انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 921 100 1

معنی اسم جهان

اسم: جهان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: jahān) کیهان، عالم، گیتی، دنیا، (به مجاز) فرهنگ، حیطه، نمادی برای بزرگی و عظمت، مردم دنیا و زندگی - کیهان، عالم، گیتی، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ملک جهان، جهان آفرین

معنی جهان در لغت نامه دهخدا

جهان. [ ج َ ] (اِ) عالم از زمین و کرات آسمانی. دنیا. گیتی. گیهان. عالم ظاهر. (برهان ) :
بت پرستی گرفته ام همه عمر
این جهان چون بت است و ما شمنیم.
رودکی.
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد
که گاه مردم از او شادمان وگه ناشاد.
کسائی.
او میر نیکوان جهان است و نیکویی
تاج است سال و ماه مر او را و گرزن است.
یوسف عروضی.
همی دوم بجهان اندر از پس روزی
دو پای پرشغه و مانده با دلی بریان.
عسجدی.
جهان جانگزایست و او جانفزای
جهان گم کننده ست و او رهنمای
جهان جفت غم دارد او جفت ناز
جهان عمر کوته کند او دراز.
اسدی.
جهان را پرستی تو این نارواست
پرستش خدای جهان را سزاست.
؟
- آن جهان ؛ آخرت. عقبی.
- از جهان بیرون شدن ؛ کنایه از مردن : جهان به خرمی بگذاشت وبه نام نیک از جهان بیرون شد. (نوروزنامه ).
- این جهان ؛ دنیا :
جمله صید این جهانیم ای پسر
ما چو صعوه مرگ بر سان زغن.
رودکی.
- جهان آزموده ؛ مجرب. سردوگرم دیده. کارکشته :
جهان آزموده دلاور سران
گشادند یک یک بپاسخ زبان.
فردوسی.
- جهان آشوب ؛ بهم زننده ٔ جهان :
چون عقیق آبدار و چون کمند تاب دار
آن لب جان پرور و زلف جهان آشوب یار.
میرمعزی (از آنندراج ).
- جهان آفرین ؛ آفریننده. خدا. خالق.
- جهانبان ؛ جهاندار.
- جهانبانی ؛ جهانداری و سلطنت.
- جهان بانو :
جهان بانوَش خواند پیوسته شاه
بر او داشت آیین حشمت نگاه.
نظامی.
- جهانبخش :
در آن رزمها یار من رخش بود
همان تیغ تیزم جهانبخش بود.
فردوسی.
- جهان بین . رجوع به این کلمه در ردیف خود شود.
- جهان پادشاه ، جهان پادشا ؛ پادشاه جهان :
جهان پادشا چون شود دیرسال
پرستنده را زو بگیرد ملال.
نظامی.
- جهان پادشاهی ؛ سلطنت جهان :
خدایا جهان پادشاهی تراست
ز ما خدمت آید خدایی تراست.
نظامی.
وگر بهمن از پادشاهی گذشت
جهان پادشاهی بمن بازگشت.
نظامی.
- جهان پرستی ؛ پرستیدن دنیا. دنیادوستی :
ای نظامی جهان پرستی چند
بر بلندی درآی ، پستی چند.
نظامی.
خاک تو شده جهان هستی
چون خاک مکن جهان پرستی.
نظامی.
- جهان پرور.
- جهان پناه ؛ پناه جهان. رجوع بهمین کلمه در ردیف خود شود.
- جهان پناهی . رجوع بهمین کلمه شود.
- جهان پهلوان :
ذات جهان پهلوانْش صبح جهان است
کز افق چرخ احتشام برآمد.
خاقانی.
دلت تازه بادا و دولت جوان
تو بادی جهان را جهان پهلوان.
نظامی.
چو کرد آفرین بر جهان پهلوان
شنیده سخن کرد با او روان.
نظامی.
- جهان خرامی :
زآنجا که جهان خرامی اوست
بالایی او تمامی اوست.
نظامی.
- جهان خسرو :
چون تو جهان خسروی چشم جهان دیده نیست
چون تو زمان داوری صرف زمان دیده نیست.
خاقانی.
ملک فرّه و ملکتش بی کرانه
جهان خسرو و سیرتش خسروانی.
فرخی.
- جهان خسروی :
درآن وقت کردم جهان خسروی
که هم جان قوی بود و هم تن قوی.
نظامی.
- جهانخوار :
از ستمکاران بگیر و با نکوخواهان بخور
با جهانخواران بغلت و بر جهانداران بتاز.
منوچهری.
- || متمتع و بهره مند از جهان :
بماناد این خداوند جهاندار
بنام نیک همواره جهانخوار.
منوچهری.
- جهانخواری ؛ تمتع و بهره مندی از جهان :
یارب بدهی او را در دولت و در نعمت
عمری به جهانداری عمری به جهانخواری.
منوچهری.
- جهان داور ؛ داور جهان. خدا :
چونست که امروز نمانده ست از آن قوم
جز حق نبود قول جهانداور اکبر.
ناصرخسرو.
مقهور بحکمت شوداین خلق جهان پاک
زیرا که حکیم است جهان داور قهار.
ناصرخسرو.
تو بادی جهان داور و دادگستر
تو بادی جهان خسرو جاودانی.
فرخی.
بنام جهان داور آغاز کرد
که از تیره شب روز را باز کرد.
(گرشاسبنامه ).
- جهان درنگی ؛ در بیت زیر از نظامی ، دیر متولد شدن. دیر بجهان آمدن :
وآگه نه که در جهان درنگی
پوشیده بود صلاح رنگی.
نظامی (لیلی و مجنون چ وحید ص 58).
- جهان دگر، جهان دیگر :
ای دل بخرابات حقیقت نظری کن
خود را بدو پیمانه جهان دگری کن.
صائب.
بادپیما را بهر جا عز و شان دیگر است
پر چو شد پیمانه اش شاه جهان دیگر است.
قبول (ازآنندراج ).
- جهان رو :
پیک جهان رو چو چرخ پیر جوان وش چو صبح
یافته پیرانه سر رونق فصل شباب.
خاقانی.
- جهان سالار :
جهان سالار خسرو هرزمانی
بچربی جستی از شیرین زبانی.
نظامی.
جهان سالار با او کرد پیوند
که دید او را بشاهی بس خردمند.
(ویس و رامین ).
- جهان ستان :
جهان ستانی شاهنشهی جهانگیری
که کرد کار جهان را بداد دین آباد.
مسعود.
شیر جهان ستانی و تا هست مرغزار
صحن زمین تمام ترا مرغزار باد.
مسعود.
- جهان ستانی ؛ جهانگیری. (آنندراج ).
- جهان سروری ؛ سروری جهان :
جهاندار یزدان کند داوری
دهد بر سرانت جهان سروری.
فرخی.
- جهان سنج :
بمیزان همت جهان را بسنج
که همت جهان سنج میزان بود.
خاقانی.
- جهان سوز ؛ سوزنده ٔ جهان.
- جهان شور :
از خنده جهانسوزی و از غمزه جهان شور
در صلح دلاویزی و در جنگ جگرخوار.
سنائی.
- جهانشوی :
غزو است مرا پیشه و همواره چنین باد
تا من بوم از بدعت و از کفر جهانشوی.
فرخی.
- جهان شهریار :
کیانی نژادا شها سرورا
جهان شهریارا و گندآورا.
فردوسی.
بجم گفت شه کای جهان شهریار
ز من بنده بر، بدگمانی مدار.
(گرشاسب نامه ).
منم پور نوذر جهان شهریار
ز تخم فریدون منم یادگار.
فردوسی.
- جهان طلب :
عقل جهان طلب درِ آلودگی زند
عقل خداپرست زند درگه صفا.
خاقانی.
- جهان طبع :
الاای نیک رای نیک تدبیر
جوانمرد جهان طبع و جهانگیر.
سعدی.
- جهان فروز ؛ فروزنده ٔ جهان.
- جهان فروزی :
چون صبح بفال نیک روزی
برزد علم جهان فروزی.
نظامی.
چون کرد مرا خدای روزی
روی تو بدین جهان فروزی.
نظامی.
- جهان کدخدا ؛ پادشاه :
جهان کدخدایی که از عقل و جودش
همی داشت خواهد جهان چون عیالی.
ابوالفرج رونی.
- جهان کدخدای :
یکی تخت زرین بلورینْش پای
نشسته بر او بر جهان کدخدای.
فردوسی.
- جهان کردگار ؛ خالق جهان :
از این بیش کردی که گفتی تو کار
که یار تو بادا جهان کردگار.
فردوسی.
گرانمایه مهر جهان کردگار
گرفت از نگین خدایی نگار.
(گرشاسبنامه ).
- جهان کندن ، جهان سیاه کردن ؛ کنایه ازخراب و ویران کردن ملک. (آنندراج ).
سلطان دی بلشکر صرصر جهان بکند
بینی که جور صرصر دی چون جهان کن است.
انوری (از آنندراج ).
- جهان کِهین ؛ آدمی.
- جهانگشا؛ جهاندار. (آنندراج ).
- جهان گشادن ؛ تسخیر کردن جهان.
- جهان گشته ؛ دنیادیده :
جهانگشته و دانش اندوخته
سفرکرده و صحبت آموخته.
سعدی.
- جهان مرزبان :
جهان مرزبان کارفرمای دهر
درآورد لشکر بنزدیک شهر.
نظامی.
جهان مرزبان شاه گیتی نورد
برافروخت کاین داستان گوش کرد.
نظامی.
جهان مِهین ؛ عالم. ماسوی اﷲ.
- دوجهان ؛ دنیا و عقبی. دنیا و آخرت.
|| آنچه ماتحت فلک قمر است. (برهان ). || مال و اسباب دنیوی. خواسته ٔ دنیا. || کنایه از مردم جهان :
جهان دل نهاده بدین داستان
همه بخردان و همه راستان.
فردوسی.
جهان سربسر گشته او را رهی
نشسته جهاندار با فرهی.
فردوسی.
|| مجازاً بمعنی حیات. زندگی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) :
سیاوش چو گشت از جهان ناامید
بر او تیره شد روی روز سپید.
فردوسی.

جهان. [ ج َ / ج ِ ] (نف ، ق ) در حال جَستن. || جهنده. (برهان ) :
به پیش اندر آمد یکی تند ببر
جهان چون درخش و خروشان چو ابر.
اسدی.
بیامد بتخت کیان برنشست
گرفت این جهان جهان را بدست.
فردوسی.
همه سربسر دست نیکی برید
جهان جهان را ببد مسپرید.
فردوسی.
عاشق از معشوق کی باشد جهان
چون به او بیند همه کون و مکان ؟
مولوی.
بگفت احوال ما برق جهان است
گهی پیدا و دیگر دم نهان است.
سعدی.

جهان. [ ج َ ] (اِخ ) تخلص زبیده دختر فتحعلیشاه قاجار که از شاعران است. (ریحانة الادب ).

جهان. [ ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بام بخش صفی آباد شهرستان سبزوار، دارای 594 تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی جهان به فارسی

جهان
جهیدن، گیتی، دنیا، عالم، کیهان، کره زمین
( اسم ) ۱- عالم از زمین و کرات آسمانی دنیا گیتی . ۲- آنچه تحت فلک قمراست. ۳- کر. ارض زمین . یا جهان آبگون . دنیای روشن عالم درخشان .یا جهان امتحان . دنیای آزمایش عالم مادی . یا جهان پیچ پیچ . ۱- دنیای پر مشقت و رنج عالم مادی . ۲- دنیای کثرت و تعدد. یا جهان جستجو .دنیای امتحان عالم کشش و کوش عالم مادی و ظاهری. یا جهان راستان . دنیای نیکو کاران عالمی که انبیا و اولیا در آن میزیند عالم امر. یا جهان زنده. دنیای باقی عالم امر عالم ملکوت . یاجهان ساده . دنیای بدون رنگ عالم ارواح عالم معنی . یا جهان کهین . انسان بشر عالم صغیر عالم اصغر. یا جهان مرگ . دنیای نیستی عالم مادی . یا جهان مهین . عالم دنیا انسان کبیر.
دهی است از دهستان بام بخش صفی آباد شهرستان سبزوار و دارای ۵۹۴ تن سکنه .
کنایه از قالب آدمی زاد یا عالم دنیا
دهی است از دهستان همت آباد شهرستان بروجرد جلگه و معتدل است سکنه آن ۴۴٠ تن .
دنیا روشن عالم درخشان
( صفت ) ۱- زینت دهند. جهان آرایش کنند. دنیا. ۲- ماه ششم از ماههای فلکی .
جهان آراینده آرایش کننده جهان
آزماینده جهان تجربه گیرنده از جهان
( صفت ) آفرینند. دنیا خدا.
جهان آفرین خالق گیتی
دهی است از ولایت اسپراین بالای شهر سبزوار که بطراوت هوا و غزارت ماه و سرسبزی و خرمی معروف است .
[information universe] [علوم کتابداری و اطلاع رسانی] دنیایی آرمانی برآمده از فنّاوری های نوین که در آن اطلاعات به صورت آزاد و یکسان در دسترس همگان باشد
( صفت ) روشن کنند. عالم جهانتاب . توضیح صفتی است برای خورشید.
[world horizon] [فیزیک] مرز فضایی پیرامون یک نقطه از عالم که علامت های نور گسیل شده در بیرون آن به علت عمر محدود عالم نمی تواند به آن نقطه برسد
دنیای آزمایش عالم مادی
[First World] [جغرافیای سیاسی] اصطلاحی سیاسی ـ اقتصادی برای توصیف کشورهای پیشرفتۀ صنعتی جهان در دوران جنگ سرد
ایلی کرد که صفویان آنانرا از ارزروم باستراباد ( کتول و فندرسک ) انتقال دادند و آنان در آنجا املاکی تهیه کردند . آقا محمد خان قاجار این ایل را از استر آباد بمازندران ( سواحل جنوب بحر خزر حدود فرح آباد قاجار خیر گل نشین ) کوچ داد و وظیفه مرز داری بعهده آنان بود . شرح خدمات روسای این ایل در تتمه روضه الصفا آمده .
( صفت ) ۱- بینند. جهان آنکه یا آنچه دنیا را ببیند .۲- چشم عین . ۳- چشم باطنی . ۴- فرزند. ۵- گردش کننده در اقطار عالم سیاح جهانگرد. ۶- روحی که در باطن آدمی نهفته است .
پناه جهان
اسم مصدر از جهان پناه بمعنی پناه جهان .
( صفت اسم ) بزرگترین پهلوان دنیا قهرمان گیتی .
از اتابکان آذربایجان که بسال ۵۶۸ ه. ق . بحکومت رسید .

معنی جهان در فرهنگ معین

جهان
(جَ) [ په . ] (اِ.) ۱ - عالم ، دنیا. ۲ - زمین .
(جَ یا جِ) (ص فا.) جهنده .
( ~.) (اِمر.) کنایه از: چشم ، دیده .
( ~. پَ لَ) (ص مر.) (اِمر.) بزرگترین پهلوان ، قهرمان دنیا.
(ی ) ( ~. گُ) (ص فا.) کشورگیر.
( ~. گُ) (حامص .) جهانگیری .
(ی ) ( ~. نَ یا نُ یا نِ) (اِمر.) نقشة جغرافیا که زمین را به صورت دو نیمکرة شمالی و جنوبی نشان می دهد.
( ~. وَ طَ) (اِمر.) مکتبی که هواداران آن خواهان از میان برداشتن مرزهای ملی و تشکیل یک حکومت جهانی هستند، انترناسیونال .
(جَ)( اِ.)آخرت ، جهان پس از مرگ .
(یِ ش ِ جَ) (اِمر.) لحن هفدهم ازالحان باربد. لحن خورشید هم گفته اند.

معنی جهان در فرهنگ فارسی عمید

جهان
۱. =جهاندن
۲. (صفت، قید) در حال جهیدن، جهنده.
۱. گیتی، دنیا، عالم، کیهان.
۲. کرۀ زمین.
۳. [مجاز] مردم دنیا.
۴. [قدیمی، مجاز] حیات، زندگی: سیاوش چو گشت از جهان ناامید / بر او تیره شد روی روز سپید (فردوسی۱: ۴۰۲).
* جهان سوم: (سیاسی) مجموع کشورهای درحال توسعه. &delta، جهان اول، کشورهای بزرگ صنعتی غرب و جهان دوم، کشورهای بزرگ صنعتی کمونیست، پیش از فروپاشی شوروی سابق بوده است.
۱. زینت دهندۀ جهان.
۲. [مجاز] زیبا.
۳. آرایندۀ جهان، نظم دهنده به جهان.
آفرینندۀ جهان، پروردگار، خدای بزرگ.
روشن کنندۀ جهان.
۱. بینندۀ جهان: چشم جهان بین.
۲. (اسم) [قدیمی، مجاز] چشم.
مجموعۀ عقاید، باورها، و تصورات یک مکتب دینی، فلسفی، یا سیاسی که دربارۀ پدیده ها، جهان، انسان و جایگاه او در جهان هستی و یا در جامعه و در تقابل با مسائل اجتماعی ارائه می دهد.
ملجٲ و پناهگاه مردم جهان: پادشاه جهان پناه.
پهلوان بزرگی که از تمام پهلوانان جهان دلیرتر و پرزورتر باشد.
تابنده و روشن کنندۀ جهان، عالم تاب: آفتاب جهان تاب.
۱. جوینده و طالب جهان.
۲. [مجاز] پادشاه بزرگ و کشورگشا.
۱. خداوند.
۲. دارندۀ جهان، نگهبان جهان.
۳. [مجاز] قدرتمند.
۴. پادشاه عادل و عاقل که مملکت خود را خوب اداره کند.
پادشاهی.
کسی که به دلیل عمر طولانی یا سفر بسیار و دیدن شهرهای زیاد تجربه اندوخته است، جهان دیده.
برپاکنندۀ فتنه در جهان، جبار، ستمگر.
پادشاه دلیر، فاتح، و کشورگیر.
تصرف و گرفتن کشورهای دیگر، جهان گیری، کشورستانی.
۱. بین المللی، جهانی.
۲. = جهان گشا
۳. کسی یا چیزی که شهرتش به همۀ نقاط جهان برسد.
= جهان گشایی
۱. ویژگی آنچه تصاویری از جهان نشان می دهد، مانند تلویزیون.
۲. (اسم) نقشۀ جغرافیا که زمین را به صورت دو نیمکره نشان می دهد.
۳. نشان دهندۀ جهان
جهانگرد، سیاح.

جهان در دانشنامه اسلامی

با فرارسیدن قیامت، که زندگی دنیا به پایان می رسد بشر در جهانی دیگر که به جهان آخرت مشهور می باشد نوع دیگری از زندگی را تجربه می کند که در آن پایان و مرگ امکان ندارد.
جهانی است که انسان پس از مرگ به آن وارد می‏شود و در آنجا جاودانه می‏ماند و برای آنچه در دنیا کرده است، پاداش و کیفر می‏بیند.

مصادیق آیات آخرت
قرآن کریم صد و چهار بار از این کلمه، بی قید و اضافه و ده بار همراه کلمه «دار» و «نشأه» و پنج بار با کلمه «اولی» و هشتاد بار در برابر دنیا و... یاد کرده است.

خصوصیات چهان آخرت
در جهان آخرت، از نظام اجتماعی و تعاون و مدنیت، آن سان که در دنیا وجود دارد، خبری نیست. در آن جهان، هر انسانی به نتیجه‏ اندیشه و گفتار و کردار خویش می‏رسد و با آنچه در دنیا کرده است، قرین می‏گردد.
حقیقت ناب تنها در آخرت بر انسان آشکار می‏گردد و از این رو، شک و تردید در آنجا برای کسی پیش نمی‏آید و اختلاف نظری میان انسان‏ها رخ نمی‏دهد.
در آن سرا، انسان درمی‏یابد که مؤثّر راستین در وقایع جهان، تنها خدا بوده و دیگر علل و اسباب تأثیر مستقل نداشته‏اند. آنچه در آخرت به آدمی می‏رسد، یا نعمت است و یا نقمت.

جاوداگی آخرت
...
جهان اسلام ، منطقه ای مشتمل بر مجموعه فضای پیوسته از کشور مغرب در افریقای شمالی تا شبه قاره هند و آسیای مرکزی و از قزاقستان تا مشرق افریقا و چند قسمت ناپیوسته در جنوب و جنوب شرقی آسیا و اروپا و حوزه های کوچک مسلمان نشین جهان می باشد. این مقاله درباره این حوزه فرهنگ و تمدنی است ، و شامل چهار قسمت واژه شناسی ؛ حدود و وسعت از آغاز تا دوره معاصر؛ ویژگی های طبیعی (چهره طبیعی ، آب و هوا و طبقه بندی اقلیمی و پیامدهای ویژگی های طبیعی )؛ ویژگی های انسانی ـ اقتصادی (جمعیت و خصوصیات آن ، نژاد و زبان ، ترکیب مذهبی ، توزیع جمعیت شهری روستایی ، اقتصاد و توسعه انسانی ) است .
نام گذاری و ناحیه بندی این واحد عظیم ، از آغاز تشکیل نخستین جامعه اسلامی در مدینه و در طول انتشار و گسترش تدریجی اسلام ، با هر نوع محتوای سیاسی حاکم بر این فرآیند، با کاربرد اصطلاحات و ترکیبات همگونی ، به ویژه از سوی جغرافی دانان ، همراه بوده است .
← معنای جهان
الگوی گسترش تاریخی اسلام برحسب ویژگی های طبیعی ، به صورت صفحات گسترده و به هم پیوسته بوده و جز در سرزمین هایی که پیروان ادیان مختلف ، به صورت مستقل ، در درون کشورهای اسلامی می زیسته اند، گسستگی جغرافیایی در آن راه نداشته است تداوم این روند موجب شده است تا جهان اسلام ، اکنون نیز به صورت پیوسته ، نواری از کشورها را در بر گیرد که از افریقای غربی تا جنوب شرقی آسیا قرار دارند با این حال ، پراکندگی کنونی مسلمانان در کشورهای غربی و دیگر کشورهای غیراسلامی ــ که بنابه دلایل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بر اثر مهاجرت یا فعالیت های تبلیغی در حوزه های فرهنگی ـ تمدنی دیگر صورت گرفته ــ موجب شکل گیری اجتماعات مجزا خارج از حوزه جغرافیایی جهان اسلام شده است .
← در زمان پیامبر
چهره طبیعی جهان اسلام زیربنای تشکل چشم اندازهای فرهنگی است تجزیه و تحلیل این چهره ، اساس دریافت سرشت واحد بزرگ فرهنگی ـ تمدنی جهان اسلام و زیرمجموعه های کوچک تر آن است گستره طبیعی این واحد بزرگ ، با توجه به اصول جغرافیایی ، در چارچوب شکل گیری همواری ها و ناهمواری ها، اقلیم و منابع آب و پوشش گیاهی و خاک ، قابل بررسی است از این رو، ویژگی های طبیعی جهان اسلام به قرار زیر است :
← چهره طبیعی
...
جهان اسلام اصطلاحی است برای سرزمین هایی که بیشتر مردم آن پیرو دین اسلام باشند. پیروان اسلام بیش از یک میلیارد نفر تخمین زده می شوند که پیرو آیین حضرت محمد (پیامبر مسلمانان) با قدمت بیش از ۱۴۰۰ سال (سال قمری) هستند. مسلمانان جهان در اعتقاد به پیامبری محمد بن عبدالله (ص) به عنوان آخرین پیامبر آسمانی (خاتم الانبیاء)، قرآن (کتاب مقدس اسلام)، قبله و بسیاری احکام شریعت اسلام، اشتراک عقیده دارند.
جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی(س)، اثر فارسی علی داستانی بیرکی، مجموعه سخنرانی های امام(ره) است که در آن، به وضعیت جهان اسلام، اصول کلی در روابط با کشورهای اسلامی، تشکل ها و نهادها در جهان اسلام، مبانی اندیشه اسلامی و روابط با کشورهای جهان اسلام، پرداخته شده است.
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در پنج فصل، تنظیم شده است.
در ابتدا، وضعیت جهان اسلام در ابعاد متعدد مورد بحث قرار گرفته و سپس، از اصول کلی در روابط با کشورها سخن به میان آمده است. در ادامه نیز به تشکل ها و نهادهای جهان اسلام و مبانی اندیشه اسلامی پرداخته شده و در پایان، روابط با کشورهای جهان اسلام، مورد بحث قرار گرفته است.
این مجموعه در گروه سیاسی حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) استخراج و تنظیم شده است.
در مقدمه، به برخی از ویژگی ها و خصوصیات اثر حاضر، اشاره شده است
جهان بینی عبارتست از نگرش انسان به هستی و توجیه و تبیین آن در رابطه با انسان. و یا نوع تفکر و برداشتی که یک مکتب و دینی نسبت به جهان و هستی عرضه داشته و در واقع تکیه گاه فکری همان مکتب حساب می گردد.
یک مسلک و یک فلسفه زندگی خواه ناخواه بر نوعی اعتقاد و بینش و ارزیابی درباره هستی و بر یک نوع تفسیر و تحلیل از جهان مبتنی است، نوع برداشت و طرز تفکری که یک مکتب درباره جهان و هستی عرضه می دارد، زیر ساز و تکیه گاه فکری آن مکتب به شمار می رود این زیر ساز و تکیه گاه اصطلاحا "جهان بینی" نامیده می شود. همه دین ها و آیین ها و همه مکتب ها و فلسفه های اجتماعی متکی بر نوعی جهان بینی بوده است، هدف هایی که یک مکتب عرضه می دارد و به تعقیب آنها دعوت می کند و راه و روش هایی که تعیین می کند و باید و نبایدهایی که انشاء می کند و مسئولیت هایی که به وجود می آورد، همه به منزله نتایج لازم و ضروری جهان بینی ای است که عرضه داشته است.جهان بینی عبارتست از نگرش انسان به هستی و توجیه و تبیین آن در رابطه با انسان. به عبارت دیگر دید کلی که انسان از جهان هستی دارد و بر اساس آن به تعبیر و تفسیر آن می پردازد، جهان بینی نامیده می شود و به طور کلی برداشت کلی انسان از جهان هستی را جهان بینی او می گویند. به صورت دیگر جهان بینی یک سلسله اعتقادات و بینش های کلی هماهنگ درباره جهان و انسان و به طور کلی درباره هستی می باشد. جهان بینی در واقع قسمتی از هستی شناسی می باشد و عناصر آن عبارتند: الف: توجیه جهان هستی ب: توجیه انسان ج: رابطه انسان با هستی.
مرتضی مطهری، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، ص۶۴.
شاید کوتاه ترین تعریفی را که برای ایدئولوژی بتوان ارائه داد آنست که بگوئیم: ایدئولوژی نوعی خودآگاهی است. تعریف دیگر آنست که ایدئولوژی را سیستمی از ایده ها و قضاوت های روشن و صریح و عموما سازمان یافته ای بدانیم که موقعیت یک گروه، یا جامعه را توجیه و تفسیر و تشریح می نماید. این سیستم با الهام، تاثیرپذیری شدید ارزش ها، جهت یابی معین و مشخصی را برای کنش های اجتماعی آن گروه یا جامعه پیشنهاد می نماید و ارائه می دهد.بنابراین بر اساس تعریف فوق ایدئولوژی در درون فرهنگ به عنوان مجموعه ای کاملا به هم پیوسته، هماهنگ و سازمان یافته از ادراکات و ارائه کننده نظرات محسوب می گردد و به همین دلیل می توان از آن به عنوان یک سیستم نام برد و از طرف دیگر با در نظر گرفتن طبیعت و جوهر آن که تجلی بخش نظرات است، ایدئولوژی به عنوان ابزار کنش تاریخی نیز محسوب می گردد. به عبارت دیگر، ایدئولوژی به وسیله مبشرین و کسانی که سعی دارند اثراتی بر جریان تاریخی جامعه خود بگذارند، ارائه می شود و اشاعه می یابد و بدین ترتیب موجب تغییرات یا تحولاتی در جامعه می گردد. البته ایدئولوژی در حوزه الهیات و معارف اسلامی یک تئوری کلی درباره جهان هستی همراه با یک طرح جامع، هماهنگ و منسجم است که راه انسان را در زندگی مشخص می کند و هدف آن سعادت و تکامل اوست.به عبارت دیگر مجموعه ای از بایدها و نبایدها در زندگی و رفتار انسان است که مایه سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت می گردد در ایدئولوژی بینش ها، گرایش ها، روش ها و کنش های انسان مشخص می شوند و شکل می گیرند. به صورت دیگر می توان سیستم کلی احکام عملی یک دین را ایدئولوژی به حساب آورد و سیستم عقیدتی و اصولی آن را جهان بینی آن دین محسوب نمود. ایدئولوژی به افراد یک جامعه این امکان را می دهد که موقعیت خود را بهتر تعریف نمایند و بهتر معنی و مفهوم آن را درک کنند. ایدئولوژی به آنها می گوید که چرا و به وسیله چه کسانی استثمار شده اند، چرا عقب مانده هستند، چرا سفیدها خودشان را برتر می دانند، چرا باید تغییراتی را برای بهبود اوضاع مردم و جامعه ایجاد کرد و از این قبیل.ایدئولوژی یک فلسفه زندگی انتخابی آگاهانه آرمان خیز مجهز به منطق می باشد و چیزی که بشر را وحدت و جهت می بخشد و آرمان مشترک می دهد و ملاک خیر و شر و باید و نباید برای او می گردد. ایدئولوژی در دو معنای عام و خاص به کار برده می شود. اگر در معنای عام به کار رود مترداف مکتب می باشد و مجموعه رهنمودهای کلی مکتب را چه در بعد اندیشه و چه در بخش عمل در بر می گیرد و اگر در معنای خاص به کار رود تنها بخشی از مکتب را که به رفتار انسان و دستور العمل های باید و نبایدها مربوط می شود، در بر می گیرد و در این صورت در مقابل جهان بینی خواهد بود.
مرتضی مطهری، انسان و اسلام، ص۱۲۶.
ایدئولوژی دو نوع است: انسانی و گروهی، در ایدئولوژی های انسانی مخاطب آنها نوع انسان است نه قوم یا نژاد، طبقه خاص و داعیه نجات نوع انسان را دارد نه نجات و رهایی گروه یا طبقه خاص و طرحی را که ارائه می دهد شامل همه انسان هاست نه دسته مخصوص، پشتیبان و حامیانی که طلب می کند از میان همه قشرها گروه ها و طبقات است نه یک قشر یا گروه معین.
الف مرتضی مطهری، انسان و ایمان، ص۵۸.    
...
نوع تفکر و برداشتی که یک مکتب و دینی نسبت به جهان و هستی عرضه داشته و در واقع تکیه گاه فکری همان مکتب حساب می گردد جهان بینی نامیده می شود.
جهان بینی در واقع قسمتی از هستی شناسی می باشد و عناصر آن عبارتند از:
شهید مطهری علیه الرحمه می نویسد: جهان بینی به معنی جهان شناسی است نه جهان احساسی و به مسأله معروف شناخت مربوط می شود، شناخت از مختصات انسان است برخلاف احساس که از مشترکات انسان و سایر جانداران است، لذا جهان شناسی نیز از مختصات انسان است و به نیروی تفکر و تعقل وابستگی دارد.
سپس در تعریف جهان بینی می گوید: نوع برداشت و طرز تفکری که حذف یک مکتب درباره جهان و هستی عرضه می دارد زیرساز و تکیه گاه فکری آن مکتب به شمار می رود، این زیرساز و تکیه گاه اصطلاحاً جهان بینی نامیده می شود. همه دین ها و آیین ها و همه مکتب ها و فلسفه های اجتماعی متکی به نوعی جهان بینی بوده است.
بر اساس تعریف جهان بینی ما دارای انواع جهان بینی هستیم که بنا به تفاوت نگاه ها بر عالم هستی بوجود آمده که به ترتیب زیر است.
در شناخت جهان هستی بر اساس تجربی، جهان بینی ما بر دو عامل فرضیه و آزمون وابسته است، یعنی در علوم تجربی برای اثبات و کشف علت یک پدیده ابتدا فرضیه ای را ارائه می دهند و پس آن فرضیه را از طریق آزمایش، بررسی می کنند و با این روش به کشف علت ها و معلول ها پی می برند.
البته این یکی از مزایای این نوع جهان بینی است چون که بر اساس آزمون، کشفیات و شناخت هایش دقیق و مشخص است و می تواند با این روش در مورد یک موجود جزئی اطلاعات خیلی زیادی به انسان بدهد و دومین مزیتش این است که چون این نوع جهان شناسی، قوانین خاص هر علوم را به انسان می شناساند، راه تصرف و تسلط آن را نیز بر بشر می شناساند.
ولی در مقابل نقص هایی نیز متوجه این نوع جهان بینی هست و آن این که علوم تجربی فقط در مورد چیزهای جزئی قادر بر پاسخگویی است یعنی دایره و حوزه اش محدود است به آزمون یعنی قدرت شناخت در جائی است که آزمون بر آن راه دارد در حالی که همه عالم هستی را نمی توان به توسط آزمون شناخت یعنی در جهان بینی تجربی مسائلی مانند جهان از کجا آمده است؟ به کجا می رود؟ جهان حق است یا پوچ، زشت است یا زیبا و غیره به دلیل این که تحت آزمون درنمی آیند قابل پاسخگوئی نیست و بیشترین جسارتی که این گونه جهان بینی در مواجه با این سوالات هستی شناسانه از خود نشان داده، گفتن نمی دانم بوده است!
ابن عربی را می توان به حق بزرگ ترین و برجسته ترین بنیان گذار نظام عرفان فلسفی یا فلسفه عرفانی یا حکمت الهی عرفانی در تاریخ اسلام به شمار آورد و حتی گزافه نیست اگر بگوییم که وی بزرگ ترین اندیشمند عرفانی همه دوران هاست .
پس از ابن عربی ، هیچ یک از اندیشمندان عارف یا عارفان اندیشمند یا فیلسوفان عارف مشرب را در جهان اسلام نمی توان یافت که به گونه ای تحت تأثیر نیرومند اندیشه های ابن عربی قرار نگرفته باشد. این تأثیر تا دوران ما نیز ادامه دارد. بی سبب نیست که وی را «شیخ اکبر» لقب داده اند.
ویژگی های دوران ابن عربی
ابن عربی در دورانی از تاریخ جهان اسلامی می زیسته است که فضای اجتماعی و معنوی پیش از آن ، فراز و نشیب های بسیار داشته و به ویژه ، فضای معنوی از تجربه ها و اندیشه ها و بینش های عرفانی و فلسفی آکنده بوده است . در اندلس اسلامی ، چند دهه پیش از تولد ابن عربی ، محافل تصوف و عرفان کسانی مانند ابن بَرَّجان ، ابن عریف صاحب کتاب محاسن المجالس و ابن قَسی صوفی انقلابی و نویسنده کتاب خلع النعلین که ابن عربی بر آن شرحی نوشته ، گرم بوده است . ابن عربی از این ۳ تن بارها در فتوحات و نوشته های دیگرش نام می برد. در کنار ایشان عارفان و صوفیان دیگر نیز پای گاه معنوی برجسته ای داشته اند. فضای اجتماعی و معنوی شرق اسلامی (سوریه ، عراق و ایران ) نیز از سنت های عرفانی ریشه دار و دیرپای برخوردار بوده است . در این فضا، اندیشه های یونانی ، نوافلاطونی ، غنوصی ، عقاید معتزلیان ، اخوان الصفا و گرایش های فلسفی ارسطویی - مشایی و اشراقی رواج داشته است . به یاد داشته باشیم که شهاب الدین یحیی بن حَبَش سهروردی (مق ۵۸۷ق /۱۱۹۱م ) در سالی کشته شده که ابن عربی در آن هنگام ۲۷ ساله بوده است . بدین سان میراث های معنوی بسیاری در تکوین جهان بینی عرفانی ابن عربی تأثیر داشته است .
اندیشه های پراکنده در آثار
نیروی شگرف و پرکار اندیشه وی نیز سبب شده بود که مجموعه بزرگ و کم مانندی از نوشته ها پدید آورد و نظریات ، عقاید و اندیشه های اصلی و ویژه خود را در آن مجموعه پراکنده سازد که یافتن آن ها در میان انبوهی از مطالب فرعی کار آسانی نیست ، آن هم با زبانی پر از مجاز، نمادها و اصطلاحات ویژه و ناآشنا و گاه پر از ابهام که فهمیدن نوشته هایش را دشوار می سازد، چنان که می توان داوری نیکلسون را پذیرفت که می گوید: ابن عربی اگر مختصرتر، روشن تر و منظم تر نوشته بود، بهتر شناخته می شد. از سوی دیگر، گویا خود ابن عربی نیز نمی خواسته است که اندیشه ها و عقاید ویژه خویش را در یک جا، یا در چند نوشته به نحوی صریح ، منظم و مرتبط، منعکس کند، چنان که خودش می گوید: «اما به سبب غموص اندیشه های ویژه ، جداگانه در جایی بدان ها تصریح نکرده ام ، بلکه آن ها را پراکنده در باب های این کتاب (یعنی فتوحات ) به نحوی کامل و مبین آورده ام و هر کس که خدا فهم را نصیبش کرده باشد، آن ها را در می یابد و تمیز می دهد، زیرا شناخت و آگاهی حقیقی و سخنی راست است و فراسوی آن هدفی نیست ». ابن عربی ، در جایی از فتوحات تصریح می کند که «علم الهی دانشی است که خداوند از راه القاء و الهام و فرود آوردن روح الامین در دل انسان ، آموزگار آن است و این کتاب آن گونه فراهم شده است . به خدا سوگند که من حتی یک حرف از آن را جز از راه املاء الهی و القاء ربانی یا دم روحانی در دل و ذهن کیانی ننوشته ام ». در این جا، پیش از هر چیز باید گفته شود که جهان بینی ابن عربی ، بیش از هر چیز، عرفان ِ زیسته و اندیشیده اوست .
انواع شناخت
...
جهان بینی یک نگرش کلی به هستی و انسان است. در جهان بینی قرآنی، آفرینش هدفمند است و آن گونه که مادی گرایان می پندارند، بیهوده و گزاف آفریده نشده است.
جهان هستی گران بها و ارزشمند است، از نظر فلسفه قرآنی، عالم هستی ارزش والایی دارد و در نزد سازنده اش بسیار گران قیمت است، نه از آن جهت که در آن بسیار تلاش نموده و بهای کلانی برای آن پرداخته است، نه هرگز: «اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَیْئًا اَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ؛ چون به چیزی اراده فرماید، کارش این بس که می گوید: «باش؛ پس (بی درنگ) موجود می شود».ارزشمندی عالم هستی بدان جهت است که بر خالق و آفریننده او دلالت می کند؛ چون خشت خشت آن، به حق بنا نهاده شده و قوانین محکمی آن را سرو سامان داده است که مجد و عظمت الهی، در درخشان ترین صورت، آن متجلی است: «مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالارْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمًّی وَالَّذِینَ کَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا؛ ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان این دو است، جز به حق و برای سرآمد معینی نیافریده ایم؛ و لکن کافران که این حقیقت را نمی پذیرند و از آنچه بیم داده می شوند که فرا رسیدن دادگاه بزرگ قیامت و شقاوت آخرت است، روی می گردانند».
دیدگاه قرآن درباره جهان
خداوند دنیا را به خاطر به کمال رساندن انسان خلق کرده است، زندگی آخرت را به وسیله اعمال و رفتار اختیاری خویش در دنیا می سازیم و به آن شکل می دهیم و چنان که در روایات آمده، دنیا، مزرعه آخرت است. در این جا باید کشت داشت تا در آن جا بتوان درو کرد: «انّما تُوَفّونَ اجورکم؛ فقط (نتایج) کارهایتان را برداشت می کنید».اگر دنیا نباشد، کسی به بهشت نمی رود، نعمت های بهشت پاداش کارهای دنیوی است، کرامات و فضائل و مقامات اخروی حاصل تلاش ها و کارهای انسان است که در دنیا انجام داده است. پس دنیا ارزش فوق العاده دارد؛ زیرا در عمر کوتاه آن، می توان سعادت بی نهایت و لذت جاویدان آخرت را فراهم آورد.حضرت ابراهیم (علیه السلام) در دنیا به مقامی رسید که خداوند درباره او می فرماید:«وَلَقَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فِی الدُّنْیَا وَاِنَّهُ فِی الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ»؛ «و حقاً که برگزیدیم؛ ولی (حضرت ابراهیم) را در دنیا و او در آخرت از شایستگان است».درباره بعضی از مؤمنین می فرماید: «فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْیَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ»؛ «پس عطا کردشان خداوند پاداش دنیا و نیکی پاداش آخرت را».و در جای دیگر قرآن، دنیا را محل نزول برکات و نعمت هایش معرفی می کند: «و لو انّ اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض؛ «اگر اهل شهر و آبادی ها، ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم».
علت مذمت دنیا
سرزنش های قرآن درباره دنیا، نظیر این که درباره مشرکین و کفار می گوید: «غرّتهمُ الحیاةُ الدّنیا؛ زندگی دنیا فریبشان داده است».یا می گوید: «فلا تغرنکم الحیاة الدنیا؛ و (مواظب باشید) زندگی دنیا فریبتان ندهد».و در جای دیگر زندگی دنیا را نوعی بازیچه کودکانه و لهو و سرگرمی می شمرد، می فرماید: «و ما الحیاة الدنیا الا لعبٌ و لهوٌ...؛ زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست». و نظایر اینها برای چیست؟در پاسخ به این سؤال باید گفت: زندگی دنیا به لحاظ این که موجودی عینی و در زمره مخلوقات خداوند حکیم است، هیچ عیبی ندارد و براساس یک قاعده کلی از آیه، «ربّنا الّذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی؛ پروردگار ما کسی است که با آفرینش هر چیزی را بدان اعطا نمود و سپس آن را هدایت فرمود».آن چه قابل بیان است این است که: نظام زندگی دنیوی بهترین نظام بوده و از نهایت اتقان و جمال برخوردار می باشد؛ بنابراین اشکال اصلی کار را باید در جای دیگر جست وجو کرد و با کمی دقت در آیات و روایات می توان دریافت، عیب و ایراد، از کیفیت رابطه انسان و برخورد وی با دنیا پیدا می شود؛ زیرا همان برخورد او با دنیاست که می تواند آن را برای آینده مفید یا مضرّ، ارزشمند یا بی ارزش، مثبت یا منفی، خوب یا بد کند. در واقع آن چه مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته است، دنیاپرستی، تکاثرطلبی، طغیان گری، نابرابری، خودخواهی، دگرآزاری و... خدا محور نبودن کارهاست؛ و گرنه دنیا محل پرورش یافتن و شکوفا گشتن است و هیچ مذمت و سرزنشی را به همراه ندارد. دیدگاه قرآن شریف هم درباره اصل هستی و دنیا بسیار مثبت و جدی است.
← دنیا در کلام امام علی
...
جهان شناسی و نظریه عرفانی پیدایش جهان ، دو مبحث در نظام عرفانی ابن عربی هستند که از اهمیت ویژه ای برخوردارند. ما نزد هیچ عارف و صوفی دیگری ، در سراسر تاریخ عرفان ، چنین نظریات سنجیده و گسترده ای درباره آفرینش ، پیدایش جهان و شناخت نظام جهانی ، از دیدگاه عرفانی ، نمی یابیم .
نخست این پرسش به میان می آید که از دیدگاه ابن عربی ، چرا خدا جهان و موجودات را آفریده است ؟ وی با استناد به یک حدیث قدسی که در میان عارفان و صوفیان مشهور است ، می کوشد که به این پرسش پاسخ دهد. در حدیث قدسی آمده است : کُنْت ُ کَنْزاً لَم ْ اُعْرَف ْ فَاَحْبَبْت ُ اَن ْ اُعْرَف َ، فَخَلَقْت ُ الْخَلْق َ وَ تَعَرَّقْت ُ اِلَیْهِم ْ فَعَرَفونی . بر این پایه ، ابن عربی می گوید که در حدیث صحیح از لحاظ کشف و غیر ثابت از لحاظ نقل ، این سخن خدا آمده است که من گنجی بودم که شناخته نبودم ، دوست داشتم که شناخته شوم ، پس خلق را آفریدم و خود را به ایشان شناساندم و ایشان مرا شناختند. در این جا چون خدا، سخن از دوست داشتن (محبت ) را به میان آورده است ، ما از حقیقت ِ محبت و لوازم آن پی می بریم به آن چه دوست دارنده یا محب ، در خودش می یابد. این نه در جای دیگری روشن شده است که عشق جز به معدومی که شایسته هستی است و اکنون موجود نیست ، تعلق نمی گیرد. از سوی دیگر، می دانیم که جهان ، حادث است و خدا بود و چیزی با او نبود. خدا از راه آگاهیش به خودش ، از جهان آگاه شد و چیزی را در هستی پدیدار نساخت ، مگر آن چه در خودش بود. گویی خدا پنهان بود و به وسیله جهان آشکار شد.
پدیدآوردنده جهان
جهان را «نَفَس رحمان » پدیدار ساخت ، آن هم برای رفع حکم عشق و رها شدن از اندوهی که عاشق در خود می یابد. او خود را با شهودِ آشکار خویش به آفریدگان شناساند. خدا هم چنین ، از راه آن چه پدیدار ساخت ، سخن از نَفَس ِ خود به میان آورد، سخنی از شناخت و آگاهی خودش . این سخنی است درباره «عَماء» منسوب به خدا، پیش از آفرینش خلق و سخنی است عام و مجمل . همه کلمات جهان مختصر شده در این «نَفَس ِ رحمانی » است و تفصیل های آن را پایانی نیست .
حرکت عشقی
بدین سان روشن می شود که از دیدگاه ابن عربی ، نخستین انگیزه آفرینش از سوی خدا، این بوده است که او می خواسته و دوست می داشته است که شناخته شود، اما از سوی دیگر، این دوست داشتن دو سویه بوده است : عشقی از سوی آفریننده و عشقی از سوی آفریدگان . ابن عربی ، این نکته بسیار مهم را با تعابیر و به شکل های گوناگون توضیح می دهد. در یک جا می گوید: اصل ، حرکت جهان از عدمی که در آن بوده است ، به سوی هستی است . از این رو گفته می شود که امر حرکتی از سکون است . حرکتی که همانا هستی جهان است ، حرکت عشق (حُب ّ) بوده است . پیامبر (ص ) به این نکته به گفته خدا توجه داده است که «گنجی بودم ...». اگر این محبت نمی بود، جهان در عین آن پدیدار نمی شد، پس حرکت جهان از نیستی به هستی ، حرکت عشق ایجاد کننده آن به آن بوده است . از سوی دیگر، جهان نیز دوست می دارد که خود را همان گونه که «ثبوتاً» می دیده است ، «وجوداً» ببیند. پس از هر جهت ، حرکت جهان از عدم ِ ثبوتی به هستی ، حرکت عشق از سوی خدا و از سوی جهان می باشد، زیرا کمال ذاتاً دوست داشتنی است . مقصود ابن عربی این است که آگاهی و شناخت خدا به خودش ، از آن اوست ، آن چه باقی می ماند کمال مرتبه آگاهی و شناخت است از سوی اعیان جهان ، پس از آن که به هستی آمدند. بدین سان صورت کمال به وسیله آگاهی و شناخت محدَث و قدیم ، آشکار می شود. مرتبه شناخت و آگاهی از هر دو سو کامل می گردد و مراتب وجود نیز کامل می شوند، زیرا هستی از یک سو ازلی و از سوی دیگر غیر ازلی یعنی حادث است . ازلی هستی حق است برای خودش و غیر ازلی هستی حق است به صورت جهان ِ ثابت . پس در هستی ، جز حرکت عشقی ، حرکتی نیست .
نَفَس رحمان و عَماء
...
آسمان و جهان، ترجمه کتاب السماء و العالم جلد چهاردهم بحارالانوار، تألیف علامه محمدباقر مجلسی است که در سال 1351ش توسط محمد باقر کوه کمره ای، به زبان فارسی شرح و ترجمه شده است. محور مطالب بیشتر معارف عمومی راجع به زمین وآسمان و آنچه در آنها از کلام گوهر بار معصومین(ع) و بیانات و تفاسیر دانشمندان علوم مختلف است. ترجمه کتاب لفظ به لفظ بوده با اضافات و تشریحاتی که مترجم آورده اند.
کتاب حاضر؛ شامل 10 جلد است که به اختصار ابواب آن را بیان می کنیم:
جلد اول: شامل مقدمه مؤلف و ابواب کلیات احوال جهان و آن چه به اوضاع آسمان مربوط است.
جلد دوم: ادامه ابواب کلیات احوال جهان و ابواب ازمنه، انواع آن، سعد و نحس آن و احوال دیگر آن.
جلد سوم: ادامه ابواب ازمنه، انواع آن...، ابواب فرشتگان صفات و شئون و اطوار آنها، ابواب عناصر و کائنات فضا، معادن، کوه ها، نهرها، شهرها و اقالیم.
امام خمینی (ره):
امام خمینی (ره) می فرماید: «انقلاب اسلامی ایران، پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است. کربلا کاخ ستمگری را با خون درهم کوبید و کربلای ما کاخ سلطنت شیطانی را فرو ریخت. کربلا را زنده نگه دارید و نام مبارک حضرت سیدالشهدا را زنده نگه دارید که با زنده بودن او اسلام زنده نگه داشته می شود. مساله کربلا که خودش در راس مسائل سیاسی هست، باید زنده بماند. ملت بزرگ ما باید خاطره عاشورا را با موازین اسلامی، هر چه شکوه مندتر حفظ نماید».
ماهاتما گاندی، رهبر بزرگ انقلاب هندوستان می گوید: «من برای هند چیز تازه ای نیاوردم؛ فقط نتیجه ای را که از مطالعات و تحقیق هایم درباره تاریخ زندگی قهرمانان کربلا بدست آورده بودم، ارمغان ملت هند کردم. اگر بخواهیم هند را نجات دهیم واجب است همان راهی را بپیماییم که حسین بن علی علیه السلام پیمود».
توماس کارلایل مورخ مشهور انگلیسی می نویسد: «بهترین درسی که از تراژدی کربلا می گیریم این است که حسین علیه السلام و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند. آنها با عمل خود روشن کردند که تفوقِ عددی در جایی که حق با باطل روبرو می شود اهمیتی ندارد. پیروزی حسین علیه السلام با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من است».
واشینگتن ایرونیک، تاریخ نویس امریکایی می نویسد: «برای امام حسین علیه السلام ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن در برابر اراده یزید نجات بخشد، لیکن مسئولیت پیشوای اسلام اجازه نمی داد که او یزید را به عنوان خلیفه بشناسد. او به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی امیه به سرعت خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری آماده ساخت. در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و در روی ریگ های تفتیده عربستان روح حسین علیه السلام فناناپذیر است. ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای شه سوار من؛ ای حسین».
مُسیو هاربین آلمانی می گوید: «اگر در کلمات و گفتار حسین علیه السلام درست دقت شود معلوم خواهد شد که هدف و آرمان حسین علیه السلام جلوگیری از ستم بود و این همه قوّت قلب و از خودگذشتگی را در راه مقصود عالی خویش خرج کرده است. حتی در آخرین دقایق زندگی طفل شیرخوار خود را قربانی حقّ و حقیقت نمود و با این عمل اندیشه فلاسفه و بزرگان عالم را متحیّر ساخت».
امام خمینی(س) از نگاه نخبگان جهان، مجموعه ای از نظرات و یا نوشته های اشخاص و رسانه های تأثیرگذار در سراسر جهان است که علی داستانی بیرکی آن ها را گردآوری کرده و توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شده است.
کتاب حاضر از میان هزاران وصفی که نخبگان جهان از این اندیشمند خدامحور داشته اند، هزار سخن را کنار هم قرار داده و به جامعه عرضه می دارد.
نظرات مطرح شده در این کتاب به ترتیب اندیشمندان قاره های آسیا، آفریقا، آمریکا، اروپا، اقیانوسیه و سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتب شده است.
ذیل هریک از قاره ها نام کشورهایی به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است، سپس نظرات اندیشمندان آن کشورها آمده است.
در این کتاب، اصل بر اختصار بوده و از هر کتاب، مقاله، پایان نامه، مصاحبه و سخنرانی، آن بخش گزینش شده که تا حدودی دلالت بر کل محتوا دارد.
تمام مطالب این کتاب در آرشیو مؤسسه موجود می باشد و برای محققین، منبع باارزشی خواهد بود.
کلید واژه: شیعه، جمعیت شیعه، پراکندگی شیعه در جهان، جغرافیای شیعه
بیشتر شیعیان در منطقه خاور میانه و خلیج فارس زندگی می کنند . در این منطقه کشوری که هم از نظر کل جمعیت وهم از نظر درصد، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است، ایران است. به این ترتیب با نگاهی به نقشه جغرافیای تشیع مشخص می شود که ایران در قلب قلمروهای شیعی جهان قرار گرفته است و پیرامونی های شیعه بسان لایه هایی آن را احاطه کرده اند . بر اساس آمار، 90 درصد از جمعیت 70 میلیونی ایران را شیعیان تشکیل می دهند. این تعداد بیش از40 درصد کل جمعیت شیعیان دنیا است . کشورهای دیگری که دارای اکثریت جمعیت شیعه و یا اقلیت های شیعی قابل توجه هستند، عمدتا در اطراف ایران قرار دارند . عراق، آذربایجان، بحرین، عربستان سعودی، افغانستان، پاکستان و ...بهترین نمونه ها را به دست می دهند .
در دهه های اخیر تحولات بین المللی موجب شده تا پراکندگی جمعیت شیعیان افزایش خیره کننده ای پیدا کند و زبان های رایج تشیع از چهار زبان فارسی، عربی، اردو و ترکی به زبان های متعدد افزایش یابد.
امروز در کالیفرنیای آمریکا یک میلیون ایرانی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای اروپایی که نسل سوم آن ها امروزه دراین کشورها به عنوان شهروند رسمی و پذیرفته شده حضور دارند، از جمله شیعیانی محسوب می شوند که دامنه حضور شیعیان را در اقصی نقاط جهان پراکنده کرده است. از سوی دیگر اشغال افغانستان، مهاجرت نیروی کار از پاکستان و هند به انگلیس و کشورهای اروپایی، جنگ جهانی دوم، تجارت، تحصیل، و جنگ های عراق و کشورهای عربی موجب شد که این پراکندگی افزایش چشمگیری پیدا کند و شاهد حضور شیعیانی که متاسفانه آمار دقیقی هم از آن ها نداریم در مناطق مختلف جهان باشیم. متاسفانه هنوز آمار دقیقی از مراکز تشیع در سراسر جهان هم نداریم
شیعه در جهان امروز ، دایره المعارف تشیع
حوزه های علمیه شیعه در گستره جهان، تألیف سید علیرضا سیدکباری، تاریخچه ی فشرده ای از حوزه های علمیه شیعی و دستاوردهای علمی آنها به زبان فارسی است.
کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و ده فصل است. نویسنده تلاش کرده است که از کتب، مجلات و نشریات، اطلاعات و مطالب مفید را استخراج و به زبان امروزین ارائه نماید.
نویسنده در مقدمه، می نویسد: «حوزه های علمیه شیعه از نخستین لحظات دعوت نبوی شروع به فعالیت نمود و در عصر امامت به اوج شکوفایی رسید و پس از عصر حضور در ایام غیبت به تلاش علمی و فرهنگی خویش ادامه داد... کتاب حاضر، کوششی در جهت شناسایی حوزه های دینی و گستره ی فعالیت آنها، گزارشی است از پانزده قرن تکاپوی علمی، فرهنگی و سیاسی و مقدمه ای است بر تاریخ حوزه های علمیه شیعه، تا مبانی فکری و شیوه های علمی و عملی آن تبیین و شناسایی گردد» .
اگرچه به لحاظ اهمیت، حوزه های علمیه کوفه و بغداد بر سایر حوزه ها مقدم هستند، اما نویسنده سعی کرده است در حرکتی گام به گام حوزه های علمیه را از عصر رسالت و امامت تا غیبت کبری مورد بحث قرار دهد؛ لذا حوزه علمیه مکه و مدینه که مرکز پیدایش حوزه های فکری اسلام محسوب می شوند، پیش از حوزه های کوفه و بغداد و کاظمین مورد بحث قرار گرفته اند.
مطالب مطرح شده در فصول مختلف کتاب، به اختصار بدین شرح است:
آنچه در این مقاله بدان توجه خواهیم کرد، چگونگی شکل گیری طبیعت در ابتدای خلقت است و اینکه خداوند طبیعت را از چه خلق کرده است می باشد. حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه به تفضیل به این موضوع پرداخته، که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
ما لابن آدم و الفخر، اوله نطفة، و آخره جیفة و لا یرزق نفسه، و لا یدفع حتفه.
دشتی، محمد، نهج البلاغه، ج۱، ص۳۸۴، حکمت ۴۵۴.    
خلق الخلق علی غیر تمثیل، و لا مشورة مشیر، و لا معونة معین، فتم خلقه بامره، و اذعن لطاعته، فاجاب.
دشتی، محمد، نهج البلاغه، ج۱، ص۱۴۴، خطبه۱۵۵.    
ما الذی نری من خلقک، و نعجب له من قدرتک، و نصفه من عظیم سلطانک و ما تغیب عنا منه، و قصرت ابصارنا عنه، و انتهت عقولنا دونه، و حالت ستور الغیوب بیننا و بینه اعظم.
دشتی، محمد، نهج البلاغه، ج۱، ص۱۴۹، خطبه ۱۶۰.    
...
دادگستر جهان اثر آیت الله ابراهیم امینی، از کتاب های عمومی در مباحث مهدویت بوده که به شرح احوال و پاسخ به شبهاتی درباره امام مهدی(عج) پرداخته و به زبان فارسی، در سال 1346ش نوشته شده است.
نویسنده انگیزه خود را از نگارش، رخنه شبهات در اعتقادات جوانان و دانش آموختگان می داند که از سوی نویسندگان، پاسخی مناسب و شایسته نگرفته اند.
کتاب با دو مقدمه از مؤلف آغاز و مطالب در در دوازده فصل، به شیوه مناظره ای، ارائه شده است.
نویسنده، با استناد به یافته های عقلی و نقلی محدثان، مفسران و مورخان امامیه و عامه و نیز دستاوردهای علوم تجربی، به تشکیک های گوناگون درباره مهدویت پاسخ داده است.
وی، آغاز عقیده به مهدویت را زمان پیامبر(ص) دانسته و پس از بررسی شخصیت و نسب امام(عج)، ادعای مهدی بودن محمد حنفیه، اعتقاد زیدیه به مهدویت محمد بن عبدالله بن حسن و باور واقفیه به عروج امام صادق(ع) را رد کرده و به رد این نکته که منشأ مهدویت از تعالیم یهود و زرتشتی بوده و عبدالله سبا، در ایجاد این باور نقش داشته، پرداخته است.
دین اسلام، بنا به خواست قاطع الهی ، سرانجام بر تمام ادیان غلبه و استعلا خواهد یافت. این نوید از آیات مختلف قرآن کریم استفاده می شود.
«هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ؛ او (خداوند) کسی است که رسول خویش را با هدایت (دلایل روشنگر) و دین حق (درست و استوار) فرو فرستاد تا این دین را بر تمامی ادیان پیروز گرداند، هر چند که مشرکان (بت پرستان، یهود، و مسیحیت) نخواهند».نوید فوق، مربوط به سوره توبه، آیه ۳۳ است. در آیات قبل نخست فرمان داده می شود که بایستی بت پرستان فتنه جو و آتش افروز حجاز به عنوان عناصری پلید از حریم کعبه طرد شوند. سپس به دو گروه مشرک اشاره می شود: یهود و مسیحیت، که برخلاف تعالیم انبیاء به خدای یکتا شرک می ورزند، پیامبران الهی را فرزند خدا می انگارند و خاخام ها و راهبان را رب و اله خویش می گیرند در حالی که امر شده اند جز خدای یگانه، معبودی را نپرستند و مع الاسف می کوشند نور الهی (اسلام) را نیز خاموش سازند، حال آن که اراده ی قطعی خدای متعال بر این تعلق گرفته است که نور خویش را کامل سازد.آنگاه در ادامه، با لحنی صریح و قاطع، می فرماید: «هو الذی ارسل رسوله بالهدی...» .آیه مزبور «هو الذی...» با حواشی ی از همین دست، در سوره صف، آیه ۹ و همچنین با اندکی اختلاف در سوره فتح، آیه ۲۸ نیز تکرار شده است.از این آیه، که ۳ بار در قرآن تکرار شده، به روشنی بر می آید که دین اسلام، بنا به خواست قاطع الهی، سرانجام بر تمام ادیان غلبه و استعلا خواهد یافت و مخالفان و منکران این دین که تابش آفتاب آن را بر جهان بر نمی تابند همگی منکوب خواهند شد.
← واژه کلیدی آیه
یک سؤال اساسی پیداست دینی که نازل کننده قرآن، وعده پیروزی قاطع آن را در آینده می دهد، دینی جز دین اسلام نیست. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که: با توجه به این که دین اسلام عملا در طول تاریخ به مذاهب گوناگون بلکه متضادی تقسیم شده و پیروان هر یک از این مذاهب تنها خود را بر حق می دانند، و منطقا نیز باید گفت که از میان این همه مذاهب و فرق متضاد، تنها یکیشان مصداق اسلام واقعی و دین مورد رضایت الهی بوده و بقیه بر باطلند براستی کدام یک از مذاهب موجود اسلامی، همان دین مورد رضایت الهی بوده و در نتیجه، طبق وعده ی حتمی الهی، در آینده بر تمامی جهان سیطره خواهد یافت؟در پاسخ باید گفت: همه مذاهب و فرق اسلامی، با دلایلی که می آورند، طبعا خود را یگانه دین بر حق، یا به دیگر تعبیر، اسلام حقیقی و راستین می انگارند و اگر قرار بر پذیرفتن ادعا بدون سنجش و محک صحت آن باشد بایستی همه این فرق و مذاهب را (با وجود تضادهای که در «تفسیر» اصول مشترک و «تفصیل » فروع مختلف دارند) دارای اندیشه درست و عمل صالح انگاشت! و حتی تکفیر و تفسیق های آنان از یکدیگر را نیز، از باب جمع ضد دین یا متناقضین! شاهد وحدت و همدلیشان پنداشت! که بیگمان این گونه داوری کاری خطا و ناصواب است. زیرا حقیقت، در هر جا، یک چیز بیش نیست (فی المثل، ذات باری تعالی، به چشم سر، یا قابل رؤیت است و یا نیست، و نمی شود که هم سخن قایلان به امکان رؤیت خداوند با چشم سر درست باشد و هم سخن منکران رؤیت! ) و از مجموعه بی نهایت خطوطی که دو نقطه را به هم متصل می سازند، تنها و تنها یک خط، می تواند مستقیم باشد و اسلام راستین نیز (که همان دین مورد رضایت الهی است) صراط مستقیمی است که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، نه پهنه ی درندشت و بی در و دروازه ای که صدها راه و بیراهه، راست و کج، و ضد و نقیض، در آن می لولند...!پس صرف نظر از ادعای هر گروه مبنی بر حق بودن خویش، باید دید که قرآن کتاب آسمانی دین اسلام که همه مسلمانان به آن احترام می گذارند و آن را حجت قول و فعل خویش می شمرند خود کدام یک از این مذاهب و فرق را مصداق «دین مورد رضایت الهی » شناخته و به عنوان «دین حق » بر آن صحه می گذارد؟
← آیه ۳ مائده
علاوه بر شیعیان، جمعی کثیر از محدثان و مورخان بزرگ اهل سنت نیز (که ذیلا به اسامی برخی از آنان اشاره می شود) در آثار خویش به احادیث دال بر این امر اشاره کرده اند:۱. حافظ ابو جعفر محمد بن جریر طبری (متوفی ۳۱۰ق) در کتاب الولایة فی طرق حدیث الغدیر، به نقل از زید بن ارقم.۲. حافظ ابوبکر بن مردویه اصفهانی (م ۴۱۰) به نقل از ابو سعید خدری. ۳. حافظ ابو نعیم اصفهانی (م ۴۳۰) در کتاب ما نزل من القرآن فی علی، به نقل از ابوسعید خدری.۴. حافظ ابو بکر خطیب بغدادی (م ۴۶۳) در تاریخش، به نقل از ابوهریره.۵. حافظ ابو سعید سجستانی (م ۴۷۷) درکتاب الولایة، به نقل از ابو سعید خدری.۶. ابو الحسن ابن مغازلی شافعی (م ۴۸۳) در کتاب مناقب، به نقل از ابو هریره.۷. حافظ ابو القاسم حسکانی، به نقل از ابوسعید خدری.۸. خطیب خوارزمی (م ۵۶۸) در کتاب مناقب، به نقل از ابوسعید خدری.۹. حافظ ابن عساکر شافعی دمشقی (م ۵۷۱) به نقل از ابن مردویه.۱۰. ابوالفتح نطنزی در کتاب الخصائص العلویة، به نقل از ابو سعید خدری و جابر بن عبدالله انصاری.۱۱. سبط ابن جوزی حنفی بغدادی (م ۶۵۴) در تذکرة الخواص، به نقل از ابو هریره.۱۲. شیخ الاسلام حموینی (م ۷۲۲) در فرائد السمطین، به نقل از ابو سعید خدری.۱۳. عمادالدین ابن کثیر دمشقی شافعی (م ۷۷۴) در تاریخ خویش، به نقل از ابوهریره.۱۴. جلال الدین سیوطی شافعی (م ۹۱۱) در الدر المنثور، به نقل از ابن مردویه، و نیز در الاتقان، در بخش آیات سفریه قرآن، ذیل «الیوم اکملت لکم » به نقل از عمر و با تصریح به صحت و اعتبار سند روایت.
بیان نمونه ای از روایات
...
«ظهور حضرت مهدی(ع) از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان» اثر اسدالله هاشمی شهیدی، نوشتاری است درباره مسئله ظهور امام مهدی(عج) از دیدگاه ادیان و مذاهب جهان و اثبات اعتقاد به ظهور آنهحضرت در تمام آنها که به زبان فارسی و با قلمی شیوا و رسا در سال 1380ش نوشته شده است.
پیشگفتار ناشر در معرفی کتاب، آغازگر مباحث است. نویسنده مطالب کتاب را در دوازده بخش تدوین نموده است. مسئله اعتقاد به ظهور حضرت مهدی(ع) در تمام ادیان و مذاهب به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از آیات و روایات شیعه و سنی و کتب تاریخی بحث کرده است.
مؤلف سعی نموده تا عقیده به منجی و مصلح جهانی را در ادیان الهی و مکتب های مختلف فکری بررسی کرده و دیدگاه هر کدام را ارائه دهد تا از این طریق اصالت اعتقاد به ظهور منجی و انتظار را به اثبات رسانده و با ارائه شواهد ثابت کند که تمامی این دیدگاه ها به یک نفر اشاره دارند و او همان مهدی موعود اسلام(ع) است.
سپس به نویدهای اسلام درباره ظهور آنحضرت می پردازد و روایاتی را از طریق شیعه و عامه می آورد تا قطعیت این اعتقاد را بنمایاند.
بخش اول کتاب، به مسئله ظهور حضرت مهدی(عج) از دیدگاه جامعه اسلامی و به ویژه صحابه و تابعین نگاه کرده، علل انکار آن از سوی برخی مغرضان را مورد مطالعه قرار داده، عقیده به ظهور حضرت مهدی(عج) از نظر اقوام و ادیان را بررسی و تحلیل کرده است.


جهان در دانشنامه ویکی پدیا

جهان
جَهان نامی رایج برای مجموعهٔ تمدن انسان، به ویژه تجربهٔ بشر، تاریخ، یا به طور کلّی وضعیّت بشر است. واژهٔ جهان هم در معنی زمین و هم در مورد کیهان و همچنین کلّ هستی کاربرد دارد.
از واژهٔ جهان برای اشاره به هر مجموعهٔ بزرگ نیز استفاده می شود برای نمونه جهان ایرانی، جهان عرب، جهان ادبیّات و غیره. از نظر ریشه، واژهٔ جهان دگرگون شده واژهٔ گیهان پهلوی است. واژه های کیهان و گیتی نیز از همان ریشه آمده اند.
عمر جهان برابر با ۰٫۱۷ ± ۱۳٫۷۵ بیلیون سال است.
جهان (گیتی) عبارت است از هر چیزی که وجود فیزیکی دارد.
جهان (ریاضی)، یک کلاس به اندازه کافی بزرگ که همه مجموعه های مورد نظر را شامل گردد
واژه جهان همچنین ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:
مجموعه جهانی، مجموعه ای که شامل همه اشیاء از جمله خودش می باشد
جهان (اقتصاد)، جمعیت مورد مطالعه یا اندازه گیری
جهان (تاروت)، کارتی در تاروت
جهان نیوز (وبگاه) یک وب گاه خبری اصولگرای منسوب به جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی است
جهان (مجمع الجزایر) جزیره ساخت انسان در ۴ کیلومتری ساحل دبی، از امیرنشین های امارات متحده عربی، واقع شده است.
جهان (خواننده) خواننده ایرانی متوفی به سال ۱۳۸۹
روستای جهان یکی از روستاهای پلکانی و از مهمترین روستاهای تاریخی ولایت ارغیان بوده که امروزه یکی از روستاهای شهرستان اسفراین محسوب می گردد این روستا نسبت به استان خراسان شمالی در قسمت جنوب شرقی واقع شده و در سمت شرق شهر اسفراین وغرب دهستان بام قرار گرفته است و محدود است از طرف شمال به کوههای شاه جهان وشیروان، طرف شرق به روستای زالی و بانی در و جنوب به روستای چهارمست و وازطرف غرب به پارک ساریگل؛ که زندگی انسان ها در این روستا و پیرامون آن حداقل به دوره هخامنشیان می رسدکه که بقایای آن را می توان در قزقلعه و اغول قلعه مشاهده کرد.
جهان قشقایی (زاده مرداد ۱۳۳۳ شیراز - درگذشته ۲۲ فروردین ۱۳۸۹) خوانندهٔ سرشناس موسیقی پاپ ایرانی بود. او بیشتر با نام جهان شناخته می شد. جهان، صدای محزون و دلنشینی داشت. او حتی در آهنگهای ریتمیک و شاد هم کلمات را با سوز و گداز خاصی ادا می کرد. این امر در محبوبیتش میان مردم و به خصوص جوانان، تأثیر زیادی داشت.
«جهان» (انگلیسی: The World (film)) فیلم درام چینی به کارگردانی جیا ژانکو است که سال ۲۰۰۴ منتشر شد.
مختصات: ۲۵°۱۳′۰۰″ شمالی ۵۵°۱۰′۰۰″ شرقی / ۲۵.۲۱۶۶۷° شمالی ۵۵.۱۶۶۶۷° شرقی / 25.21667; 55.16667
جهان از ۳۰۰ جزیره ساخت انسان به شکل نقشه جهان تشکیل شده است و در ۴ کیلومتری ساحل دبی، از امیرنشین های امارات متحده عربی، واقع شده است.
این پروژه زاییدهٔ فکر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حکمران دبی می باشد. اندازه هر جزیره از ۲۳٬۰۰۰ متر مربع تا ۸۴٬۰۰۰ متر مربع متفاوت است و ارتفاع آن بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر از سطح دریاست. مساحت آن ۹ کیلومتر طول در ۶ کیلومتر عرض است و توسط یک موج شکن بیضوی شکل احاطه شده است. مسافت بین جزایر توسط قایق یا هلیکوپتر طی می شود. قیمت هر جزیره از ۱۵ میلیون دلار تا ۴۵ میلیون دلار متفاوت است. لایروبی از سال ۲۰۰۴ آغاز شده است و تا سال ۲۰۰۷ ۹۰٪ آن تکمیل شد. این جزیره در ۴ کیلومتری ساحل منطقهٔ جمیرا واقع شده و نزدیک پالم جمیرا می باشد.
جهان آباد می تواند نامی برای مکان های زیر باشد.
دهستان جهان آباد دهستانی در شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان است.
دهستان جهان آباد '، دهستانی است از توابع بخش میان کنگی شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان. جهان آباد سفلی
جهان آباد (بروجرد) روستایی در شهرستان بروجرد استان لرستان است.
جهان آباد روستایی است از توابع بخش آباده طشک شهرستان نی ریز استان فارس
جهان آباد (بم)
جهان آباد (بوئین زهرا)
جهان آباد (تاکستان)
جهان آباد (تربت جام)
جهان آباد (تفت)
جهان آباد (تهران)
جهان آباد (خرم آباد)
جهان آباد (دورود)
جهان آباد (رفسنجان)
جهان آباد سفلی (زابل) روستایی است از توابع بخش صالح آباد شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی.
جهان آباد علیا (زابل) روستایی است از توابع بخش میان کنگی شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان ایران.
جهان آباد (سلسله)
جهان آباد (شیراز)
جهان آباد (کازرون)
جهان آباد (کرمانشاه)
جهان آباد (مرودشت)
جهان آباد ملکی روستایی است از توابع بخش بهاران شهرستان گرگان در استان گلستان ایران.
جهان آباد (میبد)
جهان آباد (نائین)
جهان آباد (نهاوند) روستایی در شهرستان نهاوند استان همدان.
جهان آباد (نی ریز)
جهان آباد (نیشابور)
جهان آباد (همدان)
جهان آباد (ورامین)
مختصات: ۳۳°۵۰′۴۶″ شمالی ۴۸°۴۷′۵۰″ شرقی / ۳۳.۸۴۶۱۱° شمالی ۴۸.۷۹۷۲۲° شرقی / 33.84611; 48.79722 ناحیه منفصل شهری جهان آباد یکی از مناطق شهری در جنوب شهر بروجرد است. جهان آباد در ضلع جنوب شرقی میدان آیت الله بروجردی قرار دارد و از شمال به جاده بروجرد-اراک و از شرق به جاده بروجرد-دورود-خرم آباد محدود می شود. جهان آباد در منطقه ای نسبتاً مسطح قرار گرفته و زمین های آن بخشی از دشت سیلاخور را تشکیل می دهند.
جهان آباد (بم)، روستایی از توابع بخش ریگان شهرستان بم در استان کرمان ایران است.
جهان آباد (بوئین زهرا)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین ایران است.
جهان آباد روستایی در دهستان هریرود بخش بوژگان شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی ایران است.
جهان آباد (تاکستان)، روستایی از توابع بخش خرمدشت شهرستان تاکستان در استان قزوین ایران است.
جهان آباد (تربت جام)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی ایران است.
جهان آباد (تفت)، روستایی از توابع بخش نیر شهرستان تفت در استان یزد ایران است.
جهان آباد (تهران)، روستایی از توابع بخش آفتاب شهرستان تهران در استان تهران ایران است.
جهان آباد (شیراز)، روستایی از توابع بخش کربال شهرستان شیراز در استان فارس ایران است.
جهان آباد (خرم آباد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خرم آباد در استان لرستان ایران است.
جهان آباد (دورود)، روستایی از توابع بخش سیلاخور شهرستان دورود در استان لرستان ایران است.
جهان آباد (رفسنجان)، روستایی از توابع بخش فردوس شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران است.
جهان آباد روستایی در دهستان دوکوهه بخش سه قلعه شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۲۷ نفر (در ۷ خانوار) بوده است.
جهان آباد (سلسله)، روستایی از توابع بخش فیروزآباد شهرستان سلسله در استان لرستان ایران است.
مختصات: ۳۷°۲۱′۱۵″ شمالی ۵۸°۲۴′۳۷″ شرقی / ۳۷.۳۵۴۱۷° شمالی ۵۸.۴۱۰۲۸° شرقی / 37.35417; 58.41028
آب جهان، روستایی است از توابع بخش باجگیران شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی ایران.
آخرین روزهای جهان، یا امگا: آخرین روزهای جهان، (به فرانسوی: La Fin du monde)، یک رمان علمی تخیلی است که در سال ۱۸۹۴ توسط کمیل فلاماریون منتشر شده است.
در سدهٔ بیست و پنجم در کرهٔ زمین، احتمال برخورد یک دنباله دار که ساختار آن بیشتر از کربن مونوکسید(CO) است با زمین به طور جدی به وجود آمده است. در این رمان علمی تخیلی، فلسفه و پیامدهای سیاسی پایان جهان مورد توجه قرار گرفته است.
آخرین کتاب جهان (به انگلیسی: The Last Book in the Universe) نام کتابی از رودهن فیلبریک و در ژانر علمی تخیلی است.
آرتور ۳: جنگ دو جهان (انگلیسی: Arthur 3: The War of the Two Worlds) یک پویانمایی فرانسوی-امریکایی به کارگردانی لوک بسون بر اساس رمانی به همین نام است.
اخبار جهان (به انگلیسی:News of World) ششمین آلبوم گروه بریتانیایی راک، کوئین می باشد که در سال ۱۹۷۷ منتشر شده است. این آلبوم چندتا از موفقترین ترانه های گروه نظیر "ما تو را به جنب و جوش می اندازیم"، "ما قهرمانیم" و "بال های خود را بگشا" را دز بر دارد. آلبوم چهار گواهی نامه پلاتینی در ایالات متحده، دو گواهی نامه پلاتینی در بریتانیا و گواهی نامه های بسیاری از کشورهای مختلف کسب کرد.
اخبار جهان دومین آلبومیست که توسط خود گروه و به تنهایی تهیه شده است (اولین آلبوم یک روز در مسابقه بود) و همچنین ضبط شده در استودیو Sarm West و Wessex در لندن می باشد و تولید مشترک و مهندسی صوت آن توسط مایک استون صورت گرفته است.
اصفهان نصف جهان سفرنامه ای به قلم صادق هدایت است.
در این کتاب، چهار نوشته از صادق هدایت به چاپ رسیده است. نخستین، «اصفهان نصف جهان» نام دارد که شرح سفر و مشاهدات صادق هدایت از اصفهان است. او در ایام تحصیل سفری چهار روزه به اصفهان می کند و گزارش این سفر را در قالب تکلیف درسی عرضه می نماید. سفرنامه با نقل خاطره ای از دوره تحصیل نویسنده آغاز می شود؛ سپس از ماجراهای بین راه سخن می رود. مشاهدات هدایت از خیابان چهارباغ، چهل ستون، میدان شاه، مسجد شاه، عالی قاپو، مسجد شیخ لطف الله، پل خواجو، مسجد جامع، مدرسه هارونیه، امامزاده اسماعیل، دارالبتی یا دارالبطیخ، محله جلفا و کلیسای آن، به طور کلی مردم و آداب معاشرت و مناظر دیگر شهر مطلب بعدی را تشکیل می دهند. دومین مطلب با عنوان «مرگ»، نوشته کوتاهی است دربارهٔ مرگ از نویسنده بلژیکی به نام «گان» که ظاهراً صادق هدایت ترجمه کرده است. دو نوشته دیگر، دو داستان کوتاه است به نام های «سامپینگه» و «هوس باز».
اطلاعات نامهٔ جهان مرجعی است که هرساله توسط سازمان سیا و به سبک سالنامه منتشر می شود. این مرجع حاوی اطلاعات متنوعی درمورد جغرافیا، جمعیت شناسی، حکومت، اقتصاد و ارتش کشورهای جهان است.
المپیادهای علمی مجموعهٔ پیکارهای علمی است که در رشته های گوناگون دانشی برگزار می گردد.
المپیادها میان دانش آموزان دبیرستانی کشورهای جهان است. هر کشور پس از انجام چند آزمون درونی میان دبیرستانیان سراسر کشورش، می تواند دو گروه پنج تایی (گروه اصلی و نیز گروه مهمان که هزینه اش به عهدهٔ کشور مهمان است) برای هر رشته معرفی کند.
المپیاد جهانی کم سالان هم برای زیر ۱۵ سال است.
انبساط جهان اگر یک بادکنک خالی از باد را فرض کنیم و روی آن نقاطی را رسم کرده و سپس بادکنک را باد کنیم مشاهده می کنیم که هرچه حجم بادکنک بیش تر شود، فاصله نقاط از یکدیگر افزایش می یابد. این مفهومِ جهان در حال انبساط است. انبساط جهان به معنی افزایش فاصلهٔ متریک بین اجسام جهان با گذشت زمان است. این انبساط درونی است، یعنی به فاصلهٔ نسبی بین اجزای جهان برمی گردد، و به معنی حرکت اجسام به سمت فضای بیرون نیست. انبساط جهان از ویژگی های مهم کیهان شناسی مهبانگ است و ریاضیات آن با متریک FLRW و نظریه میدان اسکالر برای توضیح فرم شتابدار آن توصیف می شود.
بخشی از این انبساط به خاطر اثر ماند (اینرسی) است (یعنی انبساط کنونی به خاطر این است که جهان در گذشته منبسط می شده است). بخش دیگر به خاطر نیروی رانش ناشناخته ای است که شاید از یک ثابت کیهان شناسی یا انرژی تاریک آمده باشد. بخش نخست در جهان آغازین اثر مهم تری بوده است، و مدل لامبدا-سی دی ام پیش بینی می کند که در آینده ثابت کیهان شناسی یا انرژی تاریک اثر مهم تری باشد. هم اینک هر دو عامل اثر کم وبیش برابری دارند.
انبساط جهان به سرعت های بالاتر از سرعت نور می انجامد که برای تازه واردان و گاهی فیزیک پیشگان حرفه ای گمراه کننده است. ولی سرعت های بیشتر از c در انبساط جهان با نظریه نسبیت خاص ناسازگاری ای ندارد. به طورکلی سه گونه مختلف از جهان در حال انبساط معرفی و گمان زده شده است که هر کدام سرنوشتی متفاوت را برای جهان توصیف می کند. مدل اول جهان باز است که تا ابد و در طی دوره زمانی نامحدودی منبسط می شود. مدل دوم جهانی را توصیف می کند که مسطح است. این بدان معناست که جهان منبسط می شود و تا بی نهایت این روند ادامه دارد، اما سرعت انبساط آن مدام به صفر نزدیک می شود؛ و بالاخره مدل سوم جهانی است که جهان بسته نامیده می شود. در این جهان انبساط در مدت زمانی محدود ادامه پیدا کرده و پس از به انتها رسیدن آن جهان به جمع شدن در خود و متلاشی شدن روی می آورد و احتمالا پس از متلاشی شدن آماده انفجار بزرگی دیگر می گردد.
انبساط جهان حقیقتی است که مدت ها است به اثبات رسیده است. اما مشکلی که در اندازه گیری فاصلهٔ کهکشان ها، مستقل از قرمزگرایی آن ها، وجود دارد به حدی است که تعیین نرخ کنونی انبساط، ثابت هابل، به یک فرایند طاقت فرسا و طولانی در ۵۰ سال گذشته تبدیل شده است. با وجود این، در نتیجه تلاش ها، شامل پروژهٔ کلیدی تلسکوپ فضایی هابل، و به طور کلی تر، از ترکیب مجموعهٔ وسیعی از شواهد که مدل استاندارد کیهان شناسی را پشتیبانی می کنند، امروزه به نظر می رسد با خطایی کمتر از ۲۰٪، و با اطمینان ۹۵٪، می توان اعتقاد داشت که h ≃ 0 / 7 {\displaystyle h\simeq 0{\mathsf {/}}7} است.
انتخاب زیباترین تراجنسی جهان در لاس وگاس نوادا مراسمی برای انتخاب زیباترین تراجنسی جهان است که در سال ۲۰۰۴ برگزار شد.
انجمن پرندگان جهان (انگلیسی: BirdLife International) انجمنی است که پیش تر با عنوان «شورای جهانی حفاظت از پرندگان» شناخته می گردید. شالودهٔ این انجمن متشکل از مشارکت انجمن ها و سازمان های حفاظت گر جهانی است که تلاش می کنند تا پرندگان، زیستگاه ها و تنوع زیستی جهانی را از هرگونه آسیب و گزندی حفظ نمایند. این سازمان عنوان بزرگترین سازمان همکاری حفاظت از جهان با بیش از ۱۲۰ سازمان عضو و شریک را یدک می کشد.
انرژی مصرفی جهان (به انگلیسی: World energy consumption) به میزان کل انرژی مصرفی توسط مردم جهان گفته می شود که معمولاً سالانه توسط آژانس هایی مانند آژانس بین المللی انرژی محاسبه می شود که بیانگر مفاهیمی از میزان پیشرفت و یا توصعه صنعتی اقتصادی کشورهاست. در سال ۲۰۱۲ آژانس بین المللی انرژی میزان تولید انرژی را ۱۵۵٬۵۰۵ تراوات ساعت محاسبه نمود.
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر جهان (Bone Marrow Donors Worldwide) یک سازمان مستقر در لیدن، هلند است، که جمع آوری کننده مجموعه ای از اطلاعات فنوتیپ HLA و سایر اطلاعات مربوط به داوطلبان اهدا کنندگان سلول های خونساز و واحدهای خون بند ناف از طریق موسسات محلی می باشد. اعضاء BMDW (تا ژوئن ۲۰۱۲) شامل ۶۶ بانک سلول خونساز از ۴۸ کشور، و ۴۷ بانک خون بند ناف از ۳۱ کشور هستند. با در نظر گرفتن تمامی این اطلاعات ثبت شده در کنار یکدیگر، پایگاه داده BMDW شامل اطلاعات تقریباً ۲۰ میلیون اهدا کنندگان سلول های بنیادی و ۵۵۰،۰۰۰ اهدا کننده واحد خون بند ناف است که آن را به بزرگترین پایگاه جهانی داده در این زمینه تبدیل کرده است. برای شرکت داوطلبانه در این پروژه می بایست با تماس با بانک خون های محلی که در سایت این موسسه مشخص شده اقدام به شرکت در آزمایش های مربوطه نمود.
بازی های ورزشی فلج مغزی جهان (انگلیسی: Cerebral Palsy Games) یا بازی های سربرال پالسی یا بازی های سی پی یک رویداد چندورزشی برای ورزشکاران معلول است که پیش از این با نام بازی های ورزشی استوک مندیل هم شناخته می شد. این بازی های توسط انجمن بین المللی ورزش و سرگرمی فلج مغزی (CPISRA) در سطح جهان برگزار می شود.
بازیکن دو و میدانی سال جهان (انگلیسی: IAAF World Athlete of the Year) جایزه ای است که هر سال به بهترین بازیکن دو و میدانی جهان توسط اتحادیه بین المللی فدراسیون های دو و میدانی داده می شود.
این جایزه از سال ۱۹۸۸ تاکنون به ورزشکاران برتر مرد و زن اهدا می شود.
هرساله فیفا بهترین بازیکن مرد و زن سال فوتبال جهان را انتخاب می کند این کار از طریق نظرسنجی از مربیان فوتبال و با اهدای توپ طلا انجام می شود.
جوان ترین بازیکن انتخاب شده رونالدوی برزیلی است که در سال ۱۹۹۶ در حالی که ۲۰ سال داشت انتخاب شد. مسی نیز با دریافت پنج بار، رکورددار تعداد دفعات دریافت این جایزه محسوب می شود ودر حال حاضر بهترین بازیکن تاریخ و بالاتر از ستارگانی چون مارادونا و پله قرار دارد .رونالدو و زین الدین زیدان و (کریستیانو رونالدو) بعد از لیونل مسی فوتبالیست هایی هستند که سه بار برنده این جایزه شده اند. مسن ترین بازیکنی که این جایزه را دریافت کرده فابیو کاناوارو است در سن ۳۳ سالگی و در سال ۲۰۰۶ انتخاب شد.
بخش جوایز زنان در سال ۲۰۰۱ به این مراسم اضافه شد. در این بخش افراد کمتری تا به حال انتخاب شده اند. تا کنون تنها شش بازیکن که دوتا از ایالات متحده دوتا آلمانی و یک برزیلی و یک ژاپنی این عنوان را بدست آورده اند. سه زنی که تنها یک جایزه گرفته اند جزو برندگان اخیر این سال ها بوده اند عبارتند از:ساوا همر در سال ۲۰۱۱ ابی وامباک در سال ۲۰۱۲ و نادین آنگرر در سال ۲۰۱۳بوده اند. مارتا پنج بار پیاپی بریجیت پرینز سه بار متوالی و میا هام دو بار پی در پی. مسن ترین بازیکن زنی که این جایزه را دریافت کرده نادین آنگرر با ۳۵ سال سن است که در سال ۲۰۱۳ به این عنوان دست یافت. او همچنین تنها دروازه بان چه در فوتبال مردان و چه در فوتبال زنان است که به عنوان بهترین بازیکن سال از طرف فیفا شناخته شده است. جوانترین برنده این جایزه نیز مارتا با داشتن ۲۰ سال سن بوده است.
باغ جهان، روستایی از توابع بخش میان جلگه شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است.
بام جهان توصیف استعاری برای منطقه بالا بلند جهان است که با نام "آسیای بلند" هم شناخته می شود. این واژه معمولاً برای یادکرد منطقه کوهستانی درونی قاره آسیا، هیمالیا بکار گرفته می شود.
بانو جهان(به انگلیسی: Mrs. World) یک مسابقه سالانه زیبایی است که هدف آن انتخاب زیباترین و بهترین زن متاهل جهان است.این مسابقه از سال ۱۹۸۵ برگزار شد


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های جهان

جهان (دنیا)، نامی رایج برای مجموعهٔ تمدّنِ انسان، به ویژه تجربهٔ بشر، تاریخ، یا به طور کلّی وضعیّت بشر است. واژهٔ جهان هم در معنی زمین و هم در مورد کیهان و همچنین کلّ هستی کاربرد دارد.
• «آن که دلش به دوستی دنیا شیفته است دل وی به سه چیز آن چسبیده است: اندوهی که از او دست بر ندارد، و حرصی که او را وانگذارد، و آرزویی که آن را به چنگ نیارد .» نهج البلاغه، کلمات قصار ۲۲۸ -> علی بن ابی طالب
• «بهرهٔ تو از دنیا همان است که آبادانی آخرتت بدان است.» نهج البلاغه، نامه ۳۱ -> علی بن ابی طالب
• «دنیا میدان بزرگ آزمایش است که هدف آن چیزی جز عشق نیست.» -> مصطفی چمران
• «دنیا خانه ه ای است خوب برای کسی که آن را چون خانه نپذیرد، و محلی است نیکو برای آن که آن را وطن خویش نگیرد، و همانا فردا خوشبختان دنیا آنانند که امروز از آن گریزانند.» نهج البلاغه، خطبه، ۲۲۳ -> علی بن ابی طالب
• «دنیا در دیدهٔ صاحب خِردان، چون سایهٔ پس از زوال است، که گسترده ناشده در هم رود، و افزون نشده کاهش یابد.» نهج البلاغه، خطبه ۶۳ -> علی بن ابی طالب
• «دنیا همچون مار است، سودنِ آن نرم و هموار، و درونِ آن زهرِ مرگبار. فریفتهٔ نادان دوستی آن پذیرد، و خردمندِ دانا از آن دوری گیرد.» نهج البلاغه، کلمات قصار ۱۱۹ -> علی بن ابی طالب
• «دنیا گلی است که برگ هایش خیالی و خارهایش حقیقی است.» کارمن سیلوا بدون منبع
• «دنیا به مانندِ بازاری است؛ گروهی در آن سود برند، در حالی که گروهی دیگر زیان برند.» تحف العقول، ص ۳۵۸ -> علی هادی
• «روزگار دو روز است: روزی به سودِ توست و روزیِ به زیانِ تو؛ دنیا خانه ای است گردان، از دستِ این به دستِ آن. آنچه از آنِ توست، هرچند ناتوان باشی، خود را به تو خواهد رساند؛ و آنچه از آن به زیانِ توست، به نیروی خویش بازش نتوانی گرداند.» نهج البلاغه، خطبه، ۷۲ -> علی بن ابی طالب
• «مردمان فرزندان دنیایند، و فرزندان را سرزنش نکنند که چرا دوستدارِ مادر خود هستند.» نهج البلاغه، کلمات قصار ۳۰۳ -> علی بن ابی طالب
• «دنیا بد نیست اما اینکه دنیا مراد انسان باشد، بد است و دنیایی خوب است که برای همه خوب باشد. سرنوشت ما نیز در همین دنیا تعیین می شود.» ۵ مارس ۲۰۱۷/ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵؛ « در دیدار جمعی از اعضای ادوار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران» -> محمد خاتمی

جهان در جدول کلمات

جهان
گیتی
جهان آخرت
دار بقا
جهان آفرین
پروردگار
جهان پهلوان ایران
تختی
جهان پهنا
اینترنت
جهان دیگر
اخرت
جهان فخر کننده
دنیا
جهان معنی
لاهوت
جهان و گیتی
دنیا
الماسی که از قدیمی ترین جواهرات شناخته شده در جهان است و در سال 1738 میلادی به دست نادرشاه رسید
کوهنور

معنی جهان به انگلیسی

universe (اسم)
کیهان ، عالم ، افرینش ، دنیا ، جهان ، گیتی ، کائنات ، عالم وجود ، دهر ، کون و مکان
world (اسم)
عالم ، دنیا ، جهان ، گیتی
macrocosm (اسم)
دنیا ، جهان

معنی کلمه جهان به عربی

جهان
دنيا , عالم , کون
اطلس
عالميا

جهان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی جهان

علی مرسلی ١٦:٣٢ - ١٣٩٦/١٠/٠١
بنظرم کلمه جهان بمعنی آنچکه در اطراف یک چیز یا یک شئ وخودش وجود دارد میباشد. یعنی به مرکزیت وجود خود و اطرافش به فاصله بی نهایت . این میتواند شامل تمام مادیات و غیر مادیات باشد و چیزهایی که درآینده بوجود می آید.
|

مریم ١٨:٠٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠٩
دانشجوی ارشد ادبیات فارسی هستم و می خواستم معنی جَهان جِهان را که به معنی جهان گذران میباشد با لغت نامه شما چک کنم. مربوط به متن نفثه المصدور می باشد.متاسفانه معنی آن را در لغت نامه ی شما نیافتم. ممنون می شوم اگر آن را بررسی کنید . موفق و موید باشید.
|

پیشنهاد شما درباره معنی جهاننام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جهان خواننده   • بولتن نیوز   • رجا نيوز   • افکار نیوز   • شفاف نیوز   • عصرایران   • صراط نیوز   • الف   • معنی جهان   • مفهوم جهان   • تعریف جهان   • معرفی جهان   • جهان چیست   • جهان یعنی چی   • جهان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جهان
کلمه : جهان
اشتباه تایپی : [ihk
آوا : jahAn
نقش : اسم
عکس جهان : در گوگل


آیا معنی جهان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )