انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1100 100 1

رسوم

/rosum/

مترادف رسوم: آداب، آیین ها، قواعد، روحیات، شعایر، مراسم، باج، باژ، خراج، عوارض

برابر پارسی: هنجارها، روشها، آیینها، آساها

معنی رسوم در لغت نامه دهخدا

رسوم. [ رَ ] (ع ص ) شتری که باقی ماند بر سیر یک شباروز. (از متن اللغة) (ناظم الاطباء) (از آنندراج ) (منتهی الارب ). آنکه یک شبانه روز بر سیر باقی نماند (؟) . (از اقرب الموارد). || ناقه ٔ رسوم ؛ ماده شتری که نشان سپل او بر زمین ماند از سختی. (ناظم الاطباء) (از آنندراج ) (از مهذب الاسماء) (از منتهی الارب ). ناقه ای که نشان سم او از شدت راه رفتن بر زمین ماند. (از اقرب الموارد).

رسوم. [ رُ ] (ع اِ) ج ِ رسم. (از ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ) (دهار) (از شعوری ج 2 ورق 24) (از اقرب الموارد). رجوع به رسم در همه ٔ معانی اسمی شود.

رسوم. [ رُ ] (ع اِ) آیین ها. قواعد. قوانین. (فرهنگ فارسی معین ). آیین. (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). قانون ها. (از شعوری ج 2 ورق 24) :
حدیث او معانی در معانی
رسوم او فضایل در فضایل.
منوچهری.
هرگز پادشاه چون امیر عادل سبکتکین ندیدم در سیاست و بخشش و کدخدایی و دانش و همه ٔ رسوم ملک. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 458). آن رسوم و آثار ستوده... هیچ جای نیست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 109). چنین مردی به زعامت پیلبانان دریغ باشد با کفایت و مناصحت و سخن نیکو که داند گفت و رسوم تمام که دریافته است خدمت پادشاهان را. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 286).رسوم خدمت پادشاهان باشد که بر رای وی پوشیده مانده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 395).
نندیشم از ملوک و سلاطینش
دیگر کنم رسوم و قوانینش.
ناصرخسرو.
رسوم ستوده ٔ او را زنده گردانید.
(کلیله و دمنه ).
وگر قیصر سگالد رای زردشت
کنم زنده رسوم زند و استا.
خاقانی.
چو سال آمد به شش چون سرو می رست
رسوم شش جهت را بازمی جست.
نظامی.
ز آیین مسلمانی بتان را عار می آید
رسوم عشقبازی را بطور برهمن می کن.
علی خراسانی (از آنندراج ).
- رسوم عرفیه ؛ عادات. (ناظم الاطباء).
- || خراجی که ملاک می دهد. (از ناظم الاطباء).
- رسوم و آداب ؛ آیین ها و رسم ها. آنچه انجام دادن آن در میان افراد جامعه ای جایز شناخته شده و معمول گردیده است. (یادداشت مؤلف ). || عادت ها. (غیاث اللغات ). عادات. (از فرهنگ فارسی معین ) (از شعوری ج 2 ورق 24). عادت. (ناظم الاطباء).
|| دستورها. ترتیبات. (فرهنگ فارسی معین ) : اگر رسولی آید رسوم بازمی نماید [ بونصر ]. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 286). او را و دیگران را مقرر است که بر معاملات و رسوم دواوین و اعمال به از اویم و بهتر از او راه برم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 142). کلیله گفت چگونه قربت... جویی بنزدیک شیر که تو خدمت ملوک نکرده ای و رسوم آن ندانی. (کلیله و دمنه ).... رسوم لشکرکشی و آداب سپاهداری از نوعی تقدیم فرمود که روزنامه ٔسعادت به اسم وصیت او مورخ گشت. (کلیله و دمنه ). || حصه ها و بهره ها. (فرهنگ فارسی معین ). حصه و بهره. (ناظم الاطباء). || عوارض. باج و خراج. (فرهنگ فارسی معین ). باج و خراج. (ناظم الاطباء).
- رسوم سزاولی ؛ وجهی که برای مخارج سزاول داده می شود. (ناظم الاطباء). وجوهی که از طرف مستوفیان دیوانی از عارضان و ارباب حقوق گرفته می شد. ج ، رسومات. (فرهنگ فارسی معین ). پول ناروا و غیرمعینی که ارباب قلم و مستوفیان دیوانی بطور رشوه از عارضین و ارباب حقوق می گیرند. (ناظم الاطباء).
- رسوم مستوفیان ؛ مالیات گونه ای که ارباب حاجات به مستوفیان پردازند. (یادداشت مؤلف ).
|| مقرری و پاداش و وظیفه ای که شاعران و دیوانیان را می دادند. (یادداشت مؤلف ). وظیفه و مشاهره. (ناظم الاطباء) :
آزادگی آموخته زو طریق
راوی گرفته زو رسوم و سنن.
فرخی.
در اواخراین ضابطه مضبوط نبوده بلکه رسوم خود را از قرار تصدیق دفتری بازیافت می نمودند. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص 25). و چنانچه صاحبان مناصب رقم منصب خود را به جهت مدافعه ٔ رسوم مقرره بمهر مهرداران نمی داده اند تصدیق رسوم مقرره ٔ خود از سررشته ٔ دفاتر توجیه دیوان مشخص و معین و... رسوم مستمری خود را اخذ می نموده اند و رسوم «مهر شرف نفاذ» بدین موجب است... (تذکرةالملوک ص 26). در ذکر مبلغ و مقدار مواجب و رسوم ارباب مناصب... و آن مشتمل است بر سه مقاله : مقاله ٔ اول درباب تفصیل مواجب و رسوم هر یک از امراء عظام... مقرر گشته. (از تذکرةالملوک ص 51 و 52). ایشیک آقاسی باشیان دیوان که حکومت ری با ایشان بوده و قشون مقرری نیز داشته اند و رسوم نیز بر این موجب دارند. (تذکرةالملوک ص 54). || حق الجعاله. || حق نگارش و کتابت. || کتابت و نگارش. (ناظم الاطباء). || نقوش. (غیاث اللغات ).
- رسوم العلوم و رقوم العلوم ؛ این عبارت در اصطلاح صوفیان بدین معنی آمده است که چون مشاعر انسان رسوم اسماء الهی اند مانند علیم و سمیع و بصیر که ظاهر گردیده اند در مظاهری که انسان باشد و کسی که صفات و نفس خود را بشناسد و بداند که همه ٔ آنها آثار حق و صفات او و رسوم اسماء اویند حق را شناخته باشد و بالجمله رسوم علوم و رقوم علوم عبارت از مشاعر انسان است. (فرهنگ مصطلحات عرفانی تألیف سجادی ). و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص 590 و اصطلاحات صوفیه (خطی ) ص 854 شود.

رسوم. [ رُ ] (اِخ )تیغی از پیغامبر صلوات اﷲ علیه. (یادداشت مؤلف ).

معنی رسوم به فارسی

رسوم
جمع رسم
( اسم ) جمع رسم ۱ - آیین ها قواعد قوانین . ۲ - عادات . ۳ - دستورها ترتیبات . ۴ - حصه ها بهره ها . ۵ - عوارض باج و خراج . ۶ - وجوهی که از طرف مستوفیان دیوانی از عارضان و ارباب حقوق گرفته میشد جمع رسومات .
تیغی از پیغامبر صلوات الله علیه
کسی که علاوه بر مواجب وظیفه دیگر داشته باشد .

معنی رسوم در فرهنگ معین

رسوم
(رُ) [ ع . ] (اِ.) جِ رسم ، آیین ها، عادات .

معنی رسوم در فرهنگ فارسی عمید

رسوم
= رسم

رسوم در دانشنامه ویکی پدیا

رسوم
رسوم می تواند به موارد زیر اشاره کند:
سنت
رسوم (پیشکش)، دریافت وجوه به وسیله مستوفی ها
رسم
امی رسوم، بازیگر
رسوم دریافت وجوهی به وسیله مستوفی ها بوده که در آغاز پنهانی بود ولی پس از چندی آشکار شد و مبلغ آن نیز تعیین شد.
رسوم مربوط به وظیفه یک رشوه خلاف قانون داشت که از مراجعان و حقوق بگیران دریافت می شد. مستوفی الممالک برای ناصرالدین شاه روشن کرد که رسوم به معنای همان پیشکش است.
چون اغلب برای کسانی که دریافت حقوق یا مستمری اشان به ایالت دیگری حواله شده بود و برای ایشان امکان مسافرت نبود یا می باید زمانی را تا انجام کارشان در ایلتی دیگر بمانند می توانستند به کسان معتمد شان وکالت دهند تا کار به انجام برسد. مستوفیان ایالت و ولایت مه همه با هم در تماس بودند با کم کردن مبلغی در نزدیکی سی یا چهل در سد از وجه اسمی هر حواله و بقیه آن را نقدی می پرداختند.
مستوفی ها شبکه ای بودند و اکثر آن ها از اهالی آشتیان، تفرش، و گرکان بودند مستوفی ها با دشوار کردن اداره دارایی های کشور کوشش می کردند که کسی از کارشان سر در نیاورد و هر کاری در پیشرفت اداره امور مالی کردند تنها برای پوشاندن و مخفی کردن تقلب ها و حساب سازی ها بود. هم چنین در شخصی کردن کارها که کسی دیگر از اسناد چیزی نفهمد به این ترتیب برکناری یا تعویض خود را غیرممکن می ساختند. دیگر اینکه از ورود غیره به شبکه مستوفیان با شدت عمل جلوگیری می شد. مستوفی های اول تنها فرزندان یا نزدیکان درجه اول آنان پروانه کارآموزی نزد آنان و آگاهی از محل اسناد و مدارک مربوطه را داشتند.
امانوئل گری «امی» رسوم (به انگلیسی: Emmanuelle Grey "Emmy" Rossum) (زاده ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۶) هنرپیشه و خواننده-ترانه پرداز آمریکایی است. رسوم بیشتر برای بازی در نقش فیونا گلکر در مجموعه تلویزیونی درام کمدی بی شرم از شبکه شوتایم شناخته می شود. رسوم به مدت ۹ سال در این سریال ایفای نقش کرد و بعد از ۹ فصل از آن جدا شد. رسوم فعالیت خود را از سال ۲۰۰۰ و با بازی در فیلم سانگ کچر آغاز کرد. سال ۲۰۰۱، وی در فیلم راپسودی آمریکایی بازی کرد. حضور در فیلم تحسین شده رودخانه میستیک، نام رسوم را بیشتر از قبل بر روی زبان انداخت و باعث شد تا در هالیوود شناخته شود. سال ۲۰۰۴، سال خوبی برای رسوم بود. ابتدا در فیلم علمی–تخیلی روزی پس از فردا ظاهر شد. این فیلم با فروش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار، ششمین فیلم سال ۲۰۰۴ شناخته شد. روزی پس از فردا همچنین پرفروش ترین فیلم کارنامه رسوم می باشد. بازی رسوم در نقش کریستین دائه در فیلم موزیکال شبح اپرا با تحسین منتقدان همراه شد.
راپسودی آمریکایی
نابغه
رودخانه میستیک
نولا
پس فردا
شبح اپرا
پوزئیدون
دراگون بال اوولوشن
قبل از اینکه ناپدید شوم
دنباله دار
بی شرم (مجموعه تلویزیونی)
بعد از فیلم شبح اپرا، رسوم برای مدتی از سینما دور بود و سپس با بازی در فیلم پوزئیدون و دراگون بال اوولوشن به پرده نقره ای بازگشت. موجودات زیبا، قبل از اینکه ناپدید شوم و فیلم دنباله دار از جمله آثاری هستند که رسوم در بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ در آن ها ایفای نقش کرد.
به عنوان خواننده، رسوم اولین آلبوم خود با عنوان درون بیرون را در سال ۲۰۰۷ منتشر کرد. رسوم در همین سال و به مناسبت ایام کریسمس یک آلبوم چندآهنگه نیز منتشر کرد. در سال ۲۰۱۳، رسوم آلبوم دوم خود با نام سفر عاطفی را منتشر کرد که به نسبت آلبوم اولش با نظرهای مثبت بیشتری همراه بود.
رسوم در سال ۲۰۱۵، با فیلم نامه نویس و کارگردان مصری-آمریکایی، سم اسماعیل نامزد کرد. این دو در ماه مه ۲۰۱۷ با یکدیگر ازدواج کردند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

رسوم در جدول کلمات

رسوم
اداب
رسوم و سنن
اداب
رسوم و شرایط
اداب
ایجاد زمینه تربیت اجتماعی و علم و آداب و رسوم در جامعه
فرهنگسازی
از رسوم ازدواج است که در آن در صبح بعد از شب ازدواج داما با مادر عروس ملاقات کرده و از وی بخاطر عقد دخترش تشکر می کند
مادر زن سلام

معنی رسوم به انگلیسی

manner (اسم)
راه ، رفتار ، طرز عمل ، عنوان ، قسم ، سیاق ، فن ، نوع ، سبک ، چگونگی ، تربیت ، ادب ، روش ، رسوم ، طرز ، طریقه ، طریق ، سان ، طور ، مسلک ، سلیقه
mores (اسم)
اداب ، رسوم
etiquette (اسم)
اداب ، رسوم ، علم اداب معاشرت ، ایین معاشرت

معنی کلمه رسوم به عربی

رسوم
اسلوب
فولکلور

رسوم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فرزان توانگر ١٢:٤٨ - ١٣٩٦/٠٧/٢٩
سنن
|

فرزان توانگر ١٢:٤٨ - ١٣٩٦/٠٧/٢٩
سنت
|

فرزان توانگر ١٢:٤٨ - ١٣٩٦/٠٧/٢٩
رسم
|

محمد ١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٩
رسوم ...ادایت...اصول..
|

بیتا ٢١:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٠
رسم . قوانین .عقاید
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی رسوم   • فرهنگ بومی مردم کرمان   • رسوم متحركة قديمة   • مفهوم رسوم   • تعریف رسوم   • معرفی رسوم   • رسوم چیست   • رسوم یعنی چی   • رسوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رسوم
کلمه : رسوم
اشتباه تایپی : vs,l
آوا : rosum
نقش : اسم
عکس رسوم : در گوگل


آیا معنی رسوم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )