انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1019 100 1

دروغ

/doruq/

مترادف دروغ: افترا، بهتان، بی اصل، بیهوده، ترفند، تهمت، جعل، سقیم، شایعه، شید، فریه، کذب، ناحق، ناصواب

متضاد دروغ: راست، صدق

معنی دروغ در لغت نامه دهخدا

دروغ. [ دُ ] (اِ) سخن ناراست. قول ناحق. خلاف حقیقت. مقابل راست. مقابل صدق. کذب. (غیاث ). صاحب آنندراج گوید: مقابل راست چون گریه ٔ دروغ ، اشک دروغ ،آه دروغ ، وعده ٔ دروغ ، صبح دروغ ، و زشت و مصلحت آمیز از صفات اوست ، و با لفظ گفتن و بستن و پرداختن و زدن و آوردن و یافتن و بر سر کسی فروکوفتن ، به صله ٔ بر مستعمل است - انتهی. سخن ناراست و ناحق و کذب و بهتان و سخن خلاف. (ناظم الاطباء). سقم. (یادداشت مرحوم دهخدا). اِزل. اِفک. اُکذوبة. خُزَعبِلَة. خُلق. کَذِب.مُزَوَّر. (دهار) اَفیکَة. اُمنیَّة. بَطیط. بَنات ُ عِبْر. بُهت. بُهتان. بَهتَرة. تَرفَند. تَعاتِع. تَکَذﱡب. چُوبَک. خَبط. خَبَنات. خُرمان. خُلابِس. خُلابیس. خَلف. خَیس. دِقرارَة. دُهدُرّ. دُهدُن ّ. رَهَق. زور. زهْو. سُرو. سِمهاج. سُمَّة. سُمَّهی. شُقّاری ̍. شُقَر. شَهل. طِخز. طَفانین. عِضة. عَضیهة. فَرش. فَری ّ. فِریَة. فَنَد. قَت ّ. کاذِبَة. کُذّاب. کُذبان.کُذبی ̍. گزاف. لُغن. مَکذَبَة. مَکذوب. مَکذوبَة. مَین. نَکیثَة. وَلع. هِتر. یَهَیِّر. (منتهی الارب ).
دروغ ارز و آزرم کمتر کند
وگر راست گوئی که باور کند.
ابوشکور.
محال را نتوانم شنید و هزل و دروغ
که هزل گفتن کفر است در مسلمانی.
منجیک.
به نزدیک تو رنگ و بند و دروغ
سخن های پیران نگیرد فروغ.
فردوسی.
اگر جفت گردد زبان با دروغ
نگیرد ز بخت سپهری فروغ.
فردوسی.
سرمایه ٔ من دروغ ا ست و بس
سوی راستی نیستم دسترس.
فردوسی.
زبان را مگردان به گرد دروغ
چو خواهی که تاج از تو گیرد فروغ.
فردوسی.
دروغ آنکه بیرنگ و زشت است و خوار
چه بر پایکار و چه بر شهریار.
فردوسی.
ندانی تو گفتن سخن جز دروغ
دروغ آتشی بد بود بی فروغ.
فردوسی.
یکی دیگر افکن برین هم نشان
دروغ از گناه است با سرکشان.
فردوسی.
دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان
اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر.
عنصری.
حاجب فاضل... آن ناصح که دروغ است ، چون او ناصحی وی قوم غزنین را نصیحتهای راست کرد. (تاریخ بیهقی ). آن پادشاهان... که ایشان را قهر کرد [ اسکندر ] راست بدان مانست که در آن باب سوگند گران درشت است و آن را راست کرده است تا دروغ نشود. (تاریخ بیهقی چ 2 فیاض ص 113).
دروغ از بنه آبرو بسترد
نگوید دروغ آنکه دارد خرد.
اسدی.
به موبد چنین گفت هرگز دروغ
نگیرد بر مرد دانا فروغ.
اسدی.
دروغ به راست مانا به که راست به دروغ مانا. (قابوسنامه ).
تا هرچه بداد مر ترا خوش خوش
از تو به دروغ و مکر بستاند.
ناصرخسرو.
بررس که چه بود نیک اسما
منگر به دروغ عامه و غوغا.
ناصرخسرو.
گوش همی گوید از محال و دروغ
راه بکن سفت و استوار مرا.
ناصرخسرو.
دروغ سوی سخن پیشگان روا نشود
و گرچه روی و ریا را همی کنند روی.
ناصرخسرو.
به نظم اندر آری دروغ و طمع را
دروغ است سرمایه مر کافری را.
ناصرخسرو.
وین هرچه همی زیر شب و روز بزاید
فرزند دروغند و مزور همه یکسر.
ناصرخسرو.
دلتان خوش گردد به دروغی که بگویند
این بیهده گویان که شما از فضلائید.
ناصرخسرو.
چون خود نکنی چنانکه گوئی
پند تو بود دروغ و ترفند.
ناصرخسرو.
زال افسون کرد و سیمرغ آمد از افسون تو
روستم به شد چو سیمرغ اندرو مالید پر
من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان دروغ
از کجا آورد و بیهوده چرا گفت آن سمر
در قیامت روستم گوید که من خصم توام
تا چرا بر من دروغ محض گفتی سربسر.
امیر معزی (از آنندراج ).
زبان را ازدروغ... بسته گردانیدم. (کلیله و دمنه ). می بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد... و دروغ مؤثر و مثمر و راستی مهجور و مردود. (کلیله و دمنه ).
چو خاتمم به دروغی به دست چپ مفکن
که دست مال توام پای بند مال نصاب.
خاقانی.
چو من ناورد پانصد سال هجرت
دروغی نیست ها، برهان من ، ها.
خاقانی.
نه دروغ است خواب پاکان زانک
از سر صدق خواب دیدستند.
خاقانی.
کی دروغی قیمت آرد بی زراست.
در دو عالم هر دروغ از راست خاست.
مولوی.
دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز.
سعدی.
گر حکیمی دروغ سار مباش
با کژ و با دروغ یار مباش.
اوحدی.
دل چون بدید موی میان تو درکمر
گفت این دروغ بین که برین راست بسته اند .
شیخ اوحدی (از آنندراج ).
زین گریه ٔ دروغ که ای پیر می کنی
آبی به شیر از سر تزویر می کنی.
صائب (از آنندراج ).
فریب عشق به آه دروغ نتوان داد
شکار خضر به دام سراب نتوان کرد.
صائب (ازآنندراج ).
مکافات دروغی جز دروغی.
(از ابدع البدایع).
نیست در دین شرع و مذهب عقل
خصلتی ناستوده تر ز دروغ
نشود جمع بانفاق وفاق
ندهد چهره ٔ دروغ فروغ.
؟ (از امثال و حکم ذیل : اگر جفت گردد...).
دروغی که حالی دلت خوش کند
به از راستی کت مشوش کند.
؟ (از امثال و حکم ).
اِکذاب ؛ بردروغ داشتن کسی. بُهتان ؛ دروغ نهادن بر کسی. دروغ حیران کننده. خَلق ؛ دروغ نهادن. زور؛ سخن دروغ. (دهار). اِمتِلاح ؛ دروغ با راستی و حق آمیختن. اِهرِماع ؛ بدروغ گریستن بر کسی. بَنات ُ عِبْر؛ دروغ و باطل. زَرق ؛ پرهیزگاری از روی ریا و دروغ. سُماق ؛ دروغ ساده. فُلقان ؛ دروغ آشکارا و صریح. هَلطَة؛ خبری که بشنوی آن را و نه راست شماری و نه دروغ. (منتهی الارب ). تَفنید؛ به دروغ و خرفی نسبت کردن. (ترجمان القرآن جرجانی ).
- امثال :
دروغ بی حد و گرگ سپهدار ، نظیر: شتر بر کک (کیک ) نشست و رفت به بغداد؛ (در مورد دروغهای بزرگ و شاخدار بر سبیل استهزاء ایراد می شود). (امثال و حکم ).
دروغهای دسته ٔ نقاشی ؛ تعبیری مثلی از دروغهایی فریبنده.
دروغ هرچند چرب تر بهتر. (از شاهد صادق ).
- بدروغ ؛ دروغین :
فسانه ٔ کهن و کارنامه ٔ بدروغ
بکار ناید رو در دروغ رنج مبر.
فرخی.
- به گرد دروغ گشتن ؛ به دروغ گفتن پرداختن. قصد دروغ گویی کردن. متوسل به دروغ گشتن :
و گر هیچ گردی به گرد دروغ
نگیرد دروغت بر من فروغ.
فردوسی.
به گرد دروغ ایچ گونه مگرد
چو گردی بود بخت را روی زرد.
فردوسی.
به گرد دروغ آنکه گردد بسی
از او راست باور ندارد کسی.
اسدی.
- بی دروغ ؛ بی شک :
شه چو دریاست بی دروغ و دریغ
جزر و مدش به تازیانه و تیغ.
نظامی.
- پیوسته دروغ ؛ کسی که دائم دروغ گوید :
زین عشوه فروشنده پیوسته دروغی
زین بیهده اندیشه ٔ بگسسته فساری.
سنائی.
- دروغ آمدن ؛ دروغ پنداشتن ، دروغ جلوه کردن. کذب به نظررسیدن :
و گر گویم از من گروگان مجوی
دروغ آیدش سربسر گفتگوی.
فردوسی.
- دروغ آوردن ؛ دروغ گفتن. ازهاف. زُهوف. (ازمنتهی الارب ).
- دروغ از آب درآمدن ؛ هویدا گشتن که دروغ است.
- دروغ داشتن ؛ تکذیب. (ترجمان القرآن جرجانی ). مجوز. (از منتهی الارب ).
- دروغ دانستن ؛ دروغ فرض کردن. دروغ شمردن :
تو این را [ شهنامه را ] دروغ و فسانه مدان
به یکسان روش در زمانه مدان.
فردوسی.
- دروغ درآمدن ؛ معلوم شدن که دروغ است. (یادداشت مرحوم دهخدا).
- دروغ دسته ٔ نقاشی ؛ دروغ گنده. دروغ شاخدار. سخن ناراست پر آب و تاب.
- دروغ راندن ؛ دروغ گفتن :
دروغ و گزافه مران در سخن
به هرتندیی آنچه خواهی مکن.
اسدی.
دروغی مران بر زبان و مدان
که صدقی رود بر زبان خلق را.
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 811).
- دروغ زادن یا زاییده شدن ؛ متولد گشتن دروغ. ساخته شدن دروغ :
ز اندیشه های بیهده زاید دروغ
چون شب سیاه باشد هم مندیش.
ناصرخسرو.
- دروغ زشت فروگفتن ؛ دروغهای ناهنجار و گزاف به گوش کسی خواندن :
چندان دروغ زشت فروگویمش بسر
تا چون کدو شود سر آن قلتبان ز باد.
حکیم زلالی (از آنندراج ).
- دروغ ساختن ؛سخن یا داستان ناراست جعل کردن. سخنی کذب فرابافتن.کذب.
- دروغ سگالیدن ؛ اندیشه ٔ دروغ کردن.دروغ اندیشیدن :
دروغ ایچ مسگال ازیرا دروغ
سوی عاقلان مر زبان را زناست.
ناصرخسرو.
- دروغ شاخدار ؛ در اصطلاح عامیان ، دروغ بزرگ. دروغ نمایان و آشکارا. دروغ عجیب. دروغ حیرت انگیز. دروغ اغراق آمیز. و رجوع به شاخدار در ردیف خود شود.
- دروغ شدن ؛ دروغ گردیدن. دروغ درآمدن. نادرست شدن خبری : حنث ، دروغ شدن سوگند. (دهار) (تاج المصادر بیهقی ).
- دروغ و دَوَل ؛ از اتباع ، ناراست و کفرآمیز. (یادداشت مرحوم دهخدا).
- راست و دروغ ؛ درست و نادرست. صحیح و سقیم : خواستیم که بدانیم اندر این جستار راست و دروغ این سخن. (کشف المحجوب ابویعقوب سجزی ).
- زبان پردروغ ؛ که دائم به ناراستی و کذب سخن گوید. کذاب. بسیار دروغ :
همان بددل وسفله و بی فروغ
سرش پر زکین و زبان پر دروغ.
فردوسی.
- سوگند دروغ کردن ؛ به دروغ سوگند خوردن اًحناث. حنث. (از منتهی الارب ) : اگر آن سوگندان را دروغ کنم... از خدای... بیزارم. (تاریخ بیهقی ).
- وعده ٔ دروغ ؛ وعده ٔ کاذب.کاذبه :
چند دهی وعده ٔدروغ همی چند
چند فروشی به من تو این سرو سروا.
اورمزدی.
حیف است اگرچه کذب رود بر زبان تو
از وعده ٔ دروغ دمی شاد کن مرا.
صائب (از آنندراج ).
|| تیرگی. کدورت. (براهین المجم ) :
بیا ساقی آن آب آتش فروغ
که از دل برد زنگ و ازجان دروغ.
(منسوب به فخر گرگانی ).

معنی دروغ به فارسی

دروغ
سخن ناراست، گفتاری که حقیقت نداشته باشد، ضدراست
( اسم ) سخن ناراست خلاف حقیقت قول نا حق کذب مقابل راست و صدق . یا دروغ شاخدار دروغ بزرگ .
دروغ آمای آزماینده دروغ به دروغ پردازنده دروغگو
دروغ آزمایی آزمودن دروغ پرداختن به دروغ دروغگویی
دروغ آزما آزماینده دروغ دروغگو کذاب
به دروغ گوئی پرداختن دروغ گفتن
( صفت ) آنکه مطالب دروغ را با آب وتاب تمام شرح دهد .
دروغ بافنده بافنده دروغ دروغگو حائک الکذب بهوت مباهت
دروغ گفتن سر هم کردن مطالب ناراست حیاکت کذب اختلاق افترائ بشک تخلق
عمل دروغ باف
دروغ باف بودن دروغ بافتن حیاکت کذب
دروغ گفتن دروغ بافتن تهمت زدن به کسی نسبت دروغ دادن و بهتان بر کسی بستن
( صفت ) کسی که دروغ گوید .
دروغ پردازنده پردازنده دروغ آراینده دروغ آنکه دروغ دیگری را تزیین کند و راست جلوه دهد کاذب
عمل دروغ پرداز دروغ بافی .
عمل دروغ پرداز دروغ بافی
[ گویش مازنی ] /derogh davend/ دروغ بستن – دروغ – پیرایه بستن
دروغ گفتن محج
( صفت ) دروغگو
عمل دروغ زن دروغگویی .
دروغگو دروغ و ناراست بافنده
تکذیب کردن افک
( مصدر ) سخن ناراست گفتن کذب گفتن مقابل راست گفتن .
تکلم به دروغ سخن گفتن به دروغ تخرص
دروغ نماینده که همانند دروغ جلوه کند که ناراست جلو کند که به دروغ شبیه و مانند بود نام اسبابی است علمی یافتن دروغ را دروغیاب
عمل دروغ وعده خلف وعده

معنی دروغ در فرهنگ معین

دروغ
(دُ) [ په . ] (اِ.) سخن ناراست ، خلاف حقیقت ، کذب . مق راست . ، ~ شاخدار کنایه از: دروغ بزرگ . ، ~ مصلحت آمیز دروغی که به خاطر فرو نشاندن فتنه و آشوب و پیشگیری از آسیب و زیان گفته می شود.
( ~. پَ) (ص فا.) کسی که دروغ گوید.

معنی دروغ در فرهنگ فارسی عمید

دروغ
گفتاری که حقیقت نداشته باشد، سخن ناراست.
* دروغ شاخ دار: [عامیانه، مجاز] دروغ نمایان و آشکار، دروغ بزرگ و تعجب آور، دروغ عجیب.
= دروغ پرداز
کسی که سخنان دروغ می گوید یا می نویسد، آن که مطالب بی حقیقت را با آب و تاب بیان کند، دروغ باف.
۱. کسی که دروغ می گوید، دروغ گو.
۲. آن که دروغی را به کس دیگر ببندد و به او نسبت دروغ گویی بدهد.
دروغ گو، دروغ پرداز: گر حکیمی دروغ سار مباش / با کژ و با دروغ یار مباش (اوحدی: لغت نامه: دروغ سار).

دروغ در دانشنامه اسلامی

دروغ
دروغ در لغت به معنای سخن نادرست، خلاف حقیقت و واقعیت، قول ناحق است و به معنای نقل گفتاری از کسی است که آن را نگفته است. اصل آن در گفتار است؛ گذشته باشد یا آینده، وعده باشد یا غیر آن. ضد صدق است و خبر از خلاف واقع،چه به صورت عمد یا سهو، می باشد.
دروغ در لغت به معنای سخن نادرست، خلاف حقیقت و واقعیت، قول ناحق است و به معنای نقل گفتاری از کسی است که آن را نگفته است. اصل آن در گفتار است؛ گذشته باشد یا آینده، وعده باشد یا غیر آن. ضد صدق است و خبر از خلاف واقع،چه به صورت عمد یا سهو، می باشد.دروغ در اصطلاح، همان اظهار امر خلاف واقع و سخن بر خلاف حقیقت را دروغ گویند که یکی از بزرگترین و بدترین صفات انسان، دروغ گفتن است.
دروغ از منظر قرآن کریم
در قرآن کریم آیات متعددی در زمینه ی دروغ وجود دارد که در اینجا به چند نمونه اشاره می شود:۱) «ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی می گویید که انجام نمی دهید و نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید.» با توجه به این آیه معلوم می شود که دروغ در نزد خدای متعال ناپسند شمرده شده است و موجب دوری انسان از خدا می شود که این خود عذاب روحی بس بزرگی است و در کنارش عذاب دوزخ را نیز در برخواهد داشت.۲) در جایی دیگر از قرآن کریم خداوند متعال می فرماید: «تنها کسانی دروغ پردازی می کنند که به آیات خدا ایمان ندارند و آنان خود دروغگویانند.» با توجه به این آیه، فرد دروغگو به قدری از سوی خداوند مورد مذمت قرار گرفته که او را بی ایمان معرفی کرده و هیچ فرد بی ایمان مؤمن تلقی نمی گردد.۳) در آیه ای دیگر می فرماید:« در حقیقت خداوند آن کسی را که دروغ پرداز ناسپاس است هدایت نمی کند.» درآیات دیگر می فرماید: «دروغگو مستحق لعنت و سزاوار خشم پروردگار عالم است.»
دروغ از منظر روایات
اخبار وارده در بزرگی گناه دروغ و شدت عقوبت و مفاسد مترتب برآن زیاد می باشد که دراین قسمت به برخی از روایات اشاره می شود:۱) پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود: «مؤمن هرگاه بدون عذر دروغی بگوید هفتاد هزار ملک او را لعنت می کنند و بوی بدی از قلبش بیرون می آید که تا به عرش می رسد و خداوند به سبب این دروغ، گناه هفتاد زنا که کمترین آن زنای با مادر است را برای او می نویسد.» ۲) در جایی دیگر می فرماید: «از دروغ بپرهیز که روی دروغگو را سیاه می کند.» ۳) مردی از رسول خدا صلوات الله علیه پرسید: «چه عملی سبب دخول در آتش است؟ حضرت فرمود: دروغ زیرا دروغ سبب فجور و فجور سبب کفر و کفر سبب دخول در آتش است.» ۴) دروغ سبب گرفتن صورت انسانی از دروغگو است؛ یعنی صورت برزخی اش انسان نیست. رسول خدا صلوات الله علیه به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: در شب معراج زنی را دیدم که سرش مانند خوک و بدنش مانند بدن الاغ بود و سبب آن فتنه انگیزی و دروغ بود. ۵) در روایتی دیگر پیامبر اکرم صلوات الله علیه ریشه دروغ را در کمبودها و پستی های انسان چه از لحاظ روحی و یا جسمی بیان فرموده است: دروغگویی از پستی روح ریشه می گیرد. ۶) در روایتی دیگر، حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: بزرگترین گناهان نزد خدا، زبان دروغگو است.
علل دروغگویی
...
دروغ
دُروغ به معنای اظهار خلاف واقع و سخن بر خلاف حقیقت، از گناهان کبیره است که در قرآن و حدیث از آن نهی شده است. در احادیث، دروغ کلید بدی ها و مایه تباهی ایمان محسوب گشته است. در مواردی دروغ گفتن مجاز و حتی گاه واجب شمرده شده است که اضطرار، جنگ و آشتی دادن مؤمنان، برخی از این موارد است.
إِنَّ اللَّـهَ لَا یهْدِی مَنْ هُوَ کاذِبٌ کفَّارٌ. (ترجمه: خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند.)
دروغ به معنای سخن نادرست، خلاف حقیقت و واقعیت، قول ناحق و به معنای نقل گفتاری از کسی که آن را نگفته است، می باشد. اصل آن در گفتار است؛ گذشته باشد یا آینده، وعده باشد یا غیر آن. ضد صدق و خبر از خلاف واقع چه به صورت عمد یا سهو، آمده است. در اصطلاح همان اظهار امر خلاف واقع و سخن بر خلاف حقیقت را دروغ گویند و یکی از بزرگترین و بدترین صفات انسان دروغ گفتن است.
دروغ
خبر دادن از چیزی بر خلاف واقع؛ و ضدش راستی است. دروغ گفتن، نوشتن، با اشاره و نقل آن (بدون آگاهی دادن به دروغ بودن) و گوش دادن به آن، از گناهان کبیره و حرام است؛ چه برای امری کوچک باشد یا بزرگ.
کلمه کذب (دروغ) با مشتقاتش، دویست و هشتاد و دو (282) مرتبه در قرآن مجید آمده است؛ که به معنای دروغ گفتن، اتهام به دروغ گوی، تکذیب و قبول نکردن رسالت پیغمبران علیهم السلام و سخنان آنان، ادعای دروغین و موارد دیگر که در همه آنها معنای دروغ موجود می باشد.
نکته اول: هر چند برای دفع ضرر، چه کم یا زیاد، دروغ جایز است؛ لکن اگر ضرر، مالی و قابل تحمل است، مستحب است آن ضرر را قبول کند و دروغ نگوید.
نکته دوم: منظور از ضرر، ضرری است که نابجا و مستحقش نیست و به ناحق باشد؛ نه این که برای هر ضرری، دروغ جایز باشد.
دروغ
دروغ، عنوان کتابی است به قلم سید رضا صدر در عصر حاضر. این کتاب، درباره دروغ و دروغگویی و ریشه ها و عوامل آن، به زبان فارسی نوشته شده است.
کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و 24 بخش است و از نثری روان و استوار برخوردار می باشد.
مؤلف، با اشاره به اینکه دروغ، گناهی است بزرگ و با استناد به احادیث بیان می دارد که این گناه، کلید گناهان دیگر می باشد و از نظر ارتکاب، آسان ترین گناه است و همه کس در خطر آن، قرار دارد.
بسیاری از گناهان را هرکسی نمی تواند مرتکب شود، ارتکابش شرایطی لازم دارد، ولی دروغ را ناتوان ترین اشخاص و بی شعورترین آن ها در بیشتر اوضاع و احوال می تواند مرتکب گردد؛ ازاین رو، شایستگی دارد که بیش از گناهان دیگر، مورد بحث قرار گیرد، چون خطر ارتکابش بیش ازگناهان دیگر می باشد.
آیا می شود با این گناه شوم، مبارزه کرد؟ آیا می توان، این میکروب خطرناک را، تا اندازه ای، ازپیکر جامعه دور کرد؟ بایستی توفیق این کار از خدای بزرگ خواسته شود.
دروغ انحراف نفس از راستگویی و سر باز زدن روح از انجام وظیفه انسانی خویشتن است، این عمل زشت و ناپسند که برخاسته از حقارتی است که نفس شخص دروغگو بدان مبتلاست، به عنوان یک بیماری فردی و یک معضل اجتماعی خطرناک مطرح بوده و از جمله گناهان کبیره ای است که در سیره و کلام نبوی (صلی الله علیه و آله وسلّم) به شدت از آن نهی شده است.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) از کودکی تا به هنگام بعثت، همواره به راستی و درستی معروف بوده، مورد ستایش مردم قومش بود. ابوطالب ـ عموی پیغمبر ـ که سال ها سرپرستی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) را به عهده داشت می گوید: «هرگز از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) دروغی نشنیدم، و خُلقی از اخلاق جاهلیت را در او ندیدم، خنده بی جایی از او مشاهده نکردم با کودکان بازی نمی کرد و به آنان علاقه نشان نمی داد، و تنهایی و تواضع بهترین چیزها نزد او بود.» ایشان در آن هنگام که رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) مردم را از ظلمات به سوی نور فرا می خواند و برخی از عموهای پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) از سر تعصب او را تکذیب کردند و دروغگویش می خواندند، در دفاع از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) چنین سرود:انت الامین امین الله لا کذب و الصادق القول لا لهوا و لا لعبانت الرسول رسول الله نعلمه علیک منزل من ذی العزه الکشب«تو امینی، امین خداوند که هرگز دروغی نگفته است و تو انسان راستگویی هستی که هرگز دچار هوسرانی و بیهوده گویی نگشته است. تو فرستاده حقی، می دانیم که فرستاده خدا هستی و آن چه می گویی از کتاب از جانب خداوند صاحب عزت بر تو نازل شده است.» ابوطالب در اشعار دیگرش نیز صداقت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) را چنین می ستاید: «پیشینه ات را دارم که در سخن راستگویی و زبان به دروغ نمی آلایی؛ از همان زمان که کودکی بی مو بودی، همواره سخن درست می گفتی.» البته صداقت و راستگویی رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) چیزی نبود که از انظار مردم مخفی بماند همگان می دانستند که آن حضرت (صلی الله علیه و آله وسلّم) جز راست نمی گوید، حتی دشمنان سرسخت وی نیز بدین امر اعتراف داشتند؛ در روایتی آمده که ابوجهل به پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) گفت: «ما شخص تو را تکذیب نمی کنیم، بلکه آن چه را که آورده ای تکذیب می کنیم.» هم چنین نقل شده، «روزی ابوجهل با پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) ملاقات کرد، در این دیدار، او با حضرت مصافحه کرد، شخصی به او اعتراض کرد که چرا با پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) مصافحه کردی؟ گفت: به خدا سوگند می دانم که او راستگو و پیامبر خداست؛ ولی ما چه زمانی تابع عبدمناف بودیم؟» این روایت به خوبی در بر دارنده این مطلب است که راستگویی آن حضرت بر همگان حتی برای دشمنانش امری قطعی و مسلم بوده است و مخالفتشان پایه و اساسی نداشت؛ مگر حسادت و رقابت های قبیلگی و خانوادگی. از اخنس بن شریق نیز روایت شده که گفت: «به ابوجهل گفتم: ای اباالحکم جز من و تو کسی اینجا نیست که سخن ما را بشنود حقیقت را بگو آیا محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم) راستگوست یا دروغگو؟ پس ابوجهل گفت: به خدا قسم که محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم) راستگوست و دروغگو نیست.» در برخی منابع روایت شده که ابوسفیان نیز علی رغم میلش در جواب هرقل ـ امپراتور روم ـ که از او پرسیده بود آیا پیش از آن که محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم) ادعای پیامبری کند، نزد شما به دروغ گویی متهم بود یا نه، رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) را به راستی و درستی ستوده بود. به گفته ابن عباس کفار مکه خوب می دانستند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) هرگز دروغ نمی گوید؛ او را امین می نامیدند؛ اما باز انکارش می کردند. از دیگر مواردی که می تواند به خوبی شاهد مثال ما در تایید راستی و درستی رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) قبل از بعثت، قرار گیرد، روایتی است که در بسیاری از منابع تاریخی از آن یاد شده است و آن این که: «در آغاز دعوت علنی چون آیه؛ «و انذر عشیرتک الاقربین و خویشان نزدیکت را هشدار ده» نازل شد، پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) بالای کوه صفا رفت و بانگ زد: ای قریشیان! قریش گفتند: این، محمّد است که از فراز صفا فریاد می زند. پس همگی جمع شدند و به آن جا رفتند و گفتند: چه شده است، ای محمّد (صلی الله علیه و آله وسلّم)؟ فرمود: اگر من به شما بگویم که در پشت این کوه، گروهی سواره هستند، آیا حرف مرا باور می کنید؟ گفتند: آری، تو در میان ما، متّهم و بدنام نیستی، و هرگز دروغی از تو نشنیده ایم. فرمود: اینک، من شما را از عذابی سخت بیم می دهم. ای فرزندان عبدالمطّلب! ای فرزندان عبدمناف! ای فرزندان زهره! به همین ترتیب، همه خاندان ها و تیره های قریش را نام برد، خداوند به من فرمان داده است که به خویشان نزدیکم اعلام خطر کنم، و من نمی توانم هیچ سودی را در دنیا و هیچ بهره ای را در آخرت، برای شما تضمین کنم؛ مگر این که بگویید: لااله الّا اللّه»
سیره رسول خدا در برخورد با دروغ
رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) راستگوترین مردمان بود و در طول ایام حیاتشان جز راست نگفت و جز بدان نخواند. نزدشان، هیچ خصلتی منفورتر از دروغ نبود، هر گاه مطّلع می شد که یکی از اصحابش دروغی گفته است، به او بی اعتنایی می کرد، تا آن که یقین می کرد، توبه کرده است. ایشان سخنان غیر واقع و لو در قالب شوخی را مصداق دروغ دانسته اصحاب و یارانشان را از آن به شدت برحذر می داشتند و می فرمودند: «وای بر کسی که سخن دروغ گوید تا قوم را بخنداند! وای بر او! وای بر او!.» ایشان (صلی الله علیه و آله وسلّم) هم چنین مسلمانان را از وعده های دروغ به کودکان بازداشته آن را نیز از مصادیق دروغ عنوان کردند. از عبدالله بن عامر روایت شده که «پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) به خانه ما آمد و من در حالی که کودکی خردسال بودم رفتم تا بازی کنم. مادرم به من گفت: عبدالله بیا چیزی به تو بدهم. پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرمود: چه می خواهی به او بدهی؟ مادرم گفت: می خواهم به او خرما بدهم. پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرمود: بدان که اگر چنین نکنی برای تو دروغی نوشته می شود.» از دیگر مواردی که از سوی رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) به عنوان یکی از مصادیق دروغ یاد شده است، رد تعارف با وجود میل شدید به آن چیز است. بحار الانوار به نقل از مجاهد از اسماء بنت عمیس می نویسد: «من ساق دوش عایشه بودم، او را آماده کردم و بر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) وارد شدیم؛ عده ای از زنان نیز با من بودند، به خدا سوگند نزد پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) خوراکی جز یک کاسه شیر نبود، پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) مقداری شیر نوشید و سپس کاسه را به دست عایشه داد، عایشه از گرفتن کاسه شیر شرم کرد من گفتم: دست پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) را رد نکن، ظرف را بگیر. عایشه با حالت شرم کاسه را گرفت و مقداری شیر نوشید، پس حضرت (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرمود: به بقیه زنان هم بده. آن ها گفتند: ما میل نداریم فرمود: گرسنگی و دروغ را با هم جمع نکنید. گفتم: ای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم)، اگر کسی از ما میل به چیزی داشته باشد و بگوید میل ندارم آیا این دروغ به شمار می آید؟ فرمود: دروغ نوشته می شود و لو دروغی کوچک.» گاه اتفاق می افتاد کسی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) سخن دروغی می گفت؛ اما حضرت (صلی الله علیه و آله وسلّم) جهت حفظ آبروی آن شخص بزرگوارانه لبخندی به لبانشان می نشاندند و می فرمودند: «او یک حرفی می زند.» با وجود تمام سختگیری هایی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) نسبت به امر دروغ داشته، در مذمت آن سخن ها گفته بودند؛ اما در مواردی دروغ را ستوده آن را مرضی رضای الهی برشمردند؛ ایشان (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرمودند: «خداوند دروغی را که در راه سازش بین مردم گفته شود، را دوست می دارد و سخن راستی که از آن مفسده برخیزد را دشمن می دارد.» سپس ادامه داده فرمودند: «دروغ در سه چیز نیکوست: مگر در جنگ، وعده به همسر و سازش برقرار کردن بین مردم.»
دروغ در کلام نبوی
رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) آفت سخن را دروغ بیان کرده، آن را از ابواب نفاق برشمردند. ایشان (صلی الله علیه و آله وسلّم) ضمن برحذر داشتن مسلمانان از دروغ فرمودند: «دروغ انسان را به فجور و فجور انسان را به جهنم می کشاند.» امام رضا (علیه السّلام) نیز از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) روایتی را نقل کردند که فرمودند: «از حضرت (صلی الله علیه و آله وسلّم) پرسیدند: ممکن است مؤمن ترسو باشد؟ فرمود: بلی! گفتند: ممکن است، بخیل باشد؟ فرمود: بلی! گفتند: ممکن است، کذاب و دروغ گو باشد؟ فرمود: نه.» از امام صادق (علیه السّلام) نقل شده است که تمامی پیامبران راستگو و امانت دار بودند و این دو ویژگی در برنامه شریعت ایشان بوده که بدان دعوت می کردند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) نیز جز راست نگفت و جز بدان نخواند. حضرت ابوطالب(عموی پیغمبر) که سال ها سرپرستی پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) را به عهده داشت و پس از بعثت پشت و پناه ایشان بود، گوید: هرگز از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) دروغی نشنیدم و خلقی از اخلاق جاهلیت در او ندیدم، خنده بی جایی از او مشاهده نکردم. با کودکان بازی می کرد و به آنان علاقه نشان می داد و تنهایی و تواضع بهترین چیزها نزد او بود و آن هنگام که رسول خدا مردم را از ظلمات به سوی نور فرا می خواند، برخی از عموهای پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) از سر تعصب او را تکذیب کردند و دروغگو خواندند و در میان مردم ندا سر دادند که ای مردم! او برادرزاده ماست، مبادا شما را از دینتان برگرداند، در این هنگام ابوطالب با همه وجود از آن حضرت دفاع کرد و اشعاری چنین سرود:انت الامین امین الله لا کذب و الصادق القول لا لهوا و لالعبانت الرسول رسول الله نعلمه علیک منزل من ذی العزه الکشب«تو امینی امین خداوند که هرگز دروغ نگفته است و تو انسان راستگویی هستی که هرگز دچار هوسرانی و بیهوده گویی نگشته است. تو فرستاده حقی می دانیم که فرستاده خدا هستی و آن چه می گویی کتاب از جانب خداوند صاحب عزت بر تو نازل شده است.» و نیز در یکی از اشعار مشهور خود درباره آن حضرت گوید: پیشینه تو را دارم که در سخن راستگویی و زبان به دروغ نمی آلایی از همان زمان که کودکی بی مو بودی، همواره سخن درست می گفتی. البته همگان می دانستند که آن حضرت جز راست نمی گوید، حتی دشمنان سرسخت وی نیز بدان اعتراف داشتند؛ ترمذی به اسناد خود از علی (علیه السّلام) روایت کرده که فرمود: ابوجهل به پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) گفت: ما شخص تو را تکذیب نمی کنیم؛ بلکه آنچه را که آورده ای تکذیب می کنیم. پس خدا چنین نازل فرمود: آنان تو را تکذیب نمی کنند؛ بلکه ستم کاران آیات خدا را انکار می نمایند. نقل شده است که روزی ابوجهل با پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) ملاقات کرد و با حضرت مصافحه کرد، شخصی به او اعتراض کرد که چرا با پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) مصافحه کردی؟ گفت به خدا سوگند می دانم که او راستگو و پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) است؛ ولی ما چه زمانی تابع عبدمناف بودیم؟ یعنی راستگویی آن حضرت بر آنان مسلم بود؛ ولی مخالفتشان بدان سبب بود که همه چیز را بر اساس رقابت های قبیلگی و خانوادگی تحلیل می کردند. به گفته ابن عباس آنان خوب می دانستند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) هرگز دروغ نمی گوید و او را امین می نامیدند؛ اما باز انکار می کردند. ابن بابویه از حضرت امام محمّدباقر (علیه السّلام) روایت کرده است که: حقّ تعالی به حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلّم) وحی فرستاد که من چهار خصلت جعفر بن ابی طالب را پسندیده ام، پس حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلّم) او را طلبید و از او آن چهار خصلت را پرسید، جعفر عرض کرد: یا رسول اللّه! اگر نه آن بود که خدا تو را خبر داده است اظهار نمی کردم. اوّل آن است که هرگز شراب نخوردم برای آن که دانستم، اگر شراب بخورم عقلم زایل می شود، و هرگز دروغ نگفتم؛ زیرا که دروغ مردی و مروّت را کم می کند، و هرگز زنا با حرم کسی نکردم؛ زیرا دانستم که اگر من زنا با حرم دیگری کنم دیگری زنا با حرم من خواهد کرد، و هرگز بت نپرستیدم برای آن که دانستم که از آن نفع و ضرر متصوّر نیست.پس حضرت دست بر دوش او زد و فرمود: سزاوار است که خدا تو را دو بال بدهد که با ملائکه پرواز کنی. محمّد بن فضیل گوید: از حضرت موسی بن جعفر (علیه السّلام) پرسیدم: آیا هرگز رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) پروردگارش را دید؟ فرمود: آری، با قلب خود پروردگارش را دید؛ مگر سخن خدای متعال را نشنیده ای که می فرماید: «دل آنچه را دیده دروغ نگفته است». او خدا را هرگز با دیدگان ظاهر ندید؛ ولی با چشم دل دید.
پیامبر راستی
...
دروغگویی از جمله گناهان کبیره، بلکه زشت ترین گناهان و خبیث ترین آن ها است. و آیات در مذمّت این صفت بسیار، و احادیث در نکوهش آن بی شمار است.
دروغ از جمله گناهان کبیره، بلکه زشت ترین گناهان و خبیث ترین آنها است. صفتی است که انسان را در دیده ها خوار، و در نظرها بی وقع و بی ارزش می سازد. و سرمایه خجالت و شرمندگی، و باعث دل شکستگی و رنج و اندوه می گردد. سبب و اساس ریختن آبرو در نزد خلق خدا، و باعث سیاه روئی دنیا و آخرت است. و آیات در مذمّت این صفت بسیار، و احادیث در نکوهش آن بی شمار است.خداوند کریم می فرماید: «انَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ؛ این است و جز این نیست که: به دروغ، افترا می بندند کسانی که ایمان به خدا ندارند.» حضرت پیغمبر (صلّی اللّه علیه وآله وسلم) فرمود که: «هرگاه مؤمنی بدون عذر شرعی، دروغ بگوید، هفتاد هزار فرشته بر او لعنت می کنند. و از دل او تعفّن و گندی بلند می شود و می رود تا به عرش می رسد. و خدای تعالی به سبب آن دروغ، گناه هفتاد زنا بر او می نویسد، که آسان ترین آنها زنائی باشد که با مادر خود کرده باشد.» و از آن سرور پرسیدند که: «آیا ممکن است مؤمن، ترسو باشد؟ فرمودند: بلی. عرض کردند: ممکن است مومن بخیل باشد؟ فرمود: بلی. عرض شد که: ممکن است مومن دروغ گو باشد؟ فرمود: نه و فرمود که: دروغ، رزق و روزی آدمی را کم می کند.»و نیز از آن بزرگوار روایت شده است که: «وای بر کسی که سخن گوید به دروغ، تا حاضران را بخنداند. وای بر او وای بر او وای بر او.» و فرمود: «گویا مردی به نزد من آمد و گفت: برخیز. برخاستم با او روانه شدم تا رسیدم به دو نفر، یکی نشسته بود و دیگری ایستاده، در دست او قلابی از آهن بود آن را فرو می برد به یک طرف سر او و می کشید تا به شانه او می رسید، بعد از آن بیرون می آورد به طرفی دیگر فرو می برد. من گفتم این چه عمل است؟ گفت: این مرد نشسته مردی است دروغ گو، که به این نحو در قبر، عذاب می شود تا روز قیامت.» و فرمود: «شما را خبر دهم به بزرگ ترین گناهان کبیره، و آن شرک به خدا، و آزردن والدین، و دروغ است.» و حضرت امیرالمؤمنین (علیه السّلام) فرمود که: «بنده ای مزّه ایمان را نمی یابد تا دروغ را ترک کند، خواه دروغ از روی شوخی و هزل باشد یا از جدّ.»و حضرت امام محمد باقر (علیه السّلام) فرمود که: «خدای تعالی برای بدی، قفل هایی را قرار داده است، کلید این قفل ها شراب است، و دروغ بدتر است از شراب.» و فرمود که: «دروغ، خراب کننده بنای ایمان است.» و از حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) روایت شده است که: «تمام اعمال زشت در خانه ای است و کلید آن خانه دروغ است» و مخفی نماند که: بدترین انواع دروغ، دروغ بر خدا و رسول و ائمه (علیهم السّلام) است، یعنی: کسی مساله ای گوید که: مطابق با واقع نباشد، یا حدیثی دروغ نقل کند و امثال این ها. و همین قدر در مذمت دروغ بر ایشان کافی است که: «روزه را باطل می کند.» و باعث وجوب قضا و کفاره می شود بنابر اقوی، همچنان که در کتب فقهیه نوشته شده است.
تجویز دروغ
و مخفی نماند که در چند جا، دروغ را تجویز کرده اند:
← در قتل و شرف و حیثیت
توریه کردن و بدان که: در هر مقامی که دروغ گفتن حسب شرع رواست، تا توانی در آن، دروغ صریح مگوی، بلکه توریه کن. یعنی: سخنی بگوی که ظاهر معنی آن راست باشد، اگر چه آنچه را شنونده از آن می فهمد دروغ بوده باشد، تا نفس عادت به دروغ نکند. مثل اینکه: بعد از آنکه ظالمی از مکان کسی سؤال کند، بگو: خدا بهتر می داند که کجاست. یا عالم الغیب خداست. یا بگو: سراغ او را از مسجد بگیر درصورتی که می دانی در مسجد نیست.و اگر از گناهی که از تو صادر شده استفسار کنند، بگو: خدا نخواسته باشد یا نخواسته است که من چنین عملی کنم. یا بگو: استغفر اللّه. یا پناه به خدا اگر چنین کاری کرده باشم. یا اگر سخنی در حق کسی گفته باشی و خواهی به انکار، رفع ملال او را کنی، بگو: احترام تو از آن بیشتر است که چنین شخصی بتواند سخنی در حق تو بگوید و امثال این ها.و آنچه متعارف است که می گویند: صد مرتبه فلان سخن را به تو گفتم، یا هزار مرتبه فلان عمل را از تو دیدم، یا پنجاه مرتبه به خانه تو آمدم درحالی که این عدد متحقق نشده این دروغ نیست و گناهی بر آن نیست، زیرا: این از بابت مبالغه و تاکید است، نه قصد این عدد به خصوص، به شرط آنکه امر مکرّر واقع شده باشد.و همچنین جایز است انواع «مجازات» جمع «مجاز» است، به معنای کلمه ای که در غیر معنی حقیقی خود استعمال شود. و آن معنی از جهتی شباهت به معنی اصلی داشته باشد. و «استعارات» جمع «استعاره» است. یعنی استعمال کلمه ای در غیر معنی حقیقی خودش به صورت عاریه، یا آوردن یکی از دو طرف تشبیه (مشبه یا مشبه به) در کلام و در به زبان نیاوردن طرف دیگر. و تشبیهات، که مراد از آنها حقیقت آنها نیست.
دروغ های حرام
...
نَفَق، ایجاد سوراخى در زمین است که راه رهایى داشته باشد -همانند سوراخ موش -
منافقان، گرفتار دروغگویی مداوم:۱. وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ.
بقره/سوره۲، آیه۸.    
دروغگویی مستمرّ منافقان، سبب گرفتارى آنان به عذاب دردناک الهى:وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ.
بقره/سوره۲، آیه۸.    
دروغگویى منافقان، موجب بیماردلی آنان:وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ.
بقره/سوره۲، آیه۸.    
...
دروغ مصلحت آمیز، دروغی که با هدف نیل به یک مصلحت انجام می گیرد. قبح دروغ در اخلاق و فقه، با دلیل عقلی و نقلی اثبات می شود. بیشتر دانشمندان شیعی بر این باورند که قبح دروغ ذاتی نیست. آنها با استناد به ادله ی عقلی و نیز روایات حکم کرده اند که بنا بر مصلحت، دروغ گویی جایز و گاه لازم است.
با تأمل در ادله ی مجوّز دروغ مصلحت آمیز می توان دریافت که مقصود از مصلحت در دروغ مصلحت آمیز، مطلق مصلحت نیست، بلکه، ضرورت غیر قابل اجتناب و یا مصلحت روابط انسان هاست.
آنچه با بررسی روایات و کتب فقهی و اخلاقی علمای اسلامی به دست می آید، این است که عنوان «دروغ مصلحت آمیز» به این صورت ترکیبی، در لسان شرع و در کلام علمای اخلاق و فقهاء متقدم وارد نشده است. بلکه در این منابع دروغگویی به خاطر برخی مصالح جایز شمرده شده است. بنابراین، عنوان «دروغ مصلحت آمیز»، چیزی است که در عرف مردم جعل و رایج شده است.
قَسَم دروغ سوگندی است که به دروغ برای تأکید بر درستی انجام شدن یا نشدن کاری در گذشته مطرح می شود. این قَسم از گناهان کبیره است و کفاره ندارد. در قرآن کریم شیطان، منافقان و مشرکان از جمله کسانی معرفی شده اند که قسم دروغ خورده اند. برای نجات جان یا مال مسلمان قسم دروغ خوردن جایز است.
قسم به معنای سوگند است و به کلامی گفته می شود که تأکید می کند خبری یا سخنی صحیح است و در آن هیچ اشتباه و خطایی وجود ندارد. دروغ نیز به معنای سخن نادرست و خلاف واقعیت و حقیقت است که از گناهان کبیره شمرده می شود. قسم به سه معنای تاکید، قسم دادن دیگران برای انجام کاری و همچنین قسم برای تعهد یا عقد به کار می رود که قسم دروغ فقط در معنای اول یعنی قسم تأکیدی معنا دارد: قسم تاکیدی، به معنای تأکید بر درستی انجام شدن یا نشدن کاری در گذشته، حال یا آینده است. این قسم در بین عامه مردم متداول است و مردم برای تأکید بر صحیح بودن سخن خود از این نوع قسم استفاده می کنند. مانند «به خدا من دیروز خانه نبودم» یا اینکه «به خدا من دیروز خانه بودم» و... در این نوع قسم دروغ معنا پیدا می کند. بنابراین قسم دروغ به معنای تأکید بر درست بودن چیزی است که حقیقت و واقعیت ندارد و به طور کلی دورغ است. مثلا شخصی که در محل خاصی نبوده، قسم می خورد که در آن محل بوده است. این نوع قسم از گناهان کبیره است اما کفاره ندارد. این نوع قسم در دادگاه ها نیز به کار می رود، بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران هر کسی در دادگاه قسم دروغ بخورد محکوم به یک الی سه سال حکم تأدیبی خواهد شد.
برخی معتقدند در قسم دروغ دو گناه وجود دارد. یکی از آن ها دروغ است که از گناهان کبیره می باشد و دیگری قسم غیر واقعی به یک امر مقدس مانند خداوند است. بنابراین گناه قسم دروغ، در واقع دو برابر و معادل دو گناه کبیره است. در وصیت های حضرت رسول(ص) به امام علی(ع) آمده است که خداوند به کسی که به نام او قسم دروغ می خورد، رحم نمی کند. در روایت دیگری قسم دروغ خوردن به معنای جنگ با خداوند مطرح شده است. بر اساس روایات قسم دروغ باعث فقر و تنگدستی انسان، عقیم شدن، قطع رحم و خالی شدن شهرها می شود.

دروغ در دانشنامه ویکی پدیا

دروغ
دروغ ادعای باطلی است که گوینده، عمداً آن را به عنوان حقیقت بیان می کند. دروغ گویی معمولاً به منظور کلاه برداری یا فریب یا جلوگیری از وضعیتی که برای دروغگو نامطلوب است، رخ می دهد. دروغ می تواند باعث بی اعتمادی شود.
چوپان دروغگو
پینوکیو
از نخستین سنگ نوشته های موجود، زشتیِ دروغ برای مردم گوشزد شده و همچنین در آثار مکتوب کهن فارسی از اهورامزدا خواسته می شود که «ما را از دروج (دروغ) دور بدار». بنابراین اخلاق ایرانی از آغاز با این پدیده در مبارزه بوده است چندان که آن را به «دیو دروغ» تشبیه کرده اند. برای مثال در کلیله و دمنه، همچنین در قابوسنامه، کیمیای سعادت و اخلاق ناصری بر این موضوع بسیار تأکید شده است.
دروغ از گناهان کبیره در اسلام محسوب می گردد. در روایتی از معصوم گناهان بزرگی چون دزدی و زنا ذکر شده که ممکن است مؤمن در حالتی دچار آن گردد (و توبه کند)، اما دروغ گویی با مسلمانی قابل جمع نیست.
دروغ
دروغ اول آوریل
شگرد دروغ بزرگ
یک مشت دروغ
«دروغ» (انگلیسی: The Lie) یک فیلم صامت آمریکایی در سبک جنگی و رمانتیک است که در سال ۱۹۱۲ منتشر شد.
«دروغ» (انگلیسی: The Lie) یک فیلم به کارگردانی آلن دوان است که در سال ۱۹۱۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به پالین بوش، لان چینی، و جیمز نیل اشاره کرد.
۶ ژانویه ۱۹۱۴ (۱۹۱۴-01-۰۶)
دروغ (انگلیسی: The Lie) فیلمی است که در سال ۱۹۱۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به السی فرگوسن و چارلز ساتن اشاره کرد.
«دروغ» (انگلیسی: The Liar (1961 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۶۱ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ورنر شوماخر اشاره کرد.
روز دروغ آوریل در بسیاری از کشورها به عنوان یک روز ویژه با گفتن دروغ هایی به شوخی در ۱ آوریل گرامی داشته می شود.
تلویزیون هلند در دهه ۱۹۵۰ خبر واژگونی برج پیزا را پخش کرد.
درخت های ماکارونی: بی بی سی یک برنامه پانوراما در ۱۹۵۷ پخش کرد که درخت های ماکارونی را در سوئیس نشان می داد. بی بی سی اعلام کرد که سوسک های ماکارونی که محصولات را از بین می بردند قلع و قمع شدند. بسیاری از مردم با بی بی سی تماس گرفتند و پرسیدند که چگونه درخت های ماکارونی را کشت می کنند. این واقعه در حقیقت در شهر سنت آلبنز انگلیس فیلمبرداری شده بود. .
دروغ هایی مبنی بر بیرون آمدن از خانه: در ۱۹۸۵ روزنامه لوس آنجلس ویکلی خبری را در روز دروغ آوریل چاپ کرد که بسیاری از مردم توسط آن فریفته شدند.
کرموکس: در ۱۹۸۴ اولین شوخی آنلاین یک پیامی را منتشر کرد که یوزنت در شوروی برای کاربران در دسترس است.
آلاباما عدد پی را تغییر می دهد: روزنامه New Mexicans for Science and Reason در آوریل ۱۹۹۸ مقاله ای را چاپ کرد که توسط فیزیکدانی به نام مارک بوسلوگ نوشته شده و در آن آمده بود که قوه مقننه آلاباما رأی داد که ثابت پی تغییر کرده است. این واقعه ظاهراً اولین بار در داستانی به نام غریبه ای در سرزمین غریب (Stranger in a Strange Land) تألیف رابرت هاینلاین آمده است.
ترور بیل گیتس: در ۲۰۰۳ خیلی از وبسایت های کره شمالی و چینی اظهار کردند که سی ان ان خبر داد که بیل گیتس مؤسس مایکروسافت در نتیجه ۱٫۵٪ افت در بورس سهام چین ترور شد. (به هر حال CNN در چین تحریم شد)
آب در مریخ: در ۲۰۰۵ یک خبر در وبسایت رسمی ناسا پخش شد که آب را در مریخ نشان می داد. این تصاویر در حقیقت یک لیوان آب بر روی شکلاتی با نام مارس (Mars Candy Bar) بود که به معنی مریخ است.
پری مرده: در ۲۰۰۷ یک دروغ ساز در وبگاهش تصاویری را منتشر کرد که جسد یک موجود ناشناخته ۸ اینچی را نشان می داد که گفته می شد یک پری مومیایی شده است. او سرانجام پری را در eBay به قیمت ۲۸۰ یورو فروخت!
شبکه تلویزیونی بی بی سی در سال ۲۰۰۸ گزارشی از کشف نوعی پنگوئن پرنده در قطب جنوب را پخش کرد. در این گزارش یک فیلم تلویزیونی از پنگوئن ها و پرواز آن ها تا جنگل های آمازون نیز پخش شد.
زمان استاندارد: در کشورهای مختلف این شوخی آورده شده است که می گوید سیستم زمان به نوعی تغییر خواهد کرد که در آن، واحد زمان بر اساس توان هایی از ۱۰ ذکر می شوند.
کنترل Gmail با حرکات بدن: گوگل در اول آوریل ۲۰۱۱ امکان جدیدی را در سرویس ایمیل خود معرفی کرد که به کمک آن و بدون استفاده از موشواره و صفحه کلید، کاربران به کمک وب کم می توانند به مدیریت رایانامه خود بپردازند و نامه های خود را بررسی کنند.
Google nose: شرکت گوگل در ۱ آوریل ۲۰۱۳ امکان جدیدی را تحت عنوان google nose منتشر کرد، در واقع قرار بود گوگل nose هر بویی را توسط تلفن همراه و رایانه ایجاد کند و کاربران قادر به بوییدن آن باشند!.
لاوروف وزیر خارجه روسیه در طی مذاکرات هسته ای با ایران (۲۰۱۵) در لوزان سویس، خبر از توافق کلی داد که خبرگزاری ها آن را دروغ اول آوریل نامیدند.
«از طرف دولت روسیه به هر خارجی که با یک دختر روس ازدواج کند ۱۵ هزار دلار آمریکا و تابعیت روسیه داده می شود.» دروغ اول آوریل ۲۰۱۶ بود که رسانه ها و کاربران زیادی را سرکار گذاشت.
در ۱ آوریل ۲۰۱۸ ویدئویی در اینترنت دست به دست شد که در آن ادعا شد که شرکت سوپرسل در حال طراحی قابلیت بازی کردن کلش آو کلنز با ذهن است.
در برخی از کشورها (از جمله بریتانیا، اتریش، نیوزیلند و زیمبابوه) دروغ گویی در این روز از صبح تا شب ادامه پیدا می کند و شخصی که قبل از شب، حقیقت را فاش کند یا شخصی که این دروغ را باور کند احمق آوریل (April Fool) لقب می گیرد. اما در مناطق دیگر تا پایان ظهر ادامه دارد.
گمانه زنی های مختلفی در مورد ریشهٔ این رسم مطرح است. یکی از معروفترین آن ها پیدایش دروغ آوریل را به اقدام شارل نهم پادشاه فرانسه در سال ۱۵۶۴ نسبت می دهد که در هنگام اصلاح تقویم گریگوری جشن های سال نو را از اول آوریل به اول ژانویه منتقل کرد. پس از آن مخالفان این تغییر همچنان در روز اول آوریل به دید و بازدید عید می رفتند دوستان و آشنایان شان این افراد را که بر برگزاری عید در روز اول آوریل اصرار داشتند، دست انداخته و سرِ کار گذاشته و آن ها را «احمق های آوریل» می نامیدند.
بیش از شصت سال است که در ایران، شوخی سیزده نوروز از سوی چند روزنامه نگار ایرانی رواج پیدا کرده است. آغاز ماه آوریل یک روز پیش از سیزده نوروز می باشد و این هم زمانی دست آویزی شد که درسیزده نوروز که ویژه جشن، شادی و نیایش برای باران و باروری زمین است، زیر نام شوخی سیزده با مردم و دیگر رسانه ها شوخی کنند.
دروغ اول آوریل رسم شوخی دروغ آمیز رایج در برخی از کشورهاست؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
دروغ اول آوریل (فیلم ۱۹۶۴)
دروغ اول آوریل (فیلم ۱۹۸۶)
دروغ اول آوریل (فیلم ۲۰۰۷)
دروغ اول آوریل (فیلم ۲۰۰۸)
دروغ اول آوریل (فیلم ۲۰۱۰)
«دروغ اول آوریل» (انگلیسی: April Fool (1964 film)) یک فیلم است.
«دروغ اول آوریل» (انگلیسی: April Fool's Day (1986 film)) فیلمی در ژانر ترسناک، اسلشر، و مرموز به کارگردانی فرد والتون است که در سال ۱۹۸۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به دبورا فورمن، گریفین اونیل، و توماس ویلسون اشاره کرد.
۲۸ مارس ۱۹۸۶ (۱۹۸۶-03-۲۸) (US)
«دروغ اول آوریل» (انگلیسی: April Fools (2007 film)) فیلمی در ژانر ترسناک و اسلشر است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به دایا وایدیا اشاره کرد.
۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-09-۱۱) (United States)
سیارک ۲۶۹۵۵ (به انگلیسی: 26955 Lie، نامگذاری:1997MR1) بیست و شش هزار و نهصد و پنجاه و پنجمین سیارک کشف شده است که در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ کشف شد.
اختراع دروغ (به انگلیسی: The Invention of Lying) یک فیلم کمدی رمانتیک است که دنیایی بدون دروغ را به تصویر می کشد که در آن، نقش اصلی فیلم یعنی ریکی جرویس تحت فشار شرایط زندگی، دروغ را اختراع می کند. این که فیلم توسط ریکی جرویس و ماتئو روبینسون نوشته و کارگردانی شده، در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۹ به نمایش درآمد. اختراع دروغ محصول مشترک کمپانی های آمریکایی وارنر بروس، یونیورسال پیکچرز، فوکوس و کمپانی انگلیسی فیچرز است. آهنگساز موسیقی این فیلم تیم اتاک می باشد.
ایستگاه پایانی دروغ یک مستند تلویزیونی ۲ قسمتی ساختهٔ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ در بخش های مختلف اخبار از شبکه های یک، دو و خبر پخش شد. در این مستند پیرامون نفوذ سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی پیرامون روح الله زم (مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز) مطرح شد.؛ به نحوی که حتی متن پست های آمدنیوز از طرف مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی تنظیم می شده است.
روح الله زم
آمدنیوز
پس از پخش این مستند باشگاه خبرنگاران جوان از ریزش اعضای کانال آمد نیوز خبر داده و میزان ریزش اعضای این گروه طی ۳ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ را نیم میلیون نفر گزارش کرد.
پخش این مستند واکنش های فراوانی در داخل و خارج از کشور داشت، از جمله حسام الدین آشنا، مشاور وقت رئیس جمهور در توئیتر خود در این باره نوشت: «نیما تو که تور می گرفتی همه عمر؛ دیدی که چگونه تور نیما بگرفت»
زم پس از پخش این مستند با انتشار ویدئویی که ادعا شد تاریخ ضبط آن ۲ ماه پیش از پخش مستند است، اعلام کرد از پیش همه چیز را می دانسته و از نقشه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داشته. سایت تابناک با تحلیل ویدیوی منتشر شده توسط زم، با اشاره به تفاوت نورپردازی و چیدمان میز و وضعیت روانشناسی روح الله زم مقابل دوربین، ادعای وی را تکذیب و ویدیوی او را ساخته شده پس از انتشار مستند وزارت اطلاعات اعلام می کند. همچنین امیرعباس فخرآور نیز در واکنش به انتشار این مستند بر خلاف ادعای روح الله زم گفت:دفعه اول نبود که جمهوری اسلامی، رسانه های ما را زده بود؛ قبلاً هم در مقاطع مختلف این کار را کرده بود.
باران دروغ(White Lie)باران دروغ نام انتخابی شبکه فارسی ۱ برای این سریال است. نام اصلی این سریال «دروغ مصلحتی» می باشد. نام سریال درام کره ای می باشد که در سال ۲۰۰۸ ساخته شده است.
شین ایون کیونگ در نقش سئو ایون یانگ
یون های کیونگ در نقش سئو بو یانگ (خواهر)
ان سوک هوان در نقش سئو هو گو (پدر)
کیم های اک در نقش نا جین سون (مادر)
خشکسالی و دروغ نمایشی از محمد یعقوبی است که فیلمی نیز به همین نام توسط پدرام علیزاده از آن ساخته شده است.
نگاهی به بازیگری در نمایش «خشکسالی و دروغ» نوشته و کارگردانی محمد یعقوبی در سایت ایران تئاتر
این نمایش تاکنون سه بار در تهران به کارگردانی محمد یعقوبی در تئاتر شهر (شهریور ۸۸) و تماشاخانه ایرانشهر (آذر و دی ۹۰) و در فرهنگ سرای نیاوران (فروردین تا خرداد ۹۳) بر روی صحنه رفته است. نمایش خشکسالی و دروغ در بخش چشم انداز بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، جشنواره «شب های سفید» آلمان در شهر مولهایم و ۱۶امین جشنواره تئاتر آدانا نیز اجرا شده است. نخستین اجرای این نمایش بدون پوستر و بروشور آغاز شد.
موسیقی این نمایش را بهرنگ بقایی ساخته است. این نمایش در اجرای سال ۱۳۸۸ به عباس جوانمرد و در اجرای سال ۱۳۹۰ به حمید سمندریان تقدیم شد.
اجرای دوم این نمایش پنج شنبه ۲۴ آذر پس از ۳ هفته اجرا توقیف شد ولی پس از اعمال تغییرات گسترده توسط یعقوبی اجرای آن ۲ دی از سر گرفته شد.
دُروگ دیو یا دُروج دیو یا دروغ دیو در اسطوره های زرتشتی و ایرانی سهمگین ترین دیوی است که انسان را گرفتار چنگال خویش می کند. این دیو و پیروانش، بخش بزرگی از سپاه اهریمن هستند.
یاحقی، محمد جعفر. فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی. تهران: نشر سروش، ۱۳۶۹
دانشنامه ایرانیکا، مدخل druj
دروگ دیو باعث زیان و آزار مردم می شود و سرانجام از امشاسپند اردی بهشت شکست می خورد. در اوستا دروگ بسیار زورمند توصیف شده که تباه کنندهٔ زندگی و نابودکنندهٔ جهان مادی است.
پیروان این دیو دُروگوَن نامیده می شوند. آنان دیوپرستند و آفرینش جهان را به اهریمن نسبت می دهند. نسبت دادن آفرینش در آیین زرتشت بدترین گناه و کفر ورزیدن به اهورامزداست. پست ترین قسمت دوزخ، جایگاه دروگ دیو و پیروانش است. در برابر آن ها اَشَوَن ها هستند که پیروان اشه وهیشته به شمار می روند.
د مثل دوستی د مثل دروغ
د مثل دوستی د مثل دروغ فیلمی نویسندگی و کارگردانی پاتریک کونگ ۲۰۰۸ محصول هنگ کنگ است. از بازیگران آن میتوان به الکس فانگ ، استفی تانگ و آلیس تانگ اشاره کرد .
بهترین فیلم اصلی آهنگ (اندرو چو نیش Jie های کاری مولیس Kary Ng)
آلیس تانگ در نقش کی کی
آلکس فونگ در نقش آه کیونگ
لیلا تانگ در نقش آه من
عشق و یک دروغ نام یک کتاب ادبی است که توسط مارگارت وست (زاده ۱۹۲۱)، نویسندهٔ اهل ایالات متحده آمریکا نوشته شده است.
http://www.lib.ir/book/49431196/عشق-و-یک-دروغ/. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
http://www.iketab.com/books.php?Module=SMMPBBooks&SMMOp=BookDB&SMM_CMD=&BookId=100272. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
سیسیلی (Sicily Watson) و کتی دو دختر از طبقه متوسط و فروشنده، با پس انداز حقوق خود برای تعطیلات به یک هتل گران قیمت ساحلی می روند. راجر بوکانانِ (Roger Buchanan) ثروتمند نیز برای درمان ذات الریه به همراه برادر و زن برادرش به این هتل آمده اند. راجر با شنیدن نظرات غیرمحترمانه سیسیلی در مورد خودش و زن برادرش نظرش نسبت به این دختر جوان جلب می شود. این آغاز آشنایی و به وجود آمدن عشقی عمیق بین این دو می شود، عشقی که با برملا شدن یک دروغ به نفرت سیسیلی تبدیل می شود و این دو از هم جدا می شوند. غافل از ینکه سرنوشت دوباره آنها را سر راه هم قرار خواهد داد اما این بار با وضعیتی متفاوت …
یک مشت دروغ یا مجموعه دروغ ها (به انگلیسی: Body of Lies) یک فیلم آمریکائیست که بر اساس رمانی به همین نام توسط دیوید ایگناتیوس نگاشته شده است. این فیلم در ارتباط با تروریسم ساخته شده است و موضوع فیلم نسبت به رمان دارای اضافاتی است. این فیلم داستان یک مأمورسی آی ای به نام راجر فریس که در جستجوی یافتن یکی از سران القاعده راهی اردن می شود.
لئوناردو دی کاپریو در نقش راجر فریس، مأمور سی آی ای که به اردن فرستاده می شود. دی کاپریو برای بازی در فیلم تمایل زیادی داشت. چون آن را در راستای فیلم هایی چون سه روز کندر(۱۹۷۵) و اختلاف منظر(۱۹۷۴) می دید.
راسل کرو در نقش اد هافمن، که با فریس همکاری می کند. کرو برای بازی در این فیلم و تناسب نقش با ویژگی های شخصی اش ۱۵ کیلوگرم (۳۰ پوند) وزن کم کرد.
مارک استرانگ در نقش رئیس حفاظت اطلاعات اردن ایفای نقش می کند. وی بازی در این فیلم را به خاطر بازی خوبش در سیریانا و الیور توئیست به دست آورد.
گل شیفته فراهانی، در فیلم نقش پرستاری به نام «عایشه» را بازی می کند. او در تیزر فیلم بدون حجاب دیده می شود گرچه سعی شده است حضور وی در فیلم بر طبق موازین حقوقی ایران بوده باشد. در حالیکه گل شیفته فراهانی قصد داشت تا برای بررسی پیشنهاد دیگری از سینمای هالیوود، ایران را ترک کند، با حکم ممانعت خروج از کشور روبرو شد. نخستین پوستر رسمی فیلم «یک مشت دروغ» که از سوی کمپانی برادران وارنر منتشر شد، نام گلشیفته فراهانی در فهرست بازیگران فیلم در مقام چهارم و به عنوان نخستین بازیگر زن فیلم به چشم می خورد. لئوناردو دی کاپریو، راسل کرو و مارک استرانگ، بازیگرانی هستند که نام هایشان پیش از فراهانی در پوستر فیلم قرار دارد.
کتاب:دیوید ایگناتیوس
کارگردان این فیلم ریدلی اسکات است و بازیگرانی چون لئوناردو دی کاپریو و راسل کرو در آن بازی کرده اند. در این فیلم گل شیفته فراهانی نیز بازی کرده است. فیلم به علت خشونت زیاد و برخی صحنه های شکنجه درجه R گرفته است. شعار فیلم (Tagline) "به هیچ کس اطمینان نکن، همه را فریب بده" می باشد.
این فیلم در بخش خارج از رقابت جشنواره شصت و پنجم ونیز در ماه سپتامبر ۲۰۰۸ به نمایش درآمد. این فیلم در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ برابر با ۱۹ مهر ۱۳۸۷ طبق برنامه به روی پرده سینماهای جهان رفت. این فیلم برای نمایش در تلویزیون نیز خریداری شده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های دروغ

دروغ یا ناراستی گرایش به سمت غیر حقیقت است.
• « بدترین گفتار، سخن دروغ است که چراغ آن بی فروغ است.» ، نهج البلاغه، خطبه، ۸۴ -> علی بن ابی طالب
• «دروغ گفتن دلیل آشکار جبن است.» ژان شاردن
• «دروغ سنگ است و نمی تواند بدون تکیه بر دروغی دیگر سرپا بایستد. یک بار دروغ گفتن کار بس آسانی است ولی بسیار دشوار است که کسی فقط یکبار دروغ بگوید.» فوللر
• «ظالمانه ترین دروغ ها در خاموشی اظهار می شود.» ر. ل. استیونسن

ارتباط محتوایی با دروغ

دروغ در جدول کلمات

دروغ
کذب
دروغ آذری
یالان
دروغ باور نکردنی
شاخدار
دروغ ترکی
یالان
دروغ گفتن
دجل
دروغ نیست
همکاری, راست
به فرمایش امام باقر (ع): دروغ ویران کننده••• است
ایمان
سخن دروغ و ناحق
ناراست
سخنان دروغ گفتن
بافتن

معنی دروغ به انگلیسی

fiction (اسم)
داستان ، بهانه ، خیال ، اختراع ، دروغ ، وهم ، افسانه ، جعل ، قصه
false (اسم)
دروغ ، کذب
equivocation (اسم)
ابهام ، طفره ، دروغ
fable (اسم)
داستان ، حکایت اخلاقی ، دروغ ، افسانه ، موضوع
lie (اسم)
وضع ، دروغ ، چگونگی ، افتادن ، کذب ، خلاف
fib (اسم)
ضربت ، ضرب ، دروغ ، دروغ در چیز جزئی
bung (اسم)
کیسه ، در پوش ، چوب پنبه بشکه ، دریچه مجرا ، دروغ
falsehood (اسم)
دروغ ، کذب ، سخن دروغ
untruth (اسم)
خیانت ، دروغ ، کذب ، ناراستی ، خلاف حقیقت
pseud- (پیشوند)
ساختگی ، دروغ ، کاذب
pseudo- (پیشوند)
ساختگی ، دروغ ، کاذب

معنی کلمه دروغ به عربی

دروغ
اکذوبة , باطل , خرافة , غير صحيح , قصة , کذب
نطاط
بث الأکاذيب
اکذوبة
ابن عرس , اکذوبة
کذب
حنث

دروغ را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی دروغ

علی اکبر ٢٢:٣٠ - ١٣٩٥/٠٩/٢٧
این واژه در سنسکریت: دوروکتَ dur-ukta. دور= سخن، واژه، کلام + اوکتَ ukta تباه ـ نابود ـ فاسد کننده؛ در پارسی باستان: دْرَئوگَ= dra-ug-a؛ در اوستایی: دْرَئُغَ= dra-oq-a، دْروج dr-uj، دریژ dr-iž و در پهلوی: دْرُغ droq، دْرُگ drog، دْرُش droŝ، دْروج druj، دْرُو drov، دْرو dru، دْرُژ drož، دْروژ druž و دْروخ drux بوده است.
|

حسن عقبایی ٠٢:٤٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٦
دونگ با فتحه بر روی دال و واو
|

یاسین ٠٨:٥٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٥
چاخان
|

پیشنهاد شما درباره معنی دروغنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

منصور رخشانی > بازیگر رزمی کار فیلم معبدشائولین
منصور رخشانی > امیدوار کردن
منصور رخشانی > دیوی در شاهنامه که با رستم جنگید
منصور رخشانی > نیم تنه آستین
ah.banaei@hotmail > faster parent
مریم عبادتیان > Queens peace
وانیا > لغزید
محدثه فرومدی > dendritic

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دروغ عشق   • اس ام اس دروغ   • دروغ شعر   • داستان دروغ   • دروغ گو   • متن دروغ   • دروغ چیست   • معنی دروغ   • مفهوم دروغ   • تعریف دروغ   • معرفی دروغ   • دروغ یعنی چی   • دروغ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دروغ
کلمه : دروغ
اشتباه تایپی : nv,y
آوا : doruq
نقش : اسم
عکس دروغ : در گوگل


آیا معنی دروغ مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )