انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1073 100 1

ربا

/robA/

مترادف ربا: تنزیل، ربح، سود، فایده، مرابحه، نزول

برابر پارسی: سود پول

معنی ربا در لغت نامه دهخدا

ربا. [ رُ ] (نف مرخم ) مخفف رباینده. در ترکیباتی نظیر آهن ربا، دلربا و... صفت مرکبی را تشکیل میدهدکه معنی فاعلی را میرساند. (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی متعلق بکتابخانه ٔ مؤلف ). چون مرکب شود به همه ٔ صیغه ها موافق آید، مثل : ربودن و رباینده و ربوده. (از آنندراج ) (انجمن آرا). اسم فاعل از مصدر ربودن است در صورتی که با لفظ دیگر ترکیب شود، مثل آهن ربا. (فرهنگ نظام ). گیرنده. جذب کننده ، و همیشه بطور ترکیب استعمال میشود، مانند آهن ربا و... (از ناظم الاطباء).
- آهن ربا ؛ جذب کننده و رباینده ٔ آهن که مغناطیس باشد. (ناظم الاطباء) :
چو بر یاره شد سنگ را دید زود
چو آهن ربا زود ازو جان ربود.
نظامی.
بر آن بودم که از آهن کنم دل
ندانستم که تو آهن ربایی !
؟
و رجوع به آهن ربا شود.
- بوسه ربا ؛ که بوسه رباید. که از کسی بوسه بگیرد. که کسی را ببوسد :
از زهر عتاب تو دلم چشمه ٔ نوش است
دادی بشکر غوطه لب بوسه ربا را.
سعدی (از آنندراج ).
چشمم از آینه داران خط و خالش گشت
لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد.
حافظ.
چشم پرحرف و لب بوسه ربا میباید
حسن سهل است ز معشوق ادا میباید.
صائب (از آنندراج ).
- جان ربا ؛ که جان رابرباید. که روح را برگیرد :
میان نرگسستان در سرشک جان ربا دارد
سرشک جان ربا دیدی میان نرگسستان در ؟
منجیک (از لغت فرس اسدی چ دبیرسیاقی ).
- چوزه ربا ؛ رباینده و بدربرنده ٔ چوزه (چوزه ، مرغ و پرنده ای است ). (یادداشت مرحوم دهخدا).
- دلربا ؛ دلپسند. دلبر. که دل برباید. که مورد پسند دل باشد :
یاد تو روح پرور و وصل تو دلفریب
نام تو غمزدا و کلام تو دلربا.
سعدی.
- || مجازاً، معشوق و کسی که دل را ربوده و میرباید. (ناظم الاطباء).
- سامان ربا ؛ رباینده ٔ سامان. (ناظم الاطباء).
- کاهربا؛ کهربا. نوعی سنگ زردرنگ که چون آنرا به پارچه و یا چیز دیگری بمالند بسبب الکتریسیته ای که در او تولید شود جذب اشیاء خرد چون کاه و غیره کند :
کهربای دین شدستی دانه را رد کرده ای
کاه برْبایی همی از دین بسان کهربا.
ناصرخسرو.
بگرد شقه ٔ اسلام خیمه ای بزنی
که کهربا نتواند ربودپرّه ٔ کاه.
سعدی.
کهربا را بگوی تا نبرد
چه کند کاهپاره ٔ مسکین.
سعدی.
میل از این جانب اختیاری نیست
کهربارا بگو که من کاهم.
سعدی.
نبینی که چشمانش از کهرباست
وفا جستن از تنگ چشمان خطاست.
سعدی.
- || مجازاً و اصطلاحاً، نیروی الکتریسته.
- نَفَس ربا ؛ رباینده ٔ نفَس. جاذب نفَس : حروف و کلمات در سلامت چنان مخرج آشنا و نفس ربا باید که دیر خواندن لکنت به زود خواندن طلاقت مبدل گردد. (ظهوری از آنندراج ، ذیل رباینده ).
علاوه بر ترکیبات بالا، ربا را ترکیبات دیگری نیز هست ، از آنجمله است : استخوان ربا، خردربا، خواب ربا، عقل ربا، گوشت ربا، لقمه ربا، هوش ربا و جز اینها. رجوع بهر یک از این ترکیبات درجای خود شود.
|| (مص ) مصدر بمعنی ربودن. (از برهان ) (آنندراج ) (انجمن آرا) (لغت محلی شوشتر). || (فعل امر) فعل امر از مصدر ربودن است که در تکلم به اضافه ٔ «ب » «بربا» استعمال میشود. (از فرهنگ نظام ). امر ربودن یعنی بربا. (برهان ) (از آنندراج ) (از انجمن آرا) (لغت محلی شوشتر). رجوع به ربودن شود.

ربا. [ رِ ] (ع اِ) سود. (لغت محلی شوشتر) (از برهان ). ربوا [ رِ با ]. نفع زر. (لغت محلی شوشتر) (از برهان ). بیشی ، یعنی به نسیه خریدن و فزون گرفتن در وام و بیع. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). سودخوری. (ناظم الاطباء). زیاده گرفتن در وام و بیع. (از منتخب اللغات ) (غیاث اللغات ). زیاد گرفتن دربیع. (از فرهنگ نظام ). افزونی بر اصل پول بی آنکه معامله ای انجام شده باشد. (از متن اللغة): عینة؛ ربا. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ). لغتی است در زیادت و در شرع زیادتی ِ مال است از عوض شرط برای یکی از دو طرف عقد. (از تعریفات جرجانی ). زیادتر گرفتن از آنچه قرض گرفته شده. (فرهنگ نظام ). لوط. لیاط. مجر. (منتهی الارب ). معاوضه ٔ یکی از دو جنس متماثل و مکیل یا موزون بدیگری با زیادت در یکی از آن دو یا اقتراض مالی با تعهد بپرداخت چیزی بیش از مقدار قرض شده. ربابا تأکیدات زیادی در قانون فقه اسلام مورد نهی قرارگرفته است و همانطور که از تعریف مزبور مستفاد میشودبدو قسم ربای معاوضه ای و ربای قرضی منقسم است ، در ربای قسم اول لازم است ثمن و مثمن در تحت لفظ و عنوان مخصوص مندرج و از نوع واحدی بشمار روند و بعلاوه مکیل یا موزون هم باشند. زیادتی که وجود آن موجب تحقق رباست ممکن است زیادتی حکمی باشد و از همین لحاظ است در صورتی که زیادی شرط انجام دادن عمل باشد ربا صورت خارجی مییابد. در ربای قرضی مکیل یا موزون بودن لازم نیست و مجرد زیادی که بنفع مقرض (قرض دهنده ) در عقد قرض شرط میشود ازبرای تحقق ربا کافی است :
تایک دهی بخلق دو خواهی ز حق جزا
آنرا ربا شمر که شمردی عطای خویش.
خاقانی.
و رجوع به معالم القربةفی احکام الحسبه چ کمبریج ص 68 شود. || افزونی حرام. (دهار). زیاده. (ناظم الاطباء). زیادتی. (فرهنگ نظام ). || عین. (منتهی الارب ).

ربا. [ رِ ] (ع مص ) افزون شدن.(مصادر اللغة زوزنی ). نشو و نما کردن. (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (منتخب اللغات ). زیاده شدن. (غیاث اللغات ) (منتخب اللغات ). نشو و نما. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام ). || بر بالا شدن و دیده بانی کردن گروهی را. (تاج المصادر بیهقی ) (مصادر اللغة). نگریستن و نگهبانی کردن و مواظبت کردن از چیزی. || پرهیز کردن و ترسیدن از چیزی. (از ناظم الاطباء).

ربا. [ رُب ْ با ] (هزوارش ، ص ) بلغت زند و پازند بزرگ و عظیم است. (از برهان ) (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی متعلق بکتابخانه ٔ مؤلف ) (ناظم الاطباء). || رخشنده و درخشان. (برهان ). رخشان و درخشان. (لغت محلی شوشتر).

ربا. [ رُ ] (اِخ ) جایگاهی است در بین «ابوا» و «سقیا» ازراه «جاده » میان مکه و مدینه. (از معجم البلدان ).

معنی ربا به فارسی

ربا
سودی که وام دهنده بابت طلب خودبگیرد
( اسم ) ۱ - سود یا ربحی که داین از مدیون میستاند . توضیح : منسوب بدان ربوی است . ۲ - فضل منت .
به لغت زند و پازند بزرگ و عظیم است . یا رخشنده و رخشان .
[ گویش مازنی ] /rebaa/ روباه
( صفت ) آنکه ربا خورد نزول خور .
سود خوار . پاره خوار . فزونی خوار زیادی خوار .
ربا خواری . عمل ربا خواره .
ربا خوار . که پول ربا بخورد . که سود مرابحه بخورد .
عمل و شغل ربا خوار
ربا خوارگی . خوردن پول ربا . عمل ربا خوار . پول فزونی حرام خواری .
( صفت ) آنکه ربا خورد نزول خور .
( مصدر ) استفاده کردن از ربا نزول گرفتن .
عمل و شغل ربا خوار
دادن پول به ربا . انجام دادن عمل ربا .
( اسم ) در ترکیب به جای [[ رباینده ]] آید : آهن ربا کهربا .
( اسم ) ۱ - هر جسمی که آهن فولاد و نیکل را بطرف خود جذب کند مغناطیسی . یا آهن ربای القایی . جسمی که در اثر مجاورت با آهن ربا خاصیت آهن ربایی پیدا کند . یا آهن ربای الکتریکی میله ای آهنی که سیم روپوش داری را چندین بار دور آن پیچیده باشند ( اگر دو سر آنرا در جهت مخالف بپیچند نیروی ربایش آن بیشتر گردد ) و همینکه جریان برق را از سیم روپوش دار عبور دهند میل. آهن خاصیت آهن ربایی پیدا میکند و با قطع جریان الکتریسیته دوباره این خاصیت را از دست میدهد . یا آهن ربای برقی . یا آهن ربای طبیعی . اکسید مغناطیسی آهن است که در طبیعت ایجاد میشود . یا آهن ربای مصنوعی . جسمی است آهن یا فولادی که بوسیل. مالش دادن باهن ربای طبیعی یا آهن ربای مصنوعی دیگر یا بوسیله جریان برق خاصیت آهن ربایی پیدا کند . ۲ - ( خاتمسازی ) آلتی است چهار پهلو که کمر آن خمیده و دو سر آن با هم موازی و هم سطحند و در خاتمسازی از آن استفاده شود .
[magnet] [فیزیک] قطعه ای از مادۀ فرومغناطیس یا فری مغناطیس که در آن حوزه های مغناطیسی به گونه ای ردیف شده اند که در خارج از آن قطعه، میدان مغناطیسی خالص به وجود می آید
( اسم ) بوسه دزد
( صفت اسم ) غلیواج .
جوجه ربا ٠ مرغ گوشت ربا ٠ چوزه رباینده
چوزه ربا ٠ چوزه لوا
رباینده خواب از بین برنده خواب
عقل رباینده زداینده عقل
( صفت ) آنکه لقمه و نواله رباید شکمخواره شکمو : با همه خستگی دلم بوسه رباید از لبت گرب. شیر دل نگر لقمه ربای چون تویی . ( خاقانی . سج.۴۶۱ )
کلامی که خواندن و تلفظ آن سهل باشد نه به دشواری .
که نیزه خصم را که به سوی او پرتاب شده است در هوا برباید . که نیزه از کف دشمن در میدان جنگ برباید و بستاند .
مخفف آن [ هش ربا ] نام دژی افسانه ای که در داستان آخر دفتر ششم مثنوی مولوی آمده و ناتمام مانده و تمام داستان با روایات مختلف توسط [ صبحی مهتدی ] بنام [ دژ هوش ربا ] در نوروز سال ۱۳۳٠ در تهران منتشر شده است . قلعه هوش ربا یا قلعه ذات الصور . در مثنوی مولوی آخر دفتر ششم حکایت سه پادشاه زاده است که بدستور پدر بسیاحت ممالک شدند . روایت شده که او آنانرا از رفتن به قلعه ذات الصور یا هش ربا منع کرد با اینهمه آنان بر خلاف وصیت پدر بدان قلعه رفتند و تصاویر و نقوش عجیب دیدند از آن جمله تصویر دختر شاه چین و عاشق او شدند و به طلب او بر آمدند . دو برادر بزرگتر نومید شدند و مردند و برادر کوچکتر کامیاب گردید

معنی ربا در فرهنگ معین

ربا
(رِ) [ ع . ] (اِ.) پولی که بستانکار از بدهکار بابت منافعِ پول خود می گیرد.
( ~. رُ) (اِفا. اِمر.) ۱ - هر جسمی که آهن ، فولاد، و نیکل را به طرف خود جذب کند. ، ~ی القایی جسمی که در اثر مجاورت با آهن ربا خاصیت آهن ربایی پیدا کند. ،~ی الکتریکی (برقی ) میلة آهنی که سیم روپوش داری را چندین بار دور آن پیچیده باشند و همین که جریان ب

معنی ربا در فرهنگ فارسی عمید

ربا
فایده و سودی که طلبکار بابت طلب خود می گیرد، نوعی بیع و معامله که اسلام آن را تحریم کرده به جهتِ سود و بهره که داین از نقد و جنس به طریق استثمار فاحش از مدیون دریافت می کند.
۱. = ربودن
۲. رباینده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): آهن ربا، جان ربا، دلربا، کهربا.
جسمی که آهن و بعضی فلزات را به سوی خود جذب کند.
* آهن ربای الکتریکی: قطعۀ آهن یا فولادی که به سبب عبور الکتریسیته، خاصیت مغناطیسی پیدا می کند.
=زغن
= زغن
۱. ربایندۀ هوش و عقل، بیهوش کننده.
۲. [مجاز] آن که یا آنچه به سبب زیبایی خود هوش و عقل از سر انسان ببرد.

ربا در دانشنامه اسلامی

ربا
معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف یا قرض دادن به شرط زیادی را ربا می گویند که از آن در باب تجارت سخن گفته اند.در انتهای مقاله( بعد از منبع ) لینکی قرار داده شده که می توانید مقالات مرتبط با موضوع ربا را مطالعه بکنید.
ربا در لغت به معنای زیادی می باشد.
ربا در شرع
ربا در شرع عبارت است از زیادی یکی از دو کالای همجنس که هر دو پیمانه ای یا وزنی اند بر دیگری در معامله، یا قرض دادن مالی به شرط زیادی.
اقوال در تعریف ربا
برخی، ربا را این گونه تعریف کرده اند: بیع یا معاوضه یکی از دو عوض همجنس پیمانه ای یا وزنی در برابر دیگری با زیادی یکی از آن دو، یا قرض دادن به شرط زیادی.
مصادیق ربا
...
ربا
رِبا از گناهان کبیره به معنای زیادتر از اصل مال گرفتن، در متون دینی به شدت نهی شده است و رباخواران را افراد مورد لعن خداوند معرفی کرده اند. بر اساس پژوهش های باستان شناسی ربا از قرن ها قبل از میلاد وجود داشته و با رواج پول گسترش پیدا کرده است. مسأله ربا در ادیان امری مذموم قلمداد شده ولی پیروان ادیان با کاربرد حیله هایی از دیگران ربا دریافت می کرده اند. فقها ربا را به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم کرده اند و آیات قرآن، روایات و اجماع علمای شیعه را مستند تحریم آن قرار داده اند. در متون اسلامی مبارزه با ظلم و ترویج کارهای نیک مانند قرض را از حکمت تحریم ربا دانسته اند. برخی فقهای شیعه برای رهایی از ربا راه هایی را به عنوان حیل ربا از جمله ضمیمه کردن جنسی دیگر به دو طرف معامله و خرید و فروش جنس ربوی با جنس دیگر، مجاز دانسته اند؛ ولی عده ای مجاز دانستن کاربرد حیل ربا را بی اعتنانی به حکم خداوند درباره ربا می دانند. فقهای امامیه با استناد به برخی روایات ربای میان زن و شوهر، ربای میان پدر و فرزند و ربای میان مسلمان و کافر حربی را از شمول حرمت ربا استثنا کرده اند. ایده بانکداری بدون ربا طرحی است که اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با گسترش روزافزون بانک ها و ارتقای نقش آنها در نظام اقتصادی کشورهای اسلامی برای جلوگیری از انجام عملیات بانکی ربوی، مطرح کرده اند.
ربا از ریشه «ر ب و» به افزون شدن، نشو و نما کردن، سود و زیادتر از اصل مال گرفتن معنا شده است. ربا نزد فقهای شیعه تعاریف مختلفی پیدا کرده است؛ برخی مانند ابن براج در کتاب المهذب و ابن ادریس حلی در کتاب السرائر ربا را به «فروش چیزی از مکیل (با کیل اندازه گیری می شود) یا موزون (با وزن اندازه گیری می شود) به مثل خود آن چیز به صورت نقد یا نسیه در حالی که اضافه تر بگیرند.» تعریف کرده اند. این تعریف از ربا فقط ربای معاملی را در برمی گیرد به همین دلیل بیشتر فقهای شیعه تعریفی وسیع تر از ربا ارائه داده اند. ربا بر اساس تعریف آنها عبارت از «دریافت زیادی در هر معاوضه ای اعم از معاملات مکیل و موزون و یا دریافت زیادی در قرض» است. ربا از دیدگاه اقتصاددانان، تنها در قرض روی می‏ دهد. بر این اساس ربا، عِوَضی است که وام گیرنده از سودی که ممکن است از مال وام دهنده به دست آورد، به وام دهنده می‏ پردازد. به بیان دیگر ربا، قیمت پول است که به عنوان پاداش به وام دهنده داده می‏ شود. با این تعریف دایره ربا در نگاه فقهی، گسترده ‏تر از دیدگاه اقتصادی است؛ زیرا اقتصاددانان، ربا را در داد و ستدها (معاملات) جاری نمی ‏دانند.
مساله ربا مورد نهی شدید خداوند قرار گرفته به صورتی که رباخوار را مانند کسی که به جنگ خدا و پیامبر(ص) رفته، معرفی می کند. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۷۹ سوره بقره معتقد است شدتی که خداوند درباره مساله ربا و رباخواری به کار برده، درباره هیچ یک از فروع دین غیر از تبری از دشمنان خدا، به کار نبرده است. واژه ربا هشت مرتبه در قرآن تکرار شده است. در این آیات خداوند حالات رباخواران را در قیامت به کسانی تشبیه می کند که بر اثر تماس شیطان دیوانه و مجنون گشته خیر و شر خود را تشخیص نمی دهند و به عذاب خوارکننده الهی دچار خواهند شد. خداوند مال ربوی را از جمله اموالی دانسته است که فزونی نمی گیرد و برکتی در آن نخواهد بود. ربا و رباخواری در روایات نیز مورد نکوهش شدید واقع شده است. در این متون رباخوار، ربادهنده، کاتب قرارداد ربا و شاهد قرارداد را مشمول لعن خداوند دانسته است. بر پایه این احادیث ربا از مهم ترین گناهان کبیره و از پلیدترین مشاغل معرفی شده است. پیامبر اسلام(ص) گناه یک درهم ربا را مساوی هفتاد بار زنا دانسته و در دیگر روایات، رباخوار تشبیه به کسی شده که با محارمش زنا کرده است.
ربا
معنی رِّبَا: نمو و زياد شدن مال
معنی رُّبُعُ: يک چهارم
معنی لَا يَرْبُواْ: زياد نمي شود (از"ربا" به معني نمو و زياد شدن مال)
معنی يَرْبُوَاْ: که زياد شود (از"ربا" به معني نمو و زياد شدن مال)
معنی يُرْبِي: زياد مي کند - فزوني مي دهد (از"ربا" به معني نمو و زياد شدن مال)
ریشه کلمه:
ربب‌ (۹۸۰ بار)
ربا به معنای زیاده است که بحثی فقهی دارد.
به معنای اضافه (زیاده، افزایش) است .

معنای اصطلاحی ربا
در اصطلاح فقه اسلامی به اضافه خاصی گفته می شود که در مبادله دو کالای مثل هم که کیلی یا وزنی هستند و یا در قرار داد قرض هر نوع کالا که بدان ملتزم و پایبند می شوند، اخذ میشود.
در دین مبین اسلام، ربا یکی از گناهان بسیار بزرگ به شمار می رود و گستره حرمت آن غیر از ربا خواران شامل ربا پردازان، شاهدان و نویسندگان اسناد ربا نیز می شود.

اقسام ربا
ربا در متون فقهی بر دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی می باشد.

← ربای معاملی
...
معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف یا قرض دادن به شرط زیادی را ربا می گویند که از آن در باب تجارت سخن گفته اند.در انتهای مقاله( بعد از منبع ) لینکی قرار داده شده که می توانید مقالات مرتبط با موضوع ربا را مطالعه بکنید.
ربا در لغت به معنای زیادی می باشد.
ربا در شرع
ربا در شرع عبارت است از زیادی یکی از دو کالای همجنس که هر دو پیمانه ای یا وزنی اند بر دیگری در معامله، یا قرض دادن مالی به شرط زیادی.
محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۲۶۵.    
برخی، ربا را این گونه تعریف کرده اند: بیع یا معاوضه یکی از دو عوض همجنس پیمانه ای یا وزنی در برابر دیگری با زیادی یکی از آن دو، یا قرض دادن به شرط زیادی.
عاملی جبعی، رین الدین بن علی، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳، ص۳۱۶.    
...
۱. ربا۲. ربا (اقسام)۳. مبحث ربا در سایت حوزه    ۴. ربا از گناهان کبیره و استثنا ناپذیر است    ۵. نظریه های بهره و ربا    
...
ربا در اصطلاح به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است به طوری که میزان یکی زیادتر از دیگری باشد. ربا در دین اسلام یکی از گناهان کبیره است و در احادیث فراوانی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیه السلام تصریح به کبیره بودنش می فرمایند و نیز از جمله گناهانی است که در قرآن مجید بر آن وعده عذاب داده شده است بلکه تشدید عذاب آن را بیش از بسیاری از گناهان می فرماید.
ربا در شرع بر دو قسم است:
یا یک پیمانه شیر را به دو پیمانه بفروشد. اما ربا در اجناسی که بصورت عددی خرید و فروش می شوند مثل گردو و یا تخم مرغ حرام نیست.
فرقی در حرمت معامله ربوی نیست بین اینکه عوض و معوض هر دو از جمیع جهات برابر باشند یا یکی سالم و دیگری معیوب یا یکی بهتر از دیگری باشد مثل این که یک کیلو گندم اعلا بفروشد به دو کیلو گندم درجه پایین و نیز فرقی هم نیست بین این که زیادی از همان جنس باشد و یا از جنس دیگر یک کیلو گندم بفروشد به دو کیلو گندم یا یک کیلو گندم بفروشد به یک کیلو گندم با یک سیر برنج و همچنین فرقی نیست که زیادی عینی باشد مثل همین که گندم بفروشد به بیشتر یا حکمی باشد مثل این که یک کیلو گندم را بفروشد به یک کیلو گندمی که دو ماه دیگر می گیرد.
ـ برای دوری از ربا، لازم است که افرادی که اهل تجارت هستند طبق روایت وارده، از مسائل و احکام ربا مطلع باشند.
ـ کلمات و گفتار در ایجاد و عدم آن، نقش اساسی دارند؛ مثلا شخصی کالای را به صورت نسیه یا قسطی می خرد، فروشنده بعد از بیان قیمت نقدی، می گوید: این قیمتش صد هزار تومان است و برای سه ماه دیگر سودش می شود صد و بیست هزار تومان، این گونه گفتار شبهه ربا دارد اما اگر بگوید قیمت نقدی این قدر و قیمت نسیه سه ماهی صد و بیست هزار تومان است بدون بکار بردن کلمه سود که شبهه ربا ندارد و یا در خرید و فروش طلا، نباید کلمه تعویض را بکار برد و باید کلمات خرید و فروش مطرح شود. هم چنان که در برخورد و گفتگو بین افراد جملات در معنی شاید یکی باشند ولی از جهت ظاهری بعضی جمله ها قشنگ هستند و بعضی جمله ها زشت
ـ گاهی امور بانکی قوانین آن از لحاظ شرعی صحیح است اما مجریان امور بانکی وارد نیستند یا حوصله بکارگیری آن را ندارند.
این مقاله به نقد و بررسی نظریه آیت الله معرفت درباره مسئله ربا و بانکهای دولتی می پردازد.
در هر کشوری، از یک سو کسان باتجربه و توانایی وجود دارند که برای تلاشها و تکاپوهای اقتصادی، سرمایه لازم را در اختیار ندارند و از دیگر سوی، کسانی هستند که با وجود دارایی و سرمایه مناسب، توان، یا علاقه لازم را برای تلاشهای مفید و زاینده و تولید کننده ندارند؛ از این روی وجود مؤسسه هایی که بتوانند این دو گروه را به هم پیوند دهند و سرمایه های نقدی و انسانی را در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی قرار دهند، بایسته است.
ربا بودن اساس بانک های دنیا
بانکها با بهره گیری از تجربه های چند صد ساله و با استفاده از شعبه های گسترده خود، بهترین و روان ترین ابزار جهت به حقیقت پیوستن این هدف به حساب می آیند. بانکها به کمک گونه گون حسابهای سپرده ، وجوه مازاد بر نیاز مصرفی و سرمایه گذاری کسان و مؤسسه ها را جذب کرده، به صورت وام و اعتبارهای کوتاه مدت و بلند مدت، در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار می دهند. لکن اساس کار بانکهای شناخته شده دنیا، چه در امر جذب سپرده ها و چه در دادن وام و اعتبار، (نظام بهره) است که به اعتقاد فقهای بزرگوار اسلام ربا و حرام است.
راه حل اندیشه وران مسلمان
ضرورت روز افزون دادوستدهای بانکی و جایگاه مهم بانک در آماده سازی پس اندازها و کشاندن آنها به سوی تلاشهای اقتصادی مفید و تولید کننده و زاینده، باعث شده اندیشه وران مسلمان، به فکر پیدا کردن راه حلی برای پیاده کردن نظام بانکی بیفتند. نتیجه این فکر و اندیشه را در چهار گروه می توان عرضه کرد:گروه نخست، در عین اعتراف به ربا بودن بهره بانکی، آن را از باب ناگزیری و نیاز، جایز دانسته است.گروه دوم، از باب موضوع شناسی وارد شده، ناسانی و فرق ماهوی بین ربا و بهره بانکی گذاشته است.گروه سوم، با تمسک به موارد استثناء حکم ربا، آنها را بر بهره بانکی برابر ساخته است.گروه چهارم، با مردود دانستن تلاشهای سه گانه درصدد طراحی نظام بانکی براساس عقود اسلامی برآمده که پدیده بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا ، در خیلی از کشورهای مسلمان، دستاورد تلاشهای آنان است.
دیدگاه آیت الله معرفت
...
آیه ربا یا «آیه بیع» به آیه ۲۷۵ سوره بقره اطلاق می شود.
← حرمت ربا در بیع و قرض
 ۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه.۲۷۵    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۹۳.    
...
آیه ربا آیات ۲۷۸ تا ۲۸۰ سوره بقره که بیان گر حکم تحریم ربا، عوارض رباخواری و برخی از احکام بازپس گیری اصل سرمایه از بدهکار است. این آیات بعد از فتح مکه نازل شد و بر اساس آن پیامبر اسلام(ص) گرفتن ربای جاهلی را ملغی اعلام کرد.
درباره آیات ربا سه شأن نزول گفته شده است.
این آیات مساله تحریم ربا را به صورت قطعی و با تاکید بر عوارض رباخواری مورد بررسی قرار می دهد. آیه ۲۷۸ سوره بقره با خطاب قرار دادن مؤمنان آنان را از گرفتن ربا نهی می کند که نشان دهنده گرفتن ربا توسط برخی از مسلمانان در عهد نزول این آیات بوده است. این آیه را که با خطاب به مومنین شروع و با تاکید بر ایمان به خدا ختم می شود، بیان گر این موضوع دانسته اند که رباخواری با روح ایمان سازگار نیست و ترک ربا از لوازم ایمان شمرده شده است. خداوند در این آیات از مومنین می خواهد رباخواری را ترک کرده و فقط اصل سرمایه های خود را که به دیگران قرض داده اند دریافت کنند و اگر کسی توان پرداخت را ندارد به او مهلت داده شود. با این کار خداوند هم از ظلم کردن و هم از مورد ظلم واقع شدن نهی می کند. در آیه ۲۷۹ سوره بقره خداوند کسانی از مسلمانان که رباخواری را کنار نگذاشته و به حرمت آن ملتزم نشوند را با لحنی تند مورد خطاب قرار داده، کار آنها را در حکم جنگ با خدا و رسولش معرفی می کند. کلمه «حرب» در این آیه بدون الف و لام و به صورت نکره آمده است که این را نشانه عظمت و بزرگی این جنگ دانسته اند.
آیه 278 سوره بقره/2 را «آیه ربا» گفته اند. کسانی پیش از ظهور اسلام، «ربا» می گرفتند و پس از اسلام نیز بر آن بودند تا بقیه آن را بگیرند که این آیه نازل شد و آنان را از گرفتن باقی مانده ربا برحذر داشت:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»
آیه نهى کننده از ربا را آیه ربا گویند.
به آیه ۲۷۸ سوره بقره " آیه ربا " مى گویند: "یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان کنتم مؤمنین ؛ اى کسانى که ایمان آورده اید، اگر به واقع مؤمنید، از خداوند پروا کنید و بازمانده ربا را رها کنید.
بقره/سوره۲، آیه۲۷۴.    
"ربا" در لغت به معناى زیادى است و در شرع به زیادى بر اصل سرمایه مى گویند.
انواع ربا
"ربا" دو گونه است ربای در قرض و ربای در بیع.
← معنای ربای در قرض
...
ریا دارای اقسامی است که در ذیل به دو نوع تقسیم بندی آن اشاره می شود.
تقسیم اول ریا خود به پنج قسم تقسیم می شود:
← ریا در کل عمل
تقسیم دوم ریا نیز به چند قسم تقسیم می شود:
← دو داعی داشتن ریا و قربت
نظر استاد مکارم شیرازی در حکم ریا در دو قسم:
← حکم ریا در قسم اول
...
بخش پولی جامعه یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشوری است که با حذف بهره در نظام اسلامی، دست خوش تحول اساسی خواهد شد و در این بین سیاست های پولی بعنوان هدایت کننده بخش پولی از جای گاه ویژه ای برخوردار است، که بکارگیری آن موجب تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت های خارجی و... خواهد شد.
در بانکداری ربوی هدف بانک مرکزی از اعمال سیاست های پولی عبارتند از: کنترل عرضه پول و کنترل نرخ بهره یا قیمت اوراق بهادار، اما در بانکداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده، (دارندگان وجوه در یک نظام اسلامی، پول خود را مستقیما یا با واسطه در امر سرمایه گذاری و معاملات شرعی به جریان می اندازند و نسبت سودی را که آنان پیش بینی می کنند به کل مبلغی که به جریان انداخته اند، در یک دوره معین، نرخ بازده یا نرخ سود مورد انتظار می نامیم) جایگزین نرخ بهره می گردد، که این نرخ بر خلاف نرخ بهره، تضمین شده نیست.مقاله حاضر سعی دارد که آن چه بنام سیاست های پولی تاکنون ارائه گردیده است، بگونه ای که با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد، بیان کند. که مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمینی (ره) استفاده گردیده است. لازم به تذکر است که این مقاله به عملکرد بانکداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می پردازد.ابزارهای سیاست پولی در این مقاله به دو دسته تقسیم شده اند، دسته ای از آن ها در صورتی کارایی دارند که بهره تجویز گردد و کارایی دسته دیگر منوط به اعمال قدرت دولت می باشد.
ابزارهای مالی مرتبط با بهره
ابزارهایی که کارآیی آن ها بستگی به اعمال قدرت و نفوذ دولت دارد.
← اختیارات دولت اسلامی
...
«بررسی طرق فرار از ربا» مباحثی در باب مسائل مستحدثه ربا و حیله های شرعی فرار از آن است که توسط آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دروس خارج فقه مطرح و توسط جناب آقای ابوالقاسم علیان نژاد تدوین و با درج پاورقی هایی، به فارسی چاپ و منتشر شده است.
تدوین گر در پایان کتاب به فهرست موضوعات بسنده کرده و در پاورقی، منابع اعم از آیات و روایات و اقوال و آدرس آنها را ذکر و در برخی موارد به توضیح لغات و ذکر حواشی متناسب با متن پرداخته است.
موضوع حیله های شرعی فرار از ربا از مباحث مهم فقهی و اقتصادی و مورد ابتلای جامعه می باشد.
گروهی از مؤسسات اقتصادی به ویژه بانک ها برای فرار از ربا به آنها پناه می برند. این خود انگیزه شده تا صاحب اثر به بررسی بپردازد که آیا تمسک به این حیله ها به طور کلی جایز است یا می توان تفصیل قایل شد.
در آغاز کتاب پیشگفتاری درج و سپس تدوین گر مطالب اصلی را در 7 فصل تدوین کرده است. مباحث به شیوه تحلیلی و استدلالی ارائه شده است.


ربا در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: بهره) سودی که بدهکار افزون بر اصلِ بدهی به طلبکار می پردازد و به لحاظ شرعی حرام شمرده می شود. ربا به موجب مادۀ یک قانون نحوۀ اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بر دو نوع است: ۱. ربای قرضی، بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، قرض دهنده از قرض گیرنده دریافت می کند؛ ۲. ربای جنسی، زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت می کند. قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۵۹۵، رباخواری را جرم دانسته و برای ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ آن ها مجازات تعیین کرده است. طبق تبصرۀ این ماده، هرگاه ثابت شود ربادهنده در پرداخت وجه یا مالِ اضافی درمانده بوده از مجازات معاف است.

نقل قول های ربا

ربا به دستاوردهای استثماری در تجارت یا کسب و کار گفته می شود.
• «آنچه را به عنوان ربا می‏ پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات می ‏پردازید و و تنها خشنودی خدا را خواستارید، کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند.» سوره ۳۰: الروم؛ ۳۹ -> قرآن
• «ای مؤمنان ربا را چندین و چند برابر مخورید و از خداوند پروا کنید تا رستگار شوید.» سوره ۳: آل عمران ۱۳۰ -> قرآن
• «کسانی که ربا می خورند، (از گور) برنمی خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس‏، آشفته سرش کرده است‏. این بدان سبب است که آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست‏.) و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانیده است‏. پس‏، هر کس‏، اندرزی از جانب پروردگارش بدو رسید، و (از رباخواری‏) باز ایستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و کارش به خدا واگذار می شود، و کسانی که (به رباخواری‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.» سوره ۲: البقرة -(۲۷۵) -> قرآن
• «خدا از (برکت‏) ربا می کاهد، و بر صدقات می افزاید، و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست نمی دارد.» سوره ۲: البقرة -(۲۷۶) -> قرآن

ارتباط محتوایی با ربا

معنی ربا به انگلیسی

lucre (اسم)
سود ، پول ، مال ، غرض ، ربا

معنی کلمه ربا به عربی

مختطف
مغناطيس

ربا را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محمدرحیم ریگی ١٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠٤/١٣
سودزر
|

جمشید احمدی ١٩:٤٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦
تراسود
نمونه : رباخواری = تراسود خواری
|

جمشید احمدی ١٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٦/٢٦
تراسود خواری
تراسود = ربا
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرق ربا با نزول   • ربا در قرآن   • ربا در قانون مجازات اسلامی   • سایت ربا   • ربا خواری چیست   • انواع ربا   • تعریف ربا   • معنی ربا   • مفهوم ربا   • معرفی ربا   • ربا چیست   • ربا یعنی چی   • ربا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ربا
کلمه : ربا
اشتباه تایپی : vfh
آوا : robA
نقش : بن حال
عکس ربا : در گوگل


آیا معنی ربا مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )