انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 921 100 1

معنی روزی در لغت نامه دهخدا

روزی. (ص نسبی ، اِ مرکب ) از: روز+ی (نسبت )، پهلوی رچیک ، ارمنی رچیک ، دزفولی روزیک . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). خوراک روزانه. (فرهنگ فارسی معین ). خوراک هرروزه. (شرفنامه ٔ منیری ) (ناظم الاطباء) (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). آنچه روز بروز بکسی داده شودو قسمت او گردد. (آنندراج ) (انجمن آرا). رزق. (منتهی الارب ) (ترجمان القرآن ) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). غذا و طعام. (ناظم الاطباء) (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). ضروریات زندگی. (ناظم الاطباء). قوت. (ترجمان القرآن ). قوت یومیه. (از فهرست ولف ). طعمه. (زمخشری ) نزل. (ترجمان القرآن ). ریحان (رزق ). (ترجمان القرآن ) (دهار). روزیانه. روزینه. (فرهنگ فارسی معین )(از آنندراج ). وسیله ٔ زندگی. وجه معاش :
دگر هر که دارد ز هر کار ننگ
بود زندگانی و روزیش تنگ.
فردوسی.
ز من هست روزی و جان از منست
همه آشکار و نهان از منست.
فردوسی.
روزی دوستان ازو زاید
چون ز امضاش گردد آبستن.
فرخی.
سال تا سال همی تاختمی گرد جهان
دل به اندیشه ٔ روزی و تن از غم به گداز.
فرخی.
ایا شهریاری که کرده ست ما را
هر انگشتی از تو بروزی ضمانی.
فرخی.
همی دوم بجهان اندر از پس روزی
دو پای پر شغه و مانده با دلی بریان.
عسجدی.
سرایی چنین پرنگار آفرید
تن و روزی و روزگار آفرید.
اسدی.
وگر راه روزیش بست آسمان
بپردروانش هم اندرزمان.
اسدی.
کسی را که روزیت بر دست اوست
توانایی دست او دار دوست.
اسدی.
ره روزی از آسمان اندر است
و لیکن زمین راه او را در است.
اسدی.
گوید همی قیاس که درهای روزیند
اینها دو دستهای جهاندار اکبرند.
ناصرخسرو.
روزی و عمر خلق بتقدیر ایزدی
این دستها همی بنویسند و بسترند.
ناصرخسرو.
روزی بی روزی هرگز نماند
در دریا ماهی و در کوه رنگ.
مسعودسعد.
روزی تو اگر بچین باشد
اسپ کسب تو زیر زین باشد.
سنایی.
بمیامن آن ، درهای روزی بر من گشاده گشت. (کلیله و دمنه ).
وکیل شاه جهانی و بندگان ورا
بدست تست کلید خزانه ٔ روزی.
سوزنی.
دلم آبستن خرسندی آمد
اگر شد مادر روزی سترون.
خاقانی.
خون خور خاقانیا مخور غم روزی
روز بشب کن که روزگار تو کم شد.
خاقانی.
شرمت ناید که چون کبوتر
روزی خوری از دهان مادر.
خاقانی.
بعقل آن به که روزی خورده باشد
که بیشک کار کرده کرده باشد.
نظامی.
پیرهن خود زگیا بافتی
خشت زدی روزی از آن یافتی.
نظامی.
مر سگان را عید باشد مرگ اسب
روزی وافر بود بی جهد و کسب.
مولوی.
یکی را شنیدم از پیران که مریدی را همی گفت ای پسر چندانکه تعلق خاطر آدمیزاد بروزی است اگر بروزی رسان بودی... (گلستان ).
قسمت خود میخورند منعم و درویش
روزی خود میبرند پشه و عنقا.
سعدی.
هر که را بینی بگیتی روزی خود میخورد
گر ز خوان تست نانش ور ز خوان خویشتن.
ابن یمین.
هرکه کار خدا کند بیقین
روزیش میشود فراوانا.
عبید زاکانی.
ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم
با پادشه بگوی که روزی مقدر است.
حافظ.
برآستان میکده خون میخورم مدام
روزی ما ز خوان قدر این نواله بود.
حافظ.
از من پرسید که معامله با روزی چون میکنی گفتم اگر می یابم شکر میگویم و اگر نمی یابم صبر می کنم. (انیس الطالبین ).
مشو غافل ز گردیدن که روزی در قدم باشد
همین آوازه می آید ز سنگ آسیا بیرون.
صائب.
- بی روزی ؛ آنکه روزی ندارد :
هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد
هرکه بی روزیست روزش دیر شد.
مولوی.
- || بی نصیب :
باکه گیرم اُنس کز اهل وفا بی روزیم
روزی من نیست یا خود نیست در عالم وفا.
خاقانی.
- پراکنده روزی ؛ کم روزی. پریشان حال :
خداوند روزی بحق مشتغل
پراکنده روزی پراکنده دل.
سعدی.
- پُرروزی ؛ آنکه روزی بسیار دارد یا روزیش فراوان است.
- تنگ روزی ؛ کم روزی. فقیرحال :
اگر دانش بروزی برفزودی
ز نادان تنگ روزی تر نبودی.
سعدی.
نه آن تنگ روزی است بازارگان
که بردی سر از کبر بر آسمان.
سعدی.
نه روزی بسرپنجگی میخورند
که سرپنجگان تنگ روزی ترند.
سعدی.
- روزی از زخم پراکنده خوردن ؛ کنایه از بهم رسانیدن روزی از اطراف بتصدیع تمام. (آنندراج ) :
گر همه مرهم دلهای پریشان باشی
روزی از زخم پراکنده مخور چون جراح.
اثر (ازآنندراج ).
و نیز رجوع به ترکیبات زیر شود:
روزی آرنده ، روزی بخش ، روزی تنگ ، روزی جستن ، روزی خوار، روزی خواره ، روزی خور، روزی خوردن ، روزی دادن ، روزی ده ، روزی دهنده ، روزی رسان ، روزی رساندن ، روزی رسانیدن ، روزی ریز، روزی ستدن ،روزی شدن ، روزی طلبیدن ، روزی کردن ، روزی گرداندن ، روزیمند، روزی نوشتن ، روزی یافتن.
- امثال :
اگر زمین و زمان را بهم بدوزی خداوند ندهد زیاده روزی ، نظیر:
گر زمین و زمان بهم دوزی
ندهندت زیاده از روزی. (از امثال و حکم دهخدا).
اندوه چو روزی است می باید خورد.
(از امثال و حکم دهخدا).
حیا مانع روزیست :
بخواه و مدار از کس ای خواجه باک
که مقطوع روزی بود شرمناک.
سعدی.
چون حیا مانع روزی آمد
لاجرم ترک حیا باید کرد.
برهان الدین تبریزی (از امثال و حکم دهخدا).
خدا تنگ روزی میکند اما قحط روزی نمیکند. (کلمه ٔ قحط در این مثل بمعنی لغوی آن نیست و از آن بریدن روزی اراده شده است )، نظیر: دهن باز بی روزی نمی ماند. (از امثال و حکم دهخدا).
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی .
حافظ (از امثال و حکم دهخدا).
دهن باز بی روزی نمی ماند. (از امثال و حکم دهخدا). رجوع به خدا تنگ روزی میکند اما... درهمین امثال شود.
رب النوع روزی کور است :
به یونان این مثل مشهور باشد
که رب النوع روزی کور باشد.
جلال الممالک (از امثال و حکم دهخدا).
روزی بپاست یا روزی بقدم است :
مشو غافل ز گردیدن که روزی درقدم باشد
همین آوازه می آید ز سنگ آسیا بیرون.
صائب (از امثال و حکم دهخدا).
روزی بپای خود از در کس درون نیاید ، نظیر: ازتو حرکت از خدا برکت. (از امثال و حکم دهخدا).
روزی بقدر همت هرکس مقدر است ، نظیر مثل بالا. (از امثال و حکم دهخدا).
روزی تو اگربچین باشد
اسب کسب تو زیر زین باشد.
سنایی (از امثال و حکم دهخدا).
روزی کَس کَس نمی خورد ، نظیر: خدا میان گندم خط گذاشته است. (از امثال و حکم دهخدا) :
از قصه ٔ سکندر و آب حیات خضر
معلوم شد که روزی کس کس نمی خورد.
کاتبی.
روزی مهمان پیش از خودش می آید. (از امثال و حکم دهخدا).
کسب کن تا کاهل نشوی روزی از خدا خواه تا کافر نشوی . (جامع التمثیل از امثال و حکم دهخدا).
گر زمین را به آسمان دوزی
ندهندت زیاده از روزی.
(از امثال و حکم دهخدا).
رجوع به اگر زمین وزمان را... در همین امثال شود.
مهمان روزی خود را خود می آورد ، نظیر:
رزق خویش بدست تو میخورد مهمان.
سعدی (از امثال و حکم دهخدا).
نخورده است کس روزی هیچکس ، نظیر:
بر سر هر لقمه بنوشته عیان
کز فلان بن فلان بن فلان.
مولوی (از امثال و حکم دهخدا).
ورجوع به امثال و حکم دهخدا شود.
هرکه خواب است روزیش در آب است . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود.
هرکه رفت روزیش را هم میبرد (منظور از رفتن مردن است ). (از امثال و حکم دهخدا).
هیچ روزی نبود بی روزی .
جامی (از امثال و حکم دهخدا).
و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود.
هیچکس روزی دیگری را نتواند خورد :
بر او داد یزدان ز راه نفس
نخورده است کس روزی هیچکس.
نظامی (از امثال و حکم دهخدا).
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود.
|| نصیب و قسمت و حصه و بهره. (ناظم الاطباء). نصیب و قسمت. (در لهجه ٔ دزفولی ، از حاشیه ٔبرهان قاطع چ معین ). نصیب. قسمت. حظ. (فرهنگ فارسی معین ). آبشخور. آبخور :
که چندین بورزید مرد جهود
چو روزی نبودش ز ورزش چه سود.
فردوسی (شاهنامه ج 4 ص 185).
بخندید و آنگه به افسوس گفت
که ترکان ز ایران نیابند جفت
چنین رفت و روزی نبودت ز من
بدین درد غمگین مکن خویشتن.
فردوسی (شاهنامه ج 1 ص 401).
کنون کت نیست روزی از کهن یار
برو یاری که نو کردی نگه دار.
(ویس و رامین ).
اگر روزی کند یک روز دادار
خوشا روزا که باشد روز دیدار.
(ویس و رامین ).
ایزد تعالی توفیق خیرات دهاد و سعادت این جهان و آن جهان روزی کناد. (تاریخ بیهقی ).
ز روزی مدان دورتر کان گذشت
که هرگز نخواهد بدش بازگشت.
اسدی.
همین بود کام دل افروزیم
که روزی بود دیدنت روزیم.
اسدی.
بگیتی بسی چیز زشت و نکوست
بهرکس دهد آنچه روزی اوست.
اسدی.
بقاش بود نود سال در جهان روزی
عقاب مرگ بکند از تذرو عمرش سر.
ناصرخسرو.
روزی من فلک چنان کرده ست
که بلاها همه مرا باشد.
مسعودسعد.
هرکسی را که حج کردن روزی بود جواب لبیک... [ داد ]. (مجمل التواریخ و القصص ). خداوند ترا حج روزی کناد. (مجمل التواریخ و القصص ). بزیر دیوار خراب گنجی نهاده است که روزی فرزندان مرد صالح خواهد بود. (مجمل التواریخ و القصص ). در معرفت و کارها و شناخت مناظم آن رأی ثاقب و فکرت صایب روزی کرد. (کلیله و دمنه ).
ترا هر دم غم صدساله روزی است
ذخیره زین فزون نتوان نهادن.
خاقانی.
در حسرت روزی که شود وصل تو روزی
روزم همه تاریک بر امید مگر شد.
خاقانی.
غم دل مخور کو غم تو ندارد
دل از روزی خویشتن درنماند.
خاقانی.
یکی ساعت من دلسوز را باش
اگر روزی بوی امروز را باش.
نظامی.
«در اینجا روزی بمعنی قسمت است ». (از حاشیه ٔ وحید دستگردی بر خسرو و شیرین ص 143).
گر جهان را پر در مکنون کنم
روزی تو چون نباشد چون کنم.
مولوی.
گفت ای برادر چه توان کرد مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. (گلستان ).
میکند حافظ دعایی بشنو و آمین بگو
روزی ما باد لعل شکرافشان شما.
حافظ.
وصال دوستان روزی ما نیست
بخوان حافظ غزلهای فراقی.
حافظ.
میی دارم چو جان صافی و صوفی میکند عیبش
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی.
حافظ.
- بی روزی ؛ بی نصیب. بی بهره :
بس روشن است روز و لیک از شعاع آن
بی روزیند زآنکه همه بسته روزیند.
سنایی.
|| مشاهره. (شرفنامه ٔ منیری ) (ناظم الاطباء). ماهانه. (ناظم الاطباء). جامگی. (شرفنامه ٔ منیری ). سالینه ٔ خدمتکار. نانکار. (شرفنامه ٔ منیری ). مواجب. جیره. وظیفه : هشام بردست خویش لوا بربست سعید را و سی هزار مرد بگزید از مردان مرد و روزی دادشان و گسیل کرد. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ). پس مسلمه هر مردی را که بنشاند اندر آن شارستان روزی بداد و اجرا فرمود. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ). حجاج بیست هزار مرد بگزید از بصره ایشان را روزی بداد به اعطای تمام. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ). مهلب بن ابی صفره چون از حرب ازارقه بپرداخت بنزدیک حجاج آمد و حجاج او را و فرزندانش را بنواخت و خلعت داد و روزی بیفزود. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ). بابک سپاه را عرض کردن گرفت و روزی همی نوشت. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ).
چو روزی ببخشید و جوشن بداد
بزد نای و کوس و بنه برنهاد.
دقیقی.
در گنج بگشاد و روزی بداد
بزد نای رویین بنه برنهاد.
دقیقی
چو لشکر بیاراست روزی بداد
سپه برگرفت و بنه برنهاد.
فردوسی.
بلاغت نگه داشتندی وخط
کسی کو بدی چیره بر یک نمط
چو برداشتی آن سخن رهنمون
شهنشاه کردیش روزی فزون.
فردوسی.
چو آگاهی آمد بر شهریار
که داننده بهرام چون ساخت کار
ز گفتار و کردار او گشت شاد
در گنج بگشاد و روزی بداد.
فردوسی.
سر گنجهای پدربرگشاد
سپه را همه خواند و روزی بداد.
فردوسی.
خراج بستدن گرفت و سپاه را روزی همی داد. (تاریخ سیستان ). باز همه دل یکی کردند و سپاه را روزی داد. (تاریخ سیستان ).خزینه های برادر برگرفت و روزی سپاه همی داد و همی بخشید. (تاریخ سیستان ). بیت المال را در بگشادند و سپاه را روزی دادند. (تاریخ سیستان ). روزی من بدیوان بازپس افتاد. (تاریخ بیهقی ). هرکجا دیلمی بود سلاح برداشت بطلب روزی پیش شاری شد. (تاریخ طبرستان ). || ذخیره و توشه. (ناظم الاطباء). توشه. (فرهنگ فارسی معین ) : هر مردی را هزار درم فرمود و یکساله روزی. (مجمل التواریخ و القصص ).
عمر چو یکروزه قرارت نداد
روزی صدساله چه باید نهاد.
نظامی.
|| مال و متاع و ملک و اموال و اسباب. || چابکی و چیرگی. (ناظم الاطباء).

روزی. (اِخ ) دهی از بخش ورزقان شهرستان اهر با 379 تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول : غلات و سردرختی و سیب زمینی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی روزی به فارسی

روزی
رزق، غذای روزانه، نصیب، قسمت، روزیانه گفته اند
( صفت اسم ) ۱ - خوراک روزانه : رزق روزیانه روزرینه . ۲ - توشه . ۳ - نسیب قسمت حظ .
ده از بخش ورزقان شهرستان اهر
[ گویش مازنی ] /roozi/ رزق
کسی که روزی می آورد . نان آور خانواده
( صفت اسم ) ماه چهارم از ماه های ملکی یزدجری .
روزی بخشنده . رازق
آنکه روزی او تنگ بود
استرزاق . کار کردن برای تامین وجه معاش .
مردم . خلایق
روزی خوار . روزی خورنده
روزی خورنده . روزی خوار
خوردن خوراک هر روزه که باعث ادامه زندگی است .
رزق . یا جیره دادن . وظیفه دادن
خدای عز و جل و روزی رسان
رازق . خدا و روزی ده
روزی رساننده . کنایه از ذات باری
روزی دادن
روزی دادن
ارتزاق
نصیب شدن . قسمت شدن
روزی جستن
قسمت کردن

معنی روزی در فرهنگ معین

روزی
(اِمر.) ۱ - توشه ، غذای روزانه . ۲ - نصیب ، بهره .
( ~ .) (ص مر.) کسی که رزق و روزی فراوان دارد.
( ~ .) (ص .) کنایه از شخص بینوا، کم درآمد یا بی نصیب از نعمت های مادی .
( ~ .) (ص مر.) دارای فعالیت بی وقفه در تمام شب و روز. (?(شباهت (شَ هَ) [ ع . ] (مص ل .) شبیه بودن ، مانند بودن .

معنی روزی در فرهنگ فارسی عمید

روزی
۱. رزق و خوراک هرروزه، غذای روزانه، توشه.
۲. [قدیمی، مجاز] نصیب، قسمت.
آن که روزی می خورد، انسان یا حیوان که بهره و نصیب از رزق وروزی دارد.
۱. آن که به همۀ جانداران رزق وروزی می دهد، رازق، رزاق، روزی دهنده.
۲. از نام ها و صفات خدای تعالی.
= روزی ده
برخوردار: آن که دستش به دادن روزی / آمد اندر زمانه روزی مند (انوری: ۶۲۰).
کم روزی، تهیدست، بینوا: خداوند مِکنت به حق مشتغِل / پراکنده روزی پراکنده دل (سعدی: ۱۶۳).
۱. بی نصیب، بی بهره از رزق وروزی.
۲. فقیر، محتاج.
۱. کسی که با مال حرام امرار معاش می کند و رزق وروزی خود را از راه ناروا به دست می آورد.
۲. [مجاز] فقیر، نیازمند.
آن که رزق و روزی فراوان دارد.
آن که رزق و روزی اندک داشته باشد، تنگ روزی.
فقیر، مسکین، مستمند.

روزی در دانشنامه اسلامی

روزی
هر چیزی که مایه دوام زندگی مخلوقات زنده است را رزق و روزی گویند.
"رزق" در لغت به معنی عطا و بخشش مستمر است
و از آن تعبیر به روزی میشود.

روزی در اصطلاح
و در اصطلاح به هر چیزی که مایه دوام حیات مخلوقات زنده است، رزق گویند. در واقع رزق موهبت و بخششی است از ناحیه خدای متعال به بندگانش، بدون اینکه استحقاق آن را داشته باشند.

روزی دهنده بودن خدا
« وَ مَا مِن دَابَّةٍ فیِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلیَ اللَّهِ رِزْقُهَا...»
« هیچ جنبنده‏ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست!».
از این رو فرزندکشی را به خاطر ترس از تأمین مخارج آنان، حرام کرده است:
« وَ لَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ نحنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکمُ إِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطا کَبِیرًا»
«و فرزندانتان را از ترس فقر، نکشید! ما آنها و شما را روزی می‏دهیم مسلماً کشتن آنها گناه بزرگی است!».
خدای متعال در استدلال بر عدم توانایی معبودانِ ساختگی مشرکان نسبت به روزی رساندن بر آنان چنین میفرماید:
« وَ یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا یَمْلِکُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ شَیئا وَ لَا یَسْتَطِیعُون»
«آنها غیر از خدا، موجوداتی را می‏پرستند که هیچ رزقی را برای آنان از آسمانها و زمین در اختیار ندارند و توان این کار را نیز ندارند».
و مشرکان را که از پیش خود و بی اذن او، بخشی از رزق حلال را بر خود حرام کرده بودند مورد ملامت و سرزنش قرار داده است.
« قُلْ أَ رَءَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلیَ اللَّهِ تَفْترونَ»
«بگو: آیا روزیهایی را که خداوند بر شما نازل کرده دیده‏اید، که بعضی از آن را حلال، و بعضی را حرام نموده‏اید؟! بگو: آیا خداوند به شما اجازه داده، یا بر خدا افترا میبندید (و از پیش خود، حلال و حرام می‏کنید؟!)».
واژه "رازق" و "رزّاق" به معنای حقیقی کلمه، تنها بر خدای متعال اطلاق می‏شود، و اگر در غیر او به کار رود، جنبه مجازی دارد.
«..وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...»
«..پدران موظفند زنانی را که فرزندانشان را شیر می‏دهند بطور شایسته روزی دهند و لباس بپوشانند...».

اقسام رزق
...
علم و آگاهی خداوند ضامن تأمین روزی موجودات است، بر این اساس خداوند حقّ تغذیه موجودات را بر خود واجب کرده است.
رزق به معنای روزی و عطای مستمر است. «کُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ» راغب می گوید: رزق گاهی به عطاء دائمی اطلاق می شود خواه دنیوی باشد یا اخروی و گاهی به نصیب و بهره و گاهی به غذائی که وارد جوف می شود گویند: شاه رزق لشکر را داد و دانش روزی من شده. علامه طبرسی ذیل آیه ۳ سوره بقره رزق را عطای دائمی گفته و گوید آن نقیض حرمان است. خلاصه آنکه رزق عطائی است که از آن منتفع می شوند خواه طعام باشد یا علم و یا غیر آن. آیت الله مکارم در تفسیر نمونه می نویسد: رزق در لغت به معنی بخشش مستمر و متداوم است اعم از اینکه مادی باشد یا معنوی، بنا بر این هر گونه بهره ای را که خداوند نصیب جانداران می کند از مواد غذایی و مسکن و پوشاک، و یا علم و عقل و فهم و ایمان و اخلاص به همه اینها رزق گفته می شود، و آنها که مفهوم این کلمه را محدود به جنبه های مادی می کنند، توجه به موارد استعمال آن دقیقا ندارند، قرآن در باره شهیدان راه حق می گوید: «بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرْزَقُونَ : آنها زنده اند و نزد پروردگار شان روزی می برند.» روشن است که روزی شهیدان، آن هم در جهان برزخ، نعمت های مادی نیست، بلکه همان مواهب معنوی است که حتی تصورش برای ما در این زندگی مادی مشکل است.
منشا روزی حیوانات
• «وکاین من دابة لا تحمل رزقها الله یرزقها وایاکم وهو السمیع العلیم؛ و چه بسیار از جنبندگان که روزی خود را برنمی گیرند (و ذخیره نمی کنند مانند اغلب حیوانات خشکی و دریایی) خدا آنها و شما را روزی می دهد، و او شنوا و داناست.»• «وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتـب مبین؛ و هیچ زنده متحرکی در این زمین (از حیوان و جن و انس) نیست مگر آنکه روزی او بر عهده خداست، و او قرارگاه اصلی آنها و جایگاه موقت آنها را می داند (قرارگاه آنها را در صلب پدر و رحم مادر، یا) و او محل استقرارشان را (در حال حیات) و مقرّ تودیع شان را (پس از مرگ) می داند، همه در کتابی روشن ( لوح محفوظ روشن در انظار مقربان ملأ اعلی) ثبت است.»
رزاق حقیقی
رازق تمام مخلوقات اوّلا و بالذّات خداوند است:• «ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین؛ به یقین خداوند خود روزی دهنده (به همه روزی خواران) و صاحب قوه و نیرومند است.» مقدم شدن «هو» دلیل حصر است . • «وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتـب مبین؛ و هیچ زنده متحرکی در این زمین (از حیوان و جن و انس) نیست مگر آنکه روزی او بر عهده خداست، و او قرارگاه اصلی آنها و جایگاه موقت آنها را می داند (قرارگاه آنها را در صلب پدر و رحم مادر، یا) و او محل استقرارشان را (در حال حیات) و مقرّ تودیع شان را (پس از مرگ) می داند، همه در کتابی روشن ( لوح محفوظ روشن در انظار مقربان ملأ اعلی) ثبت است.»
عدم توان حمل روزی
...
بر اساس آیات قرآن روزی های بهشت، روزی های بهتر و فراوان و جاودانه هستند.
•«اولـئک هم المؤمنون حقا لهم درجـت عند ربهم ومغفرة ورزق کریم:(آری،) مؤمنان حقیقی آنها هستند؛ برای آنان درجاتی (مهم) نزد پروردگارشان است؛ و برای آنها، آمرزش و روزی بی نقص و عیب است.» زق کریم" نعمت های بهشتی است که نیکان از آن ارتزاق می کنند، و این تعبیر در چند جای قرآن واقع شده، مانند آیه " فَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ، وَ الَّذِینَ سَعَوْا فِی آیاتِنا مُعاجِزِینَ أُولئِکَ أَصْحابُ الْجَحِیمِ" مقصود از «رزق کریم» نعمتهای بهشت است. •«والذین ءامنوا وهاجروا وجـهدوا... لهم مغفرة ورزق کریم:و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند و یاری نمودند، آنان مؤمنان حقیقی اند؛ برای آنها، آمرزش (و رحمت خدا) و روزی شایسته ای است ». •«... ولهم رزقهم فیها بکرة وعشیا:در آن جا هرگز گفتار لغو و بیهوده ای نمی شنوند؛ و جز سلام در آن جا سخنی نیست؛ و هر صبح و شام، روزی آنان در بهشت مقرّر است» •«فالذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت لهم مغفرة ورزق کریم:آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، آمرزش و روزی پر ارزشی برای آنهاست!» " رِزْقٌ کَرِیمٌ " با توجه به اینکه" کریم" به معنی هر موجود شریف و پر ارزش است مفهوم وسیعی دارد که تمام نعمت های گرانبهای معنوی و مادی را شامل می شود.آری خدای کریم در آن سرای کریم، انواع نعمتهای کریم را به بنده های مؤمن و صالحش ارزانی می دارد."راغب" در کتاب"مفردات" می گوید:" کرم" معمولا به امور نیک و پر ارزشی گفته می شود که بسیار قابل توجه است، بنا بر این به نیکی های کوچک کرم گفته نمی شود.و اگر بعضی" رِزْقٌ کَرِیمٌ " را به معنی روزی مستمر و بی عیب و نقص، و بعضی به معنی روزی شایسته، تفسیر کرده اند همه در آن معنی جامع و کلی که اشیاء پر ارزش و قابل توجه است جمع می شود. •«ومن یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صــلحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما:و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت، و روزی پرارزشی برای او آماده کرده ایم.» •«لیجزی الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت اولـئک لهم مغفرة ورزق کریم:تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند پاداش دهد؛ برای آنان مغفرت و روزی پرارزشی است » •«.. ومن عمل صــلحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولـئک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب:هر کس بدی کند، جز بمانند آن کیفر داده نمی شود؛ ولی هر کس کار شایسته ای انجام دهد- خواه مرد یا زن - در حالی که مؤمن باشد آنها وارد بهشت می شوند و در آن روزی بی حسابی به آنها داده خواهد شد.» •«.. ومن یؤمن بالله ویعمل صــلحا یدخله جنت تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا:رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت می کند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، از تاریکی ها بسوی نور خارج سازد! و هر کس به خدا ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهد، او را در باغهایی از بهشت وارد سازد که از زیر (درختانش) نهرها جاری است، جاودانه در آن می مانند، و خداوند روزی نیکویی برای او قرار داده است » در این جمله احسان خدا را در آنچه به ایشان روزی کرده می ستاید، و مراد از" رزق" ایمانی است که به ایشان روزی کرده، و همچنین عمل صالحی که توفیقش را به ایشان داده، و بهشتی که در آخرت به ایشان می دهد. ولی بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از رزق تنها بهشت است.
← انسانهای طیب
...
رزق به معنای روزی و عطای دائمی می باشد، حال چه دنیوی و چه اخروی و چه مادی و چه معنوی باشد رزق می گویند. در قرآن شریف به نبوت و معرفت نیز رزق گفته شده است.
حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه به تفصیل به مسئله رزق و روزی پرداخته اند، که در ادامه آن را بررسی می کنیم.
← انواع روزی
 ۱. ↑ امام علی (علیه السلام)، نهج البلاغه، ص۲۷۴، نامه ۳۱.    
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «رزق و روزی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۱/۲۰.    
...

روزی در دانشنامه ویکی پدیا

روزی
مختصات: ۳۸°۳۳′۴۶″ شمالی ۴۶°۳۳′۵۰″ شرقی / ۳۸.۵۶۲۷۸° شمالی ۴۶.۵۶۳۸۹° شرقی / 38.56278; 46.56389روزی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان ازومدل جنوبی بخش مرکزی شهرستان ورزقان واقع شده است.
«روزی» تک آهنگی از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا بریتنی اسپیرز است که در ۱۸ اوت ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-08-۱۸) منتشر شد.
این تک آهنگ در چارت های ایتالیا، دانمارک، سوئیس جزو ده ترانه اول قرار گرفت.
«روزی از زندگی» (به انگلیسی: A Day in the Life) ترانه ای از گروه بیتلز (The Beatles) می باشد. در این آهنگ جان لنون به همراه پل مک کارتنی می خواند و رینگو استار و جرج هریسون نیز می نوازند. این آهنگ آخرین آهنگ از آلبوم گروه کلوپ بی کسان گروهبان فلفل می باشد. این ترانه که حاصل کار مشترک جان و پل است، بر اساس رتبه بندی مجله رولینگ استون برترین ترانهٔ گروه بیتلز و بیست و هشتمین ترانهٔ برتر تمام دورانها نام گرفته است.
سر پل مک کارتنی این آهنگ را به برایان ویلسون خواننده اصلی گروه بیچ بویز فرستاد. آن موقع بیچ بویز تنها گروه پاپ آمریکایی بود که توانست هر چند کم با گروه بیتلز رقابت کند. آهنگ بر روی ویلسون که درگیر مشکلات روحی نیز بود تأثیر بسیار عمیقی گذاشت. سپس ویلسون آلبوم خودش در بیچ بویز را نیمه کاره رها کرد و تا سال ۲۰۰۳ برای تکمیلش، به گروه بازنگشت. پارکس ترانه نویس بیچ بویز بعدها گفت، " برایان دوران روحی سختی داشت، چیزی که قلبش را شکست گروه کلوب بیکسان گروهبان فلفل بود. خوانندگانی همچون: «نیل یانگ، استینگ، بابی دارین، خوزه فلیسیانو، وس مونتگومری، فال، توری آموس، جف بک، بی جیز، روبین هیچکاک، کریس کرنل و بسیاری دیگر» این آهنگ را کاور و اجرا کرده اند.
«روزی از زندگی» (انگلیسی: A Day in the Life (film)) یک فیلم در سبک موزیکال است که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به مکای فایفر، بوکیم وودبین، و عمر اپس اشاره کرد.
روزن «روزی» اودانل (به انگلیسی: Roseann "Rosie" O'Donnell) (زاده ۲۱ مارس ۱۹۶۲) یک کمدین، بازیگر و نویسنده ایالات متحده آمریکا است.
روزی بزرگ برای آزادی (به انگلیسی: A Great Day for Freedom) ترانه ای از آلبوم سال ۱۹۹۴ پینک فلوید با عنوان ناقوس جدایی است. این ترانه که نخست In Shades of Grey نام گرفته بود به امیدهای ایجادشده پس از فروافتادن دیوار برلین و ناامیدی پس از آن اشاره دارد. دیوید گیلمور در این باره می گوید:
علی رغم این سخن گیلمور، برخی اغلب این ترانه را انعکاسی از مشارکت تلخ و دلسردکنندهٔ گیلمور با دیگر هم گروهی خود راجر واترز، عامل اصلی شکل گیری آلبوم دیوار می دانند. با چنین برداشتی، «روزی بزرگ برای آزادی»، به روزی تفسیر می شود که واترز از گروه پینک فلوید جداشد و دیگر اعضای گروه به این آزادی دست یافتند تا مسیر آتی گروه را تعیین نمایند. اما گیلمور دربارهٔ این برداشت می گوید:
ترانهٔ «روزی بزرگ برای آزادی» توسط پینک فلوید در تور ناقوس جدایی اجرا شد. همچنین این ترانه در آلبوم زندهٔ Pulse و دی وی دی آن گجانده شده است. دیوید گیلمور نیز این ترانه را در کنسرت های سولوی خود در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ اجرا نمود و در آلبوم زندهٔ سولویش با عنوان کنسرت زنده در گدانسک نیز این ترانه وجود دارد.
روزی بود، روزی نبود یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۸۸ به کارگردانی سیدمحمد مختاری، نویسندگی امیرعباس پیام جواد ستوده نیا سعید گنجی محسن رفیعی محمد مختاری و تهیه کنندگی سیدمحمد مختاری می باشد که از شبکه پخش شد.
روزی در زندگی تو (به انگلیسی: One Day in Your Life) نام ترانه ای است که مایکل جکسون در سال ۱۹۷۵ برای آلبوم مایکل، برای همیشه ضبط کرد. ترانه سرای آن سم براون و آهنگساز آن رنی آرمند است. این ترانه به دنبال فروش موفق آلبوم غیرمعمول جکسون که در سال ۱۹۷۹ منتشر شد، به عنوان تک آهنگ در سال ۱۹۸۱ در آلبوم گردآوری شده روزی در زندگی تو نیز منتشر شد.
با اینکه این ترانه در آمریکا جایگاه ۵۵ را در جدول بیلبورد داشت اما در انگلیس نخستین آهنگ جکسون بود که در جدول تک آهنگ های بریتانیا جایگاه نخست را به دست آورد و این جایگاه را به مدت دو هفته در ماه های ژوئن و ژوئیه سال ۱۹۸۱ حفظ کرد. روزی در زندگی تو در جدول تک آهنگ های ایرلند و ۴۰ آهنگ برتر هلند نیز جایگاه نخست را به دست آورد و در آفریقای جنوبی نیز موفق بود. این ترانه ششمین تک آهنگ پرفروش سال ۱۹۸۱ در بریتانیا شد.
روزی در زندگی تو تلفیقی از آهنگ هایی است که توسط هنرمند فقید مایکل جکسون و در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی خوانده شده است. مایکل در زمان ساخت این آهنگ ها تنها ۱۶ سال سن داشته است. این آلبوم توسط کمپانی موتاون منتشر شده است. حدوداً یک میلیون کپی از این آلبوم بفروش رفته است. بیشتر آهنگ های این آلبوم از آلبوم شماره چهار مایکل با نام مایکل، برای همیشه برداشته شده است.
«یک روز در زندگی شما» تک آهنگی از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا آناستازیا است که در سال ۲۰۰۲ میلادی منتشر شد.
این تک آهنگ در چارت های استرالیا، ایتالیا، اتریش، آلمان، جزو ده ترانه اول قرار گرفت.
«روزی در زندگی تو» (به انگلیسی: One Day in Your Life) نام ترانه ای است که مایکل جکسون در سال ۱۹۷۵ برای آلبوم مایکل، برای همیشه ضبط کرد. ترانه سرای آن سم براون و آهنگساز آن رنی آرمند است. این ترانه به دنبال فروش موفق آلبوم غیرمعمول جکسون که در سال ۱۹۷۹ منتشر شد، به عنوان تک آهنگ در سال ۱۹۸۱ در آلبوم گردآوری شده روزی در زندگی تو نیز منتشر شد.
با اینکه این ترانه در آمریکا جایگاه ۵۵ را در جدول بیلبورد داشت اما در انگلیس نخستین آهنگ جکسون بود که در جدول تک آهنگ های بریتانیا جایگاه نخست را به دست آورد و این جایگاه را به مدت دو هفته در ماه های ژوئن و ژوئیه سال ۱۹۸۱ حفظ کرد. روزی در زندگی تو در جدول تک آهنگ های ایرلند و ۴۰ آهنگ برتر هلند نیز جایگاه نخست را به دست آورد و در آفریقای جنوبی نیز موفق بود. این ترانه ششمین تک آهنگ پرفروش سال ۱۹۸۱ در بریتانیا شد.
روزی در کریسمس (به انگلیسی: Someday at Christmas) نام یک آلبوم کریسمس است که توسط استیوی واندر در سال ۱۹۶۷ منتشر شد.
روزی دیگر بمیر (به انگلیسی Die Another Day) عنوان بیستمین فیلم از سری فیلمهای جیمز باند است که لی تاماهوری کارگردانی آن را به عهده داشته و پیرس برازنان برای چهارمین بار در نقش جیمزباند ظاهر شده است. هالی بری نیز در این فیلم حضور دارد. این فیلم در سال ۲۰۰۲ اکران شد.
«یک روز دیگر در بهشت» یک تک آهنگ از فیل کالینز است که در سال ۱۹۸۹ میلادی منتشر شد.
این تک آهنگ در چارت های در رتبه اول و در چارت های والونیا، دانمارک، سوئد، سوئیس، فلاندرز، آلمان، ایرلند، نروژ جزو ده ترانه اول قرار گرفت.
روزی دیگر در بهشت (انگلیسی: Another Day in Paradise) فیلمی آمریکایی در سبک جنایی و درام به کارگردانی لری کلارک است که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد.
روزی را به یاد آور (به انگلیسی: Remember a Day) نام یک آهنگ از گروه سایکدلیک راک بریتانیایی پینک فلوید است که در دومین آلبوم استودیویی آنها یک نعلبکی رمز و راز قرار گرفته است. این آهنگ توسط نوازندهٔ کیبورد گروه پینک فلوید، ریچارد رایت نوشته و ساخته شده است و در اکتبر ۱۹۶۷ در لندن ضبط شده است.
روزی روزگاری (مجموعه تلویزیونی ایرانی)
روزی روزگاری (مجموعه تلویزیونی آمریکایی)
روزی روزگاری (مجموعه تلویزیونی ترکی)
روزی روزگاری در آمریکا
روزی روزگاری در آناتولی
روزی روزگاری در غرب
روزی روزگاری فوتبال
روزی روزگاری در مکزیک
اولین فصل مجموعه روزی روزگاری در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ روی آنتن رفت و در ۱۳ مه ۲۰۱۲ به پایان رسید. این مجموعه توسط ادوارد کیتسیز و ادام هوروویتس خلق شده است. تمرکز داستان روی جنگل جادویی و استوری بروک و نقشه ملکه شیطانی برای نابودی شادی همگان است تا بتواند تنها کسی باشد که به پایان خوش می رسد.
اولین فصل روزی روزگاری نقدهای «عموماً مطلوبی» دریافت کرد. متاکریتیک طبق ۲۶نقد، از ۱۰۰ به آن نمره ۶۶ را داد. هنک استور از واشینگتن پست آن را «پاداشی هوشمندانه برای طرفداران فانتزی های سبک» خواند که «مخلوطی از هوشمندی، تحرک و عشق است.» ورن گی از نیوزدی گفت که این مجموعه «زرق و برقی درخور تماشا دارد و بیننده را به چالش می کشد تا دربارهٔ درام های تلویزیونی به عنوان چیزی فراتر از موضوعی تکرار فکر کند.»
قسمت آزمایشی، ۱۲٫۹۳ میلیون بیننده داشت و از سمت مخاطبان ۱۸–۴۹ ساله رتبه ۴ از ۱۰ را کسب کرد. این ارقام در طول فصل و در آوریل ۲۰۱۲ به ۸٫۳۶ میلیون بیننده و رتبه ۲٫۸ از ۱۰ تنزل پیدا کرد؛ ولی برای قسمت آخر فصل جهش آرامی به سمت ۹٫۶۶ میلیون بیننده و رتبه ۳٫۳ از ۱۰ داشت.
فصل دوم مجموعه روزی روزگاری در ۱۰ می ۲۰۱۲ اعلام شد و در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲ پخش شد و در ۱۲می ۲۰۱۳ به پایان رسید.
داستان این مجموعه درباره معرفی جادویی است که پوست چروکین/آقای گلد وارد استوری بروک کرده است و باعث شده سرنوشت هردو دنیای واقعی و افسانه ای بهم گره بخورد و خطرات جدیدی ایجاد شود. بعلاوه، پوست چروکین مکان پسرش را پیدا می کند و می فهمد او پدر هنری میلز است. غریبه هایی به نام های گرگ مندل و تامارا به استوری بروک می رسند تا جادو و شهر را حذف کنند ولی نهایتاً نمی توانند استوری بروک را نابود کنند. شخصیت های جدیدی در این فصل معرفی می شوند؛ مانند بلفایر (پسر پوست چروکین) با نام مستعار نیل کسیدی که پدر هنری میلز است، کاپیتان کیلان هوک جونز، شاهزاده آئورا، مولان، شاهزاده فیلیپ، رابین هود و خانواده دارلینگ.
قسمت اول فصل ۱۱٫۳۶میلیون نفر بیننده داشت و ازبین افراد ۱۸-۴۹ساله رتبه ۳٫۹ از ۱۰ را کسب کرد. این ارقام در فوریه ۲۰۱۳ تا ۷٫۰۸میلیون نفر تنزل کرد ولی درطول ادامه فصل بالای ۷میلیون باقی ماند. نهایتاً قسمت آخر فصل ۷٫۳۳میلیون نفر بیننده و رتبه ۲٫۳ از ۷ را داشت.
روزی روزگاری (انگلیسی: Once Upon a Time) یک فیلم به کارگردانی الکساندر هال است که در سال ۱۹۴۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کری گرانت،جانت بلیر، ویلیام دمارست و جیمز گلیسون اشاره کرد.
روزی روزگاری (به انگلیسی: Once Upon a Time) مجموعه تلویزیونی آمریکایی درام خیالی است که پخش آن ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ از شبکه ای بی سی آغاز شد. داستان در شهر ساحلی غیرواقعی استوری بروک در ایالت مین رخ می دهد که ساکنان آن شخصیت های داستان های افسانه ای مختلف هستند، آن ها توسط نفرینی قدرتمند به دنیای واقعی آورده شده اند و خاطرات شان پاک شده است.
بر اساس رده بندی سنی (PG Rated) (سیستم درجه بندی فیلم ها توسط انجمن تصاویر متحرک آمریکا) مشاهده این سریال بنا به تأیید بنیاد رده بندی محتوای رسانه در آمریکا برای افراد زیر ۱۲ سال تنها در حضور والدین مورد تأیید است و در غیر این صورت توصیه نمی شود.
فرانسواز روزی (انگلیسی: Françoise Rosay؛ ۱۹ آوریل ۱۸۹۱(1891-04-19) – ۲۸ مارس ۱۹۷۴(۱۹۷۴-03-۲۸)) خواننده اُپرا و هنرپیشه اهل کشور فرانسه بود. وی بین سال های ۱۹۱۱ تا ۱۹۷۳ میلادی فعالیت می کرد. این بازیگر با داشتن بیش از ۶۰ سال سابقه در بازیگری، از هنرپیشگان افسانه ای در سینمای فرانسه محسوب می شود.
مدرسهٔ شبانه روزی آموزشگاهی است که در آن دانش آموزان در طی سال تحصیلی با همشاگردی های خود درس می خوانند و زندگی می کنند. در بعضی موارد آموزگاران و کارکنان مدارس نیز با دانش آموزان در یک محل زندگی می کنند.
انستیتو لو روزه در سوئیس
از نمونه های این مدرسه ها:
آکادمی ملک
کنار روزی یا تغریب (به انگلیسی acronychal rising) زمانی روی می دهد که سالانه، برای نخستین بار یک ستاره یا سیاره، لحظه هایی پیش از طلوع خورشید در بالای افق شرقی دیده می شود.
به نظر می رسد که خورشید نسبت به ستاره های دیگر، هر روز حدود یک درجه به سمت شرق بر روی خطی که به آن دائرةالبروج می گویند، حرکت می کند. وقتی خورشید از ستاره ای بگذرد، دیگر نمی توان آن ستاره را دید چرا که ستاره فقط در آسمان روز بالای افق قرار می گیرد. کنار روزی زمانی اتفاق می افتد که خورشید آن قدر از ستاره گذشته باشد که ستاره پیش از طلوع خورشید، از افق شرقی بالا آمده و قابل دیدن باشد. هر روز پس از کنار روزی، ستاره کمی زودتر طلوع می کند و پیش از آن که نور روز آن را ناپدید کند، بیش تر در آسمان دیده می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

روزی در جدول کلمات

روزی
رزق
روزی دهنده
رزاق
روزی رسان
رزاق
روزی مقرر
رزق
روزی که در آنیم
امروز
بخشش | روزی دادن
توجه
حاصلش نابسامانی و تیره روزی فرزندان است
طلاق

معنی روزی به انگلیسی

someday (قید)
روزی ، یکروز

معنی کلمه روزی به عربی

روزی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی روزی

Chooba ٢٠:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨
قوت،قوت لایموت
|

پیشنهاد شما درباره معنی روزینام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی روزی   • عوامل افزایش روزی   • عوامل زیاد شدن روزی   • چه چیزهایی روزی را کم میکند   • کارهایی که روزی را زیاد میکند   • عوامل کاهش روزی   • علت بسته شدن رزق و روزی   • عوامل افزایش روزی حلال   • مفهوم روزی   • تعریف روزی   • معرفی روزی   • روزی چیست   • روزی یعنی چی   • روزی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی روزی
کلمه : روزی
اشتباه تایپی : v,cd
آوا : ruzi
نقش : اسم
عکس روزی : در گوگل


آیا معنی روزی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )