برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1352 100 1

دریافتن


مترادف دریافتن: اخذ، ادراک، درک کردن، فهم، فهمیدن، گرفتن

معنی دریافتن در لغت نامه دهخدا

دریافتن. [ دَرْ ت َ ] (مص مرکب ) یافتن به تحقیق کردن و وارسیدن. (آنندراج ). واقف شدن و دانستن و مطلع شدن. (ناظم الاطباء).دانستن. درایت. تفهم. فهمیدن. فهم کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ملتفت شدن. درک کردن. فهم کردن. ایباه.تفهم. تلقن. توجس. خشفة. (از منتهی الارب ). ذبارة. زکن. شأن. شرح. فطانة. فطنة. فقه. (دهار) (تاج المصادر بیهقی ). فهم. (دهار). لحن. (تاج المصادر بیهقی ). معقول. (دهار) (تاج المصادر بیهقی ). وقف. (ترجمان القرآن جرجانی ) : اندر آن حکمتی است ایزدی...مر خلق روی زمین را که درک مردمان از دریافتن آن عاجز است. (تاریخ بیهقی ). خداوند سلطان آن فرمود درباب من بنده ٔ یگانه ٔ مخلص بی خیانت که از بزرگی وی سزید و من دانم که تو این دریافته باشی. (تاریخ بیهقی ).
بدین معنی آن شاه را خواست جفت
همان نیز دریافت جم کو چه گفت.
اسدی.
بدین در مراد جم آن ماه بود
همان ماه معنیش دریافت زود.
اسدی.
زمانه بسی پند دادت ولیکن
تو درمی نیابی زبان زمانه.
ناصرخسرو.
خطاب از حق بجز تو نیست با کس
اگر دریایی این معنی ترا بس.
ناصرخسرو.
این گره از زبان من بردار تا با قوم فرعون که سخن گویم دریابند. (قصص الانبیاء ص 97). قارون آن را [ رقعه ٔ یوشع را ] بدید چون زیرک بود دریافت و بدانست و رقعه ٔ طالوت نیز بستاند. (قصص الانبیاء ص 115). در این دو آیه نکته ای است سخت نیکو چنانکه کم مفسری دریابد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 6). نسب افریدون بدین نسابت که یادکرده آمد بیشترین نسابه و اصحاب تواریخ درنیافته اندالا کسانی که متبحرند. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 11).قباد دریافت که چنان است که انوشروان میگوید. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 87).
دریابد اگر به دل کنی فکرت
بشناسد اگر کنی به چشم ایما.
مسعودسعد.
عقل کمال ترا درآنچه گمان برد
گشت که دریابد ای عجب نتوانست.
مسعودسعد.
ایشان درنیافتند که او بدان اشارت چه می گوید. (مجمل التواریخ و القصص ). رسول هندوان او را هدیه های بسیار آورده بود تبع اندر آن ظرایفها خیره مانده بود و گفت این همه از هندوستان خیزد! رسول دریافت و به تیزبینی گفت از زمین چین آورندبیشتر. (مجمل التواریخ و القصص ).
به جوی ...

معنی دریافتن به فارسی

دریافتن
رسیده بچیزی، پی بردن به امری، فهمیدن، رهانیده
یافتن به تحقق کردن و وا رسیدن فهمیدن و شناختن .
احساس طعم و مزه غذا کردن
( مصدر ) ۱ - تلافی کردن جبران کردن . ۲ - دوباره یافتن .
( مصدر ) ادراک شغل رسیدن بکار : [ واجب آن شد که کار دریابم گر نگیرد چو دیگران خوابم ] . ( هفت پیکر ۴۸ )
ادراک شغل بکار رسیدن

معنی دریافتن در فرهنگ فارسی عمید

دریافتن
۱. یافتن.
۲. رسیدن به چیزی.
۳. پی بردن به امری، فهمیدن.
۴. کسی را مدد کردن و از بلا رهانیدن.

دریافتن در جدول کلمات

دریافتن
ادراک
دریافتن | درک
حس
دریافتن | فهمیدن
ادراک

معنی دریافتن به انگلیسی

comprehend (فعل)
فرا گرفتن ، درک کردن ، دریافتن ، فهمیدن
sense (فعل)
دریافتن ، احساس کردن ، دیدن ، فهمیدن ، پی بردن ، حس کردن
discover (فعل)
پیدا کردن ، دریافتن ، کشف کردن ، یافتن ، پی بردن ، مکشوف ساختن ، من کشف کردم
realize (فعل)
واقعی کردن ، درک کردن ، دریافتن ، نقد کردن ، فهمیدن ، تحقق یافتن ، پی بردن ، تحقق بخشیدن ، قوه اوردن
apperceive (فعل)
درک کردن ، مشاهده کردن ، دریافتن ، بمعلومات خود افزودن
understand (فعل)
درک کردن ، دریافتن ، رساندن ، فهمیدن ، سردرآوردن از ، ملتفت شدن
perceive (فعل)
درک کردن ، مشاهده کردن ، دریافتن ، دیدن ، فهمیدن ، ملاحظه کردن ، حس کردن
find out (فعل)
دریافتن ، کشف کردن ، پی بردن ، مکشوف کردن
apprehend (فعل)
درک کردن ، دریافتن ، توقیف کردن ، بیم داشتن ، هراسیدن
deduce (فعل)
کم کردن ، دریافتن ، نتیجه گرفتن ، استنباط کردن ، تفریق کردن

معنی کلمه دریافتن به عربی

دریافتن
ادرک , استنتج , افهم , اکتشف , الق القبض عليه

دریافتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی مقیسه
به درون چیزی راه یافتن, راه بردن به درون, گشودن معنا,راه یافتن به درونمایه چیزی, راه گشودن به اندرون چیزی,
علی دوستی نوگورانی
ادراک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه فراست   • خون ترکی   • معنی ادراک دوحرفی   • تک گویی در تئاتر   • دریافتن در حل جدول   • کاسه سر   • مرادریاب   • معنی دریافتن   • مفهوم دریافتن   • تعریف دریافتن   • معرفی دریافتن   • دریافتن چیست   • دریافتن یعنی چی   • دریافتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دریافتن
کلمه : دریافتن
اشتباه تایپی : nvdhtjk
عکس دریافتن : در گوگل

آیا معنی دریافتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )