برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1349 100 1

دب اکبر

/dobbe'akbar/

برابر پارسی: خرس بزرگ

معنی دب اکبر در لغت نامه دهخدا

دب اکبر. [ دُب ْ ب ِ اَ ب َ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) خرس بزرگ. || (اِخ ) خرس بزرگ ازصور شمالیست. (التفهیم ). صورت چهارم از صور شمالیه ٔفلکی قدماء و آنرا بنات نعش کبری نیز گویند. (مفاتیح العلوم ). بنات النعش کبری. صورتی از صورتهای فلکی و به خرس بزرگ مانند کرده اند و آن بیست وهفت ستاره است بر صورت و هشت ستاره است بر پیرامون صورت. نام یکی از صور فلکی شمالی و نعش یا سریر و بنات النعش کبری و عناق و قائد و سها در این صورت واقعست و صورت را بفارسی هفتورنگ مهین گویند. هفت برادران کلان. دختران نعش بزرگ.هفتورنگ. کوکب قطبی. صورت کلان خرس است از ترکیب کواکب شمالی قریب قطب شمال و آنرا بنات النعش کبری گویند. (از غیاث اللغات ). نام صورتی از صور فلکیه از ناحیه ٔ شمالی و آنرا بصورت خرسی توهم کرده اند بزرگتر از دب اصغر و کواکب او بیست وهفت است و از جمله ٔ کواکب وی هفت کوکب است که عرب او را بنات النعش کبری خوانند و چهار بر بدن اوست و سه بر ذنب او و آنرا که بر طرف ذنب است قائد خوانند و آن دیگر را که بدو نزدیکترست عناق خوانند و آن دیگر که به رستن جای ذنب جون خوانند و بنزدیک عناق کوکبی است خرد او را سها خوانند. (از جهان دانش ). از جمله صور کواکبی است و از کواکب او بیست وهفت در صورت اند و هشت در حوالی آن و چهار از آن جمله که بر شکل مربع مستطیل واقعند و روشن با سه که بر ذنب اند بنات النعش کبری خوانند و آنرا که در میانست عناق و آن را که بر اصل ذنب الجون و بالای عناق ستاره ٔ کوچکی باشد ملاصق بدو که از غایت صغر روشنائی چشم بدان اعتبار کنند آنرا سها خوانند و بعضی ستاره کوچک و در ذنب او کوکبی دیگر روشن باشد که آنرا قاعده خوانند و بر سه پای تحت کواکب نعش و بنات شش کوکب اند بر هر یکی دو که آنرا فقرات ظبی خوانند و هر دو را از آن فقره ، بواسطه ٔ آنکه بمثابت ظلف آهو باشند و آنرا که بر پای راست بود فقره ٔ اول خوانند. صرفه کوکب روشنی است بر ذنب اسد پیوسته در پی او باشد و ظفر کوکبی چند مجتمعاند بالای صرفه که عرب آنرا هلبه و ثعبان خوانند و هفت کواکب را که سر و سینه و گردن و زانوی او باشد بشکل نصف دائره سر بنات النعش و حوض نیز خوانند و کواکبی را که برابر او و هردو چشم و گوش او باشند ظبا چنانکه گویند «ان الظبا لما قرت من الهبله وردت الحوض » و هشت کوکب دیگر را که بر حوالی صورتند دو را از آن جمله که م ...

معنی دب اکبر به فارسی

دب اکبر
یکی از صور فلکی شمالی مجاور قطب شمال که بمناسبت شکل متوهم ( شبیه بخرس ) بدین نام نامیده شده .از ستارگان او ۲۷ در داخل صورت و ۸ در حوالی باشند از آن جمله ۷ ستاره بسیار روشن بنظر آید: چهار ستاره بر شکل مربع مستطیل و روشن هستند با سه ستاره که بر دنب ( دم ) واقع اند : بنات النعش کبری هفت اورنگ میهن دختران نعش بزرگ هفت برادران ( بزرگ ) هفت دختران ( بزرگ ) هفت داوران.
[Ursa Major, UMa, Great Bear] [نجوم] سومین صورت فلکی بزرگ واقع در شمال آسمان

معنی دب اکبر در فرهنگ معین

دب اکبر
(دُ بِّ اَ بَ) [ ع . ] (اِمر.) خرس بزرگ ، یکی از صور فلکی دور قطبی ، بنات النعش کبری .

دب اکبر در دانشنامه آزاد پارسی

دُبِّ اکبر (Ursa Major)
(در لغت به معنی «خرس بزرگ») سومین صورت فلکی بزرگ آسمان، در ناحیۀ قطب شمال. هفت ستارۀ درخشان تر آن شکل شناخته شدۀ جمع اختری هفت اورنگِ مهین یا بنات النَعش کُبری را تشکیل می دهند. دومین ستاره از انتهای دُم خرس، که عَناق نامیده می شود، ندیمی با نام سها دارد. دو ستارۀ لبۀ بیرونی هفت اورنگ، مراق و دُبه، مانند چوبِ اشاره ستارۀ قطب شمال یا جُدی را نشان می دهند. دُبه درخشان ترین ستارۀ این صورت فلکی است. بسیاری از ستاره های این صورت فلکی با سرعت و جهت یکسانی در فضا حرکت می کنند. شِعرای یمانی و چندین ستارۀ دیگر در بخش های متفاوت آسمان در این حرکتِ مشترک سهیم اند و از این رو به «گروه حرکت دب اکبری» تعلق دارند.

معنی دب اکبر به انگلیسی

big dipper (اسم)
دب اکبر
dipper (اسم)
دب اکبر ، ملاقه
plough (اسم)
دب اکبر ، گاو اهن ، ماشین برف پاک کن ، شخم
plow (اسم)
دب اکبر ، خیش ، گاو اهن ، ماشین برف پاک کن ، شخم
ursa major (اسم)
دب اکبر
wain (اسم)
دب اکبر ، واگن ، گاری ، ارابه سنگین و بزرگ
charles' wain (اسم)
دب اکبر
great bear (اسم)
دب اکبر

معنی کلمه دب اکبر به عربی

دب اکبر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حسین زکی
دب در فارسی به معنی خرس است و اکبر هم به معنی بزرگ
پس دب اکبر یعنی خرس بزرگ که این شکل ستاره از دب اصغر بزرگتر است.
معادل انگلیسی دب اکبر"dobbe akbar"می باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دب اصغر   • دب اصغر چیست؟   • نام ستاره کم نور دب اکبر   • عکس دب اصغر   • عکس دب اکبر   • دب اکبر در قرآن   • نام ستاره دب اکبر   • ستاره دب اکبر در جدول   • معنی دب اکبر   • مفهوم دب اکبر   • تعریف دب اکبر   • معرفی دب اکبر   • دب اکبر چیست   • دب اکبر یعنی چی   • دب اکبر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دب اکبر
کلمه : دب اکبر
اشتباه تایپی : nf h;fv
آوا : dobbe'akbar
نقش : اسم
عکس دب اکبر : در گوگل

آیا معنی دب اکبر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )