برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

رساله ‏

/resAle/

مترادف رساله ‏: جزوه، دفتر، صحیفه، کتاب، پایان نامه، تز، توضیح المسایل، رقیمه، مرقومه، مکتوب

برابر پارسی: نوشته، نوشتار، نامک، ماتیکان

معنی رساله ‏ در لغت نامه دهخدا

رساله. [ رِ ل َ / ل ِ ] (از ع ،اِ) رِسالة. کتاب. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). مجله ای است شامل اندکی از مسائلی که از یک نوع باشد. و مجله صحیفه ای است که در آن حکم باشد. (از تعریفات جرجانی ). در اصطلاح علماء اختصاص یافته است به سخنی که مشتمل باشد بر قواعد علمی و فرق بین رساله و کتاب بنابر آنچه مشهور است نسبت به کمال و نقصان و زیادی و کمی میباشد چنانکه کتاب گفتاری است کامل در فن ، و رساله همان گفتار است اما ناقص در فن. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). کتاب کوچک. (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف ). کتابی خرد در فتاوی علمی مانند رساله ٔ نفس و رساله ٔ نبض و... از ابن سینا. (یادداشت مؤلف ) : پس از یک چندی رسولان... بخوبی بازگردانیدند سوی ترکستان ، سخت خشنود و نامه ها برفت و این ابواب سخت نیکو و همه در رساله ای که تصنیف من است ثبت است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 434). و شرح این از کتابی مفرد معلوم شود که کرده اند و آنرا «رساله ٔ ابلیس الی اخوانه المجبرة» خوانند. (کتاب النقض ص 47). و رجوع به رسالة و فرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر سجادی شود. || نبشته ٔ کوچک. پیغام کتبی. (یادداشت مؤلف ). صحیفه ای که در آن سخن موردسفارش و پیغام نوشته شود. ج ، رِسالات ، رَسائل. (از اقرب الموارد). نوشته و مرقومه و نامه و مراسله. (ناظم الاطباء). مصدر است که به معنی اسم مفعول مستعمل می شود. (غیاث اللغات ). رقعه ای پیغام که به کسی فرستند.(لغت محلی شوشتر). نامه. رقعه. (یادداشت مؤلف ) :... با ملوک نواحی مراسله دارد. ملک بهم برآمد و کشف این خبر فرمود و گفت تا قاصد را گرفتند و رساله را بخواندند. (گلستان ). || کتاب و نوشته ای که دانشجویان دوره ٔ لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و... در پایان تحصیلات خود نویسند و آن در واقع سند شایستگی و پذیرش آنان در آن دوره میباشد. تز . پایان نامه. (از یادداشت مؤلف ). || کتاب فتاوی مجتهدین. (ناظم الاطباء). کتاب خرد که مراجع تقلید شیعه دستورات و احکام مذهبی را برای شیعیان مقلد خود نگارند. (یادداشت مؤلف ).
- رساله ٔ عملیه ؛ رساله ای که مجتهدان مرجع تقلید احکام مذهبی را در آن برای مقلدان خود شرح دهند. (فرهنگ فارسی معین ).
|| فوج سواره ای از سپاه. (ناظم الاطباء). در اردوی هندی به معنی پاره ای از لشکر که زیر فرمان سپهسالاری بوده خواه دو صد خواه دو ...

معنی رساله ‏ به فارسی

نامه، نوشته، کتاب، کتاب کوچک، پیغام، رسائل
۱ - کتاب کوچک جزوه . یا رساله عمل ( عملیه ) رساله ای که مجتهدان مرجع تقلید احکام مذهبی را در آن برای مقلدان خود شرح دهند . ۲ - نامه مکتوب جمع رسالات رسائل ( رسایل ) رسالجات ( غلط ) .
بتمام معانی رساله
کسی که زیر فرمان او رساله بود به عربی آنرا قائد گویند .
فرماندهی و سرداری افواج سواره
رساله ایست بعربی تالیف قشیری (ه.م.) در ذکر مبانی تصوف .از ین رساله در زمانی نزدیک بوفات مولف دو ترجمه بفارسی شده.
کرکس غیر منصرف است بخاطر علم و مونث بودن .

معنی رساله ‏ در فرهنگ معین

(رِ لِ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - کتاب ، جزوه . ۲ - نامه ، نوشته .

معنی رساله ‏ در فرهنگ فارسی عمید

۱. پایان نامه.
۲. کتابی که در آن مرجع تقلید، احکام مذهبی را توضیح می دهد.
۳. کتاب، کتاب کوچک.
۴. [قدیمی] نامه.

رساله ‏ در دانشنامه اسلامی

این کلمه تغییر شکل یافته واژه عربی رساله (رسالت)، در اصل به معنای پیام و جمع آن رسالات و رسائل است. در اصطلاح به کتاب کوچک، کلامی که برای غیر فرستاده شود، صحیفه ای که در آن سخن مورد سفارش و پیام نوشته شود، کتاب و نوشته، مرقومه، نامه و مراسله اطلاق شده است.
این واژه در متون فارسی به معنای نامه، مرقومه، پیام و کلامی که برای غیر فرستاده شود، رایج بوده است؛ چنان که سعدی در گلستان گوید "...باملوک نواحی مراسله دارد. ملک به هم برآمد و کشف این خبر فرمود و گفت: تا قاصد را گرفتند و رساله را بخواندند" و وجه تسمیه رسایل ابونصر مشکان به سبب وجود رسایلی چون نامه اعیان دولت غزنوی به سلطان محمود غزنوی است. شاید اطلاق این واژه به صحیفه ای که در آن سخن مورد سفارش و پیغام نوشته شود و یا کتاب کوچک ناشی از گسترش مفهوم واژه به پیام و محمل آن است.
تعاریف دیگری نیز رساله را کتابی به قطع کوچک حاوی اصول عمده علمی، کلام مشتمل بر قواعد علمی و مجلّدی شامل اندکی از مسائل علمی دانسته اند.
بنابراین رساله در مجموع عنوان عمومی نوشته های کوتاه و کم حجمی است که به بررسی نظام مند یک یا چند موضوع می پردازد؛ هر چند که برخی اهل نظر در بیان تفاوت کتاب و رساله، معیار کمال و نقصان را شرط تفکیک دانسته اند، چنان که "کتاب گفتاری است کامل در فن، و رساله همان گفتار است اما ناقص در فن".
نگارش رساله در ایران پیش از اسلام رایج بوده است، چنان که ابن الندیم در الفهرست تا 75 مورد از رسالات مانویه را آورده است. رساله نگاری در ایران پس از اسلام نیز رواج بسیار داشته و حاصل آن رسایل متعددی است که در بیشتر حوزه های علوم و معارف نگاشته شده که رساله آغاز و انجام در کلام از خواجه نصیرالدین طوسی، رساله در تعیین جهت قبله در موضوع فقه از شیخ بهایی، الهی نامه خواجه عبدالله انصاری در عرفان، شرح فتح بغداد به دست هلاکوخان از خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ و رساله نبض در پزشکی از ابن سینا از آن جمله اند. فهرست جامعی از رسایل فارسی و عربی در دانشنامه ادب فارسی و دایره المعارف البستانی آمده است.
از انواع رسایل می توان به رساله های عملیه و رساله های دانشگاهی اشاره کرد.
رساله عملیه به صورت مجموعه فتاوی مجتهدان، رساله ای که مراجع تقلید احکام مذهبی را ب ...


رساله ‏ در دانشنامه ویکی پدیا

رساله نوشتاری است که به شکلی روشمند و دقیق به بررسی موضوعی خاص می پردازد.
تک نگاری
تراکتاتوس
جزوه
رساله متنی است که به طور جامع و دقیق به بررسی موضوعی خاص میپردازد.
پایان نامه دانشجویی
کتاب
توضیح المسائل
نامه
رساله همچنین می تواند به موارد زیر اشاره کند:
فرهنگ ابوحفص سُغدی تألیف ابوحفص حکیم بن احوص سُغدی سمرقندی که موسیقی دان و از نخستین شاعران پارسی گوی و هم عصر حنظله بادغیسی و عباس مروزی (شاعر سدهٔ چهارم هجری)بوده است.
۹ سده فرهنگ نویسی
این فرهنگ تا اوایل سدهٔ ۱۱ ق در دست فرهنگ نویسان بوده است. زبان اهالی ماوراء النهر در آن هنگام فارسی بوده و زبان عربی زبان علمی به شمار می آمده است و ایرانیان فرهنگ های عربی - فارسی زیادی را به رشته تحریر در آوردند این کتاب امروز در کتابخانه ای وجود ندارد.
محمد معین در پیشگفتار فرهنگ معین معتقد است که این فرهنگ اولین فرهنگ فارسی نوشته شده است که از آن اثری نیست.
سید محمد علی داعی الاسلام نیز در مقدمهٔ فرهنگ نظام معتقد است که فرهنگ سغدی «اکنون در هیچ کتابخانه بزرگ جهان» پیدا نمی شود.
رساله الغفران (به معنای: نامه آمرزش) یک معراج نامه است که ابوالعلا معری در پاسخ به نامهٔ دوست خود علی ابن منصور معروف به ابن قارح نوشته است. ابن قارح از ادیبان مشهور حلب بوده و همیشه انتقادش بر ادیبان و شاعران این بوده که شاعران به سبب بعضی گفتار یا اعمالشان مانند مهمل شمردن فرائض دینی یا نوشیدن شراب یا غزل سرایی به دوزخ می روند.
آمرزش؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی؛ تهران: انتشارات اشرفی؛ چاپ دوم ۱۳۵۷.
رساله الغفران؛ ترجمه حیدر شجاعی؛ تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد؛ چاپ اول ۱۳۷۹.
ابوالعلا رسالة الغفران را از ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

رساله ‏ در دانشنامه آزاد پارسی

(جمع آن رسائل یا رسالات) عنوانی عمومی برای نوشته های کوتاه، کتاب یا صحیفه ای کوچک در موضوع یا موضوع هایی خاص. همچنین به پیام های کتبی و نامه ها نیز رساله (یا مراسله جمع آن مراسلات) گفته اند. تفاوت آن با کتاب در معنای امروزی، کم حجم و مختصر بودن آن است. رساله نویسی در ایران و اسلام سابقه ای کهن داشته، چنان که از ایران باستان رسالات فراوانی از مانویان باقی مانده است. در ایران بعد از اسلام، رسایل بسیاری نگاشته شده که در حوزۀ علوم و معارف بوده است. ازجمله قدیم ترین رساله ها در اسلام رسائل اخوان الصفاء متعلق به قرن ۴ق و نیز رسالۀ نفس و رسالۀ نبض ابن سیناست. امروزه، رساله ها را به دو دستۀ عملیه و دانشگاهی تقسیم کرده اند. رسالۀ عملیه به مجموعۀ فتاوی مراجع تقلید یا مجتهدان می گویند که در آن احکام مذهبی را برای مقلدان خود شرح می دهد که به توضیح المسائل نیز شهرت دارد. رسالۀ دانشگاهی یا پایان نامه نوع دیگری از رساله است که دانشجویان برای اخذ دانشنامۀ علمی دانشگاهی می نویسند. رساله همچنین به معنی نامه به ویژه نامه منثور یا منظوم سرگشاده است که مخاطب آن همگان، گروه و یا سازمان است. این گونه رساله ها با هدف ابلاغ پیامی به مخاطبان نگاشته می شود. مشهورترین رساله ها در این نوع، ۲۱ رسالۀ پیشوایان مسیحیت ازجمله پولس حواری است به افراد و اعضای کلیساهای مسیحی. رساله های هوراس، شاعر و نویسندۀ رومی از کهن ترین نامه هاست که در دوران رنسانس سرمشق رساله نویسی به صورتی گسترده شد.

نقل قول های رساله ‏

رساله ممکن است اشاره داشته باشد به :

ارتباط محتوایی با رساله ‏

رساله ‏ در جدول کلمات

معنی رساله ‏ به انگلیسی

precis (اسم)
تلخیص ، رساله ، خلاصه رئوس مطالب ، چکیده مطلب
abstract (اسم)
خلاصه ، مجمل ، چکیده ، جدا کردن ، زبده ، معنی ، رساله
treatise (اسم)
رساله ، شرح ، مقاله ، توضیح ، دانش نویسه
dissertation (اسم)
رساله ، مقاله ، پایان نامه ، تز
tract (اسم)
رساله ، حد ، اثر ، وسعت ، مقاله ، کشش ، قطعه ، رشته ، اندازه ، مدت ، نشریه ، رد بپا
epistle (اسم)
رساله ، نامه ، نامه منظوم ، مراسله
booklet (اسم)
رساله ، کتابچه ، جزوه ، دفترچه ، کتاب کوچک
act (اسم)
رساله ، عمل ، فعل ، کنش ، کار ، سند ، کردار ، حقیقت ، فرمان قانون ، تصویب نامه ، اعلامیه ، پردهءنمایش ، امر مسلم
leaflet (اسم)
رساله ، جزوه ، کاسبرگ ، ورقه ، نشریه ، بروشور ، برگچه
brochure (اسم)
رساله ، جزوه
enchiridion (اسم)
رساله ، کتاب کوچک
handbook (اسم)
رساله ، کتاب راهنما ، کتاب دستی
rescript (اسم)
رساله ، حکم ، فرمان ، دست خط ، فتوای پاپ
textbook (اسم)
رساله ، کتاب درسی ، کتاب اصلی در یک موضوع
tractate (اسم)
رساله ، مقاله ، گفتگو

معنی کلمه رساله ‏ به عربی

اطروحة , دليل , رسالة , کتاب دراسي , کتيب
کتيب
دراسة
اطروحة

رساله ‏ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه زهرا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
نیپیک (پهلوی)
سیپار (کردی: سیپاره)
پاگْژا (سنسکریت: پَکشا)
هومن
وتار. از بر ساخته های آقای حیدری ملایری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رساله امام خامنه اي   • دانلود رساله مکارم شیرازی برای اندروید   • دانلود رساله مکارم شیرازی برای موبایل   • توضیح المسائل خامنه ای   • رساله چیست   • توضیح المسائل سیستانی   • معنی رساله ‏   • مفهوم رساله ‏   • تعریف رساله ‏   • معرفی رساله ‏   • رساله ‏ چیست   • رساله ‏ یعنی چی   • رساله ‏ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رساله ‏
کلمه : رساله ‏
اشتباه تایپی : vshgi ‏
آوا : resAle
نقش : اسم
عکس رساله ‏ : در گوگل

آیا معنی رساله ‏ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )