انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1014 100 1

ذوزنقه

/zuzanaqe/

برابر پارسی: کجدار، فروهشته

معنی ذوزنقه در لغت نامه دهخدا

ذوزنقة. [ زَ ن َ ق َ ] (ع اِ مرکب ) نزد مهندسان شکلی است از اشکال منحرفه. و آن شکلی است که دارای دو ضلع متوازی و دو ضلعغیر متوازی باشد بنحوی که دو ضلع اخیر یک ضلعش عمودبر دو ضلع اول واقع شود و ذوزنقتین شکل منحرفی است که نبوده باشد یکی از دو ضلع غیرمتوازی عمود بر دو ضلع متوازی چنانچه مولوی سید عصمةاﷲ در شرح خلاصة الحساب گفته که زنقه بمعنی انحراف است و املاء آنرا آشکاربیان نکرده که آیا باید با قاف و یا با فاء کتابت وتلفظ شود و در کتب لغتی هم که در دسترس ما بوده همه جا با قاف ضبط شده حتی درصراح هم با قاف ضبط کرده لکن آنرا بمعنی انحراف تفسیر نکرده بلکه بمعنی : کونچه تنگ. واﷲ اعلم بحقیقة الحال و ظاهر امر آن است که املا این لفظ قاف میباشد .

ذوزنقة. [ زَ ن َ ق َ ] (ع اِ مرکب ) (استخوان...) یکی از استخوانهای هشتگانه ٔ مچ دست است که در ردیف دوم استخوانهای مچ (مجاور استخوانهای کف دست ) در طرف خارج محاذی اولین استخوان کف دست قرار دارد، این استخوان از پائین به استخوان اول و از بالا بزورقی واز انسی بشبه ذوزنقه و یمین استخوان مشط می پیوندد واز علامات ممیزه ٔ آن سطح کوچکی است که به استخوان اول مشط پیوسته از یمن بیسار مقعر و از قدام بخلف محدب بشکل زین اسب است در سطح قدامی آن دانه ٔ بسیار بر آمده ای است که زائده ٔ وحشی و تحتانی رسغ است و در طرف انسی این دانه ناودان عمودئی مشاهده میشود که معبر وترعضله ٔ بزرگ کف است. شبه ذوزنقه - این استخوان از پائین بعظم دویم مشط و از بالا بزورقی و از وحشی بذوزنقه و از انسی بعظم کبیر پیوسته قریب بمخروطی است و در آن دیده میشود اولاً چهار سطح کوچک مفصلی که سطوح اربعه ٔ این مخروط از آن حاصل میشود ثانیاً سطح قدامی و غیر مفصلی بسیار کوچکی که عبارت است از رأس مقطوع این مخروط. ثالثاً در جانب وحشی سطح خلفی که نیز غیر مفصلی و بمنزله ٔ قاعده ٔ مخروط است زائده ای است که بطرف زورقی و ذوزنقه مایل است. (تشریح میرزاعلی ).

ذوزنقه. [ زَ ن َ ق َ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) (رسغ...) رجوع به رسغ... شود.

معنی ذوزنقه به فارسی

ذوزنقه
شکل چهارضلعی که فقطدوضلع آن مساوی هستند
( اسم ) ۱- شکلی است دارای چهارضلع که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند . یا ذوزنقه غیر آن با هم موازی آن مساوی نباشد. یا ذوزنقه قائم الزاویه . ذوزنقه ایست که یکی از اضلاع غیر موازی آن بردو ضلع دیگر عمود باشد . یا ذوزنقه متساوی الساقین . ذوزنقه ایست که دو ضلع غیر موازی آن مساوی باشند . ۲- یکی از خرده استخوانهای مشکل مچ دست راست است که بین استخوان زورقی و شبه ذوزنقه و اولین استخوان کف دست قرار دارد . توضیح بعضی دد این کلمه زنقه را بصورت ذنقه نویسند و آن خصاست .
منسوب بذوزنقه بشکل ذوزنقه .
[Trapezium, Theta Orionis] [نجوم ] منظومه ای از چهار ستاره که درون سحابی جبار رصد می شود
[trapezohedron] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری مکعبی دارای بیست وچهار وجه که هر وجه آن یا یک ذوزنقه است یا به طور آرمانی چهارگوشی با اضلاع ناموازی است متـ . سه هشت وجهی چهارگوشه ای، سه هشت وجهی چهارگوش tetragonal trisoctahedron
[زمین شناسی] ← ذوزنقه وجهی چهارگوشه ای
[tetragonal trapezohedron] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دارای هشت وجه که هریک از آنها یک ذوزنقه است متـ . ذوزنقه وجهی چهارگوش
[زمین شناسی] ← ذوزنقه وجهی سه گوشه ای
[trigonal trapezohedron] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری شش وجه با یک محور سه تایه (threefold) و سه محور دوتایه (twofold) که فاقد صفحۀ آینه ای و مرکز تقارن است متـ . ذوزنقه وجهی سه گوش
[زمین شناسی] ← ذوزنقه وجهی شش گوشه ای
[hexagonal trapezohedron] [زمین شناسی] دیسۀ بلوری دوازده وجهی با یک محور شش تایه (sixfold) و سه محور دوتایه (twofold) که فاقد صفحۀ آینه ای و مرکز تقارن است متـ . ذوزنقه وجهی شش گوش

معنی ذوزنقه در فرهنگ معین

ذوزنقه
(زَ نَ قِ) [ ع . ذوزنقة ] (اِ.) شکلی است چهارضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی هستند.

معنی ذوزنقه در فرهنگ فارسی عمید

ذوزنقه
شکل چهارضلعی که فقط دو ضلع آن متوازی باشد.

ذوزنقه در دانشنامه ویکی پدیا

ذوزنقه
'ذوزنقه' چهارضلعی است که فقط دو ضلع آن با هم موازی هستند.
«ذوزنقه» در مث ورلد
تعریف ذوزنقه مساحت ذوزنقه میانهٔ ذوزنقه با تصاویر چندرسانه ای
Trapezoid (North America) at elsy.at: Animated course (construction, circumference, area)
در این شکل،زاویه های مجاور به دو ضلع غیر موازی با هم مکمل هستند. مساحت ذوزنقه از طریق فرمول زیر به دست می آید:
در این فرمول h ارتفاع و a و b قاعده های ذوزنقه هستند.
عکس ذوزنقه
ذوزنقه متساوی الساقین به ذوزنقه ای گفته می شود که ساق های آن هم اندازه باشند. می توان نشان داد که یک ذوزنقه متساوی الساقین است اگر و تنها اگر:
دو پایهٔ آن هم نهشت باشند.
زاویه های بالایی (و پایینی) پایه ها با هم هم نهشت باشند.
قطرهای ذوزنقه هم نهشت باشند.
وجود هر یک از این شرط ها در یک ذوزنقه متضمن دیگری است.
ذوزنقه های متساوی الساقین چهارضلعی محاطی هستند.
در آنالیز عددی، قانون ذوزنقه راهی برای محاسبه تقریبی انتگرال معین است. قانون ذوزنقه از تقریب خطی استفاده می کند. همانطور که در شکل می بینید بدین صورت است که می توان نمودار تابع را با تقریب خطی به یک سری ذوزنقه تبدیل کرد و سپس با محاسبه مجموع مساحت های آن ها انتگرال تابع را به صورت حدی به دست آورد.
انتگرال
حساب دیفرانسیل
آنالیز عددی
محاسبات عددی
برای محاسبه انتگرال تابعی که یکنواخت است، یک N {\displaystyle N}   در نظر گرفته و از بازه کوچک تر شروع کرده و به اندازه N {\displaystyle N}   به بازه اولیه اضافه کرده تا به بازه بزرگتر برسیم که در واقع به این صورت می شود: a = x 1 < x 2 < . . . < x N + 1 = b {\displaystyle a=x1<x2<...<xN+1=b}   و سپس این x {\displaystyle x}  ها ارتفاع ذوزنقه می شود و با قرار دادن x {\displaystyle x}  ها در تابع قاعده کوچک و بزرگ را به دست می آوریم و با استفاده از فرمول مساحت ذوزنقه،مساحت ذوزنقه را به دست آورده و جمع کرده و در نتیجه انتگرال را به دست می آوریم.
برای شبکه هایی که غیر یکنواخت است. از فرمول زیر استفاده می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ذوزنقه در دانشنامه آزاد پارسی

ذوزَنَقِه (trapezium)
ذوزَنَقِه
در هندسه، شکلی چهارضلعی که دو ضلع آن موازی اند. ضلع های موازی را قاعدههای ذوزنقه می نامند. اگر طول ضلع های موازی a و b، و فاصلۀ عمودی آن ها، ارتفاع ذوزنقه، h باشد، مسـاحت ذوزنقه برابر است با (فرمول ۱).فرمول ۱:در ذوزنقه متساوی الساقین، دو ضلع غیرموازی برابرند و ذوزنقه نسبت به خطی که از نقطه های وسط ضلع های موازی بگذرد، متقارن است. در این ذوزنقه، دو زاویۀ مجاور به هر قاعده نیز با هم برابرند.

ارتباط محتوایی با ذوزنقه

ذوزنقه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی ذوزنقه

امیررضا ٢٣:١٦ - ١٣٩٥/٠٩/٢٤
زنخ دار
این واژه از پیوستن " ذو + زنق + ة " پدید آمده که در آن، "ذو" عربی است به چم صاحب و "زَنـَـق "، همان عربی شده ی واژه ی پارسی "زَنـَـخ "( چانه) است و "ة" برای ساختن نام مادینه است. پس ذوذنقه برابر زنخدار یا چانه دار است، چرا که این ریخت هندسی چانه دار بنگر میرسد. پس می بینیم که عرب سر از هندسه و اینها در نمی آورده و این واژه هارا با واژه های ایرانی، خود دانشمندان ایرانی سرهم بندی کرده اند( خود عرب دانشمند نداشت).
ذوزنقه = زنخ دار
زنق-دهخدا
|

حنانه ١٨:٠٤ - ١٣٩٦/٠٤/٠٩
فروهشته - کجدار- سنتوره - زنخواره
|

رها آرمان ١٢:١١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢
Trapezius درست تره که به معنی همون ذوزنقه است.
|

م-پدرام ٠٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٩/١٦
دارای دو چانه ، دارای چانه ، در ریاضی به شکلی گفته که تنها دو ضلع موازی دارد .
ذو = دارند ه
ذوزنقه دارنده ی زنق یا چانه
زنق =زنخ =زنج
|

محمد حمید نیک روان ٢١:٠١ - ١٣٩٧/١٢/٠٦
تکراستان ( تک راستان)، تکراسگان ( ذوزنقه چهار ضلعی است که تنها دو ضلع آن با هم موازیند. تک راستان یعنی تنها دو ضلع موازی یا تک راسته دارد. موازی یعنی همراستا)
|

پیشنهاد شما درباره معنی ذوزنقهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عرفان > thats terrible
داوین ص > داوین
بی بهار > Untested
نوشین > Good order
امیرحمیدی > راه خارج شهر
امیرحمیدی > همبستگی
الف > facilities
سپهر رضوانیان > sharing

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• محیط ذوزنقه   • ذوزنقه قائم الزاویه   • مساحت ذوزنقه فرمول   • مساحت ذوزنقه مختلف الاضلاع   • ذوزنقه متساوی الساقین   • مساحت ذوزنقه قائم الزاویه   • انواع ذوزنقه   • ذوزنقه مساحت   • معنی ذوزنقه   • مفهوم ذوزنقه   • تعریف ذوزنقه   • معرفی ذوزنقه   • ذوزنقه چیست   • ذوزنقه یعنی چی   • ذوزنقه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ذوزنقه
کلمه : ذوزنقه
اشتباه تایپی : b,ckri
آوا : zuzanaqe
نقش : اسم
عکس ذوزنقه : در گوگل


آیا معنی ذوزنقه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )