انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 925 100 1

معنی روایت در لغت نامه دهخدا

روایت. [ رِ ی َ ] (ع مص ) نقل سخن و یا خبر از کسی. (ناظم الاطباء). نقل کردن سخن. (غیاث اللغات ). واگویه کردن سخن کسی را. روایة. رجوع به روایة شود :
اگر به کوه رسیدی روایت سخنش
زهی رشید جواب آمدی به جای سخن.
خاقانی.
عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت.
حافظ.
اینهمه قصه من همی گویم
از زبان کسی روایت نیست.
؟
|| (اِ) حدیث. (ناظم الاطباء). خبر. خبر، منتها بطریق نقل از ناقلی به ناقلی تا برسد به منقول عنه از پیغمبریا امامی. (یادداشت مؤلف ). || داستان. قصه. نقل. (ناظم الاطباء). حکایت. || (اِمص )اصطلاحی است در نقل حدیث و این اصطلاح منحصر به حدیث نیست بلکه قدما همه ٔ علوم ادب و تاریخ و تفسیر و علوم دیگر را مثل حدیث روایت میکردند. (یادداشت مؤلف ) :
هزاردستان گشتیم در روایت شعر
از آن ز خلق جهان چون هزاردستانیم.
مسعودسعد.
فضل و علم تو جز روایت نیست
با تو خودغیر از این حکایت نیست.
اوحدی.
و رجوع به روایة شود.

روایة. [ رِ ی َ ] (ع مص ) بازگفتن سخن را و همچنین است شعر. (از منتهی الارب ). روی الحدیث َ روایةً؛ حمل و نقل کرد آنرا. (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). نقل سخن یا خبر از کسی. بازگو کردن سخن کسی را. روایت. و رجوع به روایت شود.
|| اصطلاحی است در نقل حدیث و فقه و قرائت. در دائرةالمعارف فرید وجدی آمده : زمانی که پیغمبر وفات یافت اصحاب آن حضرت مجبور به جمع قرآن و اقوال وی شدند و این همه امکان نداشت مگر اینکه اقوال صحابه را که از پیغمبر شنیده شده بود گرد آورند. پس روایت حدیث پیدا شد، و هر کس که حدیثی از پیغمبر شنیده بودبه دیگری ابلاغ کرد و چون عصر صحابه سپری شد نوبت به تابعان رسید و آنان احادیثی را که از زبان صحابه شنیده و فراگرفته بودند در مجالس و محافل بر مردم می خواندند و این مردم در حفظ و روایت احادیث و اسناد آن جِدّی بلیغ داشتند و اولین حافظ و راوی حدیث ابن عباس بود. (از دائرةالمعارف فرید وجدی ). و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: روایة در لغت بمعنی نقل گفتار است و در عرف فقها آن را گویند که مسأله ای از مسائل فرعی فقهی از فقیهی اعم از سلف یا خلف نقل شود، و گاه باشد که اختصاص به سلف یابد در صورتی که گفتار خلفی در مقابل آن باشد. و در مجمع السلوک آمده : روایت علمی است که بر کردار و گفتار پیغمبر (ص ) اطلاق شود و آثار افعال صحابه را گویند. محدثان روایت را به چند قسم منقسم ساخته و گفته اند که اگر راوی یا کسی که از او روایت شده در سن و ملاقات پیغمبر مساوی باشد آن را روایت اقران خوانند و اگر یکی از آنان از دیگری روایت کند آنرا مدیح نامند. و اگر راوی از کسی روایت کرددر سن و ملاقات پیغمبر یا در میزان علم و حفظ حدیث مادون راوی بود آن را روایت اکابر از اصاغر گویند، و روایت آباء از ابناء نیز مشمول این حکم است. و اگر دو تن از شیخی روایت کردند و یکی از آن دو پیش از دیگری وفات یافت آن را سابق و لاحق خوانند و راوی در عرف محدثان نقل کننده ٔ حدیث است به اسناد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).
و رجوع به خبر و حدیث شود.
- الروایة. رجوع به الروایة شود.
|| اصطلاحی است درادب و تاریخ و لغت. آقای دکتر صفا آرند: ادب تازی در آغاز امر عبارت بود از جمع و نقل اقوال و امثال و اشعار و اخبار عرب و این در حقیقت اساس ابتدائی علوم لسانی و علوم ادبی عربی است. در صدر اسلام عرب بر اثر اشتغال به جنگ و سیاست و در نتیجه ٔ استغنا از تحقیق در زبان خود توجهی به ادب نمی کرد، اما نومسلمانان فارس و عراق و خراسان که بالولاء از طریق خدمت و هجرت به میان اعراب رفته بودند محتاج به فراگرفتن زبان عرب و تحقیق در اصول و قواعد آن شدند و برای اشتغال به این امر غالباً به کوفه و حیره و بصره که در حدود بادیه و واسطه ٔ اتصال بین بداوت و حضارت بود رفتند ودر دوره ٔ بنی عباس این آمد و شد فزونی گرفت. گذشته از این در بصره عده ای از قبایل عرب سکونت گزیدند و میان ایشان بسیاری از موالی بودند که از آنان گروهی درادب شهرت یافتند و جماعتی از این موالی یا وافدین فارس و خراسان که به جمع اشعار و اخبار و امثال عرب مشتغل بودند رُوات نامیده شدند، زیرا اینان آنچه را که از تازیان شنیده بودند روایت میکردند. در ابتدا راوی یا راویة به کسی گفته میشد که شعر شاعر یا شاعرانی را حفظ کند و بخواند. هر یک از شاعران جاهلیت و اسلام را راوی یا روات خاصی بود، مثلاً مربع راوی جریر وفرزدق بود. لیکن بعد از آنکه عده ای به حفظ مطالب مختلف از فرهنگ عرب و نقل روایات آنها مبادرت کردند آنان را راوی و راویة گفتند و کار این دسته خود بابی از ادب و منشاء علوم مختلف لسانی و ادبی عرب گردید، زیرا از این طریق اشعار و امثال و لغات و اخبار عرب اخذ و در کتب مختلف تدوین شد و مورد استفاده ٔ علمای لغت و صرف و نحو و ادب قرار گرفت. روات در هرچه روایت میکردند سلسله ٔ روایت خود را محفوظ میداشتند و سعی میکردند روایت آنان از اعراب بدوی مانند قیس و تمیم و هذیل و کنانه و امثال آنان باشد و از اعراب شهر یانزدیک شهری چیزی روایت نمیکردند زیرا زبان آنان فاسد شده بود. در صدر دولت عباسی بر اثر توجهی که از طرف خلفا و بزرگان و مردم نسبت به روات میشد این علم رونق بسیار داشت و بخصوص نخستین خلفای عباسی مال کثیردر این راه صرف میکردند و همین امر باعث شد که عده ای از روات وضّاع برای ترویج بازار هنر خود پدید آیندو اشعار مجعول و موضوعی را به اسم شعرای جاهلی یا اعراب بادیه روایت کنند. در عصر اول عباسی از میان روات عده ای در روایت اشعار و دسته ای در روایت لغات یا امثال و اخبار عرب و نظایر این مطالب شهرت یافتند. (نقل به اختصار از تاریخ ادبیات در ایران تألیف ذبیح اﷲ صفا چ 2 ج 1 صص 119 - 121).
|| تافتن رسن را. (منتهی الارب ). رَوی ̍ الحبل َ روایةً؛ تافت ریسمان را. (از اقرب الموارد). || آب آوردن اهل خود را. (از منتهی الارب ). آب آوردن کسی را. (آنندراج ). رَوی ̍ علی اهله و روی لهم روایةً؛ آب آورد اهل خود را. (از اقرب الموارد). || محکم بستن جهاز را بر شتر بر سر رواء تا برنیفتد. (از منتهی الارب ). روایة رحل ؛ بستن رحل را بر روی شتر تا نیفتد. (از اقرب الموارد). || آب کشی کردن برای قوم. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

معنی روایت به فارسی

روایت
نقل کردن خبریاحدیث وسخن ازکسی، حکایت، روایات
۱ - ( مصدر ) نقل کردن مطلب خبر یا حدیث . ۲ - باز گفتن سنت از پیغمبر و امامان با واسطه یا بی واسطه ( و آن در علم درایه شامل اقسامی است ) . ۳ - یکی از شعب علوم ادبی عرب و آن گرد آوردن نقل اشعار و امثال و لغات و اخبار است راویان در هر چه روایت میکردند سلسله روایت خود را محفوظ میداشتند و سعی میکردند روایت آنان از اعراب بدوی مانند قیس و تمیم و هذیل و کنانه و امثال آنها باشد و از اعراب شهر یا نزدیک شهر چیزی روایت نمیکردند زیرا زبان آنها فاسد شده بود . ۴ - ( اسم ) داستان حدیث .
[narrative , narration] [سینما و تلویزیون] ارائۀ یک یا چند رویداد واقعی یا تخیلی به مخاطب توسط راوی
( مصدر ) از قول کسی سخنی خبر یا حدیثی نقل کردن .
راوی نقل کننده
مراد از چارده روایت شاگردان هفت امام قرائتست چرا که هر امام را دوشا گرداند

معنی روایت در فرهنگ معین

روایت
(رِ یَ) [ ع . روایة ] ۱ - (مص م .) نقل کردن مطلب ، خبر یا حدیث . ۲ - نقلِ خبر و حدیث از پیغمبر یا امام . ۳ - (اِ.) داستان .

معنی روایت در فرهنگ فارسی عمید

روایت
۱. نقل کردن خبر، حدیث، یا سخن از کسی، بازگو کردن سخن کسی.
۲. (اسم) حدیث، خبر.
۳. (اسم) حکایت.

روایت در دانشنامه ویکی پدیا

روایت
روایت داستانی در یک قالب ساختاری است (به صورت سخن، نوشتار، سرود، فیلم، تلویزیون، بازی کامپیوتری، عکاسی یا تئاتر) که سکانسی از یک رخداد قصه ای یا غیر قصه ای را توصیف می کند.
داستان فراورده ای تخیلی است که در جهان خود واقعی نمایانده می شود. واژهٔ داستان ممکن است به عنوان مترادفی برای روایت استفاده شود. همچنین می تواند به عنوان کلمهٔ ارجاعی به سکانس های توضیح داده شده در روایت تلقی گردد. یک روایت ممکن است توسط یک شخصیت در خلال روایت بزرگ تر نقل شود. یک بخش مهم از روایت، شیوهٔ روایت است. شیوه های به کاررفته برای برقراری ارتباط در روایت به عنوان یک عملکرد را روایت گری می نامند.
در کنار بیان، استدلال، توصیف روایت نیز جزء چهارم شیوه بیان در کلام تعریف می شود در تعریف دقیق تر روایت شیوهٔ قصه نویسی است که در آن راوی مستقیماً با خواننده ارتباط برقرار می کند.
داستان ها یک جنبهٔ پراهمیت فرهنگ به شمار می آیند. بسیاری از کارهای هنری و اکثر کارهای ادبی داستان می گویند در حقیقت بشریت از داستان ها شکل گرفته است. اون فلانگان از دانشگاه دوک استاد تحقیقات حس آگاهی می نویسد: «شواهد قویاً نشان می دهند که انسان در تمام فرهنگ ها برای ارزش گذاری هویت خود از نوعی فرم روایتی استفاده می کند. ما داستان سرایان دیرنه هستیم.»
داستان ها خاستگاه باستانی دارند که در فرهنگ های مصر باستان، یونان باستان، چین و هندوستان وجود دارند. داستان ها یک مولفه بارز از ارتباطات انسانی است که به عنوان تمثیل و نمونه برای روشن کردن اهداف مورد استفاده قرار می گیرد. داستان سرایی احتمالاً یکی از ابتدایی ترین فرم های سرگرمی است. روایت همچنین ممکن است به پروسه های روان شناختی شخصی، حافظه و معنا سازی اشاره کند.
روایت آفرینش توضیح دین از به وحود آمدن انسان است. این روایت در برابر فرگشت انسان قرار دارد.
روایتِ اِمیدِ اَشَوَهِشتان (Rivāyatī Ēmēdī Ašawahištān) یکی از آثار اصلی دینی به زبان پارسی میانه در اواخر سده نهم و اوایل سده دهم میلادی است.
این اثر، مجموعه ای از قانون های مذهبی، اجتماعی و مدنی زرتشتیان است و بازتاب موثقی از آیین ها و عادات روزگار ایرانی ساسانی است. روایت امید اشوهشتان چهارمین و واپسین روایت از روایات پهلوی که توسط موبدان دوره اسلامی نوشته شده به شمار می آید.
نویسنده این کتاب، امید پسر اشوهشت، موبد موبدان دوره خود و از نوادگان آذرباد مهرسپندان بود.
روایت امید اشوهشتان دربرگیرنده ۴۴ پرسش است که از سوی موبدی به نام آذرگشنسب، پسر مهرآتش، نوه آذرگشنسب از امید اشوهشتان پرسیده می شود.
واژه عربی روایت در نام این کتاب و آثار مشابه در دوره پس از اسلام توسط ویراستاران زرتشتی به جای واژه پهلوی نگیز (nigēz) به کار رفت.
روایت امید اشوهشتان به موضوعات گوناگون از جمله قانون خانواده، انواع ازدواج، مسائل طهارت و غیره می پردازد.
از این اثر تنها یک دست نوشته به جا مانده که متعلق به تهمورس دینشاه انکلساریا بود.
روایت انقلاب یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۷۷ به کارگردانی جواد شمقدری، جمال شورجه، نویسندگی و تهیه کنندگی جواد شمقدری می باشد که از شبکه پخش شد.
روایت درمانی(به انگلیسی: Narrative Therapy) یکی از مکاتب معاصر روانشناسی می باشد که در زمینه های مختلف بالینی، مشاوره، روان درمانی و حتی مددکاری اجتماعی نیز کاربرد دارد. این رویکرد از حدود دهه هفتاد و هشتاد میلادی توسط «مایکل وایت» و «دیوید اپستون» بنیان نهاده شد. رویکرد آنها به سرعت و در دهه نود میلادی در آمریکا به شهرت رسید و فراگیر شد. این شهرت، با چاپ و انتشار کتاب ها و تحقیقات مختلف این دو فرد در رابطه با روند درمان افرادی با مشکلات اختلال کم توجهی - بیش فعالی، بی اشتهایی عصبی و حتی اسکیزوفرنی، بیشتر شد. طی سالهای اخیر این رویکرد روان درمانی به گسترهٔ وسیع تری از مشکلات پرداخت و تحقیقات زیادی انجام گرفت و امروزه بعنوان یکی از مهمترین مکاتب روانشناسی پست مدرن مطرح می باشد. «مرکز دولویچ» واقع در شهر ادلاید استرالیا که توسط مایکل وایت و همکارانش تاسیس شد، همچنان بعنوان مرکز اصلی آموزش و تحقیق و توسعه ی روایت درمانی فعال است. این مرکز در حال حاضر توسط عده ی زیادی از دوستان و همکاران مایکل وایت (همسرش شریل وایت و شاگردش دیوید دنبرو و دیگران) اداره می شود.
روایت سه گانه نام فیلمی است که در سال ۱۳۸۲ ساخته شد و در همین سال در جشنواره فجر به نمایش در آمد.
روایت شناسی (به زبان انگلیسی: Narratology) مجموعه ای از احکام کلی دربارهٔ ژانرهای روایی، نظام های حاکم بر روایت (داستان گویی) و ساختار پیرنگ است. روایت شناسی را از دیدگاه تاریخ آن می توان به سه دورهٔ پیش از ساختارگرایی (تا ۱۹۶۰)، دورهٔ ساختارگرایی (از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰) و دورهٔ پساساختارگرایی تقسیم کرد.
خاستگاه روایت شناسی به کتاب بوطیقای ارسطو برمی گردد که در فصل سوم آن میان بازنماییِ یک ابژه (یک سرگذشت) توسط راوی و بازنماییِ آن توسط شخصیت ها تمایزی قائل شد و این اولین قدم در عرصهٔ روایت شناسی است. آثار انسان شناس ساختارگرای فرانسوی، کلود لوی-استروس دربارهٔ اسطوره ها تأثیر مهمی در نظریه های روایت گذاشت و او نشان داد که ساختارهای روایی اسطوره های منفرد به ساختار کلی و جامعی مربوط می شود که پی ریزندهٔ همهٔ آن ها است. ولادیمیر پراپ از شارحان فرمالیسم روسی از دیگر چهره های مطرح در تکوین روایت شناسی است. او کوشش نمود تا عناصر روایی مشترک در همهٔ قصه های عامیانه را به روشی مشابه با شیوهٔ لوی-استروس تعریف کند. آلگرداس گریماس تلاش خود را روی تحلیل معناییِ ساختار عبارت ها می گذارد تا به دستور زبان کلی روایت دست یابد. تزوتان تودوروف، ژرار ژنت، رولان بارت و فردریک جیمسون از دیگر چهره های برجستهٔ روایت شناسی هستند.
روایت عشق نام یک مجموعهٔ تلویزیونی ایرانی به کارگردانی «علاءالدین رحیمی» و «انوشیروان ارجمند» است که در سال ۱۳۶۴ تهیه و از شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید. این مجموعه تلویزیونی، اولین سریالی است که بعد از انقلاب ۵۷، درباره حوادث قیام عاشورا و نبرد کربلا ساخته شد.
روایت غیرخطی (انگلیسی: Nonlinear narrative) تکنیکی روایی در ادبیات داستانی، فیلم و سایر قالب های روایی است که در آن ترتیب یا سیر زمانی رویدادها به هم می ریزد. روایت غیرخطی منطقِ علّی وقایع را با استفاده از تمهیدهایی نظیر روایت در روایت، خطوط داستانی موازی و تداعی های رؤیاگون دستخوش دگرگونی می کند.
این شیوه غالباً با هدف شبیه سازی سازوکار حافظه و تداعی خاطره در مغز انسان به کار رفته است، اما دلایل استفاده از آن به این مورد منحصر نمی شود.
روایتِ فتح نام مجموعه فیلم های مستندی بود که در رابطه با رویدادهای نظامی-سیاسی جنگ هشت ساله ایران و عراق، توسط گروه تلویزیونی جهاد ساخته شد. کارگردانی این مجموعه مستند به وسیله مرتضی آوینی، از اولین سال های جنگ ایران و عراق شروع شد و تا هنگام کشته شدن وی ادامه داشت و پخش آن به طور مستمر از شبکه یک سیما انجام می گرفت.
این مستند تلویزیونی به بررسی مستند اتفاقات جبهه و مصاحبه با سربازان ایرانی پرداخته می شد. در هر قسمت بنا بر موقعیت های زمانی به بررسی یکی از فرماندهان ایرانی یا عملیات های نیروهای ایران اقدام می شد. مجموعه روایت فتح در قالب پنج مجموعه تولید شد.
نمایش روایت ناتمام یک فصل معلق به به کارگردانی هومن سیدی، در سی شهریورماه ۱۳۹۱ در مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.
روایت های ناتمام فیلمی به کارگردانی و نویسندگی پوریا آذربایجانی و ساختهٔ سال ۱۳۸۵ است.
شیوه روایتگری (به انگلیسی: Narration) مجموعه ای از روش ها است که نویسندگان و پدیدآورندگان ادبی، نمایشی، سینمایی یا موسیقایی برای ارائه داستان به مخاطبان خود از آن ها بهره می گیرند. شیوه روایتگری یکی از تکنیک های جامع مؤلفان برای ارائه اثرشان است.
زاویه دید: زاویه دیدی که (چه از نوع شخصی چه غیرشخصی) داستان به وسیله آن ارائه می شود.
صدای روایت: فرمت (یا نوع نمایشی) که داستان از طریق آن ارائه می شود.
زمان روایت: زمان دستوری گذشته بودن، حال بودن یا آینده بودن افعال.
راوی یک شخصیت داستانی یا یک شخصیت خارج از داستان است که نقش صدای مؤلف را برای ارائه و رساندن اطلاعات به ویژه دربارهٔ پیرنگ به شنونده، بیننده یا خواننده را ایفا می کند. راوی می تواند به صورت ناشناس و خارج از شخصیت های داستان باشد؛ یکی از شخصیت های داستان باشد؛ یا در بعضی آثار داستانی یا غیرداستانی به عنوان یک شخصیت شرکت کننده در داستان ظاهر می شود. مؤلف خود تصمیم می گیرد که یک شخصیت مداخله گر داشته باشد، یا یک شخصیت ضمنی غیرمداخله گر یا یک شخصیت واقف به همه امور که وجود و صدایش صرفاً برای روایت داستان برای شنونده است بدون اینکه وجودش ضربه ای به رخدادهای داستان بزند. برخی داستان های دارای چند راوی است که در زمان های یکسان، شبیه و یا مختلف با صدای شخصیت های مختلف ارائه می شود؛ بنابراین مؤلف می تواند به جای یک زاویه دید از مجموعه ای از زاویه دید استفاده کند. شیوه روایت گری تنها به این محدود نمی شود که چه کسی داستان را می گوید، بلکه همچنین به چگونگی روایت داستان (به طور مثال، استفاده از جریان سیال ذهن و یا راوی نامعتبر) نیز مربوط می شود. در اشکال کلاسیک ادبیات (مثل رمان، داستان کوتاه و یا خاطره نویسی) روایت یکی از عناصر اصلی داستان بود؛ اما در اشکال دیگر (عمدتاً غیرادبی) مانند فیلم، شوهای تلویزیونی، فیلم، نمایش و یا بازی ویدئویی روایت یک امر انتخابی محسوب می شود.
یک تکنیک روایی یا فن روایت یا فن روایی یا فن روایتگری، که در روایات آثار ادبی فاخر به عنوان یک صنعت ادبی، یا فن و صنعت داستانی شناخته میشود، به هر یک از روش هایی گفته میشود که خالق روایت(روایتگر) از آن ها به منظور القای مفاهیم استفاده میکند. –به عبارت دیگر، یک استراتژی است که در خلق روایت به منظور انتقال اطلاعات به مخاطبین و بخصوص به منظور توسعه و پیشبرد روایت برای کاملتر کردن روایت یا پیچیده تر کردن و یا جذابتر کردن آن استفاده میشود. تکنیک های روایی از عناصر ادبی، که ذاتاً در آثار ادبی وجود دارند، متفاوت هستند.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

روایت در جدول کلمات

روایت های دینی
احادیث
روایت کننده
راوی
روایت کننده | نقل کننده
ناقل

معنی روایت به انگلیسی

story (اسم)
گزارش ، شرح ، حکایت ، داستان ، روایت ، موضوع ، قصه ، اشکوب ، نقل
narrative (اسم)
شرح ، حکایت ، داستان ، سرگذشت ، روایت ، قصه
tale (اسم)
حساب ، شرح ، حکایت ، داستان ، جمع ، چغلی ، روایت ، افسانه ، قصه
exemplum (اسم)
حکایت ، تمثیل ، مثال ، قصیده ، نمونه ، روایت

معنی کلمه روایت به عربی

روایت
عصابة , قصة
تقليد

روایت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی روایت

آتنا ٠٢:١٨ - ١٣٩٥/١٢/١٤
گویه، خوانش، تفسیر، ورشن انگلیشی و ورسیون فرانسه.
داستان،قصه،خاطره
|

محمدامین ١٧:٣٦ - ١٣٩٦/٠٣/٢٤
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
هیوال (کردی: هه وال)
سورون (اوستایی: سورون وَنت)
اَیوچیت (سنسکریت: اَیوچیتَ، اَیوچیتیا)
آمْنیا (سنسکریت: آمنایا)
|

امیر ١١:١٦ - ١٣٩٧/١١/٢٢
نقل قول
|

پیشنهاد شما درباره معنی روایتنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

خیری وند خلیلی منجزی > حاجی وند
یامین > راحیل
محمد > عیسی وند
افشاری > lifelong
کامیلا > کمیلا
رضاعذباشی > آگهی مکتوب
راحیل > سیرو
نگار > نارا

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روایت   • روایت ترکی   • روایت چیست   • اهنگ روایت   • روایت داستان   • تعریف روایت   • روایت امام حسین   • روایت صوتی   • مفهوم روایت   • معرفی روایت   • روایت یعنی چی   • روایت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روایت
کلمه : روایت
اشتباه تایپی : v,hdj
آوا : revAyat
نقش : اسم
عکس روایت : در گوگل


آیا معنی روایت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )