برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1285 100 1

حافظه

/hAfeze/

مترادف حافظه: حفظه، خاطر، ذهن، قوه ذاکره، یاد

برابر پارسی: یاد، یادآوری، ویر

معنی حافظه در لغت نامه دهخدا

حافظة. [ ف ِ ظَ ] (ع ص ، اِ) تأنیث حافظ. || قوه ٔ حافظه ؛ مقابل قوه ٔ ذاکره. نیروئی است که (بقول قدما) جای آن تجویف اخیر دماغ است ، و کار آن نگاهداری چیزهائیست که نیروی واهمه آنرا درک کند از امور جزئیّه ، پس حافظه خزانه ٔوهم است مانند خیال برای حس مشترک. (تعریفات جرجانی ص 55). حافظه نزد حکما نیروئیست که نگاه میدارد آنچه را که قوه ٔ وهمیه از معانی ادراک میکند و در موقع، مدرکات خود را بیاد می آورد و به این مناسبت آنرا ذاکره نیز نامیده اند. و جایگاه آن بطن اخیر از دماغ است. (کذا فی بحرالجواهر). و آن نیروئیست که جایگاه آن تجویف اخیر از دماغ میباشد، و وظیفه ٔ آن نگاهداری مدرکات وهم از معانی جزئیّه باشد. و در حقیقت حافظه خزانه دار وهم است ، مانند خیال مر حس ّ مشترک را، چنانکه در اصطلاح سید جرجانی گفته. و در لفظ حواس شرح آن بیان شده است. (کشاف اصطلاحات الفنون ). قوه ای که دانسته ها و حس شده ها و درک کرده ها را بیاد دارد. قوه ای که گذشته و غائب را در خاطر نگاه دارد. قوه ایست در آدمی که اثرات گذشته را در خاطر نگاه دارد. مقابل ذاکرة. یاد. یاده. (برهان قاطع).
- امثال :
دروغ گو کم حافظه است .
و خزانة مدرک المعنی هو القوة التی تسمی الحافظة و معدنها مؤخرالدماغ و لذلک اذا وقع هناک آفة وقع الفساد فیما یختص بحفظ هذه المعانی و هذه القوة تسمی ایضاً متذکرة. فیکون حافظة لصیانتها ما فیها و متذکرة لسرعة استعدادها لاستثباتها و التصور بها مستعیدة ایاه اذا فقدت و ذلک اذا اقبل الوهم بقوته المتخیلة فجعل یعرض واحداً واحداً من الصور الموجودة فی الخیال لیکون کأنه یشاهد الامور التی هذه صورها فاذا عرض له الصورة التی ادرک معها المعنی الذی بطل ، لاح له المعنی کما لاح من خارج و استثبته القوة الحافظة فی نفسها. (شفاء ابن سینا چ مطبعه ٔ دارالفنون 1303 هَ. ق. جزو 2 ص 334).
استعداد ذهن برای نگاهداری گذشته و بازشناسی آن حافظه خوانده میشود. امور منسوب به حافظه دو دسته است : یک دسته آنها که معرفت بتاریخ زندگی هر کس را بخود او میدهد، یعنی از وقایع گذشته ٔ زندگی آگاهش میسازد، مانند شرح قضیه ای که روز پیش یا دو سال قبل یا در دوران کودکی برای شخص روی داده و مربوط به حافظه ٔ اوست. دسته ٔ دیگر اموری که آثار گذشته است بی آنکه خود گذشته باشد، ...

معنی حافظه به فارسی

حافظه
قوه ذاکره، یاد، استعدادذهن، قوهای درانسان، وبعضی ازحیوانات که حوادث ومطالب رابیاددارند
۱- ( اسم ) مونث حافظ . ۲ - یکی از قوای باطنی که حوادث و مطالب مختلف را بیاد نگاه دارد ذاکره یاد . توضیح قوت حافظه قوتی است که مترتب در تجویف اول دماغ است و عبارت از خزان. وهم و نگهبان صور وهمیه است چنانکه خیال خزان. حس مشترک است . حافظه را ذاکره و متسرجعه هم نامیده اند از جهت قدت آن بر باز گردانیدن صوری که از خزان. مخصوص بیرون رفته باشد .
یکی از اصنام قوم عاد است
[memory] [علوم تشریحی، روان شناسی] توانایی نگهداری اطلاعات در ذهن و بازیابی آن
[memory disorder] [روان شناسی] اصطلاحی عمومی برای اختلالات عضوی و روان زاد (psychogenic) حافظه شامل یادزدودگی و نقایص مربوط به حافظۀ کوتاه مدت و بلندمدت
( صفت ) که حافظه ای نیرومند دارد و چیزهای زیاد بیاد میسپارد .
[memory allocation] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] اختصاص دادن حافظه به برنامه های کاربردی مختلف توسط سامانۀ عامل برای اجرا در رایانه
آنکه حافظه نیکو دارد آنکه مطالب را زود حفظ می کند و دیر از یاد می برد
[non-uniform memory access, non-uniform memory architecture, NUMA] [مهندسی مخابرات] نوعی فنّاوری که گسترۀ عملکرد رایانه های سرویس دهندۀ چندپردازشی متقارن را توسعه می دهد
[uniform memory access, UMA] [مهندسی مخابرات] نوعی معماری برای حافظۀ رایانه که در رایانه های موازیِ دارای چند پردازنده و احتمالاً چند تراشۀ حافظه به کار می رود
...

معنی حافظه در فرهنگ معین

حافظه
(فِ ظِ) [ ع . حافظة ] (اِفا.) ذهن ، قوه ای که ضبط و نگهداری مطالب را به عهده دارد.

معنی حافظه در فرهنگ فارسی عمید

حافظه
قوه ای در انسان و بعضی حیوانات که مطالب و حوادث را به یاد نگه می دارد، استعداد ذهن برای به یاد آوردن مطالب و حوادث، قوۀ ذاکره، یاد.

حافظه در دانشنامه اسلامی

حافظه
حافظه، از قوای باطنی نفس برای حفظ معانی جزئی می باشد. حافظه با ذکر و تذکر مرتبط است.
بحث از حافظه در اندیشه متفکران پیش از سقراط دیده نمی شود. نخستین بار در محاورات سقراطی ـ افلاطونی، حافظه به عنوان وسیله ضبط حوادث گذشته مورد توجه قرار گرفت.

حافظه از نظر سقراط
به نظر سقراط، حافظه هدیه ای از جانب منوموسونه، مادر خدایان دانش و هنر، است و همچون لوحی از موم است که صورت آنچه به حس درمی یابیم یا می اندیشیم در آن نقش می بندد و ضبط می شود. مادام که نقوش در آن لوح باقی است، یادآوری آن ها امکان دارد، اما اگر نقش ها از لوح پاک شوند، فراموشی و جهل رخ می دهد. سقراط بزرگی و کوچکی و نرمی و سختی این لوح را در انسان ها مختلف دانسته و معتقد است کسانی که حافظه خوبی دارند صاحب لوحی صاف تر، نرم تر و عمیق تر هستند. این افراد، به دلیل وضوح تصاویر حک شده، کمتر در انطباق ادراک حسی با نقش های مربوط به آن ها خطا می کنند. تمثیل دیگر در بیان ارتباط ادراک حسی با حافظه، مرغدانی است. سقراط یادگیری را همچون پُرکردن مرغدانی از پرندگان، و یادآوری را همچون در دست گرفتن آن ها دانسته است. به نظر سقراط و افلاطون، نفس غیرمادّی و مرگ ناپذیر و صاحب حیاتی مستقل از بدن است و بارها زندگی را از سر می گیرد و در این جهان و جهان دیگر همه چیز را می بیند و می شناسد و آموختن، چیزی جز تذکر نیست.

حافظه از نظر افلاطون
به نظر افلاطون، حفظ کردن و به یاد آوردن با هم فرق دارند، زیرا حفظ و نگهداریِ صورِ حاصل شده از طریق ادراک حسی، کار حافظه است و فن نوشتن می تواند به آن کمک کند، اما یادآوری (تذکر)، بازیابی خاطره هایی از ادراک حسی و شناسایی های گذشته در روح است که نوشتنِ آن ها، نیروی یادآوری را سست و آدمی را به فراموشی مبتلا می کند، چون با امید به نوشته ها از رجوع به درون خود برای جستجوی بی واسطه دانش غافل می شود.
فلوطین، بر خلاف ارسطو، حافظه را فقط دوام ادراک حسّیِ نقش بسته شده در نفس نمی داند. چون نفس مجرد است نمی تواند از امور جسمانی منفعل شود و همچون آنان نقش بپذیرد. به عقیده او، ادراک حسی و حافظه قوایی هستند که نفس آن ها را در اختیار می گیرد و همچون دیگر قوا به تقویت و تمرین نیاز دارند. فلوطین معتقد است که یادآوری تنها نسبت به امور محسوس صورت نمی ...


حافظه در دانشنامه ویکی پدیا

حافظه
حافظه (رایانه) در رایانه ها
حافظه (جانداران) در موجودات زنده
حافظه و یادسپاری در روانشناسی، حافظه یا یادسپاری (به انگلیسی: Memory) استعدادی است ذهنی برای ذخیره، حفظ و به یاد آوردن اطلاعات و تجربیات. پایه آن تشکیل ارتباطات موقتی قوی و کافی در قشر مغزی می باشد. یونانیان قدیم به نموسین (Mnemosy) الهه حافظه اعتقاد داشتند و او را مادر ۹ رب النوع علم و هنر می دانستند. حافظه دارای سه مرحله است: «رمزگردانی»، «ذخیره سازی» و «بازیابی»
حافظه معنایی(SEMANTIC MEMORY): دانش عمومی ما از جهان پیرامون را در برمیگیرد. شامل واژه ها، ایده ها، مفاهیم، ساختارها و نمادهای کلامی می باشد. حافظه معنایی یک حافظه مرجع می باشد. حافظه معنایی مستقل از بافتار زمان و مکان می باشد. حافظه معنایی رمز گردانی انتزاعی دانش است.
حافظه رویدادی(EPISODIC MEMORY): این حافظه رویدادها و تجارب سریالی (زنجیره ای) را در برمیگیرد. این حافظه به بافتار زمان و مکان وابسته است. حافظه رویدادی همان حافظه شخصی هر فرد می باشد مثل احساسات و هیجانات مربوط به یک زمان و مکان خاص. حافظه اتوبیوگرافیک نیز زیر مجموعه این حافظه می باشد که به حافظه یک رویداد خاص در زندگی شخصی فرد دلالت دارد. مثل: تاریخ یک رویداد مهم ملی، غذایی که دیشب میل کرده اید، نام یک همکلاسی قدیمی. در مجموع حافظه رویدادی عبارت است از به خاطر سپردن رویدادها به علاوه کل بافتار پیرامون آن.
از نظر علمی حافظه را می توان به دو بخش «حافظه بلند مدت»(Long-Term Memory)و «حافظه کوتاه مدت»(Short-Term Memory)تقسیم نمود. در موقعیت هایی که نگهداری و ذخیره سازی مطالب برای چند ثانیه مطرح است، (اغلب کمتر از ۳۰ ثانیه) در مقایسه با موقعیت هایی که مستلزم نگهداری مطالب برای مدت طولانی تری است، (از چند دقیقه تا چندین سال) نوع حافظه فرق می کند. گفته می شود موقعیت های نخست با حافظه کوتاه مدت و موقعیت های دوم با حافظه بلند مدت مرتبط می شود. در مورد هر دو نوع حافظه، سه مرحله رمزگردانی، ذخیره سازی و بازیابی وجود دارد. لازم است ذکر شود در بعضی از مطالعات و منابع از حافظه نوع سومی نیز با نام «ح ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حافظه در دانشنامه آزاد پارسی

حافظه (memory)
در روان شناسی، توانایی انباشت و فراخوانی مشاهدات و احساس ها. به نظر می رسد حافظه در مکان خاصی از مغز قرار ندارد و به تغییر مسیر حرکت تکانه های عصبی در مغز وابسته است. استفادۀ منظم از حافظه سبب تقویت آن می شود، زیرا پیوند بین سلول های عصبی (یاخته های عصبی) در مغز به مسیرهای ماندگار تبدیل می شود. رخدادهای ذخیره شده در حافظۀ کوتاه مدت به سرعت فراموش می شوند، در حالی که رخدادها در حافظۀ بلندمدت سال ها دوام می یابد و فراخوانی اطلاعات و شناخت اشخاص و مکان ها در دوره های طولانی را امکان پذیر می کند. حافظۀ کوتاه مدت ممکن است تحت تأثیر بیماری و دارو مختل شود، اما حافظۀ بلندمدت دربرابر چنین تغییراتی مقاوم است. حافظه با افزایش سن تغییر می کند و اشخاص سالم ممکن است پس از ۴۰سالگی به طور طبیعی دچار کاهش حافظه شوند. امروزه، تحقیقاتی برای کشف شالوده های زیستی شیمیایی و الکتریکی حافظۀ انسان آغاز شده است. سالمندانی که تحصیلات عالی دارند، کمتر دچار کاهش حافظه و مشکلات مربوط به فکرکردن می شوند.

ارتباط محتوایی با حافظه

حافظه در جدول کلمات

حافظه
ویر
حافظه جانبی رایانه
تشی
حافظه و هوش
ویر
واحد حافظه رایانه
بایت

معنی حافظه به انگلیسی

memory (اسم)
یادبود ، یادگار ، خاطر ، خاطره ، حافظه ، یاد
retention (اسم)
نگهداری ، نگاهداری ، ابقاء ، حافظه

معنی کلمه حافظه به عربی

حافظه
ذاکرة
حفل تابيني
ذکري

حافظه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ثنا
حافظه. (ا.، ع.) در روانشناسی، حافظه)به انگلیس(( Memoryاستعدادی است ذهنی برای ذخیره، حفظ و به یاد آوردن اطلاعات و تجربیات . مبنای حافظه تشکیل ارتباطات موقتی قوی و کافی در قشر مغزی است. یونانیان قدیم به نموسین (Mnemosy)الهه حافظه اعتقاد داشتند و او را مادر و الهه علم و هنر میدانستند. حافظه دارای سه مرحله است:
1. رمزگردانی(Encoding):سپردن به حافظه
3. ذخیره سازی(Storage):نگهداری در حافظه
۳. بازیابی(Retrieval):فراخوانی از حافظه
انواع حافظه
از نظر علمی حافظه را می توان به دو بخش «حافظه بلند مدت" (Long-Term Memory)و «حافظه کوتاه مدت" (Short-Term Memory)تقسیم کرد. در موقعیت هایی که نگهداری و ذخیره سازی مطالب برای چند ثانیه مطرح است (اغلب کمتر از ۳۰ ثانیه) در مقایسه با موقعیت هایی که مستلزم نگهداری مطالب برای مدت طولانی تری است (از چند دقیقه تا چندین سال) نوع حافظه تفاوت دارد. گفته می شود موقعیت های نخست با حافظه کوتاه مدت و موقعیت های دوم با حافظه بلند مدت مرتبط می شود. در مورد هر دو نوع حافظه، سه مرحله رمزگردانی، ذخیره سازی و بازیابی وجود دارد. لازم به ذکر است در بعضی از مطالعات و منابع از حافظه نوع سومی نیز با نام «حافظه حسی»(Sensory Memory)سخن به میان آمده است.
حافظه کوتاه مدت (Short term memory)
حافظه کوتاه مدت اجازه می دهد به مدت چند ثانیه تا حداکثر یک دقیقه و اساسا بدون تمرین، مطالب نگهداری و ذخیره سازی شود. همچون چرکنویسی گذرا است که برای فراخوانی اطلاعات در دست پردازش عمل می کند. برای نمونه برای فهمیدن جمله ای لازم است که آغاز جمله را در حین خواندن بقیه جمله به ذهن بسپارید. یا اینکه عموما برای برقراری یک تماس تلفنی، ابتدا شماره را از دفترچه تلفن پیدا کرده، شماره گیری نموده و سپس فراموش می کنید. این حافظه کوتاه مدت شماست. در حالی که برای گرفتن شماره دوستتان به دفترچه تلفن مراجعه نمی کنید(حافظه بلند مدت).
وقتی مطلبی را بلافاصله بعد از شنیدن به یاد می آوریم بازیابی ساده تر است زیرا مطلب فعلا در هوشیاری ما قرار دارد. اما زمانی که ساعت ها بعد از شنیدن می کوشیم آن را به یاد آوریم بازیابی اغلب دشوار تر است چون مطلب دیگر در هوشیاری ما نیست. برای رمزگردانی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت فرد باید نخست بر روی موضوع مشخصی متمرکز شود (مورد توجه قرار گرفتن موضوعات). بعد از اینکه اطلاعات بخصوصی مورد توجه قرار گرفتند در حافظه کوتاه مدت رمزگردانی می شوند.
در حافظه کوتاه مدت، اطلاعات معمولا به شکل صوتی رمزگردانی می شوند. هرچند ممکن است از رمزهایی دیگر مانند رمز تصویری نیز استفاده شود. مهم ترین خصوصیت حافظه کوتاه مدت، گنجایش محدود آن است با ظرفیتی برابر با «۲±۷» ، یعنی بین ۵ تا ۹ موضوع می تواند در حافظه کوتاه مدت نگهداری شود و زمانی که مطلب جدیدی اضافه شود، یکی از مطالب قبلی حذف می شود و اطلاعاتی که از قبل به حافظه راه یافته اند، جای خود را به اطلاعت تازه تری می دهند(اصل جانشینی). باید توجه داشت تکرار کردن در یادسپاری مطالب نقش بسیار مهمی دارد. چرا که موضوعاتی که بیشتر تکرار شوند به آسانی جای خود را به موضوعات دیگر نمی دهد. پس با تکرار و مرور ذهنی می توان حافظه کوتاه مدت را تقویت نمود و مانع از فراموشی شد. بخش بندی اطلاعات می تواند منجر به افزایش گنجایش حافظه گذرا گردد. از این روی است که به خاطر سپردن شماره تلفن بخش بندی شده از یک شماره طولانی و یک تکه ساده تر است.
حافظه دراز مدت(Long-term)
ذخیره سازی در حافظه کوتاه مدت به طور کلی از نظر ظرفیت و مدت زمان به شدت محدود می باشد. در حالی که حافظه دراز مدت، شامل اطلاعاتی است که به مدت زمان های مختلف، از چند دقیقه تا سراسر عمر(خاطرات کودکی یک فرد بزرگسال) در حافظه نگهداری می شوند. به عنوان مثال در حالی که یک شماره هفت رقمی تصادفی را فقط چند ثانیه قبل از فراموشی به خاطر می آورید، ممکن است شماره تلفنی خاص را سالیان سال در خاطر داشته باشید(توجه و تکرار). در حافظه دراز مدت معمولا اطلاعات بر حسب معنا رمزگردانی می شوند. بنابراین، اگر موضوعاتی که باید یادآوری شوند، معنادار باشند، بهتر یادآوری می گردند. وقتی معنای مطلبی فهمیده نشود، بسیار سریع فراموش می گردد(مثل سختی از بر کردن چیزی که درک نمی شود). هر چقدر ارتباطات معناداری بین مطالب وجود داشته باشد نیز بهتر یادآوری خواهند شد.
فراموشی اندوخته های حافظه دراز مدت معمولا ناشی از ناتوانی فرد در پیدا کردن موضوعات می باشد نه اینکه آن مطالب از حافظه پاک شده اند، بلکه مطالب وجود دارند ولی فرد نمی تواند مطالب را باز یابد. مثال این مورد شبیه این است که در کتابخانه بزرگی به دنبال کتابی بگردید که اصلا شماره ندارد. پیدا نکردن کتاب دلیل بر عدم وجود کتاب نیست، بلکه کتاب وجود دارد ولی درست طبقه بندی نشده است و در نتیجه قابل دستیابی نیست. مثال و دلیل این امر این است که در حالت هپنوتیزم افراد قادر به یادآوری تمام جزییات حوادث دوران کودکی خود هستند، در حالیکه، در شرایط عادی از عهده یادآوری این خاطرات برنمی آیند.
پژوهش ها نشان داده اند که در بازیابی موفقیت آمیز مطالب دو عامل اصلی وجود دارد:
۱– طبقه بندی صحیح مطالب.
۲– زمینه و شرایطی که مطلب در آن به یاد سپرده شده است.
هرچقدر اندوخته های خود را بهتر سازمان دهیم، بهتر می توانیم آنها را باز بیابیم. زیرا فرایند بازیابی، مستلزم فرایند پی گیری و جستجو است و سازمان بندی مرتبه ای و مرحله ای این جستجو را راحت تر و کارآمدتر می سازد.
نتیجه مطالعات نشان می دهند که حتی قرارگیری در شرایط مشابه شرایط یادگیری می تواند در بازیابی مطالب می تواند کمک کننده باشد.
حافظه حسی(Sensory Memory) [
حافظه حسی توانایی ضبط درک احساس از طریق حواس می باشد. خاطرات حسی به عنوان ذخیره گاهی از محرک های حسی عمل می کنند. یک یادبود حسی یک کپی براب ...
بهمن_ب
حافظه – مموری = یادان (یاددان همانند جامه دان, نمکدان)

حافظه انسان = یادان انسان – حافظه کامپیوتر = یادان رایانه

دانلود کردن = برداشتن(بجای بارگیری یا بارگذاری! که برگردان مستقیم loadاست)

اپلود کردن = ریختن, کاشتن , سپردن

دانلودز( جمع نام Downloads)= برداشته ها

در حافظه دانلود کنید = به یادان بسپارید یا بریزید (از به یاد سپردن)

جمشید احمدی
یادماند
پیشنهاد هومن دبیر برای واژه ی خاطره هست که با اجازه ی ایشان من آن را برای "حافظه" هم پیشنهاد می کنم. بنابراین:
خاطره = یادماند
حافظه = یادماند
جمشید احمدی
یادگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حافظه انسان   • انواع حافظه انسان   • حافظه چیست   • حافظه کوتاه مدت   • حافظه کامپیوتر   • تقویت حافظه با گیاهان دارویی   • تعریف حافظه   • تقویت حافظه برای درس خواندن   • معنی حافظه   • مفهوم حافظه   • معرفی حافظه   • حافظه یعنی چی   • حافظه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حافظه
کلمه : حافظه
اشتباه تایپی : phtzi
آوا : hAfeze
نقش : اسم
عکس حافظه : در گوگل

آیا معنی حافظه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )