انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1049 100 1

ذهن

/zehn/

مترادف ذهن: خرد، هوش، درک، فهم، استعداد، خاطر، ضمیر، فکر، قلب، مغز

برابر پارسی: یاد، اندیشه، هوش، ویر، یاده

معنی ذهن در لغت نامه دهخدا

ذهن. [ ذِ ] (ع اِ) فهم. دانست. عقل. دریافت. (منتهی الارب ). هوش. (قاضیخان بدر محمد دهار). خرد. زیرکی. فهم. (منتهی الارب ). تیزی خاطر. (منتهی الارب ). یاد و هوش. قوت درک. قوه ٔ مستعده ٔ اکتساب حدود و آراء. فهمیدگی. (غیاث ). قدرت مدرکه. (غیاث ). زکن. (زوزنی ). ذکاء.یاد. حفظ. یادداشتن. یادداشت قلب. (منتهی الارب ). روع. ج ، اذهان :
نرود هیچ خطا بر دل و اندیشه ٔ تو
کز خطا دور ترا ذهن و ذکای تو کند.
منوچهری.
این همه رنج و غم از خویشتنم باید دید
تا چرا طبع و دلم مایه ٔ هر ذهن و ذکاست.
مسعودسعد.
لعبتانی که ذهن من زاده است
لهورا از جمال کاشانیست.
مسعودسعد.
ذهن تو بیک فکرت ناگاه بداند
وهمی که نهان باشد در پرده ٔ اسرار.
؟ (ازکلیله ودمنه ).
دشمنند این ذهن و فطنت را حریفان حسد
منکرند این سحر و معجز را رفیقان ریا.
خاقانی.
|| توانائی. (منتهی الارب ). || پیه. و صاحب غیاث گوید در فارسی بمعنی ته و باطن (؟) و بیت ذیل را از اشرف نامی مثال آورده است :
بسان آینه از ساده لوحیم خبری
بذهن نیست مرا هر چه هست ذر ذهن است.
|| کندذهن. بلید. || کندی ذهن ؛ بلادت. || در لغت نامه های نوشته شده در هند آید که : ذهن کشتی ، فارسی است و بمعنی بجا ماندن کشتی باشد بسبب نبودن باد. و بعضی مینویسند، بمعنی خاک دریاست ، که لنگر درآن بند شودو کشتی وا ایستد، چه ذهن در محاوره بمعنی خاک خوب است که نهال در آن زود میگیرد و بیت ذیل را از تأثیرشاهد می آورند :
دلیل بود طپیدن بوصل دلبر ما
بذهن کشتی ما سخت خورد لنگر ما.
و نیز محمدعلی ماهر گفته است :
دراصطلاح بی باد کشتی است ذهن یعنی
چون ذهن تو معطل ادراک مدعا را.
؟ (از آنندراج ).

ذهن. [ ذِ / ذَ هََ ] (ع مص ) ذهننی عنه ؛ فراموش گردانید مرا از آن. || غالب آمدن کسی را در تیزی خاطر و حفظ قلب. (منتهی الارب ). و جرجانی در تعریفات گوید: قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة و الباطنة، معدة لاکتساب العلوم. و باز گوید: هو الاستعداد لادراک العلوم و المعارف بالفکر. (تعریفات جرجانی ). قوت استعدادی است نفس را در اکتساب حدود و رایها. (اساس الاقتباس ص 409). و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: بکسر ذال و سکون هاء. و هر دو بفتحه نیز آمده. زیرک بودن. و یاد داشتن و قوت و تیزی خاطر چنانچه در کشف اللغات بیان کرده. و اذهان جمع آن است. و در عرف علماء بر چند معنی اطلاق شود. یکی نیروئی است مر روان آدمی را که فراهم شده است برای اکتساب آراء. یعنی علوم تصوریه و تصدیقیه بعبارة اخری این نیرو را آفریدگار عز اسمه در روان آدمی فراهم فرموده برای اکتساب یا آنکه بصیغه ٔ اسم فاعل و گوئیم این نیرو فراهم آورنده است مر روان آدمی را برای اکتساب. چنانچه ازاطول و مطول مستفاد میگردد. و اما آنچه در شرح هدایه ٔ نحو گفته که ذهن قوه ای است نفسانیه که بواسطه ٔ آن حاصل میشود تمیز بین امور خوب و زشت و صواب و خطا ویا قوه ٔای است فراهم شده برای اکتساب تصورات و تصدیقات و یا قوه ای است که نفس را برای اکتساب علوم فراهم میسازد پس باز گشت تمام این گفتارها بسوی همان معنی باشد که در بالا ضمن تعریف ذهن بیان شد. معنی دیگر ذهن نفس است معنی دیگر آن عقل است که در مقابل نفس ایراد میشود. و عقل جوهری است مجرد و غیر متعلق ببدن از حیث تدبیر و تصرف و به هر سه معنی مذکور سید سند در حاشیه ٔ خطبه ٔ شرح شمسیه تصریح کرده و گوید: ذهن قوه ای است فراهم شده برای اکتساب آراء و حدود و گاه از آن بعقل و گاه بنفس تعبیر کنند - انتهی. و مقصود از آراء تصدیقات و از حدود تصورات باشد و قید اکتساب برای احتراز از قوای عالیه است چه علوم قوای عالیه حضوری است و مکتسبه نیست. معنی دیگر ذهن مدارک عقل و قوای آن و مبادی عالیه بتمامی است چه وجود ذهنی عبارت از حصول در یکایک از مدارک و قوی و مبادی مذکوره میباشد چنانچه در شرح هدایه ٔ نحو گفته است و مطلوب بعقل نفس است و اطلاق عقل بر نفس جائز باشد چنانچه در ضمن معنی لفظ عقل شرح آن داده شود و مؤید این معنی است آنچه در پاره ای از حواشی شرح تجرید گفته شده که وجود ظلی تصور نرود جز در قوای دراکه و به این مناسبت باشد که وجود ذهنی نام نهاده شده و وجود اصلی نمی باشد مگر بیرون از قوای دراکه پس لفظ خارج در مقابل ذهن است -انتهی. و قوای دراکه عبارت از قوای عالیه و سافله است چنانچه مولوی عبدالحکیم در حاشیه ٔ شرح شمسیه در مبحث قضیه ٔ خارجیه گوید: المقصود بالخارج فی قولهم قد تعتبر القضیة المحصورة بحسب الخارج هو الخارج عن المشاعر. و المشاعر هی القوی الدراکة ای النفس و آلاتها بل جمیع القوی العالیة و السافلة -انتهی. و اما آنچه در شرح هدایه ٔ نحو گفت است که قیل الذهن قوة دراکه تنتقش فیها صور المحسوسات و المعقولات. مرادش به این قوه نفس است نزد کسی که رای او بر آن است که صور محسوسات و معقولات بتمامی در نفس آدمی نقش بندد اما نزد کسانی که رای آنان بر آن است که صور کلیات و جزئیات مجرده در نفس مرتسم میشود و صور جزئیات مادیه در آلات نفس مرادشان به این قوه ٔ نفس و آلات و قوای نفس که عبارت از قوای سافله است میباشد و از آنچه علمی در حاشیه ٔ شرح هدایه در مبحث وجود گفته مفهوم میشود که گاهی ذهن گویند و از آن قوای عالیه طلبند و گاهی هم ذهن گویند و مرادشان مجموع عالیه و سافله باشد.

ذهن. [ ذُ ] (اِخ ) ابن کعب. بطنی است از مذحج.

معنی ذهن به فارسی

ذهن
فهم، دریافت، یاد، هوش، اذهان جمع
( اسم ) ۱ - فهم دریافت . ۲ - هوش خرد . توضیح : یکی از قوای نفس است یا قوتی است متعلق بنفس ناطقه یا قوت نفس است که معد برای اکتساب علومی است که حاصل نباشد برای ( نفس ) . ۳ - حفظ یاد جمع اذهان .
[mind map] [آینده پژوهی و آینده نگری] نگاشت حاصل از عرضۀ خلاقانۀ اطلاعات ازطریق دیداری سازی آنها و ترسیم ارتباط میان آنها برای حل مسائل و یافتن راه حل های بهتر، که بسیار شبیه به روش حلقۀ آینده است
[mind mapping] [آینده پژوهی و آینده نگری] عرضۀ خلاقانۀ اطلاعات ازطریق دیداری سازی آنها و ترسیم ارتباط میان آنها برای حل مسائل و یافتن راه حل های بهتر، که بسیار شبیه به روش حلقۀ آینده است
[script, script schema] [روان شناسی] ساختار طرحواره ای شناختی که مانند یک نقشۀ ذهنی، فعالیت ها و اعمال اصلی یک فعالیت پیچیده نظیر روابط زمانی و سببی آن را نمایش می دهد
( صفت ) کند ذهن کودن مقابل تند ذهن.
( صفت ) آنکه ذهنی پاک دارد .
شوایب شکوک وارد بر ذهن
عبارت است از استعداد نفس آدمی برای استخراج
تیزی خاطر صافی اندیشه
کودن کم هوش .
( صفت ) کم حافظه بیهوش .

معنی ذهن در فرهنگ معین

ذهن
(ذِ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - فهم ، دریافت . ۲ - حافظه ، یاد. ۳ - هوش ، خرد. ج . اذهان . ۴ - باطن ، درون .

معنی ذهن در فرهنگ فارسی عمید

ذهن
۱. فهم، دریافت.
۲. یاد.
۳. قوۀ باطنی که مطالب را به یاد نگه می دارد، هوش.

ذهن در دانشنامه اسلامی

ذهن
در لغت به معنی فهم و عقل است.
در اصطلاح فیلسوفان قدیم قوه‏ای است نفسانی که اکتساب علوم تصوری و تصدیقی را ممکن می سازد.
و یا قوه‏ای است نفسانی که تمیز بین امور خوب و بد یا درست و نادرست را ممکن میسازد یا قوه‏ای است که اکتساب تصورات و تصدیقات را مهیا می‏کند.
مقصود از ذهن مطلقا قوه مدرکه است خواه منظور از آن خود نفس انسانی باشد، خواه یکی از قوای نفس منظور باشد.

← معنای ذهن در فلسفه جدید
خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص ۱۱۷ رده های این صفحه : اصطلاحات فلسفی | فلسفه | واژه شناسیورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری


العربیةآخرین مطالب اضافه شده
...
واژه ذهن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • ذهن (منطق)، از اصطلاحات علم منطق، به معنای قوه قابل اکتساب تصورات و تصدیقات• ذهن (فلسفه اسلامی)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فلسفه اسلامی، به معنای قوه اى نفسانى برای اکتساب علوم تصوری و تصدیقى
...
در لغت به معنى فهم و عقل است.
در اصطلاح فیلسوفان قدیم قوه اى است نفسانى که اکتساب علوم تصوری و تصدیقى را ممکن می سازد.و یا قوه اى است نفسانى که تمیز بین امور خوب و بد یا درست و نادرست را ممکن میسازد یا قوه اى است که اکتساب تصورات و تصدیقات را مهیا مى کند.مقصود از ذهن مطلقا قوه مدرکه است خواه منظور از آن خود نفس انسانى باشد، خواه یکى از قواى نفس منظور باشد.
← معنای ذهن در فلسفه جدید
خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص ۱۱۷ رده های این صفحه : اصطلاحات فلسفی | فلسفه | واژه شناسی
آخرین مطالب اضافه شده
...
ذهن، از اصطلاحات علم منطق بوده و به قوه قابل اکتساب تصورات و تصدیقات گفته می شود.
ذهن، از اصطلاحات علم منطق بوده و به قوه قابل اکتساب تصورات و تصدیقات گفته می شود.
← استعمالات ذهن
 ۱. ↑ ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (المنطق)، ج۳، جزء ۱، ص۲۵۹.۲. ↑ خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۴۰۹-۴۱۰.    
تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۲۹.    
...
ذهن و زبان حافظ ( کتاب )
ذهن و زبان حافظ تالیف بهاءالدین خرمشاهی قرآن پژوه و حافظ پژوه معاصر است .
کتاب ذهن و زبان حافظ در هفت بخش موضوعی نگارش شده است :
1. اسلوب هنری حافظ و قرآن
کتاب ِ در حاشیه ی کوی دوست ( شاهرخ مسکوب )
تصحیح دیوان حافظ ( احمد شاملو )
مولف در کتاب ِ ذهن و زبان حافظ از اندیشه پژوهشگران دیگر استفاده کرده است .

ذهن در دانشنامه ویکی پدیا

ذهن
ذهن ( که نباید با مغز اشتباه گرفته شود) ، مجموعه ای از توانایی های فکری است که شامل هوشیاری، تصورات ، ادراک، تفکر، قضاوت ، زبان و حافظه میشود و ومعمولا ان را وجود توانایی هوشیاربودن و اندیشه تعریف میکنند. ذهن دربرگیرنده قدرت تصور، تشخیص و قدردانی است و مسئولیت پردازش احساسات و عواطف را برعهده دارد که منجر به عملکرد و نوع رفتار افراد میشود.
فلسفه ذهن
علوم شناختی
زبان شناسی شناختی
زبان شناسی رایانه ای
هوش مصنوعی
حوزه های کاربردی علوم شناختی
پژوهشکده علوم شناختی
پژوهشگاه دانش های بنیادی
از دیرباز بررسی اجزا, تشکیل دهنده ذهن و خصوصیات انحصاری آن در فلسفه، مذهب، روانشناسی و علوم ادراکی مرسوم بوده است.
یکی از سوالات بارز در این زمینه در ارتباط با طبیعت ذهن مسئله ذهن و جسم میباشد که به بررسی ارتباط ذهن با جسم (مغز) می پردازد. دیدگاههای قدیمی تر از قبیل دوالیزم( اعتقاد به دوگانگی) و ایده الیزم( آرمانگرایی)، ذهن را غیر جسمانی می دانند. نظرات جدید اغلب بر فیزیکالیزم ( اصالت فیزیک) و فانکشنالیزم( کاربرد گرایی) متمرکزند که باور دارند ذهن همانند مغز در برابر پدیده های فیزیکی از قبیل فعالیتهای عصبی تقلیل پذیر است. اگرچه دوالیزم و ایده الیزم هنوز هم حامیان بسیاری دارند. سوال دیگر در این زمینه این است که کدامیک از موجودات قابل داشتن ذهن هستند. (کتاب دانشمند جدید هشت سپتامبر 2018 صفحه ده) . به عنوان مثال ، آیا ذهن منحصر به انسانهاست و برخی و یا همه حیوانها؟ تمام موجودات زنده؟ آیا تمام آنها ذهنی با خصوصیات دقیق و قابل توصیف دارند؟ و یا داشتن ذهن مختص به بعضی ماشینهای ساخته دست بشر است؟
طبیعت ذهن هرچه که باشد ، توافق عموم بر این است که ذهن موجودات را قادر می سازد تا به آگاهی درونی برسند به خصوص در محیط پیرامونشان برای دریافت و پاسخ به محرکهای عامل و برخوداری از هشیاری که شامل تفکر و احساسات میشود.
ذهن اسیر (لهستانی: Zniewolony umysł)نام کتابی غیر داستانی نوشته نویسنده، شاعر و برنده جایزه نوبل ادبیات چسواو میوُش است.
ذهن انگیزی (به انگلیسی: Brain storming). برخی معادل های طوفان فکری، یورش فکری یا بارش ذهنی را پیشنهاد کرده اند که خیلی کافی و وافی بنظر نمی رسد. ذهن انگیزی روش برگزاری نشست ها یا جلساتی برای انگیزش ذهن در جهت شکل گیری ایده های نو برای ابداع و حل مسائل است. در این روش گروهی از افراد را جهت خلق و یافتن ایده ها و روشهای بکر و تازه کنار هم می نشانند تا آزادانه فکر کرده احیانا به ایده های تازه رسند و راه حل های نوین برای مسائل و مشکلات پیدا شود. در مدت برگزاری نشست همه در طرح آراء و اندیشه های خویش آزادند و می توانند در تکمیل و بسط و گویا کردن ایده های دیگران بکوشند. در پایان اینگونه نشست ها ایده های مکتوب شده را بر رسیده ارزیابی می کنند. این کار یکی از روشهای آینده اندیشی هم محسوب می شود.
ذهن خوانی (به انگلیسی: Brain-reading) اشاره به تکنیک جدیدی دارد که دانشمندان را قادر می سازد با بازخوانی سیگنال های الکتریکی دریافتی از مغز افراد، افکار آن ها را در مدت زمان بسیار کمی (در حدود چند میلی ثانیه) رمزگشایی کنند. این قابلیت رمزگشایی خود به خودی ناخودآگاه افراد به صورت بلادرنگ، می تواند پیامدهای بسیار وسیعی داشته باشد، و پتانسیل این را دارد که روش های جدیدی برای درمان آسیب های مغز مورد استفاده قرار گیرد، یا به افرادی که مشکل سندروم (locked-in syndrome) دارند برای ارتباطاتشان کمک کنند. این نتایج جدید می تواند در آینده به افرادی که نمی توانند صحبت کنند یا در ارتباطات کلامی دچار مشکل هستند برای بیان افکارشان کمک های شایانی بکند.
بارگذاری ذهن
بیوانفورماتیک
طبق مطالعات، کامپیوترها برای رمزگشایی تصاویر به دو نوع سیگنال مغزی نیاز دارند: پتانسیل وابسته به رخداد و تغییرات طیفی پهنای باند. پتانسیل وابسته به رخداد یک ویژگی (تیز) در سلول های مغز است که زمانی که مغز به هر محرکی واکنش و پاسخ نشان می دهد، ظاهر می شود. در حالیکه تغییرات طیفی پهنای باند توسط الکترود ها به عنوان تغییرات کلی توان در کل ناحیهٔ مغز تشخیص داده می شود.
در ذهن خوانی از پاسخ های دریافتی از چندین واکسل در مغز که توسط محرک برانگیخته شده اند و سپس توسط fMRI برای رمز گشایی از محرک اصلی تشخیص داده شده اند، استفاده می شود. مطالعات ذهن خوانی در انواع رمزگشایی بکار گرفته شده (برای مثال رده بندی، تشخیص و بازسازی)، هدف (رمزگشایی الگوهای تصویری، الگوهای شنیداری، حالت های (روانشناسی) شناختی)، و الگوریتم های رمزگشایی (رده بندی خطی، رده بندی غیر خطی، بازسازی مستقیم، بازسازی بیزین و غیره) به کاربرده شده، تفاوت دارند.
در سال های اخیر، محققان گام های عظیمی در جهت رمزگشایی افکار انسان ها برداشته اند. در مطالعات سال ۲۰۱۱، محققان امواج مغز را به یک کلیپ فیلم تبدیل کردند که می شد آن را در لحظه دید. در سال ۲۰۱۴، دو دانشمند با استفاده از پیوند مغز به مغز، افکار را به یکدیگر منتقل کردند. مطالعات دیگر نشان می دهد که کامپیوترها با استفاده از سیگنال ها و فعالیت های مغز افراد، می توانند «ببینند» افراد به چه چیزی فکر می کنند.
ذهن زیبا (به انگلیسی: A Beautiful Mind) نام فیلمی زندگینامه ای و درام آمریکایی است که دربارهٔ زندگی جان نَش ریاضیدان برندهٔ جایزهٔ نوبل اقتصاد و مسائلی که به دلیل بیماری روان گسیختگی با آن ها مواجه می شود، ساخته شده است.
۱۳ دسامبر ۲۰۰۱ (۲۰۰۱-12-۱۳)
این فیلم در سال ۲۰۰۱ بر اساس کتابی به همین نام و نوشتهٔ سیلویا ناسار و به کارگردانی ران هاوارد ساخته شده است. بازیگران اصلی آن راسل کرو در نقش جان فوربز نش و جنیفر کانلی در نقش همسر وی هستند.
ریاضی دان برجسته ( راسل کرو ) از دانشگاه فارغ التحصیل شده و به سمت استادی برگزیده می شود. او توانایی خارق العاده ای در کشف رابطه بین اشکال و اعداد به هم ریخته دارد. ازدواج با آلیشیا ( جنیفر کونلی ) به زندگی او رنگ و لعابی دیگر می دهد تا اینکه ظاهراً ویلیام پارچر ( اد هریس ) مامور سیا به سراغش می رود و از او می خواهد با توجه به استعداد بی نظیرش در زمینه فعالیت های رمز شکنی به سیا کمک کند اما…
نامزد جایزهٔ اسکار:
یک ذهن زیبا یا ذهن زیبا می تواند برای یکی از این کاربردها استفاده شود:
ذهن زیبا فیلمی آمریکایی به کارگردانی ران هوارد
یک ذهن زیبا (کتاب) کتابی دربارهٔ زندگی جان نش
ذهن زیبا (به انگلیسی: A Beautiful Mind) نام کتابی است که دربارهٔ زندگی جان نَش، ریاضیدان برندهٔ جایزهٔ نوبل اقتصاد و مسائلی که به دلیل بیماری اسکیزوفرنی با آنها مواجه می شود، نوشته شده است. این کتاب توسط سیلویا ناسار نوشته شده و در سال ۱۹۹۹ منتشر شده است.
ذهن زیبا (فیلم)
بر اساس این کتاب، فیلمی به همین نام در سال ۲۰۰۱ ساخته شد. صحنه هایی از فیلم تفاوت هایی با زندگی واقعی جان نَش دارند؛ برای مثال صحنه مربوط به پیدا کردن الگوهای مختلف در ستارگان، صحنه ای که پسر جان نَش در حال غرق شدن در وان حمام است و موارد مربوط به ابزار تولید کننده رمز عبور که در دست جان نَش قرار گرفته است، کاملاً ساختگی می باشند. فیلم بیانگر فداکاری بسیار آلیشیا، همسر جان نَش، در رابطه با وی است و این در حالی است که این زوج در سال ۱۹۶۳ از یکدیگر جدا شده و پس از هفت سال، مجدداً در سال ۱۹۷۰ آلیشیا به جان نَش اجازه داده است تا در خانه وی زندگی کند که این رابطه مطلقاً یک رابطه احساسی نبوده است.
این کتاب در سال ۱۹۹۸ برنده جایزه شورای منتقدین کتاب ملی (NBCC) در زمینه زندگینامه شد. این کتاب همچنین نامزد جایزه پولیتزر شده و در لیست پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز در زمینه زندگینامه قرار گرفت.
سینمایی ذهن سفید (به انگلیسی:Head Full of Honey)، فیلم سینمایی سال ۲۰۱۴ در ژانر درام است که کارگردان و نویسندهٔ آن تیل شوایگر می باشد. این فیلم یکی از هشت فیلم کوتاه است که آلمان منتشر کرده بود برای دریافت جایزهٔ اسکار آن سال. فیلم سینمایی «ذهن سفید» از شبکه دو سیما هم پخش شد.
آماندوس(دیتر هالروردن)، دامپزشک بازنشسته ای است که از بیماری الزایمر رنج می برد. او همسر خود را در زمان فیلم از دست داده است. فیلم کمی بر روی گذشتهٔ فرد تمرکز دارد. پسر او به نام نیک (تیل شوایگر) و نوه اش به نام تیلدا (اما تایگر شوایگر) و همسر نیک، سارا (جانت هاین) به همراهی دیگر بازیگران فیلم را تشکیل می دهند. او دیگر توانایی زندگی بدون همسر خود را در منزل شخصی اش ندارد و پسر او نیک می خواهد او را به منزل خود بیاورد.
سارا و نیک ازدواج نسبتاً نا پایداری دارند به نوعی که رابطهٔ آن ها رو به خطر است. حضور یک فرد آلزایمری در خانه و اشتباهات او یک خطر برای رابطهٔ این زوج است. به عنوان مثال آماندوس در صحنه ای سعی در پختن کیک داشت که منجر به آتش گرفتن خانه شد و بعضی از وسایل هم به اشتباه در فر قرار داد. در ان لحظه سارا رسید و خطر را رفع کرد.
یک جشن تابستانی در باغ این خانواده برپا شد که شرکت کنندگان آن، همکاران سارا هستند. یک سیستم صوتی بسیار قوی در حال نصب است که توسط یک تکنسین فنی اداره می شود. آماندوس به اشتباه کلیدی منبی بر شروع آتش پازی را فشار می دهد و چون هنوز آماده نبوده، همه چیز آتش می گیرد.
سینمایی ذهن سفید (به انگلیسی:Head Full of Honey)، فیلم سینمایی سال ۲۰۱۴ در ژانر درام است که کارگردان و نویسندهٔ آن تیل شوایگر می باشد. این فیلم یکی از هشت فیلم کوتاه است که آلمان منتشر کرده بود برای دریافت جایزهٔ اسکار آن سال. فیلم سینمایی «ذهن سفید» از شبکه دو سیما هم پخش شد.
به بررسی و سازمان دهی سامانمند هر آن چه که با دانستن و دانش سر و کار دارد (یا همان عصب شناسی شناختی) ذِهن شناسی می گویند.
ذهن شناسی به بررسی تصاویر پرورده در ذهن، چندوچون پدیداری آن ها، آفریده شدنشان و تبارشناسی این ذهنیات می پردازد.
Jamie Murray (June 2006). "Nome law: Deleuze & Guattari on the emergence of law". Journal International Journal for the Semiotics of Law 19 (2): pp.127–151. doi:10.1007/s11196-006-9014-0.
ذهن عمیق گوگل یک شرکت بریتانیایی هوش مصنوعی است که در سپتامبر سال ۲۰۱۰ تحت عنوان فناوری های ذهن عمیق تأسیس شد. سپس هنگامی که در سال ۲۰۱۴ توسط شرکت گوگل خریداری شد نامش به ذهن عمیق گوگل تغییر یافت. این شرکت یک شبکه عصبی مصنوعی بوجود آورده است که توانایی یادگیری بازی ویدئویی را به همان شکل که انسان آن را می آموزد را داراست. هم چنین ماشین تورینگ عصبی و یا شبکه عصبی مصنوعی را تولید کرده که می تواند مانند یک ماشین تورینگ معمول به حافظهٔ خارجی دسترسی یابد که باعث بوجود آمدن کامپیوتری شده که حافظه کوتاه مدت انسان را شبیه سازی می کند. نام این کمپانی در سال ۲۰۱۶ پس از آنکه برنامهٔ آلفاگو آن یک بازیکن حرفه ای گو (بازی) را برای اولین بار شکست داد بر سر زبان ها افتاد.
آینده ذهن (به انگلیسی: The Future of the Mind) یک کتاب علمی به زبان ساده نوشتهٔ فیزیک دان میچیو کاکو است که ۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۴ میلادی توسط دابل دی منتشر شد و در ماه مارس همان سال در فهرست کتاب های پرفروش نیویورک تایمز رتبهٔ اول را در بخش کتب غیرداستانی کسب کرد. موضوع این کتاب دربارهٔ ارتباط بین مغز و کامپیوتر و نحوه نگرش مغز انسان نسبت به موضوعات است. ترجمهٔ فارسی کتاب در سال ۱۳۹۳ خورشیدی از سوی انتشارات مازیار منتشر شد. کتاب همچنین در سال ۲۰۱۵ به عبری ترجمه شد.
مگا ذهن (به انگلیسی: Megamind) که در ایران به اشتباه با نام های ابرذهن، کله کدو و نابغه هم شناخته می شود، یک فیلم پویانمایی رایانه ای سه بعدی آمریکایی به کارگردانی تام مک گرث است که در سال ۲۰۱۰ اکران شد. این فیلم توسط استودیو دریم ورکس انیمیشن ساخته و توسط پارامونت پیکچرز توزیع شد. مگا ذهن در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۰ در ایالات متحده به صورت سه بعدی دیجیتال، آی مکس و دو بعدی توزیع شد.
۲۸ اکتبر ۲۰۱۰ (۲۰۱۰-10-۲۸) (روسیه)
داستان این فیلم در مورد دو قهرمان است که نیروهای خارق العاده ای دارند و از فضا به زمین آمده اند. ابرذهن (ویل فرل) دارای ذهن قوی می باشد و فرد بسیار باهوشی است که زمانی که به زمین فرستاده شد سر از زندان شهر متروسیتی درآورد و به یک خلاف کار تبدیل شد. قهرمان دیگر مترومن (برد پیت) است که دارای قدرت زیادی است و فرد محبوبی در شهر متروسیتی محسوب می شود. او مردم شهر را از دست خلافکاران نجات می دهد.
نسخه فارسی کله کدو: مجید حبیبی - روکسان:نازنین حقیری - مینیون:مهدی ثانی خانی - مترومن:حامد عزیزی - تایتان: احسان مهدی و...
بارگذاری ذهن یا تقلید کل مغز (گاه انتقال ذهن نیز گفته می شود)، فرایند فرضی اسکن با جزئیات و کپی کردن وضعیت آن به یک سامانهٔ رایانه ای یا دستگاه محاسباتی دیگر است. رایانه باید یک مدل شبیه سازی را اجرا کند که آنقدر به اصلش وفادار باشد که اساساً به همان طریق مغز اصلی رفتار کند، یا برای همهٔ مقاصد عملی به صورتی غیرقابل تشخیص رفتار کند. این گونه تصور می شود که ذهن شبیه سازی شده بخشی از واقعیت مجازی در جهان شبیه سازی شده باشد، که توسط یک مدل شبیه سازی شدهٔ بدن سه بعدی پشتیبانی می شود. متناوباً می توان تصور کرد که ذهن شبیه سازی شده در رایانه ای در درون (یا متصل به) یک ربات انسان نما یا یک بدن زیستی که مغزش جایگزین شده، قرار بگیرد.
تمدید حیات
خودآگاهی
فلسفه ذهن
archiving and future resurrection of eSouls
تقلید کل مغز به عنوان «نقطهٔ پایانی منطقی» برای حوزه های عصب شناسی محاسباتی و علوم محاسباتی اعصاب مطرح شده است، که هر دو دربارهٔ شبیه سازی مغز برای مقاصد پژوهشی پزشکی هستند. همچنین در نشریات پژوهشی هوش مصنوعی به عنوان رهیافتی به هوش مصنوعی قوی مورد بحث قرار گرفته است. تقلید کل مغز در میان آینده شناسان و در جنبش ترابشری، فناوری پیشنهادی مهمی برای تمدید حیات به شمار می رود، که نخست در نوشته های زیست پزشکی در ۱۹۷۱ مطرح شد. به علاوه عنصر خیالی محوری برای شمار زیادی از رمان های تخیلی و فیلم ها بوده است.
تقلید کل مغز توسط برخی از دانشمندان به عنوان یک فناوری تئوریک و مربوط به آینده، اما ممکن، در نظر گرفته می شود هرچند پژوهشگران و مجلات علمی با تردید بدان می نگرند. پیش بینی های متناقضی دربارهٔ اینکه چه موقع می توان یک مغز کامل انسان را تقلید کرد صورت پذیرفته است؛ که برخی از تاریخ های پیش بینی شده در حال حاضر گذشته اند. با این حال، پژوهش ها و پیشرفت های قابل توجهی در حوزه های مرتبط انجام شده است، از جمله توسعهٔ ابررایانه های سریع تر، واقعیت مجازی، رابط های مغز-رایانه، شبیه سازی و نقشه برداری از مغز جانوران، و استخراج اطلاعات از مغزهایی با عملکرد پویا.
این پرسش که آیا یک مغز تقلیدی می تواند ذهن انسان باشد توسط فیلسوفان به بحث کشیده شده، و ممکن است با نگاه دوگانه به ذهن انسان که در بسیاری از ادیان مشترک است، در تناقض باشد.
پیمانه ای بودنِ ذهن ایده ای است که می گوید، ذهنِ انسان برخلافِ تصورِ رایج، یک سیستمِ کاملاً یکپارچه نیست، بلکه مجموعه ای است از بخش هایی مجزا و جدا از هم که با نامِ پیمانه شناخته می شوند و ارتباطِ بینِ این پیمانه ها با یکدیگر، با محدودیت هایی مواجه است، محدودیت هایی بیشتر از آن چیزی که در نگاهِ اول ممکن است به نظر آید. ایدۀ ذهنِ پیمانه ای نخستین بار در سالِ ۱۹۸۳ توسطِ جری فودور و تحتِ تاثیرِ ایده هایِ نوآم چامسکی مطرح شد و تاثیر بسیار ژرفی در علوم شناختی دورانِ معاصر داشته است.
ذهنِ انسان از دستگاه هایِ شناختیِ مختلفی تشکیل شده است. بعضی از این دستگاه ها، وظیفۀ پردازشِ اطلاعاتِ بیرونی را برعهده دارند. مثلاً دستگاهِ بینایی یکی از این دستگاه ها است که با توجه به طولِ موج هایی که از محیطِ اطراف به آن رسیده، نقاشیِ رویِ دیوار را تشخیص می دهد یا دستگاهِ شنوایی، دستگاهی دیگر است که با توجه به نوعِ نوسان هایِ هوایِ رسیده به گوش، صداها را تشخیص می دهد. برخی دیگر از این دستگاه ها، در سطحی انتزاعی تر عمل می کنند. مثلاً دستگاهِ زبان، وظیفۀ این را برعهده دارد که صداهایی را که دستگاهِ شنوایی تشخیص داده، از لحاظِ گرامری و معنایی بررسی کند و در نهایت معنایِ جمله ای را که به فرد گفته شده، از دلِ آن استخراج کند. برخی از این دستگاه هایِ شناختیِ تشکیلِ یک پیمانۀ فودوری را می دهند و برخی از آن ها تشکیلِ پیمانۀ فودوری نمی دهند.
دستگاه هایی که تشکیل پیمانه می دهند، باید این نه ویژگی یا بیشترِ آن ها را داشته باشند:
تک-ذهن یک شخصیت تخیلی در کتاب های کامیک مارول کامیکس می باشد. این کاراکتر به وسیلهٔ جک کربی خلق شده و در جاودانان شمارهٔ ۱۲ام (جون ۱۹۷۷) برای اولین بار معرفی شد.
این رمان مایۀ کارش سیلان مسلسل وارو لاینقطع متغیر و بی پایان ضمیر یا شعور ناخودآگاه یک یا چند شخصیت است. منظور از واژۀ ضمیر یا شعورخودآگاه در اینجا مجموعۀ آگاهی های مختلف و واکنشهای ذهنی احساسی فرد است. این مجموعه پائین ترین مرحله پیش از شکل گیری نفس و گفتار تا اوج ظهور افکار و صحبتهای کاملاً معقول را شامل میشود. همچنین در اینجا فرض بر این است که ذهن فرد یا جریان سیال ذهن یا شعور ناخودآگاه او در زمان معین از لایه و سطوح مختلف تشکیل شده است. یعنی آگاهی ها، جریان لایزال احساسها، افکار، تخیلات، تداعی معانی و تمایلات. هر گاه که قرار باشد محتوای دقیق و صحیح ذهن یا ضمیر ناخودآگاه تشریح یا توصیف شود باید این عناصر مختلف، از هم گسیخته، بی ارتباط و غیر منطقی به شکل سیلی از کلمات و افکاری درست شبیه جریان درهم و برهم و نامنظم به ذهن سرریز شود. رمان جریان سیال ذهن در این مواقع از شگردهای متفاوت و متنوعی استفاده میکند تا ضمیر خودآگاه بشر را کاملاً و با قدرت هرچه تمام تر به نمایش بگذارد. بطور کلی می توانیم بگوئیم که اکثر رمانهای روانی یا مانند داستایوفسکی، جریان خودآگاه ولی منظم شعور را تشریح کرده اند و یا مثل مارسل پروست در رمان « در جستجوی زمان از دست رفته » از طریق تداعی معانی خاطرات گذشته را ورق زده و نوشته اند. اما جریان سیال ذهن بیشترین توجهش را معطوف به مرحلۀ پیش از شکل گیری لفظ و گفتار، یعنی سطحی غیر شفاهی و غیر گفتاری بشر میکند. بعبارتی ديگر، در اين مرحله بايد صورت خيال جور واكنشهايي را كه به وصف در نیامده اند بكشد. چرا؟ چون در چنين جهانی از منطق دستور زبان خبري نيست. به هر صورت و با وجود اينكه رمان نويسان براي نوشتن رمانهاي روانكاوانه از شگردها و شيوه هاي مختلفي استفاده ميكرده اند به نظر ميرسد كه همه رمانهاي جريان سيال ذهن اصول مشتركي را نپذيرفته اند. اين اصول مشترك را اگر بخواهيم در چند اصل خلاصه كنيم ميتوان گفت نويسندگان اين نوع از رمان بر اين باورند كه هستي و وجود پرمعنا و مهم بشر، دردرون او و درفرايندها و فعاليتهاي ذهني حساس او جريان دارد و نه درجهان خارجي و بيرون از او. زندگي و وجود ذهني احساسي بشر از هم گسيخته، پراكنده و بدون روال منطقي است و بالاخره الگوي روانيِ تداعيِ آزادِ معانيِ تسلسل افكار و احساسات بشر را بر هم ميزند و تغيير ميدهد ونه الگوي روابط و روال منطقي را. پس در رمان جريان سيال ذهن رمان نويس فقط با جهان دروني اشخاص سروكار دارد و فضاي ذهني و آنچه در درون افراد ميگذرد عرصه كار اوست.
اولیس و شب عزای فینگن ها از جیمز جویس
به سوی فانوس دریایی، خانم دالووی، خیزاب ها (امواج) از ویرجینیا وولف
خشم و هیاهو از ویلیام فاکنر
بايد همينجا اين نكته را متذكر شدكه كوشش در استفاده صرف از مايه هاي برآمده از ضمير ناخودآگاه و دروني بشر در داستان، به هيچوجه شيوه نوظهوري نيست. نخستين بار «لارني استرن» در رمان معروف خود موسوم به «دريستران شاندري» با اشعاري از يك فيلسوف يوناني مبني بر اينكه اين اعمال نيستند بلكه افكاري در باره اعمال هستند كه بشر را مضطرب ميكنند و نيز با انطباق نظريات روانشناسان در باره تداعي معاني و استمرار بر ساخت و كار ذهن بشر به طرز جالب توجهي از اين شيوه استفاده كرد. ولي باوجود اينكه استرن توالي و تسلسل افكار را از قيد نظم خشك و منطقي آزادكرد، نتوانست با تصويري كه از ضمير ناخودآگاه «دريستران» ميدهد نقبي به سطح زيرين مرحله پيش از شكل گيري لفظ و گفتار او بزند. حتي هنري جيمز هم در رمانهاي خود در همان سطح ضمير خودآگاه و گفته هاي منطقي و منظم ميماند. رمان امروزي جريان سيال ذهن بمعني دقيق كلمه پس از روانشناسي فرويد و نظريه «ساختار لايه ها» يا «سطوح رواني» او پيدا شد. اگرچه شايد بتوان گفت كه نخستين رمان جريان سيال ذهن را ادوارد دو‍ژان در سال 1888 ميلادي نوشت و در آن براي نخستين بار از تك گويي به شيوه امروزي آن استفاده كرد. « جيمز جويس » كه به نظر برخي احتمالا اثر دوژان راديده و خوانده بود شيوه جريان سيال ذهن را در رمان خود به نام «اوليس» تقريبا به بهترين و كاملترين وجه بكار گرفت. اين رمان شرح اعمال، افكار، احساسات، برداشتها، خاطرات و ارتباطات ذهني حوادث از راه تداعي معاني با گذشته و آيندۀ دو نفر به نامهاي لئوپولد بلوم و استفان ددابوس بمدت 24 ساعت روز 14 ژوئن سال 1904 ميلادي در شهر دوبلين ايرلند است. اوج رمان اوليس 40 صفحه تك گويي دروني بلوم است و عجيب اينكه در تمام طول اين 40 صفحه «جيمز جويس» فقط يك بار از علائم نقطه گذاري استفاده كرده است! اين رمان كه از عجایب ادبيات معاصر است مشتمل بر سيصد هزار كلمه است كه از ابتدا تا انتها، همانطور كه گفته شد شرح حوادثی است كه درعرض كمتراز يك شبانه روز اتفاق ميافتد. منتها بيشتر اين حوادث در مخيلۀ قهرمانان كتاب خطور ميكند. نام كتاب و بسيار از سمبلها و استعاره هاي آن از «اوديسه» هومر و بطوركلی ميتالوژی يونان گرفته شده است. هرچند محل وقوع داستان شهر دوبلين است اما قهرمانان كتاب مظهر آدمهای مطرود و واخوردۀ اجتماعات معاصر هستند.
جریان سیال ذهن/سیلان ذهن شکل خاصی از روایت داستان است که مشخصه های اصلی آن پرش های زمانی پی در پی، درهم ریختگی دستوری و نشانه گذاری، تبعیت از زمان ذهنی شخصیت داستان و گاه نوعی شعر گونگی در زبان است که به دلیل انعکاس ذهنیات مرحله پیش از گفتار شخصیت رخ می دهد.
نویسندگان جریان سیال ذهن برای انعکاس ذهنیات شخصیت های داستان، از شیوه های متعدد و متفاوتی استفاده کرده اند. مهم ترین این تکنیکها عبارتند از تک گویی درونی مستقیم، تک گویی درونی غیرمستقیم، دیدگاه دانای کل و حدیث نفس.تک گویی درونی شیوه ای از روایت است که در آن تجربیات درونی و عاطفی شخصیت های داستان، در سطوح مختلف ذهن در مرحله پیش از گفتار نمایانده می شوند. مقصود از سطح پیش ازگفتار ذهن، لایه هایی از آگاهی است که به سطح ارتباطی (گفتاری یا نوشتاری) نمی رسد و برخلاف لایه های گفتار، دارای مبنای ارتباطی نیست. در لایه های گفتار، نظم و عقل و منطق و ترتیب زمانی حاکم است و گاهی محتویات ذهن در این لایه ها سانسور می شود اما در لایه های پیش از گفتار ذهن، نه ترتیب زمانی مطرح است، نه نظم منطقی و نه سانسور. (البته باید مراقب بود که سطح پیش از گفتار ذهن با ناخودآگاه یا ضمیر ناهشیار اشتباه گرفته نشود. سطح پیش از گفتار نیز در بخش آگاه ذهن قرار دارد ولی محتویات آن عیناً در گفتار ما منعکس نمی شود) به دلیل گسیختگی افکار و تصاویر در این لایه از آگاهی، در تک گویی درونی با ترکیب های غیردستوری، عدم رعایت قواعد نحوی، پرهیز از نشانه گذاری درست، جملات وعبارات ناقص و… مواجه می شویم.
دورکاری ذهن یا سایونیکس (به انگلیسی: Psionics) مطالعه پدیده های فراهنجار در ارتباط با کاربرد دانش الکترونیک است. دورکاری ذهن واژه ای فراگیر برای اشاره به پدیده هایی فرضی مانند تله پاتی (دورآگاهی) و حرکت دادن اشیاء از راه دور با قدرت ذهن (دورجنبی) است؛ پدیده هایی که در آن ها نیروی ذهن قادر به ایجاد تأثیر بر دیگر اشیا بیرون از مغز انسان باشد.
ویکی پدیای انگلیسی.
از این اصطلاح در داستان ها و فیلم های علمی-تخیلی استفاده نسبتاً زیادی شده است. برخی از باورداران به دورکاری ذهن برآنند که نیروی ذهن نیرویی است که با ساطع کردن امواج امواج اطراف را دریافت میکنیم. آنان می گویند از آنجایی که در اطراف ما بیشمار امواج وجود دارد و اذهان مختلف پالس های مختلفی در فضا پخش می کنند این امکان صورت می گیرد.
هیچ نشانه ای از وجود پدیده های ادعاییِ دورکاری ذهنی در بررسی های علمی یافت نشده است.
شکارچی ذهن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
شکارچی ذهن (مجموعه تلویزیونی) سریالی عرضه شده در شبکه نت فلیکس در سال ۲۰۱۷
شکارچیان ذهن فیلمی جنایی و دلهره آور انگلیسی-آمریکایی محصول ۲۰۰۴
شکارچیان ذهن (انگلیسی: Mindhunters) فیلمی در ژانر جنایی، ترسناک، اسلشر، و اکشن به کارگردانی رنی هارلین است که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد.
۱۹ مارس ۲۰۰۴ (۲۰۰۴-03-۱۹) (جشنواره بین المللی فیلم فانتزی بروکسل)
۱۳ مه ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-05-۱۳)
عملیات: جنایت ذهن (به انگلیسی: Operation: Mindcrime) آلبومی مفهومی از گروه پراگرسیو متال آمریکایی کوئینزرایک است که در ۳ مهٔ ۱۹۸۸ منتشر شد. این آلبوم سومین آلبوم استودیویی گروه است و داستان مردی سرخورده از جامعهٔ وقت را بیان می کند که عضو گروهی انقلابی شده، شستشوی مغزی داده شده و به آدمکش رهبران سیاسی تبدیل می شود. مجلهٔ انگلیسی کرانگ! در ژانویهٔ ۱۹۸۹ این آلبوم را در رتبهٔ ۳۴م ۱۰۰ آلبوم هوی متال برتر تمام دوران قرار داد.
جف تیت - خواننده
کریس دی گارمو – گیتار، همخوان
ادی جکسون – گیتار بیس، همخوان
مایکل ویلتون – گیتار، همخوان
اسکات راکنفیلد – درام، پرکاشن، کیبورد
آلبوم عملیات: جنایت ذهن با قطعهٔ مربوط به بستری بودن نیکی، شخصیت اصلی آلبوم، در بیمارستان آغاز می شود. نیکی تقریباً در وضعیت روان گسیختگی کاتاتونی قرار دارد و به جز چند مورد کوچک از گذشته اش هیچ چیز به یاد نمی آورد. اما پس از چندی ناگهان آنچه بر او گذشته به خاطرش می آید و به یاد می آورد چگونه به عنوان یک معتاد به هروئین و رادیکالی سیاسی که از اجتماع خود دلزده شده بود به سازمانی مخفی با اهدافی انقلابی پیوست. در رأس این سازمان فرد عوام فریبی چه از نظر سیاسی و چه مذهبی مشهور به دکتر ایکس قرار داشت که با سوء استفاده از اعتیاد نیکی و مجموعه ای از شیوه های شستشوی مغزی او را تحت کنترل خود درآورد و به یک آدمکش بدل ساخت. بدین ترتیب هرگاه که دکتر ایکس واژهٔ «جنایت ذهن» را بر زبان می آورد نیکی همچون عروسک خیمه شب بازی تحت فرمان او درمی آمد و بدین طریق دکتر ایکس فرمان قتل هرکسی را که می خواست به نیکی می داد تا انجامش دهد. تا آنکه از طریق کشیش فاسدی به نام پدر ویلیام که احتمالاً یکی از همکاران دکتر ایکس بود با فاحشه ای که به کسوت خواهران روحانی درآمده بود با نام خواهر مری آشنا شد. این آشنایی منجر به دوستی و علاقه مندی نیکی به خواهر مری شد و کم کم پرسش هایی نسبت به طبیعت کارهایی که انجام می داد در او شکل گرفت. دکتر ایکس که متوجهٔ این موضوع شده بود مری را خطری بالقوه برای خود می دید پس به نیکی فرمان داد تا هم او و هم پدر ویلیام را بکشد. اما نیکی پس از روبرویی با مری نتوانست فرمان دکتر را اجرا کند و در عوض هر دو نفر تصمیم به ترک سازمان گرفتند. پس نیکی نزد دکتر ایکس رفت تا خبر جدائیشان را به او بدهد اما دکتر ایکس به نیکی یادآوری کرد که او یک معتاد است و او تنها کسی است که می تواند مواد مورد نیاز نیکی را تأمین کند. نیکی که اینک دچار کشمکش درونی شده است دکتر را ترک کرده و پیش مری باز می گرد اما با جنازهٔ او روبه رو می شود. شوک مرگ مری و این سردرگمی که آیا او خودش مری را کشته است یا خیر سبب جنون نیکی می شود. او در خیابان ها می دود و نام مری را صدا می زند. پلیس سعی در آرام کردن او می کند اما با یافتن تفنگی همراه او نیکی را به عنوان مظنون قتل مری دستگیر می کنند. نیکی که به طور کامل همه چیز را فراموش کرده است در بیمارستانی بستری می شود و آنجاست که اخباری مبنی بر قتل های سیاسی اخیر را می بیند. این اخبار سبب می شود تا حافظه اش بار دیگر بازگشته و آنچه بر او گذشته است را به یاد آورد و داستانش را تعریف کند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با ذهن

ذهن در جدول کلمات

بازیگر فیلم یک ذهن زیبا
راسلکرو
برجا مانده از کسی که خاطره او را در ذهن زنده می کند
یادگار
بسیار خوشایند که ذهن را به خود مشغول کند
دل فریب
بسیار زیبا یا خوشایند که ذهن را به خود مشغول کند
دلفریب
ریاضی دان نابغه آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد که راسل کرو در فیلم یک ذهن زیبا نقش او را بازی کرد
نش
فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود
الهام
اختلالی در روانشناسی شامل کلمه یا تصویر ذهنی ناخواسته ای که مکرر وارد ذهن شده و ناراحتی بوجود می آورد
وسواس فکری

معنی ذهن به انگلیسی

remembrance (اسم)
تذکر ، یاداوری ، خاطر ، یادگاری ، ذهن
mind (اسم)
سامان ، خیال ، خرد ، ضمیر ، مشعر ، خاطر ، عقل ، ذهن
mentality (اسم)
اندیشه ، مشعر ، قوه ذهنی ، طرز فکر ، ذهن ، روحیه

معنی کلمه ذهن به عربی

ذهن
ذکري , عقل , عقلية
حمار
آنية
بَعيدُ الإحتمالِ
ابله , اخرس , بليد , غبي

ذهن را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

آوا ٠٣:٠٦ - ١٣٩٦/٠٣/٢٩
این واژه در حقیقت پارسى و پهلوى است و تازیان (اربان) آن را از واژه ى زِن Zen در پهلوى : ذهن ، جاى هوش و اندیشه ،...) برداشته اند! پس واژه ذهن پارسى ست و نه تازى! بجاى واژه ذهنیّت ، بسیار درستتر است که بگوییم ذهنایش Zehnayesh
|

مریم گلی ١٣:٤٧ - ١٣٩٦/٠٧/١١
حافظه
|

گرافیدا ١٧:٠٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٤
قوه باطنی
|

.......... ١٨:٠٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٥
اندیشه
محل فکر
|

مهدی ١٥:٢٩ - ١٣٩٨/٠١/٢٥
خاطر
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

غزل > cookpit
s.m > Caterpillar
مرتضی بزرگیان > misjudgment
jim potter > set up camp
Mostafa.Z > بزغاله
.. > slowly
حیدر نیک آیین > انتقادی
علی خراسانی > low income

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ذهن در جدول   • ذهن انسان   • معنی ذهن   • نام دیگر ذهن   • تعریف ذهن   • دانلود کتاب فلسفه ذهن   • ذهن چیست؟   • ذهن خودآگاه و ناخودآگاه   • مفهوم ذهن   • معرفی ذهن   • ذهن یعنی چی   • ذهن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ذهن
کلمه : ذهن
اشتباه تایپی : bik
آوا : zehn
نقش : اسم
عکس ذهن : در گوگل


آیا معنی ذهن مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )