برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1318 100 1

دک کردن

معنی دک کردن در لغت نامه دهخدا

دک کردن. [ دَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) در تداول ، دور کردن کسی را به تدبیر. کاری کردن که از آنجا برود. بیرون کردن کسی را که وجودش مخل مقصود است با زرنگی. اخراج کردن به فن. به حیله بیرون کردن. او را به بهانه ای بیرون فرستادن. او را با زرنگی یا زور از جائی بیرون و روانه کردن. کلکش را کندن. راهش انداختن. پنبه اش کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). || به نهان و خفا فرستادن در جایی یا دور کردن از جایی. || در محاوره ٔ لوطیان ، کسی را پراندن و دست بسر کردن. (از آنندراج ). دست به سر کردن. رد کردن. کسی را از خدمت معاف کردن. مستخدمی را بیرون کردن ، منتهی دک کردن در مواردی استعمال میشود که علت اصلی معاف کردن شخص دک شده را بدو اظهار نکنند و به بهانه ای او را از کار یا جای خویش برانند. (فرهنگ لغات عامیانه ).

معنی دک کردن به فارسی

دک کردن
( مصدر ) دک کردن کسی را وی را ببهانهای از مجلس یا محلی بیرون کردن .

معنی دک کردن در فرهنگ معین

دک کردن
(دَ. کَ دَ) (مص م .) (عا.) کسی را با ترفند از جایی راندن .

دک کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دک کردن   • مفهوم دک کردن   • تعریف دک کردن   • معرفی دک کردن   • دک کردن چیست   • دک کردن یعنی چی   • دک کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دک کردن
کلمه : دک کردن
اشتباه تایپی : n; ;vnk
عکس دک کردن : در گوگل

آیا معنی دک کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )