انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1101 100 1

دفاع

/defA'/

مترادف دفاع: پدافند، تدافع، مدافعه

متضاد دفاع: تک، حمله

برابر پارسی: پشتیبان، پشتیبانی، پدافند، ایستادگی، پایداری، پَدافند

معنی دفاع در لغت نامه دهخدا

دفاع. [ دَ ] (ع اِ) به صورت معرفه ، علم است مر ماده گوسپند را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

دفاع. [ دَف ْ فا ] (ع ص ) سخت دفع کننده : رجل دفاع عن عرضه ؛ مردی ناموس پرست. (یادداشت مرحوم دهخدا). کثیرالدفع. (اقرب الموارد). || کسی که استخوان کاسه را یک سو کند تا بجای وی گوشت پاره آید. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

دفاع. [ دِ ] (ع مص ) دور کردن از کسی. (از منتهی الارب ). دور کردن. (دهار). دفع کردن از کسی. (تاج المصادر بیهقی ) (از ترجمان القرآن جرجانی ) (از اقرب الموارد). || همدیگر را راندن. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || مزاحم کسی شدن ، گویند: سید غیرمُدافَع. هرگاه در سروری او مزاحم ورقیبی نباشد. (از اقرب الموارد). || دارادار کردن حق کسی را. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). مماطله کردن حق کسی را. (از اقرب الموارد). || یاوری کردن و حمایت کردن کسی را. (از اقرب الموارد). || حریص و آزمند شدن و فرورفتن در کاری. (از اقرب الموارد). مُدافعة. و رجوع به مدافعة شود. || دفع شر. (ناظم الاطباء). || از دستبرد دشمن (انسان ، حیوان ) حفظ کردن. (فرهنگ فارسی معین ). || بازداشتن. پس زدن.
- ساز و کار (مکانیسم ) دفاع ؛ اصطلاحی در پسیکانالیز ، حاکی از رفتاری که لاعَن ْشعور برای دفاع از محکومیت یا انتقاد خیالی یا احتمالی از شخص سرمیزند. اینگونه رفتار انحاء مختلف دارد از قبیل : توجیه (تعویض محرکات غیراجتماعی با آنچه مقبول عموم است )، تکبیت (ممانعت از اشتغال خاطر به افکار پریشان کننده )، ترجیع (بازگشت به رفتار کودکانه و دلخوشی های بچگانه )، تجسم (منسوب داشتن انگیزه هایی که مورد قبول خویشتن واقع نشده به دیگران )، تمثل (ازآن ِ خود تلقی کردن امیال و اهواء دیگران )، تعالی («لیبیدو» را متوجه به مقاصد مفید و مثبت کردن )، تقلیب (ظاهر شدن تنازعات روحی بصورت علائم جسمی ). (دایرةالمعارف فارسی ).
|| (اصطلاح فقه ) در مقابل جهاد است و آن در موقعی است که دشمنان بر مردم مسلمان هجوم آوردند و حمله نمایند، و آن بر همه ٔ افراد واجب است. دفاع از حقوق اولیه ٔ هر فردی است جهت حفظ مال و جان و عرض و ناموس خود. (از فرهنگ علوم نقلی ، از شرح لمعه ج 2 ص 325). || (اصطلاح حقوق ) پاسخ طرف مقابل در هر دعوی. (فرهنگ فارسی معین ). ادعای طرف مقابل دارنده ٔ دعوی در مقابل تعقیب.رجوع به دعوی در همین لغت نامه و به فرهنگ حقوقی شود.
- دفاع به معنی اخص ؛ چنین است که مدعی علیه ، حقوق ادعائی مدعی را انکار کند. (فرهنگ حقوقی ).
- دفاع به معنی اعم ؛ آن دو فرد دارد: الف : ایراد، و آن چنین است که مدعی علیه ادعای مدعی را ماهیةً نفی نکند بلکه آنرا بنحوی که ایراد شده صالح برای جواب دادن نداند. ب : دفاع به معنی اخص. (از فرهنگ حقوقی ). و رجوع به دفاع به معنی اخص شود.
- دفاع مشروع ؛ کسی که مورد تعرض قرار گیرد اساساً باید به قوای دولتی متوسل شود. ولی در موقع ضرورت (نداشتن وقت ) می تواند به قوای شخصی از خود و دیگری وعرض خود و مال خود با رعایت شرایط خاص دفاع نماید، این دفاع را اصطلاحاً دفاع مشروع گویند و آنرا شرایطی است. رجوع به فرهنگ حقوقی و به مواد 41 و 184 و 186- 188 قانون مجازات عمومی در ایران شود.

دفاع. [ دُف ْ فا ] (ع اِ) موج بزرگ ازدریا. (منتهی الارب ). معظم موج و سیل. (از اقرب الموارد). || سیل بزرگ. || هر چیز بزرگ که بدان مثل وی دفع کرده شود. (منتهی الارب ). چیزعظیم و بزرگ که بدان مانند خودش را دفع کنند. || کثیر و بسیار از مردم. (از اقرب الموارد).

معنی دفاع به فارسی

دفاع
ازکسی حمایت کردن، بدی و آزاری راازخوددورکردن ، وطن وناموس وحقوق خوراازدستبرددشمن حفظکردن
۱ - ( مصدر ) از دستبرد دشمن ( انسان حیوان ) حفظ کردن . ۲ - ( مصدر ) باز داشتن پس زدن . ۳ - پاسخ طرف مقابل در هر دعوی . ۴ - جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری ار حمله آنان .
موج بزرگ از دریا .
[defender, back] [ورزش] بازیکنی که در بازی های میدانی و گروهی، مطابق با آرایش تیمی، وظیفۀ اصلی اش ممانعت از گل زدن یا کسب امتیاز توسط حریف است متـ . مدافع
[libero , sweeper, sweeper back] [ورزش] در فوتبال، بازیکنی که پشت مدافعان بازی می کند و هیچ حریف خاصی را یارگیری نمی کند متـ . مدافع آخر
[environmentalism] [مهندسی محیط زیست و انرژی] اعتقاد به حفاظت از محیط زیست
[shooting guard] [ورزش] در بسکتبال، بازیکن دفاعی که پرتاب های خوبی دارد
[combination defense] [ورزش] الگویی دفاعی که از تلفیق روش های (systems) مختلف دفاعی فراهم آمده است
[match-up defense] [ورزش] نوعی دفاع ترکیبی که در آن تغییرات دفاعی با شیوۀ حمله تطبیق داده می شود
[left defender] [ورزش] بازیکنی که در سمت چپ زمین وظیفۀ دفاع کردن را بر عهده دارد متـ . مدافع چپ
[box-and-one combination defense, box-and-one] [ورزش] در بسکتبال، دفاعی ترکیبی که در آن چهار بازیکن با آرایش مربع و به صورت جاگیری دفاع می کنند و مدافع پنجم در مقابل یک بازیکن به دفاع نفر به نفر می پردازد متـ . چهارویک
[double team, two-time, double] [ورزش] در بسکتبال، دفاع کردن دو بازیکن در برابر بازیکن یا مهاجمی که توپ را در اختیار دارد یا در آستانۀ دریافت آن است
[right defender] [ورزش] بازیکنی که در سمت راست زمین وظیفۀ دفاع کردن را بر عهده دارد متـ . مدافع راست
[triangle-and-two combination defense, triangle-and-two] [ورزش] در بسکتبال، دفاعی ترکیبی که در آن سه بازیکن با آرایش مثلث و به صورت جاگیری دفاع می کنند و دو بازیکن به دفاع نفر به نفر می پردازند متـ . سه ودو
[civil defense] [علوم نظامی] مجموعۀ اقدامات غیرنظامی برای کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از حملۀ دشمن
[ورزش] ← جاگیری
[ورزش] ← جاگیری فشرده
دفع شر نمودن .
بدون دفاع :(( شهرهای بلادفاع ))
بدون دفاع ٠ بی دفاع

معنی دفاع در فرهنگ معین

دفاع
(دِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) از دستبرد دشمن حفظ کردن . ۲ - (مص م .) بازداشتن ، پس زدن . ۳ - پاسخ طرف مقابل در هر دعوی . ۴ - جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حملة آنان .

معنی دفاع در فرهنگ فارسی عمید

دفاع
۱. از کسی حمایت کردن.
۲. بدی و آزاری را از خود یا از دیگری دور کردن.
۳. وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن.

دفاع در دانشنامه اسلامی

دفاع
دفاع به معنای دفع کردن مهاجم است. از احکام دفاع، در باب جهاد و حدود سخن گفته اند.
دفاع به لحاظ موضوع آن، ابعاد و مصادیق گوناگونی دارد، از جمله:
← دفاع از سرزمین اسلام
۱) بر مُحرمی که دشمن او را از برگزاری حج، منع کرده، دفع وی واجب نیست، مگر آنکه بازدارنده، آغازگر جنگ، و محرم، ناگزیر از دفاع باشد. برخی در فرض عدم اضطرار نیز در صورت علم یا ظنّ به پیروزی و عدم خطر، دفاع را واجب دانسته اند. ۲)کسی که از جان یا مال و یا عرض خود دفاع می کند، ضامن صدمات جانی و بدنی و خسارات مالی وارد بر مهاجم نیست، مگر آنکه حدود و شرایط دفاع را رعایت نکرده باشد.۳)دفاع کننده باید در مقام دفاع، راه ها و روش های آسان به دشوار را برگزیند؛ بنابر این، جایی که خطر مهاجم با داد و فریاد دفع می شود، باید به همان اندازه بسنده کند و یا چنانچه دشمن با مجروح کردن دفع می شود نباید او را بکشد، یا مهاجمی که با ضربه ی نخست فرار کرده نباید ضربه ی دوم را بر او وارد کند وگرنه نسبت به صدمات ناشی از آن ضامن است. ۴)دفاع در برابر حیوان مهاجم، جایز است و چنانچه بر اثر آن، حیوان معیوب گردد، در صورت انحصار دفع آن به دفاع، چیزی بر عهده ی مدافع نخواهد بود. ۵)اگر عاقلی در مقام دفاع از خود، دیوانه ی مهاجمی را بکشد، در صورت انحصار دفع شر وی به قتل، ضمانی بر عهده ی مدافع نیست و بنابر مشهور، خون دیوانه، هدر است. برخی قائل به پرداخت دیه ی وی از بیت المال شده اند.
مشرکین از بت هایشان حمایت و از آنها دفاع می کرند.
جدال و کشمکش قوم عاد با هود (علیه السلام) درباره بتهای خویش:و إلی عاد أخاهم هود ...• قال قد وقع علیکم مّن رّبّکم رجس وغضب أتجدلوننی فی أسمآء سمّیتموهآ أنتم وءابآؤ کم مّانزّل اللّه بها من سلطن فانتظروا إنّی معکم مّن المنتظرین.
دفاع قوم نوح از بت هایشان
دعوت اشراف قوم نوح از مردم، برای حمایت از بتهایشان:قال نوح رّبّ إنّهم عصونی ...• وقالوا لاتذرنّ ءالهتکم ولاتذرنّ ودّا ولا سواعا ولایغوث ویعوق ونسرا.
دفاع اشراف مکه از بت هایشان
دعوت اشراف مکّه از مشرکان به پایداری بر بتهای خویش:أجعل الألهة إلها وحدا إنّ هذا لشی ء عجاب • و انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا علی ءالهتکم إنّ هذا لشی ء یراد.
این کتاب (مجالس در مناظرات )ترجمه فارسی کتاب الفصول المختارة من العیون و المحاسن اثر شیخ مفید است، پیرامون مناظرات شیخ مفید درباره مباحث امامت، که توسط آقا جمال خوانساری ترجمه گشته است.
مجالس در مناظرات، ترجمه فارسی کتاب «الفصول المختارة من العیون و المحاسن» اثر شیخ مفید است، پیرامون مناظرات شیخ مفید درباره مباحث امامت، که توسط آقا جمال خوانساری ترجمه گشته است.
سده چهارم تاریخ اسلام، سده ای پر جوش و خروش بود، پر جوش و خروش در سیاست، و پر جوش و خروش در علم. سیصد سال از ظهور اسلام می گذشت. فلسفه یونان ترجمه شده بود. کتاب هایی دیگر نیز در حوزه علوم مسلمین پا گذاشته بود. پیروان سیاست های گوناگون، سرتاسر ممالک اسلام را میدان تکاپوی خویش قرار داده بودند. در حدیث و تفسیر کتاب هایی تألیف شده بود. محدّثان و مفسران آراء خود را اظهار کرده بودند. کتاب هایی در تاریخ اسلام، و تاریخ خلافت اسلامی، گردآوری شده بود، که پیشینه اسلام را، اگر چه با نقص و جانبداری، پیش چشم ها می گذاشت.
عقایدشناسان و متکلّمان به مکتب های خود شکل داده بودند. پایه های مذاهب فقهی ریخته شده بود، و مردم در پیروی از فقیهان دسته بندی شده بودند.
شهر بغداد در آن روزگار، به عنوان مهم ترین مرکز علمی و سیاسی جهان اسلام به شمار می رفت و از ویژگی های خاصی برخوردار بود. آل بویه و حمدانیان که شیعه مذهب بودند، قدرت یافته و از دانشمندان شیعه حمایت می کردند یا حداقل از آن آزار و اذیت ها که قبلا به شیعیان می رسید، جلوگیری می کردند و این فرصت خوبی بود تا دانشمندان شیعه از حقانیّت مذهب امامیّه دفاع نمایند.
شیخ مفید این مسئولیّت بزرگ را در بغداد به عهده داشت و شاگردان برجسته ای از قبیل شریف رضی ، سیّد مرتضی، شیخ طوسی، ابوالعباس نجاشی، قاضی ابوالفتح کراچی و... را تربیت نمود که هر کدام در دفاع از مبانی شیعه تلاش های چشمگیری انجام دادند و از طرف دیگر شیخ مفید با بزرگان فرقه معتزله و اشاعره و مذاهب گوناگون اهل سنت و حتی فرقه های شیعه از قبیل زیدیه و اسماعیلیه به بحث و مناظره حضوری و شفاهی می پرداخت، که نمونه های آن را در کتاب ارزنده «الفصول المختاره» می بینیم.
دفاع از حریم قرآن، اثر محمدجواد فاضل لنکرانی، در موضوع عدم تحریف قرآن و به زبان فارسی تألیف شده است. در این اثر انتساب اعتقاد تحریف قرآن به شیعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
کتاب مشتمل بر یک پیشگفتار و هفده نکته است. نویسنده نکات خود را به صورت مستدل و با استناد به منابع شیعه و سنی مطرح کرده است.
نویسنده در مقدمه کتاب به تبیین موضوع و اهمیت کتاب پرداخته، می نویسد: «آنچه که در این مجموعه به عنوان نکات مهم عرضه می گردد مهم ترین نکته ها در بحث عدم تحریف قرآن است. این بحث از زمره بحث مهم و اساسی در علوم قرآن بشمار می رود. به تحقیق می توان گفت در نسبت دادن نظریه تحریف به مذاهب و فرق اسلامی، تحریف های فاحش صورت گرفته است؛ به طوری که مذهبی را که اساس اعتقادات آن بر پایه عدم تحریف است، معتقد به تحریف معرفی نموده اند. در ضمن این نکات، علاوه بر بررسی جوانب مختلف این بحث، اثبات خواهیم نمود که تشیع و مذهب امامیه نه تنها معتقد به تحریف نیست، بلکه اصولاً نمی تواند قول به تحریف را بپذیرد؛ چراکه پذیرفتن نظریه تحریف، اساس عقیده امامیه را از بین خواهد برد». سپس تأکید می کند: «ما در این نوشتار، در این مقام نیستیم که همه نکات مربوط‍ به این بحث مهم را به صورت تفصیلی و گسترده بیان نماییم؛ چراکه چنین چیزی محتاج به چند جلد کتاب می باشد. آنچه به دنبال آن هستیم بررسی برخی از نکات مهم به گونه فشرده است تا گوشه ای از ابعاد مهم این بحث، تنقیح و تبیین شود».
در اولین نکته، لفظ تحریف بررسی شده است. این کلمه مصدر باب تفعیل و از «حرف» مشتق شده است و کلمه «حرف» در لغت به معنای کنار و جانب یک شیء است؛ بنابراین تحریف، یعنی کنار زدن یک شیء و تغییر در اطراف و جوانب آن. این لفظ‍ از نظر لغت دلالت بر مطلق جابه جایی و تغییر دارد؛ لذا می توانیم ادّعا کنیم که لفظ‍ تحریف ظهور در تحریف لفظی دارد، لکن در قرآن کریم به سبب وجود قرینه ای ظهور ثانوی در تحریف معنوی پیدا نموده است؛ آنجا که در مذمّت علمای یهود می فرماید: «یحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (النساء: 46)؛ یعنی کلام حق در تورات را از موضع و معانی و مقاصد الهی تغییر می دهند و کلام حق را بر معانی ظاهرش حمل نمی نمایند. در این آیه شریفه وجود کلمه «عَنْ مَواضِعِه»، قرینه روشنی است بر اینکه مراد تحریف معنوی است.
در دومین نکته کتاب، موارد کاربرد لفظ تحریف و انواع تحریف مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده همانند برخی دیگر از نویسندگان، مباحث آیت الله خویی را اساس بحث خود قرار داده، می نویسد: «در کلمات بزرگانی چون محقق خوئی ادّعا شده است که لفظ‍ تحریف در شش معنی به نحو مشترک لفظی استعمال شده است که در میان این معانی، برخی از آنها به اجماع مسلمین در قرآن واقع شده است و برخی به اجماع واقع نشده است و برخی محل خلاف است. ما در اینجا مطالب مرحوم خوئی در ذکر معانی اصطلاح تحریف را نقل و سپس نقد و بررسی می کنیم». سپس بر کلام آیت الله خویی دو اشکال وارد کرده و این نکته را هم به پایان می برد.
در نکته پنجم نظریه بزرگان امامیه در عدم تحریف قرآن مطرح شده است. این بحث نیز با این مقدمه آغاز شده که: «اعاظم از محققین و بزرگان امامیه معتقد به عدم تحریف کتاب شریفند؛ به طوری که معتقدند قرآن امروز، همان قرآنی است که بر قلب مبارک پیامبر(ص) نازل شده است، بدون اینکه هیچ نقصانی در آن به وجود آمده باشد؛ همان طور که زیاده ای در آن رخ نداده است». نویسنده در ادامه بحث به دیدگاه ده تن از بزرگان امامیه چون فضل بن شاذان، شیخ صدوق، سید مرتضی و شیخ طوسی اشاره کرده و می نویسد: «اینها نمونه ای از آرا و نظریات بزرگان امامیه، اعم از اصولی و اخباری است و از مجموعه این کلمات استفاده می شود که قول به تحریف قرآن از اباطیلی است که بطلان آنها در حد ضرورت و بداهت است و چنانچه عده قلیلی برخی از روایات ضعیف را در کتاب خود آورده اند یا تمایلی بر طبق آن نشان داده اند، هیچ قابل اعتنا در نزد امامیه نیست».
«دفاع از حسین شهید(ع) رد بر کتاب شهید جاوید»، اثر محمدعلی انصاری، کتابی است در نقد کتاب «شهید جاوید»، اثر نعمت الله صالحی نجف آبادی که درباره قیام امام حسین(ع) و واقعه عاشورا، نوشته شده است. این کتاب، بدون تبویب و فصل بندی خاصی نوشته شده و نویسنده در آن، با لحنی شدید، کتاب «شهید جاوید» را نقد و رد کرده است.
کتاب با مقدمه مفصلی از نویسنده آغاز و مطالب بدون تبویب و فصل بندی خاصی، در عناوین مختلف و متعددی، تنظیم شده است.
در مقدمه به پس زمینه کتاب «شهید جاوید» و انگیزه خوانی آن پرداخته شده است. به گفته نویسنده، قبل از نشر این کتاب، ناشر آن اطلاعیه ای مبنی بر آنکه به زودی این کتاب منتشر خواهد شد، پخش و در آن طی ده ماده به اجمال محتوای کتاب را گزارش کرده بود؛ اما: «آن ده ماده مخالف با مطالبی که در کتب شیعی راجع به قیام و اقدام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در مقابل ظلم و ستم» بود. در نتیجه: «احساسات به جوش و امواجی از نارضایتی در محافل دینی و روحانی و مجالس خطبای عظام به وجود آمد» و سه تن از مراجع، کتاب «شهید جاوید» را خواندند و به نویسنده آن توصیه کردند که از نشر آن خودداری کند، ولی به گفته نویسنده: «آتش درونی و عقده قلبی» بر توصیه های آنان چربید و او کتاب خود را منتشر ساخت. وی در این باره می نویسد: «آری برای یک فرد معتقد به افکار نواصب و ضد شیعی که در کتابش مانند یک نفر رئیس دادگاهی که پشت میز محکمه نشسته، پسر پیغمبر(ص) و فرزند زهرای اطهر(س) را با کمال تندی و خشونت به محاکمه کشیده و صدها اشکال بر حضرتش می تراشد ، چه باک دارد که به علمای اسلام دهن کجی کند و نصیحت آنان را نپذیرد. کسی که با حسین مظلوم(ع) آن طور کند و علمای بزرگ و رؤسای مذهب مانند علامه مجلسی و سید بن طاوس را ساده لوح و سطحی و بی تقوا و بی ایمان به قیامت معرفی کند، دیگر پیداست برای علمای فعلی تا چه اندازه ارزش و احترام قائل است». آن گاه وی به سخنان صالحی پرداخته، آن ها را نقل و نقد می کند، تا: «مردم وی را شناخته و به افکار وی پی برده و گمان نکنند که خدای نخواسته ما روی اغراض شخصی یا جهات دیگر، بی مدرک عرایضی می نماییم» .
به منظور آشنایی با محتوای کتاب، به برخی از اشکلاتی که نویسنده بر کتاب «شهید جاوید» وارد نموده، اشاره می شود:
چنان که از خلال نوشته ها ملاحظه می شود، نویسنده انتقادات شدیدی بر کتاب «شهید جاوید» وارد نموده و از کلمات و عباراتی همچون «خیانت های پی درپی» ، «خیانت دیگر شما...» ، «شما نیش قلم خود را باز به قلب امام مظلوم فرو کرده اید» ، «نویسنده کتاب پس از آن همه نیش زدن و...» ، «او با این منظور زشت هفت سال به خیال خودش زحمت کشید تا کتاب شهید جاوید را نوشت...» و... در مورد این کتاب و نویسنده آن یاد کرده است و چنین به نظر می رسد که به کارگیری چنین کلمات و عباراتی، شایسته یک پژوهش علمی نیست.
فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده است.دفاع در دانشنامه ویکی پدیا

دفاع
دفاع ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
دفاع شخصی
دفاع غیر نظامی
دفاع مشروع
دفاع (کتاب)
اصطلاح دفاع اجتماعی جهت توضیح اقدام غیرنظامی توسط جامعه یا گروه اجتماعی، به خصوص در چارچوب کارزار مداوم در برابر حمله خارجی یا حکومت دیکتاتوری یا آمادگی برای کارزاری در صورت حمله یا تجاوز خارجی می باشد. اصطلاحات تقریباً مترادف گوناگونی از قبیل "دفاع بی خشونت"، "دفاع مدنی"، "دفاع شهروندمحور" و "دفاع از طریق مقاومت مدنی" نیز وجود دارد. با در نظر گرفتن هر اصطلاحی، این رهیافت دربرگیرنده آمادگی هایی برای استفاده از گستره ای از اقدامات مختلف - که می تواند در مقاطع مختلف مقاومت بی خشونت و مقاومت مدنی برشمرده شود – جهت دفاع ملی در برابر اشغالگری، کودتا و سایر تهدیدات باشد. نوشته های در این ارتباط شامل آثار تئودور اربرت (آلمان)، برایان مارتین (استرالیا)، آدام رابرتز (بریتانیا)، جین شارپ (ایالات متحده)، هاینز وِچِرا (اتریش) و بسیاری دیگر می شود.
نافرمانی مدنی
پرهیز از خشونت
مقاومت بدون خشونت
تعدادی از مطالعات صورت گرفته، به کارگیری ایده سیاست دفاعی مبتنی بر مقاومت مدنی را برای کشورهای خاصی امکان پذیر در نظر گرفته است. در کشور بریتانیا، در سال ۱۹۵۹ فرمانده سِر استفان کینگ هال از خلع سلاح هسته ای یک جانبه از سوی بریتانیا پشتیبانی کرد، و مدل جایگزینی را ارائه نمود که حاوی تکیه بر نیروهای متعارف بعلاوهٔ یک "سیستم دفاعی بی خشونت در برابر خشونت" بود. در سال ۱۹۸۳ یک نهاد مستقل غیردولتی در بریتانیا (کمیسیون دفاع جایگزین) این ایده را به طول کامل مورد بررسی قرار داده و امکاناتی را در آن مشاهده کرد که با اقبال کشورهای عضو پیمان ناتو جهت اتخاذ وضعیت "بازدارندگی دفاعی"، مانند بازدارندگی مبتنی بر سلاح ها و استراتژی های غیرهسته ای حاوی عنصر دفاع نظامی در عمق، روبرو شد. در مورد کشور سوئد، در سال ۱۹۷۲ آدام رابرتز به سفارش مقامات رسمی یک مطالعه انجام داد که نتیجه می گرفت "مقاومت مدنی بعید است که جایگزین برخی عملکردهای قوای نظامی سوئد مانند دفاع از مناطق کم جمعیت کشور شود". هرچند که مقاومت مدنی ممکن است بهترین ابزار برای مقاومت در برابر کنترل نیروهای بیگانه در شرایط معینی باشد؛ به عنوان مثال اشغال کامل توسط یک ابرقدرت، حمله توسط یک دولت لیبرال دموکرات، اشغال جهت استثمار اقتصادی، یا اشغال مناطق شهری و بسیار توسعه یافته. از زمان پایان جنگ سرد ایده دفاع از طریق مقاومت مدنی از سوی تعدادی از کشورها از قبیل کشورهای حوزه دریای بالتیک دنبال شده است. هرچند به استثنای محدود و جزیی کشورِ سوئد، این ایده به طور کلی پشتیبانی احزاب عمدهٔ سیاسی را به خود جلب نکرده است و توسط هیچ کشوری به عنوان کانون اصلی سیاست امنیتی به تصویب نرسیده است. در یک بررسی مطالعات گوناگون در مورد زیست پذیری دفاع از طریق مقاومت مدنی در سال ۲۰۰۹، ادام رابرتز نتیجه گیری خود را با طرح سوالی نه درباره کلیت سودمندی مقاومت مدنی، بلکه ظرفیت جایگزینی کامل آن با نیروی نظامی عنوان کرد.
"دفاع اجتماعی" همانگونه که در زیر تعریف و خلاصه شده است، از سایر کاربردهای این اصطلاح متمایز است. برای مثال کشور سنگاپور در سیاست دفاع مدنی و امنیت ملی، در چارچوب سیستم دفاع کلی خود، اصطلاح "دفاع اجتماعی" را مترادف سیاست های شمول اجتماعی به کار می برد.
دفاع از اقوام در انگلیسی Defense of the Ancients مخفف(Dota) یکی بازی آنلاین است که به صورت دو تیم یک تا پنج نفره برگزار می شود که به صورت یک نقشه برای بازی WarCraft3 ارائه می شود که هسته اصلی آن از نقشه Aeon of Strife برای بازی StarCraft برداشته شده است.
این بازی یکی از بازی های اصلی مسابقات بازی های ویدوئی و همچنین مسابقات گسترده و معتبری مختص به این بازی برگزار می شود.
دفاع از باستانیان(Defense of the Ancients) (DOTA) یک ماد میدان جنگ چند نفره آنلاین(multiplayer online battle arena) برای بازی وارکرفت ۳: تخت یخ زده و وارکرفت ۳: پادشاهی آشوب است. این بازی یکی از بازی های اصلی مسابقات بازی های کامپیوتری است و مسابقات گسترده مختص به این بازی برگزار می شود.
در ساخت بازی از نقشهٔ Aeon of Strife بازی StarCraft الهام گرفته شده است.
در سال 2009 شرکت بازی سازی والو امتیاز و نام تجاری دوتا را از شرکت بلیزارد خرید تا نسخهٔ دوم بازی را با نام دوتا 2 بسازد که در سال 2013 منتشر شد.
بازی به سبک استراتژی است و بازیکنان در دو تیم پنج نفره Sentinel و Scourge بازی میکنند و هر بازیکن یک قهرمان(Hero) را کنترل می کند. هر قهرمان دارای قدرت ها و جادوهای خاص و شیوه بازی متفاوت است. اعضای تیم باید با هم همکاری کنند و یک شخص به تنهایی نمی تواند به آسانی بازی را ببرد. هدف در این بازی قوی تر کردن قهرمان با افزایش سطح(level Up) و خرید سلاح/آیتم(Item) مناسب و هدف اصلی نابودی پایگاه اصلی دشمن است. برای رسیدن به پایگاه دشمن سه راه وجود دارد و در آن طی یک زمان بندی نیروهای کامپیوتر به صورت خودکار به سمت پایگاه دشمن ارسال می شود اما وظیفه اصلی را در این بازی قهرمانان به عهده دارند. در این نقشه برخلاف روند وارکرفت 3 که در آن علاوه بر طلا چوب هم از منابع اصلی بازی بود تلاش بازیکنان برای به دست آوردن طلاست که از معادن استخراج نمی شود بلکه با کشتن نیروها، قهرمانان دشمن و همچنین موجودات درون جنگل جمع آوری می شود.
دفاع از جاکوب (به انگلیسی: Defending Jacob) یک مینی سریال اینترنتی در سبک جنایی درام است که به تهیه کنندگی اپل تی پی+ و بر اساس رمانی با همین نام نوشتهٔ ویلیام لاندی ساخته شده است. خالق این مجموعه مارک بامبک بوده و قرار است کارگردانی آن به عهدهٔ مورتن تیلدام قرار گرفته و کریس ایوانز به عنوان بازیگر در آن ایفای نقش کند.
کریس ایوانز
میشل داکری
جیدن لیبرهر
چری جونز
پابلو شرایبر
بتی گابریل
سکینه جعفری
دفاع از جاکوب داستانی را روایت می کند که در آن «یک پدر، با اتهام قتلی که متوجه پسر ۱۴ ساله اش شده است، دست وپنجه نرم می کند».
در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ اعلام شد که شرکت اپل سفارش ساخت یک مینی سریال هشت قسمتی بر اساس رمان دفاع از جاکوب نوشتهٔ ویلیام لاندی در سال ۲۰۱۲ را داده است. این مجموعه توسط مارک بامبک ساخته شده است و او قرار است که علاوه بر نویسندگی مجموعه، تهیه کنندگی اجرایی آن را نیز در کنار کریس ایوانز، مورتن تیلدام، روزالی سوئدلین، و آدام شولمن بر عهده بگیرد. همچنین احتمال می رود که تیلدام نیز به عنوان کارگردان این مینی سریال انتخاب شود. پیش بینی می شود که شرکت های تولیدکنندهٔ درگیر در ساخت این مجموعه، پارامونت تله ویژن و انانیمس کانتنت باشند.
همزمان با اعلان سفارش ساخت این مجموعه، تأیید شد که کریس ایوانز به عنوان بازیگر نقش اول انتخاب شده است. در مارس ۲۰۱۹، میشل داکری و جیدن مارتل به بازیگران این مجموعه پیوستن،. و پس از آن و در آوریل ۲۰۱۹، چری جونز، پابلو شرایبر، بتی گابریل و سکینه جعفری نیز به فهرست بازیگران آن افزوده شدند.
دفاع از رایش (به آلمانی: Reichsverteidigung) بخشی از نبردهای جنگ جهانی دوم بود که توسط لوفت وافه در مناطق تحت سلطه آلمان به منظور دفاع از مردم و مراکز صنعتی مدیریت می شد. این سلسله نبرد یکی از طولانی ترین جنگ هوایی در طول تاریخ است که نیروهای طرفین شب و روز در حال درگیری بودند.
فاشیسم
آدولف هیتلر
حزب نازی
ستون پنجم
روز دی
جنگ جهانی
جنایات جنگی انجام شده توسط ایالات متحده آمریکا
نبرد برلین
پایان جنگ جهانی دوم در اروپا
این سلسله نبردها ابتدا با پیروزی دول محور همراه بود که با ورود جنگنده های آمریکایی نتیجه به نفع متفقین تغییر کرد.
دفاع از زیست بوم نام کتابی است نوشتهٔ دیو فورمن از بنیان گذاران جنبش اول زمین! و فعال محیط زیست که در این کتاب به روش هایی برای مبارزهٔ عملی با آسیب زنندگان به محیط زیست پرداخته است.
دفاع از ناموس فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدکریم رکنی محصول سال ۱۳۵۴ است.
پیمان
آرام
حسن رضیانی
محمدتقی کهنمویی
نادیا
شهرآشوب
محمود تهرانی
خشایار
ترانه
ساغر
محمد نوروزی
زانیچ
الهیاری
چنگیز
حسن زاده
امیر تمجیدی
کیومرث (پیمان)، که از فرنگ بازگشته، همراه پدرش نواب (محمود تهرانی) و مباشرش (حسن رضیانی) به روستا می روند...
دفاع اژدها یک فیلم درام به کارگردانی ناتالی سانتا است. این فیلم برای رقابت در بخش دو هفته کارگردانان هفتادمین جشنواره فیلم کن انتخاب شد.
۲۴ مه ۲۰۱۷ (۲۰۱۷-05-۲۴) (کن)
دفاع اسلاو یکی از گشایش های بازی شطرنج است که با حرکت های 1. d4 d5 2. c4 c6 در شروع بازی آغاز می شود.
Wikipedia contributors, "Slav Defense," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Slav_Defense&oldid=376769027 (accessed August 12, 2010).
دفاع اسلاو از مهمترین گشایش های بسته و از شاخه های اصلی گامبی وزیر محسوب می شود. اولین بررسی های به جامانده از این شروع بازی به دههٔ ۱۵۹۰ بازمی گردد. استادان شطرنج اسلاو و شوروی از جمله آلخین، برونشتین، ویدمار و اسمیسلوف بیشترین ایده ها را در این دفاع وارد کرده اند.
در سال های اخیر دفاع اسلاو از محبوب ترین شروع بازی های استادانی چون آناند، کرامنیک، ایوانچوک، ژول لوتیه و نایجل شورت بوده است. کرامنیک در مسابقه قهرمانی جهان سال ۲۰۰۶ خود با وسلین توپالف در ۶ بازی از ۸ بازی خود با مهره سیاه دفاع اسلاو را به کار بست.
از مزایای حرکت c6 سیاه که به دفاع اسلاو منجر می شود (نسبت به حرکت سنتی تر e6) در گامبی وزیر نپذیرفته؛ مسدود نشدن راه فیل سفیدرو، آچمز نشدن اسب سیاه در f6 در صورت حرکت فیل سفید به خانه g5 و تهدید b5 پس از گرفتن گامبی سفید (dxc4) است. عیب این دفاع هم در آن است که ممکن است سیاه برای انجام c5 تمپو از دست بدهد و اسب b8 از خانهٔ c6 محروم می شود.
دفاع جانانه از دژ دوچ کروز (آلمانی: Die Beispiellose Verteidigung der Festung Deutschkreuz) فیلمی کوتاه به کارگردانی ورنر هرتسوک است که در سال ۱۹۶۶ منتشر شد.
ارتش تاریکی: دفاع (انگلیسی: Army of Darkness: Defense) یک بازی ویدئویی برای سکو های می باشد اندروید و آی اواس که توسط بک فلیپ استودیوز توسعه و نشر پیدا کرده است. ارتش تاریکی: دفاع اولین بار در ۱۲ مه ۲۰۱۱ و در آمریکای شمالی منتشر شده است.
این بازی بر اساس فیلم سینمایی ارتش تاریکی (۱۹۹۲) ساخته شده است.
باشگاه والیبال والیبال وزارت دفاع یک باشگاه والیبال ایرانی است که سال ۱۳۹۳ در تهران تأسیس شد و در حال حاضر در لیگ برتر والیبال ایران حضور دارد. این باشگاه زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
۲ رسول نجفی
۳ معین معینی فر
۴ مصطفی حیدری
۵ محمد دلیری
۶ محمدرضا سلیمانی
۷ امین اسماعیل نژاد
۸ مسعود عزیزی
۹ بابک امیری
۱۰ حمیدرضا سوسن آبادی
۱۱ حامد طاری وردی
۱۲ سهند الله وردیان
۱۳ محمدرضا عوض پور
۱۴ رحمان تقی زاده
۱۵ رضا عابدین
۱۶ مسعود غلامی
۱۷ محمدرضا آصفی
۱۸ حمید جعفری
۱۹ سلیم چپرلی
بهترین دفاع (انگلیسی: Best Defense) فیلمی کمدی به کارگردانی ویلارد هویک و نویسندگی ویلارد هویک و گلوریا کتز و تهیه کنندگی گلوریا کتز محصول سال ۱۹۸۴ میلادی است.
بی دفاع (به زبان انگلیسی: Defenseless) یک فیلم سینمایی محصول سال ۱۹۹۱ به کارگردانی مارتین کمپل می باشد.
باربارا هرشی
سام شپارد
مری بت هرت
جی تی والش
خط دفاع یا خط استحکامات خطی از لحاظ جغرافیایی قابل تشخیص است که دربردارنده نیروها و جنگ افزارهایی است که برای محافظت از مکانی با اهمیت بالا در هنگام مناقشات مسلحانه مستقر می شوند.
دیوار مادی
دیوار بزرگ چین، چین
خطوط دفاع ساسانی
دیوار بزرگ گرگان، ایران
دیوار دربند
ناهمواری های طبیعی مانند رودخانه ها، مرداب ها، رشته کوه ها و خطوط ساحلی ممکن است به عنوان خط دفاعی مورد استفاده قرار گیرند. از استحکامات صحرایی موقتی می توان به ترانشه و استحکامات صحرایی دائمی به دژ و پناهگاه اشاره کرد.
برخی از خطوط دفاعی برجسته عبارتند از:
رم، شهر بی دفاع (به ایتالیایی: Roma, città aperta) فیلمی ایتالیایی در سبک درام جنگی به کارگردانی روبرتو روسلینی است که بازیگرانی مثل آلدو فابریتزی، آنا مانیانی و مارچلو پالی یرو در آن ایفای نقش کرده اند. داستان فیلم در شهر رم، در طول اشغال نازی ها به سال ۱۹۴۴ اتفاق می افتد. فدریکو فلینی دستیار کارگردان این فیلم بود. رم شهر بی دفاع چندین جایزه از جشنواره های مختلف برنده شده و همچنین نامزد دریافت جایزه اسکار بوده است.
آلدو فابریتزی در نقش دن پیتروپلگرینی
آنا مانیانی در نقش پینا
مارچلو پالی یرو در نقش جورجیو مانفردی، با نام مستعار لوئیجی فراریز
ویتو آنیکچیاریکو در نقش مارچلو،
نادو برونو درنقش آگوستینو،
هری فایست به نقش سرگرد برگمن
جووانی گالتی در نقش اینگرید
گران ژاکت در نقش فرانچسکو
ادواردو پاسارلی در نقش گروهبان پلیس محله
ماریا میچی در نقش مارینا ماری
کارلا روورا در نقش لورتا، خواهر پینا
کارلو سیندیسی در نقش کمیسر پلیس
جوپ وان هولزن در نقش کاپیتان آرتمن
اکوس تولنای در نقش سرجوخه فراری اتریشی
خلاصه در ویکی انگلیسی:
سربازان آلمانی شهر را به دنبال جورجیو مانفردی جستجو می کنند، اما او با پریدن روی پشت بام، از دست آلمان ها می گریزد. کشیشی، به نام دن پیترو پلاگرینی به نهضت مقاومت ایتالیا، از طریق رد و بدل اطلاعات و پول کمک می کند. دن پیترو، طبق برنامه ریزی های قبلی قرار است کشیشی باشد که مراسم ازدواج پینا را برگزار می کند. نامزد پینا، فرانچسکو است، که چندان مذهبی نیست، اما با این وجود ترجیح می دهد که مراسم ازدواجش، به جای یک فرد فاشیست، توسط کشیشی از هموطنانش اجرا شود. پسر او، مارچلو، و دوستان او نقش های کوچکی در نهضت مقاومت دارند. مارینا، که خواهر پیناست و قبلاً دوست دختر جورجیو بوده است، در ازای دریافت دارو، پالتوهای پوست چسبان، و دیگر وسایل راحتی، به نهضت مقاومت خیانت می کند.
فرمانده گشتاپو در شهر، با کمک ادارهٔ پلیس ایتالیا، جورجیو و کشیش را دستگیر می کند و جورجیو به خشونت متوسل می شود. آن ها سعی می کنند تا از اعتقادات مذهبی پیترو برای اینکه او را نسبت به خیانت به دوستانش متقاعد کنند، استفاده نمایند و در این راستا به این استناد می کنند که او با افراد کافر و خدانشناسی متحد شده است. پیترو به آن ها پاسخ می دهد که هر کس که در مسیر کمک به دیگران می کوشد، در مسیر الهی قرار دارد، حال خواه به خدا ایمان داشته باشد، و خواه نداشته باشد. آن ها سپس دن پیترو را وادار می کنند تا صحنه های شکنجهٔ جورجو تا سرحدّ مرگ را، تماشا کند و زمانی که دن پیترو از این کار امتناع می کند، او را اعدام می کنند.
شوت بی دفاع (به انگلیسی: uncontested shot)، نوعی پرتاب توپ در بسکتبال است. این نوع شوت شامل لی آپ، اسلم دانک و جامپ شات می شود. آنکنتستد شات نوعی شوت است که برای بازیکن پرتاب کننده هیچ مدافعی وجود ندارد. در لیگ های رقابتی، شوت بی تردید شوتی است که مدافع بیش از ۵ فوت (۱٫۵ متر) با پرتاب کننده فاصله دارد که در این صورت توانایی تأثیرگذاری بر پرتاب کننده را از دست می دهد. استراتژی اصلی بیشتر بازی های تهاجهی گرفتن شوت بی دفاع و مهم ترین وظایف نیز جلوگیری از آن است.
اصطلاح شوت بی دفاع در انگلیسی Open Shot است.
در اتحادیه ملی بسکتبال به شوت بی دفاع، شوت خرگوشی (bunny) یا شوت پرنده برفی (snowbird) می گویند.
مجموعه ورزشی سازمان صنایع دفاع یک مجموعه ورزشی در شمال شرق تهران و محله نوبنیاد است. مالک این مجموعه سازمان صنایع دفاع ایران است. این مجموعه محل برگزاری تمرینات باشگاه فوتبال استقلال تهران میباشد.
این مجموعه در دهه ۱۳۵۰ تاسیس شده و شامل چندین سالن چند منظوره برای ورزش های والیبال، بسکتبال و هندبال است. یک استخر سرپوشیده و یک زمین فوتبال از دیگر امکانات این مجموعه هستند.
زمین فوتبال این مجموعه در گذشته محل بازی های تیم هایی همچون پارسه بود. همچنین مسابقات ارتش های جهان نیز در این مجموعه برگزار شده اند. باشگاه فوتبال استقلال تهران در از سال ۱۳۹۶ اقدام به برگزاری تمریناتش در این زمین نموده است.
متولد دفاع (به انگلیسی: Born to Defence، به چینی سنتی: 中華英雄) فیلمی در ژانر اکشن محصول سال ۱۹۸۶ هنگ کنگ به کارگردانی جت لی است. جت لی قهرمان فیلم نیز هست. داستان این فیلم پس از پایان جنگ جهانی دوم و آزادی در چین تنظیم شده است. شخصیت جت لی و مقابلهٔ او با ملوانان دریایی است که به عنوان خائنانی رنجور، از متحد چین، ایالات متحده، به ویژه در حلقهٔ بوکس به تصویر کشیده شده، زیرا شخصیت لی، ورزشکار است.
۱۶ فوریه ۱۹۸۶ (۱۹۸۶-02-۱۶)
http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=7000&display_set=eng
http://chinesemov.com/1986/Born%20to%20Defence.html


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دفاع در دانشنامه آزاد پارسی

دفاع (حقوق)(defence)
در حقوق، اصطلاحی کلی برای خوانده (شخصی که متهم به ارتکاب یک جنایت یا خلاف شده) و مشاورین حقوقی و نمایندۀ وی. دفاع همچنین به پاسخ به دادخواست یا ادعای مطرح شده برضد خوانده نیز اطلاق می شود. خواندگانی که قادر به تأمین هزینۀ مشاور حقوقی نباشند، اغلب مشمول معاضدت قضایی (مساعدت حقوقی با پرداخت هزینۀ آن) می شوند.

ارتباط محتوایی با دفاع

دفاع در جدول کلمات

دفاع در برابر حمله دشمن
پدافند
دفاع دست برای میانتنه در تکواندو
انماکی
دفاع رئال مادرید
پپه
دفاع فوتبال
بک
دفاع ملی پوش بارسلونا
البا
دفاع کننده
مدافع
این واژه نخستین باربرای دفاع از جنبش حقوق زنان به کاررفت
سمولینا
رییس آژانس دفاع موشکی پنتاگون
اوبرینگ
سازمانی که برای دفاع از حقوق مشترک تشکیل می شود
اتحادیه
فیلمی در ژانر دفاع مقدس به کارگردانی عبدالحسن برزیده
دکل

معنی دفاع به انگلیسی

answer (اسم)
دفاع ، پاسخ ، جواب
munition (اسم)
لوازم ، قلعه ، دفاع ، مهمات ، تدارکات
advocacy (اسم)
طرفداری ، دفاع ، وکالت
defense (اسم)
دفاع ، حمایت ، مدافعه ، پدافند ، محافظت ، استحکامات
pleading (اسم)
دفاع ، دادخواهی ، شفاعت ، برهان نمایی
vindication (اسم)
دفاع ، حمایت ، توجیه ، اثبات بیگناهی
apologia (اسم)
دفاع ، پوزش ادبی
replication (اسم)
دفاع ، پاسخ ، رونوشت ، تکرار ، انعکاس ، پاسخگویی ، تاشدگی
fencing (اسم)
دفاع ، نرده ، حصار ، محجر ، ششمشیر بازی
pale (اسم)
دفاع ، نرده ، حصار دفاعی ، قلمرو حدود

معنی کلمه دفاع به عربی

دفاع
جواب , دفاع , ذخيرة , وتد
الدفاع عن حياض الإسلام ، الذود عن حياض الإسلام
دفاع , مدافع
جواب
بطل , دافع
خليج
غير قابل للدفاع

دفاع را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سایه ١٥:٣٩ - ١٣٩٦/٠٩/٢٤
محافظت
|

شیوا ١٧:٠٦ - ١٣٩٦/١١/٠١
طرفداری
|

محمدرحیم ریگی ٠٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠١
پدافند
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دفاع چیست   • سربازی در وزارت دفاع   • تعریف دفاع   • تحقیق دفاع مقدس   • وزارت دفاع استخدام   • دفاع مقدس چیست   • استخدام وزارت دفاع 95   • درباره دفاع مقدس   • معنی دفاع   • مفهوم دفاع   • معرفی دفاع   • دفاع یعنی چی   • دفاع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دفاع
کلمه : دفاع
اشتباه تایپی : nthu
آوا : defA'
نقش : اسم
عکس دفاع : در گوگل


آیا معنی دفاع مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )