انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 928 100 1

معنی دفاع در لغت نامه دهخدا

دفاع. [ دَ ] (ع اِ) به صورت معرفه ، علم است مر ماده گوسپند را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

دفاع. [ دَف ْ فا ] (ع ص ) سخت دفع کننده : رجل دفاع عن عرضه ؛ مردی ناموس پرست. (یادداشت مرحوم دهخدا). کثیرالدفع. (اقرب الموارد). || کسی که استخوان کاسه را یک سو کند تا بجای وی گوشت پاره آید. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

دفاع. [ دِ ] (ع مص ) دور کردن از کسی. (از منتهی الارب ). دور کردن. (دهار). دفع کردن از کسی. (تاج المصادر بیهقی ) (از ترجمان القرآن جرجانی ) (از اقرب الموارد). || همدیگر را راندن. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || مزاحم کسی شدن ، گویند: سید غیرمُدافَع. هرگاه در سروری او مزاحم ورقیبی نباشد. (از اقرب الموارد). || دارادار کردن حق کسی را. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). مماطله کردن حق کسی را. (از اقرب الموارد). || یاوری کردن و حمایت کردن کسی را. (از اقرب الموارد). || حریص و آزمند شدن و فرورفتن در کاری. (از اقرب الموارد). مُدافعة. و رجوع به مدافعة شود. || دفع شر. (ناظم الاطباء). || از دستبرد دشمن (انسان ، حیوان ) حفظ کردن. (فرهنگ فارسی معین ). || بازداشتن. پس زدن.
- ساز و کار (مکانیسم ) دفاع ؛ اصطلاحی در پسیکانالیز ، حاکی از رفتاری که لاعَن ْشعور برای دفاع از محکومیت یا انتقاد خیالی یا احتمالی از شخص سرمیزند. اینگونه رفتار انحاء مختلف دارد از قبیل : توجیه (تعویض محرکات غیراجتماعی با آنچه مقبول عموم است )، تکبیت (ممانعت از اشتغال خاطر به افکار پریشان کننده )، ترجیع (بازگشت به رفتار کودکانه و دلخوشی های بچگانه )، تجسم (منسوب داشتن انگیزه هایی که مورد قبول خویشتن واقع نشده به دیگران )، تمثل (ازآن ِ خود تلقی کردن امیال و اهواء دیگران )، تعالی («لیبیدو» را متوجه به مقاصد مفید و مثبت کردن )، تقلیب (ظاهر شدن تنازعات روحی بصورت علائم جسمی ). (دایرةالمعارف فارسی ).
|| (اصطلاح فقه ) در مقابل جهاد است و آن در موقعی است که دشمنان بر مردم مسلمان هجوم آوردند و حمله نمایند، و آن بر همه ٔ افراد واجب است. دفاع از حقوق اولیه ٔ هر فردی است جهت حفظ مال و جان و عرض و ناموس خود. (از فرهنگ علوم نقلی ، از شرح لمعه ج 2 ص 325). || (اصطلاح حقوق ) پاسخ طرف مقابل در هر دعوی. (فرهنگ فارسی معین ). ادعای طرف مقابل دارنده ٔ دعوی در مقابل تعقیب.رجوع به دعوی در همین لغت نامه و به فرهنگ حقوقی شود.
- دفاع به معنی اخص ؛ چنین است که مدعی علیه ، حقوق ادعائی مدعی را انکار کند. (فرهنگ حقوقی ).
- دفاع به معنی اعم ؛ آن دو فرد دارد: الف : ایراد، و آن چنین است که مدعی علیه ادعای مدعی را ماهیةً نفی نکند بلکه آنرا بنحوی که ایراد شده صالح برای جواب دادن نداند. ب : دفاع به معنی اخص. (از فرهنگ حقوقی ). و رجوع به دفاع به معنی اخص شود.
- دفاع مشروع ؛ کسی که مورد تعرض قرار گیرد اساساً باید به قوای دولتی متوسل شود. ولی در موقع ضرورت (نداشتن وقت ) می تواند به قوای شخصی از خود و دیگری وعرض خود و مال خود با رعایت شرایط خاص دفاع نماید، این دفاع را اصطلاحاً دفاع مشروع گویند و آنرا شرایطی است. رجوع به فرهنگ حقوقی و به مواد 41 و 184 و 186- 188 قانون مجازات عمومی در ایران شود.

دفاع. [ دُف ْ فا ] (ع اِ) موج بزرگ ازدریا. (منتهی الارب ). معظم موج و سیل. (از اقرب الموارد). || سیل بزرگ. || هر چیز بزرگ که بدان مثل وی دفع کرده شود. (منتهی الارب ). چیزعظیم و بزرگ که بدان مانند خودش را دفع کنند. || کثیر و بسیار از مردم. (از اقرب الموارد).

معنی دفاع به فارسی

دفاع
ازکسی حمایت کردن، بدی و آزاری راازخوددورکردن ، وطن وناموس وحقوق خوراازدستبرددشمن حفظکردن
۱ - ( مصدر ) از دستبرد دشمن ( انسان حیوان ) حفظ کردن . ۲ - ( مصدر ) باز داشتن پس زدن . ۳ - پاسخ طرف مقابل در هر دعوی . ۴ - جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری ار حمله آنان .
موج بزرگ از دریا .
[defender, back] [ورزش] بازیکنی که در بازی های میدانی و گروهی، مطابق با آرایش تیمی، وظیفۀ اصلی اش ممانعت از گل زدن یا کسب امتیاز توسط حریف است متـ . مدافع
[libero , sweeper, sweeper back] [ورزش] در فوتبال، بازیکنی که پشت مدافعان بازی می کند و هیچ حریف خاصی را یارگیری نمی کند متـ . مدافع آخر
[environmentalism] [مهندسی محیط زیست و انرژی] اعتقاد به حفاظت از محیط زیست
[shooting guard] [ورزش] در بسکتبال، بازیکن دفاعی که پرتاب های خوبی دارد
[combination defense] [ورزش] الگویی دفاعی که از تلفیق روش های (systems) مختلف دفاعی فراهم آمده است
[match-up defense] [ورزش] نوعی دفاع ترکیبی که در آن تغییرات دفاعی با شیوۀ حمله تطبیق داده می شود
[left defender] [ورزش] بازیکنی که در سمت چپ زمین وظیفۀ دفاع کردن را بر عهده دارد متـ . مدافع چپ
[box-and-one combination defense, box-and-one] [ورزش] در بسکتبال، دفاعی ترکیبی که در آن چهار بازیکن با آرایش مربع و به صورت جاگیری دفاع می کنند و مدافع پنجم در مقابل یک بازیکن به دفاع نفر به نفر می پردازد متـ . چهارویک
[double team, two-time, double] [ورزش] در بسکتبال، دفاع کردن دو بازیکن در برابر بازیکن یا مهاجمی که توپ را در اختیار دارد یا در آستانۀ دریافت آن است
[right defender] [ورزش] بازیکنی که در سمت راست زمین وظیفۀ دفاع کردن را بر عهده دارد متـ . مدافع راست
[triangle-and-two combination defense, triangle-and-two] [ورزش] در بسکتبال، دفاعی ترکیبی که در آن سه بازیکن با آرایش مثلث و به صورت جاگیری دفاع می کنند و دو بازیکن به دفاع نفر به نفر می پردازند متـ . سه ودو
[civil defense] [علوم نظامی] مجموعۀ اقدامات غیرنظامی برای کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از حملۀ دشمن
[ورزش] ← جاگیری
[ورزش] ← جاگیری فشرده
دفع شر نمودن .
بدون دفاع :(( شهرهای بلادفاع ))
بدون دفاع ٠ بی دفاع

معنی دفاع در فرهنگ معین

دفاع
(دِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) از دستبرد دشمن حفظ کردن . ۲ - (مص م .) بازداشتن ، پس زدن . ۳ - پاسخ طرف مقابل در هر دعوی . ۴ - جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حملة آنان .

معنی دفاع در فرهنگ فارسی عمید

دفاع
۱. از کسی حمایت کردن.
۲. بدی و آزاری را از خود یا از دیگری دور کردن.
۳. وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن.

دفاع در دانشنامه اسلامی

دفاع
دفاع به معنای دفع کردن مهاجم است. از احکام دفاع، در باب جهاد و حدود سخن گفته اند.
دفاع به لحاظ موضوع آن، ابعاد و مصادیق گوناگونی دارد، از جمله:
← دفاع از سرزمین اسلام
۱) بر مُحرمی که دشمن او را از برگزاری حج، منع کرده، دفع وی واجب نیست، مگر آنکه بازدارنده، آغازگر جنگ، و محرم، ناگزیر از دفاع باشد. برخی در فرض عدم اضطرار نیز در صورت علم یا ظنّ به پیروزی و عدم خطر، دفاع را واجب دانسته اند. ۲)کسی که از جان یا مال و یا عرض خود دفاع می کند، ضامن صدمات جانی و بدنی و خسارات مالی وارد بر مهاجم نیست، مگر آنکه حدود و شرایط دفاع را رعایت نکرده باشد.۳)دفاع کننده باید در مقام دفاع، راه ها و روش های آسان به دشوار را برگزیند؛ بنابر این، جایی که خطر مهاجم با داد و فریاد دفع می شود، باید به همان اندازه بسنده کند و یا چنانچه دشمن با مجروح کردن دفع می شود نباید او را بکشد، یا مهاجمی که با ضربه ی نخست فرار کرده نباید ضربه ی دوم را بر او وارد کند وگرنه نسبت به صدمات ناشی از آن ضامن است. ۴)دفاع در برابر حیوان مهاجم، جایز است و چنانچه بر اثر آن، حیوان معیوب گردد، در صورت انحصار دفع آن به دفاع، چیزی بر عهده ی مدافع نخواهد بود. ۵)اگر عاقلی در مقام دفاع از خود، دیوانه ی مهاجمی را بکشد، در صورت انحصار دفع شر وی به قتل، ضمانی بر عهده ی مدافع نیست و بنابر مشهور، خون دیوانه، هدر است. برخی قائل به پرداخت دیه ی وی از بیت المال شده اند.
مشرکین از بت هایشان حمایت و از آنها دفاع می کرند.
جدال و کشمکش قوم عاد با هود (علیه السلام) درباره بتهای خویش:و إلی عاد أخاهم هود ...• قال قد وقع علیکم مّن رّبّکم رجس وغضب أتجدلوننی فی أسمآء سمّیتموهآ أنتم وءابآؤ کم مّانزّل اللّه بها من سلطن فانتظروا إنّی معکم مّن المنتظرین.
دفاع قوم نوح از بت هایشان
دعوت اشراف قوم نوح از مردم، برای حمایت از بتهایشان:قال نوح رّبّ إنّهم عصونی ...• وقالوا لاتذرنّ ءالهتکم ولاتذرنّ ودّا ولا سواعا ولایغوث ویعوق ونسرا.
دفاع اشراف مکه از بت هایشان
دعوت اشراف مکّه از مشرکان به پایداری بر بتهای خویش:أجعل الألهة إلها وحدا إنّ هذا لشی ء عجاب • و انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا علی ءالهتکم إنّ هذا لشی ء یراد.
این کتاب (مجالس در مناظرات )ترجمه فارسی کتاب الفصول المختارة من العیون و المحاسن اثر شیخ مفید است، پیرامون مناظرات شیخ مفید درباره مباحث امامت، که توسط آقا جمال خوانساری ترجمه گشته است.
مجالس در مناظرات، ترجمه فارسی کتاب «الفصول المختارة من العیون و المحاسن» اثر شیخ مفید است، پیرامون مناظرات شیخ مفید درباره مباحث امامت، که توسط آقا جمال خوانساری ترجمه گشته است.
سده چهارم تاریخ اسلام، سده ای پر جوش و خروش بود، پر جوش و خروش در سیاست، و پر جوش و خروش در علم. سیصد سال از ظهور اسلام می گذشت. فلسفه یونان ترجمه شده بود. کتاب هایی دیگر نیز در حوزه علوم مسلمین پا گذاشته بود. پیروان سیاست های گوناگون، سرتاسر ممالک اسلام را میدان تکاپوی خویش قرار داده بودند. در حدیث و تفسیر کتاب هایی تألیف شده بود. محدّثان و مفسران آراء خود را اظهار کرده بودند. کتاب هایی در تاریخ اسلام، و تاریخ خلافت اسلامی، گردآوری شده بود، که پیشینه اسلام را، اگر چه با نقص و جانبداری، پیش چشم ها می گذاشت.
عقایدشناسان و متکلّمان به مکتب های خود شکل داده بودند. پایه های مذاهب فقهی ریخته شده بود، و مردم در پیروی از فقیهان دسته بندی شده بودند.
شهر بغداد در آن روزگار، به عنوان مهم ترین مرکز علمی و سیاسی جهان اسلام به شمار می رفت و از ویژگی های خاصی برخوردار بود. آل بویه و حمدانیان که شیعه مذهب بودند، قدرت یافته و از دانشمندان شیعه حمایت می کردند یا حداقل از آن آزار و اذیت ها که قبلا به شیعیان می رسید، جلوگیری می کردند و این فرصت خوبی بود تا دانشمندان شیعه از حقانیّت مذهب امامیّه دفاع نمایند.
شیخ مفید این مسئولیّت بزرگ را در بغداد به عهده داشت و شاگردان برجسته ای از قبیل شریف رضی ، سیّد مرتضی، شیخ طوسی، ابوالعباس نجاشی، قاضی ابوالفتح کراچی و... را تربیت نمود که هر کدام در دفاع از مبانی شیعه تلاش های چشمگیری انجام دادند و از طرف دیگر شیخ مفید با بزرگان فرقه معتزله و اشاعره و مذاهب گوناگون اهل سنت و حتی فرقه های شیعه از قبیل زیدیه و اسماعیلیه به بحث و مناظره حضوری و شفاهی می پرداخت، که نمونه های آن را در کتاب ارزنده «الفصول المختاره» می بینیم.
دفاع از حریم قرآن، اثر محمدجواد فاضل لنکرانی، در موضوع عدم تحریف قرآن و به زبان فارسی تألیف شده است. در این اثر انتساب اعتقاد تحریف قرآن به شیعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
کتاب مشتمل بر یک پیشگفتار و هفده نکته است. نویسنده نکات خود را به صورت مستدل و با استناد به منابع شیعه و سنی مطرح کرده است.
نویسنده در مقدمه کتاب به تبیین موضوع و اهمیت کتاب پرداخته، می نویسد: «آنچه که در این مجموعه به عنوان نکات مهم عرضه می گردد مهم ترین نکته ها در بحث عدم تحریف قرآن است. این بحث از زمره بحث مهم و اساسی در علوم قرآن بشمار می رود. به تحقیق می توان گفت در نسبت دادن نظریه تحریف به مذاهب و فرق اسلامی، تحریف های فاحش صورت گرفته است؛ به طوری که مذهبی را که اساس اعتقادات آن بر پایه عدم تحریف است، معتقد به تحریف معرفی نموده اند. در ضمن این نکات، علاوه بر بررسی جوانب مختلف این بحث، اثبات خواهیم نمود که تشیع و مذهب امامیه نه تنها معتقد به تحریف نیست، بلکه اصولاً نمی تواند قول به تحریف را بپذیرد؛ چراکه پذیرفتن نظریه تحریف، اساس عقیده امامیه را از بین خواهد برد». سپس تأکید می کند: «ما در این نوشتار، در این مقام نیستیم که همه نکات مربوط‍ به این بحث مهم را به صورت تفصیلی و گسترده بیان نماییم؛ چراکه چنین چیزی محتاج به چند جلد کتاب می باشد. آنچه به دنبال آن هستیم بررسی برخی از نکات مهم به گونه فشرده است تا گوشه ای از ابعاد مهم این بحث، تنقیح و تبیین شود».
در اولین نکته، لفظ تحریف بررسی شده است. این کلمه مصدر باب تفعیل و از «حرف» مشتق شده است و کلمه «حرف» در لغت به معنای کنار و جانب یک شیء است؛ بنابراین تحریف، یعنی کنار زدن یک شیء و تغییر در اطراف و جوانب آن. این لفظ‍ از نظر لغت دلالت بر مطلق جابه جایی و تغییر دارد؛ لذا می توانیم ادّعا کنیم که لفظ‍ تحریف ظهور در تحریف لفظی دارد، لکن در قرآن کریم به سبب وجود قرینه ای ظهور ثانوی در تحریف معنوی پیدا نموده است؛ آنجا که در مذمّت علمای یهود می فرماید: «یحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (النساء: 46)؛ یعنی کلام حق در تورات را از موضع و معانی و مقاصد الهی تغییر می دهند و کلام حق را بر معانی ظاهرش حمل نمی نمایند. در این آیه شریفه وجود کلمه «عَنْ مَواضِعِه»، قرینه روشنی است بر اینکه مراد تحریف معنوی است.
در دومین نکته کتاب، موارد کاربرد لفظ تحریف و انواع تحریف مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده همانند برخی دیگر از نویسندگان، مباحث آیت الله خویی را اساس بحث خود قرار داده، می نویسد: «در کلمات بزرگانی چون محقق خوئی ادّعا شده است که لفظ‍ تحریف در شش معنی به نحو مشترک لفظی استعمال شده است که در میان این معانی، برخی از آنها به اجماع مسلمین در قرآن واقع شده است و برخی به اجماع واقع نشده است و برخی محل خلاف است. ما در اینجا مطالب مرحوم خوئی در ذکر معانی اصطلاح تحریف را نقل و سپس نقد و بررسی می کنیم». سپس بر کلام آیت الله خویی دو اشکال وارد کرده و این نکته را هم به پایان می برد.
در نکته پنجم نظریه بزرگان امامیه در عدم تحریف قرآن مطرح شده است. این بحث نیز با این مقدمه آغاز شده که: «اعاظم از محققین و بزرگان امامیه معتقد به عدم تحریف کتاب شریفند؛ به طوری که معتقدند قرآن امروز، همان قرآنی است که بر قلب مبارک پیامبر(ص) نازل شده است، بدون اینکه هیچ نقصانی در آن به وجود آمده باشد؛ همان طور که زیاده ای در آن رخ نداده است». نویسنده در ادامه بحث به دیدگاه ده تن از بزرگان امامیه چون فضل بن شاذان، شیخ صدوق، سید مرتضی و شیخ طوسی اشاره کرده و می نویسد: «اینها نمونه ای از آرا و نظریات بزرگان امامیه، اعم از اصولی و اخباری است و از مجموعه این کلمات استفاده می شود که قول به تحریف قرآن از اباطیلی است که بطلان آنها در حد ضرورت و بداهت است و چنانچه عده قلیلی برخی از روایات ضعیف را در کتاب خود آورده اند یا تمایلی بر طبق آن نشان داده اند، هیچ قابل اعتنا در نزد امامیه نیست».
«دفاع از حسین شهید(ع) رد بر کتاب شهید جاوید»، اثر محمدعلی انصاری، کتابی است در نقد کتاب «شهید جاوید»، اثر نعمت الله صالحی نجف آبادی که درباره قیام امام حسین(ع) و واقعه عاشورا، نوشته شده است. این کتاب، بدون تبویب و فصل بندی خاصی نوشته شده و نویسنده در آن، با لحنی شدید، کتاب «شهید جاوید» را نقد و رد کرده است.
کتاب با مقدمه مفصلی از نویسنده آغاز و مطالب بدون تبویب و فصل بندی خاصی، در عناوین مختلف و متعددی، تنظیم شده است.
در مقدمه به پس زمینه کتاب «شهید جاوید» و انگیزه خوانی آن پرداخته شده است. به گفته نویسنده، قبل از نشر این کتاب، ناشر آن اطلاعیه ای مبنی بر آنکه به زودی این کتاب منتشر خواهد شد، پخش و در آن طی ده ماده به اجمال محتوای کتاب را گزارش کرده بود؛ اما: «آن ده ماده مخالف با مطالبی که در کتب شیعی راجع به قیام و اقدام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در مقابل ظلم و ستم» بود. در نتیجه: «احساسات به جوش و امواجی از نارضایتی در محافل دینی و روحانی و مجالس خطبای عظام به وجود آمد» و سه تن از مراجع، کتاب «شهید جاوید» را خواندند و به نویسنده آن توصیه کردند که از نشر آن خودداری کند، ولی به گفته نویسنده: «آتش درونی و عقده قلبی» بر توصیه های آنان چربید و او کتاب خود را منتشر ساخت. وی در این باره می نویسد: «آری برای یک فرد معتقد به افکار نواصب و ضد شیعی که در کتابش مانند یک نفر رئیس دادگاهی که پشت میز محکمه نشسته، پسر پیغمبر(ص) و فرزند زهرای اطهر(س) را با کمال تندی و خشونت به محاکمه کشیده و صدها اشکال بر حضرتش می تراشد ، چه باک دارد که به علمای اسلام دهن کجی کند و نصیحت آنان را نپذیرد. کسی که با حسین مظلوم(ع) آن طور کند و علمای بزرگ و رؤسای مذهب مانند علامه مجلسی و سید بن طاوس را ساده لوح و سطحی و بی تقوا و بی ایمان به قیامت معرفی کند، دیگر پیداست برای علمای فعلی تا چه اندازه ارزش و احترام قائل است». آن گاه وی به سخنان صالحی پرداخته، آن ها را نقل و نقد می کند، تا: «مردم وی را شناخته و به افکار وی پی برده و گمان نکنند که خدای نخواسته ما روی اغراض شخصی یا جهات دیگر، بی مدرک عرایضی می نماییم» .
به منظور آشنایی با محتوای کتاب، به برخی از اشکلاتی که نویسنده بر کتاب «شهید جاوید» وارد نموده، اشاره می شود:
چنان که از خلال نوشته ها ملاحظه می شود، نویسنده انتقادات شدیدی بر کتاب «شهید جاوید» وارد نموده و از کلمات و عباراتی همچون «خیانت های پی درپی» ، «خیانت دیگر شما...» ، «شما نیش قلم خود را باز به قلب امام مظلوم فرو کرده اید» ، «نویسنده کتاب پس از آن همه نیش زدن و...» ، «او با این منظور زشت هفت سال به خیال خودش زحمت کشید تا کتاب شهید جاوید را نوشت...» و... در مورد این کتاب و نویسنده آن یاد کرده است و چنین به نظر می رسد که به کارگیری چنین کلمات و عباراتی، شایسته یک پژوهش علمی نیست.
فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده است.
کتاب دفاع از قرآن تالیف دکتر عبد الرحمن بدوی درباه بررسی برخی از دیدگاههای مستشرقان است.
کتاب دفاع از قرآن تالیف دکتر عبد الرحمن بدوی ترجمه دکتر سید حسین سیدی کتاب پیرامون بررسی برخی از دیدگاههای مستشرقان درباره تعدادی از موضوعات قرآنی نوشته شده است.مؤلف که از قرآن پژوهان معاصر می باشد در این کتاب حدود سیزده موضوع از موضوعات قرآنی را در سیزده فصل و یک مقدمه بحث کرده است وی در مقدمه پیدایش استشراق و کتابهای تالیف شده در این زمینه را توضیح داده آنگاه اشکالات اساسی آنها را متذکر شده است.
ساختار کتاب
۱- استفاده از منابع اولیه و اصلی مربوط به خاورشناسان. ۲- بررسی دیدگاههای مختلف مستشرقان درباره موضوعات مورد بحث و نقد آنها.۳- در ابتدای هر بحث آیات مربوطه آورده شده است. و توضیحات اجمالی در خصوص موضوع ارائه شده است.۴- بیان تاریخچه ایی از سیر تطور و پیدایش استشراق و معرفی برخی از صاحب نظران آنها.
اشکالات
...
دفاع از قرآن در برابر آرای خاور شناسان تألیف دکتر عبدالرحمن بَدَوی، مترجم:دکتر سید حسین سیدی
کتاب پیرامون بررسی برخی از دیدگاههای مستشرقان دربارۀ تعدادی از موضوعات قرآنی نوشته شده است.
مؤلف که از قرآن پژوهان معاصر می باشد در این کتاب حدود سیزده موضوع از موضوعات قرآنی را در سیزده فصل و یک مقدمه بحث کرده است وی در مقدمه پیدایش استشراق و کتابهای تألیف شده در این زمینه را توضیح داده، آنگاه اشکالات اساسی آنها را متذکر شده است.
فصل اول:واژۀ «اُمّی» در رابطه با پیامبر(ص)چه معنایی دارد، در ابتدا آیاتی که واژه «امی» در آنها به کار رفته است را ذکر نموده آنگاه دربارۀ ریشۀ اصلی آن دو احتمال ذکر نموده که اصل آن یا «امت»است و یا «ام».در ادامه دیدگاههای خاورشناسان را در این باره ذکر می کند که برخی می گویند«امی» به معنای «بت پرست» و برخی دیگر می گویند به معنای «کسی است که می تواند بخواند ولی نمی تواند بنویسد»-در پایان با نقد این آراء نتیجه می گیرد که «امّی»از «امت» مشتق شده و به معنای «جهانی» و یا «شایسته و فرستاده برای همه امتها» می باشد
فصل دوم:در این فصل دربارۀ ادعای دروغین خاورشناسان که می گویند«میان قرآن و کتاب مقدس شباهت وجود دارد» سخن می گوید.
دفاع از مهدویت که از مجموعه کتاب های «سلسه مباحث مهدویت» می باشد، اثر فارسی علی اصغر رضوانی بوده که به نقد توجیهات و ادله مخالفان مهدویت و دفاع از این آموزه پرداخته است.
کتاب با مقدمه مؤلف در اشاره به برخی از توجیهات منکرین مهدویت آغاز شده و مباحث، بدون فصل بندی، ضمن مطرح کردن ادله مخالفین، به نقد اجمالی، تفصیلی و بعضاً دادن جواب های نقضی و حلی به برخی از آن ها پرداخته و به آن ها پاسخ داده است.
به اذعان نویسنده، با وجود ادله قطعی و فراوان بر اصل مهدویت و اتفاق امت اسلامی، بلکه جمیع ادیان و مکاتب غیردینی بر ظهور منجی بشریت در آخرالزمان و آثار و فوایدی که بر آن مترتب می شود، برخی از روشنفکران اسلامی، به تبع مستشرقان، به انکار اصل این پدیده قطعی برآمده اند.
از جمله توجیهات مخالفان که نویسنده به آن ها پاسخ داده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
نویسنده ضمن نقد اجمالی این توجهات، عمومی بودن عقیده نجات، فطری بودن اعتقاد به مهدویت، اجماع مسلمین بر ظهور مهدی(عج) و اشاره آیات متعدد قرآن به ظهور منجی در آخرالزمان را به عنوان جواب تفصیلی، تشریح کرده است.
می باشد، اثر فارسی علی اصغر رضوانی بوده که به نقد توجیهات و ادله مخالفان مهدویت و دفاع از این آموزه پرداخته است.
کتاب با مقدمه مؤلف در اشاره به برخی از توجیهات منکرین مهدویت آغاز شده و مباحث، بدون فصل بندی، ضمن مطرح کردن ادله مخالفین، به نقد اجمالی، تفصیلی و بعضا دادن جواب های نقضی و حلی به برخی از آن ها پرداخته و به آن ها پاسخ داده است. به اذعان نویسنده، با وجود ادله قطعی و فراوان بر اصل مهدویت و اتفاق امت اسلامی، بلکه جمیع ادیان و مکاتب غیردینی بر ظهور منجی بشریت در آخرالزمان و آثار و فوایدی که بر آن مترتب می شود، برخی از روشنفکران اسلامی، به تبع مستشرقان، به انکار اصل این پدیده قطعی برآمده اند.
گزارش محتوا
از جمله توجیهات مخالفان که نویسنده به آن ها پاسخ داده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: ۱- برخی این اندیشه را نتیجه فشارهای سیاسی بر شیعه می دانند؛ از جمله: فان فالتن، دونالدسن، احمد امین مصری. ۲- حالت انتظار نجات توسط منجی، مخصوص روحیه شرقی ها، به طور عموم بوده و اصل و اساس ندارد. ۳- این عقیده از افکاری است که از جوامع دیگر وارد جامعه اسلامی شده است. نویسنده ضمن نقد اجمالی این توجهات، عمومی بودن عقیده نجات، فطری بودن اعتقاد به مهدویت، اجماع مسلمین بر ظهور مهدی عجّل الله فرجه الشریف و اشاره آیات متعدد قرآن به ظهور منجی در آخرالزمان را به عنوان جواب تفصیلی، تشریح کرده است. وی با اشاره به سخنان بزرگانی همچون عبدالجبار شراره و شهید مطهری، پدید آمدن مدعیان دروغین مهدویت را دلیل بر رسوخ این عقیده در جامعه اسلامی دانسته و معتقد است، یکی از قراین و نشانه های قطعی بودن این موضوع، آن است که شعرا این آموزه را در طول تاریخ به شعر درآورده و قصیده ها درباره آن سروده اند. مؤلف، وجود تالیفات در قضیه مهدویت که نه تنها قبل از ولادت ایشان در بین شیعه شروع شده، بلکه حرکتی مقدس بین فریقین از بعد وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم بوده است را دلیل بر آن دانسته که اصل قضیه مهدویت، از مسلمات اسلامی است؛ نه از مسائلی که بعد از عصر حیرت پدید آمده باشد.
روشهای تألیف در موضوع مهدویت
وی روش های تالیف در موضوع مهدویت را به شرح ذیل، تقسیم بندی کرده و توضیح داده است: ۱- روش روایی: احادیث تفسیری و موضوعی ۲- کلامی و برهانی ۳- مقارنی ۴- تحلیل تاریخی ۵- مقارنی بین ادیان ۶- تحلیل فلسفه تاریخ ۷- ضعف احادیث مهدویت نویسنده معتقد است، منکران مهدویت بعد از آن که خود را در برابر دسته هایی از روایات در رابطه با ظهور حضرت دیدند، راهی جز آن ندیدند که مجموعه این احادیث را انکار کنند. در ادامه، به برخی از توجیهات آن ها اشاره شده و به آن ها جواب تفصیلی داده شده است. بعد از تحقیق درباره احادیث مهدویت و تثبیت جایگاه آن، مباحث پایانی، به پاسخ برخی شبهات مخالفین این پدیده اختصاص دارد.
وضعیت کتاب
...
دفاع از کافی که نام کامل آن عبارت است از: «دفاع از کافی: نقد و بررسی مهم ترین شبهه ها درباره کتاب کافی و شیخ کلینی»، ترجمه فارسی کتاب «دفاع عن الکافی» اثر ثامر هاشم عمیدی است که در دو جلد، عرضه شده است.
جلد اول این کتاب، به قلم مرحوم سید محمدحسین روحانی به فارسی ترجمه شد، اما با درگذشت ایشان، ترجمه جلد دوم به علی باقر طاهری نیا واگذار گردید. ترجمه مرحوم روحانی به سبک و سیاق شناخته شده ایشان، آکنده از الفاظ فارسی و بعضا نامأنوس بود، به حدی که گاه موجب اخلال در فهم مقصود می شد؛ ازاین رو ترجمه جلد اول در مرکز پژوهش های اسلامی الغدیر به طور کامل بازنگری شده و ضمن تصحیح اغلاط و اشتباهاتی که بعضا به ترجمه راه یافته بود یا در متن عربی وجود داشت، نثر آن به فارسی ساده و روانی تعدیل گردیده است.
ترجمه هر دو جلد، پس از تصحیح اغلاط جلد نخست، سلیس و روان بوده و هر دو مترجم، سعی در حفظ امانت در ترجمه داشته اند.
فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده و در پاورقی ها، علاوه بر ذکر منابع، به تشریح برخی از مطالب متن و توضیحات بیشتر، پرداخته شده است.
مطالعه کتاب دفاع از کافی در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور
دفاع عن التشیع اثر سید نذیر حسنی به زبان عربی در دفاع از مذهب تشیع و پاسخ به شبهات احمد الکاتب در کتاب «تطور الفکر السیاسی» تألیف شده است. سید کمال حیدری بر کتاب مقدمه نوشته است.
کتاب با مقدمه مفصلی از سید کمال حیدری و مقدمه نویسنده آغاز شده است. متن اثر در یازده فصل تدوین شده که در ذیل هر فصل مباحث مرتبط با آن مطرح شده است.
سید کمال حیدری در مقدمه اش بر کتاب عقاید شیعه را در سه محور استمرار امامت، عدد ائمه(ع)، تعیین مصادیق ائمه(ع) مطرح کرده است. وی به نقل از منتخب الأثر آیت الله صافی گلپایگانی تعداد روایات در رابطه با امام زمان(عج) را از جهات مختلف ولادت و غیبت و طول عمر آن حضرت در 22 زمینه ارائه کرده است. در ابتدای اثر به موضوع «شوری» در انتخاب خلفا پرداخته شده است. نویسنده در رد این موضوع به سخن عبدالله بن عباس که علی(ع) را «وصی» یا محمد بن ابوبکر که آن حضرت را وارث رسول الله(ص) و وصی آن حضرت دانسته اند اشاره کرده است. همچنین است جایگاه علی(ع) نزد زبیر، عمار بن یاسر، ابوذر، مقداد، سلمان و ده ها صحابی دیگر که به مسئله نص و وصیت ایمان داشتند؛ لذا مسئله نص از اصول فکر سیاسی اسلامی در صدر اسلام بوده است و این ادعای الکاتب اگرچه اذهان را مشوش می کند اما واقعیت اسلامی و تاریخ مکتوب را از بین نمی برد. نویسنده سپس متن سخن الکاتب را نقل کرده و به نقد آن می پردازد: «با وجود آنچه امامیون ذکر می کنند از نصوص پیرامون تعیین امام علی بن ابی طالب توسط نبی(ص) مانند خلیفه بعد از او، اما منابع شیعه پر از نصوص دیگری است که تأکید بر التزام رسول اعظم و اهل بیت(ع) بر مسئله شورا و حق امت در انتخاب ائمه خود می کنند»؛ نویسنده در پاسخ به این شبهه چنین می نویسد که الکاتب در مباحث خود قواعد علمی را رعایت نکرده است و با این که به نصوص امامت که کتب شیعه را پرکرده اعتراف می کند، اما حتی یک نص هم در کتابش ذکر نمی کند. انسان منصف در این زمینه ادله طرفین را ذکر کرده و در آن ها مناقشه می کند و صحت آنچه را که به آن معتقد است اثبات می کند که این رویه را الکاتب مطلقاً رعایت نکرده است. همچنین او تلاش کرده که خواننده را به این غفلت و وهم گرفتار کند که نصوص تعیین امام تنها از طریق شیعه وارد شده است. نویسنده در ادامه روایات و نصوص تعیین امام توسط نبی اکرم(ص) را ذکر می کند که حدیث غدیر، حدیث دار و حدیث منزلت از آن جمله است. الکاتب به علمای امامیه و موثقین آن ها احادیثی را نسبت داده که نه تنها نگفته بلکه عکس آن را در کتب خود نوشته اند. این اتهام نتیجه شیوه الکاتب در بیان حدیث امام یا کلام امامی به شیوه خاص است. او این سخنان را به کسانی چون شیخ مفید و نوبختی نسبت می دهد که نگفته اند و حتی به آن اشاره نکرده اند بلکه شیخ مفید همه را بر خلاف آن نقل می کند. نویسنده سخنان الکاتب و علمای شیعه را نقل و بررسی کرده است. از دیگر اشتباهات فاحش الکاتب عدم تمییز بین حسن مثنی و حسن مثلث است. حسن بن حسن بن علی یا حسن مثنی به گفته شیخ مفید فردی جلیل و فاضل و باتقوا بوده است؛ اما حسن بن حسن بن حسن بن علی برخوردهای بدی با ائمه(ع) داشته است. افترائات و دروغ های الکاتب نسبت به مصادیق امامت الهی مطلب دیگر کتاب است. نویسنده در فصل چهارم در ضمن دوازده مبحث یکایک اتهاماتی که الکاتب به ائمه دوازده گانه نسبت داده را با دلایل متقن پاسخ گفته است. از جمله اشکالات الکاتب که با استناد به آن در وجود امام زمان(عج) خدشه کرده این است که اختلاف در اسم مادر امام یا اختلاف در سال ولادت ایشان است. نویسنده در پاسخ به این مدعا چنین می نویسد که بر فرض پذیرش این مدعا لازم است به نبود رسول الله(ص) نیز ملتزم شویم چراکه در تاریخ ولادت آن حضرت نیز اختلاف است. همچنین باید در وجود صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) نیز که در زمان ولادتش اختلاف است تردید کنیم. احمد الکاتب به دنبال اثبات این مطلب است که امام عسکری(ع) هرگز فرزندی نداشته است و شیعیان به دلیل بحران فکری که پس از شهادت امام عسکری(ع) دچار آن شدند، ناچار به اثبات فرزندی خیالی برای امام عسکری(ع) شدند. وی معتقد است که امام زمان هرگز متولد نشده است؛ امام عسکری(ع) بر اساس شواهد تاریخی اصلاً فرزندی نداشته است؛ جعفر، برادر امام عسکری(ع)، امام پس از وی بوده است و این بدان دلیل است که حدیث عدم جواز امامت اخوین بعد از امام حسن و امام حسین(ع)، خبر واحد است و شیعیان آن زمان از آن خبر نداشتند و بعد از دویست سال، اولین بار، شیخ طوسی آن را مطرح و بر آن پافشاری کرده است. این در حالی است که با بررسی های صورت گرفته معلوم می شود این حدیث، خبر واحد نیست و خیلی پیش تر یعنی در زمان خود ائمه(ع) نیز مطرح بوده است. در بیان ضرورت موضوع شاید بتوان به شرح همین نکته بسنده کرد که پایه و اساس تشیع و افتراق آن با اهل تسنن، اعتقاد به وجود امام(ع) است. امامت از اصول مذهب امامیه به شمار می رود و در حال حاضر، امام دوازدهم، حضرت حجت بن الحسن(ع)، مصداق آن است. نظام مرجعیت و ولایت فقهای شیعه یعنی نظام اجتماعی و سیاسی شیعه نیز بر پایۀ وجود امامی زنده (حیّ) پایه گذاری شده است و آنان، نایبان امامی غایب، اما موجود هستند؛ بنابراین، اثبات وجود امام دوازدهم از اساسی ترین مباحث اعتقادی شیعه است و در این موضوع نیز عدم جواز امامت دو برادر پس از امام حسن و امام حسین(ع) که از زمان حضرت علی(ع) نقل شده است، اهمیت فراوان و جایگاهی خاص دارد.
الکاتب در بخش دیگری از مطالبش سعی کرده از زاویه «عصمت» در نظریه امامت رسوخ کند. نویسنده ابتدا دیدگاه قرآن کریم را در رابطه با این موضوع بیان کرده است. سپس به معرفی دیدگاه اهل بیت(ع) در رابطه با این رکن اساسی نظریه امامت پرداخته است. آیه 33 سوره احزاب «خداوند اراده فرموده است که هرگونه رجس و پلیدی را از شما اهل بیت برطرف کند و شما را پاک و مطهر گرداند». نسبت به دیدگاه اهل بیت(ع) هم در کتب حدیث روایات فراوانی هست که تصریح به لفظ عصمت کرده اند و آن را به خود نسبت داده اند. امامیه بر حدیث «خلفای دوازده گانه همگی از قریش اند» تأکید می کنند. این حدیث در کتب اسلامی نقل شده و همه بر آن متفق اند و سعی می کنند مصداق حقیقی به آن بدهند. الکاتب سعی نکرده که به این حدیث مصداقی بدهد، بلکه این نظریه را از اساس نفی کرده است. نویسنده با استناد به صحیح مسلم، سنن ترمذی ، مسند احمد و دیگر منابع اهل سنت، سخن احمد الکاتب را مورد مناقشه قرار داده است.
مستندات احادیث و مطالب و ارجاعات متعددی در پاورقی های کتاب ذکر شده است. منابع و فهرست مطالب نیز در انتهای آن آمده است.
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1082918


دفاع در دانشنامه ویکی پدیا

دفاع
دفاع ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
دفاع شخصی
دفاع غیر نظامی
دفاع مشروع
دفاع (کتاب)
اصطلاح دفاع اجتماعی جهت توضیح اقدام غیرنظامی توسط جامعه و یا گروه اجتماعی، به خصوص در چارچوب کارزار مداوم در برابر حمله خارجی و یا حکومت دیکتاتوری و یا آمادگی برای کارزاری در صورت حمله و یا تجاوز خارجی می باشد. اصطلاحات تقریباً مترادف گوناگونی از قبیل "دفاع بی خشونت"، "دفاع مدنی"، "دفاع شهروندمحور" و "دفاع از طریق مقاومت مدنی" نیز وجود دارد. با در نظر گرفتن هر اصطلاحی، این رهیافت دربرگیرنده آمادگی هایی برای استفاده از گستره ای از اقدامات مختلف - که می تواند در مقاطع مختلف مقاومت بی خشونت و مقاومت مدنی برشمرده شود – جهت دفاع ملی در برابر اشغالگری، کودتا و سایر تهدیدات باشد.
نوشته های در این ارتباط شامل آثار تئودور اربرت (آلمان)، برایان مارتین (استرالیا)، آدام رابرتز (بریتانیا)، جین شارپ (ایالات متحده)، هاینز وِچِرا (اتریش) و بسیاری دیگرمی شود.
دفاع از اقوام در انگلیسی Defense of the Ancients مخفف(Dota) یکی بازی آنلاین است که به صورت دو تیم یک تا پنج نفره برگزار می شود که به صورت یک نقشه برای بازی WarCraft3 ارائه می شود که هسته اصلی آن از نقشه Aeon of Strife برای بازی StarCraft برداشته شده است.
این بازی یکی از بازی های اصلی مسابقات بازی های ویدوئی و همچنین مسابقات گسترده و معتبری مختص به این بازی برگزار می شود.
دفاع از باستانیان(Defense of the Ancients) (DOTA) یک ماد میدان جنگ چند نفره آنلاین(multiplayer online battle arena) برای بازی وارکرفت ۳: تخت یخ زده و وارکرفت ۳: پادشاهی آشوب است.
این بازی یکی از بازی های اصلی مسابقات بازی های کامپیوتری است و مسابقات گسترده مختص به این بازی برگزار می شود.
در ساخت بازی از نقشه ی Aeon of Strife بازی StarCraft الهام گرفته شده است.
در سال 2009 شرکت بازی سازی والو امتیاز و نام تجاری دوتا را از شرکت بلیزارد خرید تا نسخه ی دوم بازی را با نام دوتا 2 بسازد که در سال 2013 منتشر شد.
دفاع از رایش (به آلمانی: Reichsverteidigung) بخشی از نبردهای جنگ جهانی دوم بود که توسط لوفت وافه در مناطق تحت سلطه آلمان به منظور دفاع از مردم و مراکز صنعتی مدیریت می شد. این سلسله نبرد یکی از طولانی ترین جنگ هوایی در طول تاریخ است که نیروهای طرفین شب و روز در حال درگیری بودند.
دفاع از زیست بوم نام کتابی است نوشتۀ دیو فورمن از بنیان گذاران جنبش اول زمین! و فعال محیط زیست که در این کتاب به روش هایی برای مبارزۀ عملی با آسیب زنندگان به محیط زیست پرداخته است.
دفاع از ناموس فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدکریم رکنی محصول سال ۱۳۵۴ است.
دفاع اژدها یک فیلم درام به کارگردانی ناتالی سانتا است. این فیلم برای رقابت در بخش دو هفته کارگردانان هفتادمین جشنواره فیلم کن انتخاب شد.
دفاع اسلاو یکی از گشایش های بازی شطرنج است که با حرکت های 1. d4 d5 2. c4 c6 در شروع بازی آغاز می شود.
دفاع اسلاو از مهمترین گشایش های بسته و از شاخه های اصلی گامبی وزیر محسوب می شود. اولین بررسی های به جامانده از این شروع بازی به دههٔ ۱۵۹۰ باز می گردد. استادان شطرنج اسلاو و شوروی از جمله آلخین، برونشتین، ویدمار و اسمیسلوف بیشترین ایده ها را در این دفاع وارد کرده اند.
در سال های اخیر دفاع اسلاو از محبوب ترین شروع بازی های استادانی چون آناند، کرامنیک، ایوانچوک، ژول لوتیه و نایجل شورت بوده است. کرامنیک در مسابقه قهرمانی جهان سال ۲۰۰۶ خود با وسلین توپالف در ۶ بازی از ۸ بازی خود با مهره سیاه دفاع اسلاو را به کار بست.
از مزایای حرکت c6 سیاه که به دفاع اسلاو منجر می شود (نسبت به حرکت سنتی تر e6) در گامبی وزیر نپذیرفته؛ مسدود نشدن راه فیل سفیدرو، آچمز نشدن اسب سیاه در f6 در صورت حرکت فیل سفید به خانه g5 و تهدید b5 پس از گرفتن گامبی سفید (dxc4) است. عیب این دفاع هم در آن است که ممکن است سیاه برای انجام c5 تمپو از دست بدهد و اسب b8 از خانهٔ c6 محروم می شود.
دفاع جانانه از دژ دوچ کروز (آلمانی: Die Beispiellose Verteidigung der Festung Deutschkreuz) فیلمی کوتاه به کارگردانی ورنر هرتسوک است که در سال ۱۹۶۶ منتشر شد.
دفاع در مقابل حملات مهندسی اجتماعی سخت تر از دفاع در برابر سایر مخاطرات امنیتی بوده و جزء سخت ترین نوع دفاع ها خواهد بود. زیرا انسان ها، رفتارها و عکس العمل های آنها بسیار پیچیده و غیرقابل پیش بینی می باشد؛ بنابراین برای دفاع در مقابل حملات مهندسی اجتماعی، ابتدا نیاز به شناسایی محرک های روانشناسی متقاعدسازی و سپس تکنیک های مورد استفاده در حملات داریم. با توجه به اینکه هیچ استاندارد خاصی برای دفاع و پیش گیری از حملات مهندسی اجتماعی وجود ندارد، بهترین راه برای دفاع، شناسایی سطوح مختلف دفاع و ایجاد سیاست های امنیتی دقیق و آموزش کارکنان در راستای دنبال کردن این سیاست ها می باشد. به طور کلی گام های کلیدی برای ایجاد دفاعی مؤثر در سازمان عبارتند از:
شناسایی محرک های روانشناسی متقاعدسازی
آشنایی با تکنیک های حمله مهندسی اجتماعی
کلید دفاع در برابر حملات مهندسی اجتماعی در آنست که بدانیم آسیب پذیری ها و تهدیدها چه چیزهایی هستند و سپس در برابر این ریسک ها به مقابله بپردازیم. دفاع باید چندین لایه حفاظتی داشته باشد، بطوریکه اگر هکری توانست از سطحی نفوذ کند، در لایه های دیگر به دام بیفتد از آنجایی که ثابت شده است حملات مهندسی اجتماعی بسیار موفقیت آمیز بوده اند، بنابراین داشتن استراتژی چند لایه ای در این زمینه حیاتی خواهد بود، در برخی نقاط نیز استراتژی بیشتر از دفاع باید در نظرگرفته شود. زیرا حمله کننده با حملات بسیار خود بالاخره سعی می کند تا نقاط ضعیف را شناسایی کند و بهمین دلیل است که سازمان باید در برابر حملات دفاعی محکم داشته باشد و یا حداقل تشخیص دهد که مورد حمله قرار گرفته است.
شناسایی سطوح مختلف دفاع
هیچ سنگری بدون پایه های مستحکم و پایدار، دوام پیدا نخواهد کرد. اساس امنیت اطلاعات سیاست های آن است. سیاست های امنیتی، استانداردها و سطوح امنیتی شبکه را تعیین می کند. این بنیان زمانی حیاتی تر می گردد که سیاست های امنیتی بخواهد شبکه را از حملات مهندسی اجتماعی مصون بدارد. سیاست های مهندسی اجتماعی به کارمندان چگونگی پاسخ دهی به درخواست های مشکوک را می آموزد. سیاست های تثبیت شده، کمک می کند که کاربر نهایی حس کند، چاره ای جز مقاومت در برابر خواست هکران ندارد. کاربران نهایی نیز نباید نقش تصمیم گیرنده برای در اختیار گذاری اطلاعات، را داشته باشند. نکتهٔ جالب دیگری که در تئوری تحریک و تشویق وجود دارد، فرا شناخت می باشد. فراشناخت، توانمندی است که با آن از اندیشه و فرایند فکر کردن دیگران می توان آگاه شد. با توجه به مطالعات انجام شده دربارهٔ فراشناخت در تئوری تحریک، محققان به این نتیجه رسیده اند که یکی از راه های مقاوم سازی در برابر حملات، توسعه اعتماد به فکر، در کارمندان می باشد. سیاست های امنیتی واضح و روشن، خطر تأثیر گذاری متجاوزان بر روی کارمندان را کاهش می دهد. سیاست امنیتی باید حوزه های خاصی را مد نظر قرار دهند تا بتوانند بعنوان پایه های مقاومت مهندسی اجتماعی بحساب آیند. کنترل دسترسی به اطلاعات، راه اندازی حساب ها، تأیید دسترسی و تغییر در کلمات عبور باید در نظر گرفته شود. سیاست ها باید نظم و دسیپلین داشته باشند و به همگان ابلاغ شوند. سطح سیاست امنیت در دفاع، به دفاع کارمندان در برابر تحریکات روانشناسانه ای مانند قدرت، حس مسئولیت و... کمک می کند. همچنین در سیاست ها باید سطوح مسئولیت، برای اطلاعات یا دسترسی تعیین شوند. بطوریکه اگر فرد اطلاعات در دسترسش را در اختیار دیگران قرار دهد، دیگر هیچ نقطهٔ سؤال برانگیزی باقی نماند.
استراتژی ها ی دفاع
پس از تثبیت سیاست های امنیتی، تمام کارمندان باید برای آگاهی های امنیتی آموزش ببینند. سیاست امنیتی همانگونه که انگیزه های امنیتی را بوجود می آورند، چارچوب آموزش را نیز تعیین خواهند کرد. سیاست هایی که با تفکر تدوین شده باشند و به کارمندان آموزش داده شده باشند در پاسخگویی کارمندان به درخواست های مختلف، متجاوزان تمایز ایجاد خواهند کرد. آگاهی های امنیتی خیلی پیچیده تر از آنست که به کارمندان بگوییم که پسوردشان را به کسی ندهند. بطوریکه هکر معروف Kevin Mitnick گفته است: «من هرگز از کسی نخواسته ام که پسوردش را به من بدهد.» نکته در اینجاست که هدف هکر پیچیده تر بوده و سعی در ایجاد اطمینان در فرد و سوء استفاده از آن می باشد. کارمندان باید آگاه باشند که مهاجم مهندسی اجتماعی به چه اطلاعات اولیه ای نیاز خواهد داشت و از چه گفتگوهایی در راه رسیدن به آن استفاده خواهد کرد. همچنین کارمندان باید بدانند چگونه اطلاعات محرمانه را تشخیص دهند و مسئولیتشان را در قبال محافظت از آن بدانند. آنها باید بدانند که چگونه در مقابل خواسته های غیرمجاز «نه» بگویند و چه زمانی برای گفتن این کلمه مناسب است! برنامه های آموزشی نیز باید از سیاست های امنیتی پیروی کند. اما چند نکتهٔ کلیدی وجود دارد که تمام کاربران باید به آن توجه داشته باشند:
باید بدانند که چه چیزی ارزشمند است.
نه تنها تمام کارمندان باید آگاهی های امنیتی را آموزش ببینند، بلکه در دفاع چند لایه، باید آموزش مقاومت برای پرسنل کلیدی نیز وجود داشته باشد. پرسنل کلیدی پرسنل راهنمایی، خدمات به مشتریان، منشی ها، تحویل داران و مهندسان و ناظران سیستم را شامل می شود یا بطورکلی هر کسی که کار یاری رسانی و رویارویی با دیگران را در سازمان ایفا می کند. آموزش مقاومت منجر می شود که کارمندان از متقاعد شدن وافشای اطلاعات مورد نیاز هکر، دوری جویند. روش های آموزش مقاومت در ادبیات روانشناسی اجتماعی وجود دارد و کاربران را در برابر تکنیک های هک، قوی می کند.
دوستان همیشه دوست نیستند.
دفاع چند لایه نیاز به یادآوری های متمادی از اهمیت آگاهی دارد. تلنگری کوتاه مدت برای مقابله با نفوذگر، فقط در زمان کوتاهی مؤثر خواهد بود. یادآوری های متوالی و خلاقانه، برای هشیاری افراد از خطرهای موجود، مورد نیاز است. یکی ازبهترین سیاست ها در نیروی پلیس اجرا می شود، بطوریکه آنها همواره به انسان ها یادآوری می کنند که چگونه همکارانشان طی عملیات مختلف کشته شده اند.
کلمات عبور، اطلاعات شخصی محسوب می شوند.
SELMها، تله هایی در سیستم هستند که حمله ها را آشکار کرده و از وقوع آن جلوگیری می کنند. درست مثل میدان مین در صحنهٔ نبرد. همانگونه که مین در صورت مقابله با متجاوز منفجر می شود، مهاجم را زمین گیر کرده و حمله را متوقف می سازد. SELM به قربانی هشدار می دهد که حمله ای در حال صورت گرفتن است و وضعیت امنیتی جدیدی را باید در پی گرفت. در زیر چند نمونه از این ایده ها آورده شده است:
یونیفرم گواه هیچ ارزش سازمانی نیست.
آخرین سطح دفاعی، پاسخ دهی به رویدادها می باشد. بدین ترتیب شبکه دیگر اجازه نمی دهد که مهاجم اجتماعی بتواند با کارمندان بی توجه به امنیت در سازمان، صحبت کند؛ بنابراین نیاز است که فرایندهای پاسخ دهی کاملاً معین باشند تا کارمندان به محض آنکه به فرد یا رفتاری مشکوک شدند، بتوانند آن را به گوش همگان برسانند. برای اثر بخشی بیشتر، باید فرد یا بخشی را برای رهگیری دقیق این رویدادها داشته باشیم، بطوریکه حملات بتوانند سریع و موثرتر شناسایی شوند. این فرد همان شخصی خواهد بود که لاگ های رسیده از افرادی که درخواست های مشکوک داشته اند را شناسایی می کند.
واکسیناسیون: این روش منطبق با ایدهٔ واکسیناسیون بوده، بطوریکه ضعیف شدهٔ آن چیزی که هکرها از کارمندان می خواهند را، به کارمندان آموزش می دهیم. هکر نیز از روش های مشابه پیروی خواهد کرد؛ بنابراین واکسن از توسعه یک روش جلوگیری می کند.
پیش آگاهی: قبل از آنکه اتفاقی رخ دهد در مورد آن اخطار داده و بصورت پیام بگوش همه می رسانیم، در اخطار نه تنها از امکان حمله مهاجم اجتماعی خبر می دهیم بلکه روش ها و چگونگی حمله را نیز بیان می کنیم.
سنجش واقعیت: یکی از دلایل آموزش آگاهی امنیتی به این خاطر است که همگان نسبت به آسیب پذیریشان بطور غیر واقعی خوش بین هستند. این برداشت خیلی ها را از دیدن ریسک های به حق، دور می کند. اگر یکبار بتوانیم طی آموزش آنها را فریب دهیم و سپس نشان دهیم که چقدر آسیب پذیرند، آموزش بسیار مؤثر خواهد بود.
Justified-know-it-all: هکر هرگز بطور مستقیم وارد سازمان نمی شود تا به گشت و گذار در آن بپردازد، بلکه در سازمان و جاهای مختلف آن، آنقدر پتانسیل های متفاوتی برای کسب اطلاعات وجود دارد که می تواند از آنها استفاده کند، مثل نامه های روی میزها، پرونده های درون فایل ها، لیست تلفن های شرکت و غیره. یک راه حل مناسب آنست که فردی با عنوان JKIA، این وظیفه را داشته باشد که در سازمان بچرخد و ببیند چه کسی، چه کاری می کند و در صورت ملاحظهٔ رفتار مشکوک آن را گزارش دهد.
ثبت متمرکز وقایع: داشتن لاگ های متمرکز، از تمام فعالیت های امنیتی انجام گرفته در شرکت، از حملات مؤثر جلوگیری می کند. مثلاً الگوهای حمله را ردیابی می کنند وسپس به بازشناسی آن ها می پردازند.
تماس مجدد: در این روش اگر فردی درخواست پسورد کرد، می بایست از او شماره اش خواسته شود و پس از چک کردن شماره وی با دایرکتوری موجود در سازمان، با او تماس گرفته و اطلاعات به او داده شود.
حشرات دارای طیف گسترده ای از شکارچیان هستند که این شکارچیان شامل پرندگان، خزندگان، دوزیستان، پستانداران، گیاهان گوشتخوار، و دیگر بندپایان می شوند. بیشتر حشرات (۸۰٪-۹۹.۹٪) بدون این که به سن باروری برسند می میرند و حدود ۵۰٪ این مرگ و میر به شکار نسبت داده می شود. و در این جنگ ها که برای حشرات اتفاق افتاده آنها در محدوده ی وسیعی از مکانیزم های دفاعی تکامل یافتند.
دفاع سیسیلی یکی از محبوب ترین گشایش های بازی شطرنج است که با حرکت (1. e4 c5) آغاز می شود.در حرکت c5 در پاسخ به e4 که به دفاع سیسیلی می انجامد در بسیاری از بررسی های آماری مسابقات شطرنج بازان حرفه ای موفق ترین پاسخ سیاه شناخته شده. مجله نیو این چس در نشریه سالانه سال ۲۰۰۰ خود نتیجه گرفته است که تنها ۵۲٫۳٪ امتیاز بازی های سیسیلی به بازیکن سفید رسیده است.. همچنین ۱۷٪ مجموع بازی های بین استادبزرگان و ۲۵٪ بازی های منتشر شده در نشریه چس اینفورمنت با سیسیلی شروع می شوند..
جان نان استاد بزرگ و تئوریسن سرشناس انگلیسی محبوبیت سیسیلی را در ماهیت مبارزه جویانه آن می داند.
نخستین بررسی های موجود در مورد گشایش سیسیلی به اواخر سده ۱۶ توسط جیولو پولریو و جیوچینو گرسو شطرنج بازان ایتالیایی باز می گردد. اما محبوبیت آن پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد.
حرکت پیاده c سیاه در حرکت اول به منظور جلوگیری از d4 سفید و همچنین ایجاد نشدن تقارن (با حرکت e5) است. البته این حرکت برخلاف پاسخ هایی همچون e5 یا Nc6 کمکی به گسترش سیاه نمی کند و مرکز را در اختیار سفید قرار می دهد. در نتیجه سفید در گسترش بازی برتری کسب می کند و فرصت حملات خطرناکی را به دست می آورد. مزیت دیگر سیسیلی برای سیاه در اختیار گرفتن ستون نیمه باز C پس از حرکت d4 سفید و تعویض پیاده c با آن است.
دفاع ش م پ ه (شین میم پ ه) (به انگلیسی: Chemical, biological, radiological and nuclear defense) (با نماد اختصاری CBRN) که کوتاه شده عبارت دفاع شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته ای است که برای نیروها، یگان ها و ابزار مقابله با جنگ افزارهای شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده هسته ای به کار می رود. تا پایان جنگ سرد، این عبارت به صورت اتمی، میکروبی، شیمیایی (با نماد اختصاری ABC) به کار می رفت که پس از آن به صورت هسته ای، میکروبی،شیمیایی (با نماد اختصاری NBC) تغییر یافت. با ساخت جنگ افزارهای پرتوزاینده، این پروتکل در سال ۲۰۱۲ میلادی به دفاع شمپه (با نماد اختصاری CBRN) تغییر یافت. این اصطلاح پیشتر و در دوره جنگ ایران و عراق به صورت ش م ر نیز بکار می رفت که کوتاه شدهٔ عبارت شیمیایی-میکروبی-رادیواکتیو است.
دفاع شخصی یا دفاع از خود به پادکارهایی گفته می شود که شخص برای حراست از سلامتی یا اموال خود یا دیگری به کار می بندد. در بسیاری از نظام های حقوقی، دفاع مشروع به عنوان حقی برای استفاده از زور در صورت به رسمیت پذیرفته شده است.
دفاع غیرنظامی مجموعه ای از چاره بینی های عمومی-دولتی دفاعی و محافظتی است که به منظور حمایت از اهالی، امور اقتصادی و قلمروی یک کشور وضع می شود تا هنگام سرزدن عملیات های جنگی اجرایی شوند. ویژگی مهم این سازمان ها و مجموعه ها این است که اعضایشان همه از میان شهروندان غیرنظامی هستند.
دفاع فرانسوی یکی از گشایش های بازی شطرنج است که با حرکت های‎ 1. e4 e6 ‏در شروع بازی آغاز می شود.
دفاع فرانسوی از مهمترین گشایش های نیمه باز است و به یک روش کاملاً پوزیسیونی برای سیاه شهرت دارد که معمولاً به بازی هایی پیچیده منجر می شود. در دفاع فرانسوی سیاه معمولاً در جناح وزیر وضعیت بهتری یافته و سفید در جناح شاه امکانات بیشتری دارد.
دفاع گرونفلد یکی از گشایش های شطرنج است که با حرکات زیر آغاز می گردد:
1 d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 شناسه این دفاع ECO=D70–D99 می باشد. یکی از گشایش های بازی شطرنج که با حرکت های 1. d4 Nf6 2. c4 g6 در شروع بازی آغاز می شود هندی شاه نام دارد. سه انتخاب اصلی برای حرکت سوم سفید Nc3 و Nf3 و g3 است و در صورت پاسخ d5 سیاه دفاع گرونفلد پدیدار می شود که یک شاخه گشایشی جداگانه است.
دفاع لوژین (به انگلیسی: The Defanse) با نام اصلی روسی Защита Лужина (با تلفظ زاشیتا لوژینا) رمانی از ولادیمیر ناباکوف است که اولین بار در سال ۱۹۳۰ انتشار یافت.
دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر در هنگام حمله افراد دیگر قائل شده است. دفاع مشروع در جائی پدید می آید که به جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می آورد.
دفاع مشروع اصلی پذیرفته در تمامی نظام های حقوقی است. هرچند در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود دارد ولی شرایط آن با اختلاف جزئی در تمامی نظام های حقوقی یکسان است.
دفاع موشکی به سیستم یا جنگ افزار و یا فناوری ای گفته می شود که برای تشحیص، ردیابی، جلوگیری و یا از بین بردن حمله موشکی بکار می رود. دفاع موشکی در اصل برای دفاع در برابر جنگ افزارهای هسته ای نصب شده روی موشک های بالستیک قاره پیما طراحی شده اما بعدها برای مقابله با موشک های تاکتیکی و موشک های میدان جنگ کوتاه برد غیر هسته ای هم گسترش یافت.
دفاع موشکی از زمان های پیش گسترش بسیاری داشته است. در دهه ۶۰ بیشتر موشک های دفاعی در برابر موشک های بالستیک قاره پیما دارای کلاهک هسته ای بودند اما در سال های اخیر بیشتر پرتابه های غیر هسته ای گسترش یافته اند. جنگ افزارهای انرژی هدایت شده مانند لیزرها به اندازه محدودی گسترش یافته شده اند.
کشورهایی مانند ایالات متحده، روسیه، فرانسه و هند کشورهایی هستند که اینگونه جنگ افزارهای دفاع هوایی را گسترش داده اند. در ایالات متحده دفاع هوایی در اصل بعهده نیروی زمینی بود اما در سال های اخیر برای کاربری نیروی دریایی و نیروی هوایی نیز طراحی شده اند.
ارتش تاریکی: دفاع (انگلیسی: Army of Darkness: Defense) یک بازی ویدئویی برای سکو های می باشد اندروید و آی اواس که توسط بک فلیپ استودیوز توسعه و نشر پیدا کرده است. ارتش تاریکی: دفاع اولین بار در ۱۲ مه ۲۰۱۱ و در آمریکای شمالی منتشر شده است.
این بازی بر اساس فیلم سینمایی ارتش تاریکی (۱۹۹۲) ساخته شده است.
باشگاه والیبال والیبال وزارت دفاع یک باشگاه والیبال ایرانی است که سال ۱۳۹۳ در تهران تاسیس شد و در حال حاضر در لیگ برتر والیبال ایران حضور دارد. این باشگاه زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
بهترین دفاع (انگلیسی: Best Defense) فیلمی کمدی به کارگردانی ویلارد هویک و نویسندگی ویلارد هویک و گلوریا کتز و تهیه کنندگی گلوریا کتز محصول سال ۱۹۸۴ میلادی است.
رم، شهر بی دفاع (به ایتالیایی: Roma, città aperta) فیلمی ایتالیایی در سبک درام جنگی به کارگردانی روبرتو روسلینی است که بازیگرانی مثل آلدو فابریتزی، آنا مانیانی و مارچلو پالی یرو در آن ایفای نقش کرده اند. داستان فیلم در شهر رم، در طول اشغال نازی ها به سال ۱۹۴۴ اتفاق می افتد. فدریکو فلینی دستیار کارگردان این فیلم بود. رم شهر بی دفاع چندین جایزه از جشنواره های مختلف برنده شده و همچنین نامزد دریافت جایزه اسکار بوده است.
شوت بی دفاع (به انگلیسی: uncontested shot)، نوعی پرتاب توپ در بسکتبال است. این نوع شوت شامل لی آپ، اسلم دانک و جامپ شات می شود. آنکنتستد شات نوعی شوت است که برای بازیکن پرتاب کننده هیچ مدافعی وجود ندارد. در لیگ های رقابتی، شوت بی تردید شوتی است که مدافع بیش از ۵ فوت (۱٫۵ متر) با پرتاب کننده فاصله دارد که در این صورت توانایی تأثیرگذاری بر پرتاب کننده را از دست می دهد. استراتژی اصلی بیشتر بازی های تهاجهی گرفتن شوت بی دفاع و مهمترین وظایف نیز جلوگیری از آن است.
در اتحادیه ملی بسکتبال به شوت بی دفاع، شوت خرگوشی (bunny) یا شوت پرنده برفی (snowbird) می گویند.
کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع نخستین کنفرانسی بود که به منظور بررسی و تحلیل جنگ ایران و عراق شکل گرفت. مکان برگزاری آن تهران و تاریخ برپایی آن ۱۷ مرداد تا ۱۹ مرداد سال ۱۳۶۷ بود. نزدیک به ۱۸۰ محقق از ۲۱ کشور جهان با ارائه مقالات و تحقیقات خود در زمینه جنگ مزبور و در طول سه روز برگزاری کنفرانس حضور پررنگ و مؤثری از خود نشان دادند.
مباحثی که از سوی اندیشمندان شرکت کننده در کنفرانس مطرح شد، صرفاً همسو و مورد تأیید برگزارکنندگان کنفرانس نبود؛ امّا تمامی مقالات ارسالی به دبیرخانه در طول برگزاری کنفرانس در جمع سایر حضار ارائه و مورد نقد و بررسی قرارگرفت. مقالات از این جهت که مبین دیدگاه علمی نویسندگان آن بود، بدون هیچگونه حذف و اضافه ای مورد پذیرش میزبانان قرار گرفت.
وزارت دفاع که سابقاً در برخی کشورها از آن با عنوان وزارت جنگ نیز نام برده می شد، عنوانی است که امروزه در کشورها برای وزارت خانهٔ مسئول امور نظامی اطلاق می شود. بالاترین مقام در وزارت دفاع برعهدهٔ وزیر دفاع است که مسئولیتِ مدیریت و نظارت بر وزارت دفاع و نیروهای مسلح را برعهده دارد.
وزیر دفاع عنوان شخصی در کابینه است که مسئولیتِ مدیریت و نظارت بر وزارت دفاع و نیروهای مسلح یک ملت را بر عهده دارد. وزیر معمولاًُ نقشی مهم را در کابینه بر عهده دارد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دفاع در جدول کلمات

دفاع در برابر حمله دشمن
پدافند
دفاع دست برای میانتنه در تکواندو
انماکی
دفاع رئال مادرید
پپه
دفاع فوتبال
بک
دفاع ملی پوش بارسلونا
البا
دفاع کننده
مدافع
این واژه نخستین باربرای دفاع از جنبش حقوق زنان به کاررفت
سمولینا
رییس آژانس دفاع موشکی پنتاگون
اوبرینگ
سازمانی که برای دفاع از حقوق مشترک تشکیل می شود
اتحادیه
فیلمی در ژانر دفاع مقدس به کارگردانی عبدالحسن برزیده
دکل

معنی دفاع به انگلیسی

answer (اسم)
دفاع ، پاسخ ، جواب
munition (اسم)
لوازم ، قلعه ، دفاع ، مهمات ، تدارکات
advocacy (اسم)
طرفداری ، دفاع ، وکالت
defense (اسم)
دفاع ، حمایت ، مدافعه ، پدافند ، محافظت ، استحکامات
pleading (اسم)
دفاع ، دادخواهی ، شفاعت ، برهان نمایی
vindication (اسم)
دفاع ، حمایت ، توجیه ، اثبات بیگناهی
apologia (اسم)
دفاع ، پوزش ادبی
replication (اسم)
دفاع ، پاسخ ، رونوشت ، تکرار ، انعکاس ، پاسخگویی ، تاشدگی
fencing (اسم)
دفاع ، نرده ، حصار ، محجر ، ششمشیر بازی
pale (اسم)
دفاع ، نرده ، حصار دفاعی ، قلمرو حدود

معنی کلمه دفاع به عربی

دفاع
جواب , دفاع , ذخيرة , وتد
الدفاع عن حياض الإسلام ، الذود عن حياض الإسلام
دفاع , مدافع
جواب
بطل , دافع
خليج
غير قابل للدفاع

دفاع را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی دفاع

سایه ١٥:٣٩ - ١٣٩٦/٠٩/٢٤
محافظت
|

شیوا ١٧:٠٦ - ١٣٩٦/١١/٠١
طرفداری
|

محمدرحیم ریگی ٠٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠١
پدافند
|

پیشنهاد شما درباره معنی دفاعنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

فرهاد سليمان‌نژاد > unfalsifable
زهرايعقوبيان > Stay away
رویا لطفی > Exposure therapy
ب. الف. بزرگمهر > ابلاغ
Reza > طهارت گرفتن
مهدی > take down
مظاهر هستم از لرستان > قزات
مهسا > مهسا

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دفاع چیست   • سربازی در وزارت دفاع   • تعریف دفاع   • تحقیق دفاع مقدس   • وزارت دفاع استخدام   • دفاع مقدس چیست   • استخدام وزارت دفاع 95   • درباره دفاع مقدس   • معنی دفاع   • مفهوم دفاع   • معرفی دفاع   • دفاع یعنی چی   • دفاع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دفاع
کلمه : دفاع
اشتباه تایپی : nthu
آوا : defA'
نقش : اسم
عکس دفاع : در گوگل


آیا معنی دفاع مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )