انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1091 100 1

دایره

/dAyere/

مترادف دایره: حلقه، گرد، مدور، انجمن، محدوده، اداره، بنیاد، سازمان، دف، چنبر، چنبره

برابر پارسی: گرد، پَرهون، چنبر، چنبره، داریه، دف، دوردار، گردی

معنی دایره در لغت نامه دهخدا

دایره. [ ی ِ رَ ] (ع ص ) دایرة. مؤنث دایر. دائرة. دورزننده. گردنده. || (اِ) دائرة. در اصطلاح هندسه شکلی باشد مسطح و مدور و خطی گرد وی درگرفته ، و در اندرون نقطه ای بمرکز، نقطه ای چنانکه خطهای مستقیم که از نقطه به محیط کشی همچند یکدیگر باشد و آن نقطه را مرکز دایره خوانند و آن خطرا محیط دایره نامند. مکان هندسی مجموعه ٔ نقاطی است که این نقاط از نقطه ٔ ثابتی بنام مرکز بیک فاصله است سطح مستوی که محاط بخط مستدیر باشد. و خط دور آن محیط دایره نامیده میشود. (از فرهنگ نظام ). صورتی بودگردبرگرد او یک خط باشد. بیرونی در التفهیم گوید: دایره چیست ؟ شکلی است بر سطحی که گردبرگرد او خطی بودکه نام او محیط است و دور نیز خوانند و بمیان او نقطه ای است که او را مرکز گویند. و همه خطهای راست که از مرکز بیرون آیند و بمحیط رسند همچند یکدیگر باشندراست. (التفهیم بیرونی ص 8). سطحی که خطی مدور گرد آنرا احاطه کرده باشد بطوریکه فاصله ٔ هر یک از نقاط محیط آن نسبت به نقطه ٔ مرکزی مساوی بود. ج ، دوایر.
- دایره ٔ افق ؛ دایره ای است که فلک را نصف کند در میان مرئی و غیرمرئی. دایره ٔ موهومی است که آسمان را به دو حصه ٔ مرئی و غیرمرئی تقسیم میکند و طلوع و غروب کواکب از این دایره است. (فرهنگ نظام ). دایره ای است که آسمان فوق زمین را از آسمان زیر زمین جدا کند.
- دائرةالارتفاع ؛ چون قوس ارتفاع کواکب ازین دایره مأخوذ است بدین نام نامیده شده است و این دایره ازسمت الرأس و القدم میگذرد و در روز و شب دو بار بر دایره ٔ نصف النهار منطبق میشود.
- دایره ٔ اول السموات ؛ دایره ای است که مرور میکند به سمتین الرأس و القدم و بدو نقطه ٔ مشرق و مغرب و قطبین.
- دایره ٔ بروج (منطقةالبروج ) ؛ دایره ای است از مشرق بمغرب که در میان دوازده برج واقعست و ضبط حرکات کواکب باین دایره است.
- دایره ٔ جداریه ؛ آلتی است نجومی برای اندازه گرفتن فاصله ٔ سمت الرأس. معدل النهار. رجوع به دائرة جداریه شود.
- دایره ٔدور ؛ کنایه است از فلک. چرخ. آسمان و سپهر.
- دایره ٔ دوران ؛ کنایه است از فلک. دایرة دور. چرخ. سپهر.
- دایره ٔ دیرپای ؛ کنایه است از فلک. دایره ٔ دوران. سپهر. چرخ :
کیست درین دایره ٔ دیرپای
کو لمن الملک زند جز خدای.
نظامی.
- دایره ٔ سمت ؛ دایره ٔ سمتیه. دایره ای عظیمه از فلک که بر دو قطب افق و دو قطب منطقه بگذرد. رجوع به دائره ٔ سمت شود.
- دایره ٔ صغیره ؛ دایره ای است مفروض که کره را نصف نکند. دایره ایکه از محل تقاطع کره با صفحه ای که مار بر مرکز کره نیست بوجود آید.
- دایره ٔ عرض ؛دایره ٔ عظیمه ای که به دو قطب منطقه (بروج ) و بجزئی از معدل بگذرد و بآن عرض کوکب شناخته شود. رجوع بدائرة عرض شود.
- دایره ٔ عروضی ؛ خلیل بن احمد اوزان اصلی شعر را در پنج دایره قرارداده بوده است بدین شرح : دایره ٔ مختلفه. دایره مؤتلفه. دایره ٔ مجتلبه. دایره مشتبهه. دایره متفقه. رجوع به دایره ٔ عروضی و رجوع به المعجم شمس قیس و وزن شعر فارسی دکتر خانلری شود.
- دایره ٔ عظمی . رجوع به دایره ٔ عظیمه شود.
- دایره ٔ عظیمه ؛ دایره ٔ عظمی. در اصطلاح هیأت دایره ای است مفروض که کره را نصف کند. و دایره های عظیمه که اهل هیأت بر فلک فرض کرده اند نه است : معدل النهار، منطقةالبروج ، دایره ٔ ماره به اقطاب اربعه ، دایره ٔ افق ، دایره ٔ نصف النهار، دائرة الارتفاع ، دائره ٔ اول السموات ، دائرة المیل ، دائرة العرض. هر صفحه ای که از مرکز کره بگذرد شکل حاصل از محل تقاطع کره با آن صفحه دایره ای بنام دایره ٔ عظیمه ایجاد کند. رجوع به دائره ٔ عظیمه شود.
- دایره ٔ گرد ؛ کنایه است از آفتاب.
- دایره ٔ لاجورد ؛ کنایه است از آسمان که نیلگون و لاجوردی است و مدور :
هست درین دایره ٔ لاجورد
مرتبه ٔ مرد بمقدار مرد.
نظامی.
- دایره ٔ ماره به اقطاب اربعه ؛ دایره ای است که بر هر دو قطب منطقةالبروج و هر دو قطب معدل النهار و بر هر دو میل کلی گذشته باشد. رجوع به دائره ٔ ماره به اقطاب اربعه شود.
- دایره ٔ معدل النهار ؛ در علم هیأت قدیم دایره ای است موهوم از مشرق بمغرب که عالم جسمانی را منقسم به حصه ٔ شمالی و جنوبی میکند و خط استوا درجوف آن واقع میشود. معدل النهار از این جهت نامیده شده است که چون آفتاب بآن دایره برسد شب و روز تمام بلاد زمین بجز قطبین مساوی گرد.
- دایره ٔ میل ؛ دائرةالمیل. و این دایره ای است که مرور میکند به هر دو قطب معدل النهار. و بدان بعد کواکب سیاره از معدل النهار و میل منطقةالبروج از معدل النهار شناخته میشود. رجوع به دائره ٔ عظیمه شود.
- دایره ٔ مینا ؛ آسمان. فلک. چرخ. دایره ٔ لاجورد.
- دایره ٔ نصف النهار ؛ دایره ای است که بر قطب جنوب و قطب شمال و سمت الرأس و سمت القدم میگذرد و چون در روز آفتاب بآن برسد نصف النهار، (نیمروز) است و چون در شب به آن در تحت الارض برسد، نصف شب است. دایره ای است بر دو سمت الرأس و القدم که از جنوب بشمال میرود و قطب عالم و بنصف دایره ٔ معدل النهار و منطقه ٔ البروج گذر کند. رجوع به دایره ٔ نصف النهار شود.
- دایره ٔ هندی ؛ صفحه ای که بروی آن تعیین ساعات نمایند و آنرا صفحه ٔ شاخص نیز گویند.
|| خطی گرد که دور چیزی را احاطه کرده باشد. چنبر. چنبره. حلقه. خط گرد. پرهون. (صحاح الفرس ). برهون. دوره. دور. هر خط گرد. هر چیز که محیط چیزی باشد. || مجازاً محیط دائره را نیز گویند. (فرهنگ نظام ).رجوع به دائره شود. || (اصطلاح خطاطی ) کشش.
- دایره ٔ نون ؛ انحنائی که هنگام تحریر حرف نون (ن ) رسم شود.
|| اصطلاحی در تداول دستگاه دولت. بخشی از اداره و محکمه ٔ دولتی. ج ، داوئر. قسمتی کوچکتر از اداره : دایره ٔ تنظیف و تسطیح ؛ دایره ٔ رفت و روب (از دستگاه شهرداری ). دایره ٔ میاه ؛ میرابی (در شهرداری ). || سازیست معروف که به انگشتان نوازند. (آنندراج ). داریه. باتره. (برهان ). کم. کمان. کمانی که در طرب نوازند. دف. دورویه. تبوراک. از آلات طرب است که بدست نوازند پوستی بر چنبری چوبین کوتاه دیواره گسترده. اگرچه اصل آن دورویه است معهذا از دیرباز بصورت دایره نیز متداول شده است چنانکه درین بیت منسوب به حافظ ایهامی بدان هست :
اندرین دایره میباش چو دف حلقه بگوش
ور قفائی خوری از دایره ٔ خویش مرو.
(یادداشت مؤلف ).
ای خوشا دایره ٔ دامن صحرا که در او
پرزنان همچو جلاجل بفغان آمده جل.
شاه طاهر (از جهانگیری ذیل لغت جل ).
صوفی هر کس که بوالفضول افتاده است
از دایره ٔ دور بدور افتاده است
از گردش چرخست که بد میرقصیم
این دایره سخت بی اصول افتادست.
صوفی شیرازی.
- دایره زنگی ؛ هرگاه بر دیواره ٔ دایره بفاصله های معین حلقه کوبند و یا بر دیواره ٔ چنبر سوراخها کنند و دو سنج کوچک در هر یک تعبیه نمایند تا چون دایره را بنوازند از آن حلقه ها و سنجها آواز برآید این چنین دایره را دایره زنگی گویند یعنی دو رویه ٔ دارای زنگ.
- روی دایره ریختن هر مطلبی یا سخنی یا رازی ؛ اظهار کردن آن. شرح دادن آن را. با کمال وضوح از سیر تا بپیاز آنرا گفتن. پرده برداشتن از تمام جزئیات مطلبی یا رازی. فاش کردن ِ سری. افشا کردن به جزء جزء مطلب.
|| (اصطلاح موسیقی ) گام . || در موسیقی قدیم کشورهای اسلامی بیک نوع درآمد مخصوص که از طرف خواننده میشد اطلاق میگردید. || گردنامه و آن اینست که بر صفحه ای دایره ای رسم کنند و اسامی عده ای را نزدیک یکدیگر بر دور آن نویسند و در بالای آن دایره استعانت جویند از کمک فقیری یا دستیاری در امر خیر دیگری. (و با کشیدن صرف شود). توزیع. اسامی گروهی از نامداران گرد بر کاغذی نوشته تا هر یک در زیر نام خوددرویش معلوم را مالی بعهده گیرند. || جمعیت و حلقه ٔ مجلس. || خانقاه و صومعه. (ناظم الاطباء). || موهای گرد بر جانب سر آدمی یا بر جای گیسو. دائره. (منتهی الارب ). || هزیمت. دائره : قوله تعالی : علیهم دائرةالسوء. (قرآن 98/9) (منتهی الارب ). || گو لب بالائین که زیر بینی است. دائره. (منتهی الارب ). || خار. (ناظم الاطباء). جای دیگر دیده نشد. || مهمیز پرندگان. (ناظم الاطباء). این معنی جای دیگر دیده نشد. || لشکری که بر جائی فرود آمده باشد. (ناظم الاطباء). اما این معنی جای دیگر دیده نشد. || حادثه. پیشامد. (ناظم الاطباء). اما جای دیگر دیده نشد. || بخت بد. روزگار نامساعد. (ناظم الاطباء). این معنی نیز جای دیگر دیده نشد.

معنی دایره به فارسی

دایره
حلقه، پرهون، خط، گردچیزی رااحاطه کردن
۱ - ( اسم ) مونث دایر ( دائر ) دور زننده گردنده . ۲ - خطی گرد که دور چیزی را احاطه کرده باشد . ۳ - سطحی که خطی مدور گرد آنرا احاطه کرده باشد بطوری که فاصله هر یک از نقاط محیط آن نسبت به نقطه مرکزی مساوی بود
[ گویش مازنی ] /daayre/ دایره که سازی کوبه استداریه
[ecliptic] [نجوم] دایره ای فرضی بر روی کرۀ آسمان که مسیر حرکت ظاهری خورشید در طول سال است
[orbicular] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی بخش یا اندامی کمابیش گرد و تخت با قطرهای مساوی در گیاهان
حلقه زدن
( صفت ) آنکه دایره نوازد دایره چی .
[Cycliophora] [جانور شناسی] شاخۀ تازه شناسایی شده ای از سلسلۀ جانوران با تنها یک گونه و طول کمتر از یک میلی متر و تقارن دوطرفی که با یک صفحۀ چسبنده به میزبان متصل می شوند؛ در اطراف دهان این جانوران و درست در مقابل مخرج آنها یک حلقۀ مژک دار وجود دارد
( مصدر ) بشکل دایره ایستادن پره زدن حلقه بستن .
حلقه بستن
( صفت ) آنکه دایره نوازد دایره چی .
( اسم ) یکی از آلات ضربی و آن سازی است مرکب از حلقه های چوبی که یکی از دو قاعده آن را - که دایره است - پوستی کشیده و در داخل حلقه زنگوله های فلزی کار گذاشته اند .
[tambourine, timbrel, tabor] [موسیقی] یکی از سازهای خانوادۀ طبل های طوقه ای یک طرفه با بدنۀ چوبی که در طوقۀ آن حلقه ها یا زنگوله هایی فلزی تعبیه شده است که با برخورد به هم و بدنۀ طوقه صدا ایجاد می کنند
شکل دایره ترتیب دادن
که دایره سازد
دایره وار
کشنده دایره
خطی گرد کشیدن
به اصطلاح هیات یک قسمت از چهار قسمت هر دایره یعنی نود درجه چه هر دایره را به سیصد و شصت درجه قسمت کرده اند .
[sector of a circle] [ریاضی] ناحیه ای از دایره محدود به دو شعاع و کمانی که انتهای آن دو شعاع را به هم پیوند می دهد متـ . قطاع دایره ای circular sector
[concyclic points] [ریاضی] نقاط واقع بر یک دایره
( اسم ) نه آسمان نه فلک : (( نه دایره یک لحظه کناره کند از سیر گر بروزد از مرکب عزم تو غباری . )) ( سنائی . مصف. ۳۲۵ )
(اسم) ۱ - دایره ای که برنگ نیلی و کبود کشیده باشند . ۲ - آسمان .
هفت فلک هفت آسمان

معنی دایره در فرهنگ معین

دایره
(یِ رِ) [ ع . دائرة ] ۱ - (اِفا.) دورزننده ، گردنده . ۲ - (اِ.) شکلی گرد که فاصلة هریک از نقاط محیط آن نسبت به نقطة مرکزی مساوی باشد. ج . دوایر. ۳ - یکی از سازهای ضربی . ۴ - شعبه ای از یک اداره . ۵ - مجازاً، حوزه میدان .
( ~. زَ) (ص فا.) آن که دایره نوازد.
( ~. زَ) (اِمر.) یکی از سازهای ضربی که به دور آن زنگ ها یا حلقه های فلزی آویخته اند.
( یِ رِ) [ فا - ع . ] (اِمر.) منحنی ای معادل نصف محیط دایره ، قوسی بزرگ .

معنی دایره در فرهنگ فارسی عمید

دایره
۱. (ریاضی) شکل مسطح گردی که همۀ نقاط آن از مرکز به یک فاصله باشند.
۲. خط گرد که دور چیزی را احاطه کرده باشد، پرهون.
۳. چنبر، حلقه.
۴. (موسیقی) از آلات موسیقی ضربی به صورت چنبری چوبی که در یک طرف آن پوست نازکی چسبانده شده، باتره، تبوراک، دف.
۵. محدوده.
دایره ای که در چنبر آن چند سوراخ کرده و در هر سوراخ دو سنج کوچک قرار داده باشند.
منحنی معادل نصف محیط دایره، نصف دایره.

دایره در دانشنامه اسلامی

دایرﺓالمعارف یا دانش نامه معادل انسیکلوپدیا (Encyclopaedia)؛ خلاصه ی مستند و قابل فهمی از مجموع اطلاعات بشری - در همه ی رشته ها یا در رشته ای معین- که به ترتیب الفبایی تنظیم شده باشد.
دایرﺓالمعارف یا دانش نامه معادل انسیکلوپدیا (Encyclopaedia)؛ خلاصه ی مستند و قابل فهمی از مجموع اطلاعات بشری - در همه ی رشته ها یا در رشته ای معین- که به ترتیب الفبایی تنظیم شده باشد. دایرﺓالمعارف را حاوی العلوم، فرهنگ علوم و فنون نیز نامیده اند.
انواع
دایرﺓالمعارف بر دو نوع است: دایرﺓالمعارف های اختصاصی (مقالات مربوط به موضوعی خاص در آن نوشته می شود)، و دایرﺓالمعارف های عمومی (شامل مطالبی کلی در حوزه ی تمام معارف بشری است).
وجه اشتراک
وجه اشتراک دایرﺓ المعارف ها، لغت نامه ها، اطلس ها، و اصولا مجموعه های چند دانشی در این است که همگی به عنوان کتاب های مرجع شناخته شده اند. کتاب هایی که افراد برای اطلاعات اجمالی به آنها مراجعه می کنند.
هدف دایرﺓ المعارف نویسی
...
تربیع دایره، مسئله ای در هندسه در باره ترسیم مربعی که مساحتش با مساحت دایره ای مفروض برابر باشد.
این مسئله، یکی از سه مسئله هندسی مشهور در یونان باستان و دوره اسلامی است (دو مسئله دیگر: تضعیف مکعب و تثلیث زاویه). اگر بتوان شکلی محصور با پاره خطهای راست یافت که مساحتش با مساحت دایره مفروض برابر باشد، این مسئله حل شدنی است.نسلهای متوالی از هندسه دانان یونان با این مسئله و گونه های مختلف آن درگیر بودند. در حدود ۴۵۰ ق م بقراط خیوسی نشان داد که به کمک خط کش و پرگار می توان مربعی هم مساحت با نوع خاصی ماهک (شکل هلالی محصور به دو کمان دایره) رسم کرد. او همچنین نشان داد که می توان مربعی یافت که مساحتش با نوعی دیگر از ماهک به علاوه یک دایره برابر باشد، البته این کار منجر به حل مسئلة تربیع دایره نمی شود. آنتیفونِ آتنی (ح ۴۰۰ ق م) متوجه شد که تربیع دایره به طور تقریبی ممکن است، زیرا می توان مربعهایی رسم کرد که مساحتشان با چند ضلعیهای منتظم محاطی دارای چهار یا هشت یا شانزده... ضلع برابر باشد. دینوستراتوس (میانة قرن چهارم پیش از میلاد ) برای تربیع دایره از یک منحنی غیرجبری به نام مربع ساز استفاده کرد. ارشمیدس (قرن سوم پیش از میلاد) ثابت کرد که مساحت دایره با مساحت مثلث قائم الزاویه ای که قاعده اش برابر با محیط دایره و ارتفاعش برابر با شعاع دایره باشد، برابر است؛ بنابراین، در صورتی که بتوان پاره خط راستی مساوی با محیط دایره رسم کرد، تربیع دایره ممکن است. ارشمیدس چنین پاره خطی را به کمک خط مماس بر یک مارپیچ رسم کرد. هیچیک از این راه حلها با ابزارهای متعارف در هندسة اقلیدسی ( خط کش و پرگار ) مقدور نیست و در واقع حل این مسئله با خط کش و پرگار ناممکن است. ارشمیدس روش دیگری هم برای حل این مسئله عرضه کرد که در نهایت مفیدتر از کار در آمد. او با در نظر گرفتن ۹۶ ضلعیهای منتظم محاطی و محیطی نشان داد که نسبت محیط دایره به قطر آن ــ که اکنون با حرف یونان نشان داده می شود ــ بتقریب ۱۷ ۳ ۱۰۷۱ ۳ است.
ریاضیدانان دوره اسلامی
ریاضیدانان دوره اسلامی نیز برای حل مسئله تربیع دایره، آن را از جنبة نظری و عملی یعنی بسط تقریبی و تکمیل روش دوم ارشمیدس ، بررسی کردند. دانشمندان دورة اسلامی نخستین بار از طریق رسالة تربیع الدائرة ارشمیدس که ثابت بن قُرّه آن را از یونانی به عربی ترجمه کرد، با مسئلة تربیع دایره آشنا شدند. این رساله در دورة اسلامی به نامهای تکسیر دایره ، مساحة الدایرة، و کتاب مساحة الدائرة و تکسیرها نیز شناخته می شد خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم آن را بازنویسی کرد. این بازنویسی با عنوان مقالة ارشمیدس فی تکسیر الدائرة در انتهای رسالة تحریر الکرة و الاسطوانة ارشمیدس به چاپ رسیده است. صفدی به اشتباه رساله ای با نام تربیع الدایرة را به خواجه نصیرالدین طوسی نسبت داده است و ون دایک نیز از متن چاپ شدة رسالة شکل القطاع خواجه نصیرالدین طوسی به اشتباه با عنوان تربیع الدائرة یاد کرده است.
← رساله ابن هیثم
تکلیف مسئلة تربیع دایره را سرانجام فردیناند لیندمان ، ریاضیدان آلمانی، در ۱۲۹۹/ ۱۸۸۲ با اثبات غیرجبری بودن عدد روشن کرد معنای حکم او این است که نمی تواند ریشة معادله ای جبری با ضریبهای صحیح باشد و بنابراین، مسئلة هندسیِ یافتنِ مربعی هم مساحت با دایرة مفروض نه با خط کش و پرگار حل شدنی است نه با سایر منحنیهای جبری مثل مقاطع مخروطی که در تثلیث زاویه و تضعیف مکعب به کار می روند. اثبات لیندمان بسیار پیچیده است، ولی بعدها نیون ، ریاضیدان انگلیسی (۱۲۵۹ـ ۱۳۳۵/ ۱۸۴۳ـ۱۹۱۷)، اثباتهای ساده تری یافت که برای هر دانشجوی ریاضی درک شدنی است. یانوش بویویی، ریاضیدان مجار (۱۲۱۷ـ۱۲۷۶/ ۱۸۰۲ـ۱۸۶۰)، در رساله اش درباره هندسة اقلیدسی با نام > پیوست (چاپ ۱۲۴۸/ ۱۸۳۲)، نشان داده است که تربیع دایره برای برخی دایره ها در هندسة نااقلیدسی ممکن است، زیرا مساحت این دایره ها برابر با ۲  است که در آن  عدد متغیری وابسته به شعاع دایره است.
تسبیع دایره، تقسیم محیط دایره به ۷ کمان برابر، یا ساخت (ترسیم) ۷ ضلعی منتظم که در سده ۴ق/۱۰م بسیاری از دانشمندان دوره اسلامی را به خود مشغول ساخت.
در سنت ریاضیات اسلامی، رساله ای در این باب به ارشمیدس (همین مقاله) منسوب شده که ابن ندیم از آن با عبارت «کتاب تسبیع الدائرة در یک مقاله» یاد کرده است. اما ریاضی دانان دوره اسلامی غالباً در عنوان یا متن آثاری که در این باب نوشته اند، از اصطلاحاتی چون «عمل المسبع المتساوی الاضلاع فی الدائرة» و «عمل المسبع فی الدائرة» و «استخراج ضلع المسبع المتساوی الاضلاع» بهره گرفته اند. اما ابوالجود (همین مقاله) به رغم به کارگیری عبارات یادشده، به «توانایی ابوحامد صاغانی در (مسئله) تسبیع و دیگر مسائل هندسی» اشاره کرده و کمال الدین ابن یونس (همین مقاله) نیز هم در عنوان رسالات خود و هم هنگام اشاره به رساله منسوب به ارشمیدس و نیز رساله ای از ابوسعید سجزی، از همان اصطلاح تسبیع دایره بهره برده است.
رساله ارشمیدس
در متون یونانی، نشانه ای از نگارش چنین رساله ای توسط ارشمیـدس نمی توان یافت. از روایت عربی رایج در دوره اسلامی نیز تنها تحریری نوین که فردی فاضل به نام مصطفی صدقی ابن صالح در ۱۱۵۳ق/۱۷۴۰م با عنوان «عمل الدائرة المقسومة بسبعة اقسام متساویة لارشمیدس» فراهم آورده، به دست ما رسیده است. وی چنان که خود گوید: نسخه ای بسیار مغلوط از رساله ارشمیدس در این باره را به ترجمه ثابت بن قره در یک مقاله و ۱۸ شکل (قضیه یا مسئله) یافته، و پس از اصلاح متن، برخی براهین متأخران همچون ابوعلی حبوبی و شنی را نیز بدان افزوده است (درباره تغییرات اعمـال شده توسط مصطفـی صدقی، ). در ایـن رساله تنهـا دو مسئلـه ۱۷ و ۱۸ بـه تسبیـع دایره مربوط مـی شوند.
← قضیه هفده
در اواخر سال ۳۵۸ق/ ۹۶۹م ابوالجود محمد بن لیث با تلاش برای ترسیم مثلث متساوی الساقینی که یک زاویه آن و دو زاویه دیگر باشد، روشی نو در پیش گرفت. او نیز ترسیم این مثلث را به یافتن دو نقطه با شرایطی خاص روی یک پاره خط موکول کرد و به گمان خود، این دو نقطه را با استفاده از تقاطع یک سهمی و شاخه ای از یک هذلولی یافت. پس رساله ای در این باب به ابوالحسین عبیدالله بن احمد نوشت و سواد این رساله را نیز به ابومحمد عبدالله بن علی حاسب فرستاد. ابوسعید سجزی پس از به دست آوردن نسخـه ای از این رساله که امروزه نشانه ای از آن در دست نیست، دریافت که ابوالجود در نیمه دوم کار خود اشتباهـی مرتکب شده است. اما چـون خود نتوانست راه درست یافتن آن دو نقطـه را بیابد، از ابوالعلاء بن سهل کمک خواست و سرانجام با تکمیل کار توسط این یک، روش ابداعی ریاضی دانان مسلمان برای تسبیع دایره کامل شد.
روش ابوحامد صاغانی
...دایره در دانشنامه ویکی پدیا

دایره
نبو
در هندسه، دایره یک منحنی مسطح و بسته و شامل نقاطی از صفحه است که فاصله شان از نقطهٔ ثابتی واقع در آن صفحه مقداری ثابت باشد. نقطهٔ ثابت، مرکز دایره و مقدار ثابت، اندازهٔ شعاع دایره نامیده می شود. همچنین دایره را می توان یک بیضی دانست که کانون های آن بر همدیگر منطبقند (برون مرکزی آن صفر است)؛ ازین رو دایره یکی از مقاطع مخروطی است. مقطع مخروطی منحنی ای است که در محل تقاطع یک صفحه با یک مخروط پدیدار می شود، و هنگامی که صفحه با مقطع مخروط موازی باشد منحنی حاصل دایره خواهد بود. دایره را همچنین می توان به عنوان چندضلعی متساوی الاضلاعی تعریف کرد که تعداد اضلاع آن به بی نهایت میل می کند.
دایره مجموعهٔ نقاط صفحه را به سه گروه تقسیم (اِفراز) می کند: داخل دایره (یا قرص)، روی دایره (یا محیط)، و بیرون دایره. نسبت محیط دایره به قطر آن (بیشترین فاصلهٔ بین دو نقطه روی محیط) همیشه ثابت است و عددِ پی ( π ) {\displaystyle (\pi )} نامیده می شود. محاسبهٔ عدد پی سابقه ای طولانی در تاریخ بشر دارد. ارشمیدس روشی با استفاده از چهارضلعی های محاطی و محیطی برای محاسبهٔ عدد پی ابداع کرد. آپولونیوس و غیاث الدین جمشید کاشانی هم عدد پی را با دقتی بالا محاسبه کردند. همچنین مساحت دایره برابر است با حاصلضربِ مربعِ شعاع دایره در عدد پی. دایره حداکثر مساحت ممکن برای مقدار معین محیط و حداقل محیط ممکن برای مقدار معین مساحت را دارد.
فلاسفهٔ یونان باستان (به پیروی از فیثاغوری ها و افلاطون) معمولاً مدل زمین مرکزی را با مدلی مبنی بر کروی بودن زمین در می آمیختند و بر این باور بودند که زمین کره ای است در مرکز جهان و افلاک در دایره هایی به دور زمین در گردشند. بطلمیوس با ابداع دایره هایی به عنوان فلک تدویر و فلک حامل نظامی ارائه داد که ساختار هستی را بر اساس دایره توجیه کند. کوپرنیک هم با ارائهٔ نظریهٔ خورشیدمرکزی اش ساختار جهان را متشکل از دایره هایی به گرد خورشید دانست. در نهایت کپلر اعلام کرد که مسیر گردش سیارات به شکل بیضی و نه دایره است و نیوتن شرایطی را مشخص کرد که تحت آن مسیر حرکت دایره ای به یکی دیگر از مقاطع مخروطی بدل می شود.
عکس دایره
دایره یکی از شکل های هندسی است.
دایره (ساز)، یکی از سازهای کوبه ای است.
دایره یک ۲۰۱۳ رمان توسط نویسنده آمریکایی دیو اگرز. آن تواریخ tech کارگر مای هلند به عنوان او می پیوندد قدرتمند شرکت اینترنتی که شروع می شود به عنوان فوق العاده پاداش تجربه اما به عنوان او کار می کند وجود دارد دیگر همه چیز شروع به سقوط از هم جدا. آن دیو اگرز را دهم منتشر اثر داستانی است.
دایره، یکی از سازهای کوبه ای است. این ساز، شبیه دف است و تفاوت این دو در آن است که دف، معمولاً دارای زنجیرهای کوچکی است که به دیواره چوبین آن نصب شده، همچنین دایره از دف کوچک تر است. این خصوصیات صدای این دو را متفاوت می کند.
سازهای کوبه ای
دایره غیر از ایران در کشورهایی همچون افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان و نواحی اویغورنشین چین رواج دارد. دایره ساری شهری است.
دایره در ویکی پدیای انگلیسی
دایره فیلمی ایرانی به کارگردانی جعفر پناهی و نوشته کامبوزیا پرتوی محصول سال ۱۳۷۸ است که در ایران اجازه نمایش نیافت اما تنها فیلم ایرانی برنده شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز (قدیمی ترین جشنواره فیلم جهان) در سال ۲۰۰۰ شد.
تهیه کننده: جعفر پناهی
فیلمنامه: کامبوزیا پرتوی (بر اساس طرحی از جعفر پناهی)
تدوین: جعفر پناهی، بهرام دهقانی
مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی
زمان: ۹۰ دقیقه
تاریخ اکران: این فیلم مجوز نمایش وزارت ارشاد نگرفت و در ایران نمایش داده نشد.
فیلم روایتگر داستان شش زن است که از زندان گریخته اند و سرنوشت متفاوتی را تجربه می کنند. فرشته، مائده، الهام و نرگس هر یک به دنبال پناهگاهی برای خود هستند. مائده خیلی زود توسط پلیس دستگیر می شود. نرگس قصد بازگشت به شهر خود را دارد که به علت موانع متعدد ممکن نیست. فرشته که از طرف خانواده طرد شده درصدد سقط جنین فرزندی است که پدرش اعدام شده است…
فیلم با کسب پروانه ساخت ساخته شد ولی پس از پایان مراحل تولید و ارائه برای دریافت پروانه نمایش توسط معاون سینمایی وقت سیف الله داد در سال ۱۳۸۰ توقیف شد. دایره در سال ۸۰ یک نوبت نمایش خصوصی در سینما سپیده داشت و در کشورهای ایتالیا و فرانسه اکران شد و جوایزی هم در این کشورها کسب کرد.
فرشته صدر عرفایی - نرگس ممی زاده رازلیقی - مریم پروین آلمانی - مژگان فرامرزی - فاطمه نقوی - الهام سبکتکین - مائده طهماسبی - منیر عرب - سولماز پناهی
دایره (انگلیسی: The Circle) فیلمی در ژانر درام به کارگردانی فرانک بورزیگی است که در سال ۱۹۲۵ منتشر شد.
النور بردمن
الک بی. فرانسیس
یوجینی بسرر
جوآن کراوفورد
کریتن هالی
جورج فاست
«دایره» (آلمانی: Der Kreis) فیلمی در ژانر مستند است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد.
Matthias Hungerbühler
Sven Schelker
ماریانه زگبرشت
آناتولی تاوبمان
Antoine Monot, Jr.
«دایره» (انگلیسی: The Circle (2015 film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.
۱۸ فوریه ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-02-۱۸)
دایره (به انگلیسی: The Circle) یک فیلم علمی–تخیلی درام آمریکایی به نویسندگی و کارگردانی جیمز پانسولت است که بر اساس رمانی به همین نام، از دیو اگرز ساخته شده است. از بازیگران آن می توان به تام هنکس، اما واتسون، جان بویگا، کارن گیلان، پتن اسوالت و بیل پاکستون اشاره کرد. نخستین نمایش فیلم دایره در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۱۷ در جشنواره فیلم ترایبکا بود و سپس در ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ توسط اروپاکورپ و اس تی ایکس اینترتینمنت اکران شد.
۲۸ آوریل ۲۰۱۷ (۲۰۱۷-04-۲۸) (ایالات متحده)
یک کارمند جوان تکنولوژی (اما واتسون) شغلی در یک شرکت قدرتمند اینترنتی دریافت می کند و به سرعت در این شرکت به مدارج بالا دست پیدا می کند و به زودی خودش را در یک وضعیت خطرناک در مسئله حریم خصوصی، آزادی و نظارت می بیند. او متوجه می شود که تصمیمات و اعمال او در این منصب چه تأثیری بر آینده بشریت خواهد داشت.
تصویر یک نقطه فرضی که در راس مخروط پرتوهای خروجی نور لنز شکل می گیرد به دلیل ایده آل نبودن عمل فوکوس همواره به طور دقیق در محل سنسور (یا فیلم) تشکیل نمی گردد. در نتیجه این تصویر، یک نقطه نبوده و دایره ای را تشکیل می دهد که به آن دایره اغتشاش (به انگلیسی: circle of confusion) گفته می شود. همچنین به آن Disk of confusion هم اطلاق می گردد.
در بحث عکاسی از دایره اغتشاش (CoC)برای تعیین عمق میدان (Depth of Field)استفاده می گردد. قسمتی ازتصویر که به میزان قابل قبولی واضح (sharp) است. مقدار استاندارد CoC اغلب با فرمت تصویر در ارتباط است اما بیشترین وابستگی آن به میزان تیزبینی بیننده، شرایط دیدن تصویر و همچنین میزان بزرگنمایی است.
دائرةالمعارف فلسطین یک دانشنامه است که هدف آن ارائه تاریخ، زمین، مردم، علت و مبارزه فلسطین است. این دائرةالمعارف عربی شامل ۱۱ جلد است که اولین بار در سال ۱۹۸۴ منتشر شد.
اندازه های دایره (Κύκλου μέτρησις) رساله ای شامل سه گزاره از ارشمیدس است که در حدود ۲۵۰ پ.م. نوشته شده است. این رساله بخشی از یک اثر بزرگتر بوده است.
مساحت دایره برابر است با حاصلضرب مساحت مربعی که ضلعش برابر شعاع دایره است در نسبت محیط دایره به قطر آن.
نسبت مساحت دایره به مربع شعاع آن همیشه عدد ثابت است بین ۱۱ تا ۱۴ است.
نسبت محیط دایره به قطر آن همیشه عدد ثابت است و عدد پی ( π {\displaystyle \pi }  ) را به صورت 223 71 < π < 22 7 {\displaystyle {\tfrac {223}{71}}<\pi <{\tfrac {22}{7}}}   (یعنی ۳٫۱۴۰۸ < π {\displaystyle \pi }   <۳٫۱۴۲۹) است.
تربیع دایره یکی از مسائل قدیمی ریاضیات است. هدف آن رسم کردن مربعی است که مساحت آن برابر با مساحت دایره ای داده شده، فقط با استفاده از ستاره و پرگار، باشد. تلاش در حل این مسئله که ناممکن بودن آن اثبات شده، یکی از عرصه های اصلی فعالیت نوابیغ است. این مسئله معادل اثبات جبری بودن عدد پی است (عدد جبری عددی است که ریشه یک معادله درجه n باضرایب صحیح باشد.) پس از اثبات غیر جبری بودن عدد پی، ثابت شد که این مسئله جواب ندارد.
توزیع نیم دایره در نظریهٔ احتمالات و آمار یک توزیع پیوسته است. تابع چگالی احتمال به صورت زیر است:
رئوس مطالب دایره فهرستی شامل مطالب مرتبط با شکل دایره در هندسه و کاربردهای آن است. این فهرست شامل مطالبی که از دایره استفادهٔ استعاری می کنند نمی شود.
دایره
قضیهٔ پنج دایره در هندسه می گوید: هرگاه پنج دایره که مرکزهایشان بر روی پیرامون یک دایرهٔ ششمی جای گرفته، یکدیگر را زنجیروار، دو به دو بر روی همان دایره قطع کنند، آنگاه اگر نقطه دوم تقاطع دایره ها (نقطه ای که بر روی پیرامون دایرهٔ اصلی نیست) را به هم وصل کنیم از برخورد این خط ها یک ستاره پنج پر ساخته می شود که پنج گوشه اش بر روی پیرامون این دایره ها جای گرفته است.
قطاع دایره یا قطاع بخشی از یک قرص یا دایره است که به دو شعاع و یک کمان محدود شده است. θ زاویهٔ مرکزی روبروی کمان، r {\displaystyle r} شعاع دایره و L {\displaystyle L} طول کمان است.
یک قطاع با زاویهٔ ۱۸۰ درجه را نیم دایره و با زاویهٔ ۹۰ درجه را ربع دایره می نامند. اگر دو انتهای کمان را به هر نقطه ای غیر از مرکز دایره وصل کنیم، بخش پدید آمده قطاع نخواهد بود؛ و زاویهٔ ساخته شده در آن هم زاویهٔ مرکزی نخواهد بود.
در هندسه، قطعه دایره بخشی از سطح دایره است که میان محل برش وتری از دایره و کمانی از آن قرار دارد. این بریدگی می تواند ناشی از یک خط یا یک پاره خط (وتر دایره) باشد. قطعهٔ دایره نباید مرکز دایره را در خود داشته باشد.
شعاع دایره برابر است با R = h + d = h / 2 + c 2 / 8 h {\displaystyle R=h+d=h/2+c^{2}/8h{\frac {}{}}}
طول کمان برابر است با s = R θ {\displaystyle s=R\theta {\frac {}{}}}
طول وتر برابر است با c = 2 R sin ⁡ θ 2 = R 2 − 2 cos ⁡ θ {\displaystyle c=2R\sin {\frac {\theta }{2}}=R{\sqrt {2-2\cos \theta }}}
ارتفاع برابر است با h = R ( 1 − cos ⁡ θ 2 ) = R − R 2 − c 2 4 {\displaystyle h=R(1-\cos {\frac {\theta }{2}})=R-{\sqrt {R^{2}-{\frac {c^{2}}{4}}}}}
زاویه برابر است با θ = 2 arccos ⁡ d R {\displaystyle \theta =2\arccos {\frac {d}{R}}}
در نظر بگیرید که R شعاع دایره و θ یک زاویهٔ مرکزی است بر حسب رادیان. اگر طول وتر دایره را c، طول کمان را s و ارتفاع قطعه را h بنامیم و d ارتفاع سه گوش (مثلث) پایینی باشد، آنگاه می توان گفته های زیر را نتیجه گرفت:
مساحت قطعهٔ دایره برابر است با سطح ناحیهٔ محدود به کمان دایره بدون مساحت مثلث پایینی:
راه دیگری که به کمک آن بتوان شعاع دایره را بدست آورد استفاده از چند خط کش است به این ترتیب که اول یک خط کش را بر روی وتر قرار می دهیم آنگاه که وسط وتر را یافتیم خط کش دیگر را عمود بر آن قرار می دهیم و نقطهٔ C را علامت می زنیم، آنگاه خط کش دیگری را بر روی نقطهٔ B قرار می دهیم و آن قدر آن را جابجا می کنیم تا طول محل برخورد دو خط کش با هم برابر شود آن نقطه را M می نامیم، پاره خط MC و MB هر دو شعاع های دایرهٔ مربوط به قطعهٔ دایره اند. زاویهٔ BMC نیز برابر با θ {\displaystyle {\theta }}  ½ است.
در هندسه مقدماتی، قوت یک نقطه نسبت به یک دایره عددی حقیقی است که فاصله نسبی نقطه ای از یک دایره را نشان می دهد. به بیان دقیق تر، قوت نقطه P نسبت به دایره ای با شعاع r برابر h = s 2 − r 2 {\displaystyle h=s^{2}-r^{2}} تعریف می شود که در آن s فاصله بین P و مرکز دایره O است. با این تعریف، نقاط داخل دایره قوت منفی و نقاط خارج از دایره قوت مثبت دارند.
مسئلهٔ کوچکترین دایره یا کمینه دایره پوششی نقاط، یک مسئله ریاضی است که کوچکترین دایره پوششی شامل همه نقاط صفحه اقلیدسی را محاسبه می کند. مسئله کوچکترین دایره پوششی در فضای n بعدی، مسئل های است که کوچکترین کره که همه مجموعه نقاط را شامل می شود، محاسبه می کند. این مسئله در ابتدا توسط ریاضی دان انگلیسی James Joseph Sylvester در سال ۱۸۵۷ مطرح شد. مسئله کوچک ترین دایره در صفحه یک مثالی از مسئله تحلیل تعیین محل است به طوری که محل یک امکان جدید باید به گونه ای انتخاب شود که دورترین فاصله ای که هر مشتری باید طی کند تا به این امکان برسد کمینه شود.مسئله پیدا کردن کوچک ترین دایره در صفحه در ابعاد بالاتر هم در زمان خطی قابل حل است.
کریستال و پیرس(Chrystal and Peirce) الگوریتمی ارائه دادند که از استراتژی بهینه سازی محلی استفاده می کند به این ترتیب که دو نقطه روی مرز دایره در نظر می گیرد و با جایگزین کردن پی در پی جفت نقاط روی مرز، دایره را کوچک می کند تا به کمینهٔ خود برسد.
اغلب روش های هندسی برای حل این مسئله، نقاطی را در نظر می گیرند که روی مرز کوچک ترین دایره واقع شده اند و برپایهٔ دو اصل سادهٔ زیر می باشند:
۱) کوچک ترین دایرهٔ پوششی نقاط یکتاست.
۲) کوچک ترین دایرهٔ پوششی برای مجموعهٔ نقاط S، حداکثر با ۳ نقطه از S روی مرز دایره مشخص می شود. اگر این دایره با دو نقطه مشخص شود، در این صورت خط متصل کنندهٔ این دو نقطه باید قطر کوچک ترین دایرهٔ پوششی نقاط باشد و اگر با سه نقطه مشخص گردد آنگاه مثلث شامل این سه نقطه منفرجه نخواهد بود.
در هندسه، مساحت دایره (یا به عبارت دقیق تر مساحت قرص دایره) برابر است با حاصلضرب مساحت مربعی که ضلعش برابر شعاع دایره است در نسبت محیط دایره به قطر آن (که همیشه عدد ثابت است و با حرف π {\displaystyle \pi } نشان داده می شود). یعنی:
دایره حداکثر مساحت ممکن برای مقدار معین محیط را دارد.
مساحت دایره بر اساس محیط و شعاع آن تعیین می شود. اگر یک دایرهٔ مفروض به چهار قطاع مساوی تقسیم شود:
و به صورت زیر کنار هم چیده شود:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دایره در دانشنامه آزاد پارسی

دایره (circle)
شکلی کاملاً گرد، نشان دهندۀ مسیر نقطه ای که در صفحه به فاصلۀ ثابتی از نقطه ای ثابت حرکت کند. نقطۀ ثابت را مرکز دایره و فاصلۀ ثابت را شعاع دایره می نامند. محیط دایره مرز ناحیۀ دایره ای یا همان مسیر است. گاهی به طول محیط هم محیط می گویند. هر بخشی از محیط کمانی از دایره است. هر پاره خطی که دونقطه از محیط دایره را به هم وصل کند، وتَری از دایره است. وترهایی که از مرکز دایره بگذرند، قطر نامیده می شوند و طولشان دوبرابر طول شعاع است. خط مماس بر دایره خطی است که فقط در یک نقطه با محیط دایره تلاقی کند. هر ناحیۀ درون دایره را که محدود به دو شعاع باشد، قطاع می نامند. هر ناحیه ای محدود به یک وتر و محیط دایره باشد، قطعه نام دارد. نسبت طول محیط به طول قطر دایره، عددی گنگ با نام پی (π) است که مقدار آن تقریباً برابر۳.۱۴۱۶ است. محیط دایره ای به شعاع r و قطرd = ۲r برابر با πd یا ۲πrو مساحت آن برابر باπr۲ است. مساحت دایره را می توان با تقسیم آن به قطاع های فوق العاده نازک و کنارهم گذاشتن آن ها به قسمی نشان داد که تقریباً یک مستطیل بسازند. برای اثبات این که مساحت دایرهπr۲ است، استفاده از حساب انتگرال الزامی است.

ارتباط محتوایی با دایره

دایره در جدول کلمات

دایره
باتره
دایره زنگی
دف
دایره مانند
مدور
دایره وسط خیابان
میدان
پایین بودن این مقوله در اقتصاد یکی از عواملی است که موجب پدیدار شدن دایره خبیثه فقر می شود
اشتغال
قطعه زمین دایره مانند
فلکه
گردش دایره مانند
دوران
گلــی دایره ای شــکل و بزرگ | که روزها به طرف خورشــید متمایل می شود
گل افتابگردان
کتابی دایره المعارفی از ابوالفضل علامی
آیین اکبری

معنی دایره به انگلیسی

section (اسم)
برش ، قسمت ، گروه ، دسته ، قطعه ، بخش ، دایره ، مقطع ، برشگاه
field (اسم)
زمین ، صحرا ، میدان ، پهنه ، عرصه ، رشته ، دایره ، مرغزار ، دشت ، مزرعه ، کشتزار
rhomb (اسم)
معین ، چرخ ، دایره ، لوزی
circle (اسم)
محفل ، دور ، حوزه ، طوق ، چنبره ، قلمرو ، دایره ، مدار ، محیط دایره ، چنبر
sphere (اسم)
محیط ، حوزه ، گوی ، قلمرو ، رشته ، دایره ، کره ، فلک ، گردون ، جسم کروی ، حدود فعالیت ، دایره معلومات
domain (اسم)
زمین ، حوزه ، دامنه ، قلمرو ، دایره ، ملک ، املاک خالصه
roundel (اسم)
هلال ، دایره ، صفحه کوچک و کروی شکل
department (اسم)
حوزه ، شعبه ، قسمت ، بخش ، دایره ، اداره گروه اموزشی
tambourine (اسم)
طبل بزرگ ، دایره ، طبل ، دایره زنگی
bureau (اسم)
دفتر ، اداره ، دایره ، دیوان ، دفترخانه ، گنجه جالباسی ، میز کشودار یا خانه دار
disk (اسم)
دایره ، قرص ، دیسک ، صفحه ، گرده
disc (اسم)
پولک ، دایره ، قرص ، دیسک ، صفحه ، گرده
compass (اسم)
حوزه ، دایره ، قطب نما ، پرگار ، حیطه ، گرد
rondel (اسم)
دایره ، جسم مدور

معنی کلمه دایره به عربی

دایره
دائرة , دف , مجال , مکتب
خط الاستواء
إدارة الإعلامِ
بروج , بروجي
موسوعة
موسوعة
دائري
دف
دف
خط الطول
مجال
مطلق
تعميم , دورة
ربع الدائرة
نصف القطر
قطر
دائرة , محيط

دایره را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

آیدا ٠٢:٥١ - ١٣٩٥/٠٥/٢٧
گردی - چنبر-چنبره - پرهون
|

محمدیاسین ١٦:٤١ - ١٣٩٦/٠٣/١٧
چرخ - گردی
|

شهریار آریابد ١٢:٠٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٥
واژه نوساخت " گردال" از گرد ال به معنای گرد شده و دایره پیشنهاد می گردد.
|

اشکان ١٦:٥٣ - ١٣٩٨/٠١/٣٠
دایره واژه ای آریایی است نه سامی :
Turn (دور)- دور dor، تور tor. واژه آریایی turn در ایران (خوانسار-گلپایگان) به صورت توریدن (چرخیدن) و توراندن (چرخاندن) به کار میرود. واژه دور نیز در همین مانا بکارمیرود که درآلمانی به صورت drehen-dwerah و در فرهنگ زبان پهلوی به صورتهای dvār (در-درب-دوار-گردش-چرخش-دایره) و dvārak (دایره ای-دواری-دوره ای) و dorak (دور-پیرامون-گرداگرد) آمده است. برای همین هم اکنون در بسیاری از گویشهای ایرانی به جای بشقاب واژه دوری را به کار میبرند. ازینرو واژه دور که در سرود ایران مرز پُر گهر به کار رفته مانند دیگر واژگان آن پارسی است.
|

فر کیانی ٠١:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥
درود بر شما کاربری که به نام اشکان دیدگاه گذاشتید! بله لغت دایره پارسی آریایی ست
|

نیک ١١:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٦
برابر پارسی پهلوی: فراوند
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دایره چیست   • معنی دایره   • ساز دایره   • تعریف دایره   • دایره در جدول   • محیط دایره   • خصوصیات دایره   • فیلم دایره   • مفهوم دایره   • معرفی دایره   • دایره یعنی چی   • دایره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دایره
کلمه : دایره
اشتباه تایپی : nhdvi
آوا : dAyere
نقش : صفت
عکس دایره : در گوگل


آیا معنی دایره مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )