انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1054 100 1

دستگاه عصبی

دستگاه عصبی در دانشنامه ویکی پدیا

دستگاه عصبی
دستگاه عصبی یا سیستم عصبی (Nervous System) در بدن جانوران به هماهنگی فعالیت های ماهیچه ها می پردازد و بر اعضای گوناگون بدن نظارت می کند و باعث ایجاد و توقّف ورودی های مربوط به حواس مختلف می شود. وظیفه کنترل اعمال بدن بر عهدهٔ دو سامانهٔ عصبی و غده ای درونی می باشد، که از این میان، سامانهٔ عصبی، از یاخته های عصبی و یاخته های کمکی تشکیل شده است.
دستگاه عصبی مرکزی: از مغز و نخاع تشکیل شده است.
دستگاه عصبی محیطی: از ۱۲ جفت رشته های عصبی مغزی و ۳۱ جفت رشته های عصبی نخاع تشکیل شده است که مغز و نخاع را به سایر قسمت های بدن ارتباط می دهند. دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش اصلی حسی و حرکتی است. بخش حسی اطلاعات اندام های حس را به دستگاه عصبی مرکزی هدایت می کند (حس پیکری و حس احشایی)، و بخش حرکتی ارسال پیام عصبی را به اندام های حرکتی بر عهده دارد و خود شامل دو دستگاه مستقل می شود: دستگاه عصبی پیکری و دستگاه عصبی خودمختار.
به این ترتیب دستگاه عصبی، با ساختار و کار ویژه ای که دارد، در جهت ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول ها و اندام های مختلف بدن تمایز و تکامل یافته است. خواص ویژهٔ آن عبارت اند از تأثیرپذیری نسبت به محرک های خارجی، ایجاد یک جریان عصبی که نمایانگر تأثیر محرک است، هدایت جریان عصبی از یک نقطهٔ دستگاه به نقطهٔ دیگر و سرانجام انتقال آن از یک واحد عصبی به یک واحد دیگر.
تقسیم بندی دستگاه عصبی معمولاً بر دو مبنای کالبدشناختی (آناتومیک) و کارکردی صورت می گیرد.
دستگاه عصبی را از دیدگاه کالبدشناختی به دو بخش تقسیم کرده اند، که عبارت اند از:
عکس دستگاه عصبی
رشته های عصبی پاراسمپاتیک در بخش پاراسمپاتیک، همانند بخش سمپاتیک، جسم سلولی نورون پیش گره ای در شاخ پهلویی نخاع قرار گرفته و آکسون آن به نام رشته پیش گره ای وارد گره (گانگلیون) پاراسمپاتیک (بیشتر در نزدیکی یا دیواره اندام واکنشگر) شده و با نورون پس گره ای سیناپس می دهد. آکسون نورون پس گره ای ( رشته پس گره ای) در فاصله کوتاهی پس از ترک گانگلیون به اندام واکنشگر می رسد.
بدین سان در رشته های عصبی پاراسمپاتیک بر خلاف رشته های عصبی سمپاتیک رشته پیش گره ای بسیار بلند و رشته پس گره ای کوتاه می باشد.از آنجا که رشته های عصبی پاراسمپاتیک در ناحیه جمجمه ای - خاجی از نخاع بیرون می آیند، بخش جمجه ای - خاجی نامیده می شوند. در رشته های عصبی پاراسمپاتیک پیام های عصبی (نوروترانسمیتر) تراوش شونده از رشته های پیش گره ای و پس گره ای، استیل کولین است و از این روی رشته های عصبی پاراسمپاتیک را رشته های عصبی کولینرژیک نیز می نامند.
گیرنده های کولینرژیک در نورون پس گره ای اغلب نیکوتینی و در اندام هدف اغلب موسکارینی هستند. استیل کولین پس از رها شدن به سیناپس توسط استیل کولین استراز تخریب می شود تا تحریک پیوسته نباشد.
استیل کولین
دستگاه عصبی پیرامونی یا سامانهٔ عصبی محیطی (PNS) بخشی از دستگاه عصبی است که خارج از مغز و نخاع قرار دارد. دستگاه عصبی پیرامونی به دو بخش سامانه عصبی خودگردان (خودمختار) و سامانه عصبی سوماتیک (ارادی) تقسیم می شود. دستگاه عصبی پیرامونی دربرگیرنده ۱۲ جفت عصب مغزی و ۳۱ جفت عصب نخاعی و گره های عصبی متعدد است.
شبکه گردنی
شبکه بازویی
شبکه کمری
شبکه خاجی
دستگاه عصبی پیرامونی شبکه گسترده ای از رشته های عصبی نخاعی و مغزی است که به مغز و نخاع متصل می باشند. این دستگاه دربرگیرنده سامانه عصبی پیکری (سوماتیک)، سامانه عصبی خودگردان و گیرنده های حسی است که به پردازش تغییرات پیرامون درونی و بیگانه کمک می کنند. این اطلاعات از طریق رشته های عصبی حسی درونی به رشته های عصبی مرکزی گسیل می شود.
سامانه عصبی خودگردان (رشته های عصبی خودمختار سمپاتیک، پاراسمپاتیک و احشایی) کنترل غیرارادی اندام های درونی، رگ ها، ماهیچه های قلبی و ماهیچه های صاف را بر دوش دارند. رشته های عصبی سوماتیک (پیکری) حس و حرکت ارادی پوست، استخوان ها، مفصل ها و ماهیچه های استخوانی را بر عهده دارند.
دستگاه عصبی پیرامونی مسیر ارتباطی بین دستگاه عصبی مرکزی و بقیه بدن می باشد که با تحریکات عصبی فعالیت های بدن را تنظیم می کند.
دستگاه عصبی پیکری(انگلیسی: Somatic nervous system)، بخشی از دستگاه عصبی پیرامونی است که اعصاب موجود در ماهیچه های اسکلتی و همچنین ماهیچه زبان را شامل می شود و باعث حرکت ارادی یا غیرارادی در بدن می گردد. برخی از فعالیت ها در این دستگاه همچون انعکاس های نخاعی، غیرارادی اند. این سامانهٔ عصبی را با علامت اختصاری SoNS نشان می دهند. دستگاه عصبی پیکری از فیبر عصبی آوران و وابران تشکیل شده است.
عصب های جمجمه ای
عصب های نخاعی
عصب های محیطی
۲. برشی از طناب نخاعی ۳. آکسون
دستگاه عصبی پیکری شامل سه بخش اصلی است:
دستگاه عصبی خودگردان (Autonomic nervous system) در برگیرنده آن دسته از نورون های حرکتی است که فعالیت ماهیچه های صاف، تراوش غده ها، تپش قلب و روی هم رفته کنش اندام های درونی را ساماندهی می کنند. این سامانه بطور کلی غیرارادی بوده و بر اندام درونی بدن تأثیر می گذارد.
همه نورون های پیش گره ای
نورون های پس گره ای سمپاتیک از دید کالبدشناسی که به غده های عرق عصب می دهند
نورون های سمپاتیک از دید کالبدشناسی که به رگ های خونی ماهیچه های مخطط رسیده و هنگام تحریک موجب گشودگی رگ ها می شوند.
دستگاه عصبی خودگردان از شمار فراوانی گره های عصبی خودکار و دو نورون حرکتی در هر زنجیره به نام نورون های پیش گره ای و پس گره ای تشکیل شده است. نورون های پیش گره ای، نورون هایی هستند که جسم سلولی آن ها در دستگاه عصبی مرکزی قرار گرفته و آکسون آن ها برای سیناپس با نورون بعدی تا گره عصبی ادامه یافته است.
نورون های پس گره ای، نورون هایی هستند که جسم سلولی آن ها در گره است و آکسون آن ها تا اندام واکنش دهنده، ادامه یافته و پایانه عصبی را تشکیل داده است. در نورون پیش گره ای و پس گره ای در محل گره با یکدیگر سیناپس می یابند. رشته های عصبی حرکتی دستگاه عصبی خودگردان از دو بخش رشته های عصبی پاراسمپاتیک و رشته های عصبی سمپاتیک تشکیل شده است.
بر پایه ماده میانجی آزاد شده می توان دستگاه عصبی خودگردان را به بخش های کولینرژیک و نورآدرنرژیک بخش کرد. نورونهایی که کولینرژیک هستند بر این پایه اند:
دستگاه عصبی سمپاتیک (Sympathetic nervous system یا SNS) بخشی از دستگاه عصبی خودگردان است (در کنار دستگاه پاراسمپاتیک و دستگاه احشایی). دستگاه عصبی سمپاتیک در حالت استرس فعال تر شده، انسان را برای نبرد یا فرار آماده تر می کند؛ البته به صورت همیشگی نیز فعال بوده، در تنظیم سوخت وساز پایهٔ بدن نقش دارد. با افزایش فعالیت سمپاتیک، فشار بحرانی انسداد نیز افزایش می یابد.
داروشناسی کاربردی، دکتر رحمانی، انتشارات جعفری
رشته های عصبی سمپاتیک در بخش سمپاتیک، جسم سلولی نورون پیش گِرِهی(گانگلیون) در گرهِ کناری نخاع قرار گرفته و آکسون آن به نام رشته پیش گرهی پس از برون رفت از نخاع وارد گرهِ سمپاتیک در نزدیکی مهره ها یا نزدیک روده شده، با نورون پس گرهی سیناپس (همایه) می دهد. آکسون نورون پس گِرهی (رشته پس گرهی) به اندام واکنشگر می رود. در رشته های عصبی سمپاتیک رشته پیش گرهی بیشتر کوتاه بوده، رشتهٔ پس گرهی بلند می باشد.
از آنجایی که رشته های عصبی سمپاتیک در ناحیه سینه ای–کمری از نخاع بیرون می آیند، بخش سینه ای–کمری نیز نامیده می شوند. در رشته های عصبی سمپاتیک پیام های عصبی (نوروترانسمیتر) تراوش شونده از رشتهٔ پیش گرهی استیل کولین و از رشته های پس گرهی نوراپی نفرین می باشد (ماده ای که از بخش مرکزی غُدد فوق کلیوی نیز تراوش می شود) و از این روی رشته های عصبی سمپاتیک را رشته های عصبی آدرنرژیک نیز می نامند.
البته استثنائاً از انتهای رشته های سمپاتیک واقع در غده فوق کلیوی و غدد عرق استیل کولین ترشح می شود. البته به هنگام تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک در بخش مرکزی غده فوق کلیوی (مدولا) هورمون های به نام آدرنالین یا نور آدرنالین یه همان (اپینفرین یانور اپی نفرین) را ترشح می کندو این هورمون ها بر روی اندام هایی مانند ماهیچه ها قلب مغز و کبد تأثیر می گذارد و همن طور که در متن فوق خواندیم موجب فراهم آوردن نوعی حالت آماده باش برای بدن است تا شخص بتواند در عوالی مانند:ستیز و گریز دعوایا مسابقات ورزشی آمادگی قبلی را داشته باشد.
دستگاه عصبی مرکزی یا سامانهٔ عصبی مرکزی بزرگترین بخش دستگاه عصبی است و دربرگیرنده مغز و طناب نخاعی است. مغز و طناب نخاعی توسط سازه های استخوانی و غشایی محافظت می شوند. مغز در محفظه درونی جمجمه نگهداری می شود و از مخ، مخچه و ساقه مغز تشکیل می گردد. رشته های عصبی مربوط به سامانهٔ عصبی مرکزی، رشته های عصبی طناب نخاعی و مغزی هستند.
مخ
دستگاه عصبی مرکزی را می توان به دو بخش مراکز زیرین (دربرگیرنده طناب نخاعی و ساقه مغز) و بالایی مغز بخش کرد. مراکز زیرین با مغز از راه رشته های عصبی در پیوند هستند.
دستگاه عصبی مرکزی، به همراه دستگاه عصبی پیرامونی، نقش بنیادینی در کنترل رفتار انسان دارد. دستگاه عصبی مرکزی، پردازش اطلاعات و محاسبه حرکت مناسب در پاسخ به دریافت ورودی را بر عهده دارد.
مغز در داخل کاسه جمجمه جای دارد. داخل مغز (در پیش مغز) مراکز عصبی بالایی جای گرفته اند که وظیفه هماهنگ کردن دستگاه های حسی و حرکتی بدن را بر دوش دارند. ساقه مغز، مکان مراکز عصبی پایینی است.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با دستگاه عصبی

دستگاه عصبی در جدول کلمات

دستگاه عصبی در دو طرف ستون مهره
سنپاتیک
دستگاه عصبی مرکزی که به شکل زنجیری در دو طرف ستون مهره ها قرار دارد
سمپاتیک
بخشی از دستگاه عصبی مرکزی
ساقه مغز
از سلولهای دستگاه عصبی هستند که رشته های عصبی سیستم عصبی محیطی را می پوشانند
شوان

دستگاه عصبی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Aryan > Be afraid
کیومرث > که ویار
سعیده > pluralistic
امین > hypotenuse
که و یار > کهو
Kimiya > Fitting rome
سیدنیشابوری > broke the camels back
افسانه > دست مریزاد

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دستگاه عصبی   • مفهوم دستگاه عصبی   • تعریف دستگاه عصبی   • معرفی دستگاه عصبی   • دستگاه عصبی چیست   • دستگاه عصبی یعنی چی   • دستگاه عصبی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دستگاه عصبی
کلمه : دستگاه عصبی
اشتباه تایپی : nsj'hi uwfd
عکس دستگاه عصبی : در گوگل


آیا معنی دستگاه عصبی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )