انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1040 100 1

دانشگاه

/dAneSgAh/

معنی دانشگاه در لغت نامه دهخدا

دانشگاه. [ ن ِ ] (اِ مرکب ) دانشگه. محل دانش. جای دانش. جای علم. || اصطلاحاً مؤسسه ای که تعلیم درجات عالیه ٔ علوم و فنون و ادبیات و فلسفه و هنر کند. این کلمه بجای اونیورسیته بکار رفته است. دانشگاه شعبه هایی بنام دانشکده خواهدداشت و هر دانشکده جای تعلیم رشته ای از رشته های علمی یا فنی یا ادبی یا فلسفی و یا هنری خواهد بود. در ایران صرف نظر از مدارس قدیم که همه نوع تعلیم از فروترین تا برترین درجات در آنها داده میشد و برخی از آنها در تاریخ تعلیم و تربیت در قرون مختلفه بنام بوده است ، سابقه ٔ تأسیس دانشگاه 1313 هَ. ش. می رسد که دانشگاه تهران بنیاد نهاده شده است. و هم اکنون جز از تهران در شهرهای اصفهان و تبریز و شیراز و مشهد و اهواز نیز دانشگاه هست و ما فهرست وار به تشکیلات و تاریخ تأسیس هرکدام و اینکه هر یک مشتمل بر چند دانشکده هستند اشاره می کنیم :
دانشگاه تهران - دانشگاه تهران در سال 1313 هَ. ش. بموجب «قانون تأسیس دانشگاه » مصوب هشتم خرداد 1313 ایجاد گردید و در این تاریخ از مدارس عالی که در آن هنگام وجود داشت (مانند دارالمعلمین عالی ، مدرسه ٔ حقوق و علوم سیاسی ، مدرسه ٔ عالی طب ) دانشگاه تهران تشکیل شد و بسرعت اجزاء مختلف آن ایجاد گردید. با این تعبیر میتوان قدیمترین تاریخ تأسیس بعضی از شعب منضم شده به دانشگاه تهران را سال 1268هَ. ق. (1231 هَ. ش.) که سال تأسیس مدرسه ٔ دارالفنون بر اثر مساعی میرزا تقی خان امیرکبیر باشد، دانست. دارالفنون دارای شعب متعدد از قبیل طب ، فنون نظامی ، ریاضیات ، ادبیات ، موسیقی و رشته های دیگر علوم و فنون بود.
رشته ٔ طب بر اثر توسعه ٔ سازمان آن بعدها از دارالفنون جدا و بنام مدرسه ٔ عالی طب و داروسازی موسوم شد. همچنین رشته های فنون نظامی نیز از دارالفنون جدا شد و بوزارت جنگ ملحق گردید. البته در آن زمان در نقاط مختلف کشور مدارس قدیمه ای وجود داشت که در آنها علوم اسلامی و بسیاری ازمباحث مربوط بعلوم عقلی و نقلی تدریس میشد. قدیمترین تاریخ تأسیس این مدارس و دارالعلمها در ایران قرن چهارم هَ. ق. (قرن دهم م.) است. مجموعه ٔ این مدارس و ایجاد مدارس عالی دیگری که در شرایط زمان تأسیس آنها را ایجاب میکرد و لزوم وحدت و تمرکز اداره ٔ این مدارس عالی سبب شد که وزارت فرهنگ بترتیبی که در کشورهای مترقی معمول است طرح دانشگاهی بریزد و قانون آنرا در هشتم خرداد1313 به تصویب برساند. اینک متن قانون تأسیس دانشگاه که در جلسه ٔ هشتم خرداد 1313 از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است :
«ماده ٔ اول - مجلس شورای ملی بوزارت معارف اجازه میدهد مؤسسه ای بنام دانشگاه برای تعلیم درجات عالیه ٔ علوم و فنون و ادبیات و فلسفه در طهران تأسیس نماید.
ماده ٔ دوم - دانشگاه دارای شعب ذیل است که هر یک از آنها موسوم بدانشکده خواهد بود:
1- علوم معقول و منقول. 2- علوم طبیعی و ریاضی. 3- ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی. 4- طب و شعب و فروع آن. 5- حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی. 6- فنی.
دانشسراهای عالی و مدارس صنایع مستظرفه ممکن است از مؤسسات دانشگاه محسوب شوند و نیز ممکن است مدارس و مؤسسات دیگری لدی الاقتضاء بدانشگاه منضم گردد.
ماده ٔ سوم - رئیس دانشگاه در آغاز افتتاح بر حسب پیشنهاد وزیر معارف بموجب فرمان همایونی تعیین و بعدها بر طبق ماده ٔ 14 بموجب پیشنهاد شورای دانشگاه و موافقت وزیر معارف بموجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
اداره کردن دانشگاه بعهده ٔ رئیس است. معاون دانشگاه و رؤساء و معاونین و استادان دانشکده ها بر حسب پیشنهاد رئیس دانشگاه از طرف وزیر معارف منصوب میشوند. سایر مستخدمین بر طبق مقررات این قانون از طرف رئیس دانشگاه تعیین میگردند.
تبصره ٔ 1- مدت خدمت رئیس دانشگاه و رؤسای دانشکده ها سه سال است. بعد از انقضاء این مدت ممکن است مجدداً انتخاب شوند.
تبصره ٔ 2- رئیس دانشگاه مجاز است علماء و دانشمندان مملکتی و خارجی را بر حسب پیشنهاد شورای دانشگاه و تصویب وزیر معارف بعضویت افتخاری دانشگاه بپذیرد.
ماده ٔ چهارم - شورای دانشگاه از اشخاص ذیل تشکیل میشود:
رئیس دانشگاه که سمت ریاست شوری را خواهد داشت. معاون. رؤسای دانشکده ها. لااقل یکنفر استاد از هر یک از دانشکده ها.
ماده ٔ پنجم - وظایف شورای دانشگاه به قرار ذیل است :
تعیین شرایط ورود محصل بدانشگاه. تدوین دستور تحصیلات دانشکده. تعیین شرایط گرفتن درجه و تصدیقنامه و دیپلم. تهیه ٔ نظامنامه های لازم جهت انتخابات و پیشرفت کار دانشکده ها. اظهار نظر در مورداشخاصی که بسمت استاد و دانشیار از طرف شورای هر دانشکده پیشنهاد شده اند. پیشنهاد هر اقدامی که موجب ترقی و اصلاح کار دانشگاه باشد. معاونت و کمک فکری با رئیس دانشگاه.
ماده ٔ ششم - هر یک از دانشکده ها دارای شورائی خواهد بود مرکب از معاون و استادان در تحت ریاست رئیس دانشکده. وظایف و تشکیلات شورای مزبور بموجب نظامنامه ای خواهد بود که از تصویب شورای دانشگاه گذشته باشد.
ماده ٔ هفتم - دانشگاه دارای شخصیت حقوقی میباشد و نمایندگی آن بعهده ٔ رئیس است و از لحاظاداری و مالی دانشگاه مستقل و تحت مسئولیت مستقیم وزیر معارف خواهد بود.
ماده ٔ هشتم - دانشگاه میتواند در مقابل امور علمی و فنی که اشخاص و مؤسسات غیررسمی رجوع مینمایند بر طبق نظامنامه ٔ مخصوص حق الزحمه دریافت دارد وجوهی که از این راه عاید میشودو همچنین اعانه هائی که اشخاص مختلف میدهند و عایدات دیگر باستثناء حقوقی که از محصلین دریافت میشود بحساب جداگانه در تحت نظر رئیس دانشگاه جمعآوری و با تصویب وزیر معارف بمصارفی که در شورای دانشگاه پیشنهادمیشود خواهد رسید و وزارت معارف در حساب آن حق نظارت خواهد داشت.
تبصره - هدایائی که اشخاص یا مؤسسات بعنوان وقف و امثال آن جهت امر خاص بدانشگاه تقدیم میکنند اداره ٔ آنها با دانشگاه است. این قبیل عایدات باید مطابق میل هدیه کنندگان صرف شود و تبدیل آن بمصرف دیگر جایز نیست. صورت عایدات و مخارج همه ساله بوزارت اوقاف تقدیم خواهد شد. دانشگاه در رد و قبول هدایای مذکور آزاد است.
ماده ٔ نهم - فارغ التحصیلهای دانشکده ها که برحسب مقرراتی که با موافقت نظر وزارت معارف وضع خواهد شد لااقل بدرجه ٔ اجازه ٔ معلمی (لیسانس ) نائل می شوند و ازحقوق و امتیازات قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفند 1312 استفاده خواهند کرد.
ماده ٔ دهم - معلمین دانشگاه بطبقات سه گانه ٔ ذیل تقسیم میشوند:
اول و دوم استاد و دانشیار (معاون استاد) که باید علاوه بر داشتن شرایط مقرره در فقرات 1 و 3 و 4ماده دوم قانون استخدام کشوری ، استاد کمتر از سی سال و دانشیار کمتر از بیست وپنج سال نداشته باشد و در رشته ای که تدریس مینمایند درجه ٔ علمی آنها را شورای عالی دانشگاه لااقل دکتری یا معادل آن تشخیص دهد. سوم دبیر که باید لااقل دارای شرایط معلمین مدارس متوسطه باشد و بر طبق مقررات مربوط بمعلمین مذکور استخدام خواهد شد. سایر مستخدمین از قبیل متصدیان لابراتوارهاو کارخانه ها و اعضای کتابخانه و امثال آن و اعضای دفتری تابع مقررات قوانین عمومی خواهند بود.
تبصره - رئیس کتابخانه باید از حیث درجه ٔ علمی کمتر از دبیر نباشد ولی چنانچه درجه ٔ علمی او بالاتر باشد مانند دانشیار استخدام خواهد شد.
ماده ٔ یازدهم - از آغاز سال تحصیلی 1313 و بعد دانشیاران و استادانی که طرف احتیاج دانشگاه میشوند در صورت تعدد داوطلبان با مسابقه مطابق نظامنامه ٔمخصوص تعیین خواهند شد.
ماده ٔ دوازدهم - در طول مدت خدمت باستادان و دانشیاران ممکن است ده مرتبه اضافه حقوق داده شود و اعطای اضافات از مرتبه ٔ اول الی سوم هر دو سال و در مراتب بعد هر سه سال یکمرتبه بر طبق نظامنامه ٔ مخصوص با شرایط ذیل خواهد بود:
1- ابراز لیاقت و استحقاق.
2- پیشنهاد رؤسای دانشکده ها.
3- تصویب شورای دانشگاه.
ماده ٔ سیزدهم - میزان حقوق درجه ٔ اول دانشیار همه سال بر طبق قانون بودجه معین خواهد شد. اضافه حقوقی که در درجات اول تا هشتم دریافت خواهد نمود مساوی خواهدبود با هشت یک حقوق ماقبل. و در درجه ٔ نهم و دهم باخمس حقوق ماقبل. در مواقع ترفیع برتبه ٔ استادی و یاریاست دانشکده و یا ریاست دانشگاه عشر حقوق مقام مادون اضافه خواهد شد و پس از آن نیز اضافه حقوقی که در باقی درجات دریافت خواهد کرد تا درجه ٔ هشتم مساوی خواهد بود با هشت یک و درجات نهم و دهم با خمس حقوق ماقبل.
تبصره - حقوق ماهیانه درجه ٔ اول دانشیار در سال تحصیلی 14-1313 بمیزان یکهزار ریال است.
ماده ٔ چهاردهم - ریاست هر رشته از دروس بر عهده ٔ استاد همان رشته است برای ترفیع برتبه ٔاستادی علاوه بر پیدا شدن محل تدریس باید لااقل پنجسال دانشیار بوده در رشته ٔ خود قابلیتی ابراز کرده باشد که مورد قدرشناسی و تصویب شورای دانشگاه واقع شود.رؤسای دانشکده ها و دانش سراهای عالی پس از کسب نظر شورای دانشکده ٔ مربوط از بین استادان و رئیس دانشگاه از بین رؤسای دانشکده ها انتخاب میشوند. انتخاب معاون دانشگاه و معاونین دانشکده ها از بین استادان بعمل خواهد آمد.
ماده ٔ پانزدهم - مادام که معلم دارای شرایط مذکور در ماده ٔ ده به عده ٔ کافی برای استخدام یافت نشود ممکن است از اشخاصی که در رشته ای از علوم و یا ادبیات بمقامی شامخ رسیده و شورای دانشگاه لیاقت آنها را تصدیق کرده باشند بطور کنترات استخدام شوند و نیز ممکن است از متخصصین که در خدمت ادارات دولتی هستند در برابر حق الزحمه استفاده شود.
ماده ٔ شانزدهم - اشخاصی که در سال تحصیلی 1313-1312 در مدارس عالیه مشغول خدمت بوده اند چنانچه دارای شرایط مندرجه در ماده ٔ ده این قانون باشند معلم رسمی دانشگاه خواهند بود. درجه و حقوق آنها را وزارت معارف بموجب نظامنامه ٔ مخصوص و بر طبق آخرین حقوق تدریس در سال تحصیلی 13-1312 با رعایت ماده 13 این قانون تعیین خواهد نمود. اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری باشند نیز میتوانند از مقررات این قانون بهره مند گردند.
تبصره ٔ 1- اشخاصی که در سال تحصیلی 1313-1312 در مدارس عالیه مشغول تدریس بوده لیکن تصدیق دکتری در دست ندارند معلم رسمی دانشگاه خواهند بود ولی باید قبل از انقضاء خرداد 1314 در رشته ٔ خود رساله ٔ تازه تألیف نمایند که مورد قبول شورای دانشگاه واقعشود و باخذ تصدیق استادی در همان رشته نائل شوند و این تصدیق بمنزله ٔ درجه ٔ دکتری آنها در آن رشته خواهد بود.
تبصره ٔ 2- دبیرانی که بموجب ماده ٔ 12 قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفند 1312 و همچنین دانشیارانی که بموجب این قانون آخرین حقوقشان مدرک تعیین رتبه ٔ آنها میشود هرگاه از درجه ای تجاوز نموده و بدرجه ٔ بالاتر نرسیده باشند درجه ٔ بالاتر را دارا خواهند شد و همچنین معلمینی که در موقع اجراء این قانون و قانون تربیت معلم حقوق درجه ٔ اول را نگرفته اند دارای درجه ٔ اول بوده وزارت معارف میتواند در موقع مقتضی با داشتن اعتبار کسرحقوق اینگونه اشخاص را ترمیم نماید.
تبصره ٔ 3- تشخیص رتبه و حقوق استخدامی (اعم از رسمی و کنتراتی و غیره ) و استحقاق دریافت اضافه حقوق و ترفیع رتبه بر طبق این قانون و سایر قوانین موضوعه نسبت به کلیه ٔ اعضاءوزارتخانه ها و ادارات مستقله با وزارتخانه یا اداره ٔ مستقل مربوط و تصدیق اداره ٔ تقاعد کشوری خواهد بودو چنانچه مستخدمین شکایتی داشته باشند که راجع بتشخیص رتبه یا اضافه حقوق یا ترفیع آنها باشد مرجع کلیه ٔ شکایات استخدامی دیوان عالی تمیز خواهد بود.
ماده ٔ هفدهم - ترتیب محاکمه ٔ اداری اعضای دانشگاه بموجب نظامنامه خاصی است که از طرف شورای دانشگاه تنظیم و بتصویب هیئت وزراء رسیده باشد.
ماده هیجدهم - مواد ذیل از قانون استخدام کشوری در مورد رؤساء و معاونین دانشکده و استادان و دانشیاران مجری خواهد بود: مواد 6، 7، 8، 9، 11، 14، 19، 28، 69.
ماده ٔ نوزدهم - رؤساء و معاونین دانشگاه و استادان و دانشیاران میتوانند با بیست وپنج سال خدمت و یا با شصت سال عمر و هرقدر سابقه ٔ خدمت تقاضای تقاعد نمایند دولت نیز میتواند با دارا بودن شصت سال عمر و لااقل بیست سال خدمت آنانرا متقاعد سازد. مابقی شرایط تقاعد آنها بر طبق فصل چهارم قانون استخدام کشوری با رعایت اصلاحاتی که در آن بعمل آمده خواهد بود باستثناء جزء (د) از ماده ٔ واحده ٔ اصلاحیه ماده 43 قانون مذکور.
ماده ٔ بیستم - دانشگاه به اشخاصی که در رشته ای از علوم یا ادبیات بمقام شامخی رسیده و یا خدمات بزرگی بعالم انسانیت کرده باشند و شورای عالی دانشگاه پس از مداقه ٔ کامل احراز لیاقت آنها را تصدیق نماید با تصویب وزیر معارف درجه ٔ دکتری افتخاری اعطاء خواهد نمود.
ماده بیست و یکم - وزارت معارف نظامنامه ای که بر طبق ماده ٔ 16 برای اجرای این قانون ضرورت دارد بعد از تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی بموقع اجرا خواهد گذارد».
بموجب این قانون اکثر مدارس عالی تهران تمرکز یافت و تحت اداره ای واحد قرار گرفت ، در این قانون برای دانشگاه استقلال فنی و مالی و اداری پیش بینی شده بود که اجرای آن پس از رفع موانع چند سال بعد تحقق یافت.
بموجب ماده ٔ دوم قانون تأسیس دانشگاه برای دانشگاه شش شعبه که بر هر یک لفظ دانشکده اطلاق میشود در نظر گرفته شده بود باین شرح :
1- دانشکده ٔ ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی.
2- دانشکده ٔ پزشکی و شعب وفروع آن.
3- دانشکده ٔ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی.
4- دانشکده ٔ علوم طبیعی و ریاضی.
5- دانشکده ٔ علوم معقول و منقول.
6- دانشکده ٔ فنی.
دانشسرای عالی از همان ابتدای تأسیس دانشگاه ضمیمه ٔ دانشگاه شد و از شعب آن بشمار رفت. از این پس تکامل تدریجی دانشگاه شروع شد و جوانانی که بخارجه اعزام شده بودند پس از تکمیل تحصیلات و مطالعات خود مراجعت کردند و بتدریس در دانشگاه مشغول شدند.
دانشکده ٔ هنرهای زیبا، بر حسب تصویب شورای دانشگاه در هفتادونهمین جلسه ٔ خود از سال تحصیلی 20-1319 تأسیس گردید و بر تعداد دانشکده های دانشگاه تهران افزوده شد. برای دانشکده ٔ پزشکی و شعب آن سازمان وسیعتر و کاملتر بموجب قانون خاصی که در آبان 1319 بتصویب رسید بوجود آمد و بیمارستانهای تهران نیز برای کارآموزی دانشجویان شعب این دانشکده بموجب همان قانون بدانشگاه تهران ضمیمه شد. از جمله کسانیکه در پی گذاری سازمان نوین دانشگاه سهم بسزائی داشته است آقای علی اصغر حکمت است. ایشان از سال 1312بکفالت وزارت فرهنگ و از سال تأسیس دانشگاه تا سال 1317 بسمت ریاست دانشگاه منصوب بودند و قانون تأسیس دانشگاه (مصوب هشتم خرداد 1313) در زمانی که ایشان کفالت وزارت فرهنگ را بعهده داشتند از تصویب مجلس گذشت.علاوه بر آن برای تمرکز دانشکده های مختلف در همان سال اقدام بخرید زمین محل فعلی دانشگاه نمودند (206 هزار متر مربع) نقشه ٔ ساختمانهای دانشکده ها و طرح خیابان بندی و درختکاری محوطه ٔ دانشگاه تهیه شد و اقدام بساختمان دانشکده ها بر طبق آخرین اسلوب پیشرفته ٔ فن ساختمان گردید. در 15 بهمن سال 1313 ساختمان تالار تشریح افتتاح شد و لوحه ٔ بنای دانشگاه در زیر پلکان مدخل جنوبی دانشکده ٔ پزشکی با مضمون ذیل در دل خاک نهفته گردید:
«پانزدهم بهمن ماه خورشیدی سال 1313 سنگ نخستین بنای دانشگاه تهران بدست رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران سر دودمان سلسله ٔ پهلوی گذاشته شد.» اما استقلال دانشگاه از نظر اداری و فنی در زمان وزارت فرهنگ دکتر علی اکبر سیاسی (22-1321) عملی شد و نخستین باربر طبق مقررات قانون استقلال دانشگاه ، رئیسان دانشکده ها از میان استادان و با موافقت نظر و رأی آنان برگزیده شدند، رئیس دانشگاه نیز از میان رئیسان دانشکده ها به رأی شورای دانشگاه انتخاب و بموجب فرمان همایونی منصوب گردید.
دانشکده ٔ دامپزشکی که قبلاً توسط وزارت کشاورزی اداره میشد، بموجب تصدیق نامه ٔهیئت وزیران در مهرماه 1323 بدانشگاه منضم گشت و دانشکده ٔ کشاورزی نیز با تصویبنامه ٔ مورخ 13 اسفندماه 1324 هیئت وزیران تحت اداره ٔ دانشگاه قرار گرفت و بموجب قانون مصوب 29 فروردین 1328 این الحاق برسمیت شناخته شد. ولی استقلال مالی دانشگاه در تاریخ 20 امرداد 1331 بمرحله ٔ عمل درآمد و از آن زمان سیر ترقی و تکامل دانشگاه تهران سریعتر گردید. دبیرخانه ٔ دانشگاه که قبل از اعلام استقلال دانشگاه ضمیمه ٔ اداره ٔ تعلیمات عالیه ٔ وزارت فرهنگ بود باداره ٔ کل مستقلی تبدیل شد و سازمان آن بر حسب احتیاج بسط و توسعه یافت ، ادارات و شعب تازه ای در اداره ٔ کل دبیرخانه ٔ دانشگاه بوجود آمد که از آن جمله اداراه ٔ کل انتشارات و روابط دانشگاهی و اداره ٔ ساختمان است. در سالهای اخیر نیز چند مؤسسه ٔ جدید مانند کلاسهای مخصوص دانشجویان خارجی و تعلیم فن کتابداری و بایگانی در دانشکده ٔ پزشکی و کلاس جرمشناسی در دانشکده ٔ حقوق و رشته ٔ فقه شافعی در دانشکده ٔ معقول و منقول تأسیس یافت. باشگاه دانشگاه که ساختمانی مجزی است و در محوطه ٔ دانشگاه بنا شده است محل برگزاری ضیافتهای رسمی دانشگاه است. همچنین بر اثر تصمیمی که اخیراً اتخاذ گردید تمام دانشگاهیان که حداقل تحصیلات ایشان از درجه ٔ لیسانس کمتر نباشد بعضویت باشگاه درآمده اند، علاوه بر این ، باشگاه محل دید و بازدید و برگزاری جشنهای خصوصی دانشگاهیان نیز هست.
سازمان دانشگاه - دانشگاه تهران بموجب قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و تحت اداره ٔ رئیسی می باشد که برای مدت سه سال از بین رؤسای دانشکده ها و استادانی که حداقل دارای پایه ٔ 9 استادی باشند از طرف شورای دانشگاه انتخاب میشود و با موافقت وزیر فرهنگ و بفرمان همایونی منصوب میگردد، اشخاصی که دو دوره ٔ متوالی عهده دار ریاست دانشگاه شده اند نمیتوانند برای دوره ٔ سوم باین سمت انتخاب شوند.
معاون دانشگاه - معاون دانشگاه از بین استادان دانشکده ها انتخاب میشود بر حسب پیشنهاد رئیس دانشگاه از طرف وزیر فرهنگ منصوب میگردد.
رؤسای دانشکده ها - رؤسای دانشکده ها و دانشسرایعالی از طرف شورای استادان دانشکده ٔ مربوط از بین استادان همان دانشکده برای مدت سه سال انتخاب میشوند وبر حسب پیشنهاد رئیس دانشگاه از طرف وزیر فرهنگ منصوب میگردند. دوره ٔ خدمت معاونان دانشکده ها غیرمحدودست.
شورای دانشگاه - به موجب ماده ٔ چهارم قانون تأسیس دانشگاه شورای دانشگاه از اشخاص ذیل تشکیل میشود:
رئیس دانشگاه که ریاست شوری را دارد.
معاون دانشگاه. رؤسای دانشکده ها.
لااقل یک استاد از هر دانشکده.
بموجب تصمیم یکصدوهفدهمین جلسه ٔ شورای دانشگاه مورخ نهم خرداد 1322 از میان استادان هر دانشکده دو نفر بموجب رأی شورای آن دانشکده برای عضویت شورای دانشگاه انتخاب میشوند. موعد انتخاب شورای دانشگاه اول آبان ماه هر سال است. مدت عضویت شوری دوسال میباشد و این زمان از اول آبان سالی که انتخاب انجام پذیرفته است محسوب میشود. پس از انقضای مدت نمایندگی شورای دانشگاه انتخاب جدید در هر دانشکده آغاز میشود. تجدید انتخاب استادانی که قبلاً بعضویت شورای دانشگاه انتخاب شده اند بلامانع است. انتخاب اعضای شورای دانشگاه از بین استادان هر دانشکده انجام میپذیرد.
تعیین عده ٔ استادانی که از هر دانشکده بعضویت شورای دانشگاه انتخاب میشوند در هر موقع با شورای دانشگاه است. هرگاه عضویت استادی در شورای دانشگاه قبل از انقضای مدت نمایندگی قطع شود برای بقیه ٔ دوره ٔ نمایندگی بجای استاد مزبور استاد دیگری بنا برأی شورای دانشکده ٔ مربوط انتخاب میگردد.
ریاست جلسه ٔ شورای دانشگاه بعهده ٔرئیس دانشگاه است و در صورت غیبت رئیس دانشگاه این وظیفه بعهده معاون دانشگاه محول است.
مدیر کل دبیرخانه ٔ دانشگاه سمت منشی شوری را دارد. ثبت و ضبط مذاکرات شوری و صورت جلسات مربوط بعهده ٔ منشی شوری است.
مذاکرات شورای دانشگاه با حضور نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در مرکز رسمیت دارد و برای رأی گرفتن لااقل دو ثلث این عده باید در جلسه ٔ شوری شرکت داشته باشند.
رأی شوری درباره ٔ مسائل مختلف باکثریت تمام (نصف بعلاوه یک ) مناط اعتبارست. هرگاه در دفعه ٔ اول و دوم این اکثریت حاصل نشد در بار سوم اکثریت نسبی قاطع است. وظایف شورای دانشگاه در ماده ٔ پنج قانون تأسیس دانشگاه تصریح شده و در ماده ٔ 12 آئین نامه شورای دانشگاه (این آئین نامه در تاریخ یازدهم اردیبهشت 1314 بتصویب شورای دانشگاه رسید) تفسیر شده است. این وظایف بشرح ذیل است :
تعیین شرایط ورود دانشجویان بدانشگاه ، تدوین برنامه های دانشکده ها، تعیین شرایط گرفتن درجه و دانشنامه ، تهیه آئین نامه های لازم برای امتحانات و پیشرفت کار دانشکده ها، اظهار نظر در باره ٔ اشخاصی که به سمت استاد و دانشیار از طرف شورای هر دانشکده پیشنهاد میشوند، پیشنهاد هر اقدامی که موجب ترقی و اصلاح کار دانشکده باشد، معاونت و کمک فکری برئیس دانشگاه. (ماده 5 قانون تأسیس دانشگاه ).
از وظایف مهم شورای دانشگاه اظهارنظر در انتخاب رئیس دانشگاه است. بموجب تبصره ٔ 17 ماده 1 قانون ترمیم حقوق فرهنگیان که در آذر ماه 1333 از تصویب دو مجلس گذشت شورای دانشگاه از بین استادانی که رتبه ٔ هیچیک از 9 استادی نباید کمتر باشد سه نفر را برای احراز سمت ریاست دانشگاه انتخاب میکند، از بین این سه نفر یکنفر بموجب فرمان همایونی بسمت ریاست دانشگاه منصوب میگردد.
ترفیع کارکنان دانشگاه پس از احراز لیاقت و استحقاق و پیشنهاد رؤسای دانشکده و ادارات مربوطه منوط بتصویب شورای دانشگاه است.
در موقع ضرورت شورای دانشگاه بر حسب دعوت رئیس دانشگاه و یا بموجب تقاضای لااقل چهار نفر از اعضای شوری تشکیل میشود. ضمناً شورای دانشگاه میتواند برای انجام وظایف خود کمیسیونهائی از اعضای شوری تشکیل دهد. این کمیسیونها مجازند از دانشمندان و متخصصان کسانی را که لازم بدانند برای مشاوره دعوت کنند. هرگاه اقلاً سه نفر از اعضای شوری طرح موضوعی را کتباً تقاضا نمایند رئیس شوری موضوع مزبور را جزء دستور جلسه قرار خواهد داد.
بموجب ماده ٔ دوازدهم آئین نامه ٔ شورای دانشگاه مصوب یازدهم اردیبهشت 1314 اختیارات و وظایف شورای دانشگاه بشرح ذیل معین شده است :
1- تصویب دستور تحصیلات دانشکده ها و مؤسساتی که بدانشگاه منضم است.
2- تصویب آئین نامه های امتحانات.
3- تعیین مقررات راجع بدرجات علمی از قبیل لیسانس ، دکتری و غیره.
4- تصویب آئین نامه ٔ شورای هر یک از دانشکده ها.
5 - تصویب آئین نامه های داخلی هر یک از دانشکده ها.
6- تعیین شرایط ورود محصل بدانشگاه.
7- تصدیق استحقاق اشخاصی که دانشگاه بخواهد درجه ٔ دکتری افتخاری بآنها بدهد.
8- تشخیص درجه ٔ علمی داوطلبان دانشیاری.
9- اظهار نظر در مورد اشخاصی که برای استادی و دانشیاری از طرف شورای دانشکده پیشنهاد شده باشند.
10- تصدیق ترفیع دانشیاران برتبه ٔ استادی.
11- تصدیق لیاقت کسانی که برای استخدام شدن پیشنهادمیشوند.
12- پیشنهاد رئیس دانشگاه بر طبق ماده ٔ سوم قانون دانشگاه.
13- پیشنهاد علمای داخلی و خارجی برای عضویت افتخاری دانشگاه بر طبق ماده ٔ سوم قانون دانشگاه.
14- تصویب اضافه حقوق دانشیاران و استادان با رعایت مقررات.
15- تصویب آئین نامه مسابقه ٔ دانشیاران.
16- تصدیق صلاحیت مؤسسات ادبی یا علمی برای الحاق بدانشگاه و تصویب الحاق.
17- پیشنهاد آئین نامه ٔ محاکمه ٔ اداری اعضای دانشگاه بر طبق ماده ٔ هفدهم قانون دانشگاه.
18- قبول یا رد هدایائی که بدانشگاه تقدیم میشود.
19- تصویب مخارجی که از محل اعانات و هدایا و حق الزحمه و غیره بعمل می آید.
20- تصویب آئین نامه ٔ حق الزحمه ٔ امور علمی و فنی.
21- کمک فکری برئیس دانشگاه.
22- پیشنهاد هر اقدامی که موجب ترقی و اصلاح کار دانشگاه باشد.
23- تصویب و وضع مقررات و آئین نامه هائی که از طرف رئیس مؤسسات دانشگاه پیشنهاد میشود.
شورای دانشکده ها - بر طبق ماده ٔ ششم قانون تأسیس دانشگاه هر یک از دانشکده ها دارای شورائی است که وظایف و تشکیلات آنرا شورای دانشگاه ضمن آئین نامه تعیین نموده است.
بموجب آئین نامه ٔ مربوط بغیر از رئیس و معاون دانشکده کلیه ٔ استادان و دانشیاران و مشمولین ماده ٔ 15قانون تأسیس دانشگاه در صورتیکه متصدی کرسی باشند میتوانند در شورای دانشکده شرکت نمایند.
وظایف شورای دانشکده ها عبارت است از:
انتخاب رئیس دانشکده و انتخاب نمایندگان دانشکده در شورای دانشگاه - اظهارنظر در باره ٔ مجازاتهای انتظامی طبق آئین نامه ٔ مربوط و اظهار نظر در باره ٔکلیه ٔ طرحهائی که برای تصویب از طرف دانشکده بشورای دانشگاه پیشنهاد میشود، بجز مواردی که مقررات خاص دارد و اظهار نظر در اموری که از طرف رئیس دانشکده بشوری محول میشود.
رئیس دانشکده و نمایندگان دانشکده در شورای دانشگاه از میان اعضاء شورای دانشکده که دارای رتبه ٔ استادی هستند انتخاب خواهند شد.
اجرای تصمیمات شورای دانشکده ٔ بعهده ٔ رئیس دانشکده میباشد.
دبیرخانه ٔ دانشگاه - دبیرخانه ٔ دانشگاه عهده دار انجام کلیه ٔ امور اداری دانشگاه می باشد. وظایف و سازمان دبیرخانه ٔ دانشگاه در آئین نامه ای که در فروردین سال 1314 بتصویب شورای دانشگاه رسیده مندرج است اما از سال 1322 که استقلال دانشگاه صورت عمل بخود پذیرفت در سازمان دبیرخانه توسعه و تغییراتی داده شد و از این پس نیز با تکامل تأسیسات دانشگاه اجباراً شعب تازه ٔ دیگری ایجاد خواهد شد و رو بتوسعه و کمال خواهد رفت.
دبیرخانه ٔ دانشگاه اداره ٔ کلی است که در رأس آن مدیر کل دبیرخانه ٔ دانشگاه قرار دارد - ادارات و مؤسسات تابع اداره ٔ کل دبیرخانه دانشگاه در حال حاضر عبارت است از:
1- اداره ٔ کل انتشارات و روابط دانشگاهی.
2- اداره ٔ آموزش.
3- اداره ٔ بازرسی.
4- اداره ٔ دفتر.
5- اداره ٔ کارگزینی.
6- اداره ٔ ساختمان.
7- اداره ٔ کل حسابداری.
8- اداره ٔ اطلاعات و تبلیغات دانشگاه.
9- اداره ٔ اموال.
10- سرپرستی کوی دانشگاه.
11-چاپخانه ٔ دانشگاه.
12- کانون دانشگاه.
(از سالنامه ٔ دانشگاه تهران سال 1336 صص 1 - 14).
چنانکه گفتیم دانشگاه تهران در جریان تکامل خود شروع بتوسعه و ایجاد دانشکده های دیگر کرد که از آنجمله :
«در 1319 دانشکده ٔ هنرهای زیبا تأسیس و در 1320 ضمیمه ٔ دانشگاه گردید. در مهرماه 1324 بر حسب تصویب دولت آموزشگاه عالی دامپزشکی (دانشکده ٔ دامپزشکی ) و در اسفند 1324 آموزشگاه عالی کشاورزی (دانشکده ٔ کشاورزی ) که تا آنزمان جزو مؤسسات وزارت کشاورزی بود منضم بدانشگاه تهران شد.
در فروردین 1328 ضمن قانون پرداخت دو دوازدهم بودجه ٔ مملکتی آموزشگاههای مذکور بنام دانشکده به شعب دانشگاه افزوده گشت.
دانشسرای عالی که تربیت دبیر را بر عهده دارد بموجب ماده ٔ دوم قانون تأسیس دانشگاه بتصویب وزیر فرهنگ ضمیمه ٔ دانشگاه بود ولی از این ببعد بموجب قانون سازمان و استقلال دانشسرای عالی مصوب 13 آذر 1338 تحت نظر مستقیم وزیر فرهنگ اداره خواهد شد.
(برای توضیح بیشتر در مورد دانشسرای عالی به دانشسرای عالی در ردیف خود در همین لغت نامه رجوع شود).
از اول مهرماه 1335 قسمت داروسازی و دندانسازی دانشکده ٔ پزشکی منتزع و بصورت دو دانشکده درآمد». (از کتاب تاریخ فرهنگ ایران تألیف دکتر عیسی صدیق ص 467).
بنابراین علاوه بر شش دانشکده که از آغاز بنیان دانشگاه ایجاد شدند پنج دانشکده ، نیز تاکنون بر آنها علاوه شده که در مجموع ، دانشگاه تهران دارای یازده دانشکده بترتیب زیر میباشد:
1- دانشکده ٔ ادبیات.
2- پزشکی.
3- حقوق.
4- داروسازی.
5- دامپزشکی.
6- دندانسازی.
7- علوم طبیعی و ریاضی.
8- علوم معقول و منقول.
9- فنی.
10- کشاورزی.
11- هنرهای زیبا.
(برای توضیح بیشتر درباره ٔ هر یک از دانشکده های فوق به ذیل نام هر دانشکده در ردیف خود در همین لغت نامه رجوع شود). دانشگاه علاوه بر دانشکده ها در جنب هر یک از آنها مؤسسه های تحقیقاتی علمی و اجتماعی و زبان نیز ایجاد کرده که عبارتند از: مؤسسه ٔ تحقیقات علوم اجتماعی. مؤسسه ٔ تحقیقات و مطالعات تاریخی. مؤسسه ٔ زبانهای خارجی و مؤسسه ٔ لغت نامه ٔ دهخدا که جزو دانشکده ٔ ادبیات میباشند.
علاوه بر اینها مؤسساتی نیز مانند مؤسسه ٔ تحقیقات ژئوفیزیکی و اتمی و زلزله شناسی نیز جزو دانشگاه هستند که در رشته های مربوط بتحقیق میپردازند.
دانشگاه تهران در جنب عده ای از دانشکده هادوره های فوق لیسانس دایر کرده که از آن جمله اند:
دوره ٔ فوق لیسانس رشته ٔ فیزیک. دوره ٔ فوق لیسانس مؤسسه ٔتحقیقات و مطالعات علوم اجتماعی. دوره ٔ فوق لیسانس رشته ٔ تاریخ. علاوه بر این چند دوره ٔ دکتری نیز در دانشگاه بوجود آمده است که از چندین سال پیش دانشجویان را برای اخذ درجه ٔ دکتری آماده میکند و چندین صد دانشجو نیز بافتخار اخذ درجه ٔ دکتری از این دوره ها نائل آمده اند.
دوره های دکتری دانشگاه در حال حاضر عبارتند از: دوره دکتری ادبیات ، دوره ٔ دکتری حقوق ، دوره ٔ دکتری علوم معقول و منقول.
دانشکده ٔ ادبیات تهران - در هشتم خرداد ماه سال 1313 قانون تأسیس دانشگاه بتصویب مجلس شورای ملی رسید و بموجب این قانون دانشگاه تهران از شش دانشکده تشکیل یافت که از آن جمله دو دانشکده ٔعلوم و ادبیات بود. شرط ورود بدانشکده ٔ ادبیات داشتن تصدیقنامه ٔ کامل متوسطه ٔ ادبی بود و دارندگان تحصیلات متوسطه ٔ کامل علمی با گذراندن مواد مخصوص میتوانستند باین دانشکده وارد شوند. از سال تحصیلی 14-1313 ترتیب تحصیلات در دانشکده ٔ ادبیات شهادتنامه ای شد و مدت تحصیل برای اخذ لیسانس سه سال مقرر گردید و چهار رشته ٔ ادبیات فارسی - زبان خارجه - تاریخ و جغرافیا - فلسفه و علوم تربیتی دایر شد.
از سال تحصیلی 15-1314 رشته ٔ باستانشناسی نیز در دانشکده ٔ ادبیات افتتاح شد. بنابر این دانشکده ٔ ادبیات از این تاریخ ببعد دارای پنج رشته : ادبیات فارسی - فلسفه و علوم تربیتی - تاریخ و جغرافیا - زبان خارجه و باستانشناسی گردید. تا سال تحصیلی 22-1321 دانشکده های علوم و ادبیات و دانشسرای عالی تحت اداره ٔ واحد بود اماپس از عملی شدن قانون استقلال دانشگاه دانشکده ٔ ادبیات از دانشکده ٔ علوم و دانشسرای عالی مجزی گردید. سیستم تحصیلات در دانشکده ٔ ادبیات تا سال تحصیلی 36-1335 کلاسی بود و دانشجویان برای اخذ لیسانس مجبور بودندکلیه ٔ موادی را که در برنامه ٔ تحصیلات هر رشته قید شده است تحصیل نمایند. ولی از سال تحصیلی 36-35 ترتیب تحصیلات این دانشکده برپایه ٔ «واحدهای درسی » و «شهادتنامه » گذاشته شد.
رشته های تحصیلی دوره ٔ لیسانس - دوره ٔ لیسانس دانشکده ٔ ادبیات دارای 5 رشته ٔ تحصیلی : ادبیات فارسی - فلسفه و علوم تربیتی - باستانشناسی - تاریخ و جغرافیا - زبان خارجه (زبانهای : فرانسه - انگلیسی - آلمانی - روسی است ) و مدت تحصیلات برای اخذ لیسانس حداقل سه سال و حداکثر شش سال است و به فارغ التحصیلان دانشنامه ٔ لیسانس داده میشود.
رشته های تحصیلی دوره ٔ دکتری :
1- دکتری زبان و ادبیات فارسی از مهر ماه 1316 تأسیس یافته و بموجب مقررات اساسنامه ای که بتصویب چهلمین جلسه ٔ شورای دانشگاه مورخ 28 مهر 1316 رسیده است ، داوطلبان دوره ٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی باید لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشکده ٔ ادبیات را داشته باشند و استعداد و لیاقت داوطلب نیز از طرف هیئت استادان رشته ٔ زبان و ادبیات فارسی کتباً تصدیق شود. داوطلب تحصیل در دوره ٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی حداقل باید دو سال در این دوره تحصیل نماید و برای نیل بدرجه ٔ دکتری رساله ٔ ختم تحصیلی بگذراند. در سال 1328 تجدید نظر کلی در مقررات تحصیل در دوره ٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی بعمل آمد و مقرر شد دانشجویان این دوره برای اخذ درجه ٔ دکتری در امتحان چهار شهادتنامه ٔ اجباری و شش شهادتنامه ٔ اختیاری را حداقل در دو سال و حداکثر در 5 سال تحصیل توفیق یابند و رساله ٔ ختم تحصیلی خود را بگذرانند.
2- دوره ٔ دکتری دانشکده ٔ ادبیات - از مهر ماه 1332 دوره ٔ دکتری دانشکده ادبیات افتتاح شده و بدانشجویان خارجی که از یکی از دانشگاهها یا مدارس اختصاصی یا بنگاههای معروف خارجی که بطور رسمی دارای رشته ٔ تحصیلی زبان و ادبیات فارسی باشد گواهینامه ٔ لیسانس یا معادل آن گرفته باشند اختصاص دارد. حداقل مدت برای بدست آوردن دانشنامه ٔ دکتری دانشکده ادبیات دو سال تحصیل در این دوره است و باید در این مدت دانشجویان دو شهادتنامه ٔ اجباری و دو شهادتنامه ٔ اختیاری اخذ کرده و بعلاوه رساله ٔ دکتری خود را نیز بگذرانند.
3- دوره ٔ دکتری فلسفه - مطابق اساسنامه ٔ دانشکده ٔ ادبیات در سال 37-1336 دوره ٔ دکتری فلسفه دایر گردید. شرط ورود به این دوره داشتن شهادتنامه ٔ لیسانس فلسفه و توفیق در امتحانات مخصوص رشته ٔ مربوط خواهد بود. حداقل مدت تحصیل در این دوره لااقل سه سالست وداوطلبان باید دو شهادتنامه ٔ اجباری و دو شهادتنامه ٔ اختیاری تحصیل کرده و برای دریافت دانشنامه ٔ دکتری رساله ٔ ختم تحصیلی بگذرانند.
4- دوره ٔ دکتری تاریخ و جغرافیا - بنا به اساسنامه ٔ دانشکده ٔ ادبیات در سال تحصیلی 37-1336 دوره ٔ دکتری تاریخ و جغرافیا نیز در دانشکده ٔ ادبیات دایر گردید و مقررات آن شبیه مقررات دوره ٔ دکتری فلسفه میباشد.
مؤسسات ضمیمه ٔ دانشکده ادبیات :
1- کلاسهای مخصوص دانشجویان خارجی - برای آشنا کردن دانشجویان خارجی بزبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایران از اول سال تحصیلی 32-1331 دوره دروس خاصی در دانشکده ٔ ادبیات تشکیل شد که شامل دو قسمت است : قسمت اول زبان فارسی جدید، قسمت دوم ادبیات و فرهنگ فارسی.
2- کلاس کتابداری و بایگانی -از سال تحصیلی 32-1331 برای تربیت کتابدار و بایگان کلاس تخصصی کتابداری و بایگانی در دانشکده ٔ ادبیات تشکیل شد. از سال تحصیلی 35-1334 درس کتابداری و بایگانی یکی از دروس اختیاری رشته ٔ باستانشناسی شده است و درین رشته تدریس میشود.
3- کلاس هنر نمایش - از سال تحصیلی 35-1334 بنا بتصویب شورای دانشکده ٔ ادبیات و شورای دانشگاه کلاس هنر و نمایش و تآتر تشکیل گردید. دوره ٔ این کلاس سه ماه بود ولی از سال تحصیلی 36-1335 این درس جزء دروس اختیاری رشته های زبان خارجه و ادبیات فارسی منظور گردید.
4- مؤسسه زبانهای خارجه - از سال تحصیلی 36-1335 بمنظور تدریس و تعلیم زبانهای زنده ٔ امروزی مانند انگلیسی - فرانسه - آلمانی - روسی - اردو - عربی - ترکی - ایتالیائی مؤسسه ٔ زبانهای خارجی در دانشکده ٔ ادبیات تشکیل شده است.
تعلیمات مؤسسه بسه دوره ٔ: مقدماتی - متوسطه - تخصصی و عالی تقسیم میشود و بدانشجویان هر یک از این دوره ها پس از توفیق در امتحانات دانشنامه ٔ مخصوص اعطا میگردد.
5- مؤسسه ٔ مطالعات و تحقیقات اجتماعی - این مؤسسه از سال تحصیلی 38-1337 تأسیس شده و از دو دوره ٔ لیسانس و فوق لیسانس تشکیل میشود. به فارغ التحصیلان این دوره ها درجه ٔ لیسانس و فوق لیسانس در علوم اجتماعی داده میشود.
6- مؤسسه مطالعات و تحقیقات تاریخی - از سال تحصیلی 42-1341 دایر شده است و دوره ٔ آن دو سال میباشد. فارغ التحصیلان باخذ درجه ٔ فوق لیسانس در رشته ٔ تاریخ نائل میگردند.
7- مؤسسه لغت نامه ٔ دهخدا - که بموجب تبصره ٔ ماده ٔ دوم بودجه مجلس شورای ملی سال 1336 با بودجه ٔ آن بدانشگاه تهران منتقل گردید و دانشگاه نیز اداره ٔ آنرا بدانشکده ٔ ادبیات واگذار کرد و اساسنامه ای برای آن بتصویب شورای دانشگاه رسانید.
دانشکده ٔ پزشکی - دوره ٔ جدید دانشکده ٔ پزشکی بنا بر قانون تأسیس دانشگاه تشکیل گردید و بموجب قانون مواد اصلاحی قانون تأسیس دانشگاه مصوب آبان ماه 1319 از اول از فروردین 1319بیمارستانهای تهران ضمیمه ٔ دانشکده ٔ پزشکی شد.
تحولاتی که در تشکیلات و مقررات دانشکده ٔ پزشکی بوجود آمده است اجمالاً بقرار زیر میباشد:
1- در سال 1297 مدرسه ٔ طب از دارالفنون جدا گردید و مستقل شد.
2- در سال 1307 نظامنامه ٔ مدرسه طب و داروسازی و مامائی از تصویب شورای عالی معارف گذشت.
3- در بهمن ماه 1312 نظامنامه ٔ شورای مدرسه ٔ طب بتصویب شورای عالی معارف رسید.
4- در امرداد ماه 1313 اساسنامه ٔ تحصیلات طب تصویب شد و برای احراز درجه ٔ دکتری نوشتن پایان نامه مقرر گردید.
5- در سال 1316 اساسنامه و آئین نامه های جدیدی برای دانشکده ٔ طب از طرف شورای دانشگاه وضع گردید که شامل مقررات مربوط به تحصیلات ، تشکیلات اداری و فنی و آئین نامه های مربوط بمسابقه ٔ ورودی ، نام نویسی ، تعلیمات نظری و عملی و بالینی ، امتحانات ، شورای دانشکده ، انجمن دائمی ، انتشارات فنی ، رساله ٔ دکتری و غیره بود.
6- از سال 1319 در دانشکده ٔ پزشکی طبق قانون مصوب آبان ماه 1319 تشکیلات و مقررات نوینی برقرار شد که حدود مدت 12 سال مجری بود و در آن مدت اصلاحاتی بمقتضای وقت در آن بعمل آمد.
7 - در سال 1328 برنامه ٔ تحصیلات دانشکده ٔ پزشکی اصلاح شد و سال ششم مخصوص خدمت و کارورزی در بیمارستانها گردید.
8 - در سال 1328 امور مالی دانشکده ٔ پزشکی از دانشگاه تفکیک و مستقل شد.
9 - در سال 1329 نظر بر اینکه آئین نامه های موجود با تشکیلات وقت دانشکده هماهنگ و متناسب نبود در جلسه ٔ مورخ 23 خردادماه 1330 شورای دانشگاه آئین نامه ٔ جدیدی تصویب و از اول مهرماه 1330 بطور آزمایش بموقع اجرا گذارد.
دانشکده ٔ پزشکی دارای شورائی است مرکب از کلیه ٔ استادان که در مواقع مقتضی بدعوت رئیس دانشکده برای بحث و شور در امور دانشکده تشکیل می شود. تشکیلات فنی دانشکده مشتمل است بر آزمایشگاهها و بخشهای دانشکده ٔ پزشکی و بخشها و درمانگاهها و داروخانه های بیمارستانها.
تشکیلات اداری دانشکده عبارتست از دبیرخانه و کتابخانه. حسابداری و کارپردازی. دفتر امور بیمارستانها و کارگزینی.
بنا بر مواد 3 و 14 قانون تأسیس دانشگاه و تبصره ٔ 1 ماده 11 قانون مواد اصلاحی قانون تأسیس دانشگاه و بخش دوم از بخش اول آئین نامه سازمان عمومی دانشکده ٔ پزشکی رئیس دانشکده از طرف شورای دانشکده برأی مخفی انتخاب و برئیس دانشگاه پیشنهاد و از طرف وزیر فرهنگ منصوب میگردد. مدت خدمت رئیس دانشکده سه سال است و پس از انقضای این مدت ممکن است مجدداً انتخاب گردد.
دوره ٔ تحصیل در دانشکده ٔ پزشکی شش سال است فارغ التحصیلان دانشکده ٔ پزشکی پس از گذرانیدن پایان نامه ٔ خود باخذ درجه ٔ دکتری در رشته ٔ پزشکی نایل میشوند.
دانشکده ٔ حقوق - دانشکده ٔ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی که از ضمیمه شدن مدرسه ٔ علوم سیاسی و مدرسه ٔ حقوق و مدرسه ٔ تجارت بیکدیگر در سال 1305 بوجود آمده است تاریخچه ای با این شرح دارد:
مدرسه ٔ علوم سیاسی - بر اثر کوشش و جدیت میرزا حسن خان مشیرالملک (مشیرالدوله ٔ پیرنیا) وزیر امورخارجه ٔ وقت ، مدرسه ٔ علوم سیاسی در تاریخ 28 آذرماه 1278 تأسیس گردید.
مدرسه ٔ حقوق - در سال 1299 در زمان وزارت عدلیه ٔ مرحوم نصرةالدوله ، مدرسه ٔ عالی حقوق در تهران تأسیس شد.
مدرسه ٔ تجارت - در سال 1304 مرحوم علی اکبر داور وزیر فوائد عامه ٔ وقت ، مدرسه ٔ تجارت را تأسیس کرد و این مدرسه تابع وزارت فوائد عامه بود.
در اسفندماه 1305 بر حسب پیشنهاد وزیر فرهنگ وقت و تصویب هیئت دولت مدرسه ٔ علوم سیاسی از وزارت خارجه مجزی و جزء وزارت فرهنگ گردید ودر هشتادوهفتمین جلسه ٔ شورای عالی فرهنگ تصویب شد که مدرسه ٔ حقوق و علوم سیاسی ضمیمه ٔ یکدیگر شود و مدرسه ٔ واحدی تشکیل دهند.
در دوم شهریور 1306 مدرسه ٔ حقوق و علوم سیاسی افتتاح و مرحوم علی اکبر دهخدا (مؤلف لغت نامه ٔ حاضر) بریاست آن انتخاب شد و مدت 14 سال در این سمت باقی ماند. در آن موقع مدرسه دارای دو شعبه ٔ علوم قضایی و علوم اداری و مدت تحصیل سه سال بود و فارغ التحصیلان باخذ درجه ٔلیسانس نائل میشدند.
در سال 1309 مدرسه ٔ عالی تجارت در دانشکده ٔ حقوق تأسیس گشت و محصلین مدرسه ٔ تجارت برای ادامه تحصیلات عالیه ٔ خود بدانشکده ٔ حقوق آمدند.
بموجب ماده ٔ 2 قانون تأسیس دانشگاه دانشکده ٔ حقوق یکی از شعب آن گردید و در 27 تیرماه 1313 اساسنامه ٔ دانشکده ٔ حقوق تغییر کرده و دانشکده دارای چهار شعبه شد:
1-قضائی.
2- سیاسی.
3- اقتصادی و اداری.
4- تجاری.
در سال تحصیلی 1316 کلاس جدیدی بنام کلاس تهیه بدانشکده اضافه شد که برنامه ٔ آن زبانهای فارسی - عربی - فرانسه - منطق - روانشناسی و تاریخ تمدن ایران و دنیا بود. کلاس مزبور یکسال دوام داشت. در سال تحصیلی 18-1317 مجدداً دوره ٔ تحصیل در دانشکده ٔ حقوق بسه سال تقلیل یافت و اساسنامه ٔ مصوب شهریور ماه 1317 شعب دانشکده را به سه شعبه ٔ قضائی و سیاسی و اقتصادی منحصر کرد.
از سال تحصیلی 38-1337 مجدداً دوره ٔ تحصیل لیسانس به چهار سال ترقی داده شد.
رشته های تحصیلی دانشکده ٔ حقوق :
1- دوره ٔ لیسانس - دوره ٔ تحصیلات دانشکده ٔ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی برای اخذ درجه ٔ لیسانس چهار سال است. دانشجویان پس از تمام کردن دوره ٔ مزبور حق گرفتن درجه ٔ لیسانس را خواهند داشت.
دانشکده ٔ حقوق سیاسی و اقتصادی در دوره ٔ لیسانس دارای سه رشته است :
رشته ٔ قضائی - رشته ٔ سیاسی - رشته ٔ اقتصادی. دروس سال اول و دوم برای همه ٔ رشته ها مشترک است در سالهای سوم و چهارم هر رشته دروس اختصاصی خواهد داشت.
2- مؤسسه جرم شناسی - دانشجویان سالهای دوم و سوم دانشکده ٔ حقوق و دانشجویان سالهای پنجم و ششم دانشکده پزشکی و افسران شهربانی و قضاة دادگستری می تواننددر مؤسسه جرمشناسی ثبت نام کنند و بدانشجویانی که در امتحانات موفق شوند گواهینامه ٔ مخصوص داده میشود.
3- مؤسسه ٔ علوم اداری - دوره ٔ تحصیل در مؤسسه علوم اداری یک سال و شرط ورود بآن داشتن لیسانس است. دانشجویانی که دارای لیسانس حقوق یا علوم اقتصادی باشندپس از توفیق در امتحانات مربوط و نوشتن رساله ٔ ختم تحصیل باخذ درجه ٔ فوق لیسانس نائل میشوند و به لیسانسیه های دانشکده های دیگر که تحصیلات خود را در مؤسسه باتمام رسانند گواهینامه ٔ عالی علوم اداری اعطا میشود.
4- دوره ٔ دکتری - دوره ٔ تحصیل در دوره ٔ دکتری حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی حداقل دو سال است.
لیسانسیه های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی پس از توفیق در امتحان مسابقه ٔ ورودی میتوانند در دوره ٔ دکتری ثبت نام کنند. دوره ٔ دکتری سه رشته دارد:
قضائی - سیاسی - اقتصادی.
دانشکده ٔ داروسازی - بنا بر تصمیم شورای دانشگاه ، دانشکده ٔ داروسازی از اول مهرماه 1335 بصورت یک واحد مستقل تعلیماتی شروع بکار نمود و از سال تحصیلی 31-1330 دوره ٔ تحصیلات دانشکده ٔ داروسازی پنج سال مقرر گردید.
فارغ التحصیلان داروسازی بدو دسته تقسیم میشوند باین شرح :
الف - آنهائی که فقط از عهده ٔ امتحانات سال چهارم داروسازی برمی آیند و بدریافت دانشنامه ٔداروساز درجه اول نائل میشوند.
ب - کسانی که بمنظور تهیه ٔ رساله ٔ دکتری سال پنجم داروسازی را بمدت 12 ماه طی مینمایند.
هر داوطلب تهیه ٔ رساله ٔ دکتری میتواند موضوع رساله ٔ خود را از یکی از 14رشته ٔ مواد تدریس سال پنجم با موافقت استاد مربوط انتخاب نماید و در دوره ٔ سال پنجم سه رشته از مواد چهارده گانه را تعقیب و در تمام جلسات آزمایشگاهی و کنفرانسهای مربوط و عملیات آزمایشگاهی آن سه رشته شرکت کند. اخذ درجه ٔ دکتری داروسازی منوط بگذرانیدن سه رشته درس اصلی و رساله میباشد.
دانشکده ٔ دامپزشکی - دانشکده ٔ دامپزشکی در مهرماه 1311 بوسیله ٔ وزارت کشاورزی تأسیس گردید و در سال 1324 بموجب تبصره ٔ 5 قانون یکدوازدهم بودجه که در مهرماه همانسال بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود ضمیمه ٔ دانشگاه تهران شد و با شالوده ٔ جدیدی کار خود را آغاز کرد. وظایفی که دانشکده ٔ دامپزشکی بموجب اساسنامه برعهده دارد عبارتست از:
تربیت و تهیه ٔ دامپزشک و دامپرور و بازرسان مواد خوراکی و متخصصین پرورش ماهی و بهره برداری از منابع دریائی و رودخانه ها.
دوره ٔ تحصیلات تا سال 1335 چهار سال بود ولی بمنظور همتراز کردن تحصیلات دانشکده با سایر دانشکده ها از سال تحصیلی 35-1336 دوره ٔ دانشکده به پنج سال افزایش داده شد.
فارغ التحصیلان پس از طی دوره ٔ دانشکده و کارآموزیهای مختلف و پس از گذراندن پایان نامه بدریافت درجه ٔ دکتری در دامپزشکی نائل میشوند.
دانشکده ٔ دامپزشکی بوسیله ٔ شورای دانشکده و دبیرخانه اداره میشود و دارای چهار بخش : تشریح و جراحی - بیماریهای خارجی - مامائی و امراض داخلی - دامپروری و همچنین 9 آزمایشگاه و یک سرویس عکاسی و میکروفتوگرافی است.
دانشکده دارای کتابخانه و نشریه ٔ مخصوص بخود میباشد و از تأسیسات دامپروری دوشان تپه بعنوان اخذ معلومات و کارآموزی دانشجویان استفاده میکند.
دانشکده ٔ دندانپزشکی - دانشکده ٔ دندانپزشکی از اول مهرماه 1335 از دانشکده ٔ پزشکی مجزی شده و بصورت مستقل اداره میگردد. در سال تحصیلی 36-1335 پیشرفتهای زیر در این دانشکده حاصل گردید:
1- ایجاد دو کرسی جدید بیماریهای درونی.
2- ایجاد بخشهای : بیماریها و جراحی دندان کودکان - جراحی دهان و دندان - دست دندان - پروتز ثابت - پارسیل - دندان پزشکی عملی.
مدت تحصیل در دانشکده ٔ دندانپزشکی شش سال است و فارغ التحصیلان آن دانشکده پس از گذرانیدن پایان نامه ٔ خود به اخذ درجه ٔ دکتری در رشته ٔ دندان پزشکی نائل میشوند.
دانشکده ٔ علوم - دانشکده ٔ علوم بموجب قانون تأسیس دانشگاه یکی از شش دانشکده ٔ دانشگاه و با دانشکده ٔ ادبیات و دانشسرای عالی یکجا تحت یک اداره جریان خود را طی نموده است. پس از اعلام استقلال دانشگاه دانشکده ٔعلوم نیز دارای اداره ٔ مستقل گردید. رشته های تحصیلی دانشکده ٔ علوم بموجب قانون تأسیس دانشگاه عبارت بوده است از:
رشته ٔ ریاضی ، رشته ٔ فیزیک و شیمی و رشته ٔ طبیعی.
در ابتدای استقلال دانشگاه رشته ٔ فیزیک و شیمی از هم مجزی گردیدند و هر کدام رشته ٔ جداگانه ای را تشکیل دادند.
در سال 1328 برنامه ٔ دانشکده ٔ علوم هم بمنظور تربیت معلم و هم متخصص در رشته های مختلف علوم تغییر نمود و با تصویب شورای دانشگاه بموقع اجرا گذاشته شد.
بموجب این برنامه در رشته ٔ علوم طبیعی نیز از سال سوم تحصیل ، علوم زمین شناسی و علوم زیستی تفکیک گردید، بطوریکه دانشجویان پس از پیمودن دو سال از تحصیل در رشته ٔ علوم طبیعی ، در انتخاب رشته ٔ زیست شناسی یا رشته ٔ زمین شناسی مختار گردیدند و همینطور در رشته ٔ ریاضیات از سال سوم تحصیل دانشجویان در انتخاب یکی از دو رشته ٔ مکانیک یا هندسه ٔ عالی مجاز هستند و باین ترتیب دانشجویان دانشکده ٔ علوم در شش رشته بمقام تخصص و اخذ لیسانس نائل میشوند.
دوره ٔ تحصیلات - دوره ٔ تحصیلات در دانشکده ٔ علوم سه سال است. دانشجویان پس از پذیرفته شدن در امتحانات به اخذ دانش نامه نائل میشوند.
فارغ التحصیلهای دانشکده ٔ فنی میتوانند در سال دوم رشته ٔ ریاضی یا فیزیک و یا شیمی دانشکده ٔ علوم وارد شوند.
تحصیلات فوق لیسانس - در دانشکده ٔ علوم کسانی میتوانند در دوره ٔ فوق لیسانس شرکت نمایند که لااقل درجه ٔ لیسانس در علوم یا معادل آن که به تحصیلات دانشکده ٔ علوم بستگی داشته باشد، داشته باشند و حداقل میانگین کل نمراتشان دوازده باشد و سه نفر از استادان رشته ٔ مربوط شایستگی وی را تأیید نمایند. حداقل مدت تحصیل در این دوره یکسال است و بپذیرفته شدگان درجه ٔ فوق لیسانس در رشته ٔ تحصیلی داده میشود.
دانشکده ٔ علوم دارای موزه ٔ آموزشی و فنی طبیعی است که دارای سه قسمت :
گیاه شناسی ، جانورشناسی و زمین شناسی میباشد.
دانشکده ٔ علوم معقول و منقول - دانشکده ٔ علوم معقول و منقول بموجب قانون تأسیس دانشگاه مصوب هشتم خرداد 1313 در روز یکشنبه 27 خرداد 1313 در محل مدرسه ٔسپهسالار افتتاح گردید. تحصیلات دانشکده بدوره ٔ مقدماتی و دوره ٔ عالی تقسیم میشد. دوره ٔ عالی بسه شعبه : معقول ، منقول و علوم ادبیه تقسیم میشد و مدت تحصیل درهر یک از این شعبه ها و دوره ٔ مقدماتی سه سال بود.
دانشکده ٔ معقول و منقول در سال 1318 بملاحظاتی منحل و بعبارت دیگر ضمیمه ٔ دانشکده های حقوق و ادبیات گردید. ولی در تاریخ دهم آبانماه 1321 مجدداً دانشکده ٔ معقول و منقول در محل مدرسه ٔ عالی سپهسالار گشایش یافت.
در سالهای نخستین بعلت مشکلات ، دانشکده توسعه ٔ چندانی نیافت ولی در سال 1334 بر بودجه ٔ آن افزوده شد و بمحل جدید انتقال یافت و شروع بتوسعه نمود با این ترتیب دانشکده ٔ علوم معقول و منقول دارای چهار رشته گردید:
1- رشته ٔ معقول. 2- رشته ٔ منقول. 3- رشته ٔ فرهنگ اسلامی. 4- رشته ٔ ادبیات عرب. هر یک از این رشته ها نیز بدو دوره ٔ لیسانس و دکتری تقسیم میشوند.
چون یکی از مزایایی که به لیسانس این دانشکده بموجب قانون مخصوص تعلق میگیرد داشتن صلاحیت ورود در خدمات قضائی است ، بمنظور تکمیل معلومات لیسانسیه ها در سال 1336 کلاس قضائی در دانشکده افتتاح یافت. بعلاوه چون فارغ التحصیلان این دانشکده بموجب قانون میتوانند مانند فارغ التحصیلان دانشسرایعالی بعنوان دبیر بخدمت وزارت فرهنگ درآیند یک رشته ٔ تکمیلی نیز برای تعلیم علوم تربیتی دائر گردید.
چون تأسیس دوره ٔ دکتری نیز در اساسنامه پیش بینی شده بود، پس از طرح و تصویب موضوع در شورای دانشکده و دانشگاه از مهر ماه 1334 دوره ٔ دکتری نیز در دانشکده ٔ علوم معقول و منقول برقرار شد.
دانشکده ٔ فنی - این دانشکده بموجب قانون تأسیس دانشگاه در خردادماه سال 1313 تأسیس و از مهرماه همانسال دائر گردید. در ابتدای تأسیس دانشکده ، درسهای دو سال اول در تمام رشته های مختلف عمومی بود و سالهای سوم و چهارم تخصصی ولی بتدریج که وسایل تعلیمات عملی دانشجویان فراهم گردید در بیشتر درسها علم و عمل توأم گردیده و سعی شد برای هر شعبه از علوم پایه ای بمیزان و طرز مناسب آن شعبه تدریس گردد بطوریکه کلیه ٔ شعب دانشکده ٔ فنی از کلاس اول مجزی شد.
دانشکده ٔ فنی از سال 1334 به تغییرات اساسی در برنامه ٔ شعب خود دست زد و باین ترتیب دارای شعبات :
الکترومکانیک - معدن - شیمی و راه و ساختمان گردیده است و در چندین رشته بتربیت مهندس میپردازد.
دانشکده ٔ کشاورزی - این دانشکده از سال 1301 در شهر کرج بنام آموزشگاه عالی فلاحت تأسیس گردیده و تا سال 1324 زیر نظر وزارت کشاورزی اداره میشده است. دانشکده ٔ کشاورزی در مهرماه سال 1324 بدانشگاه تهران ملحق گردید و دوره ٔ دانشکده از سال 1334 چهار ساله شد و کلاسهای مهندسی زراعی ، ماشین آلات ، جنگل و دفع آفات دایر گردید و مطابق برنامه دو سال اول عمومی و از سال سوم رشته های مختلف : زراعت - دفع آفات - دامپروری - آبیاری - ماشینهای کشاورزی - جنگل - باغبانی - صنایع روستائی - تعلیمات کشاورزی شروع بکار کرد. فارغ التحصیلان این رشته ها علاوه بر معلومات عمومی کشاورزی که در برنامه های مشترک دارند در یکی از رشته های مزبور تکمیل معلومات میکنند و پس از فراغت از تحصیل در رشته ٔ تکمیلی خود بخدمت مشغول میشوند. به دانشجویانی که معدل کل نمره های ایشان در طی چهار سال 12 یا بیشتر باشد، دانش نامه ٔ مهندسی کشاورزی داده میشود که ارزش آن برابر لیسانس است.
دانشکده ٔ هنرهای زیبا - این دانشکده بنا بر تصویب هفتادونهمین جلسه ٔ شورای دانشگاه از سال تحصیلی 20-1319تأسیس گردید و بر تعداد دانشکده های دانشگاه تهران افزوده شد.
دانشکده ٔ هنرهای زیبا دارای سه رشته ٔ معماری ، نقاشی و مجسمه سازی میباشد. مدت تحصیل در شعبه ٔ معماری شش سال و در شعبه های نقاشی و مجسمه سازی چهار سال است.
ارزش تحصیلات فارغ التحصیلان شعبه ٔ معماری فوق لیسانس و فارغ التحصیلان شعبه های نقاشی و مجسمه سازی برابر لیسانس است.
دانشگاه اصفهان - این دانشگاه دارای سه دانشکده است :
1- دانشکده پزشکی که به سال 1329 تأسیس گشته است.
2- دانشکده ٔ داروسازی که در 1325 بنیاد نهاده شده.
3- دانشکده ٔ ادبیات روزانه و شبانه که 1337 بنیاد آن گذارده آمده است.
دانشگاه اهواز - این دانشگاه دارای دو دانشکده است :
1- دانشکده ٔ کشاورزی که به سال 1334 تأسیس یافته است.
2- دانشکده ٔ پزشکی که بنیاد آن در سال 1335 گذارده شده است. دانشگاه اهواز را «دانشگاه گندی شاپور» نیز مینامند.
دانشگاه تبریز - اولین سنگ بنای دانشگاه تبریز باگشایش دانشکده ٔ ادبیات تبریز در 22 آبان سال 1326 گذاشته شد. دانشکده ٔ ادبیات تبریز با ده نفر معلم و 77 نفر دانشجو و 9 نفر عضو شروع بکار کرد. این دانشکده در مدت کم توسعه یافت و کتابخانه ٔ جامعی در آن دایر گردید و نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز از اول فروردین سال 1327 انتشار یافت و در جریان سال اول اقدام بایجاد و تأسیس موزه ٔ باستانشناسی آذربایجان شد و این موزه ضمیمه ٔ دانشکده ٔ ادبیات گردید. در همان سال اول بنیان دانشگاه نیمه تمام ، دانشکده ٔ پزشکی نیز گشوده شد.
دانشکده ٔ پزشکی در بسط و توسعه ٔ خود قدمهای بعدی را برداشت و آموزشگاههای مامائی ، پزشکیاری و داروسازی نیز باز کرد.
از اول فروردین سال 1328 طبق قانون 20 مهر 1327 بیمارستانهای تبریز در اختیار دانشکده ٔ پزشکی قرار گرفت.
از اول سال 1327 رشته ٔ زبان خارجه مرکب از سه زبان انگلیسی و روسی و فرانسه نیز بر رشته هائی که از آغاز تأسیس بوجود آمده بود، یعنی رشته های ادبیات فارسی ، تاریخ و جغرافیای دانشکده ادبیات افزوده شد.
در اواخر سال 1327 زمینی در حدود 270هزار مترمربع برای ساختمان دانشگاه تبریز خریداری شد و از سال 1328 شروع بساختمان در آن زمین گردید و نیز در همین سال اداره ٔ دبیرخانه دانشگاه تشکیل یافت و ضمناً مقدمات تشکیل شورای دانشگاه نیز فراهم گردید.
در سال 1333 دانشگاه تبریز دارای دو دانشکده پزشکی و ادبیات ، دبیرخانه ٔ مرکزی و موزه ٔ مرکزی بود که دانشکده ٔ پزشکی شامل رشته های : پزشکی ، داروسازی ، آموزشگاه عالی مامائی و پرستاری و آزمایشگاه و نه بیمارستان بود و جمعاً 540 دانشجو در آنها بتحصیل مشغول بودند.
دانشکده ٔ ادبیات شامل رشته های ادبیات فارسی ، زبانهای خارجه ، تاریخ و جغرافیا، دانشسرای عالی و موزه ٔ آذربایجان بوده و 356 نفر دانشجو در آنها سرگرم آموزش بودند. بموجب قانون مصوب سوم خرداد ماه 1328 دانشگاه تبریز مانند دانشگاه تهران دارای استقلال و شخصیت حقوقی گردیده و بموجب آن مشمول کلیه ٔ قوانین و مقررات و آئین نامه های دانشگاه تهران شد.
1- در حال حاضر دانشگاه تبریز دارای دانشکده ها و مؤسسات زیر می باشد:
1 - دانشکده ٔ ادبیات و دانشسرای عالی.
2- دانشکده ٔ پزشکی و داروسازی.
3- دانشکده ٔ کشاورزی.
4- دانشکده ٔ فنی.
5- آموزشگاه مامائی و پزشکیاری.
6- آموزشگاه عالی پرستاری.
دانشگاه شیراز - این دانشگاه با تأسیس دانشکده پزشکی در سال 1328 هجری شمسی در شیراز بنیاد نهاده شد. چند سال بعد یعنی در سال 1334 دانشکده ٔ ادبیات روزانه نیز تأسیس گردید و در سال 1335 دانشکده ٔ کشاورزی در آنجا افتتاح شدو دانشکده ٔ ادبیات شبانه تأسیس گشت و در سال 1338 دانشکده ٔ علوم بر دیگر دانشکده های دانشگاه شیراز افزوده شد. این دانشگاه نخست بنام دانشگاه شیراز نامیده شد و سپس «دانشگاه پهلوی » نام گرفت.
دانشگاه گندی شاپور - نام دیگر دانشگاه اهوازاست. رجوع به دانشگاه اهواز شود.
دانشگاه مشهد - نخستین دانشکده ای که در مشهد تأسیس شد و از دیگر دانشکده ها قدیم تر است دانشکده ٔ پزشکی است.پیشنهاد و فکر تأسیس این دانشکده از سال 1313 شمسی پدید آمد و مدتها برای وصول باین مقصود کوشش شد تا اینکه بواسطه ٔ احتیاج فراوان بوجود پزشک در نواحی مختلف تأسیس «آموزشگاه عالی بهداری »1318 صورت گرفت. این آموزشگاه بتدریج پایه گرفت و چهار سال بعد وزارت فرهنگ به بنیان گذاردن نظایر آن در شیراز و اصفهان پرداخت.
از سال 1326 برای تکمیل آموزشگاه عالی بهداری و تبدیل آن بدانشکده ٔ پزشکی کوششهائی بعمل آمد تا اینکه بنا بقانون تأسیس دانشگاههای شهرستانها مصوب سوم خردادماه 1328 که در زیر درج میگردد دانشکده ٔ پزشکی مشهد به سال 1328 گشایش یافت :
«ماده ٔ واحده - وزارت فرهنگ مجازست دانشگاه تبریز را که در سال گذشته تأسیس شده است تکمیل نماید و همچنین در شهرستانهای مشهد و اصفهان و شیراز و هر شهرستان دیگری که وزارت فرهنگ لازم بداند بتدریج که وسائل و موجبات فراهم میشود بتأسیس دانشگاه و در اهواز بتأسیس یک دانشکده ٔپزشکی اقدام نماید.
دانشکده هائی که در هر محل تأسیس میشود باید با توجه به استعداد و احتیاجات خاصه آن محل بوده و ممکن است در صورت لزوم ابتداء بصورت مدارس عالیه که احتیاجات محلی را تأمین می نماید تأسیس گردد.
تبصره ٔ 1- وزارت فرهنگ مکلف است در اجرای این قانون تأسیس دانشکده ٔ پزشکی و کشاورزی را در استان ها مقدم بدارد.
تبصره ٔ 2- شرایط اساسی دانشگاهها از جهات اداری و مالی و تعلیماتی و استخدامی و غیره بر طبق قانون تأسیس دانشگاه تهران و سایر قوانین مربوط خواهد بود و مادام که شورای هر دانشگاه تأسیس نشده وظایف شورای دانشگاه را شورای هر دانشکده با تصویب وزارت فرهنگ انجام خواهد داد و وزارت فرهنگ مجازست در صورتی که برای بعضی رشته های دروس و عملیات در هر یک از دانشگاهها استاد و معلم متخصص ایرانی یافت نشود از استادان و متخصصین خارجی بموجب قوانینی که بتصویب مجلس شورای ملی خواهد رسانید استفاده نماید.
تبصره ٔ 3- برئیس و معاون دانشگاه و دانشکده و همچنین باستادان و معلمین در صورتیکه غیر محلی باشند تا یک برابر حقوق ممکن است علاوه بر فوق العاده های قانونی بعنوان مزایا پرداخت شود. مقررات راجع به برقراری مزایای فوق بموجب تصویبنامه هیئت وزیران خواهد بود. وزارت فرهنگ میتواند از استادان ومعلمین دانشگاه تهران نیز با موافقت شورای دانشگاه تهران با پرداخت مزایای فوق برای دانشگاه استفاده نماید.
تبصره ٔ 4- دولت مکلف است همه ساله اعتبارات لازم را برای تأسیس و توسعه ٔ دانشگاههای شهرستانها در بودجه وزارت فرهنگ منظور بدارد.
تبصره ٔ 5- وزارت بهداری و شهرداریها و همچنین سایر مؤسسات مربوط بدولت مکلف هستند که بیمارستانها و وسائل دیگر را با کلیه ٔ تجهیزات و کارمندانی که دانشگاه انتخاب می نماید در اختیار دانشکده های هر شهرستان قرار داده و بودجه و اعتبارات مربوط بآنرا به بودجه وزارت فرهنگ انتقال دهند و نیز اجازه داده میشود که صرفه جوئیهای بودجه سال 1326 ببعد دانشگاههای فوق در سال مالی بعد بمصرف خرید زمین وساختمان و تهیه کتب و لوازم آزمایشگاه برسد.
تبصره ٔ 6- وزارت فرهنگ میتواند در هر یک از دانشکده های علوم و ادبیات شهرستانها که لازم بداند دروس تربیتی راجزو برنامه قرار داده و فارغ التحصیل های این رشته رامشمول مقررات و قوانین مربوط به فارغ التحصیل های دانشسرای عالی قرار دهد.
تبصره ٔ 7- انتقال اعتبارات فرهنگی ولایات بمرکز یا از شهرستانی بشهرستان دیگر ممنوع است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره است در جلسه ٔ سه شنبه سوم خرداد ماه 1328 بتصویب مجلس شورای ملی رسید».
پس از بنیان گذاری دانشکده ٔ پزشکی مشهد بسال 1328 و دانشکده ادبیات به سال 1334 شمسی دانشگاه مشهد که اساس آن در سال 1326 پیش بینی و تصویب شده بود تحقق پذیرفت در سال 1337 دانشکده ٔ علوم معقول و منقول و یکسال بعد از آن (1338) مؤسسه ٔ وعظ و تبلیغ اسلامی وابسته بدان دانشکده و در آذرماه 1340 دانشکده ٔ کشاورزی مشهد نیز تأسیس گشت. اما در ابتدای سال تحصیلی 42-1341 دانشکده ٔ اخیر بدستور وزارت فرهنگ منحل شد و بجای آن در همان تاریخ دانشکده ٔ علوم افتتاح گردید. بدینسان دانشگاه مشهد در حال حاضردارای دانشکده ها و مؤسسه های وابسته ٔ زیرین است :
1- دانشکده ٔ پزشکی. (آموزشگاه عالی مامائی وابسته به دانشکده ٔ پزشکی ).
2- دانشکده ٔ ادبیات - شامل رشته های زبان و ادبیات فارسی ، تاریخ و جغرافیا و زبان انگلیسی و زبان فرانسه.
3- دانشکده ٔ علوم معقول و منقول - شامل رشته های معقول و منقول. (مؤسسه ٔ وعظ و تبلیغ اسلامی وابسته به دانشکده ٔ علوم معقول و منقول که در تاریخ دوازدهم آبان ماه 1338 تأسیس شده است ).
4- دانشکده ٔ علوم که در اول سال تحصیلی 42-1341 افتتاح گردیده است.
سازمان اداری دانشگاه مشهد - اداره ٔ کل دبیرخانه ٔ دانشگاه مشهد عهده دار انجام دادن کلیه ٔ امور اداری دانشگاه است. وظایف و سازمان دبیرخانه ٔ دانشگاه برحسب آئین نامه ای است که مورد تصویب شورای دانشگاه مشهد واقع گردیده و بتدریج توسعه یافته است. در حال حاضر سازمان اداری دانشگاه بقرار زیر است :
1- اداره ٔ انتشارات.
2- اداره ٔ آموزش.
3- اداره ٔ حسابداری و کارپردازی.
4- اداره ٔ کارگزینی.
5- اداره ٔ دفتر.
6- اداره ٔ اموال.
7- کوی دانشگاه.
8- کانون دانشگاه.
9- چاپخانه ٔ دانشگاه.
10- سازمان سمعی و بصری.
ساختمان دانشگاه مشهد - بمنظور ایجاددانشگاه بزرگ در سال 1339 زمینی بمساحت 1001000 مترمربع در سه هزارگزی شهر که مال الاجاره ٔ سالیانه ٔ آن 1251250 ریال میباشد از آستان قدس برای مدت بیست سال اجاره شد و بعد نیز مقداری زمین بآن افزوده گردید بطوری که در حال حاضر مساحت زمین دانشگاه 1507175 متر مربع است و ساختمان یکی از خوابگاههای دانشجویان در آن شروع گردیده است و تدریجاً ساختمانهای دیگر نیز ساخته میشود.
دانشگاه ملی ایران - اساسنامه ٔ دانشگاه ملی ایران در نهصدونودوهشتمین جلسه ٔ شورای عالی فرهنگ مورخ 13 آبانماه 1339 بتصویب رسید و این دانشگاه در سال تحصیلی 40-1339 با دو دانشکده شروع بکار کرد و در سال تحصیلی 41-1340 دانشکده ٔ پزشکی افتتاح گردید. دوره ٔ تحصیلات در دانشکده ٔ پزشکی دانشگاه ملی ایران شامل یک دوره ٔ چهارساله ٔ علوم اساسی و مقدمات طب و یک دوره ٔ چهارساله ٔ پزشکی و یکسال دوره ٔ انترنی سیار است. بفارغ التحصیلان پس از 9 سال درجه ٔ دکتری داده میشود.
دانشکده ٔ معماری درسال تحصیلی 41-1340 دایر گردید و مدت تحصیل در آن 6سال و بفارغ التحصیلان درجه ٔ فوق لیسانس و یا مهندسی داده میشود. همچنین در همین سال دانشکده ٔ بانکداری وعلوم مالی و اقتصادی افتتاح یافت که مدت تحصیل در آن 4 سال است و فارغ التحصیلان بدریافت درجه لیسانس موفق میشوند. دانشکده ٔ زبانهای خارجی نیز در سال تحصیلی 41-1340 دایر شد و مدت تحصیل در آن 4 سال است و فارغ التحصیلان بدریافت درجه لیسانس موفق میشوند.
با تشکیل سریع این دانشکده ها دانشگاه ملی ایران در سال تحصیلی 43-1342 دارای پنج دانشکده گردید:
1- دانشکده ٔ بانکداری و علوم مالی و اقتصادی.
2- دانشکده ٔ پزشکی.
3- دانشکده ٔ زبانهای خارجی.
4- دانشکده ٔ علوم (رشته ٔ ریاضی ).
5- دانشکده ٔ معماری.

معنی دانشگاه به فارسی

دانشگاه
( اسم ) ۱ - جای تعلیم محل آموختن . ۱ - موسسه علمی وسیع شامل چند دانشکده و موسسه مجموعه مدارس عالی دارالفنون دار العلم .
( دانشگاه کالونی آزاد ) در شهر آمستردام ( هلند ) تاسیس ۱۸۸٠ م. در آن زبان عربی و آرامی نیز تدریس میشود.
در شهر آنکارا ( آنقره ) ( ترکیه ) . تاسیس ۱۹۴۶ م. دارای دانشکده های ادبیات علوم حقوق پزشکی دامپزشکی کشاورزی ادیان و علوم اجتماعی است .
در شهر آکسفرد ( انگلستان ) تاسیس قر.۱۲ م. زبانهای فارسی و عربی السنه سامی دروس مربوط باسلام تاریخ جدید خاور نزدیک و فلسفه اسلامی نیز در آن تدریس میشود .
( جامعه ابراهیم پاشا ) دانشگاهی است دولتی در قاهره که در ۱۹۵٠ م. تاسیس شد و شامل دانشکده های پزشکی ادبیات علوم فنی کشاورزی و بازرگانی و حقوق میباشد.
در ادنبورگ ( ادینبرو ) ( اسکاتلند ) تاسیس ۱۵۸۳ م. درین دانشگاه زبان عربی و شریعت اسلامی نیز تدریس میشود.
در شهر ارفورت ( آلمان ) تاسیس ۱۳۷۹ م.
در باواریا ( آلمان) تاسیس ۱۷۴۳ م. درین دانشگاه زبانهای شرقی نیز تدریس میشود .
دانشگاهی است در جامع ازهر مرکز علوم اسلامی و طلاب آن از همه اقطار ممالک اسلامی گرد میایند. در این دانشگاه علوم نحو زبان ادبیات عرب بیان منطق و علوم دینی ( علم توحید فقه حدیث و تصوف ) و غیره تدریس میشود و اخیرا تشکیلات آنرا تجدید کرده بصورت دانشگاهی جدید در آورده اند شامل دانشکده های مختلف و ضمنا رشته علوم دینی جزئی از آن بشمار میرود .
( دولتی ) در شهر استانبول ( ترکیه ) تاسیس ۱۴۵۳ م. و در ۱۹۲۷ و ۱۹۳۳ تشکیلات آن تجدید شده دارای دانشکده های ادبیات اقتصاد و حقوق پزشکی و علوم است .
دانشگاه دولتی در شهر استراسبورگ ( فرانسه ) .از ضمایم آن [[مرکز فقه اللغه رمن ]] و [[انستیتوتتبعات ایرانی ]] است که در آن زبان فارسی و تتبعات اسلامی و زبان عبری نیز تدریس میشود .
در شهر اسلو پایتخت نروژ تاسیس ۱۸۱۱ م . زبانهای سامی نیز در آن تدریس میشود .
( جامعه الاسکندریه ) دانشگاه دولتی اسکندریه که در سال ۱۹۴۲ م .تاسیس شده و دارای دانشکده های کشاورزی ادبیات بازرگانی فنی حقوق پزشکی و علوم میباشد.
دانشگاهی است که از طرف وزارت فرهنگ در سال ۱۳۲۹ ه. ش . در اصفهان تاسیس شد ه و مرکب است از دانشکده های:پزشکی ( ۱۳۲۹ ) داروسازی ( ۱۳۳۵ ) و ادبیات ( ۱۳۳۷ ) . دانشگاه اصفهان تابع وزارت فرهنگ است .
دانشگاهی است در جامع ازهر مرکز علوم اسلامی و طلاب آن از همه اقطار ممالک اسلامی گرد میایند. در این دانشگاه علوم نحو زبان ادبیات عرب بیان منطق و علوم دینی ( علم توحید فقه حدیث و تصوف ) و غیره تدریس میشود و اخیرا تشکیلات آنرا تجدید کرده بصورت دانشگاهی جدید در آورده اند شامل دانشکده های مختلف و ضمنا رشته علوم دینی جزئی از آن بشمار میرود .
( جامعه الجزایر ) دانشگاهی است در شهر الجزیره ( الجزائر ) که برای تدریس زبان عربی جدید و آثار اسلامی و تاریخ اسلام در سال ۱۹٠۹ م .تاسیس شده .
در شهر الله آباد ( هندوستان ) دایر است و زبان عربی هم در آن تدریس میشود .
در شهر اوپسالا ( سوئد ) تاسیس ۱۴۷۷ م .در آن زبانهای شرقی و تتبعات ایرانی نیز تدریس میشود .
دانشگاهی است در باکو ( قفقاز اتحاد جماهیر شوروی ) .درین دانشگاه زبان و ادبیات فارسی نیز تدریس میشود.
در شهر بال یا بازل ( سویس ) تاسیس ۱۴۶٠ م.

معنی دانشگاه در فرهنگ معین

دانشگاه
( ~.) (اِمر.) ۱ - جای دانش ، محل تعلیم و تعلم دانش . ۲ - مؤسسة علمی وسیع شامل چند دانشکده و مؤسسه .

معنی دانشگاه در فرهنگ فارسی عمید

دانشگاه
مدرسۀ عالی که تمام علوم در آنجا تدریس شود، مؤسسۀ آموزش عالی بزرگی که شامل چند دانشکده و رشته های گوناگون در سطح بالاتر از دیپلم در آن آموزش داده می شود.

دانشگاه در دانشنامه اسلامی

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاهی با عنوان دانشگاه آزاد در کشور تأسیس شد که دارای چندین دانشکده در تهران بود و به پذیرش دانشجو اهتمام داشت. این دانشکده ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در هم ادغام شد و دانشگاه علامه طباطبایی نام گرفت.
فکر تشکیل دانشگاهی آزاد، بر اساس آموزش های اسلامی در سال های اولیه ی پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص پس از اعلام انقلاب فرهنگی مطرح شد. این فکر را اول بار آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، در اردیبهشت ۱۳۶۱ مطرح کرد (هاشمی رفسنجانی، ۱۰۲) پس از آن جمعی از مسئولان بلندپایه ی کشور در جلساتی تصمیم به تأسیس این دانشگاه گرفتند.
اولین واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در ۱۳۶۱ ش در شهر تبریز، در محل مصلای آن شهر تأسیس شد و دکتر کریم زارع به ریاست آن واحد دانشگاهی منصوب شد. (کریم زارع، ۲) پس از آن، این واحد دانشگاهی شروع به فعالیت کرد و به تأسیس واحدهای دانشگاهی در سراسر ایران همت گماشت.
حضرت امام خمینی در دیدار با مسئولان این دانشگاه با اشاره به تأسیس این دانشگاه، آن را از اقدامات خوب مسئولان نظام ارزیابی کرد و بر گسترش و حمایت از آن تأکید ورزید. (صحیفه ی امام، ج۱۸، ۲۱۹) اساسنامه ی این دانشگاه در ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ و در طی جلسات ۱۳۱ـ ۱۲۸ ـ ۱۲۷ ـ ۱۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در این اساسنامه، تأسیس این نهاد آموزشی این گونه تعریف شده است:
ارکان این دانشگاه عبارتند از:
هیئت مؤسس این دانشگاه متشکل بودند از آیات و حجج الاسلام: سید علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، سید احمد خمینی و عبدالله جاسبی. وظایف و اختیارات هیئت مؤسس به این قرار است:
هیئت امنای این دانشگاه هم عبارتند از:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از مراکز علمی با ماهیت آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران. تمرکز بر بازنگری و اسلامی سازی علوم انسانی در قالب ۱۱ گروه پژوهشی از وظایف سازماندهی شده پژوهشگاه است که اعضای هیأت علمی و پژوهشگران آن با تحصیلات همزمان حوزوی و دانشگاهی در سطوح عالی به انجام طرح های تحقیقاتی و تولید آثار علمی پژوهشی مشغول اند.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال ۱۳۶۱ش با نام «دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» و به منظور اجرای طرح مقدماتی «بازسازی علوم انسانی» تأسیس شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، این طرح را در پی درخواست ستاد انقلاب فرهنگی تهیه کرد و پس از تصویب ستاد، طرح به تأیید امام خمینی رسید.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از اهداف آموزشی و پژوهشی تشکیل شده است:
مقاله حاضر تحقیقی درباره وحدت حوزه و دانشگاه است که می کوشد اعماق اندیشه های مختلف در این زمینه را تحلیل و نقد کند. پس از گذشت چند دهه از آغاز انقلاب فرهنگی، گذر از ظواهر بحث و نفوذ به عمق اندیشه های وحدت، ضرورتی غیرقابل انکار است.طرح گفتمان وحدت حوزه و دانشگاه، نگرش حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) بود؛ در حقیقت چند سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی به این نتیجه رسیدند که مسأله همراهی و همگامی حوزه و دانشگاه برای رسیدن به افق هایی که بتواند جامعه سازی کند ضروری است.شعار وحدت حوزه و دانشگاه، که تقریبا عمری برابر با پیروزی انقلاب اسلامی دارد، از جمله شعارهایی است که کم وبیش همزمان با پیروزی انقلاب مانند گلی به صورت طبیعی در بوستان انقلاب اسلامی شگفته است.
مساله وحدت حوزه و دانشگاه از مسائلی است که از ابتدای انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن به طرق مختلف در کانون توجه صاحب نظران و مصلحان این کشور بوده است. این مدت طولانی بحث و گفتگو، باید جایی برای ابهام در اولین گام، یعنی تشخیص مساله باقی نگذاشته باشد و حتی این انتظار را به وجود آورده است که بسیاری از مسائل عملی مرتبط با این مقوله نیز حل شده باشد. بدون شک خیزش های تاریخی این ملت، پیشرفت هایی در زمینه حل مشکل که تحت عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه » شناخته می شود، بوجود آورده، و تا حدی نیز به درک صورت مساله کمک کرده است، اما تا رسیدن به فضای مطلوب، هنوز در هر دو جهت فاصله داریم. می توان از اساس در این مساله تردید کرد که آیا آن گونه که مشهور و مقبول همگان است (و در این مقاله مبنای بحث قرار گرفته است)، تضاد و تعارضی جدی و وسیع میان حوزه و دانشگاه بوده است یا نه؟ ما در اصل معتقدیم که اگر بر پایه داده های عینی داوری کنیم پاسخ منفی خواهد بود. از همان ابتدا علی رغم خواست عده ای، هرگز حوزه و دانشگاه به صورت همه جانبه معارض و متضاد نبوده اند، بلکه همواره نقاط وصل متعددی داشته اند و حتی بعضی از پیش روان و بنیانگذاران دانشگاه که دارای سوابق حوزوی بوده اند، این طور نبوده که از یکی بریده و به دیگری پیوسته باشند و هرگز مساله را اینطور نمی دیده اند. از این رو، در وضع کنونی پس از پیشرفت های عمده ای که در این زمینه حاصل شده، مساله هرگز بصورتی که در این مقاله مورد پرسش و بحث قرار گرفته نیست، اما حقیقت این است که فضای حاکم بر روابط این دو نهاد، غالبا متاثر از افراطی ترین دیدگاه ها در این خصوص بوده است، یعنی کسانی مایل بوده اند با تاسی از غرب و الگوی غربی یک صف بندی قاطع میان این دو ایجاد کنند، و حوزه و دانشگاه را متعلق به دو دنیای کاملا متفاوت بدانند که بقاء و رشد یکی در گرو افول و مرگ دیگری است و بالعکس. این تصویر در عین اینکه در صورت کاملش ما بازاء واقعی نداشته، اما روند مباحثات و برخوردهای این دو را در کلیت خود جهت داده است. بدین جهت ما نیز در این مقاله از منظر این تصویر انتزاعی یا نوع آرمانی به مساله نگاه کرده و جدایی حوزه و دانشگاه از یکدیگر را مفروض تلقی نموده ایم، و سپس چاره جویی در مورد روند وحدت این دو را سؤال اصلی بحث قرار داده ایم.
ماهیت تعارض میان حوزه و دانشگاه
در همین راستا ابتدا لازم است تا برداشت های مختلف درباره ماهیت تعارض میان حوزه و دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
← برداشت تاریخی
حال اگر از دریچه مسائل کنونی خود به این مشکل نگاه کنیم، بیش از پیش روشن می شود که چرا این مشکل از بنیادی ترین مسائل نظام و جامعه ماست، و تا چه پایه حل آن حساسیت و اهمیت دارد. از این منظر جدید، موقعیت، موقعیت پی ریزی و شکل دهی به یک ساختار اجتماعی تازه و ایجاد جامعه و نظامی نو است. به لحاظ تاریخی تلاش برای هدم جامعه ملی و ساختارهای سنتی از طریق اعمال فشار و جوسازی با شکست روبرو بوده، و این ساختارها توانسته اند در یک چالش تاریخی با سازماندهی خود، بر هجومی که بدان ها شده فائق شوند. تلاش های قبلی برای هدم بنیان های ملی جامعه به ایجاد ساختارهای موازی با ساختارهای سنتی منجر شده است، و جامعه در تمامی عرصه های فکری با دوگانگی ساختی مواجه شده است. تجلی این دوگانگی ساختاری در عرصه نخبگان و آموزش، همانا در عینیت، دو گانگی حوزه و دانشگاه است. موفقیت نهایی در پی ریزی نظم تازه و جامعه نو، وابسته به حل دوگانگی ساختاری در تمامی زمینه ها و بالاخص این زمینه است. در واقع حل دوگانگی مذکور در جامعه، در کلیت آن وابسته به حل دگرگونی در این زمینه خاص است، زیرا حوزه و دانشگاه در حالت انتزاعی و کاملا تفکیک شده خود، همچون هدایت کننده برای ساختارهای مشابه خود در درون جامعه عمل می کنند. از این دیدگاه، تفکیک دانشگاه از حوزه موجودیت و معنای خود را حداقل در زمینه اجتماعی موجود، از دوگانگی مذکور می گیرد، زیرا این جهت گیری ها و یا دغدغه های متفاوت، جهت گیری ها و دغدغه های دو گروه اجتماعی اند. بی شک اگر هر یک دارای محملی اجتماعی نباشند که آنها را فعال سازند، و به صورت یک جریان اجتماعی درآوردند، نهایتا ما چیزی در حد یک مساله نظری در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه می داشتیم. اگر مساله چنین صورتی داشت شایسته اهتمامی در این سطح نبود و اصولا از نظر اجتماعی نیز فاقد معنا و مفهوم می شد. مسائل نظری هر قدر هم که مهم باشند، از حوزه یک علم و یا اهل آن علم به بیرون سرایت نمی کند، و عموم مردم فاقد انگیزه مشارکت در آن هستند. اما این مساله چنین صورتی ندارد، چون از یک مساله زنده اجتماعی که بقاء و رشد عموم نهادهای اجتماعی بدان وابسته است، حکایت دارد. این مساله ای است که یک سری از مسائل عمده و حاد جامعه را پوشش می دهد، و در واقع باید این دسته از مسائل را صورت های متفاوت و تظاهرات مختلف این دوگانگی، تلقی کنیم. مسائلی از قبیل:تخصص و تعهد، مدیریت فقهی و مدیریت علمی، تقابل عقل و دین، تعارض علم و دین، تقابل ارزش ها با واقعیت ها و منافع ملی با مصالح دینی. از این رو، حل این دسته از مسائل، در گرو حل مساله حوزه و دانشگاه است و هر تحولی در این زمینه کاملا اثر خود را در آن زمینه های مرتبط نشان خواهد داد. این دید تازه، علاوه بر اینکه ما را نسبت به حساسیت و اهمیت مساله هوشیارتر می کند، این قابلیت را نیز دارد که این معارضه یا مشکله را، در مجرایی جدید به حرکت درآورد. با این دید کسی نمی تواند هم چنان مشکل را در قالب های قدیمی و اسطوره ای تعارض علم و دین به پیش برد و با پوشش های موجه و فریبنده نبرد ایدئولوژیک دیگری را صورت بخشد. این پرده دری امکان این را فراهم می کند، که به صورت صریح مساله طرح شود، و ابزارها و استدلال های مناسب تری برای دفاع از هر یک از این دو فراهم گردد. این دید هم چنین کمک می کند که صف بندی روشن تری میان گروه های درگیر در این معارضه تاریخی ایجاد شود. در واقع با این دید بسیاری از ابهامات در این زمینه رفع خواهد شد. اولا کسی مجاز نخواهد بود که به اعتبار موقعیت مکانی یا هویت صنفی واحد داعیه رهبری کل صنف را داشته باشد، خیلی طبیعی است که کسانی از این دو نهاد به اعتبار تعلق خاطرهای ایدئولوژیک متفاوت، در صفی خارج از صف صنف خود قرار گیرند، و از این رو رهبری مدعی را نپذیرند. و ثانیا این واقعیت نیز روشن می شود که چرا در دانشگاه، گروههایی در این معارضه تاریخی جانب حوزه را می گیرند، و خارج از صفی که تصویر معمول تجویز می کند، قرار دارند. ثالثا از آنجایی که ماهیت ایدئولوژیک معارضه روشن شده است، هیچکس در تشخیص صف خویش دچار اشتباه و یا تردید نمی شود و نیز نمی تواند خود را بفریبد که به اعتبار علم دوستی، حقیقت طلبی و تعلق به عینیت و واقع در صف دانشگاه قرار گرفته است، و یا اینکه بترسد از اینکه با قرار گرفتن در صف حوزه ضد علم و حقیقت و مخالف واقع قلمداد شود.دانشگاه در دانشنامه ویکی پدیا

دانشگاه
دانشگاه را در فرهنگ های لغت این گونه تعریف کرده اند:
دانشگاه های جامع
دانشگاه های تخصصی
گفته می شود که قدیمی ترین نهادی که به دانشگاه های امروزی شباهت بیشتری داشت، حدود شش و نیم سده پس از برپایی آکادمی افلاطون (که در باغ آکادامه و دره آکادموس آتن گشایش یافت) فعالیت می کرد. دانشگاه ها بر حسب علومی که در آن ها تدریس می شوند، بر دو نوع هستند:
دانشگاه در سطوح علمی گوناگون (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) و رشته های مختلف مدرک دانشگاهی ارائه می نماید.
با توجه به تعریفی که از دانشگاه ارائه می شود در مورد اینکه کهن ترین دانشگاه دنیا کدام بوده بحث و جدل های بسیاری وجود دارد. اما به قطع و یقین، چنین مرکز آموزشی در تمدن های باستانی شرق شکل گرفته است. اگر دانشگاه را یک مؤسسه دانشجویی فرض کنیم، آکادمی افلاطون قدیمی ترین دانشگاه در غرب بوده است و سند تاریخی هم بر این ادعا وجود دارد. واژه لاتین "universitas" ابتدا در عصر یونان باستان و روم احیا شد و به کمک آن تلاش می کردند ویژگی های آکادمی افلاطون را شرح دهند.
عکس دانشگاه
«دانشگاه» (انگلیسی: University (film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد.
۲۰۰۲ (۲۰۰۲)
دانشگاه ۱۸ مارس چاناک قلعه (تأسیس ۱۹۹۲)، یکی از دانشگاه های ترکیه است. این دانشگاه دارای ۷ دانشکده، ۲ مدرسه عالی، ۱۰ مدرسه عالی آموزش شغلی، ۲ انستیتو و ۴ مرکز تحقیقات است. تعداد دانشجویان آن حدود ۱۰ هزار نفر و تعداد کادر علمی آن حدود ۵۰۰ نفر است.
مدرسةعالی بهداشت چاناک قلعه: مامایی، پرستاری
دانشکدة تربیت معلم: دبیری در رشته های: زبان آلمانی، تکنولوژی های رایانه ای و آموزش، جغرافیا، علوم پایه، انگلیسی، ژاپنی، پیش دبستانی، کلاسداری، علوم اجتماعی، تاریخ، زبان و ادبیات ترکی، زبان ترکی
دانشکدة علوم پایه و ادبیات: بیولوژی، جغرافیا، فیزیک، زبان و ادبیات انگلیسی، شیمی، باستانشناسی، ریاضیات، تاریخ صنعت، تاریخ، زبان و ادبیات ترکی
دانشکده الهیات
دانشکده مهندسی و معماری: مهندسی در رشته های رایانه، غذایی
دانشکده محصولات آبی
مدرسه عالی توریزم و هتل داری
دانشکده کشاورزی: تولید گیاهی، تولید حیوانی، تکنولوژی کشاورزی
دانشکده اقتصاد و علوم اداری بیگا: اقتصاد کار و روابط تکنولوژی، اقتصاد، مدیریت و مالیه، مدیریت عمومی و روابط بین الملل
مجتمع امکانات دانشگاه در مرکز شهر و بخش های اطراف هستند. زبان آموزشی دانشگاه ترکی است.
کتابخانه دانشگاه حدود ۲۰ هزار کتاب دارد.
خوابگاه این دانشگاه ظرفیت ۱۵۰۰ نفر (۱۰۰۰ دختر و ۵۰۰ پسر) دارد. همچنین، در مجتمع رفاهی یحیی چاووش نیز ۳۰۰ پسر و در بیگا (Biga) خوابگاه هایی با ظرفیت ۶۰۰ نفر وجود دارد.
دانشگاه ۲۰ اوت ۱۹۵۵ - سکیکده (عربی: جامعة 20 أوت 1955-سكيكدة‎) یک دانشگاه الجزایری که واقع در سکیکده است، که به دو بخش: عزابه و سایت اصلی (الحدائق) تقسیم شده است.
این دانشگاه در سال ۱۹۹۸ به عنوان یک مرکز دانشگاه تحت فرمان اجرایی ۹۸–۲۲۳ تأسیس شد و در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ به موجب فرمان اجرایی شماره ۰۱–۲۷۲ به دانشگاه ایالتی به نام دانشگاه ۲۰ اوت ۱۹۵۵ ارتقا یافت که این امر در طی بازدید رئیس جمهور از آنجا به مناسبت بزرگداشت چهلمین سال هجوم به شمال قسنطینه در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۰۵ بود.
دانشگاه ۲۰ اوت ۱۹۵۵ در دو بخش در انتظار انتقال دانشکده حقوق و علوم سیاسی به محل اصلی در «الحدائق» قرار دارد: بخش عزابه (علی منجلی): عزابه شهری است در ۳۹ کیلومتر مرکز استان که ساختمان دانشکده حقوق با ظرفیت ۳۰۰۰ صندلی پداگوژیکی دو دانشگاه با ظرفیت ۵۰۰ تخت و یک رستوران برای هر یک.
سیارک ۵۴۵۷ (به انگلیسی: 5457 Queen's، نامگذاری:1980TW5) پنج هزار و چهارصد و پنجاه و هفتمین سیارک کشف شده است که در ۹ اکتبر ۱۹۸۰ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۲٫۴۰ است.
مختصات: ۴۰°۴۲′۵۱″شمالی ۳۱°۳۰′۴۶″شرقی / ۴۰٫۷۱۴۲°شمالی ۳۱٫۵۱۲۸°شرقی / 40.7142; 31.5128
دانشگاه عزت آبانت یک دانشگاه در ترکیه است.
این دانشگاه در سال ۱۹۹۲ میلادی در شهر بولو ساخته شد. دارای ۶ دانشکده، ۵ مدرسه عالی، ۴ مدرسه عالی آموزش شغلی و ۳ انستیتو است. تعداد ۱۰ هزار دانشجو و ۵۰۰ کادر علم یدارد. مجتمع دانشگاه در ۱۲ کیلومتری دانشگاه قرار دارد.
اسکان: دانشگاه دارای۵ خوابگاه دخترانه و پسرانه است. علاوه بر مجتمع در خوابگاه ها نیز به دانشجویان غذای ظهر داده می شود.
دانشگاه بین المللی آبردین (به انگلیسی: University of Aberdeen International) یکی از دانشگاه های ایالت داکوتای جنوبی است که در بولوار وینچستر شهر آبردین قرار دارد. این دانشگاه همنام دانشگاه آبردین در اسکاتلند است ولی مدیریت و سیستم دانشگاهی آنها کاملاً از یکدیگر مجزا است. دانشگاه بین المللی آبردین یک دانشگاه جامع ستادی است. این دانشگاه توسط کمسیون ملی اعتبار بخشی آموزش عالی آمریکا که با مجوز وزارت آموزش تأسیس شده مورد تأیید قرار گرفته است. وزارت خارجه ایالات متحده برای فارغ التحصیلان دانشگاه بین المللی آبردین که متقاضی کاریابی و مهاجرت در سراسر جهان باشند بر طبق مقررات خود آپوستیل صادر می کند و مدارک این دانشگاه را جهت ارائه به سفارتخانه های خارجی و موسسات گوناگون گواهی امضاء می نماید. این دانشگاه یک دانشگاه خصوصی و غیرانتفاعی است که از سال ۱۹۹۷ فعالیت خود را شروع کرده، تحصیلات در این دانشگاه به دو دسته حضوری و غیرحضوری تقسیم می شوند. این دانشگاه در چند رشته از جمله مهندسی برق. مهندسی کامپیوتر و رشته های مهندسی تا سقف دکتری در حال فعالیت می باشد و به آموزش تحصیلات آکادمیک پرداخته است مدارک این دانشگاه در ایران توسط وزارت علوم قابل ارزشیابی می باشد. ولی برای ادامه تحصیل در بعضی از دانشگاه های دنیا قابل قبول می باشد.
سایت رسمی دانشگاه
دانشگاه آبردین (اسکاتلند) (به انگلیسی: University of Aberdeen) یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در شهر قدیمی آبردین، اسکاتلند است. این دانشگاه باستانی در سال ۱۴۹۵ تأسیس شد. در آن زمان ویلیام الفینستون، اسقف آبردین، به نمایندگی از جیمز چهارم، پادشاه اسکاتلند درخواست ایجاد کینگز کالج آبردین را به پاپ الکساندر ششم تقدیم کرد. دانشگاه آبردین از لحاظ قدمت سومین دانشگاه قدیمی در اسکاتلند و پنجمین در جهان انگلیسی زبان است. این دانشگاه به صورت کنونی آن، در سال ۱۸۶۰ با ادغام کینگز کالج، و ماریسکال کالج تأسیس شد. امروزه، دانشگاه آبردین همواره در ردهٔ ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد.
انجمن جامعه دانشگاهیان
دانشگاه های اسکاتلند
دانشگاه های بریتانیا
اولین دانشگاه در آبردین؛ کینگز کالج، در فوریهٔ ۱۴۹۵ توسط ویلیام الفینستون، در مقام اسقف آبردین، صدراعظم اسکاتلند، و دانش آموختهٔ دانشگاه گلاسکو تأسیس شد. وی پیش نویس درخواست را به نمایندگی از جیمز چهارم به پاپ الکساندر ششم ارائه کرد و در نتیجه صدور مجور پاپ این دانشگاه آغاز به کار کرد. نخستین رئیس این دانشگاه هکتور بویس، کارشناس ارشد، دانش آموخته و استاد دانشگاه پاریس بود که از نزدیک با الفینستون در توسعه و راه اندازی دانشگاه همکاری می کرد. با وجود این تاریخ تأسیس، در واقع شروع آموزش تا ده سال بعد شروع نشد، و از این رو دانشگاه آبردین مراسم پانصدمین سال تأسیس را در سال ۲۰۰۵ جشن گرفت.
پس از «اصلاحات مذهبی اسکاتلند» در سال ۱۵۶۰، کالج کینگز از کارکنان کاتولیک رومی آن پاکسازی شده بود، ولی در بسیاری از جهات دیگر تا اندازهٔ زیادی در برابر تغییر مقاومت هایی وجود داشت. در آوریل ۱۵۹۳ ماریسکال کالج به عنوان دانشگاه دومین در شهر تأسیس شد. در آن زمان برای داشتن دو دانشگاه در یک از شهر بسیار غیرمعمول بود: همان گونه که بروشورهای دانشگاه ها در قرن بیستم نشان می دهند، برای آبردین به همان اندازه که در انگلستان در آن زمان (دانشگاه های آکسفورد و دانشگاه کمبریج) دانشگاه وجود داشته. علاوه براین، یک دانشگاه دیگرهم در شمال آبردین در در «فریزبورو» در ۱۵۹۵ راه اندازی شد، اما بعد از حدود یک دهه تعطیل شد.
نزدیکترین قدمی که میان این دو کالج برای ادغام کامل برداشته شد عنوان پیشنهادی «دانشگاه کارولین آبردین»، توسط چارلز اول در ۱۶۴۱ بود. بعد از جنگ های سه پادشاهی و پایان گرفتن جنگ های داخلی، تلاش هایی برای ایجاد اتحاد کامل تری میان این دو نهاد انجام شد و نتیجهٔ آن تصویب مجلس الیور کرامول در ایام حکومت موقت انگلستان در ۱۶۵۴ بود. این دانشگاه تا زمان بازگردانی؛ که به فرمان چارلز دوم تمام قوانین ساخته شدهٔ دورهٔ پیش را لقو می کرد، یک پارچگی خود را حفظ کرد ولی از آن پس دو کالج دوباره به وضعیت مستقل پیشین خود بازگشتند. چارلز اول هنوز هم به عنوان یکی از بنیان گذاران این دانشگاه شناخته شده، او سهم خود در ایجاد دانشگاه کارولین و خیرخواهی خود را نسبت به کالج کینگز انجام و ابراز داشته است. پیشنهادهای ناموفق بیشتری در مورد اتحاد در طول قرن هجدهم و اوایل قرن نوزده صورت گرفت.
دانشگاه آبرن (به انگلیسی: Auburn University) یکی از دانشگاه های ایالات متحده آمریکا بوده و در آلاباما واقع است.ساختمان «سمفورد»
ساختمان «سمفورد»
http://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_University
مختصات: ۳۹°۵۴′۱۰″شمالی ۴۱°۱۵′۱۰″شرقی / ۳۹٫۹۰۲۹۰°شمالی ۴۱٫۲۵۲۸۴°شرقی / 39.90290; 41.25284
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده داروسازی
مدرسه عالی بهداشت ارزروم: مامایی، پرستاری
دانشکده علوم پایه و ادبیات: زبان و ادبیات آلمانی، زبان و ادبیات عرب، بیولوژی، جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، فیزیک، زبان و ادبیات فرانسه، زبان و ادبیات انگلیسی، شیمی، باستانشناسی کلاسیک، ریاضیات، تاریخ صنعت، جامعه شناسی، تاریخ، زبان و ادبیات ترک
مدرسه عالی پرستاری
دانشکده اقتصاد و علوم اداری: اقتصاد، مدیریت
دانشکده الهیات: الهیات، دبیری فرهنگ دینی و علم اخلاِ دوره ابتدایی
دانشکده ارتباطات: رادیو، تلویزیون و سینما
دانشکده تربیت معلم کاظم کارابکیر: دبیری: زبان آلمانی، رایانه و تکنولوژی آموزشی، بیولوژی، جغرافیا، گروه فلسفه، علوم پایه
دانشگاه آتاترک در سال ۱۹۵۷ در شهر ارزروم ساخته شد. دارای ۱۵ دانشکده، ۱۷ مدرسه عالی، ۶ انستیتو، ۱۰ مرکز تحقیقات و ۲ بیمارستان تحقیقاتی است. زبان آموزشی دانشگاه ترکی است.
تعداد مجتمع های دانشگاه با احتساب مجتمع مرکزی ۱۲تاست. این مجتمع ها در شهرهای ارزروم، آغری و ارزنجان واقع هستند. تعداد دانشجویان آن ۳۵ هزار نفر و تعداد کادر علمی آن ۲۵۵۰ نفر است. نسبت استاد به دانشجو ۱ به ۱۵ است.
براساس گزارش ثبت نام سال ۲۰۰۰، تنها دانشگاهی است که مشکل خوابگاه برای دانشجویانش ندارد. خوابگاه های موجود در مجتمع دانشگاه، مدرن و دارای امکانات حمام و شوفاژ است. غذاخوریهای موجود در مجتمع ها، هر روز به روی دانشجویان باز هستند.
دانشگاه آتن (یونانی: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών) دانشگاه دولتی یونانی است، که در سال ۱۸۳۷ تأسیس شد.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (به انگلیسی: Research Institute of Hawzah and University)یکی از پژوهشگاه های مستقل و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. این پژوهشگاه از سه پژوهشکده علوم اسلامی، علوم رفتاری و علوم اجتماعی تشکیل شده است و زمینه های پژوهشی پژوهشگاه، در قالب ۱۱ گروه پژوهشی سازماندهی شده است که بر بازنگری و اسلامی سازی علوم انسانی متمرکز می باشند. اعضای هیآت علمی این پژوهشگاه تحصیلات توأمان حوزوی و دانشگاهی دارند. محتوای علمی تولید شده توسط پژوهشگاه از طریق کتاب، مجلات علمی، نشست ها و همایشهای علمی در اختیار اساتید و دانشجویان دانشگاه ها قرار می گیرد. در حال حاضر علی محمد حکیمیان ریاست این پژوهشگاه را به عهده دارد.
«کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه». پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال ۱۳۶۱ با نام اولیه «دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» و به منظور اجرای طرح مقدماتی «بازسازی علوم انسانی» تأسیس شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این طرح را در پی درخواست ستاد انقلاب فرهنگی تهیه کرد و پس از تصویب ستاد، طرح به تأیید رهبر انقلاب رسید.
در سال ۱۳۶۹ و در پی یک دوره فعالیت «دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» رسماً به عنوان یکی از نهادهای همکار با «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها» (سمت) درآمد.
در سال ۱۳۷۷ پس از ۹ سال همکاری نزدیک با سازمان سمت، در پژوهش و تولید کتابها و آثار علمی، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی با نام «پژوهشکده حوزه و دانشگاه» و به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی پژوهشی کشور، به جمع مؤسسات زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیوست.
دوستانی از دانشگاه (به انگلیسی: Friends from College) یک برنامه تلویزیونی کمدی از برنامه های اصلی نت فلیکس می باشد که توسط نیکلاس استولر و فرانچسکو دلبانکو ساخته شده است. فصل نخست این برنامه در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۷ بر روی آنتن رفت.
فرانچسکو دلبانکو
نیکلاس استولر
در مورد گروهی از دوستان از دانشگاه هاروارد هست که در دوره ی جدیدی از زندگی خود قرار دارند، این دانشجویان پا به سن گذاشته تلاش می کنند تا در لحظاتی شاد، نوستالژی را با دوستان قدیمی و عشق های قدیمی خود سپری کنند و اوقات خوش و متعادلی بین بزرگسالی و خوش گذراندن در این دوره تجربه کنند.
رئیس دانشگاه بالاترین مقام اجرایی یک دانشگاه است.
مسولیتهای یک رئیس دانشگاه از کشور به کشور، و از دانشگاه به دانشگاه متفاوت است. بطور مثال، در ایران، روسای دانشگاه مقاماتی انتصابی هستند، در حالیکه در کشورهای غربی اغلب این مقام از طرف خود دانشگاه انتخاب و نامزد می شود. در برخی دانشگاههای آمریکا، دانشجویان قدرت عزل رئیس دانشگاه را دارند.
در ایران ریاست دانشگاه بالاترین مقام در دانشگاه است که با پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره چهار ساله به این مقام منتصب می شود که زمان این دوره در صورت موافقت افزایش می یابد.
تمامی معاونتها ، ادارات و دفاتر دانشگاه زیر نظر ریاست عالی دانشگاه مدیریت می شوند.
سیمز ۲: دانشگاه (به انگلیسی: The Sims 2: University) اولین بسته الحاقی بازی استراتژی شبیه سازی زندگی سیمز ۲ است که توسط ماکسیس ساخته و در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۰۵ توسط شرکت ای ای گیمز برای ویندوز منتشر شد.
سیمز ۲: دانشگاه صفحه رسمی
فرودگاه پارک دانشگاه (به انگلیسی: University Park Airport) یک فرودگاه همگانی باربری با کد یاتا SCE است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۰۴۲ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳۷۷٫۶ متری از سطح دریا واقع شده است.
کد فرودگاهی یاتا
کد فرودگاهی ایکائو
فهرست فرودگاه های ایالات متحده آمریکا
فهرست برندگان جایزه نوبل بر پایه دانشگاه دربردارنده فهرستی از دانشگاه های مرتبط با دریافت کنندگان جایزه نوبل و جایزه یادبود نوبل علوم اقتصادی از سال ۱۹۰۱ تا سال ۲۰۱۸ (در مجموع ۹۰۴ دریافت کننده) است.
بر پایه رشته
خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «Note» وجود دارد، اما برچسب <references group="Note"/> متناظر پیدا نشد. ().
مؤسسهٔ اعتباری دانشگاه (ماد) نام مؤسسه ای است که به منظور اعطای وام شرافتی به دانشجویان دانشگاه ها در دورهٔ پهلوی تأسیس شد. مبتکر این مؤسسه سناتور علی وکیلی بود. کلیات تأسیس این مؤسسه در دورهٔ نوزدهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. درآمد این مؤسسه از محل اعتبار دانشگاه ها، کمک اتاق بازرگانی و محل فروش سکه ها و مدال های یادبود بود.
برای کمک به این مؤسسه سکه ها و مدال های یادبود این مؤسسه در سال ۱۳۴۴ از قوانین گمرکی معاف شد. این مؤسسه به مناسبت های گوناگون در دورهٔ پهلوی اقدام به سفارش ضرب سکه ها و مدال های یادبود به مناسبت تاجگذاری، جشن های دو هزار و پانصد ساله و پنجاهمین سال سلطنت پهلوی نمود. فعالیت این مؤسسه با انقلاب ۱۳۵۷ متوقف شد اما بار دیگر در سال ۱۳۶۷ آغاز به کار نمود. از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ تعداد محدودی وام دانشجویی به دانشجویان نیازمند اعطا کرد اما به دلیل عدم تأمین منابع مالی، اعطای این وام متوقف شد. در حال حاضر مسئولیت ادارهٔ این مؤسسه بر عهدهٔ اتاق بازرگانی است.
مرد مرده در محوطه دانشگاه (انگلیسی: Dead Man on Campus) یک فیلم در ژانر زوج هنری به کارگردانی آلن کوهن است که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد.
۲۱ اوت ۱۹۹۸ (۱۹۹۸-08-۲۱)
ویکی دانشگاه (به انگلیسی: Wikiversity) یکی از پروژه های بنیاد ویکی مدیا است.
ساخت و میزبانی محتوای آزاد، مواد آموزشی چندرسانه ای، منابع و برنامه های آموزشی برای تمام گروه های سنی و همهٔ زبان ها.
توسعه پروژه های آموزشی مشارکتی و انجمن های مربوطه.
ویکی دانشگاه اجتماعی است برای آفریدن و بهره بردن از مواد آموزشی آزاد و فعالیت ها و برای ایجاد محیطی تشکیل شده تا همگان بتوانند به آموزش و آموزاندن، پژوهش و خدمت رسانی بپردازند. این پروژه هم اکنون در زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و اسپانیایی آغاز شده است. آرمان های اصلی ویکی دانشگاه:
دانش آموزان (شامل دانشجویان) و آموزگاران به پیوستن به اجتماع ویکی دانشگاه به عنوان ویرایشگران این دانشنامه که در آن هر کسی می تواند هر صفحه ای را ویرایش کند دعوت می شوند. وب گاه این اجتماع دارای فهرستی است از اطلاعات مربوط به جنبه های گوناگون ویکی دانشگاه.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دانشگاه در دانشنامه آزاد پارسی

دانشگاه (university)
مؤسسۀ آموزش عالی و پژوهشی برای آموزش فارغ التحصیلان دورۀ متوسطه. در ایران، معمولاً دانشگاه متشکل از دست کم سه یا دو دانشکده و یک آموزشکده است. وجه تمایز دانشگاه از سایر مراکز آموزش عالی، این است که دانشگاه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دارد. دانشگاه های ایران، با توجه به زمینۀ فعالیت خود، به سه گروه تقسیم می شوند: ۱. دانشگاه جامع، مجموعه ای متشکل ازدانشکده های عمومی؛ ۲. دانشگاه تخصصی، مجموعه ای متشکل از دانشکده های تخصصی در هر یک از گروه های برنامه ریزی؛ ۳. دانشگاه حرفه ای کاربردی (علمی ـ کاربردی)، مجموعه ای متشکل از حداقل پنج دانشکدۀ عمومی یا تخصصی یا ترکیبی از آن ها، به منظور دستیابی به اهداف کاربردی و تربیت نیروی انسانی. دانشگاه های ایران، در حال حاضر، به دو گروه دانشگاه های دولتی، مانند دانشگاه تهران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد؛ و دانشگاه های غیر انتفاعی، مانند دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علمی کاربردی تقسیم می شوند. دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر دو وزارتخانۀ علوم، تحقیقات و فناوری؛ و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارند و بودجۀ آن ها را دولت تأمین می کند. دانشگاه های غیرانتفاعی ازلحاظ درس ها و مقررات آموزشی تابع دو وزارتخانۀ فوق اند؛ ولی با سرمایۀ خصوصی اداره می شوند. نخستین دانشگاه اروپایی دانشگاه سالرنو در ایتالیا بود، که در قرن ۹م تأسیس شد، و درپی آن دانشگاه های بولونیا، پاریس، آکسفورد، کیمبریج، و مونپلیه در قرن ۱۲م و دانشگاه های سالامانکا و تولوز در قرن ۱۳م به وجود آمدند. دانشگاه های پراگ، وین، هایدلبرگ، و کلن، و همچنین بسیاری از دانشگاه های فرانسوی، ازجمله دانشگاه های آوینیون، اورلئان، کائور، گرِنوبل، آنژه، و اورانژ، در قرن ۱۴م بنیاد نهاده شدند. دانشگاه های اِکس، دُل، پواتیه، کان، نانت، بزانسون، بورژ، و بوردو در قرن ۱۵م تأسیس شدند. دانشگاه سنت اندروز، نخستین دانشگاه اسکاتلند، در ۱۴۱۱، و ترینیتی کالج، در دوبلین، در ۱۵۹۱ دایر شدند. امریکا، هم دانشگاه های ایالتی دارد (که هزینه هایشان را ایالت ها تأمین می کنند) و هم دارای دانشگاه های خصوصی است. قدیمی ترین دانشگاه های موجود در ایالات متحد امریکا خصوصی اند: هاروارد (۱۶۳۶)، ویلیام و مری (۱۶۹۳)، ییل (۱۷۰۱)، پنسیلوانیا (۱۷۴۱)، و پرینستون (۱۷۴۶). نوآوری های اخیر شامل دانشگاه هایی است که در عرصه های بین المللی خدمت می کنند؛ مثل دانشگاه فنی خاورمیانه (۱۹۶۱) در آنکارای ترکیه، که تحت حمایت سازمان ملل متحد اداره می شود، دانشگاه ملل متحد در توکیو (۱۹۷۴) و دانشگاه آزاد بریتانیا (۱۹۶۹). از دانشگاه آزاد انگلستان به نحو گسترده ای گرته برداری شده است، مثل کنسرسیوم دانشگاه ملی که در ایالات متحد امریکا بنیاد نهاده شد.

نقل قول های دانشگاه

دانشگاه نهادی برای آموزش عالی در سطوح علمی و رشته های گوناگون.
• «به نظر من خلاقیت مسئله ای نیست که با درس خواندن و ورود به دانشگاه در ارتباط باشد. بسیاری از افرادی که در این عرصه کار می کنند خودشان نیز فرهنگ دارند و در این عرصه، دنیای خلاق با دنیای رسمی فرق می کند. در دنیای رسمی ارزش ها بر اساس رسمیت به افراد اعطا می شود اما دنیایی فراتر از رسمیت وجود دارد که دنیای کنشگر است و فراتر از ارزش هایی است که به رسمیت شناخته می شود.» -> محمدهادی محمدی
• «دانشگاه دربردارندهٔ دانشجوی آزاد و استاد آزاد است.» -> محمدهادی محمدی
• «هر انسانی حق دارد نظر دیگران را بپذیرد و نظر خودش را مطرح کند. در دانشگاه آزادی بیان عقاید به اوج خود می رسد.» «در مصاحبه با روزنامهٔ شرق»؛ چاپ ۲ مه ۲۰۱۷/ ۱۲ اردیبشهت ۱۳۹۶ -> فرهاد ناظرزاده کرمانی

دانشگاه در جدول کلمات

دانشگاه آمریکایی
برکلی
دانشگاه معروف انگلستان
اکسفورد
ربات انسان نمای ساخت دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران
سورنا
روبات انسان نمای ساخت دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران
سورنا
نام کتابی از «کارل منجر» اقتصاددان اتریشی متولد 1840 میلادی و پروفسور اقتصاد سیاسی در دانشگاه وین
بنیان های اقتصاد
یکی از معتبر ترین دانشگاه های آمریکا
ویرجینیا

معنی دانشگاه به انگلیسی

academy (اسم)
فرهنگستان ، دانشگاه ، اکادمی ، اموزشگاه ، انجمن ادباء و علماء ، انجمن دانش ، مکتب و روش تدریس افلاطونی
university (اسم)
دانشگاه ، مدرسه
college (اسم)
دانشگاه ، کالج ، دانشکده

معنی کلمه دانشگاه به عربی

دانشگاه
اکاديمية , جامعة , خلية
خلية
خوري , رييس , مستشار
کرسي

دانشگاه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• tehran university دانشآموختگان برجسته   • سامانه گلستان دانشگاه تهران   • ایمیل دانشگاه تهران   • دانشگاه شریف   • دانشگاه بهشتی   • کتابخانه دانشگاه تهران   • سایت دانشگاه تهران   • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   • معنی دانشگاه   • مفهوم دانشگاه   • تعریف دانشگاه   • معرفی دانشگاه   • دانشگاه چیست   • دانشگاه یعنی چی   • دانشگاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دانشگاه
کلمه : دانشگاه
اشتباه تایپی : nhka'hi
آوا : dAneSgAh
نقش : اسم
عکس دانشگاه : در گوگل


آیا معنی دانشگاه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )