انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1076 100 1

حجره

/hojre/

مترادف حجره: دکان، دکه، غرفه، مغازه، تجارتخانه، کلبه، اتاق، خانه، اتاق طلبه، دکان تاجر

برابر پارسی: دکه، کلبه، خانه

معنی حجره در لغت نامه دهخدا

حجرة. [ ح ُ رَ ] (ع اِ) رجوع به حجره شود.

حجرة. [ ح َ رَ ] (ع اِ) ناحیه ٔ سرای. ج ، حجر. حجرات. حواجر، یقال للرجل اذا کثرماله انتشرت حجرته ، و فی المثل یربض حجرةً و یرتعی وسطاً.

حجرة. [ ح َ ج َ رَ ] (ع اِ) یکی سنگ. ج ، احجار، حجاره.

حجرة. [ ح َ ج َ رَ ] (ع ص ) ارض حجرة، زمین بسیار سنگ. سنگلاخ.

حجرة. [ ح َ رَ ] (اِخ ) نام بلده ای به یمن. (معجم البلدان ). قصبه ای است به یمامه (مهذب الاسماء). شاید بنو حجرة بدان منسوب باشند. (صبح الاعشی ج 1 ص 335 و 334).

حجره. [ ح ُ رَ ] (ع اِ) پاره ای زمین دیوار در کشیده ٔ مسقف. پاره ای از زمین. (دهار). ج ، حُجَر، حُجرات ، حُجَرات و حُجُرات. || در تداول فارسی زبانان ، اطاق طلبه در مدرسه. || دکان تاجر. || هریک از خلوتهای حمام : حمامی دارای ده حجره. || خانه ٔ خرد . (منتهی الارب ). خانه. اتاق. غرفه :
ز خراد برزین گل مهر خواست
ببالین مست آمد از حجره راست.
فردوسی.
چو خورشید تابنده شد ناپدید
در حجره بستند و گم شد کلید.
فردوسی.
زن از حجره رفت و به ایوان رسید
نگه کرد سین دخت او را بدید.
فردوسی.
بیامد سوی حجره ٔ آرزوی
بدو گفت ای ماه آزاده خوی.
فردوسی.
یکی حجره بگرفت آنجایگاه
بدان شارع شهر و بازارگاه.
فردوسی.
بهر حجره ای هر شبی دستبند
بکردند تا دل ندارد نژند.
فردوسی.
سوی حجره ٔ خویش رفت آرزوی
سرائی همه خفته بد چارسوی.
فردوسی.
کنیزک در آن حجره هفتاد بود
که هریک بتن سرو آزاد بود.
فردوسی.
سوی حجره ٔ خویش رفت آرزوی
ز مهمان بیگانه پرچین بروی.
فردوسی.
یکی چون خیمه ٔ خاقان دوم چون خرگه خاتون
سیم چون حجره ٔ قیصرچهارم قبه ٔ کسری.
منوچهری.
فلاطوس برگشت و آمد براه
بر حجره ٔ وامق نیکخواه.
عنصری.
بفرمود تا پای بونعیم گرفتند و بکشیدند و بحجره بازداشتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 417). نزدیک حجره ٔ من رسید فرمود تا مرا بخواندند و دیرتر رسیدم بدو، اسب براند تا در حجره. (تاریخ بیهقی ).
بگشاد درین حجره ترا پنج در خوب
بنشسته تو چون شاه در او بر سر منظر.
ناصرخسرو.
آن پنج در حجره سه تن راست دو جان را
تا هر دو گهر داد بیابند ز داور.
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی - محقق ص 131).
یقین بدان که چو ویران کنند حجره ٔ تو
همان زمان تو برین عالی آسمان شده ای.
ناصرخسرو.
بر سر کوی قناعت حجره ای باید گرفت
نیم نانی میرسد تا نیم جانی در تن است.
سنائی.
بوی تبتی مشک و گل زردهمی زد
آن ترک من از حجره چو خورشید برآمد.
مسعودسعد.
در حجره ٔ خاص او فلک را
ماننده ٔ حلقه بر در آرم.
خاقانی.
منقل برآر چون دل عاشق که حجره را
رنگ سرشک عاشق شیدا برافکند.
خاقانی.
میزبان در حجره ٔخاص و برون افکنده خوان
من دل و جان پیش خوان میزبان آورده ام.
خاقانی.
سردابه دید حجره فرورفت یک دو پی
کرسی نهاده دید برآمد سه چار گام.
خاقانی.
مگر مشکلی اوفتاده ست اگر نه
چرا بر در حجره ٔ عقل او شد.
خاقانی.
زان گلی کزحجر نه از شجر است
حجره چون گلستان کنید امروز.
خاقانی.
از حجره ٔ سنگ آمد در جلوه عروس رز
در حجله ٔ آهن شد، گلنار همی پوشد.
خاقانی.
حجره ٔ آهنین نگر، حقه ٔ آبگینه بین
لعل در این و زر در آن ، کیسه گشای زندگی.
خاقانی.
به هشت نهر بهشت اندر این سه غرفه ٔ مغز
به هفت حجله ٔ نوراندر این دو حجره ٔ خواب.
خاقانی.
نی زال مدائن کم از پیرزن کوفه
نی حجره ٔ تنگ این کمتر ز تنور آن.
خاقانی.
من به صفت کدخدای حجره ٔ رازم
شکل فلک چیست حلقه ٔ در راز است.
خاقانی.
یافع و ولید در حجر و حجره ٔ وی بهره مندغذا و دوا بودند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ طهران ص 444).
مملکتی بهتر ازین ساز کن
خوشتر ازین حجره دری باز کن.
نظامی.
هرچه بدو خازن فردوس داد
جمله درین حجره ٔ ششدر نهاد.
نظامی.
آنکه درین پرده نوائیش هست
خوشتر ازین حجره سرائیش هست.
نظامی.
خواجه چون بندگان روغن دزد
در رهش حجره ای گرفته بمزد.
نظامی.
دل از کار نه حجره پرداخته
به نه حجره ٔ آسمان تاخته.
نظامی.
هم عیال تو بیاسودی اگر
در میانه داشتی حجره ای دگر.
مولوی.
در کجاوه ٔ غم انیس من بود و در حجره هم جلیس. (گلستان ). پیرمردی را حکایت کنند که دختری خواسته بود و حجره ای به گل آراسته. (گلستان ). بازرگانی را دیدم صدوپنجاه شتر داشت... شبی در جزیره ٔ کیش مرا به حجره ٔ خویش خواند. (گلستان ).
رفیق حجره و گرمابه و کوی
بصحرا با هم و در خانه با هم.
سعدی.
خرم آن لحظه که چون گل بچمن بازآئی
یا چو یاران ز در حجره ٔ من بازآئی.
سعدی.
- حجره ٔ بر بام ؛ غرفه.
- حجره گرد ؛ سخت بد. سخت بلایه :
خواجه غلامی خرید دیگر تازه
سست هل و حجره گرد و لتره ملازه.
منجیک (از فرهنگ اسدی ص 478 حاشیه ).
- حجره ساختن ؛ احتجار.
- حجره ٔ شاهی ؛ حجره ای که زنبوران کارگر کندوی عسل برای تخم گذاری راز (یعنی یعسوب و ملکه ) سازند.
- حجره وار ؛ به اندازه ٔ حجره ای :
گفتم ستاره وار زند روز رزم رای
گفتا که حجره وار نهد روز بزم خوان.
معزی.
- شتر حجره ؛ نام قصیده ای از کاتبی که در هربیت حجره و شتر را التزام کرده است و چنین آغاز میشود:
شتر شتر غم دلبر به حجره حجره ٔ تن...
و بسیاری از شعرا او را تقلید و تتبعنموده اند.
- هم حجره ؛ رفیق حجره. هم منزل :
مغی را که با من سروکار بود
نکو روی و هم حجره و یار بود.
سعدی (بوستان ).
|| سوراخ در زمین. (زمخشری ). || ناحیه. || قبر. || بالاخانه. (هفت پیکر حاشیه ٔ وحید برخمسه ٔ نظامی ص 38). || برواره. (منتهی الارب ). || حظیره ٔ شتر.(منتهی الارب ). || صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: بضم حاء و سکون جیم. چنانچه در منتخب گفته در اصطلاح علم اسطرلاب عبارت است از ُام ّ و برخی گفته اند مغایر ام است. و معنی ُام ّ در باب الف گذشت. و اجزاء حجر عبارت است از سیصد و شصت قسم دائره که بر روی آن حجره بود. و آنرا درجات حجره نیز گویند. و آن بمنزله ٔ درجات معدل النهار است که منطقه ٔ فلک نهم است ،کذا فی شرح بیست باب. || نام حلقه ای که محیط است بصفایح چسبیده ٔ به صفیحه ٔ سفلای اصطرلاب که گاه آنرا به سیصد و شصت بخش کنند.

حجره. [ ح ُ رَ ] (اِخ ) جایی است که در میان سیاه چال واقع بود و ارمیای نبی را آنجا حبس نمودند. (ارمیا 37:16، قاموس کتاب مقدس ).

معنی حجره به فارسی

حجره
خانه، اطاق، ناحیه، کاروانسرا، حجرات
( اسم ) ۱ - خانه اطاق غرفه . ۲ - کلبه . جمع : حجرات . یا حجر. دست چپ . دل قلب .
جائیست که در میان سیاه چال واقع بود و ارمیای نبی را در آنجا حبس نمودند
[cryptand] [شیمی] واحد مولکولی متشکل از مجموعه ای چندحلقه ای که یک حفرۀ مولکولی به وجود می آورد که می تواند واحد دیگری، یعنی کاتیون یا آنیون یا مولکول خنثی، را به عنوان مهمان در خود نگه دارد
از قرائ و مزارع بلوک چناران مشهد مقدس است . دهیست از دهستان میان ولایت بخش حومه شهرستان مشهد .
و آن کنایه از از امر ممتنع الوقوع باشد
( اسم ) ۱ - نه آسمان نه فلک . ۲- نه زن پیغمبر اسلام صلی ا...علیه و آله
آن که با دیگری در یک حجره زندگی کند همنشین

معنی حجره در فرهنگ معین

حجره
(حُ رِ) [ ع . حجرة ] (اِ.) خانه ، اتاق . ج . حجرات .

معنی حجره در فرهنگ فارسی عمید

حجره
۱. اتاقی در مدرسه یا کاروان سرا.
۲. [قدیمی] غرفه، اتاق.
۳. [قدیمی] خانه.
۴. [قدیمی] ناحیه.

حجره در دانشنامه اسلامی

حجره
پرده یا پرچینی است که در پیش خانه نهند تا از نظر بیگانگان پوشیده مانند. و چون خانه های پیغمبر صلی الله علیه وآله مشرف بر مسجد بود. بیرون آن از فاصله اندک پر چینی نهاده بودند تا از بیرون خانه کسی که در مسجد است درون خانه را نبیند، و مردم بیرون آن حجرات یعنی پر چین ها منتظر بیرون آمدن پیغمبر صلی الله علیه و آله می نشستند «ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لایعقلون»(سوره حجرات/آیه4) آنها که تو را از پشت حجره ها آواز می دهند بیشتر ایشان عقل ندارند. در باره گروهی از اعراب است که رعایت آداب نمی کردند.
نثر طوبی، علامه شعرانی، انتشارات اسلامیه، ج1، ص159

حجره در دانشنامه ویکی پدیا

حجره
حجره کلمه ای عربی به معنی اتاق است. از قدیم برای خوابگاه طلاب علوم دینی در حوزه های علمیه گفته می شده است. در مساجد قدیمی یا بازارهای قدیمی تعدادی حجره برای تحصیل در نظر گرفته می شده است.
طلبه
عکس حجره
حجره زرقاء (به عربی: الحجرة الزرقاء) یک شهرداری در الجزایر است که در استان بویره واقع شده است. حجره زرقاء ۳٬۲۱۶ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای الجزایر
حجره شاه مقیم (به انگلیسی: Hujra Shah Muqeem) یک شهرک در پاکستان است که در ناحیه اوکارا واقع شده است.
فهرست شهرهای پاکستان
حجره مران به عربی ( حُجرَة مَران )، روستایی است در دهستان وادی اجبار از توابع استان استان صَنعاء در کشور یمن در شبه جزیره عربستان.
المقحفی، ابراهیم، احمد ، (مُعجَم المُدُن وَالقَبائِل الیَمَنِیَة) ، منشورات دار الحکمة، صنعاء، چاپ وانتشار سال ۱۹۸۵ میلادی به (عربی).
جمعیت آن (۸۰ ) نفر (۹ خانوار) می باشد.
حجره نص (به عربی: حجرة النص) یک شهرداری در الجزایر است که در استان تیپازه واقع شده است.
فهرست شهرهای الجزایر
چهل حجره، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان طوس قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳٬۰۲۸ نفر (۷۳۶خانوار) بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حجره در دانشنامه آزاد پارسی

حُجره
در بازارهای ایرانی، فضایی کوچک که اجناس و کالاهای تجاری را در آن به معرض فروش می گذارند. در مرسوم ترین شکلِ بازار ایرانی، که بازارهای دو طبقه است، حجره های طبقۀ بالا معمولاً دفترِ کارِ تجارتخانه ای بود که اجناس خود را در حجرۀ زیرین به تماشا می گذارْد. حجره ها را در دو سوی راستۀ بازار کناربه کنار می سازند. مساحتِ هر حجره، به تقریب، از دَه تا بیست متر متفاوت است. در برخی حجره ها، مثلاً، در گذشته، حجره های راستۀ مسگرها (← مِسگری )، کالاهایی به فروش گذاشته می شد که در همان جا تولید می شدند. به غرفه های کاروان سراها نیز حجره می گویند. همچنین طلاب علوم دینی نیز، به اُتراق گاه های شخصی خود در مدرسه علمیه حجره می گویند. معمولاً انفرادی یا دو نفره اند و سکونت در آن برای طلبه مجانی است. گاهی نیز به منزلۀ کلاس درس نیز از آن استفاده می شود. در بعضی از حوزه های علمیه، طلبه ای از امتیاز حجره برخوردار می شود که لُمعتَین را خوانده و وارد دورۀ سطح شده باشد.

حجره در جدول کلمات

معنی حجره به انگلیسی

chamber (اسم)
تالار ، اپارتمان ، خوابگاه ، خان ، حجره ، اتاق ، اتاق خواب ، فشنگ خوریاخزانه ، دفترکار
cell (اسم)
باطری ، پیل ، خانه ، حفره ، سلول ، یاخته ، حجره ، زندان تکی ، سلول یکنفری

معنی کلمه حجره به عربی

حجره
غرفة

حجره را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

ابوالفضل ٢٢:٢٧ - ١٣٩٦/١٠/٠١
اتاق
خانه
غرفه
|

شهریار آریابد ١٢:١٠ - ١٣٩٧/١٠/١١
تیمچه
|

انا ١٨:٣٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٩
دکان
|

پ ص ر ٠٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٤
سرایه (زبر "س" - زیر "ی")
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حجره در جدول   • حجره چیست   • تعریف حجره   • حجره انسان   • ساختمان حجره   • فروشگاه حجره   • حجره بازار   • حجره حیوانی   • معنی حجره   • مفهوم حجره   • معرفی حجره   • حجره یعنی چی   • حجره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حجره
کلمه : حجره
اشتباه تایپی : p[vi
آوا : hojre
نقش : اسم
عکس حجره : در گوگل


آیا معنی حجره مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )