، زیادی در هر کدام از کالا و بهای آن، ربا و حرام است. از شرایط صحت معامله، معلوم بودن جنس، مقدار و اوصاف کالا و بهای آن است.
واژه جنس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • جنس (فقه)، نوع یا صنفی از انواع و اصناف کالا و دارای کاربرد در باب زکات و تجارت• جنس (منطق)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق، به معنای کلیِ ذاتیِ تمام مشترک بین افراد چند ماهیت
...
جنس نوعی از انواع است و از احکام آن به مناسبت در باب زکات و تجارت سخن گفته‏اند.
جنس نوع یا صنفی از انواع و اصناف کالا می باشد.
مراد از جنس در عقود، نوع یا صنف است.
احکام جنس
شرط تعلّق زکات به اجناس مختلفِ فراهم آمده نزد فرد، از آنچه زکات بدان تعلّق می‏گیرد، مانند گندم، جو و خرما، رسیدن هریک به حد نصاب است و ناقص از یک جنس مانند جو، با جنس دیگر جبران نمی‏شود.
در معامله جنس با جنس اگر هر دو وزنی یا پیمانه‏ای و از یک جنس باشند، زیادی در هر کدام از کالا و بهای آن، ربا و حرام است.
از شرایط صحت معامله، معلوم بودن جنس، مقدار و اوصاف کالا و بهای آن است.

جنس یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای کلیِ ذاتیِ تمام مشترک بین افراد چند ماهیت است.
جنس یکی از کلیات خمس و آن کلی است که بر ا ...


جنس در دانشنامه ویکی پدیا

جنس
جنس (زیست شناسی): به دو جنس نر و ماده در زیست شناسی اشاره دارد.
سرده: رده ای از طبقه بندی جانداران در زیست شناسی است.
جنس (منطق): یکی از کلیات خمس در منطق.
جنس نام عمومی اشیا را میگویند.که جمع ان را اجناس میگویند.این لغت از قاموس عربی در لغات دری فارسی داخل قاموس فارسی گردیده است.
جنس در منطق یکی از کلیات خمس، به معنی مفهومی کلی است که عام تر از ذات افراد خود است. مثال مشهور آن مفهوم جنس حیوان است که اعم از نوع انسان یا نوع اسب است.
دانشنامهٔ رشد
در تئوری موسیقی موسیقی عربی و نیز دیر متون قدیمی مربوط به تئوری موسیقی سنتی ایرانی، واژه جنس (و در حالت جمع، اجناس) برای توصیف دانگ ها یا مجموعه هایی کوچک (معمولاً متشکل از سه تا پنج نت) گفته می شود که کوچک ترین اجزای سازندهٔ گام های مختلف موسیقی هستند. به عقیدهٔ برخی نظریه پردازان، جنس در موسیقی ایرانی و عربی، با آنچه در موسیقی غربی مد نامیده می شود مترادف است.
احتمال دارد که واژهٔ جنس (که از زبان عربی به فارسی و ترکی نیز وارد شده است و برای همین مفهوم به کار می رود)، در اصل از کلمهٔ یونانی γένος (جینوس) مشتق شده باشد که در زبان هایی نظیر انگلیسی نیز به صورت genus دیده می شود.
در موسیقی عربی، هر یک از مقام های نه گانه در واقع یک خانواده است که شامل اعضایی است که به آن ها جنس می گویند.
مانند گوشه ها در مقام های ایرانی، اجناس در مقام های عربی توالی هایی از چند نت متوالی هستند؛ اما برخلاف گوشه ها که شامل دو تا هشت نت می شوند، اجناس با استفاده از سه تا پنج نت تعریف می شوند. در حالت کلی اجناس با سه نت تعریف می شوند مگر زمانی که سه نت برای تعریف شان کافی نباشد (برای نمونه تفاوت عجم و چهارگاه را نمی توان فقط با سه نت فهمید و باید نت چهارمی به کار رود، یا نو ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با جنس

جنس در جدول کلمات

جنس
کالا
جنس بادیه
مسی
جنس بد
بنجل
جنس بعضی از ظروف
چینی
جنس به ظاهر خشن
نر
جنس به ظاهر قوی
نر
جنس خشن
نر
جنس غالب
نر
جنس قوی
نر
جنس مؤنث
زن

معنی جنس به انگلیسی

breed (اسم)
نوع ، جنس ، گونه ، اعقاب ، اولاد
material (اسم)
ماده ، جسم ، جنس
substance (اسم)
دوام ، خلاصه ، ماده ، جوهر ، استحکام ، جسم ، جنس ، مفهوم ، مفاد ، ذات ، شیی ، ماده اصلی
stuff (اسم)
ماده ، چرند ، کالا ، چیز ، جنس ، پارچه
kind (اسم)
جور ، قسم ، گروه ، دسته ، طبقه ، نوع ، جنس ، گونه ، طرز ، کیفیت ، در مقابل پولی
stamp (اسم)
مهر ، نشان ، نوع ، داغ ، جنس ، نقش ، چاپ ، استامپ ، تمبر ، باسمه
brand (اسم)
جور ، نشان ، مارک ، نوع ، انگ ، داغ ، نیمسوز ، جنس ، رقم ، لکه بدنامی ، علامت داغ ، اتش پاره
mettle (اسم)
غیرت ، گرمی ، جنس ، فطرت ، جرات ، خمیره
commodity (اسم)
متاع ، کالا ، جنس ، وسیله مناسب
ware (اسم)
متاع ، کالا ، جنس ، اجناس ، کالای فروشی
genre (اسم)
جور ، قسم ، دسته ، نوع ، جنس ، طرز
gender (اسم)
قسم ، نوع ، جنس ، تذکیر و تانیی
genus (اسم)
جور ، قسم ، دسته ، طبقه ، نوع ، جنس ، سرده

معنی کلمه جنس به عربی

جنس
تابع , جنس , جيل , سلعة , صنف , قوة الشخصية , مادة , نوع
جنس
زبالة
بشرية
زبالة
رخيص
هراء
رجال
امرات , عشية , مونث
قزحية
قطعة
انثي
جمبري
ذکر
ظبي
خنزير
اصيل
شجرة الکوافة
متجانس , مثل
واب ...

جنس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حنانه
(= نر و ماده) این واژه عربی است و پارسی آن این است:
سَس (سنسکریت)
فاطمه زهرا
(= کالا، متاع) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
دَسَن (اوستایی)
پَنیا (سنسکریت: پَنیَ)
ویساس (سنسکریت: ویسَس)
هاگاد (سنسکریت: بْهاگادهِیا)
لِخان (سنسکریت: لِخَنَ)
مبین
(= نوع) این واژه عربی است و پارسی آن این است:
رِگْز (کردی: ره گه ز)
رضا
سنخ
علی سیریزی
جنس ماده :
ماده، مادینه، مؤنث، زن ، دختر
جنس نر:
نر،مذکر، نرینه، مرد، پسر
دودیسی جنس :
دودیسی جنسی به تفاوت رخ مانه جنس نر با ماده (یا به بیان ساده‌تر تفاوت ظاهری) در یک گونهٔ زیستی گفته می‌شود.

جنس یک سازواره (موجود زنده) است که سلول جنسی تخمک را می‌سازد.

جنس در منطق یکی از کلیات خمس، به معنی مفهومی کلی است که عام‌تر از ذات افراد خود است. مثال مشهور آن مفهوم جنس حیوان است که اعم از نوع انسان یا نوع اسب است.

جنس در موسیقی :
واژه جنس (و در حالت جمع، اجناس) برای توصیف دانگ‌ها یا مجموعه‌هایی کوچک (معمولاً متشکل از سه تا پنج نت) گفته می‌شود که کوچک‌ترین اجزای سازندهٔ گام‌های مختلف موسیقی هستند.
احتمال دارد که واژهٔ جنس (که از زبان عربی به فارسی و ترکی نیز وارد شده‌است و برای همین مفهوم به کار می‌رود)، در اصل از کلمهٔ یونانی γένος (جینوس) مشتق شده باشد که در زبان‌هایی نظیر انگلیسی نیز به صورت genus دیده می‌شود
مصیب مهرآشیان مسکنی
پلید و نابکار و به بچه بهانه گیر هم جَنَس میگویند هنوز در خراسان مرسوم است مثلا میگویند گم کن آن ادم جَنَس را
مصیب مهرآشیان مسکنی
نابکار بهانه جو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تمایل زنان به مردان   • اجناس   • دوجنسگرایی   • جنسیت   • چنس   • روابط   • دوستی دختر و پسر   • رابطه جنس?   • معنی جنس   • مفهوم جنس   • تعریف جنس   • معرفی جنس   • جنس چیست   • جنس یعنی چی   • جنس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جنس
کلمه : جنس
اشتباه تایپی : [ks
آوا : jens
نقش : اسم
عکس جنس : در گوگل

آیا معنی جنس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )