برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1177 100 1

حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه

حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه در دانشنامه اسلامی

حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه
اصل حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه جایگاه برجسته ای دارد، و به عنوان مبنا و شالوده بحث های عدل در کلام اسلامی به شمار می رود. بدین جهت، متکلمان عدلیه در آغاز مبحث عدل الهی به بحث درباره این اصل پرداخته اند.
مفاد قاعده حسن و قبح عقلی دو چیز است: ۱. افعالی که از فاعل های آگاه و مختار صادر می شوند در نفس الامر از دو قسم بیرون نیستند، یا صفت حسن و یا صفت قبح (مقام ثبوت). ۲. عقل انسان به طور مستقل می تواند حسن و قبح برخی از افعال را تشخیص دهد (مقام اثبات). توضیح مطلب نخست این است که بر افعال انسان دو گونه عناوین مترتب می گردد. عناوین اولیه و عناوین ثانویه. عناوین اولیه عناوینی اند که افعال را از جنبه تکوینی از یکدیگر جدا می سازند، مانند عناوین اکل، شرب، قیام، قعود، تکلم، حرکت، سکون و نظایر آنها که افعال از نظر این عناوین به حسن و قبح وصف نمی شوند و فقط حسن تکوینی دارند. عناوین ثانویه عناوینی اند که بر عناوین نخست مترتب می شوند، و به اعتبار آنها افعال به حسن یا قبح وصف می شوند مانند عناوین، عدل، ظلم، صدق، کذب و عمل به عهد، نقض عهد، وفای به وعده، خلف وعده و نظایر آنها. این عناوین را به اعتبار این که منشا اتصاف افعال به حسن و قبح بر می گردند، عناوین محسن و مقبح نیز می گویند. و حسن و قبح ذاتی مربوط به همین عناوین است، نه عناوین اولیه. بنابراین مفاد حسن و قبح عقلی این است که اولا: از نظر عقل افعال فاعل های آگاه و مختار با توجه به عناوین ثانویه آنها یا صفت حسن دارند و یا صفت قبح. ثانیا: عقل انسان به طور مستقل می تواند برخی از این حسن و قبح ها را بشناسد و برخی دیگر را از طریق وحی و شرع می شناسد.
عقل نظری و عقل عملی
عقل، از «عقال البعیر» گرفته شده است. عقال البعیر ریسمانی است که بازوان شتر را بدان می بندند تا در جای خویش بماند. پیشانی بند را نیز عقال گویند. بنابراین عقل قوه ای است که انسان را از انحراف از مسیر اعتدال منع می کند. البته، بازدارندگی عقل در حد تشخیص و داوری است، نه منع عملی. آنچه عقل می شناسد دو گونه است: الف: خارج از قلمرو خواست و توان انسان است. مانند معارف و ادراکات عقلی مربوط به جهان طبیعت یا ماوراء طبیعت، این گونه شناخت را که به جهان بینی مربوط می شود. حکمت نظری گویند، و آن گاه که به ...

ارتباط محتوایی با حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه   • مفهوم حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه   • تعریف حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه   • معرفی حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه   • حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه چیست   • حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه یعنی چی   • حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه
کلمه : حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه
اشتباه تایپی : psk , rfp urgd nv ;ghl ungdi
عکس حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه : در گوگل

آیا معنی حسن و قبح عقلی در کلام عدلیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )