برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1324 100 1

رادار

/rAdAr/

برابر پارسی: ردیاب، رسباب

معنی رادار در لغت نامه دهخدا

رادار. (فرانسوی / انگلیسی ، اِ) کلمه ٔ مرکب از حروف اول کلمات انگلیسی : رادیو دتکشن اند رنجینگ (بمعنی تجسس کردن و میزان کردن با رادیو). پس کلمه رادار اسمی است مرکب از حروف آغاز سه کلمه فوق و از این نوع است کلمه ٔ «لوران »، یعنی دریانوردی دور. و «شوران » یعنی دریانوردی نزدیک. و آن دستگاهی است که بکمک امواج تشعشعی وضع و فاصله ٔ اشیاء را معین میکند. برای فهم مختصات رادار باید مختصات امواج تشعشعی را شناخت. تشعشع یکی از راههای انتقال حرارت از جایی بجای دیگر است. همچنانکه هر رنگ از امواج نوری که طول معین دارد بدست می آید. میدانیم امواج رادیویی و تلویزیون بی کمک سیم در فضا پخش میشود. پس اصولا رادار دستگاهی است که بوسیله ٔ آن مسافت ، ارتفاع و جهت هدف (طیارات در فضا و کشتی ها در دریا و غیره )را بدون آنکه در منطقه ٔ دید باشند تعیین مینماید.
اصول آن از نظر تئوری : اغلب در نقاط کوهستانی بخصوص مشاهده شده که اصوات منعکس میشوند. و مجدداً بگوش میرسند، یعنی طنین ایجاد میکنند. این عمل عبارت از آن است که صوت در هوا ارتعاشی تولید میکند که این ارتعاشات با سرعتی بطرف حاجبی که در اطراف قرار دارد روانه میشوند و پس از برخورد با حاجب منعکس میشود صوت اولیه را مجدداً بگوش میرسانند. بدیهی است صوت اخیر بمراتب ضعیف تر از صوت اول است. اگر فرض کنیم شخصی در نقطه ای قرار دارد که در اطراف آن چندین حاجب مساعد طنین بفواصل محتلف قرار دارد هرگاه شخص محکم دست بزند صدای دست زدن طنین های مختلف تولید مینماید که نامرتب ، گوش میرسند بطوری که نمیشود تشخیص داد از چه حاجبی چه طنینی بگوش رسیده است ولی اگر شخص بعوض دست زدن ممتد یک دست بزند بفواصل معینی طنین های مختلف بگوش میرسد، بطوریکه اگر فرض کنیم در هر ده ثانیه مثلاً صوت دو کیلومتر راه می پیماید میتوانیم درست بفهمیم طنین هاهر یک از کدام حاجب تولید شده و اگر حاجب یکی باشد میتوانیم فاصله حاجب را تا شخص معین کنیم. پس آنچه لازم است در مرحله ٔ اول آن است که به اندازه ٔ کافی پس از یک دست زدن وقت داشته باشیم تا طنین را بشنویم سپس دست دوم را بزنیم و در مرحله دوم آنکه دست زدن به اندازه کافی محکم باشد که طنین بطور واضح بگوش برسد و اگر احیاناً اصوات مختلف ضعیف دیگری در آن نواحی وجود داشته باشند با طنین صوت اصلی محو شده و تغییر شکلی بصوت نده ...

معنی رادار به فارسی

رادار
بمعنی تجسس کردن و میزان کردن بارادیو
[radar, radio detection and ranging] [علوم نظامی، فیزیک] سامانه ای که در آن از باریکه های امواج الکترومغناطیسی با بسامدهای رادیویی بازتابیده از سطح اشیا برای آشکارسازی آنها استفاده شود
[ گویش مازنی ] /raadaar/ چشم انتظار
[cloud-detection radar] [علوم جَوّ] راداری که برای آشکارسازی ذرات اَبر و متمایز کردن آنها از ذرات بزرگ تر تشکیل دهندۀ بارش طراحی شده است
[primary radar] [علوم نظامی] راداری که در آن نشانک های بازگشتی، پژواک هدف هستند
[imaging radar] [علوم نظامی، مهندسی نقشه برداری] راداری که با پردازش پژواک های بازگشتی به آنتن، تصویر سطح زمین یا دریا را می سازد
[precision approach radar, PAR] [حمل ونقل هوایی] رادار اولیه ای که موقعیت دقیق هواگَرد را در هنگام تقرب مشخص می کند
[monostatic radar] [علوم نظامی] راداری که فرستنده و گیرندۀ آن در یک محل یا سکو قرار دارد
[frequency agile radar] [علوم نظامی] راداری که بسامد خود را بر مبنای تپ/ پالس به تپ/ پالس در محدودۀ یک باند بسامد تغییر می دهد
[multimode radar] [علوم نظامی] راداری که برای انجام عملیات در بیش از یک وضعیت و با قابلیت تغییر سریع از یک وضعیت به وضعیت دیگر طراحی شده است
[multistatic radar] [علوم نظامی] راداری دارای یک فرستنده و چند گیرنده که ازنظر مکانی ...

معنی رادار در فرهنگ معین

رادار
[ فر. ] (اِ.) ۱ - سیستمی که در آن از باریکه های امواج الکترومغناطیسی با بسامدهای رادیویی بازتابیده از سطح اشیا برای آشکارسازی آن ها استفاده شود (فره ). ۲ - مجازاً به معنی جاسوس ، خبرچین .

معنی رادار در فرهنگ فارسی عمید

رادار
دستگاهی که با استفاده از امواج تشعشعی محل، ارتفاع، و فاصلۀ جسمی را در زمین یا آسمان تعیین می کند.

رادار در دانشنامه ویکی پدیا

رادار
رادار (به فرانسوی و انگلیسی: radar؛ سرواژهٔ RAdio Detection And Ranging)، یک دستگاه رادیویی است که برای مشاهده، تشخیص یا آشکارسازی اجسام و نیز اندازه گیری برخی ویژگی های آن ها به کمک موج های رادیویی به کار می رود. کاربرد اولیهٔ رادار و محل پیدایش و رشد آن در صنایع نظامی و هوانوردی بوده است. در صنایع نظامی، نقش اصلیِ یک سامانهٔ راداری، نظارت بر یک گسترهٔ بزرگ و تشخیص جسم های متحرک، ردیابی هدف ها و استخراج مشخصه هایی مانند فاصله، جهت، سرعت، ارتفاع و اندازهٔ هدف است. رادارهای نظامی برای کاربردهای نظارت، ردیابی هدف، هدایت و ناوبری، و دیدن از پشت موانع ساخته می شوند. کاربردهای غیرنظامیِ رادار در سیستم های تصویربرداری ماهواره ای، هدایت کشتی و هواپیما، هواشناسی، کنترل ترافیک و اتومبیل های هوشمند است.
بُرد زیاد
وابسته نبودن به نور
عبور موج ها از مانع ها؛ مانند مه، باران، برف
اندازه گیری دقیق مشخّصه هایی مانند فاصله، ارتفاع و سرعت
کار در باندهای فرکانسی مختلف
رادار، با ارسال و دریافت موج های رادیویی کار می کند. هدف هایی که رادار تشخیص می دهد، معمولاً هدف های فلزّی یا اجسامی با انعکاس زیاد امواج رادیویی هستند. ویژگی های رادار نسبت به دید چشمی:
اگر جسمی نسبت به طول موج امواج رادار کوچکتر باشد، آشکار نخواهد بود. بنابراین از امواج با فرکانس بالاتر و در نتیجه طول موج پایین تر استفاده می شود تا اجسام با ابعاد کوچک تر نیز آشکار شوند.
رادار، ابتدا موج های خود را می گسلید و در صورتی که مانعی مانند یک شیء پرنده در آسمان، مقابل موج های گسیلیده قرار داشته باشد، موج های ضعیف تری را بازمی تاباند. اگر رادار، مقداری از این موج ها را دریافت کند، می تواند با ضرب سرعت موج در مدت زمان دریافت موج، فاصلهٔ شئ را محاسبه کند.
عکس رادار
رادار، یک دستگاه رادیویی برای مشاهده، تشخیص یا آشکارسازی اجسام به کمک موج های رادیویی است.
رادار (ترانه)، نام آهنگی از خواننده و آهنگ ساز پاپ آمریکایی بریتنی اسپیرز
رادار ۲، یک چارچ ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

رادار در دانشنامه آزاد پارسی

رادار (radar)
وسیله ای برای تعیین محل اجسام در فضا، جهت یابی، و ناوبری، از طریق ارسال امواج رادیویی فرکانس بالا و دریافت بازتاب آن ها. برای پی بردن به جهت حرکت یک جسم، باریکه ای از امواج رادیویی را با طول موج کوتاه (۱ تا ۱۰۰ سانتی متر) و به صورت پالسهای کوتاه به سوی جسم می فرستند و باریکۀ بازتابیده را دریافت می کنند. فاصلۀ جسم با اندازه گیری زمان رفت و برگشت امواج رادیویی تا جسم، که با سرعت نور حرکت می کنند، تعیین می شود. از رادار برای آشکارسازی اجسامِ زیرِ زمین، مثلاً شبکه های لوله کشی نیز استفاده می کنند و در باستان شناسی نیز کاربرد دارد. به کمک رادار، خطوط کلی ساختمان های باستانی را تا عمق بیست متری زیر زمین تشخیص می دهند. وجود رادار برای ناوبری در هوای تاریک، ابری یا مه آلود ضروری است و در عملیات جنگی، برای آشکارسازی هواپیماها و موشک های دشمن کاربرد گسترده ای دارد. برای جلوگیری از آشکارسازی با رادار از روش های گوناگونی مانند تغییرشکل، با هدف کاهش سطح مقطعی که رادار آن را آشکارسازی می کند، پوشاندن سطح با رنگ های جاذب امواج رادار، و ایجاد اختلال الکترونیکی استفاده می کنند. برای آشکارسازی اهداف کوچک، به جای میکروویو از رادار لیزری استفاده می کنند. رادار را بریتانیا، فرانسه، آلمان، و امریکا مستقل از هم در دهۀ ۱۹۳۰ ابداع کردند و نخستین بار بریتانیایی ها برای آشکارسازی هواپیماها آن را عملاً به کار بردند. در سپتامبر ۱۹۳۸، این کشور زنجیره ای کامل از ایستگاه های رادار در طول خطوط ساحلی خود احداث کرد. این سیستم در نبرد بریتانیا (۱۹۴۰) اهمیت خود را نشان داد، زیرا با آشکارسازی موقعیت هواپیماهای مهاجم، گشت زدن شبانه روزی هواپیماهای خودی ضرورت نداشت. همچنین، از زنجیره ای از ایستگاه های رادار زمینی برای اعلام تهاجم دشمن استفاده می کنند. از رادار در هواشناسی و اخترشناسی نیز استفاده می کنند.

رادار

معنی اصطلاحات عامیانه و امروزی -> رادار
جاسوس

ارتباط محتوایی با رادار

رادار در جدول کلمات

رادار
ردیاب
رادار پرنده
آواکس
رادار زیر دریایی
سونار
تکنیکی قدرتمند در سنجش از راه دور لیزری می باشد که مشابه اصول رادار کار می کند
لیدار

معنی رادار به انگلیسی

radar (اسم)
رادار

رادار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مائده
پرتویاب
حمید خاشعی
ردیاب
ایرزاد
رادار
تاب یوز،تاف جو،یوزنده،موج یاب،ورمه یاب
(وَرمه یا وَره =موج از وَرآمدن)،وَرشان(ورنشان)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رادار خودرو   • رادار نظامی   • رادار در جدول   • مقاله رادار   • رادار pdf   • نام دیگر رادار   • انواع رادار   • تاریخچه رادار   • معنی رادار   • مفهوم رادار   • تعریف رادار   • معرفی رادار   • رادار چیست   • رادار یعنی چی   • رادار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رادار
کلمه : رادار
اشتباه تایپی : vhnhv
آوا : rAdAr
نقش : اسم
عکس رادار : در گوگل

آیا معنی رادار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )