انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 956 100 1

خواب

/xAb/

مترادف خواب: احلام، چرت، خفتن، رویا، قیلوله، نوم، هجوع ، پرز، غفلت ، بی خبر، غافل

متضاد خواب: بیداری، هشیاری

معنی خواب در لغت نامه دهخدا

خواب. [ خوا / خا ](اِ) نقیض بیداری. نوم. حالت آسایش و راحتی که بواسطه ٔ از کار بازآمدن حواس ظاهره و فقدان حس در انسان و سایر حیوانات بروز می کند. (ناظم الاطباء). واگذاشتن نفس استعمال حواس را به واگذاشتی طبیعی. منام. حثاث. رقد. رقود. رقاد. هجعت. کری. سبات. نعاس. (یادداشت بخط مؤلف ) :
توانگر بنزدیک زن خفته بود
زن از خواب شلپوی مردم شنود.
بوشکور بلخی.
گوسفندیم و جهان هست بکردار نغل
چون گه خواب شود سوی نغل باید شد.
رودکی.
باز کرد از خواب زن رانرم و خوش
گفت دزدانند و آمد پای پش.
رودکی.
زیر خاک اندرونت باید خفت
گرچه اکنونت خواب بر دیباست.
رودکی (از تاریخ بیهقی ).
برین کینه آرامش و خواب نیست
بمانند چشمم بجوی آب نیست.
فردوسی.
از آن خاک برخاست شد سوی آب
چو مستی که بیدار گردد ز خواب.
فردوسی.
دلش گشت پربیم و سر پرشتاب
وز او دور شد خورد و آرام و خواب.
فردوسی.
چنان نمود به ما دوش ماه نو دیدار
چو یار من که کند گاه خواب خوش آسا.
بهرامی.
ز جنگ شار سپه را بجنگ رای کشید
ز خواب خواست همی کرد رای بیداری.
فرخی.
نه از خواب و از خورد بودش مزه
نه بگسست از چشم او نایزه.
عنصری.
عاشق از غربت بازآمد، با چشم پرآب
دوستگان را بسرشک مژه برکرد ز خواب.
منوچهری.
نیز چه خواهی دگر خوش بخور و خوش بزی
انده فردا مبر گیتی خواب است و باد.
منوچهری.
خرد را می ببندد چشم را خواب.
(ویس و رامین ).
نیمه شب بیدار شدم و هرچند حیلت کردم خوابم نیامد. (تاریخ بیهقی ). ایشان را نمایند پهنای گلیم تا بیدار شوند از خواب. (تاریخ بیهقی ).
از این خواب اگر کوته است ار دراز
گه مرگ بیدار گردیم باز.
اسدی.
بخانه درون خواب و در گور خواب
به بیداریت پس کی آید شتاب.
اسدی.
حکیمان خواب را موت الاصغر خوانند. (عنصر المعالی ).
وقت است که از خواب جهالت سر خویش
برکنی تا بسرت بروزد از علم نسیم.
ناصرخسرو.
چشمت ازخواب بیهشی بگشا
خویشتن را بجوی و اندریاب.
ناصرخسرو.
هرچیز که هست ترک می باید کرد
وز ترک اساس برگ می باید کرد
در ترک تعلق از بدن راحتهاست
از خواب قیاس مرگ می باید کرد.
خواجه عبداﷲ انصاری.
خواب ناید دختری را کاندر آن باشد که باز
هفته ٔ دیگر مر او را خانه ٔ شوهر برند.
سنائی.
برای بوی وصال تو بنده ٔ بادم
برای پاس خیال تو دشمن خوابم.
خاقانی.
زآن نرگس جادونسب جان مرا بگرفته تب
خواب مرا هر نیمشب بسته به آب انداخته.
خاقانی.
بانگ طبلت نمی کند بیدار
تو مگر مرده ای نه در خوابی.
سعدی.
زآن شب دگرم خواب نه سبحان اﷲ
یک خواب و ز پس این همه بیداریها.
سعدی.
از خواب تو در برادر این تاب
خوش خفته تو و برادر خواب.
امیرخسرو دهلوی.
خواب خون در بدن فسرده کند
زندگان را به رنگ مرده کند.
اوحدی.
خواب را گفته ای برادر مرگ
چون نخسبی همی زنی در مرگ.
اوحدی.
خواب تلخ است در آن خانه که بیماری هست.
صائب.
بگو بخواب که امشب میا بدیده ٔ من
جزیره ای که مکان تو بود آب گرفت.
- امثال :
اسلام ز دست رفت بس درخوابید. (یادداشت بخط مؤلف ).
از خواب قیاس مرگ گیر.
خواب است و مرگ .
خواب برادر مرگ است .
خواب پاسبان ، چراغ دزدان است .
خواب خواب می آورد.
خواب هست از مرگ بدتر.
دنیا را آب برد کچل را خواب برد.
عمو یادگار خوابی یا بیدار.
فتنه در خواب است بیدارش مکن .
هر که خواب است روزیش آب است .
- آشفته خواب ؛ خواب ناراحت :
این جهان خواب است خواب ای پور باب
شاد چون باشی بدین آشفته خواب.
ناصرخسرو.
- از خواب برآمدن ؛بیدار شدن :
نفس برآمدو کام از تو برنمی آید
فغان که بخت من از خواب برنمی آید.
حافظ.
- از خواب برخاستن ؛ بیدار شدن.
- از خواب پریدن ؛ ناگهان بیدار شدن. بطور طبیعی بیدار نشدن. بناگاه از خواب به بیداری آمدن.
- از خواب جستن ؛ از خواب پریدن. بناگاه از خواب بیدار شدن.
- از خواب درآمدن ؛ بیدار شدن. از خواب برخاستن :
رطب چین درآمدز دوشینه خواب
دماغی پرآتش دهانی پرآب.
نظامی (از آنندراج ).
- بدخواب ؛ آنکه به آسانی نخوابد. آنکه در همه وقت و همه جا چون مردمان خوش خواب نخوابد.
- || خواب بچه ای که بیدار شود و دیگر نخوابد.
- بسیارخواب ؛ پرخواب. میسان. (منتهی الارب ).
- به خواب درآمدن ؛ بخواب رفتن. خوابیدن.
- || اقناع کردن. فریب خوردن. (یادداشت بخط مؤلف ) :
ز پیران چو بشنید افراسیاب
سر مرد جنگی درآمد به خواب.
فردوسی.
- به خواب رفتن ؛ خوابیدن. به خواب شدن. هجوع. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).
- به خواب شدن ؛ نعاس. نوم. خوابیدن.
- به خواب کردن ؛ خوابانیدن.
- || فریب دادن. اقناع کردن کسی بفریب : بیش ما را به خواب کرده اند به شیشه ٔ تهی جوابی نیکو می باید داد خوارزمیان را. (تاریخ بیهقی ).
- بی خواب ؛ خواب نبرده. بیدارمانده.
کاشکی صد چشم ازین بی خواب تر بودی مرا
تا تأمل کردمی در منظر زیبای تو.
سعدی.
- بی خوابی ؛ خواب نبردگی. بیدارماندگی :
تو مست شراب خواب و ما را.
بی خوابی کشت در یتاقت.
سعدی.
از غایت بیخوابی پای رفتنم نماند. (گلستان ).
- || مرض بیخوابی. علتی که بر اثر آن آدمی را خواب نبرد.
- بیدارخوابی ؛ بیخوابی. بیدارماندگی.
- پاشنه خوابیده ؛ کفش که پاشنه ٔ آن تا شده.
- پاشنه نخواب ؛ کفش که پاشنه ٔ آن تا نشود.
- پرخواب ؛ آنکه خواب بسیار کند. آنکه خوابش بیش از معمول است.
- تخت خواب ؛ تختی که برای خواب است. تختی که روی آن بستر اندازند خواب را.
- جامه ٔ خواب ؛ لباس خواب. لباسی که وقت خواب بر تن کنند.
- جای خواب ؛ محل خسبیدن. محل خفتن.
- خواب آمدن ؛ احساس خواب کردن. مقدمات حالت خواب برای کسی فراهم آمدن.
- || خوابیدن.
- خواب نیامدن ؛ بیدار ماندن. خواب نبردن.
- خواب اصحاب رقیم ؛ خواب اصحاب کهف :
سال سی خفتی کنون بیدار شو
گر نخفتی خواب اصحاب رقیم.
ناصرخسرو.
- خواب بردن ؛ خواب رفتن. خوابیدن.
- خواب خرگوش ؛ خواب با چشمهای باز. یا با یک چشم باز و یک چشم بسته :
ای خفته همه عمر و شده خیره ومدهوش
وز عمر جهان بهره ٔ خود کرده فراموش
هرگه که همیشه دل تو بی هش و خفته ست
بیدار چه سود است ترا خواب چو خرگوش.
سنائی.
ما را چه کشی بچشم آهو
ما را چه دهی تو خواب خرگوش.
سنائی.
خواب خرگوش عین کین ترا
شیر نر هم چو روبه ماده.
انوری.
گر دهد خصم خواب خرگوشت.
انوری.
بیداری دولتت فکنده
در دیده ٔ فتنه خواب خرگوش.
ظهیرالدین فاریابی.
سگ کوی تو باشم گرچه ندهی
به روبه بازیم جز خواب خرگوش.
ظهیرالدین فاریابی.
خواب خرگوش اجل کفتاروارت بسته کرد
الحذر کاین بیشه را هر روبهی شیرافکن است.
شهاب الدین سمرقندی.
پیش از آن خود غزال مست دلیر
خواب خرگوش داده بود به شیر.
امیرخسرو دهلوی.
خواب خرگوش به چشم خرد ابن یمین
میدهد غمزه ٔ شیرافکن چون آهویت.
ابن یمین.
- خواب خوش ؛ خوابی که بسیار راحت است. خواب بدون دغدغه :
بیدار شو از خواب خوش ای خفته چهل سال
بنگر که ز یارانت نماندند کس ایدر.
ناصرخسرو.
- خواب دیو ؛ خوابی نهایت سنگین که او را سخت دیر بیدار توان کرد. (یادداشت بخط مؤلف ).
- خواب سبک ؛ خواب غیرعمیق. خوابی که با جزئی حرکت بیدار میشوند.
- خواب سنگین ؛ خواب عمیق.
- خواب عمیق ؛ خواب سنگین. خواب گران.
- خواب قیلوله ؛ خواب پیش از ظهر : در باغ فرموده تا خانه ای برآوردند خواب قیلوله را. (تاریخ بیهقی ).
- خواب کردن ؛ خوابیدن : امیر بوقت قیلوله آنجا رفتی و خواب کردی. (تاریخ بیهقی ).
- || فریب دادن ؛ خام کردن.
- خوابگاه ؛ جای خفتن. جای خسبیدن.
- خواب گران ؛خواب عمیق. خواب سنگین.
- خواب گرفتن ؛ مانع خواب شدن.جلوگیری از خواب کسی کردن.
- خوابگه ؛ خوابگاه :
همان پنج تن را بر خویش خواند
بنزدیکی خوابگه برنشاند.
فردوسی.
- خواب ماندن ؛ برخلاف قصد خواب او دراز کشیدن و فوت شدن وقت یا تخلف شدن وعده ٔ او. (یادداشت بخط مؤلف ).
- خواب نبردن ؛ خواب نرفتن. نخفتن.
- خود را به خواب زدن ؛ نمودن به خواب است و نباشد. تناعس. (یادداشت بخط مؤلف ).
- خور و خواب ؛ کنایه از آسایش. کنایه از بی فکری و خوشگذرانی :
خورو خواب و آرام جوید همی
وزآن زندگی کام جوید همی.
فردوسی.
- در خواب ؛ بخواب. خوابیده : اگر محمود زاولی در خواب است محمود بی زوال بیدار است.
- در خواب رفتن ؛ بخواب شدن. خوابیدن :
تو پادشاهی و گر چشم پاسبان همه شب
بخواب درنرود پادشه چه غم دارد.
سعدی.
در خواب نمی روم که بی یار
پهلو نه خوش است بر حریرم.
سعدی.
امشب این نیست که در خواب رود چشم ندیم
خواب در روضه ٔ رضوان نکند اهل نعیم.
سعدی.
جای آن نیست که خاموش نشیند مطرب
شب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم.
سعدی.
- در خواب شدن ؛ بخواب رفتن.
- || مردن :
گفتند فسانه ای و در خواب شدند.
خیام.
- در خواب کردن ؛ تنویم. خوابانیدن.
- || فریب دادن.
- امثال :
بشیشه ٔ تهی در خواب کردن ؛ فریب دادن. (امثال و حکم )
- در خواب ماندن ؛ با قصد بیداری در خواب باقی ماندن.
- دیرخواب ؛ خوابی که زیاد طول کشیده :
بیدار شو این چه دیرخواب است.
امیرخسرو دهلوی.
- رختخواب ؛ بستر. لحاف و تشک و پتو که برای خوابیدن بکار رود.
- سر بخواب نهادن ؛ غنودن. خوابیدن :
پیاده همی رفت جویان شکار
به پیش اندر آمد یکی مرغزار
گله دار اسبان افراسیاب
به بیشه درون سر نهاده بخواب.
فردوسی.
- شادخواب ؛ خواب خوش.
- شکرخواب ؛ خواب خوش.
- کم خواب ؛ آنکه خواب او بسیار نیست.
- گران خواب ؛ آنکه خواب عمیق کند.
- مست خواب ؛ آنکه درربوده ٔ خواب است ولی بناچار بیدار مانده.
- نیک خواب ؛ خوش خواب.
- نیم خواب ؛ نه خواب و نه بیدار. بین نوم و یقظه :
کرشمه کنان نرگس نیم خواب.
نظامی.
سکندر ز مستی شده نیمخواب.
سعدی.
جمالی چو در نیمروز آفتاب
- || چشم نیم بسته. کنایه از زیبائی چشم :
چشمهای نیم خوابت سال و ماه
همچو من مستند بی میخوارگی.
سعدی.
با چشم نیم خواب تو خشم آیدم همی
از چشمهای نرگس و چندین وقاحتش.
سعدی.
دو نرگس مست نیم خوابش.
سعدی.
|| نائم. خوابیده. آنکه او را خواب برده. || رؤیا. صوری که در هنگام خواب درذهن آدمی رخ بنماید. واقعه :
این همه بود و باد تو خواب است
خواب را حکم نی مگر بمجاز.
رودکی.
نگویم من این خواب شاه از گزاف
زبان زود نگشایم از بهر لاف.
بوشکور بلخی.
سپهبد گشاد آن نهان از نهفت
همه خواب یک یک بدیشان بگفت.
فردوسی.
نگر خواب را بیهده نشمری
یکی بهره دانش ز پیغمبری.
فردوسی.
سیاوش بدو گفت کآن خواب من
بجای آمد و تیره شد آب من.
فردوسی.
همان خواب گودرز و رنج دراز
خور و پوشش و درد و آرام و ناز.
فردوسی.
پیام دادم که اقبال بی پرستش او
بود بنزد خردمند خواب بی تعبیر
جواب داد که اشعار بی ستایش او
بود بنزد خرد چون نماز بی تکبیر.
معزی.
خر بد بخت بد بود در خواب
از معبر چنین رسید جواب.
سوزنی.
- امثال :
خواب زن چپ است ؛ یعنی اگر خواب بد دیده است تعبیرش برخلاف خوب خواهد بود.
- بخواب دیدن ؛ در واقعه و رؤیا دیدن :
چنان دید گوینده یک شب بخواب
که یک جام می داشتی چون گلاب.
فردوسی.
چنان دید روشن روانم بخواب
که رخشنده شمعی برآمد ز آب.
فردوسی.
بخواب دیدم که من بزمین غور بودمی... و بسیار طاووس و خروس بودی. (تاریخ بیهقی ). آخر بود همچنان که بخواب دیده بود و ولایات غور بطاعت وی آمدند. (تاریخ بیهقی ).
این تمنایم به بیداری میسر کی شود
کاشکی خوابم ببردی تا بخوابت دیدمی.
سعدی.
سعدیا گفت بخوابم بینی
بیوفا یارم اگر می غنوم.
سعدی.
بخواب دوش چنان دیدمی که زلفینش
گرفته بودم و دستم هنوز غالیه بوست.
سعدی.
بخوابش مگر دیده ای سعدیا
زبان درکش امروز کآن دوش بود.
سعدی.
بخواب اندرش دید و پرسید حال
که چون رستی از حشر و نشر و سؤال.
سعدی (بوستان ).
چون من خیال رویت جانا بخواب بینم
کز خواب می نبیند چشمم بجز خیالی.
حافظ.
دیدم بخواب دوش که ماهی برآمدی
کز عکس روی او شب هجران سرآمدی.
حافظ.
- بخواب کسی آمدن ؛ در رؤیا دیدن او را. در خواب دیدن.
- بخواب ندیدن ؛ در رؤیا ندیدن.
- || کنایه از مبالغه در خوبی چیزی :
جامه و نعمت کان خلق ندیده ست بخواب.
ناصرخسرو.
هرگز جمال مال ندیده ست جز بخواب
هر کو گدای از پس دیگر گدا شده ست.
ناصرخسرو.
- تعبیر خواب ؛ تأویل و تفسیر خواب. تفسیر رؤیا.
- خواب پیغمبری ؛ رؤیایی که عیناً تعبیر شود.
- خواب دیدن ؛ در رؤیا دیدن :
بگودرز گفت ای جهان پهلوان
یکی خواب دیدم بروشن روان.
فردوسی.
بر آن جمله بودند که خوابی دیدندی. (تاریخ بیهقی ). در خواب دیدم خضر نزدیک من آمد مرا پرسیدند و گفت که چندین غم چرا میخوری. (تاریخ بیهقی ).
ماندی اکنون خجل چو آن مفلس
که بشب گنج بیند اندر خواب.
ناصرخسرو.
و چون خوابی نیکو که دیده اید. (کلیله و دمنه ).
خواب می بینم ولیکن خواب نی
مدعی هستم ولی کذاب نی.
مولوی.
- || خیال فاسد کردن. فکر و خیالی را بسر خود راه دادن : اگر عیاذاً باﷲ شغبی و تشویشی کنید... این شش هزار سوار و حاشیت یکساعت دمار از شما برآرند و تنی چند نفر اگر... پیوندند شما را پیش وی قدری نماند و این پوست کنده از آن گفتم تا خوابی دیده نیاید. (تاریخ بیهقی ). ما ایشان را نخواهیم گذاشت که خواب ببینند و خوش و تن آسان باشند. (تاریخ بیهقی ).
- خواب گزاری ؛ تعبیر خواب :
ای فرخی این قصه و این حال چه چیز است
پیش ملک شرق همی خواب گزاری.
فرخی.
خواب می گزاری باطل و بیهوده چه گویی.
؟
- خواب گفتن ؛ یاوه سرائیدن :
کنون نزد من چون زنان بسته دست
همی خواب گویی بکردار مست.
فردوسی.
- خواب مستی ؛ خواب غیرقابل تعبیر :
غم حیات ندارد ز می پرستی ها
که نیست قابل تعبیر خواب مستیها.
صائب.
- در خواب دیدن ؛ در رؤیا دیدن.واقعه ای را دیدن :
چنین دید در خواب کزپیش تخت
برستی یکی خسروانی درخت.
فردوسی.
چو در خواب این بلا را بود دیده
که مردی با وی از دستش بریده.
نظامی.
اگر در خواب بینی مرغ و ماهی
بدولت میرسی یا پادشاهی.
- گزاردن خواب ؛ تأویل و تفسیر و تعبیر خواب.
- || تعبیر خواب :
- خوابی برای کسی دیدن ؛ فکر و خیال درباره ٔ کسی کردن. برای کسی امری را در سر پختن. انجام خیالی را برای کسی در نظر گرفتن.
کسانی که در خواب دانا بدند
بدان دانش اندر توانا بدند.
فردوسی.
|| خیال. || حالت غفلت. || غافل. (ناظم الاطباء). || فنای اختیاری را از افعال بشریت خواب گویند.(از کشاف اصطلاحات الفنون ). || پرز جامه مانند مخمل. (ناظم الاطباء). خمل. پرز. پرزه. (یادداشت بخط مؤلف ). || میل پود جامه ای چون قالی و مخمل و غیره بجانبی. نظیر: خواب این فرش از بالاست :اخمال ؛ پرزه دار و خوابناک گردانیدن جامه را. (منتهی الارب ). || کرخی و بی حسی عضوی. چون خواب پا و دست.
- خواب رفتن ؛ کرخ و بی حس شدن عضوی موقتاً برای فشاری که بر آن آمده و خون از جریان در آن عضو بازایستاده است. (یادداشت بخط مؤلف ). خدر شدن عضوی بنحوی خاص.

معنی خواب به فارسی

خواب
۱ - ( اسم ) حالتی توام با آسایش و آرام که بر اثر از کار باز ماندن حواس ظاهر در انسان و حیوان پدید آید نوم مقابل بیداری یقظه . ۲ - غفلت . ۳ - پرز جامه ( مانند مخمل ) . ۴ - ( صفت ) خوابیده : حسن خوابست . یا خواب خرگوش . غفلت تغافل فراموشی . یا خواب خرگوشی . خواب خر گوش . یا خواب غفلت . غفلت و تغافل ( که بمنزل. خواب است ) .
[hibernation , sleep mode] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] حالتی که در آن پس از انتقال محتویات حافظۀ موقت به حافظۀ ثابت، رایانه بدون فعالیت باقی می ماند تا بتوان پس از مدتی روند کار برنامه ها را بدون تغییر از سر گرفت
خواب پریشان رویای ناراحت کننده
( صفت ) آنکه مایل بخواب است یا خواب کامل نکرده و رخوتی مخصوص احساس میکند : (( وقتی وارد اطاق شدم گیج و خواب آلود بود ))
خواب آلود
( صفت ) آنکه مایل بخواب است یا خواب کامل نکرده و رخوتی مخصوص احساس میکند : (( وقتی وارد اطاق شدم گیج و خواب آلود بود ))
آنکه بسیار خسبد خواب آلو
حالت خواب آلوده
بحالت خواب آلوده در آمدن عمل خواب آلوده .
( صفت ) آنکه مایل بخواب است یا خواب کامل نکرده و رخوتی مخصوص احساس میکند : (( وقتی وارد اطاق شدم گیج و خواب آلود بود ))
خوابناک خواب آلود
حالت خواب آلوده عمل خواب آلوده
خواب گرفتن کسی را
( صفت ) آنچه تولید خواب کند : داروی خواب آور .
[hypnotic] [پزشکی] دارویی که باعث خواب شود
ارقاد موجب خواب شدن
مقابل خواب کلفت خواب راحت
[nocturnal myoclonus] [روان شناسی] پرش غیرارادی اندام ها در هنگام به خواب رفتن یا در طول خواب
خواب و رویای خود را برای چراغ نقل کردن و مقصود آنست که چون خواب موحش و پریشان ببینند و در شب بیدار گردند آن خواب را پیش چراغ نقل می کنند .
بخواب رفتن در ربودن خواب کسی را
کنایه از دور کردن خواب دور شدن خواب است .
خواب کسی قطع شدن دور شدن خواب
( مصدر ) خوب بند کردن کسی را بافسون .
شوراندن خواب کسی و نگذاشتن او تا که به خواب رود .
( اسم ) بافسون کسی را خواب کردن چندانکه تا سحر باطل نگردد بیدار شو .
بخواب مصنوعی کسی را خوابانیدن .
عمل خواب بند

معنی خواب در فرهنگ معین

خواب
(خا) [ په . ] ۱ - (اِ.) حالتی توأم با آسایش و آرامش که بر اثر از کار بازماندن حواس ظاهر در انسان و حیوان پدید آید. ۲ - (ص .) غافل ، بی خبر. ۳ - جهتی که پرز، مو یا پشم در آن به آسانی روی هم افتد. ، ~ خرگوشی کنایه از: غفلت و بی خبری . ، ~ هفت پادشاه را
( ~. بَ تَ) (مص م .) خواب کسی را آشفتن .
(خا. گُ) (ص فا.) معبر، تعبیرکننده خواب .
( ~. نَ) (ص فا.) الهام شدن چیزی در خواب .
( ~. خا) (اِمر.) پیراهن گشاد و راحت برای هنگام خواب .
( ~. خا) (ص .) ویژگی جانورانی که در طول زمستان به خواب زمستانی می روند.
( ~. خا) (ص مر.) کفشی که پاشنة آن بخوابد. مق پاشنه نخواب .
( ~ِ خا) (اِمر.) تخت چوبی یا فلزی که روی آن می خوابند. ،~ تاشو تخت خوابی که بتوان سطح و پایة آن را روی یکدیگر جمع کرد و از آن به عنوان مبل استفاده کرد.
(شَ خا) (ص فا.) ۱ - آن که در شب جایی بخوابد. ۲ - مجازاً: روسپی که شب نزد کسی خوابد (مق . تک خواب ). ۳ - مردی که شبی با روسپی بیتوته کند.

معنی خواب در فرهنگ فارسی عمید

خواب
۱. حالت آسایش در انسان و حیوان که در طی آن حواس ظاهری انسان از کار می افتد.
۲. تصاویر، وقایع، و مناظری که هنگام خواب از ذهن انسان می گذرد، رؤیا.
۳. (صفت) [مجاز] بی خبر.
۴. جهتی که پُرز دارای تمایل به خم شدن به آن است.
۵. (اسم مصدر) رکود: خواب پول.
۶. (بن مضارعِ خوابیدن) = خوابیدن
* خواب دیدن: (مصدر لازم) گذشتن تصاویر، وقایع، و مناظری از ذهن انسان در هنگام خواب.
* خواب رفتن: (مصدر لازم)
۱. به خواب رفتن، در خواب شدن، خوابیدن.
۲. [مجاز] بی حس شدن دست یا پا به واسطۀ فشاری که بر آن وارد می شود.
خواب آلوده بودن.
۱. کسی که تازه از خواب بیدار شده و هنوز اثر خواب در او باقی است.
۲. کسی که خوابش می آید و مایل به خوابیدن باشد.
ویژگی آنچه خواب می آورد و سبب خوابیدن می شود: داروی خواب آور.
۱. کسی را با خواندن افسون یا به قوۀ مانیه تیسم خواب کردن.
۲. [قدیمی] بازداشتن کسی از خواب به وسیلۀ افسون و عزایم.
۳. (صفت) [قدیمی] ویژگی کسی که خوابش نمی برد.
راه رفتن در خواب.
کسی که تعبیر خواب می کند، معبّر.
کتابی که در تعبیر خواب نوشته می شود.
ویژگی کسی که در خواب ملهم شود و از جانب پیشوایان دین مطلبی به او الهام شود.
بستر، رخت خواب.
آن که نتواند بخوابد، کسی که به خواب نرود.
زنی که با شوهر خود در یک بستر می خوابد، هم بستر.
۱. کسی که شب در مکانی بخوابد، آن که شب بخوابد.
۲. (اسم) [قدیمی] خوابگاه و بستر، شب خسب.

خواب در دانشنامه اسلامی

خواب
خواب مقابل بیداری است. از آن به مناسبت در بسیاری از باب های عبادات و معاملات سخن رفته است.
بر خواب از آن جهت که موجب از کار افتادن قوای ظاهری همچون بینایی و شنوایی و نیز در ظاهر از دست رفتن شعور و آگاهی می‏گردد، آثاری مترتّب است که به مهم‏ترین آنها اشاره می‏شود.
← بطلان
کسی که در وقت نماز واجب خواب بوده، واجب است قضای نماز فوت شده را به جا آورد و در خصوص فوت نماز عشا علاوه بر قضا مستحب است فردای آن شب را به عنوان کفاره روزه بگیرد. برخی آن را واجب دانسته‏ اند.
کسی که در شب ماه رمضان با نیت روزه فردا خوابیده، روزه اش صحیح است، هرچند تمام روز در خواب باشد و یا حتّی چند روز بگذرد.
همچنین جنب اگر در شب ماه رمضان با نیّت غسل قبل از اذان صبح بخوابد و اتفاقاً تا صبح بیدار نشود، روزه‏ اش صحیح است.
حج گزاری که پس از نیّت وقوف در عرفات یا مشعر به خواب رفته و تمام وقت را در خواب بوده، وقوفش صحیح است؛ زیرا وقوف با یک لحظه نیز تحقّق می‏یابد.
آداب خواب
طهارت (وضو، غسل یا تیمم) داشتن، خواندن آیات، اذکار و دعاهای واردشده، مانند تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیها، ذکرهای تهلیل و استغفار هرکدام صد بار، خواندن سوره ‏هایی مانند مسبحات، تکاثر و توحید هنگام خوابیدن مستحب است. همچنین تخلی و مسواک زدن قبل از خواب استحباب دارد.
چنان که خواندن دعاهای وارد شده، از جمله دعای «الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذی احْیانی بَعْدَ مَا اماتَنی وَ إلَیْهِ النُّشُورُ» و مسواک زدن بعد از بیدار شدن از خواب مستحب است.
خوابیدن بر پشت و طرف راست بدن، مستحب و بر رو وسمت چپ بدن مکروه است.
زیاد خوابیدن،
خوابیدن بین الطّلوعین (طلوع فجر تا طلوع خورشید)، بین نماز شب و طلوع فجر، در اوّل روز، پس از عصر و بین نماز مغرب و عشا مکروه است.
خواب میان روز (قیلوله) مستحب است.
خوابیدن در مسجد الحرام و مسجد النبی صلّی اللَّه علیه و آله، بلکه- بنابر قول منسوب به مشهور- در هر مسجدی، مکروه است. برخی، کراهت را به دو مسجد یاد شده اختصاص داده‏ اند. تنها خوابیدن، خوابیدن بر بامِ بدون حفاظ و در خانه بدون در و پرده کراهت دارد.

خواب اصحاب کهف، نکات بسیار مهمی را دربر دارد که عبارت اند از: خوابیدن اصحاب کهف به مدت سیصدونه سال در غار با مشیت الهی بود و این یکی از نشانه های خداوند است. مدت خواب ایشان از امور غیبی، و تنها خداوند از آن آگاه است. اصحاب کهف پس از پناه گرفتن در غار، از پروردگار متعال رحمت و هدایت را طلب کرده، سپس به خواب رفتند. بنا بر دیدگاه برخی از ایشان، مدت خوابشان یک روز یا کم تر از آن بود. ایشان پس از بیداری، ار مدت زمان خواب خود بی اطلاع بودند و درباره آن گفت وگو کردند. اصحاب کهف در مدت خواب طولانی، هیچ تغییری در بدن و وضع ظاهری شان ایجاد نشد؛ چراکه خداوند متعال بدن اصحاب کهف را در حالت خواب به سمت راست و چپ حرکت می داد.
خوابیدن اصحاب کهف به مدت سیصدونه سال در غار با مشیت الهی بود:•• «وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا»؛ «آنها در غارشان سیصد سال درنگ کردند، و نه سال (نیز) بر آن افزودند».
مدت خواب اصحاب کهف از امور غیبی
مدت خواب اصحاب کهف از امور غیبی، و تنها خداوند از آن آگاه است:•• «وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا»؛ «آنها در غارشان سیصد سال درنگ کردند، و نه سال (نیز) بر آن افزودند».•• «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِیٍّ وَلَا یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَدًا»؛ «بگو: خداوند از مدت توقفشان آگاه تر است؛ غیب آسمان ها و زمین از آن اوست! راستی چه بینا و شنواست! آنها هیچ ولیّ و سرپرستی جز او ندارند! و او هیچ کس را در حکم خود شرکت نمی دهد!».
به خواب رفتن پس از پناه گرفتن در غار
اصحاب کهف پس از پناه گرفتن در غار، از پروردگار متعال رحمت و هدایت را طلب کردند و به خواب رفتند:•• «إِذْ أَوَی الْفِتْیَةُ إِلَی الْکَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَةً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا»؛ «زمانی را به خاطر بیاور که آن جوانان به غار پناه بردند، و گفتند: «پروردگارا! ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن، و راه نجاتی برای ما فراهم ساز!».
← مراد از اوی
...
حضرت سکینه نقل می کند: هنگامی که در خرابه شام بودیم شبی در خواب دیدم پنج نفر بر مرکب هائی از نور سوارند و فرشتگان آنها را احاطه نموده و خادمی نیز با آنها است به راهی می روند، مرکب ها گذشتند ولی خادم برطرف من آمد و چون نزدیک شد، فرمود: سکینه جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را سلام می رساند، گفتم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام باد، تو کیستی؟ گفت: خادمی هستم از خدمه بهشت. گفتم: این مردانی که بر مرکب های نور سوارند، کیستند و به کجا می روند؟ گفت: اول آدم صفی الله، دومی ابراهیم خلیل الله سومی کلیم الله چهارمی عیسی روح الله، گفتم آن که محاسنش را در دست گرفته گاهی می افتد و برمی خیزد کیست؟ فرمود: او جد تو رسول خدا صلی الله علیه و آله است، گفتم: کجا می روند؟ گفت: برای زیارت پدرت حسین به کربلا می روند، همین که نام جدم شنیدم دویدم تا خود را به رسول خدا برسانم و از مصائبی که بر ما گذشته او را خبر دهم و بگویم که ستمگران درباره ما چه کردند که در این میان دیدم پنچ هودجی از نور فرود آمدند در هر هودجی خانمی نشسته، پرسیدم این خانمها کیستند؟ گفت: اولی حوا ام البشر، دومی آسیه بنت مزاحم سومی مریم دختر عمران، چهارمی خدیجه خویلد، گفتم خانم پنجمی که دست بر سر نهاده گاهی می افتد و گاهی برمی خیزد کیست؟ فرمود: او جده تو فاطمه دختر محمد رسول خدا است. گفتم: می روم و او را از آنچه بر ما وارد کرده اند آگاه می سازم، دویدم جلو فاطمه زهرا را گرفتم و شروع کردم به گریه کردن و گفتم: یا امتاة جحدوا والله حقنا، یا امتاة بددوا والله شملنا یا امتاة استباحوا والله حریمنا، یا امتاة قتلوا والله الحسین ابانا؛ مادر مادر به خدا قسم حق ما را منکر شدند. مادر، مادر به خدا جمعیت ما را پراکنده ساختند. مادر، مادر به خدا قسم حریم ما را مباح ساختند. مادر، مادر بخدا قسم حسین پدرم را شهید کردند.
فرمود: سکینه جان دیگر بس است که ناله ات جگرم از آتش زد و بندهای قلبم را قطع کرد این پیراهن آغشته بخون پدرت حسین است که از خود جدا نمی کنم تا خدا را ملاقات نمایم که ناگهان از خواب بیدار شدم.
آنچه در کربلا گذشت (از مدینه تا کربلا)، محمدعلی عالمی در دسترس در سایت غدیر، بازیابی: 17 دی ماه 1391.
حضرت یوسف خوابش را برای پدر تعریف کرد که من در عالم خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند.
نام حضرت یوسف علیه السلام فرزند یعقوب علیه السلام ۲۷ بار در قرآن آمده است، و یک سوره قرآن یعنی سوره دوازدهم قرآن به نام سوره یوسف است که ۱۱۱ آیه دارد و از آغاز تا انجام آن پیرامون سرگذشت یوسف علیه السلام می باشد. و داستان یوسف علیه السلام در قرآن به عنوان « اَحسَنُ القِصَص ؛ نیکوترین داستان ها» معرفی شده، چنان که در آیه ۳ سوره یوسف می خوانیم خداوند می فرماید:«نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیک أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَینا إِلَیک هذَا الْقُرْآنَ؛ ما بهترین سرگذشتها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می کنیم.» اکنون به این داستان ها براساس قرآن توجه کنید:
← خواب دیدن حضرت یوسف
 ۱. ↑ یوسف/سوره۱۲، آیه۳.    
اندیشه قم.    
...
بر اساس برخی روایات اسلامی، اهل بهشت همواره زنده اند و هرگز نمی میرند، بیدارند و نمی خوابند، بی نیازند و محتاج نمی شوند، خوشحالند و ناراحت نمی شوند، خندانند و هرگز نمی گریند، مورد احترامند و هرگز توهینی به آنان نخواهد شد و … .
خداوند در قرآن کریم، خواب را به عنوان نعمتی معرفی می نماید که برای برطرف نمودن خستگی و زوال اندوه، درمانی مناسب بوده و بدون آن، ادامۀ زندگی ممکن نخواهد بود.
فایده خواب در دنیا
در جهان مادی، خوابیدن برای رفع خستگی و یا ترس و اندوه است و بر این اساس، باید تنها در حد نیاز از آن استفاده نمود.افراد با ایمان تلاش می نمایند تا از خواب خود کاسته و به عبادت و آن چه در حکم عبادت است بپردازند و انسان های مادی نیز کوشش می کنند تا بیشترین بهره را از زندگی مادی ببرند.خواب زمانی ارزشمند است که خستگی و یا ترس و اندوهی را برطرف نماید و البته، برخی نیز به دلیل نداشتن کار و هدفی دیگر که خود نوعی اندوه است، به خواب پناه می برند.
خواب در بهشت
اما در بهشت جاویدان، نه از خستگی خبری است ، نه از ترس و اندوه و نه به دلیل امکان استفادۀ از نعمت های متنوع موجود در آن جا، انسان ها از فرط بیکاری به خواب پناه خواهند برد.در روایتی از امام باقر(ع) می خوانیم که: اهل بهشت همواره زنده اند و هرگز نمی میرند، بیدارند و نمی خوابند، بی نیازند و محتاج نمی شوند، خوشحالند و ناراحت نمی شوند، خندانند و هرگز نمی گریند، مورد احترامند و هرگز توهینی به آنان نخواهد شد و … .
از جمله موضوعات مطرح شده در قرآن، خواب و خواب دیدن (رؤیا) است که تنها در سوره یوسف به سه نمونه رؤیای سرنوشت ساز اشاره شده است. با آن که خواب و رؤیا، بخشی از زندگی انسان است و یک سوم از عمر انسان در خواب سپری می شود و آدمی در عالم خواب با رؤیاهای گوناگون دست به گریبان است، اما هنوز اکثر مردم از حقیقت خواب و خواب دیدن بی خبرند. خواب، خواب دیدن و تعبیر رؤیا از دیرباز مورد توجه ملت ها بوده و هنوز نیز برای انسان ها حائز اهمیت است. دانشمندان، فلاسفه و اندیشه وران، درباره حقیقت خواب و رؤیا، اختلاف نظر دارند. قرآن کریم که ریشه همه معارف اسلامی است، از چند رؤیای مهم تاریخی و دارای اهمیت فراوان نام برده، و هم چنین در چند آیه، حقیقت و ماهیت خواب نیز بیان شده است.
به شب خواب را داد یکتا خدا ••• که یابید آرامش از آن، شمابپوشاند با پرده تار شب ••• عمل های مردم سراپای، رب
مراد از سبت
به هنگام آرمیدن، بخش عظیمی از فعالیت های روحی و جسمی انسان تعطیل می شود و در پرتو آن اعضای فرسوده بازسازی می شود. روح و جسم تقویت می گردد، نشاط تجدید می شود و سرانجام پس از رفع هرگونه خستگی و ناراحتی، آمادگی دوباره برای کار و تلاش و حضور جدی در عرصه اجتماع فراهم خواهد شد. واقعیتی که در فرهنگ قرآن با واژه «سَبْت» یعنی قطع کوشش های جسمانی و روحانی بیان شده است: «و جعلنا نومکم سباتا»؛ ما خواب شما را مایه آرامش و آسایش قرار دادیم.
← سخن خداوند متعال
پیشوایان معصوم (علیه السلام) (از جمله رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)) با اشاره به سخنان پروردگار، خواب را برادر مرگ دانسته اند؛ هم چنین امام علی (علیه السلام) خواب را موجب راحتی از درد، آسایش تن و آرامش اندیشه و روان بیان کرده اند. با این تفاوت که مرگ «خواب شدید و بزرگ» معرفی شده است و در خواب انسان به سفری که رفته و اکنون – پس از بیداری - باز می گردد، توجهی ندارد؛ اما در مرگ این سفر برای او و اطرافیان روشن است. هر چیز که هست ترک باید کرد ••• وز ترک اساس برگ می باید کرددر ترک تعلق از بدن راحت هاست ••• از خواب قیاس مرگ می باید کرد (خواجه عبدالله انصاری)
کیفیت خواب از دیدگاه خداوند
...
خواب راحت، به عنوان یک پدیده مهم آفرینش تقریبا یک سوم از زندگی هر انسانی را تشکیل می دهد و نه تنها انسان ها بلکه حیوانات نیز برای بدست آوردن آمادگی لازم جهت کار و فعالیتی به آن نیاز دارند.
خواب به عنوان یک پدیده مهم آفرینش تقریبا یک سوم از زندگی هر انسانی را تشکیل می دهد و نه تنها انسان ها بلکه حیوانات نیز برای بدست آوردن آمادگی لازم جهت کار و فعالیتی به آن نیاز دارند. خواب به موقع و به اندازه، راز سلامت و طول عمر انسان می باشد و بهترین وسیله برای آرامش اعصاب و روان است. هم چنان که خداوند متعال می فرماید: و جعلنا نومکم سباتا. یعنی خواب نعمتی است که آن را مایه آرامش و استراحت شما قرار دادیم. اما آیا به هم خوردن سلامتی است که باعث بدخوابی (اختلال خواب از هر نوع آن) می شود یا بدخوابی است که باعث اختلال در سلامتی می گردد؟ ظاهراً در این حالت نوعی تاثیر دوره ای به وجود می آید به صورتی که اختلال در سلامتی باعث بدخوابی می شود و خواب اولین مساله ای است که از اختلال در سلامتی متاثر می شود و متقابلا بدخوابی سلامتی را مختل می سازد به این صورت که مقاومت شخص را کاهش می دهد. به هر صورت، نقطه شروع چندان مهم نیست. موضوع با اهمیت این است که بدانیم چگونه از این نعمت الهی بهره مند شویم، و چگونه می توان بر بدخوابی غلبه کرد. که در این خصوص مطالبی را خدمتتان تقدیم می نماییم.
آثار بدخوابی
برای بدخوابی یک سری آثاری ذکر شده است:
← آثار جسمی
اغلب اوقات مشکلات خواب کودک از بدو تولد کودک بوده و ممکن است در تداوم بیدار شدن برای تغذیه باشد. ممکن است کودک مشکل خاصی نداشته باشد فقط به طور موقتی و عوامل موقعیتی مانند جدایی، تغییر محل خواب، آشفتگی عاطفی و یا بیماری دچار ناراحتی شود.بنابراین این اختلال باید به دقت مورد توجه و ارزیابی واقع شود. برای تشخیص نوع اختلال باید ابتدا مشخص شود که مشکل از چه زمانی شروع شده و تا چه مدتی ادامه داشته است. و در نهایت با پزشک یا مشاور مشورت گردد.
شرایط داشتن خواب راحتی
...
تعبیر خواب که در ادبیات قرآنی با اصطلاح تأویل رؤیا بیان شده است به معنای برگرداندن زبان رؤیا به زبان روزمره و عادی است.
درباره نخستین تعبیرکننده خواب یا همان خوابگزار نقل تاریخی دقیقی وجود ندارد اما در برخی نقل‎ها از دانیال نبی و یوسف پیامبر(ع) به عنوان یکی از قدیمی‎ترین خوابگزاران نام برده شده است. درباره تعبیر خواب کتاب های مختلفی ذکر شده است از جمله آن ها کتاب منتخب الکلام فی تفسیر الأحلام که نوشته محمد ابن سیرین است.
گرچه کلمه تعبیر خواب در قرآن ذکر نشده است اما تفاسیر کلمه تأویل‎َالأحادیث و مَنام و بُشری را معادل آن دانسته‎اند. خوابی هم که تعبیر ندارد با کلمه أَضغاثُ أَحلام ذکر شده است.
برابر آنچه تاریخ مستند می گوید گویا خوابگزاری سابقه ای حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح داشته است. این چیزی است که از لوحه های گلی برجای مانده از گذشته برمی آید. خواب ها و تعبیر آن در اسطوره های ایرانی مهم تلقی می شد و از این رو شاهان همواره در دربار خوابگزارانی داشتند و بعد از خواب های خوب یا بدی که می دیدند برای تعبیر آن از خوابگزاران استفاده می کردند.
طبرسی در مجمع البیان می گوید: خواب بر چهار قسم است: یکی خوابی که از جانب خداست و تعبیر دارد. دوم، خوابی که زاییده وسوسه های شیطان است. سوم خوابی که که اثر غلبه اخلاط بدن (از قبیل: خون، بلغم، صفرا و سودا) بوجود می آید. چهارم، خواب هایی که زاییده پاره ای از افکار است. سه قسم اخیر، از خوابهای پریشان و قسم اول، الهام است. رؤیای پیامبر، همین قسم و بشارتی بود که بمؤمنین در باره پیروزی داده شد.
در قرآن چند بار به موضوع خواب و رویا اشاره شده است.
در سوره زمر آیه ۴۲ آمده است: خدا به هنگام مرگ، ارواح را قبض می کند و علاقه روح از بدن را قطع می کند، اما آنهایی که نمرده اند، روحشان را به هنگام خواب می گیرد. پس ارواحی را که قضای خدا بر مرگشان است، نگه می دارد و دیگر به بدن ها برنمی گرداند، اما ارواحی که چنین قضایی بر آنها رانده نشده، به سوی بدن هایشان روانه می شوند تا مدت معینی زنده بمانند. مردم متفکر از همین خوابیدن و مردن متوجه می شوند که مدبر امور آنها خداست.
در آیه ۶۰ سوره انعام نیز مفهوم مشابهی آمده است: او کسی است که روح شما را در شب قبض می کند... . این نظام خواب و بیداری آن قدر تکرار می شود تا پایان زندگی شما فرا رسد. آن وقت همه به سوی خدا بازگشت می کنید. در قرآن پس از داستان خواب ۳۰۹ ساله اصحاب کهف آمده است: همان طور که قادر بودیم آنها را به این خواب طولانی ببریم، آنها را بیدار کردیم، طوری که وقتی بیدار شدند، فکر می کردند یک روز یا کمتر خوابیده اند.
در آیه ۲۷ سوره فتح رویای صادقه پیامبر اسلام(ص) ذکر شده است: پیامبر خواب دید به اتفاق یارانش برای انجام مناسک عمره وارد مکه می شوند و با تعریف این رویا همه مومنان خوشحال شدند، اما چون این خواب سال بعد از صلح حدیبیه اتفاق نیفتاد، عده ای گرفتار شک شدند. در این آیه ذکر شده است آنچه خدا در عالم خواب به پیغمبرش نشان داد، صدق و حق بود.
از دیگر رویاهای صادقه که در قرآن ذکر شده، می توان به رویای یوسف اشاره کرد که در آن ۱۱ ستاره، ماه و خورشید برایش سجده می کردند و پدر وی یعقوب پیامبر آن را به درستی تفسیر کرد. در ادامه این داستان، زمانی که یوسف به زندان می افتد، خواب دو همبندی خود را به درستی تفسیر می کند و در نهایت خواب معروف پادشاه مصر که هفت گاو چاق، توسط هفت گاو لاغر خورده می شوند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک اتفاق می افتد و یوسف با تأویل صحیح این رویا به عزیز مصر تبدیل می شود.
بنابراین از نظر قرآن، تأویل خواب یک علم است و خداوند به هر کس بخواهد این علم را می دهد و گاهی از محتوای آشکار رویا زیاد نمی توان به پیشگویی هایش پی برد. در قرآن گاهی وحی ها و دستورات هنگام خواب به پیامبران الهام می شود. مثل خواب معروف ابراهیم که به وی دستور داده شد پسر ۱۳ ساله خود را قربانی کند. همچنین گاهی خداوند از طریق رویا به راهنمایی بندگانش می پردازد. مثلا در مورد مادر موسی که در خواب می بیند نوزاد خود را در صندوق بگذارد و به آب بیندازد. در نهایت در آیاتی از قرآن مثل سوره یونس آیه ۶۷ آمده است که خدا شب را قرار داده است تا در آن احساس آرامش کنید و روز را روشن کرده است.


خواب در دانشنامه ویکی پدیا

خواب
خواب عبارت است از کاهش یا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیرفعال شدن تقریباً تمام عضلات ارادی در زمان استراحت به طوری که فعالیت بدن و ذهن تغییر کرده و توهم های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی بشوند. در بین پستانداران، پرندگان، ماهیان و دیگر جانوران مراحل خواب و بیداری وجود دارد. خواب برای سلامت و بازسازی سیستم اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم عضلانی-اسکلتی انسان ها و جانوران اهمیت دارد.
خواب (انگلیسی: Sleep) فیلمی به کارگردانی اندی وارهول است که در سال ۱۹۶۳ منتشر شد.
خواب آب هفتمین و آخرین اثر سینمایی فرهاد مهران فر و به تهیه کنندگی خود اوست که درامی استوار بر هویت بومی حوزه کویر با محوریت کمبود آب و کم توجهی به تقدس آن است که می تواند گریبان گیر مناطق خشک فلات ایران شود.
خواب آفریقا رو دیدم (به انگلیسی: I Dreamed of Africa) فیلمی است محصول سال ۲۰۰۰ و به کارگردانی هیو هادسن است. در این فیلم بازیگرانی همچون کیم بسینگر ، وینسنت پرز ، اوا ماری سنت ، دنیل کریگ، لیام ایکن، لنس ردیک ایفای نقش کرده اند.
خواب آلودگی احساس نیاز یا علاقه شدید به خواب و نزدیک بودن به خواب رفتن است. این واژه مفهوم های مجزایی به معنی حالت قبل از به خواب رفتن، حالت فیزیولوژیک ناشی از مدت طولانی نخوابیدن ویا یک بیماری مزمن را در بر می گیرد.
خواب آور (hypnotic) ماده ای که باعث خواب می شود را گویند.
خواب آورها می توانند داروی صناعی باشند یا گیاهی یا حتی یک ماده غذایی مانند چای . معروفترین خواب آورهای دارویی بنزودیازپینها هستند مانند دیازپام، اکسازپام، لورازپام، فلورازپام و کلردیازپوکساید . برخی از داروهای دیگر نیز اثرات خواب آوری دارند مانند فنوباربیتال و آنتی هیستامینهای غیر اختصاصی مانند دیفن هیدرامین و پرومتازین . گیاهانی مانند حنا، سنبل الطیب، بومادران و تریاک نیز خواب آورند .
«خواب آور» (انگلیسی: Sleeping Pills (film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد.
خواب ابدی، خواب بزرگ یا خواب گران (به انگلیسی: The Big Sleep) یک فیلم نوآر در سبک جنایی به کارگردانی هاوارد هاکس است که در سال ۱۹۴۶ منتشر شد.
این فیلم بر پایهٔ رمانی به همین نام اثرِ ریموند چندلر ساخته شده است. در سال ۱۹۹۷، کتابخانه کنگره این فیلم را «به لحاظِ فرهنگی، تاریخی و زیبایی شناختی پُر اهمیت» قلمداد کرد و آن را به فهرست ملی ثبت فیلم افزود.
یکی از دلایل شهرت این فیلم، موضوع بغرنج و پیچیدهٔ داستان آن است. در هنگام فیلمبرداری، نه کارگردان و نه فیلمنامه نویس، هیچیک نمی دانستند که آیا «اوون تیلور» رانندهٔ شخصی «ویویَن» (با بازی لورن باکال) "خودکشی کرده" و یا "به قتل رسیده" است؛ به نحوی که به نویسندهٔ رمان یعنی ریموند چندلر تلگراف زدند تا از او بپرسند که ماجرا چیست. چندلر بعدها در نامه ای به یکی از دوستانش نوشت: "اونا تلگراف زدن... تا از من بپرس، اما لعنت بر شیطون، خودِ من هم نمی دونستم!"
جالب آنکه ریموند چندلر متوجه شد، بازیِ مارتا ویکرز (در نقش کارمن) آن چنان چشمگیر است که در صحنهٔ دوتایی او با لورن باکال (در نقش ویویَن، شخصیت اصلی زن فیلم)، بازیِ باکال را تحت الشعاعِ خود قرار داده و در نتیجه، تهیه کنندگان فیلم مجبور شدند قسمتِ اعظمِ بازیِ ویکرز را حذف کنند تا شخصیت ویویَن اهمیت و جلوهٔ خود را از دست ندهد.
خواب با صدای بلند (انگلیسی: Dreaming Out Loud) یک فیلم به کارگردانی هارولد یانگ است که در سال ۱۹۴۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کلارا بلندیک، فرانسیس لنگفورد، فرانک کراون، و اروینگ بیکن اشاره کرد.
خواب بلند یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۹۲ به کارگردانی احمد کاوری، نویسندگی حمید رضا حصاری سمیه تاجیک مونا انوری زاده و تهیه کنندگی مصطفی علمی فرد می باشد که از شبکه پخش شد.
خواب بینان(نام علمی: Oneirodidae) نام یک تیره از راسته قلابچه ماهی است.
خواب پریشی (به انگلیسی: Parasomnia) نوعی از نابهنجاری خواب است که شامل حرکات غیرعادی و ناهنجار، احساسات و رفتارهایی است که در رویا رخ می دهد، این رویاها ممکن است در حین به خواب رفتن، خواب، مراحل خواب و یا در طی بیدار شدن از خواب رخ دهند. بنزودیازپینها در درمان این اختلال ممکن است مفید باشند.
«خواب پریشی» (انگلیسی: Parasomnia (film)) یک فیلم در سبک ترسناک به کارگردانی ویلیام مالون است که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جفری کمبس، تیماتی باتومز، شان یانگ، و الیسون بری اشاره کرد.
خواب تلخ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محسن امیریوسفی ساختهٔ سال ۱۳۸۲ است. این فیلم در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۴ در سینماهای ایران اکران شد. "خواب تلخ"، از نظر ساختار روایی در سینمای ایران، فیلمی متفاوت و آوانگارد است و امیریوسفی در آن با رویکردی طنزآمیز به شکاف مدرنیته و سنت در جامعۀ ایران پرداخته است.
"خواب تلخ" حضور موفقی در جشنواره های جهانی داشت و مورد توجه منتقدان بین المللی قرار گرفت. این فیلم نخستین بار در سال ۲۰۰۴ در بخش دو هفتۀ کارگردان های جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و علاوه بر دریافت جایزۀ نگاه جوان این بخش، نامزد دریافت دوربین طلایی کن هم شد. "خواب تلخ" سپس در بیش از چهل جشنوارۀ بین المللی به نمایش درآمد و برنده جوایزی چون جایزه اسکندر طلایی جشنواره تسالونیکی و جایزه فیپرشی (فدراسیون بین المللی منتقدین) شد. با این حال، به رغم موفقیت های جهانی اش موفق به دریافت پروانۀ نمایش از وزارت ارشاد نشد و تا قبل از سال ۱۳۹۴، جز در برخی محافل سینمایی به صورت عمومی به نمایش درنیامد.
خواب تو را دیدن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
خواب تو را دیدن (آلبوم)، آلبوم سلنا
خواب تو را دیدن (ترانه سلین دیون)
«رویای شما» (به انگلیسی: Dreaming of You) آلبومی از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا سلنا است که در سال ۱۹۹۵ میلادی منتشر شد.
«I Could Fall in Love»
پخش: ۲۶ ژوئن ۱۹۹۵
«Tú Sólo Tú»
پخش: ۲۶ ژوئن ۱۹۹۵
«Dreaming of You»
پخش: ۱۴ اوت ۱۹۹۵
«Techno Cumbia»
پخش: ۱۴ اوت ۱۹۹۵
«دارم بهت عادت می کنم»
پخش: ۲۶ نوامبر ۱۹۹۵
«El Toro Relajo»
پخش: ۲۴ دسامبر ۱۹۹۵
« تو را در خواب دیدن» تک آهنگی از هنرمند اهل کانادا سلین دیون است که در ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۷ (۱۹۹۷-07-۱۴) منتشر شد.
دختر شاه پریان (به انگلیسی: I Dream of Jeannie) نام یک سریال تلویزیونی کمدی در ایالات متحده آمریکا است که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ساخته، و تا به امروز از شبکه های متفاوت جهان پخش می شود.
این سریال نخستین بار در ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۵ پخش شد و ۱۳۹ قسمت از آن ساخته گردید.
این سریال تلویزیونی که از شبکه ان بی سی آمریکا پخش می شد تا کنون در دهها فیلم و سریال دیگر نام برده شده، و از پر بیننده ترین فیلم های تلویریونی آمریکا محسوب می گردد.
سازنده این اثر سیدنی شلدون است، و سریال در مورد ماجراهای یک فضانورد ناسا و یک پری چراغ جادو (همسر او) است.
این مجموعه تلویزیونی، در سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲ خورشیدی، با عنوانِ «دختر شاه پریان» و با دوبلهٔ فارسی، از تلویزیون ملی ایران پخش شد.
خواب چند مرحله(Polyphasic Sleep)این اصطلاح توسط روانشناسی به نام J.S Szymanski ابداع شد و اشاره دارد به خوابی که در طول ۲۴ ساعت چند بار تکرار شود و معمولاً بیشتر از ۲ بار است.این نوع خواب لزوماً دارای برنامه نیست. خواب چند مرحله توسط انجمنهای اینترنتی که این نوع خواب را که دارای چرتهای کوتاه می باشد نیز با این نام می شناسند.از دیگر نامهای آن Uberman's Sleep و Da Vinci Sleep(خواب داوینچی) است.
خوابهای چند مرحله ای معمولاً در بیماران با الگوی خواب نامنظم، اختلال ریتم ساعت بدن که در اثر آسیبهای سر و دیوانگی به وجود می آید دیده می شود.از این گونه خواب می توان به الگوی خواب نوزاد انسان و بسیاری از حیوانات اشاره کرد.افراد مسن نیز دارای خوابهای بی نظم و چند مرحله ای هستند.
خوابهای چند مرحلهای تنها در بیماران دیده نمی شود.عده زیادی برای به دست آوردن زمان بیشتر دست به تقلید از چنین خوابی زده اند.
خواب خاک فیلمی به کارگردانی سپیده فارسی و نویسندگی سپیده فارسی، جواد جواهری ساختهٔ سال ۱۳۸۲ است.
خواب در بیداری نخستین آلبوم فرهاد مهراد پس از انقلاب ایران است که در سال ۱۳۷۲ در قالب نوار کاست منتشر شد. فرهاد پس از وقوع انقلاب در ایران و تا زمان انتشار این آلبوم ممنوع الفعالیت بود و به آثار او مجوز داده نمی شد. از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندین ایراد به این آلبوم شد که در آخرین آن مسئولین این وزارت معتقد بودند که تصویر خواننده بسیار تلخ و غمگین است و مناسب انتشار نیست. فرهاد نیز در پاسخ تصویری غمگین تر همراه متنی برای آقای سلمانیان ،معاون وزارتخانه،فرستاد. آقای سلمانیان پس از رویت عکس جدید،مجوز انتشار عکس اول را صادر کردند.
آزمایش چندگانه خواب یا پلی سومنوگرافی (انگلیسی: Polysomnography) آزمایشی است که نوار مغزی (الکتروانسفالوگرافی) را در طی خواب ثبت می کند؛ اغلب همراه با آن، از ECG، الکترواکولوگرافی (ECG)، الکترومیوگرافی (EMG)، بازشدن قفسه سینه، و ثبت وضعیت تورم آلت تناسلی، اشباع اکسیژن خون، حرکت بدن، دمای بدن، پاسخ گالوانیک پوست (GSR)، و سطح اسید، معده استفاده می شود.
اختلالات خواب (Sleep disorder) مانند زیاد یا کم خوابیدن، پریدن از خواب، نرفتن به مرحله خواب عمیق و سخت به خواب رفتن است. این اختلالات می تواند ناشی از بیماریهای روانپزشکی مانند اضطراب، بیماریهای سیستم تنفسی (خرناس) یا به عنوان نوعی بیماری سالمندان باشد.
از مهم ترین اختلالات خواب بی خوابی و فلج خواب یا بختک است.
اتاق خواب به فضای خصوصی محصوری گفته می شود که برای خواب شب و یا استراحت در روز به کار می رود. در حدود یک سوم زندگی افراد در خواب می گذرد و بخش زیادی از این مدت در اتاق خواب سپری می شود. اتاق خواب نیاز به تخت خواب یا بستر دارد. علاوه بر آن، یک اتاق خواب معمولی ممکن است با کمد، میز پای تختخواب، میز تحریر یا میز آرایش و گنجه کشودار مجهز شود. از اواسط قرن بیستم به این سو، در مناطق ثروتمندتر، برخی از اتاق خواب ها دارای سرویس بهداشتی جداگانه شده اند.
پل خواب یک اندیس است که در حوالی شهر مرزن آباد استان تهران قرار دارد و دیرینگی آن به دوران سن می رسد.
تریپانوزومیاز آفریقایی (به انگلیسی: African trypanosomiasis) یا بیماری خواب (به انگلیسی: sleeping sickness) نوعی بیماری انگلی در انسان و دیگر حیوانات است. این بیماری از انگل نوع تریپانوزوما بروسی به وجود می آید. دو نوع انگل به نام های تریپانوزوما بروسی گامبینس (T.b.g) و تریپانوزوما بروسی رودزینس (T.b.r.) انسان را مبتلا می سازند. ۹۸ درصد از موارد بیماری های گزارش شده از نوعِ T.b.g هستند. هر دوی این بیماری ها با نیش آلودهٔ مگس تسه تسه انتقال می یابند و بیشتر در مناطق روستایی معمول هستند.
ابتدا، در مرحلهٔ اول بیماری، نشانه هایی همچون، تب، سردرد، احساس خارش و درد مفاصل مشاهده می شود. این موارد یک تا سه هفته بعد از نیش حشره آغاز می گردند. بین چندین هفته تا چند ماه بعد، مرحلهٔ دوم بیماری با مواردی همچون احساس سرگیجه، هماهنگی ضعیف بین اعضای بدن، کرختی و بدخوابی بروز پیدا می کند. تشخیص این بیماری با یافتن انگل در اسمیر خونی یا در مایع موجود در گره های لنفاوی صورت می گیرد. اغلب برای تعیین تمایز و تفاوت میان مرحله اول و دوم بیماری، عمل پونکسیون کمری انجام می شود.
تشخیص T.b.g با استفاده از غربالگری جمعیت در خطر به وسیلهٔ آزمایش خون صورت می گیرد تا از نوع شدید این بیماری جلوگیری شود. در صورتی که بیماری در مرحلهٔ اول و پیش از بروز علائم عصبی تشخیص داده شود، درمان آن سریع تر اتفاق می افتد. درمان مرحلهٔ اول با داروهای پنتامیدین و یا سورامین انجام می شود. درمان مرحلهٔ دوم شامل استفاده از افلورنیتین و یا ترکیبی از نیفورتیموکس و افلورنیتین برای نوع T.b.g است. در حالی که ملارسوپرول برای هر دو نوع بیماری قابل استفاده است، اما معمولاً به خاطر عوارض جانبی جدی، از آن برای نوع T.b.r. استفاده می شود.
این بیماری به صورت مداوم در برخی از مناطق جنوب صحرای آفریقا با جمعیت در خطری نزدیک به ۷۰ میلیون در ۳۶ کشور رخ می دهد. از سال ۲۰۱۰ به بعد، این بیماری سالیانه باعث مرگ ۹ هزار نفر شده که این میزان نسبت به سال ۱۹۹۰ که ۳۴ هزار نفر بود، کمتر است. در حال حاضر به صورت تقریبی حدود سی هزار نفر به این بیماری مبتلا هستند که از این تعداد، هفت هزار نفر در سال ۲۰۱۲ دچار آن شده اند. بیش از هشتاد درصد از این موارد در جمهوری دموکراتیک کنگو هستند. سه مورد شیوع گسترده در تاریخ معاصر اتفاق افتاده است: اولی از سال ۱۸۹۶ تا ۱۹۰۶ بود که به صورت عمده در اوگاندا و باسین کونگو روی داد و دو مورد دیگر در ۱۹۲۰ و ۱۹۷۰ در کشورهای آفریقایی مختلف بوده است. حیوانات دیگری همچون گاو نیز ممکن است ناقل این بیماری باشند و مبتلا گردند.
بی خواب به شخصی اطلاق می شود که به بی خوابی مبتلاست و از کمبود خواب رنج می برد. همچنین در معانی زیر نیز کاربرد دارد:
بی خواب (آلبوم انریکه) آلبومی است از انریکه اگلسیاس
بی خواب (آلبوم گرین دی) آلبومی است از گرین دی
مختصات: ۳۶°۱′۳″ شمالی ۵۱°۸′۵۶″ شرقی / ۳۶.۰۱۷۵۰° شمالی ۵۱.۱۴۸۸۹° شرقی / 36.01750; 51.14889
پل خواب روستایی از توابع بخش آسارا شهرستان کرج در استان البرز ایران است.
پنجره اتاق خواب (انگلیسی: The Bedroom Window) یک فیلم در سبک جنایی به کارگردانی کرتیس هنسن است که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد.
جامه خواب (به انگلیسی: Nightwear) تنپوشی است که برای زمان خواب طراحی گشته است. سبک جامه خواب با فصل متناسب می باشد. گاهی جامه ها خنک تر و گاهی گرم تر می شود.
تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می شود، گفته می شود. در بسیاری از تمدن های باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله ای برای مداخلات نیروهای غیبی در نظر گرفته می شد که افرادی با نیروهای ویژه قادر به گره گشایی از مفهوم آن هستند. در دوران معاصر مکاتب مختلف روان شناسی تئوری هایی را در مورد معنا و مفهوم خواب ها ارائه کرده اند.
در روان شناسی تحلیلی شیوه های تعبیر خواب برگرفته از روشی است که زیگموند فروید بنیان گذار مکتب روان کاوی در اثر مهم خود «تعبیر خواب» (۱۹۰۰) ارائه داده است. فروید در این کتاب تئوری خود را در مورد کارکردهای خواب تشریح کرده است. بخش عمده ای از کتاب به شرح رویاهای شخصی خود فروید، نزدیکان و آشنایان و بیماران می پردازد. از نظر وی معنای هر خوابی در مورد تحقق یکی از آرزوهای و خواسته های انسان است. آرامشی که در خواب به شخص خفته عارضه شده به وی اجازه بیان خواسته های سرکوب شدهٔ خود را می دهد. البته تعارض هایی که در ارضای خواسته ها و تحقق آنها وجود دارد ممکن است آن را تبدیل به یک رویای ناخوشایند سازد.
فروید چهار قاعده را در رویاها شناسایی کرده است؛ اول عامل تراکم که به معنی فشرده سازی و خلاصه کردن خواسته هاست. دوم عامل تغییر مکان یا انتقال و جابجایی که بر اساس آن بار عاطفی و احساسی از هدف اصلی به یک هدف غیرواقعی منتقل می شود. عامل سوم ویژگی نمایشی رویاست که مفاهیم انتزاعی و مجرد ذهنی را به صورت تصاویر در می آورد. چهارمین عامل نیز خاصیت کنایه آفرینی و تمثیل سازی خواب است. پلکان، خندق، خیابان، خانه، اتاق، اتومبیل، آشپزخانه، زردچوبه، دندان، املت، بادنجان، بادکنک، دست ها و پاها و همه و همه نماد و رمزی هستند که می توان آنها را کشف کرده و به کمک آن راز خواب را گشود.
«چرک خواب» (به انگلیسی: Sleep Dirt) آلبومی از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا فرانک زاپا است که در سال ۱۹۷۹ میلادی منتشر شد.
برادر خواب یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۷۷ به کارگردانی محسن شاه محمدی، نویسندگی جمال امید و تهیه کنندگی حسین پاکدل می باشد که از شبکه ۱ پخش شد.
خواب همراه با حرکات سریع چشم (Rapid eye movement sleep: REM/REMS) یکی از مراحل خواب در پستانداران است که در آن بدن در حالت خواب عمیق به سر می بَرَد ولی واکنش مغز در حالت بیداری است.
حس سقوط حین خواب یا سقوط خوابگاهی یک حرکت یا تیک غیرارادی عضلات است که معمولاً بیشتر هنگامی که یک فرد شروع به خواب می کند رخ می دهد و باعث بیداری ناگهانی فرد می شود و شبیه به حس سقوط یا افتادن است.این حس معمولاً با تپش قلب همراه است بعضاً با سریع تر شدن تنفس و تعریق همراه می شود. این رخداد در بین افرادی که خواب های نامنظمی دارند بیشتر دیده می شود.
حمله های خواب در ساعات بیداری را حمله خواب یا خواب تازش یا نارکولپسی (به انگلیسی: Narcolepsy) می گویند. خواب تازش یکی از اختلالات خواب است و عبارت است از میل ناگهانی و مقاومت ناپذیر به خواب. مبتلایان به حمله خواب، درپی هیجان های شدید دچار گرفتگی ماهیچه می شوند. بسیاری از این بیماران به فلج خواب نیز مبتلا هستند. نوجوانان پسر دچار مراحل حمله خواب طولانی می شوند و پس از بیدار شدن از خواب احساس گرسنگی می کنند.
دختری در لباس خواب (به اسپانیایی: La mujer joven en la camiseta) از آثار نقاش اسپانیایی پابلو پیکاسو (۱۸۸۱ - ۱۹۷۳ میلادی) است که وی آن را در سال ۱۹۰۵ میلادی و در پاریس خلق کرد.
با پایان دوره آبی (۱۹۰۱ - ۱۹۰۴ میلادی) در طبقه بندی کارهای پیکاسو، دوره سرخ (۱۹۰۴ - ۱۹۰۶ میلادی) جایگزین آن می شود، دوره ای که دیگر خبری از فضای افسرده و سردِ آبیئیسمی آثار وی نیست.
این اثر اولین کار پیکاسو در طبقه بندی دوره سرخ است، بنابراین قرار گرفتن پیکر دخترک در فضایی به یکباره آبی شده در پس زمینه که سعی در یادآوری، تلقین و به نوعی تکرار فضای دوره گذشته را دارد، کاملا منطقی به نظر می رسد.
با این که دوره آبی در بین دیگر دوره های طبقه بندی آثار پیکاسو (به غیر از کوبیسم) از محبوبیت خاصی برخوردار است اما بی شک، این دوره سرخ بود که پیکاسو را به جایگاه واقعیش در دنیای هنر رساند و اولین شاهکار پیکاسو، خانواده سالتیمبنکز (به انگلیسی: Family of Saltimbanques) در این دوره و تقریبا همزمان با این اثر خلق شد.
دختری در لباس خواب هم اکنون در نگارخانه Tate Modern در لندن نگهداری می شود.
در اتاق خواب (به انگلیسی: In the Bedroom) فیلمی ۱۳۰ دقیقه ای به کارگردانی تاد فیلد با بازی تام ویلکینسون است.
درسنامه طب خواب تألیف میرفرهاد قلعه بندی است که توسط انتشارات ارجمند در سال ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ منتشر شد. این کتاب در سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، به عنوان «کتاب سال ایران» برگزیده شد.
این کتاب از مباحث پایه از جمله چرخه خواب، بیداری و شناخت خواب آغاز و تا طبقه بندی اختلالات خواب، همه گیرشناسی اختلالات خواب و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از مشکلات خواب بر جوامع را در برمی گیرد؛ مبحثی نیز به موضوع پزشکی قانونی و اختلالات خواب اختصاص دارد.
روان شناسی خواب، شاخه ای از علم روان شناسی است که به بررسی تغییرات بدن انسان در سطوح مختلف عمق خواب می پردازد. در این شاخه از روان شناسی اختلالات خواب، از جمله خوابگردی، فلج خواب، هراس شبانه، پرخوابی و کم خوابی مورد بررسی قرار می گیرد. در این رشته، محتوا و معنای احتمالی رویاها تجزیه می شود. زیگموند فروید بنیانگذار رشتهٔ روان شناسی خواب بود.
دوک های خواب امواج کوتاهی می باشند که با بسامد۱۴-۱۲هرتز در خلال مراحل ۴-۱ خواب و در فاصلهٔ زمانی ۵-۲ دقیقه پیدا می شوند. این امواج نمایانگر فعالیت مکانیسمی است که حساسیت مغز را در برابر اطلاعات حسی کم می کند و در استمرار خواب شخص نقش دارند. در اشخاص سالمند این موج ها کمتر دیده می شود و به همین دلیل سالمندان در طول شب چندین بار از خواب بیدار می شوند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های خواب

خواب کاهش ناگهانی جریان خون در زمان استراحت است به طوری که فعالیت بدن و ذهن کم شود و توهم های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی بشوند.
• «خواب نوشین بامداد رحیل // باز دارد پیاده را ز سبیل» سعدی
• قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست // قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا حافظ
• شبی بر سرش لشکر آورد خواب // که چند آورد مرد ناخفته تاب؟ سعدی
• خور و خواب تنها طریق ددست // بر این بودن آیین نابخردست سعدی
• چو سیلاب خواب آمد و مرد برد // چه بر تخت سلطان، چه بر دشت کرد سعدی
• خواب بی هنگامت از ره می برد // ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست سعدی
• به خواب و لذت و شهوت گذاشتند حیات // کنون که زیر زمین خفته اند بیدارند سعدی
• تا خلوتیان سحر از خواب درآیند // مستان صبوحی به مناجات برآرید سعدی

ارتباط محتوایی با خواب

خواب در جدول کلمات

خواب
نوم
خواب خوش
بوشاسب
خواب سبک
چرت
خواب شیرین
رویا
خواب عرب
خواب عرب
خواب مغناطیسی
هیپنوتیسم
خواب نیست
بیدار
خواب نیمروز
قیلوله
خواب نیمروزی
قیلوله
خواب و خیال
رویا

معنی خواب به انگلیسی

sleeping (اسم)
خواب
fluff (اسم)
بادکردگی ، کرک ، خواب
sleep (اسم)
خواب ، خواب رفتگی
nap (اسم)
چرت ، خواب ، پرز ، خواب نیمروز
dream (اسم)
خیال ، خواب
noctambulism (اسم)
خواب ، خواب گردی ، راه رفتن در خواب ، شبگردی
noctambulation (اسم)
خواب ، راه رفتن در خواب ، شبگردی

معنی کلمه خواب به عربی

خواب
حلم , غفوة , نائم , نوم
ثقيل , نعسان
دواء منوم , منوم
زغب , صوف
تنويم مغناطيسي
حلم
نوم
نوم
اطل النوم
خمود
کابوس
غفوة
تنويم مغناطيسي
نوم
اغف
طاقية النوم
غرفة
منوم
غرفة النوم
شرفة

خواب را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی خواب

سینا ٢١:٠٩ - ١٣٩٦/٠٢/٣١
Dream
|

علی دوستی نوگورانی ٠٦:١٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨
کپه
|

آرش غضنفری ١٢:١١ - ١٣٩٧/٠٨/١٤
خواب را از سدای خرناسه خوووااااب که در هنگام خواب از دهان می آید گذاشته اند، کلمه خرناسه هم از سدای خر خر در خواب کهه خُـــــــــُر نسیییی که خر از بخش اول و ناسه بخش دوم . نفس بیرون فرستادن گذاشته شده. بسیاری کلمات یک بخشی و دو بخشی از نوا ها گرفته شده است.
|

آرش غضنفری ١٢:١٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٤
در انگلیسی هم sleep از سدای خر خر ســــــــش نفس دادن تو و لی لی لیپ نفس بیرون بردن و حرکت لب و لپ
در عربی حلم از سدای نفس بیرون فرستادن معمولی در خواب گرفته شده حَــــــَلم
|

Samyar ٠٦:٢٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨
نوم
|

پیشنهاد شما درباره معنی خوابنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خواب دیدن   • خواب چیست   • خواب عشق   • خواب شعر   • خواب تعبیر   • معنی خواب   • مراحل خواب   • خواب در جدول   • مفهوم خواب   • تعریف خواب   • معرفی خواب   • خواب یعنی چی   • خواب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خواب
کلمه : خواب
اشتباه تایپی : o,hf
آوا : xAb
نقش : اسم
عکس خواب : در گوگل


آیا معنی خواب مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )