انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1046 100 1

روده

/rude/

معنی روده در لغت نامه دهخدا

روده. [ دَ / دِ ] (اِ) امعای گوسفند و غیره. (برهان قاطع). سرگین دان مردم و جانوران. (شرفنامه ٔ منیری ). لوله های درازی که در شکم انسان و حیوان است و مجرای غذا و اسباب هضم آن است. (فرهنگ نظام ). روده آلت دفع فضله است. آفریدگار تبارک و تعالی این آلت از شش نوع آفرید هر نوعی از بهر منفعتی ، و چون انواع آن بسیار بود آنرا رده رده نهاد و نوع نخستین از روده ها اثناعشری است و دوم صائم و سیوم امعاء دقاق گویند و چهارم اعور و پنجم قولون و ششم امعاء مستقیم. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). جزئی از آلت هضم در انسان که بلافاصله پس از معده واقعشده و غذا پس از خروج از معده در آن داخل میگردد. (ناظم الاطباء). روده ٔ انسان بر دو قسم تقسیم می شود:
1- روده ٔ کوچک که لوله ای است بطول تقریبی 8 متر و قطر 3 سانتی متر، و سه قسمت متمایز دارد: اثناعشر که از معده شروع میشود و قریب 25 سانتی متر طول دارد، روده ٔ تهی که بعد از اثناعشر قرار دارد، روده ٔ دراز که دیواره ٔ آن نازکتر است.
2- روده ٔ بزرگ که تقریباً یک متر و نیم طول و 7 تا 10 سانتیمتر قطر دارد و شامل سه قسمت متمایز است : 1- روده ٔ کور که در انتهای آن زایده ٔ آپاندیس وجود دارد. 2- قولون (قولون صاعد، افقی و نازل ). 3- راست روده ، بطول تقریبی 25 سانتی متر که تا مخرج مستقیماً ادامه دارد :
ز چوبی کمان کرد وز روده زه
ز هر سو برافکند بر زه گره.
فردوسی.
که همواره باشی تو زو تندرست
بباید به دارو ترا روده شست.
فردوسی.
به طبل نافه ٔ مستسقیان بخور جراد
به باد روده ٔ قولنجیان به پشک ذباب.
خاقانی.
تا بنوای مدیح وصف تو برداشتم
رود رباب من است روده ٔ اهل ریا.
خاقانی.
روده ٔ تنگ به یک نان تهی پرگردد.
(گلستان ).
شهله چربش دوله کیپا پاچه دست و کله سر
روده زیچک شش حسیبک دل کباب و خون جگر.
بسحاق اطعمه.
- روده بر شدن ازخنده ؛ سخت و بسیار طویل خندیدن.
- روده بزرگه روده کوچکه راخوردن ؛ سخت گرسنه بودن.
- امثال :
اگر جراحی روده ٔ خودت را جابگذار ، نظیر: اگر بابابیل زنی باغچه ٔ خودت را بیل بزن ؛ یعنی اگر کاری توانی انجام دادن و مصلحتی توانی اندیشیدن و عیبی توانی رفع کردن خود اولیتر از دیگران هستی. رجوع به امثال و حکم دهخدا شود.
کلاغ روده اش درآمده بود میگفت جراحم . رجوع به مورد بالا شود.
یک روده ٔ راست در شکمش نیست ؛ یعنی سخت متقلب و دروغگو و بسیار نیرنگباز و حیله گر است.
|| تار هر آلتی. (ناظم الاطباء). وتر یا زه آلات موسیقی که ذوی الاوتار باشند: وتر؛ روده ٔ بربط. (زمخشری ). || (ص ) مرغ یا بره ای را گویند که پر و موی او را پاک کرده بروغن بریان کرده باشند و آنرا روده کرده هم میگویند و به عربی سمیط خوانند. (برهان قاطع). گوسپند و مرغ که بآب نیمگرم پر و موی از وی جدا سازند و با پوست بریان کنند و به عربی «سمیط» گویند. (آنندراج ). مرغ اریت شده و گوسفند موکنده. (فرهنگ نظام ). رودک ، معرب آن روذق. جاحظ گوید: «یسمون (الفرس ) السمیط الروذق ». (البیان والتبیین چ سندوبی ج 1 ص 32 از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). السمیط؛ گوشت روده. (مهذب الاسماء). رجوع به روده شود. || لخت و برهنه. اسدی در ذیل لغت روخ چکاد گوید: روخ روده (= لخت ) باشد و چکاد بالای پیشانی ، و بپهلوی روخ چکاد اصلع بود. (فرهنگ اسدی چ پاول هورن ). روت. رُت. لوت. عور. روخ. (یادداشت مؤلف ) :
بباغ روده نگر دستباف باد ببوی
بدشت ساده نگر دستبرد ابر ببین.
عنصری.
درخت روده از دینار و از گوهر توانگر شد
گوزن از لاله اندر دشت با بالین و بستر شد.
فرخی (از آنندراج ).
در ره سیل چون کنم خانه
گربه ٔ روده چون کنم شانه .
سنایی (از آنندراج و فرهنگ نظام ).

روده. [ دَ ] (اِخ ) شهرکی است [ از جبال ] انبوه و آبادان و با نعمت بسیار و خرم و هوای درست و راه حجاج خراسان. (حدود العالم ).

روده. [ دَ ] (اِخ ) محله ای بوده است به ری. (انساب سمعانی ). قریه ای بوده است به ری و عمروبن معدی کرب بهنگام بازگشت از ری بدانجا بمرد و این میرساند که روده نه محله بلکه دیهی است از دیههای ری ، و حارث بن مسلم روذی رازی بدین دیه منسوب است. (از معجم البلدان ).

معنی روده به فارسی

روده
لوله داخلی بدن، قسمت لولهای شکل دستگاه گوارش درشکم بین معده مخرج
( اسم ) ۱ - مرغ یا برهای که پر و موی آنرا کاملا کنده باشند و به روغن بریان کرده باشند رود اورود . ۲ - درخت برگ ریخته .
محله ای بوده است به ری
[gluten-sensitive enteropathy] [تغذیه] نشانگان ناشی از برهم کنش ایمنی شناختی مواد غذایی حاوی گلوتن با یاخته های دیوارۀ باریک روده متـ . اسپروی غیرگرمسیری nontropical sprue, celiac disease, gluten enteropathy
( صفت ) از خنده روده بر شدن بسیار خندیدن : [[ نزدیک بود از خنده روده بر شود ]] .
از خنده سخت و بسیار طولانی خندیدن که در آن احتمال بریده شدن روده باشد .
( اسم ) بند طویل صفاتی است که روده باریک را بجدار شکم وصل میکند غشائی است چین دار و ارتفاع چین ها از خط اتصال به جدار شکم بطرز جدار روده زیاد میشود به طوری که در خط اتصال ۱۵ الی ۱۸ سانتی متر است در صورتی که خط اتصال روده باریک معادل طول روده یعنی ۶ / ۵ متر است . ماساریقا بند روده .
حاویه
[ گویش مازنی ] /roode perting/ شکم - شکمبه
[ گویش مازنی ] /roodepij/ گرفتگی روده – قلنج روده ای
( صفت ) آنکه بسیار سخن گوید پر حرف .
کسی که در تحریر و تقریر تطویل بلا طائل کند . پرگوی . بسیار گوی .
پر حرفی دراز نفسی .
پر گویی کردن . پر حرفی کردن
یا راست روده .
[enteric-coated] [پزشکی] پوشش ویژۀ برخی از قرص ها یا کپسول ها که مانع از آزاد شدن و جذب محتویات آنها قبل از رسیدن به روده می شود
[enterotoxin] [زیست شناسی-میکرب شناسی] زهرابه ای که فقط بر یاخته های مخاط روده تأثیر می گذارد
[enterolith, intestinal calculus] [پزشکی] سنگالی که در رودۀ باریک تشکیل می شود
سکسکه کردن
او رود کردن بره و مرغ و جز آن و سمیط نمودن .
او روده کرده . سمیط نموده
قراقر قرقر شکم
[small intestine] [زیست شناسی] بخشی از لولۀ گوارش پستانداران که بین معده و فراخ روده قرار دارد
[inflammatory bowel diseases, IBD] [تغذیه، علوم پایۀ پزشکی] طیفی از بیماری های شدید که در هنگام ابتلا به آنها التهاب شدید روده و معده و گرفتگی های شدید روده پیش می آید

معنی روده در فرهنگ معین

روده
(دِ) (اِ.) لوله مانندی باریک و بلند از انتهای معده تا مقعد. ، یک ~ء راست نداشتن کنایه از: بسیار دروغگو بودن ، هرگز یک کلمة راست نگفتن .
دراز ( ~. دِ) (ص مر.) (عا.) پرحرف ، پرچانه .
(دِ) (اِمر.) قسمت انتهایی رودة بزرگ که به مخرج ختم می شود، رودة مستقیم ، رکتوم .

معنی روده در فرهنگ فارسی عمید

روده
۱. مرغ سربریده و پَرکَنده.
۲. گوسفند و هر حیوان دیگری که پشم و موی آن را کنده و برای بریان کردن آماده کرده باشند.
۳. درخت برگ ریخته.
قسمت لوله ای شکل دستگاه گوارش مهره داران که بین معده و مخرج قرار دارد و عمل هضم و جذب در آن کامل می شود.
* رودۀ باریک: (زیست شناسی) از قسمت های دستگاه گوارش که پس از معده قرار دارد و شامل دوازدهه، رودۀ صائم، و ایلئوم است و طول آن در انسان از انتهای معده تا ابتدای رودۀ بزرگ نزدیک به هشت متر و قطرش ۳ سانتی متر است، رودۀ کوچک.
* رودۀ بزرگ: (زیست شناسی) از قسمت های دستگاه گوارش که در دنبالۀ رودۀ باریک قرار دارد و شامل بخش بالارونده، کولون، و راست روده است. قطر آن ۷ سانتی متر و طولش ۵/۱ متر است. بخش ابتدایی آن رودۀ کور یا اعور نامیده می شود، رودۀ فراخ.
* رودۀ صائم: (زیست شناسی) قسمتی از رودۀ باریک که بین دوازدهه (اثناعشر) و ایلئوم قرار دارد و طول آن نزدیک به دو متر است.
* رودۀ کور: (زیست شناسی) قسمت ابتدایی رودۀ بزرگ که شبیه کیسه است و در انتهای آن زائدۀ آپاندیس قرار دارد، رودۀ اعور.
کسی که بسیار حرف می زند، پرحرف، پرگو.
پرحرفی، پرگویی.
وسیله ای با لولۀ لاستیکی برای شستشوی معده.
تکۀ پاک کرده رودۀ گوسفند که با گوشت و چربی پر کرده و پخته باشند، جگرآکند، چرغند، چرب رود.
قسمت آخر رودۀ بزرگ که به مقعد ختم می شود، رودۀ راست، رودۀ مستقیم.

روده در دانشنامه اسلامی

روده
روده بخشی از لوله گوارش است.عنوان یاد شده در باب اطعمه و اشربه به کار رفته است.
خوردن روده حیوان حلال گوشت جایز است مشهور حرام است؛ هرچند گوشت آن پس از شستن حلال خواهد بود.
اگر حیوان حلال گوشت، ادرار نجس بنوشد، خوردن آنچه در شکم او است از روده وغیر آن پس از شستن، جایز است.


روده در دانشنامه ویکی پدیا

روده
روده بخش مهمی از دستگاه گوارش است که از دوازدهه (اثنی عشر) تا مقعد را تشکیل می دهد. روده در انسان و بسیاری از پستانداران به دو بخش رودهٔ باریک و رودهٔ بزرگ تقسیم می شود.
روده نقش بسیار مهمی در هضم و جذب غذا دارد.
ویکی پدیای فرانسوی
عکس روده
روده (به لهستانی: Rudy) یک روستا در لهستان است که در گمینا کوژنگا راچیبورسکا واقع شده است. روده ۲٬۸۰۰ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای لهستان
روده (به لهستانی: Rudy) یک روستا در لهستان است که در گمینا کونگسکووولا واقع شده است. روده ۳۴۴ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای لهستان
روده اسخول (به هلندی: Roodeschool) یک منطقهٔ مسکونی در هلند است که در ایمس موند واقع شده است. روده اسخول ۱٬۳۰۰ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای هلند
روده باریک طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش است که حدود ۵ تا ۶ متر طول دارد. چون قطر این روده، باریک است (فقط ۲ تا ۴ سانتیمتر) به آن روده باریک یا روده کوچک گفته می شود (در مقایسه با روده بزرگ که قطرش ۶ سانتیمتر است).
اولین قسمت از روده باریک که بلافاصله پس از معده قرار دارد، اصطلاحاً دوازدهه یا دئودنوم (Duodenum) نامیده شده است. دوازدهه کوتاهترین قسمت از روده باریک است. دو قسمت دیگر از روده باریک، پس از دوازدهه قرار دارند. این دو قسمت به ترتیب عبارت اند از تهی روده و درازروده.
وقتی غذا از معده وارد دوازدهه می شود، به علت مخلوط بودن با اسید معده، هنوز اسیدی می باشد. در محل دوازدهه، یک شیره گوارشی قلیایی به نام سدیم بیکربنات به این غذا اضافه می گردد تا حالت اسیدی آن را خنثی نماید. این شیره گوارشی از پانکراس یا لوزالمعده ترشح می گردد و حاوی آنزیم هایی است که باعث ادامه هضم غذا می شود.پانکراس می تواند می تواند تحت تاثیر هورمون سکرتین قرار بگیرد و ترشح بیکربنات سدیم را افزایش دهد. صفرا نیز کمی پس از ورود کیموس معده به درون دوازدهه در همین محل به غذا اضافه می گردد.صفرا فاقد آنزیم است و ترکیبی از نمک های صفراوی، بیکربنات سدیم، کلسترول و فسفولیپید لِسیتین است.
در روده باریک بر اثر عمل گوارش پروتئین ها به اسید آمینه ها، کربوهیدرات ها به گلوکز و سایر قندهای ساده تر، و چربی ها به اسیدهای چرب و گلیسرول تجزیه می گردند.لیپید ها (گلیسرول، اسیدهای چرب و مونوگلیسیرید ها) با قاعده انتشار از یاخته های پوششی روده باریک عبور کرده و با کمک شبکه آندوپلاسمی و جسم گلژیِ این یاخته ها دوباره به صورت تری گلیسیرید ساخته شده و سپس به همراه فسفولیپید ها و کلسترول ها و پروتئین ها به شکل ذرات کیلومیکرون با قاعده اگزوسیتوز از سلول خارج میشوند و جذب رگ های لنفی می گردد اما مستقیما وارد کبد نمی شود. سپس غذای گوارده از طریق دیواره روده باریک به جریان خون جذب می گردند. بر اثر انقباضات موجی شکل و منظم عضلات دیواره روده ها، غذا در طول روده حرکت کرده و به جلو می رود. این حرکت را اصطلاحاً پریستالسیس (peristalsis) یا حرکت کرمی می نامند.علاوه بر این حرکت حرکت قطعه قطعه کننده وجود دارد که به صورت انقباض های یک در میان می باشد.
روده برداری یا رزکسیون روده(به انگلیسی: Bowel resection) روشی جراحی که می تواند شامل برداشتن بخشی از روده بزرگ(کولکتومی) یا روده باریک می گردد.
نکروز روده باریک در اثر فتق گیرکننده یا ولوولوس روده ای (پیچ و گرده افتادن در روده) یا انواژیناسیون (توی هم رفتگی قسمتی از روده)
پارگی و سوراخ شدگی قسمتی از روده
بیماری های التهابی روده همچون کرون، آنتریت و پپتیک اولسر
انسدادهای روده ای
آنفارکتوس مزلنتریک
آبسه لوله ای- تخمدانی
دیورتیکول به ویژه از نوع مکل
آنومالی های مادر زادی
سرطان های مربوط روده
خونریزی های خطرناک
این عمل جراحی می تواند صورت باز یا بسته (لاپاروسکوپی) به انجام می رسد. در حال حاضر این عمل جراحی به ۳ صورت انجام می شود:
روده بزرگ (به انگلیسی: Large intestine) یا فراخ روده بخشی از لولهٔ گوارش پستانداران است که بین روده باریک و مخرج قرار دارد و شامل کورروده cecum و پس روده Colon و راست روده Rectum است. طول روده بزرگ حدود یک و نیم متر است. آب موجود در غذاها و همچنین بخشی از آبی که نوشیده ایم، در روده بزرگ بازجذب می شود و باعث می شود که مدفوع از حالت مایع به حالت جامد تبدیل شود.
چون عمل اصلی روده بزرگ هدایت مواد هضم نشده به خارج از بدن است و نقش جذبی مهمی ندارد، روده بزرگ فاقد چین و پرز است. روده بزرگ محل رشد باکتریهای فراوانی است که به صورت فلور نرمال روده زندگی می کنند و بخش عمده گاز مدفوع، حاصل فعالیت آن ها است. سلول های موجود در لایه مخاطی کولون، موکوس ترشح می کنند تا با لغزنده ساختن سطح مخاط به دفع مواد کمک کنند.
هنگامی که مدفوع به راست روده می رسد، بر اثر انقباضات واکنشی که در راست روده ایجاد می شود و ماهیچه های بندآورنده دریچه یا اسفنگتر مقعد را شل می کند، در نتیجه احساس دفع مدفوع به شخص دست می دهد. اسفنگترهای مقعد، ماهیچه های حلقوی شکلی هستند که کنترل باز شدن و بسته شدن مقعد را در اختیار دارند.
معمولاً حدود یک تا سه روز طول می کشد که غذا از دهان به مقعد برسد.
در کالبدشناسی روده بند یا مِزانتِر به چین خوردگی های دو لایه صفاق (آب شامهٔ شکم) می گویند که روده باریک را به دیواره عقبی شکم متصل می کند. روده بند را در قدیم ماساریقا و حاویه هم می نامیدند.
بند اتصال دهنده پس روده (کولون) عرضی به دیواره خلفی شکم را بند پس روده (مزوکولون) می گویند. صفاقی که پس روده عرضی را به دیواره عقبی شکم متصل می کند، بند عرضی پس روده Transvers mesocolon نام دارد. صفاقی که خم روده (قولون سیگموئید) را به دیواره عقبی شکم وصل می کند، بند خم روده Sigmoid mesocolon یا بند لگنی Pelvic mesocolon نام دارد.
Escoffier, A. 1979. The Complete Guide to the Art of Modern Cookery. Trans. H. L. Cracknell. New York: Wiley, 1979.
روده سانان (نام علمی: Ophidiiformes) نام یک راسته از فرورده تکمیل استخوانان است.
روده ماهیان (نام علمی: Ophidiidae) نام یک تیره از راسته روده سانان است.
روده ماهیان زنده زا (نام علمی: Bythitidae) نام یک تیره از راسته روده سانان است.
ابراد (به آلمانی: Abberode) در آلمان است که در مانزفیلد واقع شده است.
فهرست شهرهای آلمان
آرمین روده (انگلیسی: Armin Rohde؛ زادهٔ ۴ آوریل ۱۹۵۵) یک هنرپیشه اهل آلمان است.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به آوای تندر، لولا می دود، شیوع اشاره کرد.
افتادگی راست روده یا پرولاپس رکتوم (به انگلیسی: Rectal prolapse) یک ضایعه نامعمول است که در آن تمام ضخامت دیوارهٔ راست روده (رکتوم) پایین می افتد و اغلب از درون مقعد خارج می شود. نقص اصلی وجود اختلالی در عضلات کف لگن (پشتیبان راست روده) است که افزایش فشار درون شکمی، ممکن است منجر به پرولاپس رکتوم شود.
prolapse ویکی پدیای انگلیسی
افتادگی یا پرولاپس در اصطلاح به معنی بیرون زدن احشاء از طریق یکی از منافذ طبیعی بدن است که در مورد رکتوم به بیرون زدن قسمتی از روده بزرک یا راست روده از مقعد گفته می شود.
افتادگی راست روده ممکن است فقط حاوی مخاط راست روده باشد یا تمام جدار راست روده را دربرگیرد، ممکن است هنگام دفع یا استراحت باشد. شایعترین نوع پرولاپس در بیماران فرم کامل آن است.
افتادگی راست روده علت صد در صد مشخصی ندارد ولی یبوست طولانی مدت، ضعف عضلات کف لگن، زایمانهای مکرر، زور زدن طولانی در هنگام اجابت مزاج و ضعف های ژنتیکی که باعث شلی احشاء لگنی می شود از علل آن به شمار می آید.
انسداد روده یا «قولنج الیاوسی» (بسته شدن روده) (به انگلیسی: Ileus) توقف جریان رو به جلو و پیشروی محتویات روده بخاطر «راه بند» های مختلف است و می تواند در هر سنی، از نوزادی تا سالخوردگی، انسان را گریبان گیر کند. این بیماری یک خطر جانی بسیار مهم محسوب می شود که بایستی سریعاً بوسیله پزشک متخصص (ترجیحا جراح) درمان شود. به گفته منابع مرجع، تنها راه درمان عمل جراحی است. این نقطه «بن بست» در هر مکانی از لوله گوارش یعنی روده امکان پذیر است، چه روده بزرگ و چه روده باریک. علائم بالینی عموماً بر اساس مکان بسته شدن روده متفاوت هستند. نشانه های آن معمولاً شامل حالت تهوع و استفراغ، دل درد کولیکی و عدم توانایی دفع گاز یا مدفوع است. انسداد روده بیشتر به خاطر چسبندگی های داخل شکم، درهم روی روده، غده های روده، فتق روده (ورود روده به یک محل سست یا پارگی در دیوارهٔ شکم)، گره خوردن یا چرخیدن روده و در کمتر موارد کرم روده، آبسه (دمل)های داخل شکمی، سنگ کیسه صفرا و اجسام خارجی ایجاد می شود.
تصویر انواع رایج انسداد روده (1) (۲)
سایت تصویرهای جراحی، بخش انسداد روده.
در رابطه با ناخوشی انسداد روده حتماً باید به پزشک رجوع کرد و درمان با روش های سنتی یا خانگی در این رابطه بسیار خطرناک محسوب می شوند. هرگونه دارو و درمان که عامل تسریع حرکت دودی روده (حرکات موجی شبیه حرکت کرم ها) از جمله استفاده از انواع مسهل ها، دم کردنی های مسهل مانند، کیسه آب گرم، ورزش شکم، بلند کردن بار سنگین و غیره باشد می تواند عواقب بسیار خطرناک (حتی مرگ بیمار) را در پی داشته باشد.
بافت پوششی روده بافت پوششی ای است که رودهٔ کوچک و بزرگ را پوشش می دهد. این بافت ستونی مانند ساده و بی مژک است. مهمترین نقش این بافت در گوارش است. اما، این بافت در ایمنی بدن هم نقش دارد؛ هم بعنوان سد جلوگیری کننده و هم بعنوان نخستین شناسایی کنندهٔ بیماری زا. رودهٔ پستانداران از یک تک لایه از یاخته های بافت پوششی درست شده که هر ۴ - ۵ روز با یاخته های نو جایگزین می شوند.
بافت پوششی
بیماری های التهابی روده (به انگلیسی: Inflammatory bowel disease) یا (IBD) به گروهی از بیماری ها گفته می شود که سبب التهاب جدار روده بزرگ و روده باریک می گردند. شایع ترین این بیماری ها عبارت اند از: بیماری کولیت زخمی و بیماری کرون. این دو بیماری از جهاتی دارای شباهت هایی هستند. هر دو بیماری موجب التهاب جدار روده ها می شوند. البته تفاوت های زیادی در مورد مناطق درگیر و عمق التهاب بین این دو بیماری وجود دارد. در برنامه درمانی دو بیماری مشابهت های فراوانی وجود دارد.
کولیت زخمی
کرون
یک نکته مهم که باید به آن توجه داشت این است که: بیماری کرون علاوه بر آنکه روده بزرگ و روده باریک را تحت تأثیر قرار می دهد، همچنین می تواند بر دهان، مری، معده و مقعد نیز اثر بگذارد، در حالی که کولیت زخمی در درجه اول روده بزرگ و راست روده را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
بیماری های التهابی روده در سال ۲۰۱۳ در سطح جهانی منجر به ۵۱ هزار مورد مرگ و میر و در سال ۱۹۹۰ منجر به ۵۵ هزار مورد مرگ و میر شده است. افزایش میزان ابتلا به بیماری های التهابی روده از زمان جنگ جهانی دوم، مرتبط با افزایش مصرف گوشت در سراسر جهان شناخته شده است که حمایت کننده این ادعاست که مصرف پروتئین های حیوانی با بیماری های التهابی روده در ارتباط است.
بیماری های التهابی روده در اروپا افزایش یافته است.
پاک سازی روده (به انگلیسی: Colon cleansing) به نوعی پزشکی جایگزین گفته می شود که ادعا در تمیز کردن روده انسان دارد و نباید با سم زدایی روده که قبل از اعمال جراحی انجام می گیرد اشتباه گرفته شود. برخی از این پاک سازی ها از آب درمانی استفاده می کنند که در آن آب و مایعات دیگر، از طریق مقعد و توسط لوله هایی، به درون روده ها فرستاده می شود. افرادی که عمل پاک سازی روده را انجام می دهند مدعی هستند که مدفوعی که به دیواره روده بزرگ چسبیده باعث بیماری های گوناگونی می شود.
نا کنون (۲۰۱۴) هیچ مطالعه علمی تاثیر مثبت استفاده از پاک سازی روده را اثبالت نکرده.
پرزهای روده یا ویلی، زواید انگشت مانندی می باشند که در لایه اپیتلیال در دیواره روده وجود دارند. پرزهای روده ای به طول ۰/۵-۱/۶ میلی متر هستند که خود آن ها نیز دارای ریزپرزها می باشند.ساختار یک پرز
پرزها باعث افزایش سطح داخلی دیواره روده شده که به دنبال آن، سطح جذب بیش تر می شود. افزایش سطح باعث بهبود جذب مواد مغذی به مانند مونوساکاریدها و اسیدهای آمینه از سطح نیمه تراوای پرز می گردد. به عبارت دیگر افزایش سطح جذب، باعث کاهش مسافت طی شده برای مولکول ها که جذب خواهند شد، می شود. پرزها در تماس با عروق می باشند تا از این طریق مواد مغذی جذب شده توسط جریان خون به سایر نقاط بدن، منتقل شوند.
در انسان، پرزها سطح جذب روده ای را ۳۰ تا ۶۰ برابر افزایش می دهد که آن باعث افزایش کارایی جذب مواد مغذی لومن می گردد.
همچنین برخی آنزیم های مؤثر در جذب در سطح پرزها موجود است. مویرگ های پرزها، اسیدهای آمینه و قندهای ساده جذب شده توسط پرزها را وارد جریان خون می کند. پرزهای لاکتال نیز، نیز تری گلیسیرید، کلسترول و برخی پروتیین ها را جذب می کند.
روده بزرگ شامل پس روده یا کولون (به انگلیسی: Colon)، راست روده (Rectum) و مقعد می باشد. وظیفه اصلی کولون جذب آب و املاح است.
پس روده شامل قسمتهای زیر است :
۱. پس روده صعودی: این بخش کولون ادامه سکوم است که در طرف راست شکم روی جدار خلفی آن تا زیر کبد بالا رفته و از آنجا با زاویه تقریباً قائمه به سمت چپ پیچ می خورد و کولون عرضی را تشکیل می دهد. این بخش از کولون خلف صفاقی است و حدود 15 سانتی متر طول دارد.
۲. پس روده عرضی: زیر معده قرار دارد و کاملاً از پرده صفاق پوشیده شده و متحرک است و طولی در حدود 50 سانتی متر دارد. دو لایه پرده صفاق که در خلف کولون عرضی به هم چسبیده و بندی را تشکیل داده اند کولون را به انحنای بزرگ معده مرتبط می سازند.
در کالبدشناسی دستگاه گوارش، تهی روده یا ژژنوم بخش میانی از سه بخش روده باریک است. تهی روده، دوازدهه را به درازروده (ایلئوم) متصل می کند.
در یک انسان بالغ، طول رودهٔ باریک معمولاً بین ۲ تا ۸ متر است که ۱ تا ۲ متر از آن مربوط به تهی روده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

روده در دانشنامه آزاد پارسی

روده (intestine)
(یا: امعاء) در مهره داران، مجرای گوارش، از محل خروجی معده تا مخرج. روده کوچک انسان شش متر طول و چهار سانتی متر قطر دارد و از بخش های دوازدهه (اثنی عشر)، رودۀ تهی، و درازروده تشکیل شده است. رودۀ بزرگ۱.۵ متر طول و شش سانتی متر قطر دارد و شامل رودۀ کور، قولون، و راست روده است. هر دوی روده ها لوله هایی عضلانی و متشکل از پوششی داخلی اند که شیرۀ گوارشی قلیایی ترشح می کند. پوششی زیرمخاطی، شامل رگ های خونی باریک و اعصاب، پوششی عضلانی، و پوششی سرمی (سروزی) که همگی را دربرگرفته است، با پردۀ صفاق ضخیمی که عروق خونی و لنفاویو اعصاب را دربردارد، حفاظت می شود. محتویات روده از طول آن به آرامی، و بر اثر حرکات دودی (امواجی از حرکات عضلانی غیرارادی)، عبور می کنند. واژۀ روده به بخش پایینی مجرای گوارش بی مهرگان نیز اطلاق می شود.

ارتباط محتوایی با روده

روده در جدول کلمات

روده
معی
روده راست
رکتوم
روده گوسفند
مبار
روده کور
آپاندیس
بخش انتهایی روده بزرگ | راست روده
رکتوم
بیماری عفونی که زخمی موضعی بتدریج روده و ریه را در بر می گیرد
سیاه زخم
زائده کرمی شکل روده کور
اویزه
مجرای فرعی روده کور
اپاندیس
نخستین بخش روده کوچک
دوازدهه
کرم روده ای
تنیا

معنی روده به انگلیسی

gut (اسم)
شکم ، طاقت ، نیرو ، تنگه ، روده ، زه ، جرات ، دل و روده ، شکنبه ، احشاء ، شکمگندگی ، بنیه
bowel (اسم)
شکم ، روده ، اندرون
intestine (اسم)
روده ، امعاء
garbage (اسم)
تفاله ، روده ، نخاله ، اشغال ، خاکروبه ، زباله ، فضولات ، خش ، اشغال خاکروبه

معنی کلمه روده به عربی

روده را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علائم التهاب روده   • روده کوچک   • علت درد روده   • درد روده سمت راست   • بیماری های روده   • درد روده سمت چپ   • علائم عفونت روده بزرگ   • سرطان روده کوچک   • معنی روده   • مفهوم روده   • تعریف روده   • معرفی روده   • روده چیست   • روده یعنی چی   • روده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روده
کلمه : روده
اشتباه تایپی : v,ni
آوا : rude
نقش : اسم
عکس روده : در گوگل


آیا معنی روده مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )