انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 930 100 1

جنگ

/jang/

مترادف جنگ: آرزم، آشوب، پرخاش، پیکار، تنازع، جدال، حرب، خصومت، رزم، ستیزه، غزا، غزوه، کارزار، کشمکش، مبارزه، مجادله، محاربه، مشاجره، مصاف، معرکه، مقاتله، منازعه، مواقعه، ناورد، نبرد، وغا، وقعت، وقعه | تذکره، دفتر، سفینه، کشکول، گلچین، مجموعه

معنی جنگ در لغت نامه دهخدا

جنگ. [ ج ُ ] (اِ) شتری که هنوز او را بزیر بار نکشیده باشند. || کشتی و جهاز بزرگ. (برهان ). سفینه. (فرهنگ فارسی معین ). چُنگ. || بیاض بزرگ (برهان ). دفتری که در آن اشعار و مطالب دیگر نویسند. سفینه. (فرهنگ فارسی معین ). کتابی که در آن برخی اشعار شعرای مختلف بی نظم و ترتیب گرد شده باشد، و این کلمه هندی است و همان است که ابن بطوطه جُنْق میگوید. درایران دیوان غزل یک شاعر را سفینه میگفته اند سپس جنگ هندی را که نیز بمعنی سفینه است برای دیوان اشعار گزیده ٔ چندین شاعر بکار برده اند. (یادداشت مؤلف ).

جنگ. [ ج َ ] (اِ) جدال و قتال. (برهان ). کارزار. ستیزه. نبرد. (ناظم الاطباء). ناورد. پیکار. غزوه. حرب. رزم. هیجاء، و با لفظ کردن و آوردن و پیوستن و افتادن و داشتن مستعمل میشود. (آنندراج از بهارعجم ) :
ولیکن چو در جنگ خواری بود
گه آشتی بردباری بود.
فردوسی.
چنین بود تا بود گردون سپهر
گهی جنگ و زهر است و گه نوش و مهر.
فردوسی.
زمانه سراسر پر از جنگ بود
بجویندگان بر جهان تنگ بود.
فردوسی.
|| گفتگوی بافریاد و خصومت آمیز. (یادداشت مؤلف ) :
بیکی زخم تپانچه که بدان روی کریه
بزدم جنگ چه سازی چه کنی بانگ و ژغار؟
بوالمثل.
|| کین. (یادداشت مؤلف ). خصومت.
- جنگ آزما. رجوع به این کلمه در ردیف خود شود.
- جنگ آزمای . رجوع به این کلمه شود.
- جنگ آزمایی ؛ رجوع به این کلمه شود.
- جنگ آزمودن ؛ جنگ دیدن و تجربه اندوختن :
که گر سنگش زنی جنگ آزماید
ورش تیمار داری گله پاید.
؟
- جنگ آزموده ؛ جنگ دیده و باتجربه گشته. جنگ دیده و نبردکرده. (ناظم الاطباء).
- جنگ آغال ؛ جنگ انگیز :
همیشه تا صفت بزم ورزم باشد خوش
بگوش مردم عشرت فزای و جنگ آغال.
سوزنی.
- جنگ آمدن ؛ جنگ شدن. جنگ آغاز گشتن :
بدانست شهری و هم لشکری
کز آن کار جنگ آید و داوری.
فردوسی.
- جنگ آمیز ؛ آمیخته بجنگ :
ناز جنگ آمیز جانان برنتابد هر دلی
ساز وصل وسوز هجران برنتابد هر دلی.
خاقانی.
- || شوراننده ٔ جنگ. (ناظم الاطباء).
- جنگ آوردن. رجوع به همین کلمه شود.
- جنگاندن ؛ بجنگ درآوردن. رجوع به این کلمه شود.
- جنگاننده ؛ نغت فاعلی از جنگانیدن.
- جنگانیدن ؛ رجوع به این کلمه شود.
- جنگاور. رجوع بهمین کلمه در ردیف خود شود.
- جنگاوری. رجوع به همین کلمه شود.
- جنگ افروز ؛ افروزنده ٔ آتش جنگ : مبارزان جنگ افروز بشب و روز بر دروازه ها حمله می آورند. (جهانگشای جوینی ).
- جنگ افروزی ؛ شغل و عمل جنگ افروز.
- جنگ افزار ؛ سلاح. (یادداشت مؤلف ).
- جنگ انداختن ؛ جنگ کردن.
- جنگ انگیز؛ آنکه تحریض و تشویق بجنگ کند در میدان جنگ. (یادداشت مؤلف ). رجوع به جنگ آمیز شود.
- جنگ اوژن ؛ جنگ آور. جنگ افکن :
زره پوش خسبند جنگ اوژنان.
سعدی (بوستان ).
- جنگ باره ؛ دوستدار جنگ.جنگ دوست. رجوع بهمین کلمه شود.
- جنگ باز. رجوع به همین کلمه شود.
- جنگ بازی ؛ کار جنگ باز. شغل و عمل جنگجو.
- جنگاوری . رجوع به همین مدخل شود.
دهد در جلوه گاه جنگ بازی
مرا از هر برادر سرفرازی.
جامی (از آنندراج ).
- جنگ پیوستن ؛ جنگ کردن. نبرد کردن :
زنی جنگ پیوست با شوی خویش
شبانگه چو رفتش تهی دست پیش.
سعدی.
- جنگ جای ؛میدان جنگ. جنگ گاه.
- جنگ جستن ؛ بدنبال جنگ رفتن. جنگ کردن. جنگجو از آن مشتق است :
وگر با پدر جنگ جوید کسی
پدر بی گمان خشم گیرد بسی.
سعدی.
با آنکه در صلح زند جنگ مجوی.
؟
- جنگجو. رجوع بهمین کلمه شود.
- جنگجوی ؛ جنگجو. جنگاور. دلیر و شجاع. (فرهنگ فارسی معین ).
- جنگجوینده ؛ جنگجو :
برانگیخت آن رخش پوینده را
همی جست آن جنگجوینده را.
فردوسی.
- جنگخواه ؛ جنگجو. طالب جنگ و نزاع. خواهان جنگ :
وگر جنگجویی منم جنگ خواه
بیارای و برکش صف رزمگاه.
فردوسی.
تویی جنگجوی و منم جنگ خواه
بگردیم یک با دگر بی سپاه.
فردوسی.
- جنگدار ؛ جنگی. (ولف ).
- جنگ دیدگی . رجوع به همین کلمه شود.
- جنگ دیده . رجوع به همین کلمه شود.
- جنگساز ؛ جنگجو :
از ایشان فغانیش بد پیشرو
سپاهی پسش جنگسازان نو.
فردوسی.
وز آن جنگسازان افراسیاب
کسی کو بدان کینه گیرد شتاب.
فردوسی.
چو بشنید بهرام از او گشت باز
بلشکرگه آمد سر جنگ ساز.
فردوسی.
- جنگ سگال . رجوع بهمین کلمه شود.
- جنگ سود. رجوع بهمین کلمه شود.
- جنگ صف ؛ آنرا گویند که صف بسته با هم بجنگند. (آنندراج ) :
چون ز زلف و خطش آراسته صف خواهد شد
جنگ صف بر سر دل بر دو طرف خواهد شد.
مولانا بهشتی (از آنندراج ).
از جنگ صف آن مژه غافل نتوان بود
آشوب طلب دل بمدارا نگذارد.
رضی دانش (از آنندراج ).
- جنگ طلب ؛ افروزنده ٔ جنگ. خواهان جنگ. جنگجو.
- جنگ طلبی ؛ حاصل مصدر است از جنگ طلبیدن. رجوع بهمین کلمه شود.
- جنگ کردن ؛ جنگیدن :
ای زاهد خرقه پوش تا کی
با عاشق خسته دل کنی جنگ ؟
سعدی.
جنگ نمی کنم اگر دست به تیغ می برد
بلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتش.
سعدی.
- جنگ کن ؛ جنگی. جنگجو. دلیر. دلاور : مردمانی سختند و قوی و جنگ کن [ مردم یغما ]. (حدود العالم ).
- جنگ کنان ؛ در حالت جنگیدن : غلامانش از پیل بزیر آوردند و بر اسب نشاندند و جنگ کنان ببردند. (تاریخ بیهقی ).
- جنگ کننده ؛ جنگجو. جنگاور. جنگنده.
- جنگ گاه ؛ میدان جنگ. رجوع بهمین کلمه شود.
- جنگ گر. رجوع بهمین کلمه شود.
- جنگ مغلوبه .
- جنگ نادیده ؛ بی تجربه در جنگ. جنگ ناآزموده.
- جنگ نامه ؛ نامه ٔ جنگ. رجوع بهمین کلمه شود.
- جنگندگی ؛ حاصل مصدر است از جنگنده. رجوع بهمین کلمه شود.
- جنگنده ؛ نعت فاعلی از جنگیدن. که جنگ کند. رجوع بهمین کلمه شود.
- جنگ و جدال ؛ از اتباع است بمعنی جنگ و پیکار.
- جنگ و جدل ؛ (از اتباع ) پیکار و مناقشه.
- جنگ و جَلَب ؛ (از اتباع ) پرخاش. (لغت نامه ٔ اسدی در کلمه ٔ پرخاش ). و جلب در عربی بمعنی غوغا و شور و هیاهو و آوازها باشد :
همی لشکر آمد سه روز و سه شب
جهان شد پر آشوب و جنگ و جلب.
فردوسی.
می زدگان را دوا باشد قطره ٔ شراب
باشد بوی بخور بوی بخار و کباب
اختر جنگ و جلب ساخته چنگ و رباب.
منوچهری.
- جنگ و جوش ؛ (از اتباع ) جنگ و جدال :
از ایران برآمد ز هر سو خروش
شد آرام گیتی پر از جنگ و جوش.
فردوسی.
- جنگ و گریز ؛ کر و فر. قسمی از جنگ که گریزان جنگ کنند و بیشتر قصد کشیدن دشمن است بکمین گاه و مانند آن. شیوه ای از جنگ نزد ایرانیان که از جلو دشمن دروغین میگریختند و چون دشمن نزدیک میشد به او حمله میکردند. لشکر اشکانی بجنگ و گریز بر رومیان ظفر می یافتند.
- امثال :
به جنگ خدا نمی توان رفت .
مثل جنگ خرفروشان .
جنگ از الفاظ خیزد وز معانی آشتی
(پارسی توگفت و تازی انت و ترکی سن سنی...).
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود.
جنگ از سر شخم آشتی از سر خرمن ، نظیر: وقت کار کردن چلاقم وقت خوردن قولچماقم. (امثال و حکم دهخدا).
جنگ اول به از صلح آخر است :
عیب خود را فاش کردن خوب نیست
جنگ اول به ز صلح آخر است.
؟ (از امثال و حکم ).
جنگ اول کشته شد ؛ دیری است که چیز خورده شده ، مال به مصرف رسیده یا مرد بشده است و امثال آن.(امثال و حکم ).
جنگ با نهنگ کردن و در دریا ماندن ، نظیر: در کشتی نشستن و با ناخدا جنگیدن.
جنگ بر نظاره آسان است :
ز پیکار بد دل هراسان بود
به نظاره بر، جنگ آسان بود.
اسدی (از امثال و حکم ).
جنگ به جوباره افتادن ؛ جوباره نام یکی از محلات اصفهان است وگویا مراد از این تعبیر
کار بجای سخت رسیدن ، یاامری ببدترین صورت خویش درآمدن ، باشد و شاید در این قطعه نیز تلمیحی ضعیف تعبیر هست :
ای خداوند هفت سیاره
پادشاهی فرست خونخواره
تادر و دشت را چو دست کند
جوی خون آورد بجوباره
عدد مردمان بیفزاید
هر یکی را کند دوصد پاره.
کمال الدین اصفهانی (از امثال و حکم ).
چنین گفت پیش دلیران روم
که جنگ پدر خوار و زار است و شوم
جنگ دو سر دارد ؛ جنگ گاهی به پیروزی و گاهی بشکست انجام شود، نظیر: الحرب سجال. (امثال و حکم دهخدا).
جنگ را باش ؛ مستعد جنگ باش. (آنندراج ) :
تو هم جنگ را باش گر فتنه خاست
که بر کینه ورمهربانی خطاست.
سعدی (از آنندراج ).
جنگ را شمشیر میکند، سودا را پول ؛ بی سرمایه سود نتوان برد، نظیر: بی مایه فطیر است. (امثال و حکم دهخدا).
جنگ را یک تن میکند شکست را یک تن میخورد.
جنگ زرگری . رجوع به این کلمه شود.
جنگ زرگری میانجی نخواهد.
جنگ مشت و درفش است.
دلیل صدق من انگشتر جهان گیری است
ولی چه سود که جنگ درفش با مشت است.
مسیح کاشی (از آنندراج ).
جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.
حافظ.
جنگی هرچند زورمند بود از حیلت مستغنی نگردد. (منسوب به بزرگمهر از امثال و حکم دهخدا).
جنگ و زورآوری مکن با مست .
سعدی.
در جنگ حلوا خیر نمیکنند.
زن و شوهر جنگ کنند ابلهان باور کنند.
سگ جنگ دیده به از شیر جنگ ندیده .

جنگ. [ج ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان چولائی خانه ٔ بخش حومه ٔ شهرستان مشهد واقع در 2هزاروپانصدگزی باختر مالرو عمومی مشهد به کلات. موقع جغرافیایی آن دره و هوای آن سردسیری. سکنه ٔ آن 53 تن. شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی جنگ به فارسی

جنگ
( وزارت ) وزارت جنگ در دوره قاجاریه محلی را اداره امور چند تیپ و فوج قزاق و سربازان بعهده داشت شالده نظام جدید ایران با سازمانی نو در سال ۱۳٠٠ ه. ش. بدست سردار سپه و فرمانده کل قوی ( رضاشاه پهلوی ) ریخته شد . با تاسیس دبیرستانها و دانشکده های نظامی و دانشگاه جنگ و اجرای قانون نظامی وظیفه عمومی سازمان مذکور را بتکامل رفت . گروهی از دانشجویان و افسران را برای فرا گرفتن تعلیمات فنون مختلف باروپا اعزام داشتند . در شهریور ۱۳۲٠ ارتش ایران مرکب از ۱۸ لشکر منظم و تعداد افراد آن قریب ۲٠٠٠٠٠ تن بود . اینک ارتش شاهنشاهی ایران شامل : وزارت جنگ ستاد ارتش و ادارات مختلف و قسمتهای صنفی است اخیرا تمام قوای نظامی ایران بدو ارتش تقسیم شده است ریاست عالیه ارتشهای ایران با بزرگ ارتشتاران فرمانده ( شاه ) است .
نبرد، پیکار، رزم، کارزار، آورد، کشتارمیان دو، تن، وبه معنی دفتربزرگ که در آن اشعارومطالب است
( اسم ) ۱- کشتی جهاز بزرگ سفینه . ۲- بیاض بزرگ دفتری که در آن اشعار و مطالب دیگر نویسند سفینه . ۳- آلبوم عکسها و تصاویر. ۴- نوعی از قمار.
دهی از دهستان چولائی خانه بخش حومه شهرستان مشهد واقع در ۲ هزار و پانصد گزی باختر مالرو عمومی مشهد به کلات موقع جغرافیایی آن دره و هوای آن سردسیری است .
[war] [علوم نظامی] پیکار و نبرد بین دو یا چند کشور که در آن تمام توان نظامی طرفین مخاصمه از راه زمین و دریا و هوا برای پیروزی به کار گرفته شود
[album (fr.)] [عمومی] دفتری که مجموعه های عکس یا تمبر یا سکه یا نوار یا از این قبیل در آن نگهداری شود
[ گویش مازنی ] /jang/ پیکار – مبارزه – دعوا - زنگ فلزات & جنگ & آدم بی دست و پا – گیج
جنگجو جنگاور مخفف جنگ آزماینده
جنگ آزماینده با وقوف در کار جنگ
عمل جنگ آزما
( مصدر ) جنگ کردن
[intelligence-based warfare] [علوم نظامی] جنگی که در آن سامانه های خاصی طراحی می شود تا دستیابی به اطلاعات کافی برای تسلط بر میزان نبرد و جلوگیری از دسترسی دشمن به چنین اطلاعاتی میسر شود
[information warfare, IW] [رمزشناسی] عملیاتی که یا منابع اطلاعاتی را هدف قرار می دهد یا از آن استفاده می کند
[armament] [علوم نظامی] 1. هر سلاح دارای قدرت انهدام 2. هر سلاحی که در هواگرد رزمی نصب می شود و به طور مستقیم به دشمن آسیب می رسانَد
[electronic warfare] [علوم نظامی] اقدامی نظامی با استفاده از انرژی الکترومغناطیسی هدایت شده که برای واپایش طیف الکترومغناطیسی دشمن یا حمله به دشمن صورت می گیرد اختـ . جنگال EW
[active electronic warfare] [علوم نظامی] استفاده از سامانه هایی که دارای منبع تولید امواج الکترومغناطیسی اند و برای جلوگیری یا خدشه دار کردن استفادۀ دشمن از وسایل الکترونیکی یا گمراه کردن دشمن در تفسیر اطلاعات به دست آمده به کار می روند
[passive electronic warfare] [علوم نظامی] استفاده از سامانه هایی که منبع تولید امواج الکترومغناطیسی ندارند و از امواج تابشی در فضا برای تجسس و تشخیص و تعیین منبع تابش استفاده می کنند؛ این سامانه ها علائمی را دریافت می کنند که نشان می دهد دشمن طیف الکترومغناطیسی به کار می برد
جنگ دوست و بهادر جنگجو
دلیری و دلاوری و با وقوفی در کار جنگ یا جنگ ساختگی .
[ گویش مازنی ] /jang baze/ زنگ زده
[ گویش مازنی ] /jang bezeh pool/ سکه زنگ زده
[ گویش مازنی ] /jang bazooan/ زنگ زدن فلزات
[directed-energy warfare] [علوم نظامی] اقدامی نظامی با استفاده از سلاح ها و دستگاه ها و اقدامات حفاظتی برای صدمه زدن به تجهیزات و تأسیسات و کارکنان دشمن و نابودی آنها یا جلوگیری از استفادۀ دشمن از طیف الکترومغناطیسی
[preventive war] [علوم نظامی] تهاجم به دشمن برای کاهش خسارت، در شرایطی که حملۀ دشمن قطعی باشد
ده از دهستان آواجیق بخش حومه شهرستان ماکو دارای ۱۴۱ تن سکنه . آب آن از خان و محصول آن غلات و بزرک
[stabilised warfare] [علوم نظامی] جنگی که در آن عملیات هر دو طرف متخاصم منحصر به اجرای تحرکات محدود است

معنی جنگ در فرهنگ معین

جنگ
(جُ) (اِ.) ۱ - کشتی . ۲ - دفتری که در آن اشعار و مطالب دیگر نوشته شود. ۳ - مجموعه ای از برنامه ها دربارة موضوعی خاص مانند: جُنگ هنر. ۴ - آلبوم عکس ها و تصویرها.
(جَ) (اِ.) ۱ - جدال ، ستیز. مق آشتی . ۲ - ناسازگاری ، کشمکش . ۳ - برخورد مسلحانه . مق صلح . ، ~ زرگری جنگ ساختگی و مصلحتی با کسی برای فریب دادن دیگران . ،~ روانی تبلیغات و سایر اقدامات طرح - ریزی شده که به منظور نفوذ در عقاید، احساسات ، رفتار و ت

معنی جنگ در فرهنگ فارسی عمید

جنگ
۱. برنامۀ رادیویی یا تلویزیونی شامل قطعه های متعدد موسیقی، آواز، نمایش، و امثال آن.
۲. دفتر یا کتابی که در آن اشعار و مطالب گوناگون نوشته شده باشد.
۱. زدوخورد و کشتار میان چند تن یا میان سپاهیان دو کشور، نبرد، پیکار، رزم، کارزار، آورد.
۲. [مجاز] کشمکش میان رقیبان برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود.
۳. (بن مضارعِ جنگیدن) =جنگیدن
* جنگ چته: جنگ پارتیزانی.
* جنگ زرگری: [مجاز] جنگ دروغی و ساختگی میان دو تن برای فریب دادن دیگران.
* جنگ شیمیایی: (نظامی) جنگی که در آن مواد شیمیایی از قبیل گازهای سمی خفه کننده یا سوزاننده و مواد آتش زا به کار برود.
* جنگ مکانیزه: (نظامی) جنگی که در آن ماشین های جنگی از قبیل تانک و زره پوش وسایر وسائل موتوری به کار برود.
=جنگجو
کسی که جنگ کرده و تجربه و مهارت در جنگ پیدا کرده است، رزم آزموده، دلیر، جنگ جو، جنگ دیده.
۱. آن که پیش از دیگران به دشمن حمله کند، کسی که در نبرد پیشی کند.
۲. سپاهیانی که در صف جلو به سوی مواضع دشمن بروند.

جنگ در دانشنامه اسلامی

واژه جنگ ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • جنگ (به فتح جیم)، واژه ای پارسی و کهن و پر کاربرد به معنای هرگونه درگیری (ذهنی و لفظی و بدنی) افراد با خود یا با دیگران• جنگ (به ضم جیم)، در اصل کلمه ای چینی به معنای کشتی های بادبان دار
...
جنگ به ضّم جیم، در اصل کلمه ی چینی است و به معنای کشتی های بادبان دار است.
ادبای قدیم در کنار تصنیف های اصلی خود، تألیفاتی تفنّنی نیز داشتند؛ بدین معنی که در ضمن مطالعات خود در طول سالیان نکته های برجسته، نادر و شیرین را از میان کتاب ها یا از افواه الرجال یادداشت می کردند و سپس نظمی یا نظم گونه ای بدان ها می دادند و آن را به تناسب موضوع، یا به تداول و اصطلاح زمان بیاض، سفینه، جُنگ، کشکول، دستور، خرقه، منشآت، گلچین و زنبیل می نامیدند و اگر آراسته به تصویر و تذهیب نیز می بود، آن را مرقع می گفتند.
تفاوت بیاض با جنگ
در بیاض ها اشعار را به صورت چلیپا و کج می نگاشته اند و نیز آن را جدول کشی می کرد ند؛ درحالی که در جُنگ ها مطالب و اشعار را به طور معمول می نوشتند و نیز در قدیم برخی از جُنگ ها اسم ویژه ای نیز داشتند؛ مثل «ثمرة الحیات» که از جنگ های بسیار معروف عصر صفوی است.
قدیمی ترین بیاض
...
جنگ، واژه ای پارسی و کهن و پر کاربرد به معنای هر گونه درگیری(ذهنی و لفظی و بدنی) افراد با خود یا با دیگران، خصوصاً به معنای زد و خورد خشن میان گروه ها و اقوام و ملت ها و کشورها به انگیزه های مختلف؛ همین معنای تقریباً اصطلاحی است که در مقاله مفصّل حاضر مورد نظر است.
این مقاله می کوشد علاوه بر توضیح کلی مفهوم جنگ از دیدگاه های مختلف، جنبه های مهم این موضوع را در مناطق و دوره های اصلی اسلامی بررسی کند؛ جنگ های مهم دارای مدخل مستقل اند و بعضی از مفاهیم مهم مربوط به موضوع نیز در مدخل های مرتبط طرح می شوند.
تقسیم بندی مقاله «جنگ»
مقاله حاضر متشکل از این بخش هاست :۱) کلیاتالف) از دیدگاه فلسفی و حقوقی ـ تاریخیب) از دیدگاه اسلامی۲) نزد عرب دوره جاهلی۳) از صدر اسلام تا پایان خلافت عباسی۴) ایران پس از اسلامالف) از سده سوم هجری تا حمله مغولب) دوره مغول و پس از آن۵) دوره ممالیک۶) هند دوره اسلامی۷) دوره عثمانی
۱) کلیات مقوله «جنگ»
← الف)«جنگ» از دیدگاه فلسفی، حقوقی، تاریخی
...
جنگ به معنای پیکار، کارزار، ستیزه و در اصطلاح به معنای تبدیل شدن کشمکش دایمی بین کشورها به ستیزه ای خشونت بار و خونین است.مقصود ما از جنگ، مطلق پیکار و درگیری خشونت بار بین دو گروه است و چنانچه یکی از این دو گروه، خداپرست و هدفش مقدس باشد، پیکارش جهاد است که در جایگاه خود بحث می شود. در این مدخل از واژه «حرب»، «قتال» و مشتقات آنها استفاده شده است.
در آیاتی از قرآن سخن از آثار جنگ به میان آمده است.که به آنها اشاره می کنیم.
← آوارگی
 ۱. ↑ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۵، ص۶۹۱۸ «جنگ».۲. ↑ مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، فرهنگ علوم سیاسی، ص۴۵۵.۳. ↑ بقره/سوره۲، آیه۸۵.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۹، ص۵۶۷، برگرفته از مقاله «جنگ»    
...
در سوره احزاب هفده آیه (از آیه ۹ تا ۲۶) پیرامون جنگ احزاب، و کارشکنی های منافقان، یهودیان و قبایل مختلف قریش و بت پرستان آمده که همه دست به دست هم داده بودند، تا اسلام و مسلمین را نابود کنند. سرانجام امدادهای غیبی، تدابیر شجاعانه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) و قهرمانی های حضرت علی (علیه السّلام) در جنگ خندق، موجب شکست مفتضحانه دشمنان شد، و پس از جنگ خندق، همه یهودیان عنود، به فرمان پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) در سرزمین حجاز، قلع و قمع شدند. این حادثه بزرگترین و سخت ترین امتحان و آزمون برای مسلمانان بود، (چنان که آیه یازده احزاب بیانگر این مطلب است) سرانجام مسلمانان با پیروزی چشمگیری، در این امتحان، رو سفید شدند، و لکه ذلت و رو سیاهی را تا ابد برای مشرکان و منافقان کار شکن باقی گذاشتند.
در دو آیه ۹ و ۱۰ سوره احزاب از این پیروزی و امدادهای غیبی چنان یاد شده است:«یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمه الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا ـ اذ جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خدا را بر خودتان به یاد آورید، در آن هنگام که لشکرها (ی عظیم) به سراغ شما آمدند، ولی ما باد و طوفان سختی بر آنها فرستادیم، و لشکریانی که آنها را نمی دیدید (احتمال دارد منظور از این لشکریان نامرئی، فرشتگان باشند که در جنگ بدر نیز به کمک مسلمانان شتافتند، یا منظور تقویت روحیه مؤمنان از طرف خدا است.)(و به این وسیله آنها را در هم شکستیم) و خداوند به آن چه انجام می دهید بینا است.» جنگ احزاب آن چنان ابعاد گسترده ای داشت که پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرمود: «برز الایمان کله الی الشرک کله؛ تمام ایمان در برابر تمام کفر قرار گرفت.»
بررسی جنگ خندق
نفرات دشمن بیش از ده هزار نفر با تجهیزات بسیار، ولی نفرات مسلمانان سه هزار نفر با تجهیزات اندک بودند. کندن خندق با عرض و طول و عمق بسیار، برای مسلمانان طاقت فرسا بود، و در عین حال مسلمانان با کمال سربلندی پیروز شدند، در این ماجرا، حوادث گوناگونی رخ داد که مهم ترین آنها؛ جنگ خندق، و ماجرای امداد غیبی و آمدن طوفان، و قلع و قمع یهودیان کارشکن و عهد شکن بود که برای توضیح، به این سه رخداد بزرگ اشاره می شود:
← قهرمانی های بی نظیر حضرت علی
 ۱. ↑ احزاب/سوره۳۳، آیه۹ ۱۰.    
...
قرآن کریم آیاتی از خود را در باره نبرد مسلمانان با اهل کتاب اختصاص داده است که به آن ها اشاره میکنیم.
خداوند به شکست و فرار اهل کتاب، در صورت جنگ آنان با مسلمانان وعده داده است.کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو ءامن اهل الکتـب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفـسقون• لن یضروکم الا اذی وان یقـتلوکم یولوکم الادبار ثم لاینصرون. شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده اند (چه اینکه) امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب، (به چنین برنامه و آیین درخشانی،) ایمان آورند، برای آنها بهتر است! (ولی تنها) عده کمی از آنها با ایمانند، و بیشتر آنها فاسقند، (و خارج از اطاعت پروردگار) • آنها(اهل کتاب، مخصوصا» یهود) هرگز نمی توانند به شما زیان برسانند، جز آزارهای مختصر و اگر با شما پیکار کنند، به شما پشت خواهند کرد (و شکست می خورند سپس کسی آنها را یاری نمی کنداین آیه به مسلمانانی که از طرف قوم کافر خود تحت فشار قرار گرفته بودند و آنها را به خاطر پذیرفتن اسلام نکوهش و احیانا تهدید می کردند بشارت می دهد که مخالفان هرگز نمی توانند زیانی به آنان برسانند، و زیان آنها بسیار جزئی و کم اثر خواهد بود، و از بدگویی زبانی و مانند آن تجاوز نمی کند.این دو آیه در حقیقت متضمن چند پیشگویی و بشارت مهم به مسلمانان است که همه آنها در زمان پیامبر اکرم عملی گردید:۱- اهل کتاب هیچگاه نمی توانند ضرر مهمی به مسلمانان برسانند، و زیانهای آنها جزئی و زودگذر و دیر پای است (لن یضروکم الا اذی) ۲- هر گاه در جنگ با آنها روبرو شوند سرانجام شکست خواهند خورد و پیروزی نهایی از آن مسلمانان است و کسی به حمایت از آنان بر نخواهد خاست (و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون) ۳- آنها هیچگاه روی پای خود نمی ایستند، و همواره ذلیل و بیچاره خواهند بود، مگر اینکه در برنامه خود تجدید نظر کنند و راه خدا پیش گیرند یا بدیگران متوسل شوند و موقتا از نیروی آنها استفاده کنند. (ضربت علیهم الذلة این ما ثقفوا...)طولی نکشید که این سه وعده و بشارت آسمانی در زمان خود پیامبر اسلام صتحقق یافت، و مخصوصا یهود حجاز ( بنی قریظه و بنی نضیر و بنی قینقاع و یهود خیبر و بنی المصطلق) پس از تحریکات فراوان بر ضد اسلام، در میدانهای مختلف جنگ با آنها روبرو شدند، و سرانجام همگی شکست خورده و متواری گشتند.
پندار اهل کتاب
اهل کتاب از شکست ناپذیری خود، در برابر مسلمانان دچار پندار و توهم شده بودند.هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتـب من دیـرهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتـهم الله من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم وایدی المؤمنین فاعتبروا یـاولی الابصـر. او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد (با مسلمانان) از خانه هایشان بیرون راند! گمان نمی کردید آنان خارج شوند، و خودشان نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می شود اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، بگونه ای که خانه های خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران می کردند پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم!مراد از جمله" آنان که از اهل کتاب کافر شدند و خدا بیرونشان کرد" قبیله بنی النضیر است که یکی از قبائل یهود بودند، و در بیرون شهر مدینه منزل داشتند، و بین آنان و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم عهدی بر قرار شده بود که همواره با هم به مسالمت زندگی کنند، دشمنان هر یک دشمنان دیگری و دوستان هر یک دوستان دیگری باشد. ولی بنی النضیر این پیمان را شکستند، و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم دستور داد تا جلای وطن کنند که- ان شاء الله- شرح داستانشان در بحث روایتی آینده می آید. آنها نیز گمان داشتند که دژهای محکمشان از شکست آنها و عذاب الهی مانع می شود" (ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله).آنها چنان مغرور و از خود راضی بودند که تکیه گاهشان دژهای نیرومند و قدرت ظاهریشان بود، این تعبیر آیه نشان می دهد که یهود بنی نضیر در مدینه از امکانات وسیع و تجهیزات فراوانی بهره مند بودند، به گونه ای که نه خودشان باور می کردند به این آسانی مغلوب شوند و نه دیگران، ولی از آنجا که خدا می خواست به همه روشن سازد که چیزی در برابر اراده او قدرت مقاومت ندارد حتی بدون آنکه جنگی رخ دهد آنها را از آن سرزمین بیرون راند! لذا در ادامه آیه می فرماید: " اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد، و در قلبشان وحشت و ترس افکند، به گونه ای که خانه های خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران می کردند" (فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین).آری خدا این لشکر نامرئی، یعنی لشکر ترس را که در بسیاری ازجنگها به یاری مؤمنان می فرستاد بر قلب آنها چیره کرد، و مجال هر گونه حرکت و مقابله را از آنها سلب نمود، آنها خود را برای مقابله با لشکر برون آماده کرده بودند، بیخبر از آنکه خداوند لشکری از درون به سراغشان می فرستد، و چنان آنها را در تنگنا قرار می دهد که خودشان با دشمن برای تخریب خانه هایشان همکاری کنند.
تصور مسلمانان از قدرت اهل کتاب
شکست اهل کتاب ( یهود بنی نضیر) در جنگ با سپاه اسلام، دور از انتظار مسلمانان بود.هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتـب من دیـرهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتـهم الله من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم وایدی المؤمنین فاعتبروا یـاولی الابصـر. او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد (با مسلمانان) از خانه هایشان بیرون راند! گمان نمی کردید آنان خارج شوند، و خودشان نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می شود اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، بگونه ای که خانه های خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران می کردند پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم!یعنی: هیچ احتمال نمی دادید که دست از وطن خود کشیده بیرون روند، چون شما از این قبیله قوت و شدت و نیرومندی سابقه داشتید
ابزار جنگ به معنی ادوات ساخته شده برای نبرد می باشد. از این عنوان در باب های جهاد، تجارت و سبق و رمایه سخن رفته است.
ابزار جنگ به ابزاری اطلاق می شود که برای نبرد با دشمن ساخته شده است؛ خواه برای حفظ بدن در برابر یورش دشمن، مانند کلاه خود، سپر و زره، یا برای تهاجم و ضربه زدن به دشمن، مانند تفنگ، شمشیر و نیزه.
خریدن ابزار جنگ با بیت المال
ازمصارف بیت المال خرید ابزار مورد نیاز سپاه اسلام است.
المبسوط ج۲، ص۷۵.    
به تصریح برخی، مسابقه با انواع ابزار جنگی همراه با شرط بندی جایز است.
منهاج الصالحین (خوئی) ج۲، ص۱۱۹.    
...
ادبیات داستانی جنگ یعنی داستانی که از جنگ، درباره ی جنگ و حواشی آن نوشته شود.
ادبیات داستانی جنگ یعنی داستانی که از جنگ، درباره ی جنگ و حواشی آن نوشته شود. این نوع ادبیات، جنگ را با تمام تلخی ها و شیرینی هایش به مخاطب نشان می دهد، و می تواند درباره ی شجاعت و پایمردی ملتی باشد و یا درباره ی فرومایگی و پستی ملتی دیگر، مهم نیست که نویسنده از دیدگاه آن که می کشد یا آن که کشته می شود، سخن بگوید، مهم این است که روند ادامه ی زندگی در برهه ی شلیک گلوله ای بررسی شود و فراتر از آن داستان هایی که به جنگ و مقوله های مرتبط با آن می پردازند.
جنگ از سه دیدگاه (نقد و بررسی ۲۰ رمان و داستان بلند جنگ)، حنیف، محمد؛ تهران، صریر، ۱۳۸۶، چاپ اول.
با شروع جنگ تحمیلی در پایان تابستان ۱۳۵۹، ادبیات جنگ هم پدید آمد. دگرگون شدن زندگی بر اثر جنگ، مسائل تازه ای را در دستور کار ادبیات قرار داد. داستان هایی از مجموعه های «دو چشم بی سو» از «محسن مخلباف» و «مرغ آمین» از «سیروس طاهباز» در سال ۱۳۶۰ منتشر شد. در سال های بعد، روند چاپ آثار متأثر از جنگ و تبعات آن شتاب گرفت و تا سال ۱۳۷۰ نزدیک به ۱۶۰۰ داستان کوتاه، در مجلاّت و مجموعه داستان ها و ۴۶ رمان و داستان بلند انتشار یافت. تقریباً هیچ نویسنده ای نسبت به جنگ و پیامدهای آن بی تفاوت نماند، برخی در ستایش از حماسه آفرینی رزمندگان نوشتند و گروهی مصائب جنگ و تأثیر آن بر زندگی مردم عادی را بازتاب دادند.
صد سال داستان نویسی، میرعابدینی، حسن؛ تهران، چشمه، ۱۳۸۳، چاپ سوم، جلد سوم، ص۸۸۹.
ادبیات جنگ در ایران دارای فراز و فرود و رشد کمّی و کیفی متغیر بوده است. با آغاز هجوم رژیمِ بعث عراق و اشغال بخشی از سرزمین ایران، همراه و همگام با رزمندگانی که در جبهه ها می جنگیدند، عده ای از نویسندگان قلم به دست گرفته، به ثبت رشادت ها و ایثارهای رزمندگان پرداختند. نگارش داستان، به ویژه داستان کوتاه از همان سال های اولیه ی جنگ آغاز شد و روندی نسبتا فزاینده داشت. این رشد کمّی فزاینده به معنای آن نیست که از نظر کیفی نیز داستان ها از درجه ی مطلوب برخوردار بودند. با تمام شدن جنگ، این جریان برعکس شد؛ یعنی بسامد کمٌی داستان ها، کاهش یافت، در عوض کیفیت هنری آن رو به بهبود نهاد. ناگفته پیداست که علّت این امر به موقعیت و شرایط خلق اثر مربوط می شود. در دوران پرتلاطم جنگ، نویسندگان کمتر می توانستند به جنبه های فنّی و هنری اثر خود بیندیشند و اغلب به خاطر تعهد و مسئولیت، آثاری خلق می کردند که روحیه ی مقاومت و شجاعت را در بین مردم افزایش دهد، اما فضای پس از جنگ و آرامش حاصل از آن به نویسنده این فرصت را می داد تا در تکنیک و جنبه ی هنری اثرش دقت بیشتری صرف کند.
موضوعات ادبیات جنگ
...
یکی از مواردی که در کربلا اتفاق افتاد این بود که امام حسین(علیه السلام) از جنگ پرهیز می کرد و دوست نداشت آغازگر جنگ باشد.
ضخاک بن عبدالله مشرقی گوید: بامداد روز عاشورا هنگامی که دشمن به سوی ما آمد و آتش را در هیزم هایی که قبلاً در کانال ریخته شده بود شعله ور دید، یکی از آنها که کاملاً مسلح و بر اسبی سوار بود، پیش تاخت. او هیچ صحبتی با ما نکرد، تا به نزدیکی خیمه ها رسید. نگاهی به خیمه ها کرد، دید جز هیزم و آتش چیزی نمی بیند. پس برگشت و با صدای بلند گفت: ای حسین، پیش از روز رستاخیز و در دنیا به سوی آتش شتاب کردی. حسین به پرسید: این کیست؟ گویا شمر بن ذی الجوشن است؟ عرض شد: آری، خود اوست. حضرت فرمود: ای پسر زن بزچران (شاید منظور امام از جملهٔ «پسر زن بزچران» تحقیر شمر و اشاره به پستی خاندان او باشد.)، تو سزاوار سوختن در آتشی، در این هنگام مسلم بن عوسجه عرض کرد: فدایت شوم، ای فرزند پیامبر، اجازه می دهید تا او را با تیر بزنم؟ او در تیررس من است و تیرم به خطا نمی رود. این فاسق از بزرگترین ستمگران است؟ امام فرمود: تیر نزن؛ زیرا نمی پسندم که آغازگر جنگ باشم.
تَخَلُّفْ از جنگ به معنی سرپیچی و روی گردانی از جنگ است.
تَخَلُّفْ در لغت به معنی خلاف جستن، سرپیچی و روگردانی آمده است.
معنای اصطلاحی تخلف
در اصطلاح به کسی گفته می شود که بدون عذر شرعی، پشت جبهه بماند و با رزمندگان اسلام در صحنه نبرد با دشمنان خدا حضور نیابد چنین کسی از جنگ تخلف کرده و از متخلفان به شمار می آید.
فرق تخلف با فرار
تخلّف با فرار در این جهت فرق دارد، تخلّف سرپیچی کردن از دستور رفتن به جبهه است، ولی فرار،پشت کردن به جبهه جنگ است و برای هر دو در فقه اسلام و آیات و احادیث مطالبی آمده است.
مصداق آیات تخلف
...
این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هیچ سازمانی در مملکت آمادگی اداره ی خبری و تبلیغاتی جنگ را نداشت، در حالی که یکی از ضرورت های جنگ، اطلاع رسانی مناسب درباره ی آن و نیز اتفاقات پیرامون آن بود. در آن مقطع، منسجم ترین سازمان خبری در کشور، خبرگزاری «پارس» بود؛ لذا این خبرگزاری در این زمینه پیش قدم شد و دکتر کمال خرازی که سرپرستی خبرگزاری پارس را ـ که بعدها به خبرگزاری جمهوری اسلامی تغییر نام داد ـ عهده دار بود، از چند نفر از فعالان فرهنگی دعوت کرد تا در این زمینه به فعالیت بپردازند. ابتدا دفتری با عنوان اتاق جنگ در خبرگزاری پارس تأسیس شد. هدف از تأسیس این دفتر، پوشش اخبار جبهه و جنگ بود.
تأسیس اتاق جنگ، اولین قدم در ایجاد ستاد تبلیغات جنگ بود. متعاقب آن در خبرگزاری شیفت بندی شد، به این صورت که خانم ها و آقایانی که در خبرگزاری فعالیت می کردند و با علاقه داوطلب این کار شده بودند، به صورت نوبتی و ۲۴ ساعته به فعالیت های خود در زمینه ی پوشش دادن به اخبار جنگ بپردازند.
به لحاظ حضور دائمی نیروهای رده بالای خبرگزاری در اتاق اخبار جنگ، مقرر شد که در اخبار نیمه شب رادیو و هفت بامداد همیشه اخبار تازه ی جنگ پخش شود. این موضوعی بود که واحد مرکزی خبر نمی توانست از عهده ی آن برآید؛ چرا که واحد مرکزی رادیو و تلویزیون به صورت کاملاً اداری اداره می شد. از طرف دیگر اخبار جنگ، اخبار مهمی بود و اگر اشتباه می شد، در روحیه ی رزمندگان در جبهه ها تأثیر منفی می گذاشت.
علی رغم این مشکلات، روند مزبور ادامه یافت. تشکیل اتاق اخبار جنگ و عملکرد آن در مدت کوتاهی موجب شد خبرگزاری اعتبار لازم در این زمینه را کسب کند. روش کار در این اتاق به این صورت بود که از ۵ تا ۶:۳۰ صبح با مسئولان در جبهه های مختلف تماس گرفته می شد تا اخبار جنگ از آنان اخذ گردد.
علاوه بر آن با فرمانداران مناطق جنگی، فرمانده سپاه، ارتش، شهرداری و حتی با بیمارستان های مناطق جنگی نیز تماس گرفته می شد تا اخبار جمع آوری شود. اخبار پس از طبقه بندی، جهت پخش به رادیو و تلویزیون مخابره می شد. پخش این اخبار در ساعت ۷ صبح آغاز می شد و این کار ۱۰ تا ۱۱ شب هم تکرار می شد.
برای سهولت خبرگیری علاوه بر تهران در اغلب شهرستان ها نیز دفاتر اخبار جنگ تأسیس گردید. سرعت عمل این دفتر، باعث جلب اعتماد منابع دیگر خبری شد چون وقتی که منابع خبری در شهرستان ها می دیدند که ساعت ۵ صبح با آنها تماس گرفته می شد و خبر ساعت ۷ پخش می شود، به توانایی خبرگزاری اعتماد کردند. (ستاد تبلیغات…، ۸)
این در حالی بود که بر اساس حکم صریح امام، تبلیغات و اطلاع رسانی جنگ به شورای عالی دفاع واگذار شده بود. (صحیفه ی امام، ج۱۳، ۲۶۳ـ۲۶۴)


جنگ در دانشنامه ویکی پدیا

جنگ
جَنگ به درگیری سازمان یافته، مسلّحانه و غالباً طولانی مدتی گفته می شود که بین دولت ها، ملت ها یا گروه های دیگر انجام شده و با خشونت شدید، گسیختگی اجتماعی و تلفات جانی و مالی زیاد همراه است. از آن جا که جنگ یک درگیری مسلحانهٔ واقعی، ارادی و گسترده بین جوامع سیاسی است می توان آن را نوعی خشونت سیاسی تلقی کرد. هنگامی که جنگ (و دیگر گونه های خشونت) در جریان نباشند وضعیت صلح برقرار است.
در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) ریچارد ارت اسملی (برنده جایزه نوبل)، جنگ را به عنوان ششمین معضل (از میان ده معضل) که جوامع انسانی را تا پنجاه سال آینده تهدید می کنند معرفی کرد. در سال ۱۸۳۲ (۱۲۱۱) ژنرال کارل فون کلاوزویتس، فرمانده و نظریه پرداز نظامی پروسی در رساله ای به نام «پیرامون جنگ» چنین تعریفی از جنگ ارائه داد: «جنگ عملی مبتنی بر زور است تا دشمنان را مجبور به انجام خواسته مان کنیم.»
هرچند برخی از پژوهشگران، جنگ را غیرقابل اجتناب و جزء جدایی ناپذیر فرهنگ انسانی می دانند اما دیگران بر این باورند که جنگ تنها در شرایط اجتماعی فرهنگی یا زیست محیطی خاص گریزناپذیر است. برخی از پژوهشگران معتقدند که جنگ ربطی به نوع خاصی از نظام سیاسی یا اجتماعی ندارد بلکه همان طور که آقای جان کیگان در کتاب تاریخ جنگاوری آورده است، (جنگ مفهومی جهانی است که نوع و وسعتش توسط جامعه ای که هزینه هایش را می پردازد تعیین می شود) در مقابل کسانی هم هستند که می گویند از آن جا که جوامعی وجود دارند که در آن ها جنگ وجود ندارد می توان روحیه انسان را به دور از جنگاوری دانست.
فناوری ها و پتانسیل های جنگ که با سرعت زیاد رشد می کنند را می توان به شکل یک زنجیره تاریخی فرض کرد. در ابتدای این زنجیره جنگ های قبیله ای دوران پارینه سنگی قرار دارد. در آن جنگ ها سلاح غالب سنگ و چماق بود و در نتیجه تلفات جانی کمی به دنبال داشت. در سوی دیگر این زنجیره جنگ اتمی قرار دارد؛ جنگی که می تواند انقراض نسل بشر را به همراه داشته باشد.
«جنگ» (به انگلیسی: War) آلبومی از یوتو است که در سال ۱۹۸۳ میلادی منتشر شد.
«New Year's Day»
پخش: ۱ ژانویه ۱۹۸۳
«Two Hearts Beat as One»
پخش: ۱۱ مارس ۱۹۸۳
«Sunday Bloody Sunday»
پخش: ۱۱ مارس ۱۹۸۳
«جنگ» تک آهنگی از هنرمند اهل جامائیکا باب مارلی است که در سال ۱۹۷۶ میلادی منتشر شد. باب مارلی ترانه این آهنگ را به صورت تقریباً واژه به واژه بر اساس سخنرانی هایله سلاسی امپراتور اتیوپی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۶۳ سروده است. این ترانه در بریتانیا به صدر جدول ترانه های داغ مه ۱۹۷۶ رسید و تنها آهنگ باب مارلی بود که در آمریکا به جدول ده ترانه داغ راه یافت.
جنگ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
جنگ (آلبوم یوتو)
جنگ (آهنگ)
جنگ (ادبیات)
جنگ (فیلم)
جنگ (فیلم ۱۹۹۴)
جنگ (فیلم ۲۰۰۲)
جنگ (مشهد)
جُنگ یا بیاض مجموعه ای از داستان ها و مطالب خواندنی، خاصه شعر است که با سلیقه و همت یک یا چند تن گردآوری شده باشد. جنگ واژه ای جاوه ای به معنی کِشتی و مترادف سفینه در عربی است و نامگذاری آن به بیاض به علت قطع دراز (=بیاضی) این مجموعه ها در قدیم بوده است. سفینه که سابقه ای دراز در ادبیات فارسی دارد، شکل قدیم تر جنگ به شمار می رود. جنگ به لحاظ محتوای دارای انواعی است. جنگ ها را گاه کشکول و ندرتاً جریده و خرقه و دستور نیز خوانده اند.
«جنگ» (انگلیسی: The War (1994 film)) یک فیلم به کارگردانی جون آونت است که در سال ۱۹۹۴ منتشر شد.
جنگ (به هندی: Jung) فیلمی محصول سال ۱۹۹۶ و به کارگردانی تاتیننی راما رائو است. در این فیلم بازیگرانی همچون میتون چاکرابورتی، اجی دیوگن، آدیتای پانچولی، رمیها، تینو آناند ایفای نقش کرده اند.
«جنگ» (روسی: Война) یک فیلم به کارگردانی آلکسی بالابانوف است که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به سیرگَی سیرگَیوویچ بدروف اشاره کرد.
جنگ (به انگلیسی: War) عنوان فیلمی رزمی و اکشن است که توسط فیلیپ آتول ساخته و در سال ۲۰۰۷ میلادی اکران عمومی شد.
جنگ (مشهد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است.
جنگ ۱۸۱۲ بین ایالات متحده و امپراتوری بریتانیا روی داد. محدودیت های تجاری، زندانی شدن ملوانان آمریکایی توسط نیروی دریایی بریتانیا و ادامه مسائل بعد از استقلال و همچنین امکان الحاق کانادا به ایالات متحده، آمریکایی ها را به اعلان جنگ علیه بریتانیا ترغیب کرد. در بحبوحه این جنگ بریتانیایی ها درگیر جنگ با ناپلئون و فرانسه در اروپا بودند. در جریان این جنگ واشنگتن به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد و قسمتهایی از این شهر و از جمله کاخ سفید به آتش کشیده شد. سرخپوستان آمریکا نیز به یاری انگلستان بر ضد آمریکا جنگیدند. این جنگ با شکست انگلستان و سرخپوستان از آمریکا به پایان رسید.
جنگ در سه صحنه مختلف انجام شد. اول در دریا کشتی های نیروی دریایی و دزدان دریایی از هر دو طرف به یکدیگر حمله کردند و بریتانیایی ها ساحل امریکا در اقیانوس اطلس مسدود کرده بودند. دوم بیشتر نبردها در در جبهه کانادا-امریکا و اطراف دریاچه بزرگ و رود سنت لورنس وشمال انتهایی دریاچه چامپلین رخ داد. و سومین در جنوب امریکا و ساحل خلیج مکزیک که نبردهای اصلی زمینی مانند نبرد نیواورلئان که به شکست بریتانیایی ها و متحدین سرخپوست انان انجامید. هر دو طرف به قلمرو دیگری یورش بردند اما یا نا موفق بودند یا موفقیت های موقتی کسب می کردند که به وسیله پیمان گنت تمام قلمروهای اشغال شده به مالک قبل از جنگ آن برگردانده شد.
به این خاطر که قسمت اصلی نیرویی زمینی و دریایی بریتانیا درگیر جنگ های ناپلئونی بودند بریتانیا در ابتدا سیاست دفاعی در جنگ داشت که باعث تهاجم چندین باره امریکا به کانادای شمالی و جنوبی شد. به هر حال ایالات متحده امریکا در ۱۸۱۳ کنترل دریاچه ایره رو بدست گرفت و بخش های زیادی از انتاریو غربی را اشغال کرد و به دورنمای یک کنفدراسیون سرخپوستی که قرار بود دولتی سرخپوستی و تحت الحمایه بریتانیا باشد پایان داد.
در ۱۸۱۴ بریتانیا در تهاجمی میین را اشغال کرد و آن را تا پایان جنگ در اختیار گرفت. در جنوب غربی ژنرال اندرو جکسون امریکایی قدرت کریک را در هم شکست. با شکست ناپلئون در ۶ اوریل ۱۸۱۴ بریتانیا سیاست مهاجمانه قوی تری را در پیش گرفت و نیروی تهاجمی بزرگی ارسال شد. با پیروزی در نبرد بلادن بورگ در اگوست ۱۸۱۴ بریتانیایی ها توانستند واشنگتن را تسخیر کرده و به آتش بکشند. پیروزی امریکایی ها در سپتامبر ۱۸۱۴ و ژانویه ۱۸۱۵ به انها این اجازه را داد تا هر سه یورش بریتانیا به نیویورک بالتیمور و نیو اورلئان را پس بزنند.
در ایالات متحده امریکا نبرد نیواورلئان ۱۸۱۵ و نبرد بالتیمور الهام بخش برخی از ابیات سرورد ملی این کشور بوده است.
در کانادا مراسمی در بزرگداشت خاطره این جنگ بخصوص نبرد کوین استون انجام می شود. از دید بسیاری از کانادایی ها این جنگ تلاشی بوسیله ایالات متحده امریکا برای الحاق کانادا بود همچنین این مراسم جشنی برای دویست سال صلح بین امریکا و کاناداست.
در بریتانیا از این جنگ بسیار کم یاد می شود و بیشتر به عنوان جنگی جانبی بخاطر گشورگشایی های ناپلئون در نظر گرفته می شود که باعث دوره ای جدید از صلح و تجارت بین بریتانیا و امریکا شد.
جنگ ۱۸۶۲ داکوتا که خیزش سوها و خیزش داکوتا هم نامیده می شود منازعه ای مسلحانه بین ایالات متحده آمریکا و گروه های مختلفی از سوهای شرقی (یا داکوتاهای شرقی) بود. در ۱۷ اوت ۱۸۶۲ در کرانهٔ رود مینه سوتا در جنوب غربی مینه سوتا شروع شد. با اعدام دسته جمعی ۳۸ مرد داکوتا در ۲۶ دسامبر ۱۸۶۲ در منکیتو، مینه سوتا خاتمه یافت.
جنگ اسرائیل و لبنان که در اسرائیل به جنگ دوم لبنان (به عبری: מלחמת לבנון השנייה) و در لبنان به جنگ ژوئیه (عربی: حرب تموز) معروف است، جنگی است که به مدت ۳۳ یا ۳۴ روز بین ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان به وقوع پیوست و دامنه آن شمال اسرائیل و سراسر لبنان را دربرگرفت.
حزب الله لبنان
امل
حزب کمونیست لبنان
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین - فرماندهی کل
حزب ملی اجتماعی سوریه
اسرائیل
حسن نصرالله
عماد مغنیه
نبیه بری
علی قانصوه
خالد حدادی
احمد جبریل
قاسم سلیمانی
ایهود اولمرت (نخست وزیر اسرائیل)
عمیر پرتز
دان حالوتس
موشه کاپلینسکی
عودی آدم
الیعاذر شکدی
دیوید بن بعشت
چند صد سرباز
۱۰٬۰۰۰ نیروی زمینی ارتش اسرائیل
‎(به علاوه نیروی هوایی اسرائیل و نیروی دریایی ارتش اسرائیل)‏
کشته:
50 (تخمین حزب الله لبنان)
≤۵۰۰ (تخمین منابع رسمی لبنانی)

۵۰۰ (تخمین منابع رسمی سازمان ملل)

530(تخمین منابع رسمی اسرائیلی)
اسیر: ۱۳
شبه نظامیان حزب کمونیست لبنان: کشته: ۱۲
شبه نظامیان جبهه خلق برای آزادی فلسطین - فرماندهی کل: کشته: ۲
شبه نظامیان جنبش امل: کشته: ۱۷
کشته: ۱۱۹
زخمی: ۴۰۰+
اسیر: ۲
دولت لبنان اذعان داشت بیشتر کشته شدگان غیر نظامیان بودند، ولی بین تعداد کشتگان نظامی و غیرنظامی تمیز نداده است.
غیر نظامیان اسرائیلی:
۴۳ کشته
۱٬۴۸۹ زخمی، ۲٬۷۷۳ نفر نیز دچار شوک و وحشت شده
این جنگ با قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۰۶ پایان یافت. مرزی در این جنگ جابه جا نشد و دربارهٔ پیروز جنگ هم اختلاف نظرهایی بوجود آمد به طوری که هر کدام خود را پیروز می خوانند و دیگری را شکست خورده معرفی می کنند، حتی در مورد طول جنگ و آغازگر آن نیز هیچ کدام از طرفین نظر یکسانی ندارند.
این جنگ به نام های جنگ ۳۳ روزه، جنگ ۳۴ روزه و جنگ تموز نیز معروف است.
جنگ های ۵۸۲ تا ۵۹۱ در دوره هرمز چهارم پادشاه ساسانی رخ داد و نزاع بر سر اختلافات مرزی بود این جنگ ها با پیروزی های روم و گاه با پیروزی های ایران همراه بود.
جُنگ ۷۷، نام یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی مهران مدیری است که در سال ۱۳۷۷ به صورت روزانه از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. از جمله باریگران این اثر می توان به مهران مدیری، حمید برزگر، عارف لرستانی، بیژن محتشم، لاله صبوری، سروش صحت، علی ابوالحسنی و محمد رضا عرفانی اشاره کرد.
جُنگ ۷۷، نام یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی مهران مدیری است که در سال ۱۳۷۷ به صورت روزانه از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. از جمله باریگران این اثر می توان به مهران مدیری، حمید برزگر، عارف لرستانی، بیژن محتشم،لاله صبوری، سروش صحت، علی ابوالحسنی و محمد رضا عرفانی اشاره کرد.
جنگ آخرالزمان (به اسپانیایی: La guerra del fin del mundo) رمانی از ماریو بارگاس یوسا رمان نویس برجسته پرویی است. این کتاب روایت داستانی شورش و جنگ کانودوس است که اواخر قرن نوزدهم در منطقه باهیا در شمال شرقی برزیل اتفاق افتاد.
این رمان اولین رمان یوسا است که رویدادهای آن در کشوری غیر از پرو، یعنی برزیل، و در زمانی غیر از دوره معاصر نویسنده، یعنی در قرن نوزدهم، روی می دهد.
براساس برخی از اعتقادات اسلام حضرت مهدی زمانی رجعت می کند که جنگی ویرانگر جهان را نابود کند . این جنگ میان دجال و هواداران مهدی به راه خواهد افتاد که نتیجه محتوم آن پیروزی سربازان الهی خواهد بود . مهدوی مسیحی معتقدند این جنگ از سرزمین های مقدس مکه شروع می شود و آن زمانی است که یهودیان مسجد الاقصی را ویران می کردند و به جای آن ستاره داوود (علامت تلما یا شیطان پرستی بر گرفته از کابالا ) را ساخته باشند . در این جنگ یهودیان بدست سربازان مهدی نابود خواهند شد و مسجد الاقصی باز سازی می شود و کلمه الله در بالای مسجد الاقصی به جای ماه و ستاره گذاشته می شود و جهان از پلیدی ها پاک می گردد . بر اساس این نگرش کمک به مسیحیان برای نابودی یهودیان کابالا به یک وظیفه دینی برای بنیادگرایان مهدوی بدل می شود . با به قدرت رسیدن شیعه در عربستان در سال ۳۰۰ نگرش جنگ آخرالزمانی در بین شیعیان تقویت شد. هم زمانی آن با معجزه شش هزاره ( ظهور مهدی در آستانه هزاره ششم ) به فراگیر شدن نگرش جنگ آخرالزمانی در اسلام و شیعه کمک کرد .
جنگ آدوا (به گویش ایتالیایی Adua)، جنگی است که در ۱ مارس ۱۸۹۶ میان پادشاهی اتیوپی و پادشاهی ایتالیا نزدیک آدوا، اتیوپی روی داد. این جنگ نقطهٔ اوجی از نخستین جنگ های ایتالیا-اتیوپی برای حفظ حق فرمانروایی اتیوپی بود.
تا آغاز سدهٔ بیستم میلادی تقریباً بیشتر آفریقا میان قدرت های اروپایی تقسیم شده بود از این میان جمهوری نوپای لیبریا در غرب سواحل قاره و اتیوپی در نقطهٔ استراتژیک شاخ آفریقا از این تقسیم جان سالم به در برده بود. در آن دوران، پادشاهی ایتالیا در به استعمار کشیدن و تقسیم آفریقا، یک تازه وارد بود و به تازگی دو منطقه از افریقا، اریتره و سومالی را در استعمار خود درآورده بود هز دوی این مستعمره ها نزدیک اتیوپی در شاخ آفریفا بود.
۵ روز جنگ (انگلیسی: 5 Days of War) فیلمی آمریکایی در سبک اکشن، جنگی و درام به کارگردانی رنی هارلین است که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد.
آلیتا: فرشته جنگ (انگلیسی: Alita: Battle Angel) یک فیلم به کارگردانی رابرت رودریگز است که در سال ۲۰۱۸ منتشر خواهد شد.
فیلمنامه فیلم اقتباسی از مانگای علمی–تخیلی آلیتا فرشته جنگ نوشته یوکیتو کیشیرو نویسنده ژاپنی است.
آمرزش خوانی جنگ (انگلیسی: Assembly) یک فیلم در سبک درام است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ژانگ هانیو و هو جون اشاره کرد.
«اتاق جنگ» (انگلیسی: War Room) یک فیلم درام در مورد دین مسیحیت به کارگردانی آلکس کندریک است که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد. کارگردان این فیلم آلکس کندریک می باشد. این فیلم در لیست فیلم های پرفروش آمریکا در سال ۲۰۱۵ قرار دارد.
ادبیات جنگ نوشته ها و آثاری است که به نوعی به جنگ و مسائل مرتبط با آن می پردازد. جنگ نامه ها و ظفرنامه ها و جهادیه ها و فتح نامه ها را می توان از این نوع ادبیات دانست. در دورهٔ معاصر ادبیات جنگی به نوشته ها و آثاری اطلاق می گردد که محول اصلی مضامین آنها جنگ ایران و عراق است و در این معنی با عناوین دیگری چون ادبیات مقاومت یا ادب مقاومت نیز مورد اشاره قرار می گیرد. منظومهٔ جنگ نامه کشم و رمان زمین سوخته (کتاب) و اغلب اشعار سلمان هراتی نمونه های قدیم و جدید از این نوع ادبیات در زبان فارسی است.
اربابان جنگ ( به انگلیسی The Warlords ) که تحت عنوان خون برادران ( به انگلیسی The Blood Brothers ) نیز شناخته میشود ، عنوان فیلمی است رزمی, حماسی, اکشن به کارگردانی پیتر چان محصول سال ۲۰۰۷ میلادی .
اعلان جنگ فرمانی ست رسمی که توسط دولت یا رهبر یک کشور تصویب می گردد و به معنای آغاز شرایط جنگی مابین کشور فوق با کشور و یا کشورهای دیگر است.
اونیموشا: اربابان جنگ (به انگلیسی: Onimusha: Warlords) نام یک بازی ویدئویی در سبک اکشن-ماجراجویی است که توسط شرکت کپ کام توسعه یافته و در سال ۲۰۰۱ منتشر شده است. این بازی در سال ۲۰۰۱ برای پلی استیشن ۲، و در سال ۲۰۰۲ یک نسخه ارتقاء یافته با عنوان گنما اونیموشا (به انگلیسی: Genma Onimusha) برای کنسول ایکس باکس عرضه شد. همچنین بر اساس نسخه اصلی بازی یک نسخه سازگار شده از آن نیز برای مایکروسافت ویندوز در دسترس قرار گرفت، اگرچه این بازی تنها در آسیا و روسیه منتشر شد.
«این یعنی جنگ» (انگلیسی: This Means War (film)) یک فیلم در سبک کمدی رمانتیک به کارگردانی جوزف مک گینتی نیکول است که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد.
بازی جنگ (به نام ادای جنگ یا جنگ نشسته هم شناخته میشود) نبردی است در جنگ جهانی دوم که در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۳۹ با حمله ارتش آلمان نازی به خاک فرانسه شروع شد.در این حمله ماهها سربازان بریتانیایی و فرانسوی در برابر سربازان آلمانی در شرق فرانسه موضع گرفته بودند بی آنکه جتی یک تیر شلیک کنند.به همین دلیل این نبرد در بریتانیا به بازی جنگ یا ادای جنگ و در آلمان به جنگ نشسته مشهور شد.
یک بازی تکراری که در اصل در گروه های آکادمیک و توسط شبیه سازی کامپیوتر برای سال ها به منظور مطالعه ی استراتژی های ممکن هم کاری و هجوم انجام می شده است. چنانچه مدافعان صلح در طی زمان ثروتمندتر شوند، واضح است که به راه انداختن جنگ هزینه ای بیشتر از آن چیزی که در ابتدا پیش بینی شده بود را به همراه خواهد داشت. تنها استراتژی که ثروت را با سرعت بیشتری به دست آورد، یک چنگیزخان بود، یک مهاجم ثابت که به طور پیوسته برای رسیدن به منابع، جنگ به راه می انداخت. این امر منجر به ایجاد استراتژی "شخص خوب برانگیزاننده" شد. چندین بازیکن برای بدست آوردن ثوت با یکدیگر همکاری می کنند در حالیکه مهاجم ثابت در حال خونریزی است. این عملیات در اثل منجر به ایجاد پیمان هانزایی در قرن های بعدی برای تجارت و دفاع متقابل از چپاول وایکینگ ها شد.
بازی صلح و جنگ یک نوع از معمای زندانی های تکراری است که در آن تصمیم های هم کاری و عدم همکاری با صلح و جنگ جایگزین شده اند. این استراتژی ها در نوع دوستی دوجانبه، این به آن در یا "شخص خوب برانگیزاننده]] مشابه باقی می مانند. این استراتژی به سادگی عبارت است از برقراری صلح در اولین تکرار بازی (سرگرمی)؛ پس از آن، بازیکن کاری را که حریفش در حرکت قبل انجام داده است را انجام می دهد. یک استراتژی کمی بهتر "این به آن در به همراه بخشش" است. هنگامی که حریف جنگ به راه می اندازد، در حرکت بعد، بازیکن بعضی وقت ها با یک احتمال کم، صلح را می پذیرد. این کار، باعث فرار از به هدر دادن چرخه های انتقام جویی، انگیزه ای مشابه قانون کو در بازی گو، می شود. "این به آن در به همراه بخشش" هنگامی بهترین است که اطلاع رسانی غلط نیز در کار باشد، هنگامی که حرکت یک نفر به غلط به حریف گزارش می شود. یک ماتریس نتیجه و سود نوعی برای دو بازیکن (A و B) در یک تکرار این بازی به صورت زیر است:
در اینجا، منابع یک بازیکن دارای ارزش 2 است، نیمی از آن باید برای جنگ صرف شود. در این مورد، یک تعادل نش وجود دارد، یک بهترین جواب دوجانبه برای یک تکرار بازی، در اینجا (جنگ، جنگ)، و طبق تعریف، بازیکن ها از پیامدهای تکرارهای بعدی غافلند. بهینگی "شخص خوب برانگیزاننده" به تکرارها بستگی دارد. این که چه تعداد تکرار مورد نیاز است، به صورت احتمالی به ماتریس نتیجه و سود و احتمالات انتخاب ها بستگی دارد.
بازی های جنگ (انگلیسی: WarGames) یک فیلم در سبک مهیج و علمی-تخیلی سخت به کارگردانی جان بدهام است که در سال ۱۹۸۳ منتشر شد.
مختصات: ۳۵°۴۱′۲۳″ شمالی ۵۱°۲۴′۵۴″ شرقی / ۳۵.۶۸۹۷۳۱° شمالی ۵۱.۴۱۵۰۴۹° شرقی / 35.689731; 51.415049
باشگاه افسران وزارت جنگ یا باشگاه افسران ارتش بنایی مربوط به دوران رضاشاه است که در شمال میدان مشق تهران، کنار عمارت قزاقخانه جای گرفته است. پس از انقلاب این ساختمان به وزارت امور خارجه ایران واگذار شد و با نام ساختمان شماره ۷ وزارت خارجه مورد بهره برداری اداری قرار گرفت.
بهانهٔ جنگ یا کِیسوس بللی (Casus belli) عبارت لاتینی است که به «عمل یا رویدادی که به عنوان آغاز یا توجیه جنگ استفاده می شود» اطلاق می شود. این عبارت در لغت به معنای «دلیل جنگ» است. در برخی از موارد ممکن است که رویدادها و دلایل، مهم نباشد و دلیل واقعی جنگ چیز دیگری باشد.
پیش درآمدی برای جنگ (انگلیسی: Prelude to War) یک فیلم در سبک مستند به کارگردانی فرانک کاپرا و آناتول لیتواک است که در سال ۱۹۴۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به والتر هیوستون اشاره کرد.
پیک نیک در میدان جنگ فیلمی به کارگردانی سیدرحیم حسینی و نویسندگی مجتبی خشک دامن ساختهٔ سال ۱۳۸۳ است.
تحصیل فتح جنگ (به انگلیسی: Fateh Jang Tehsil) یک تحصیل در پاکستان است که در پنجاب واقع شده است. تحصیل فتح جنگ ۸۶۶ کیلومتر مربع مساحت دارد.
تفنگدار دریایی ۵: میدان جنگ (انگلیسی: The Marine 5: Battleground) فیلمی است که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به د میز اشاره کرد.
تلفات جنگ (به انگلیسی: Casualties Of War) فیلمی در ژانر درام جنگی به کارگردانی برایان دی پالما محصول سال ۱۹۸۹ است. در این فیلم بازیگرانی مثل مایکل جی فاکس و شون پن نقش آفرینی کرده اند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های جنگ

جنگ به درگیری سازمان یافته، مسلّحانه گفته می شود که بین دولت ها، ملت ها یا گروه های دیگر انجام شده و با خشونت شدید، گسیختگی اجتماعی و تلفات جانی و مالی همراه است.
• «آغاز و پایان نبرد توسط خون صورت می گیرد.» -> همر
• «آماده شدن برای جنگ یعنی نگاهداری صلح.» -> جورج واشنگتن
• «آن چه را که دشمن علیه آن می جنگد، باید مورد حمایت ما قرار گیرد؛ آن چه را که مورد حمایت دشمن است، باید علیه آن مبارزه کنیم.» -> مائو تسه تونگ
• «ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ ها و مخالفت با اندیشه های فلسفی و تحقیقات علمی هستند. کتاب هایی که به نام مقدس آسمانی معروف اند، کتب خالی از ارزش و اعتبارند و آثار کسانی از قدما مانند افلاطون و ارسطو و سقراط خدمت مهم تر و مفید تری به بشر کرده است.» -> محمد زکریای رازی
• «استعمال دخانیات، بیشتر از تمام جنگ ها انسان را به خاک سپرده است.» -> یوهان ولفگانگ گوته
• «اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم همه دشمنان نابود می شدند.» -> بیسمارک
• «اگرچه جنگ برای اصلاح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می گردد لیکن حقیقت این است که در طی جنگ در حیات اجتماعی و سیاسی بحرانی عظیم پدیدار می شود.» -> رالف والدو امرسن
• «اگر ما از افزون طلبی چشم بپوشیم جنگ هم تکرار نخواهد شد.» -> کورت توخلسکی
• «اگر مردم با این همه پول که در راه جنگ خرج می کنند زمین بخرند، ارزانتر از زمین هائی که به وسیله جنگ و خون ریزی به دست می آورند، تمام می شد.» -> فرانکلین
• «اگر می توانستیم جزئیات حوادث را بشناسیم شاید در حین موازنه سود و زیان ، جنگ را کاری نافع نمی یافتیم زیرا فتوحات در قبال خساراتش ارزش ندارد.» -> بایرون
• «انسان با جنگ چشم از دنیا می پوشد.» -> اسمیت
• «انگلیسی ها به بوشهر حمله کردند و درآنجا با مقاومتی بی باکانه ولی ناکارآمد مواجه شدند، اما مردانی که در بوشهر می جنگیدند، جزء ارتش منظم نبودند؛ جنبش مقاومت از افراد محلی فارس و عرب ساحل نشین تشکیل شده بود.» -> فریدریش انگلس
• «اگر نظامیان با ذهنیت سیاسی به مدیریت جنگ بیندیشند و به فکر اقدامات دیپلماتیک باشند که نمی توانند بجنگند. از سوی دیگر، اگر سیاستمداران با ذهنیت نظامی به جنگ نگاه کنند که نمی توانند پای میز مذاکره بنشینند. بنابراین به نظر من شکاف ناشی از اختلاف دیدگاه سیاسیون و نظامیان واقعیتی غیرقابل انکار و طبیعی است.» -> محسن رشید
• «با چنین کم دشمنان کی خواجه آغازد به جنگ// اژدها را جنگ ننگ آید که با حربا کند» -> منوچهری دامغانی
• «بانک ها از ارتش آماده به جنگ، خطرناک ترند.» -> توماس جفرسون
• «برخی بهانه جویی می کنند و دلشان می خواهد به ایران لطمه بزنند، حضور من در کاهش جنگ روانی علیه ایران و اتباع ایران مؤثر بود و می توانستیم فضا را عوض کنیم.» -> محمد خاتمی
• «به خود گفتا جواب است این، نه جنگ است// کلوخ انداز را پاداش سنگ است» -> نظامی
• «به هم چون بود مهر و کین گاه جنگ// ابا آبگینه کجا ساخت سنگ» -> اسدی طوسی
• «به هنگام صلح، پسران، پدران خود را به خاک می سپارند؛ در زمان جنگ، پدران، پسران خودرا.» -> هرودوت
• «بگذارید از بیان این حقیقت نگران نباشیم که جهان در جنگ است زیرا صلح را گم کرده است.» -> پاپ فرانسیس
• «پا تهی گشتن به است از کفش تنگ// رنج قربت به که اندر خانه جنگ» -> مولوی
• «پیشه وری که نداند چه گونه به جنگ نگرانی برود، جوان مرگ می شود.» -> آلکسیس کارل
• «تا کی بود بهانه و تا کی بود عتاب// این عشق نیست جانا جنگ است و کارزار» -> فرخی سیستانی
• «تمام جنگ ها راهزنی هستند.» -> ولتر
• «تنها در فردای روز صلح است که جنگ های حقیقی ملل آغاز می گردد، این جنگ ها که به صورت جنگ های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی خودنمائی می کنند، در تعیین سرنوشت ملل خیلی مؤثرتراز جنگ های نظامی است.» -> گوستاو لوبن
• «جنگ از نظر من موضوع بسیار مهمی است و نباید به آسانی از کنار آن بگذریم. در جنگ مسئله انتخاب مطرح می شود و در جنگ انسان ها دائم در مرحله انتخاب قرار می گیرند… جنگ مسئله انتخاب بشر است. اینکه یک انسان بین مرگ و زندگی مرگ را انتخاب می کند مسئله بسیار مهم و عجیبی است.» -> نرگس آبیار
• «جنگ از الفاظ خیزد، وز معانی آشتی// پارسی تو گفت و تازی انت و ترکی سن سنی» -> ادیب پیشاوری
• «جنگ تهاجمی، جنگ وحشی ها است؛ آن که از خود دفاع می کند، محق است.» -> ولتر
• «جنگجویان و راهبان، هیچ کدام در تأمین معاش کشوری، مفید واقع نمی شوند.» -> یوهان گوتفرید هردر
• «جنگ خونین متضمن هیچگونه سودی نیست جز این که به تعداد گورهای سیاه رنگ، می افزاید.» -> لامارتین
• «جنگ روی جنگ تغذیه می کند.» -> ناپلئون بناپارت
• «جنگ شیوهٔ آموزشی خداوند برای آموختن جغرافیا به آمریکایی هاست.» -> آمبروز بی یرس
• «جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند، به نفع کسانی است که یکدیگر را می شناسند ولی همدیگر را نمی کشند.» -> ناشناس
• «جنگ قانون ابدی زندگی است و صلح راحت باش میان دو جنگ است.» -> فریدریش نیچه
• «جنگ، قوانین را خاموش می کند.» -> سیسرو
• «جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه // چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند» -> حافظ
• «جنگی هرچند زورمند بود از حیلت مستغنی نگردد.» -> بزرگمهر
• «جوان، کینه را شاید و جنگ را// کهن پیر، تدبیر و فرهنگ را» -> اسدی طوسی
• «چو تابت نباشد به جنگ و ستیز// از آن به نباشد که گیری گریز» -> فردوسی
• «چون دشمن از خانه خیزد با بیگانه جنگ بالا گیرد.» -> ابوالفضل بیهقی
• «چون که بی رنگی اسیر رنگ شد // موسیی با موسیی در جنگ شد» -> مولوی
• «حکومت شوراها طلسم جادو و اعجازکننده نیست و نمی تواند با یک حرکت دست تمام نقایص گذشته، بیسوادی، عقب ماندگی فرهنگی، ویرانی های جنگ وحشیانه را بازسازی و چپاول گری های سرمایه داری را جبران کند. اما شرایطی را فراهم آورده است که بتوانیم به سوسیالیسم دست یابیم. سوسیالیسم به کسانی که در گذشته مظلوم واقع شده اند، امکان می دهد تا برخیزند و مدیریت تولید را هرچه بیشتر و وسیعتر به دست گیرند.» -> ولادیمیر لنین
• «حماقت هیچ کس به اندازه ای نیست که جنگ را به صلح ترجیح دهد.» -> هرودوت
• «خوی کبک صلح و خوی باز جنگ// شتاب است دیو و فرشته درنگ» -> ادیب پیشاوری
• «در جنگ کاملاً قانونی است که دشمن را هر در نقطه ای دیدی بکوبی.» منبع :«مصاحبه با تاریخ» نوشتۀ «اوریانا فالاچی»، نشر علم، چاپ۱۳۹۰، ص ۱۵۷ -> جرج حبش
• «در جنگ بعدی کسانی که زنده مانده اند به حال رفته گان رشک خواهند برد.» -> خروشچف
• «دونوبت حذر در خور جنگ نیست// یکی روز مرگ و دوم روز زیست// چو در زینهار قضا خفت تن// به شب نیز بستر به میدان فکن// زبالین و گر مرگ برداشت سر// به سر گو دگر نازبالین مخر» -> علی اکبر دهخدا
• «دیروز نیچه گفته بود که تمدن جدید قربان گاه خدای مهر و شفقت که سرمنشاء همه ارزش های والای انسانی است، شده است. او گفته بود که ما خدا را کشتیم و دیری نخواهد پایید آثار ویرانگر این جنایت آشکار خواهد شد. نیچه البته برای بازآفرینی ارزش های والا در انتظار ابرمرد بود که با اراده معطوف به قدرت، جهان ِ نو را بسازد، ولی به زودی ابرمرد آرمانی او در چهره نظام ناسیونال سوسیالیسم هیتلری ظهور کرد تا به بهانه ایجاد فضای حیاتی برای خود، نه تنها ملت شایسته آلمان را گروگان هدف هراس آور خویش گرفت و نه تنها هزاران یهودی و غیریهودی بی گناه را به کام مرگ فرستاد، بلکه امید و آینده بشریت را بر ویرانه های به جا مانده از جنگی خانمان سوز سوگ وار کرد.» -> محمد خاتمی
• «رعیت را با جنگ چکار باشد.» -> ابوالفضل بیهقی
• «رهایی از آن کسی است که خود را به خطر افکند، و تباهی از آنکه در کار درنگ کرد .» نهج البلاغه، خطبه، ۱۲۳ -> علی بن ابی طالب
• «ز پیکار، بد، دل هراسان بود// به نظاره بر جنگ، آسان بود» -> اسدی طوسی
• «شبیخون بـود پیشـه بد دلان// از آن ننگ دارند جنگی یلان» -> اسدی طوسی
• «صلح در کلبه ها، جنگ در کاخ ها» -> گئورگ بوشنر
• «صلح ناحق بهتر از جنگ محق است.» -> میکل آنژ
• «صوفیان عشق را علاج همه دردها و کیمیای وجود تعریف کرده اند. عشق فقر را به ثروت تبدیل می کند، گدا را به شاهزاده، جنگ را به صلح، جهل را به دانش و جهنم را به بهشت مبدل می سازد.» -> حسین الهی قمشه ای
• «علی رغم تمام پیش داوری ها و نظریاتی که به ناآگاهی و بربریت آن ها اشاره دارد، و علی رغم تمام مواردی که ذکر می کنند، باید بپذیریم که این جنگ، یک جنگ مردمی است. و در یک جنگ مردمی و قیام ملی، ابزارها و شیوه هایی که مردم بکار می برند، قابل مقایسه با قواعد رایج در جنگ منظم نیست.» -> فریدریش انگلس
• «فروشندگان تمدن که بر روی شهرهای بی دفاع گلوله های آتشین شلیک می کنند و علاوه بر کشتار مردم، از تجاوز به زنان هم ابا ندارند، چنین شیوه هایی را (جنگ مردمی) می توانند پست، بربر و فجیع قلمداد کنند.» -> فریدریش انگلس
• «فقط در موقع صلح است که اهالی کشوری می توانند بار سنگین جنگ را احساس کنند.» -> بایرون
• «قحط و بیماری در مقام مقایسه با جنگ چیزی نیست، زیرا خود این دو نیز زائیده عواقب وخیم و ناهنجار جنگ هستند.» -> ویکتور هوگو
• «قدرت در روزگار ما بی مقصد، بی مسؤولیت و حتی بی خواست و آرزو است. قدرت چیزی جز خود را نمی خواهد و قدرتی که در پی دستیابی به قدرت است، مصداق بارز «نهیلیسم» است و این است فاجعه بزرگ روزگار ما که در جنگ ها، اشغال ها، آوارگی انسان ها، پایمال کردنِ حق و حقوق ملت ها و ترور و خشونت تجلی می کند و این است راز و رمز مصیبتی که در اثر استخدام علم، هنر و دین توسط قدرت و اشتهای سیری ناپذیر قدرت های ریز و درشت روزگار ما برای استیلا برآنچه آن را «غیرخودی» و «دیگری» می دانند نصیب ما شده است و جهان ما را ناامن و از نعمت محبت و همدلی محروم کرده است.» -> محمد خاتمی
• «کجا فغان زجغد جنگ و مرغوای او// که تا ابد بریده باد نای او// کجاست روزگار صلح و ایمنی// شکفته مرد و باغ دلگشای او// کجاست عهد راستی و مردمی// فروغ عشق و تابش صدای او// کجاست دور یاری و برابری// حیات جاودانی و صفای او// زهی کبوتر سپید آشتی// که دل برد سرود جان فزای او// رسید وقت آن که جغد جنگ را// جدا کنند سر به پیش پای او» -> محمدتقی بهار
• «مرادی که در صلح گردد تمام // چه باید سوی جنگ دادن لگام» -> فردوسی
• «مردم دنیا همچون دیوانگان کور و کر به جان هم می افتند و یکدیگر را ندیده و نشناخته می درند و بر این دیوانگی نام جنگ افتخار می گذارند.» -> ناشناس
• «مرگ را فراخوان و فتنه خفته جنگ را بیدار کن.» -> ویلیام شکسپیر/ ژولیوس سزار
• «مسلمانان باید امروز با تمسک به کتاب آسمانی و سنت دینی خود، مبشّران صلح و امنیت و آزادی و عدالت باشند و قدرت های بزرگ نیز نباید با تحریک گروهی که جز حقد و کینهٔ مسلمانان را در سینه ندارند جنگ تبلیغاتی و نظامی علیه مسلمانان را ادامه دهند.» -> محمد خاتمی
• «مشکل ما اینست که دولت آمریکا بلاانقطاع دروغ می گوید؛ در دوران جنگ سرد درباره عمل کردش سکوت می کرد ولی حالا بااین خطر مواجه ایم که همین فردا بغداد را بمباران کنند و برای مشروعیت عمل کرد خود گزارش سازمان های امنیتی را به ما ارایه می کنند که ما هم از صحت و سقم آن بی خبریم.» -> ریچارد رورتی
• «ملتی که همیشه در فقر، بی سوادی و ناآگاهی نگه داشته شده، خریدار متاع بنیادگرایی مذهبی است. از طرف دیگر سیاستمداران ما هم از این دور باطل جنگ و خشونت سود جسته و بر قدرت و ثروت خود می افزایند. جهالت باعث لجاجت ما شده و لجاجت ما باعث خشونت ما شده است.» -> صدیق برمک
• «من به صراحت اعلام می کنم، امروز هرکس سخن از جنگ های صلیبی بگوید و نظرش تحریک مسیحیان و مسلمانان یا غرب و شرق باشد و یا اهداف خاص و وهم آلود خود را در پسِ پرده دفاع از آزادی و دموکراسی پنهان کند و با این نام و عنوان، اصول مسلّم حقوق بشر و اخلاق را زیرپا بگذارد، عملی غیراخلاقی و ناپسند انجام داده است و باید محکوم شود.» -> محمد خاتمی
• «من با فرضیهٔ جنگ محق موافق نیستم، به عقیدهٔ من جنگ یا ضروری است یا غیرضروری؛ جنگ علیه هیتلر ضروری بود اما علیه ویتنام لزومی نداشت.» -> ریچارد رورتی
• «من در جنگ شرکت کردم، تنها به این دلیل که پیوند عشق خود را به زندگی مستحکم تر نمایم.» -> گئورگ بوشنر
• «من رئیس جمهور جنگی هستم، هرگاه تصمیمی اتخاذ می کنم همیشه به جنگ می اندیشم.» -> جورج دبلیو بوش
• «من نمی دانم انسان ها با چه اسلحه ای در جنگ جهانی سوم با یکدیگر خواهند جنگید، اما در جنگ جهانی چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود. -> آلبرت اینشتین
• «من همیشه پیش خودم می گفتم که ما آدم ها پادشاه لازم داریم برای این که مثلأ اگر با روسیه جنگ کنیم، هیجده شهر قفقاز را محافظت کند که روس ها نبرند. اگر اولاد داشته باشیم مدارس عمومی مجانی تهیه نماید که بچه ها بی سواد و کور بار نیایند. اگر مجلس داشته باشیم سه دفعه به قرآن قسم بخورد و عصمت مادرش را هم مزید وثیقه کند که در حفظ مجلس بکوشد.» -> دهخدا
• «میدان جنگ ما، تمام دنیا است.» -> جورج دبلیو بوش
• «میان کشوری که به جنگ پیشدستانه دست می زند و کشوری که در جنگ مجبور به دفاع از خود می شود، تفاوت های زیادی وجود دارد. کشوری که می خواهد به جایی حمله کند از مدت ها برنامه ریزی و همه امکانات لازم را فراهم می کند.» -> محسن رشید
• «نابود شدن نفوس بشری هنگام جنگ موجب آن می گردد که یکی از طرفین جشن هائی برپا کند.» -> بایرون
• «هزیمت به هنگام، بهتر ز جنگ// چو تنها شدم، نیست جای درنگ» -> فردوسی
• «هیچ جنگی غیرانسانی تر و ننگ آورتر از جنگ های متعصبانهٔ مذهبی و تنفرآور حزبی، که در داخل یک کشور شعله ور می شود، نیست.» -> فردریش شیلر
• «هیچگاه جنگ ِ خوب و صلح ِ بد وجود نداشته است.» -> بنیامین فرانکلین
• «یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟// ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری است» -> حافظ

ارتباط محتوایی با جنگ

جنگ در جدول کلمات

جنگ
غزا,هیجا , کارزار , نبرد, حرب
جنگ | پیکار
افند
جنگ ابزار
ساز
جنگ اسکندر با داریوش سوم
ایسوس
جنگ افروز جاه طلب یونانی
اسکندر مقدونی
جنگ افزار
سلاح
جنگ افزار زیردریایی
اژدر
جنگ افزار کمری گرم
کلت
جنگ افسانه ای یونان باستا ن
تروا
جنگ انگلیسی ها و روس ها با ناپلئون
نبرد لایپزیک

معنی جنگ به انگلیسی

battle (اسم)
نبرد ، پیکار ، نزاع ، جنگ ، مبارزه ، مصاف ، جدال ، رزم ، محاربه ، زد و خورد
fight (اسم)
نبرد ، پیکار ، جنگ ، زد و خورد ، حرب ، کارزار
anthology (اسم)
مجموعه ، گلچین ادبی ، جنگ ، منتخبات ، منتخبات نظم و نثر
analects (اسم)
قطعات ادبی ، گلچین ادبی ، جنگ
war (اسم)
نزاع ، جنگ ، رزم ، محاربه ، حرب ، افند
warfare (اسم)
نزاع ، جنگ ، محاربه ، زد و خورد ، جنگاوری
belligerence (اسم)
جنگ ، تجاوز ، محاربه ، کج خلقی
scrap (اسم)
نزاع ، جنگ ، تکه ، پاره ، اشغال ، اوراق ، ته مانده ، قراضه ، ماشین الات اوراق
varia (اسم)
جنگ ، گلچین ، اشیا گوناگون ، مطالب گوناگون

معنی کلمه جنگ به عربی

جنگ
حرب , عداء , مختارة ادبية , معرکة , نفاية
تسلح , سلاح
ذخيرة
أدَواتٌ حَرْبية
مسلح
نزاع مسلح
اِحْتَدَمَت الحَرْبُ ، اِحْتَدَمَ الصَّراعُ
اجر
الحرب الإعلامية ، حرب الدعاية
وسائل
مشاکل داخلية
الإشتباک المفتعل
اِحْتَدَمَت الحَرْبُ
اِحْتَدَمَت الحَرْبُ
حملة صليبية
فدائي
وسائل , وسيلة
وسيلة
الحرب الکلامية
حملة صليبية

جنگ را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی جنگ

محمد ارام پور ٠٩:١٣ - ١٣٩٦/٠١/٢٦
آورد
ره آورد
|

مصیب مهر آشیان ١٩:٣٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٦
به جوان چست و چالاک را هم در بیهق خراسان (سبزوار) جنگ میگویند لذا من از خود زادگاه ابولفضل بیهقی از روستای حارث آباد هستم
|

فاطمه قاسمی ٠٧:١٠ - ١٣٩٧/٠٥/١٧
نبرد
|

نگار ٠٠:٢١ - ١٣٩٧/١١/٢٠
ستیزه
|

محمد رحیمی ٢٠:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٧
ناورد
|

ارش کرمانی ١٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠١/١٨
این واژه در منطقه بم و نرماشیر به معنای پاجوش درخت خرما میباشد
|

پیشنهاد شما درباره معنی جنگنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

فرهاد سليمان‌نژاد > unfalsifable
زهرايعقوبيان > Stay away
رویا لطفی > Exposure therapy
ب. الف. بزرگمهر > ابلاغ
Reza > طهارت گرفتن
مهدی > take down
مظاهر هستم از لرستان > قزات
مهسا > مهسا

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جنگ در جدول   • انواع جنگ   • معنی جنگ   • جنگ چیست   • طولانی ترین جنگ تاریخ   • دلایل جنگ بین دو کشور   • جنگ بازی   • بزرگترین جنگ تاریخ   • مفهوم جنگ   • تعریف جنگ   • معرفی جنگ   • جنگ یعنی چی   • جنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جنگ
کلمه : جنگ
اشتباه تایپی : [k'
آوا : jang
نقش : اسم
عکس جنگ : در گوگل


آیا معنی جنگ مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )