انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 929 100 1

معنی زمین در لغت نامه دهخدا

زمین. [ زَ ] (اِ) ترجمه ٔ ارض ، در زمی گذشت. (آنندراج ). بمعنی معروف است و این مرکب است به لفظ «زم » که بمعنی سردی است و «یا نون » نسبت ، چنانکه در سیمین و زرین. چون جوهر ارض سرد است ، لهذا به این اسم مسمی گردید. گاهی نون حذف کرده زمی هم گویند. (غیاث ). ارض و تراب و خاک و سطح کره ٔ خاکی. (ناظم الاطباء). خاک. (فرهنگ فارسی معین ). مخفف آن زمی ، پهلوی «زمیک » ، اوستا «زم » ... و زمین از همین زم است با پسوند «ین »و زمیک پهلوی نیز از همان ریشه است با پسوند «یک »، هندی باستان «جمه » (روی زمین )، افغانی «جمکه » (زمین )، استی «زخ » و «زنخه » ، سریکلی «زمس » ، شغنی «زمچ » ، بلوچی «زمیک » (مزارع ،بذرها)، گیلکی ، فریزندی ، یرنی و نطنزی... سمنانی ، سنگسری... لاسگردی و شهمیرزادی «زمین » ، سرخه یی «زم » خاک ، ارض ، تراب. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). زمی ارض.غبرا. خاک. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) :
آشکوخد بر زمین هموار بر
همچنان چون بر زمین دشخوار بر.
رودکی.
ترّ است زمین ز دیدگان من
چون پی بنهم همی فرولغزم.
آغاجی.
که از مرز هیتال تا مرز چین
نبایدکه کس پی نهد بر زمین.
فردوسی.
اگر بر سر مرد زد در نبرد
سرو قامتش با زمین پخج کرد.
فردوسی.
فرود آمد از تخت و کرد آفرین
تهمتن ببوسید روی زمین.
فردوسی.
نهادند همواره سر بر زمین
بر و بر همی خواندند آفرین.
فردوسی.
زمینی زراغن بسختی چو سنگ
نه آرامگاه و نه آب و گیاه.
بهرامی.
به همه شهر بود از آن آذین
در بریشم چو کرم پیله زمین.
عنصری.
گرچه به هوا بر شد چون مرغ همیدون
ورچه به زمین ور شد چون مردم مانی.
منوچهری.
وی زمین بوسه داد و گفت صلاح بندگان آن باشد که خداوند بیند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 361). چون بوالمظفر را دید پیاده شد و زمین بوسه داد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 365). دو سه جای زمین بوسه داد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 380).
تن زمینی است میارایش و بفکن به زمین
جان سماوی است بیاموزش و بربر به سماش.
ناصرخسرو.
من پیش تو بر زمین نهم سر
کای پای بر آسمان نهاده.
خاقانی.
بوده زمین خانقهش ، بام آسمان
بیرون از این سراچه که هست آسمانش نام.
خاقانی.
چو دیدندش زمین را بوسه دادند
زمین گشتند و در پایش فتادند.
نظامی.
زد زمین بوس و گشت شاه پرست
چون زمین بوسه داد باز نشست.
نظامی.
بدانست روزی پسر در کمین
که ممسک کجا کرد زر در زمین.
سعدی (بوستان ).
چه خوش گفت بهرام صحرانشین
چو یکران توسن زدش بر زمین.
سعدی (بوستان ).
به زمین برد فرو خجلت محتاجانم
بی زری کرد بمن آنچه به قارون زر کرد.
صائب.
- از زمین برداشتن ؛ دفن کردن مرده را. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
- به زمین گرم خوردن ؛ در تداول گویند «بزمین گرم بخوری » نفرین است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
- پشت کسی به زمین آمدن ؛ شکست خوردن او.
- پشت کسی را به زمین آوردن ؛ شکست دادن او و تسلیم کردن او.
- روی کسی را به زمین انداختن ؛ خواهش او را نپذیرفتن. اجابت مسئلت وی نکردن.
- زمین از دور بوسیدن ؛ کنایه از نهایت ادب. (آنندراج ).
- زمین از زیر پای کشیدن ؛ کنایه از آن است که دیوانگان را به بازی بازی بترسانند. (برهان ). دیوانگان را به بازی بازی ترساندن. (فرهنگ فارسی معین ). به بازی ترسانیدن دیوانگان را. (آنندراج ). دیوانگان را ترسانیدن. (فرهنگ رشیدی ) :
کشند اطفال در کویت زمین از زیر پای من
بلغزیدن ندارد هیچکس امروز پای من.
ظهوری (از فرهنگ رشیدی ).
طلبکار تو دارد اضطرابی در جهانگردی
که پنداری زمین را می کشند از زیر پای او.
صائب (از آنندراج ).
- زمین اندا ؛ کاهگل سازنده. کاهگل مال :
روی خاک آلوده من چون کاه بر دیوار حبس
ازرخم کهگل کند اشک زمین اندای من.
خاقانی.
- زمین به دندان گرفتن ؛ اظهار عجز و فروتنی. (آنندراج ). اظهار عجز و فروتنی کردن. (فرهنگ فارسی معین ). اظهار ضعف و عجز و ناتوانی و فروتنی کردن. (ناظم الاطباء) :
فراوان پیل و گوهر نیز چندان
که صد اشتر زمین گیرد به دندان.
امیرخسرو (از آنندراج ).
- زمین بسر کشیدن ؛ در آنندراج و بهار عجم این کلمه بدون معنی رها شده و بیتی از فرخی شاهد آن آمده که کنایه از نهایت تواضع و فروتنی کردن است :
بساط دولت او را بر وی روبدماه
زمین همت اورا بسر کشد کیوان.
فرخی (از آنندراج و بهار عجم ).
- زمین بوس . رجوع به همین کلمه شود.
- زمین بیت مقدس ؛ ارض مقدسة. (ترجمان القرآن ).
- زمین بی گیاه ؛ جُرْز. فِل. اَجرَد. جَردَة. عراد. ارض مهصاء. مَعق. ارض معطاء. سُبرور. (منتهی الارب ). زمین بی نبات ، جَرَد. اَجرَد. رجوع به همین مترادفات شود.
- زمین پست ؛ زمین گود. غار. غائط. طأطاء. غور. تلعه. طعطع. مأوة. زهق.رجوع به مترادفات این کلمه شود.
- زمین تاب ؛ آنچه زمین گرم کند، چون : ریگ زمین تاب. (آنندراج ). تابنده و گرم کننده. (ناظم الاطباء) :
چنان ریگ گرمش زمین تاب بود
که نعل تکاور در او آب بود.
هاتفی (از آنندراج ).
- زمین خراشیدن ؛ حالتی است که در وقت خجالت رو میدهد. (آنندراج ) :
مه نو، به ناخن زمین می خراشد
ز شرم دو ابروی همچون هلالش.
صائب (از آنندراج ).
- زمین را سایه شدن ؛ تواضع و فروتنی کردن.(ناظم الاطباء). رجوع به ترکیب «زمین سایه شدن » شود.
- زمین زنده داشتن ؛ در شاهد زیر ظاهراً کنایه از آباد کردن زمین است :
زمین زنده دار آسمان زنده کن
جهان گیر دشمن پراکنده کن.
نظامی.
- زمین سا ؛ ساینده بر زمین.
- || در صفت جبین و سر کنایه از متواضع و افتاده است :
نوای باربد لحن نکیسا
جبین زهره را کرده زمین سا.
نظامی.
رجوع به ماده ٔ بعد شود.
- زمین سای ؛ چیزی که تا بزمین برسد از جهت بلندی چون زلف زمین سای. (بهار عجم ) (آنندراج ) :
ز مژگان قدسیان را رخنه ها افکند در ایمان
ز دل روی زمین شد پاک از زلف زمین سایش.
صائب (از بهار عجم و آنندراج ).
- زمین سایه شدن ؛ یعنی تواضع و فروتنی. (فرهنگ رشیدی ):
خرامان رفت با جان پرامید
زمین سایه شده درپیش خورشید.
خسرو (از فرهنگ رشیدی ).
رجوع به ترکیب بعد شود.
- زمین سایه شده ؛ کنایه از متواضع و فروتن شده . (بهار عجم ) (آنندراج ). رجوع به ترکیب قبل شود.
- زمین سنب ؛ که زمین را سوراخ کند. سنبنده ٔ زمین. رجوع به ترکیب بعد شود.
- زمین سنبه ؛ آبدزدک. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
- || سوراخ کننده ٔ زمین. (ناظم الاطباء) :
صهیل زمین سنبه ٔ تازیان
به ماهی رسانده زمین را زیان.
نظامی.
- زمین سوخته ؛ کنایه از زمینی که در او رستنیی نروید. (آنندراج ).
- زمین سیلاب گیر ؛ کنایه از زمین پست که آب در آن جمع شود. (آنندراج ).
- زمین شکافتن ؛ بمعنی زمین دریدن. (آنندراج ).
- زمین شور ؛ مقابل زمین نیکو. (آنندراج ). زمین شوره ناک. سبخة. زمینی که نمک آن فراوان باشد و غالب رستنی ها در آن نروید :
زمین شور سنبل برنیارد
در او تخم عمل ضایع مگردان.
سعدی.
رجوع به ترکیب بعد شود.
- زمین شوره ؛ زمین شور. زمینی پر از نمک و شوره. شوره زار. نمکزار :
هر آنچه نستاید زمین شوره کسی
که پر شکوفه و گل باغ بیند و بستان.
فرخی.
بی هیچ خیر و فضل همه سر پر از فضول
همچون زمین شوره ٔ بی کشت و بی نمی.
فرخی.
این زمین پاک و آن شوره است و بد
این فرشته پاک و آن دیو است و دد.
مولوی.
- زمین فرسای ؛ زمین سای. زمین ساینده. که چهره و جبین بر خاک ساید اظهار بندگی را :
آسمان در بوس و سجده بر درش
از لب و چهره زمین فرسای باد.
خاقانی.
- زمین کسی بودن ؛ کنایه از افتادگی و خضوع در مقال اوست :
بدین آسمانی زمین توام
ز چینم ولی دردچین توام.
نظامی.
رجوع به گنجینه ٔ گنجوی ص 8 شود.
- زمین کند ؛ صاحب منتهی الارب در ذیل قِرمِص آرد: خانه ٔ زمین کندو گو فراخ درون تنگ دهانه که مردم سرمازده در وی گرم شود و سرما دفع کند - انتهی. کنده در زمین.
- زمین گیر. رجوع به همین کلمه شود.
- زمین لرزش ؛ زمین لرزه. (آنندراج ) :
شد غم آبادم خراب از دل طپیدن عاقبت
زین زمین لرزش ، شکست افتاد بر طاق دلم.
سعید اشرف (از آنندراج ).
رجوع به ترکیب بعد شود.
- زمین لرزه ؛ زلزله. (فرهنگ فارسی معین ) (از ناظم الاطباء). زمین لرزش. لرزه ٔ زمین که ترجمه ٔ آن زلزال است. (آنندراج ) :
زمین لرزه افتاد در مصر از آن
که دیده ست هرگز چنین داستان.
شمسی (یوسف و زلیخا).
زمین لرزه ٔ مقرعه در دماغ
زده آتشین مقرعه چون چراغ.
نظامی.
چو آرد زمین لرزه ناگه نبرد
برآرد به آسانی از کوه گرد.
نظامی.
ز غریدن کوس خالی دماغ
زمین لرزه افتاد در کوه و راغ.
نظامی.
رجوع به زمین (اِخ ) و زلزله شود.
- زمین ماندن کاری یا چیزی یا کسی ؛ به مشکلی سخت روبرو شدن. با بی علاقگی و عدم توجه مردم مواجه شدن ، چنانکه گویند: دخترهای من به زمین نمانده است که بمثل این اشخاص بدهم. یا، نه مالیات دولت به زمین می ماند نه باران خدا به آسمان. یا مرده ٔ فلان کس زمین مانده است. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ترکیب «از زمین برداشتن » شود.
- زمین مرده ؛ کنایه از زمینی است که در آن رستنیی نروید. (برهان ) (انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی ) (آنندراج ). زمین خشک که قابل زراعت نباشد و در آن رستنیی نروید. (ناظم الاطباء).
(از غیاث ). خاک مرده. (آنندراج ) :
هیچ طاعت همچو احیای زمین مرده نیست
یاوه را در گوشه ٔ محراب می باید کشید.
صائب (از آنندراج ).
چون زمین مرده ای کز ابر گردد تازه رو
از عرق روی تو احیا می کند آیینه را.
صائب (ایضاً).
- زمین نشین ؛ کنایه از ساکن. بی حرکت :
گردد فلک ز حیرت حالش زمین نشین
گردد زمین ز سرعت رقصش فلک خرام.
خاقانی.
- زمین نشینی ؛ خاک نشینی. (آنندراج ) :
بوی فلک از کمال نشنید
هرچند به قطب خویش پیچید
دارد ز برای قطب بینی
امروز سر زمین نشینی.
واله هروی (از آنندراج ).
- زمین نیکو ؛ خاک خوب. (ناظم الاطباء).
- زمین وار ؛ مانند زمین :
از این نه گاو پشت آدمیخوار
بنه بر پشت گاو افکن زمین وار.
نظامی.
- || کنایه از ناچیز و پست و حقیر و بی منزلت :
زمین وارم رها کردی به پستی
تو رفتی چون فلک بالا نشستی.
نظامی.
یک امشب بر در خویشم بده بار
که تا خاک درت بوسم زمین وار.
نظامی.
رجوع به ترکیب بعد شود.
- زمین و زمینی ؛ کنایه از پست و فروتن و خاضع. (گنجینه ٔ گنجوی ص 282). رجوع به زمینی شود.
- امثال :
زمین ترکید پیدا شد سرخر. (آنندراج ). این مثل را بدانگه آرند که ثقیلی یا مکروه نامقبولی بر کسی یا جمعی وارد شود، و برای ابراز کراهت گویند.
زمین را هر باری که بگذاری بردارد. (آنندراج ). نظیر: هرچه بکاری تو همان بدروی.
مین سخت و آسمان دور. (آنندراج ):
مکن ز طول امل ریشه وار نشو و نما
فسرده باش زمین سخت و آسمان دور است.
سراج المحققین (از آنندراج ).
زمین که سخت شد گاو از چشم گاو دیگر بیند ؛ این مثل را در آذربایجان بکار برند و در مواردی گویند که جمعی چون به مشکلی گرفتار شوند و در تلاش رفع آن موفق نگردند، هر کس گمان برد که آن دیگر کوششی نمی کند که این مشکل رفع نمیشود در حالی که حقیقت این است که مشکل آنها بزرگ و بیش از حد توانائی آنانست نه سستی نزدیکان.
|| ملک. زمینهای مزروعی. (فرهنگ فارسی معین ). مزرعه. ملک مزروع. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) :
بغنوده ست جهان بر درم و آب و زمین
دل تو بر خرد و دانش و خوبی بغنود.
رودکی (یادداشت ایضاً).
مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آنک
سر و کارش همه با گاو و زمین است و گراز.
عماره (یادداشت ایضاً).
مر او را بسی آب داد و زمین
درم داد و دینار و کرد آفرین.
فردوسی.
تا هر چیزی که ملک من است... یا ملک من شود دربازمانده ٔ عمرم از زر یا رزق... یا زمین. از ملک من بیرون است. (تاریخ بیهقی ادیب ص 318).
جهان زمین و سخن تخم و جانت دهقانست
به کشت باید مشغول بود دهقان را.
ناصرخسرو.
چنین یاسمین و گل اندر دو عالم
کجا است جز در زمین محمد.
ناصرخسرو.
- زمین آبادان ؛ ریف. (دهار). زمین آباد و پر سبزه و آبگاه.
- زمین آچار ؛ زمین شکسته وناهموار. (آنندراج ).
- زمین افتاده ؛ ملکی که از مدتی بایر شده باشد. (ناظم الاطباء).
- زمین تابستانی ؛ ملکی که در موسم تابستان ثمر و حاصل دهد. (ناظم الاطباء).
- زمین توفیر ؛ ملکی که اجاره دهند و بر اجاره ٔ سابق وی بیفزایند. (ناظم الاطباء).
- زمین جلی ؛ به اصطلاح هندی ملکی که فقط در موسم باران زراعت می شود. (ناظم الاطباء).
- زمین چاهی ؛ ملکی که از آب چاه مشروب می گردد. (ناظم الاطباء).
- زمین خسته ؛ زمین شیار کرده را گویند که در زیر دست و پای مردم و چاروا نرم شده باشد. (برهان ). کنایه از زمینی که در زیر دست و پای چاروا نرم شده باشد. (فرهنگ فارسی معین ). کنایه از زمینی است که شیار کرده باشند یا به سبب آمد و شد مردم بغایت نرم شده باشد، چنانکه به اندک حرکتی غبار برخیزد. (انجمن آرا) (آنندراج )(از فرهنگ رشیدی ). زمین شیار کرده که در زیر دست و پای مردمان و چارپایان نرم شده باشد. (ناظم الاطباء) :
نی از غبار خسته بیرون شدی به زور
نی از زمین خسته برانگیختی غبار.
انوری (از آنندراج ).
- زمین زمستانی ؛ ملکی که فقط در موسم زمستان ثمر و حاصل دهد. (ناظم الاطباء).
|| ملک. کشور. ولایت. اقلیم. مملکت. (ناظم الاطباء). ملک. مملکت. سرزمین. کشور. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا) :
چو کار جهان مر مرا گشت راست
فزون شد زمین ، زندگانی بکاست .
فردوسی.
نبشتند منشور بر پرنیان
برسم بزرگان و فر کیان
زمین کهستان ورا داد شاه
که بود او سزاوار تخت و کلاه.
فردوسی.
شدند آن زمین ، شاه را چاکران
چو پیوسته شد نامه ٔ مهتران.
فردوسی.
حسنک بو صادق را گفت که این پادشاه روی به کاری بزرگ دارد و به زمین بیگانه می رود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 207). به خواب دیدم که من به زمین غور بودمی و بسیار طاوس و خروس بودی. (تاریخ بیهقی ). بیوراسپ از گوشه ای درآمد، او را بتاخت و او به زمین هندوستان گریخت.(نوروزنامه ). و به زمین عراق دوازده قلم است هر یکی را قد و اندام و تراشی دیگر. (نوروزنامه ). کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند. (گلستان ).
- ایران زمین ؛ کشور ایران. مملکت ایران. رجوع به ایران شود.
- ایسو زمین ؛ ولایت ایسو (یکی از هفت ولایت روس قدیم ). رجوع به ایسو شود.
- تبت زمین ؛ کشور تبت. رجوع به تبت شود.
- توران زمین ؛ کشور توران. سرزمین توران. رجوع به توران شود.
- خاور زمین ؛ شرق. مملکت خاور.
- زمین بخش ؛ که دولت و ملکت بخشد :
زمان ، زمان خردگستر زمین بخش است
محال باشد گفتن زمان زمان من است.
اثیرالدین اخسیکتی.
- زمین حسن خیز ؛ زمینی که در آن صاحب جمالان بسیار بهم رسند. (آنندراج ) :
مگر کندی که شوق باده تیز است
زمین از لاله و گل حسن خیز است.
دانش (از آنندراج ).
- زمین عرب ؛ سرزمینی که عرب در آن سکونت دارد. عربستان. حجاز. رجوع به سفرنامه ٔ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص 90 و 112 شود.
- سرزمین ؛ مملکت. بلد. بلدة. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
- یونان زمین ؛ کشور یونان. مملکت یونان. سرزمین یونان. رجوع به یونان شود.
|| درشاهد زیر بمعنی مسافت آمده است : گفت از این جایگاه تا به شهر سراندیب چهار فرسنگ زمین است. (اسکندرنامه ٔ قدیم نسخه ٔ سعید نفیسی ). || تک حوض. آبگیر. تالاب. || زمینه ٔ تصویر. (ناظم الاطباء). رجوع به زمینه شود. || در شبه ترکیبهای زیر که صاحب آنندراج و بهار عجم و شرفنامه ٔ منیری آنها را در شمار کنایه آورده اند کنایه نیستند،بلکه تشبیه زمین به ملک و باغ و میدان و امثال اینهاست و معنی کنایه ٔ لغوی در آنها وجود ندارد و این گونه تعبیرها از نوع لغت سازیهای هندیان است.
- زمین سخن ؛ سندش در زمین نظم بیاید. (بهار عجم ) (آنندراج ) :
ز طرف گلشن فردوس به زمین سخن
نهال خامه ام از نخل یاسمین بهتر.
مفید بلخی (از بهار عجم و آنندراج ).
چگونه دل نکشد باغ دلنشین سخن
که آب معنی تر میخورد زمین سخن.
تأثیر (ایضاً).
- امثال :
زمین سخن فراخ تر است ؛ یعنی در گفتن نیاید... (شرفنامه ٔ منیری ) :
ذکر تشریف شاه نتوان کرد
کآن زمین سخن فراخ تر است.
انوری (از شرفنامه ٔ منیری ).
- زمین شعر ؛ بحر و ردیف و قافیه و غیره که در آن شعر گفته شود. (بهار عجم ) (از آنندراج ) :
بلاست اخذ معانی ز فکر همطرحان
زمین شعر کجا حق شفعه داشته ست.
سراج المحققین (از بهار عجم آنندراج ).
فکری که دم ز قبله ٔ آن چهره می زند
بهتر زمین شعر، ز ارض تهامه اش.
محسن تأثیر (ایضاً).
- زمین غزل ؛ سندش در زمین نظم بیاید. (بهار عجم ) (آنندراج ) :
از تو قبیله ای به نکوئی مثل شود
چون پیش مصرعی که زمین غزل شود.
تأثیر (از بهار عجم ) (آنندراج ).
- زمین مقال ؛ از عالم زمین سخن. (آنندراج ). کمال را چون پایه ٔ طبیعت از آسمان بندی خیال گذشت در عالم زمین یابی مقال (!) به خلاق المعانی مخاطب گشت. (آشوبنامه ٔ طغرا از آنندراج ). رجوع به زمین نظم شود.
- زمین نظم ؛ (اصطلاح شعرا)کنایه از بحر. (بهار عجم ). شعر. (آنندراج ) : قلم صوفی مشرب که در صومعه ٔ دوات چند اربعین بر آورده از خاک پاک زمین نظم دانه های تسبیح ساخته. (مناظره ٔ تیغ و قلم ملا منیر از بهار عجم و آنندراج ). لیکن به گمان بعض محققین زمین نظم ، لفظ آمده نیست ، همان زمین شور است و منشاء این انکار غیر از عدم علم بر اخوات آن چه توان گفت ؛ زیرا که زمین سخن و زمین غزل مستعمل است... (بهار عجم ) (آنندراج ). رجوع به زمین سخن و زمین غزل شود.

زمین. [ زَ ] (ع ص ) برجای مانده. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ج ، زَمنی ̍. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). کسی که پای او شل شود و از جای خود حرکت نتواند کرد او را زَمِن نیز گویند... مأخوذ از زمانت. (غیاث ).

زمین. [ زُ م َ ] (ع اِ) اندک وقت و گاهی به تراخی اراده کنند. (منتهی الارب ) (آنندراج ). مصغر زمان ، اندک وقت و وقت کمی : لقیته ذات الزمین ؛ یعنی دیدار کردم او را در یک زمانی پیش از این. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

زمین. [ زَ ] (اِخ ) سیاره ای که ما در آن منزل داریم واز آن نشو و نما می کنیم... در مدت 24 ساعت یکدفعه بر دور خود می گردد و در مدت 365 روز و شش ساعت و چند دقیقه بر دور شمس گردش می کند و بی نهایت کوچکتر است از شمس. و تقسیم می کنند سطح زمین را بواسطه ٔ خطوط اعتباری از یک قطب به قطب دیگر بدو جهت و این خطوط موهوم را که دوائر نصف النهار و درجات طول گویند 180 درجه در مشرق نصف النهار پاریس و 180 درجه در مغرب نصف النهار فرض شده اند و علاوه بر آنها خطوط متوازی دیگری فرض کرده اند که آنها را درجات عرض می نامند و از خط استوا تا بقطب شمال 90 درجه و از آنجا تا به قطب جنوب نیز 90 درجه فرض شده است. (ناظم الاطباء). یکی از کرات منظومه ٔ شمسی که مدار گردش آن بدور خورشید پس از عطارد و زهره می باشد. زمین محل زندگی انسانها و حیوانات دیگر و گیاهان مختلف می باشد. در هر 24 ساعت یکبار به دور خود و در هر سال (365 روز) یکبار بدور خورشید می چرخد، اولی را حرکت وضعی و دومی را حرکت انتقالی گویند. تشکیلات کره زمین از خارج بداخل عبارتست از: 1 - کره ٔ هوا یا آتمسفر و یا جو که خارجی ترین قسمت ساختمان زمین است و از گازهای مختلف که قسمت عمده ٔ آن ازت ، اکسیژن و بخار آب است ، تشکیل شده است. 2 - کره ٔ آب که بر روی پوسته ٔ جامد قرار گرفته و در برخی نقاط پوسته ٔ جامد از سطح آب خارج و تشکیل خشکیها را داده است. 3 - پوسته ٔ جامد که محل نشو و نما و زندگی گیاهان گوناگون و جانوران مختلف و آدمیان باشد. 4 - قسمت مذاب زمین که در اعماق بالغ بر 60 کیلومتری پوسته ٔ جامد زمین قرار دارد. مذاب بودن این طبقه بعلت حرارت زیاد آن است. 5 - هسته ٔ مرکزی که جامد است... ارض. کره ٔ ارض. کره ٔ زمین.
پیدایش زمین مطابق فرضیه ٔ لاپلاس : منظومه ٔ شمسی که زمین یکی از سیارات آن می باشد، ابتدا بصورت توده ٔ ابر مانند متحرکی بودکه به دور خود حرکت داشته و قسمت اعظم 699700 خورشید را تشکیل داده. بقیه ، سیارات را بوجود آورده است. مطابق این عقیده توده ٔ ابرمانندی که زمین را تشکیل داده است بر اثر دوری از کانون حرارت و نقصان تدریجی گرمای آن سرد و سخت گردیده و اولین قشر پستی و بلندی های زمین را تشکیل داده. ضمناً بخار آب موجود در آتمسفر اولی بر اثر نقصان تدریجی حرارت ، بمایع تبدیل گشته و در پستی های زمین جمع گردیده و اقیانوس های نخستین را بوجود آورده است. (از فرهنگ فارسی معین ). سیمین سیاره ٔ منظومه ٔ شمسی. بعد آن از خورشید 149/5 میلیون کیلومتر و مدت مدار آن به گرد خورشید 365 روز و ربع و مدت دوره ٔ محوری آن 24 ساعت و آن را یک قمر است. و میان ناهید (زهره ) و بهرام (مریخ ) قراردارد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). یکی از سیاره های منظومه ٔ شمسی که از لحاظ بزرگی پنجمین و از حیث فاصله اش به خورشید سومین سیاره ٔ این منظومه است و یگانه سیاره ای است که از وجود حیات در آن اطلاع قطعی حاصل است. دو سیاره ٔ نزدیکتر از زمین به خورشید در حدود 000،500،149کیلومتر است. زمین را پوششی از گاز احاطه کرده است که قسمت عمده ٔ آن اکسیژن و ازت می باشد و او را یک قمر است. وسعت خشکی های آن در حدود 000،800،148 کیلومتر مربع و وسعت اقیانوسها در حدود 000،200،361 کیلومتر مربع می باشد.
ابعاد و شکل زمین : زمین تقریباً کروی است و در بسیاری از مسائل می توان آن را کره ای پنداشت که محیط دایره ٔ عظیمه ٔ آن 40/000 کیلومتر است. شعاع چنین کره ای 6366 کیلومتر می باشد، ولی در حقیقت زمین کره ٔ کاملی نیست ، بلکه در دو قطب فرورفتگی و در استوا برآمدگی دارد. جرم زمین تقریباً 1021 * 6 تن و جرم مخصوص متوسط آن 5/552 است.
حرکات زمین : معروف ترین حرکات زمین عبارتند از حرکت وضعی و حرکت انتقالی آن. حرکت وضعی زمین که بوسیله ٔ «فوکو» ثابت شد، حرکتی است از مغرب به مشرق بر گرد خط موهومی موسوم به محور زمین که از مرکز زمین بر استوای آن عموداست. نقاط تقاطع محور زمین را با سطح آن دو قطب زمین قطبین جغرافیایی میخوانند. زمان یک دوران کامل زمین در طول محورش شبانه روز می باشد. این حرکت سبب طلوع و غروب ظاهری خورشید و ماه و ستارگان و توالی روشنی و تاریکی است. علاوه بر حرکت وضعی ، زمین سالی یکبار به دور خورشید حرکت انتقالی می کند، مدار این حرکت بیضی است که خورشید در یکی از کانونهای آن قرار دارد. سرعت این حرکت در حدود 35 کیلومتر در ثانیه است. خروج از مرکز مدار زمین در حدود 1/60 است به سبب این خروج از مرکز، فاصله ٔ متوسط زمین تا خورشید در طی سال از مقدار متوسط خود یعنی 000،500،149 در حدود 000،800،4 کیلومتر تغییر می کند. این اختلاف آن اندازه نیست که در اقلیم مؤثر افتد، چنانکه در نیمکره ٔ شمالی ، در زمستان زمین به خورشید نزدیک تر است تا در تابستان ،محور زمین نسبت به صفحه ٔ مدار آن زاویه ای برابر 66 درجه و 33 دقیقه و 01 ثانیه دارد و این میل محور توأم با حرکت انتقالی زمین ، سبب درازتر بودن روزها در تابستان نسبت به زمستان می باشد و علت اولیه ٔ پیدایش فصول نیز هست. حرکات زمین منحصر به حرکات وضعی و انتقالی نیست ، زیرا در ضمن گردش سالانه ٔ زمین بدور خورشید، خود با سرعتی در حدود 2 کیلومتر در ثانیه نسبت به ثوابت حرکت می کند و در این حرکت زمین را با خود می برد. پس مسیر واقعی حرکت زمین نسبت به ثوابت یک منحنی پیچ است. در آغاز هر سال نو، زمین نسبت به خورشید به همان وضع آغاز سال گذشته در می آید، ولی در واقع درحدود 000،000،644 کیلومتر بر این پلکان مارپیچی بالارفته است. بالاخره محور زمین خود حرکاتی دارد که از آنها یکی حرکت تقدیمی و دیگری رقص محور است.
ساختمان زمین : جرم مخصوص متوسط سنگهای سطحی زمین در حدود 2/67 است ، اما از شکل و اندازه ٔ جرم زمین معلوم میشود که جرم مخصوص متوسط آن بر رویهم 5/5 می باشد؛ بنابراین چگالی هسته ٔ زمین بمراتب بیشتر از چگالی سطح آن است. از مطالعه ٔ امواج زلزله چنین برمی آید که زمین از یک رشته قشرهایی که مانند پوستهای پیاز رویهم قرار گرفته اند، تشکیل یافته است. نظر محققان درباره ٔ ضخامت این قشرها متفاوت می باشد. وجود سه لایه ٔ متمایز در نزدیک سطح زمین تقریباً مسلم است. رفتار امواج زلزله حاکی از این است که در اعماق (نسبت به سطح زمین ) دوازده کیلومتری ، سی و هفت کیلومتری و شصت کیلومتری در ساختمان زمین انفصال روی میدهد، یعنی خواص فیزیکی لایه ها بطور فاحش تغییر می کند. در عمق 2900 کیلومتری سطح انفصال دیگری قراردارد که در آنجا لایه ها فاحش تر است. بیشتر لرزه شناسان معتقدند که در این امواج زلزله به هسته ٔ مرکزی زمین برخورد می کنند که احتمالاً مرکب از آهن و نیکل بحالت مایع است خلاصه اطلاعات از داخل زمین اجمالاً بدین شرح است : هسته ٔ مرکزی به شعاع 3/470 کیلومتر، لایه ٔ برزخی از سیلیکاتهای آغشته به آهن به ضخامت 1700 کیلومتر، لایه ای از سیلیسیوم و منیزیوم موسوم به سیما، بضخامت در حدود 1140 کیلومتر، سنگهای فوق العاده بازی مشتمل بر لایه ای به ضخامت 23 کیلومتر، لایه ٔ بازالتی که محمل مستقیم قشر جامد زمین و بطور عمده مرکب ازگرانیت و سنگهای گرانیتی است به ضخامت 12 کیلومتر ولایه ٔ خارجی یا قشر جامد زمین که آن را سنگ کره نیز می نامند. اقیانوس ها آب کره را تشکیل میدهند. لایه ٔ گازی موسوم به جو زمین که بر کره ٔ زمین محیط می باشد ازعناصر شیمیائی 96 عنصر در زمین یافت میشود، ولی مواد معدنی موجود حاصل از ترکیبهای آنها به 1000 می رسد داخلی ترین قسمت میانی از سنگهای تهنشینی. لایه های خارجی یا سطحی عبارتند از رس و شن و برنزهای گرانیت و بازالت که در رشته کوهها و نواحی کوهزایی بسبب روراندگی و فراراندگی لایه های تحتانی پدید می آیند. از قشر زمین در حدود 93% جامد و در حدود 7% مایع است. از ماهیت داخله ٔ زمین چندان اطلاعی در دست نیست و این مختصرناشی از مطالعه رفتار امواج زلزله و قشر جامد زمین است. عموماً دما با عمق زیاد می شود (احتمالاً از قرار20 درجه ٔ سانتی گراد در کیلومتر). دمای گدازهای آتش فشانی که از آتشفشانهای زنده به خارج پرتاب می شود، درحدود 1100 درجه ٔ سانتی گراد است. بعضی از محققین چنین می پندارند که از عمق 50 کیلومتری میزان ازدیاد دمابمقدار معتنابهی تنزل می کند و محتملاً دمای هسته ٔ مرکزی زمین بیش از 2000 یا 3000 درجه سانتی گراد نخواهدبود. هر چه بیشتر بطرف مرکز زمین نزدیک شویم ، فشار افزایش پیدا می کند و فشار در عمق دو هزار کیلومتری را برابر یک میلیون آتمسفر تخمین زده اند و فشار مرکز زمین ممکن است 3/5 برابر آن مقدار باشد.
سن و منشاء زمین : سن زمین را تاریخ گذاری بوسیله ٔ رادیو آکتویته بدست می آوردند و این مطمئن ترین وسیله ٔ تخمین صحیح است. قدیمترین سنگهای زمینی بر این اساس در حدود 000،000،2800 سال سن دارند و سن سنگهای شهابی را در حدود 000،000،4500 سال تخمین زده اند و چنین پیداست که سن زمین به سن سنگهای شهابی نزدیک تر می باشد. منشاء و نحوه ٔ پیدایش زمین هنوز بطور قطعی روشن نشده است. «فرضیه ٔ سیارگان »، منظومه ٔ شمسی را ناشی از آن میداند که به سبب عبور ستاره ای از نزدیکی خورشید مقداری از جرم خورشید بر اثر جاذبه ٔ آن ستاره کنده شده و سیارگان منظومه ٔ شمسی از آن پدید آمده اند. نظریه ٔ دیگری هست که زمین قسمتی از ستاره ای است که منفجر شده است. (از دائرة المعارف فارسی ) :
که هر بامدادی چو زرین سپر
ز مشرق برآرد فروزنده سر
زمین پوشد از نور پیراهنا
شود تیره گیتی بدو روشنا.
فردوسی.
بر آن آفرین کافرین آفرید
مکان و زمان و زمین آفرید.
فردوسی.
درود جهان آفرین بر تو باد
همان آفرین زمین بر تو باد.
فردوسی.
چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ
زمین شد بکردار روشن چراغ.
فردوسی.
ز فرّش جهان شدچو باغ بهار
هوا پر ز ابر و زمین پرنگار.
فردوسی.
اسب تاختن گرفتم ، چنانکه ندانستم که بر زمینم یا در آسمان. (تاریخ بیهقی ).
زمین همچو گوی و چو گوی آسمان
فراوان مر او را دلیل و گواست.
ناصرخسرو.
من آنم که چون آتشی زیر دارم
ز ننگ زمین در هوا می گریزم.
خاقانی.
ناله گر سوی فلک رفت رواست
سایه باری به زمین بایستی.
خاقانی.
عیسی دوم آمده به زمین
باز بر آسمان چارم شد.
خاقانی.
تو زیر زمین شدی چو خورشید
تا کی ز بر سمات جویم.
خاقانی.
همان گوی را مرد هیئت شناس
به شکل زمین می نهد در قیاس.
نظامی.
- زمین به آسمان دوختن ؛ زمین و زمان را بهم دوختن. کنایه از منتهای جهد و کوشش کردن. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به زمین وزمان بهم دوختن و ترکیب بعدی شود.
- زمین را به آسمان دوختن ؛ کنایه از زیاده از مقدور دست و پا زدن و کوشیدن. (آنندراج ).
گر زمین را به آسمان دوزی
ندهندت زیاده از روزی.
شیخ شیراز (از آنندراج ).
رجوع به ترکیب بعد شود.
- زمین و زمان یا زمین و آسمان بهم دوختن ؛ منتهای جهد و کوشش خود کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ترکیب قبل شود.

معنی زمین به فارسی

زمین
یکی از کرات منظومه شمسی که مدار گردش آن بدور خورشید پس از عطارد و زهره میباشد. زمین محل زندگی انسانها و حیوانات دیگر و گیاهان مختلف میباشد زمین در هر ۲۴ ساعت یک بار بدور خود و در سال ( ۳۶۵ روز ) یک بار بدور خورشید میچرخد . اولی را حرکت وضعی و دومی را حرکت انتقالی گویند . تشکیلات کره زمین از خارج بداخل عبارتست از : ۱ - کره هوا یا اتمسفر و یا جو که خارجی ترین قسمت ساختمان زمین است و از گاز های مختلف که قسمت عمده آن از ازت و اکسیژن است و بخار آب تشکیل شده است . ۲ - کره آب که بر روی پوسته جامد قرار گرفته و در برخی نقاط پوسته جامد از سطح آب خارج و تشکیل خشکیها را داده است . ۳ - پوسته جامد که محل نشو و نما و زندگی گیاهان گوناگون و جانوران مختلف و آدمیان میباشد . ۴ - قسمت مذاب زمین که در اعماق بالغ بر ۶٠ کیلومتری پوسته جامد زمین قرار دارد . مذاب بودن این طبقه بعلت حرارت زیاد آنست . ۵ - هسته مرکزی که جامد است و قسمت اعظم کره زمین را تشکیل میدهد ارض کره زمین کره ارض . پیدایش زمین مطابق فرضیه لاپلاس - منظومه شمسی - که زمین یکی از سیارات آن میباشد - ابتدا بصورت توده ابر مانند متحرکی بوده که بدور خود حرکت داشته و قسمت اعظم آن ۶۹۹( ۶۹۹/۷٠٠ به ۷٠٠) خورشید را تشکیل داده و بقیه سیارات را بوجود آورده است . مطابق این عقیده توده ابر مانندی که زمین را تشکیل داده است بر اثر دوری از کانون حرارت و نقصان تدریجی گرمای آن سرد و سخت گردیده اولین قشر پستی و بلندیهای زمین را تشکیل داده ضمنا بخار آب موجود در اتمسفر اولی بر اثر نقصان تدریجی حرارت بمایع تبدیل گشته در پستی های زمین جمع گردیده و اقیانوس - های نخستین را بوجود آورده است .
۱ - ( اسم ) خاک . ۲ - ملک زمین های مزروعی . یا زمین خسته زمینی که در زیر دست و پای مردم و چاروا نرم شده باشد . یا زمین مرده زمینی که در آن رستنی نروید یا به ( بر) زمین زدن ۱ - بر زمین انداختن شئ یا شخصی را . ۲ - مغلوب کردن یا به ( بر ) زمین نواختن به زمین زدن . یا زمین از زیر پای کشیدن دیوانگان را ببازی بازی ترساندن . یا زمین به دندان گرفتن اظهار عجزو فروتنی کردن .
سیاره که مادر آن منزل داریم و از آن نشو و نا می کنیم .
[Earth] [نجوم] سومین سیارۀ منظومۀ شمسی ازلحاظ فاصله از خورشید که سیاره ای سنگی به قطر حدود 12800 کیلومتر است و شامل آب و جوّ و گرمای مناسب برای شکل گیری و ادامۀ حیات است
[ گویش مازنی ] /zamin/ شالی زار - منطقه ای در اطراف قائم شهر
[geohydrology] [زمین شناسی] علم شناخت مجموع ویژگی های آب شناختی زمین یا جریان آب های زیرزمین
همانند زمین در سنگینی و وقار و سکون
[geostatistics] [زمین شناسی] کاربرد آمار و روش های آماری در تفسیر داده های زمین شناختی
[geoastronomy] [زمین شناسی] علمی که اصول و فنون زمین شناسی و زمین شیمی و زمین فیزیک را در مطالعۀ طبیعت و منشأ و تاریخ مادۀ چگال و گازها در منظومۀ شمسی به کار می گیرد
زمین آسا وقار تمکین
[geomythology] [زمین شناسی] استفاده از شواهد زمین شناختی در تفسیر برخی رویدادهای تاریخی و اسطوره ای
[geoelectricity] [زمین شناسی] میدان ها و پدیده های الکتریکی طبیعی زمین که رابطۀ تنگاتنگی با زمین مغناطیس دارد
[geoarchaeology] [باستان شناسی] مطالعۀ مسائل باستان شناختی با توسل به روش ها و مفاهیم مطرح در علوم زمین و با تأکید بر تعامل میان نظام های فرهنگی و سرزمینی
[ گویش مازنی ] /zamin boKhorde/ زمین خورده
[accretionary terrane] [زمین شناسی] پیکره ای نابرجا از مواد قاره ای یا اقیانوسی افزوده شده به حاشیۀ قاره
[ گویش مازنی ] /zamin bamonessan/ کنایه از: ناتمام ماندن کاری
۱ - بوسیدن زمین و آن رسم ورود بدرگاه شاهان و بزرگان بود . ۲ - ( صفت ) آنکه زمین ادب بوسد .
خاک بوسی بوسیدن زمین
( مصدر ) بوسیدن خاک برای تعظیم .
[wildland/ wild land] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] زمینی که از تأثیر فعالیت های انسان به دور مانده است
[highly erodible land] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] زمینی که شاخص فرسایش پذیری آن بالاتر از هشت باشد
[ گویش مازنی ] /zamin paa/ نگهبان آیش – نگهبان شالی زار
[geopotential] [ژئوفیزیک] انرژی پتانسیل واحد جِرم نسبت به سطح دریا
[stubble pasture] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] مزرعه ای که محصول دانه ای آن برداشت شده است و کُلَش آن برای چَرای دام استفاده می شود

معنی زمین در فرهنگ معین

زمین
(زَ) [ په . ] (اِ.)۱ - سومین سیاره از سیارات منظومه شمسی به نسبت دوری از خورشید. ۲ - مساحتی از خاک که در آن کشت و زرع می کنند. ۳ - خاک . ، ~ و زمان کنایه از: همه جا و همه چیز. ، ~ را به آسمان دوختن کنایه از: دست به کار محال زدن و به قصد پیروز شدن از
( ~. خا) (اِ.) کسی که زمین های بایر و بی صاحب را از راه های نامشروع تصرف می کند و به دیگران می فروشد.
( ~.) (ص .)۱ - عجیب ، شگفتی آور. ۲ - محصول کشاورزی .
( ~.) (ص فا.) ۱ - مالک . ۲ - مرزبان .
( ~.) ۱ - (اِ.) نوعی خیمه . ۲ - (ص مر.) محکم ، استوار.
( ~. ش ) ۱ - (حامص .) مطالعة زمین و دگرگونی های آن . ۲ - (اِ.) علمی که موضوع آن زمین و دگرگونی های مربوط به آن است .
( ~.) (ص فا.) درمانده ، ناتوان .
( ~. لَ زِ) (اِمر.) زلزله .
( ~. زَ) (اِمر.) نک . هفت اقلیم .
( ~. زَ) [ ع - فا. ] (اِمر.) مجموعة کشورهایی که در مغرب زمین قرار گرفته اند (اعم از اروپا و امریکا)، غرب .
(وِ زَ)(اِمر.) گاوی که طبق افسانه ها در زیر زمین است و زمین روی شاخ این گاو قراردارد و خود گاو بر پشت ماهی ایستاده است .

معنی زمین در فرهنگ فارسی عمید

زمین
۱. سطحی که در زیر پا قرار دارد: چادرش روی زمین کشیده می شد.
۲. (نجوم) سومین سیارۀ منظومۀ شمسی.
۳. خشکی مورد تصرف کسی، مِلک.
۴. محلی برای کشاورزی، مزرعه.
۵. [قدیمی] سرزمین.
* زمین فیال: زمینی که برای نخستین بار آن را کاشته باشند.
۱. کسی که برای ادای احترام نسبت به شخص بزرگ به خاک افتد و زمین را بوسه زند.
۲. (اسم مصدر) بوسیدن یا گذاشتن صورت بر زمین برای اظهار احترام به کسی، زمین بوسی.
۱. آن که روی زمین حرکت می کند و از جایی به جای دیگر می رود، جهان گرد.
۲. اندازه گیرندۀ زمین.
۱. دارای زمین، صاحب زمین.
۲. مرزبان.
= آبدزدک
عالم به علم زمین شناسی.
علمی که دربارۀ خلقت زمین و چگونگی طبقات و قسمت های مختلف آن بحث می کند، معرفةالارض، ژئولوژی.
برجای مانده، کسی که به واسطۀ بیماری و ناتوانی یا پیری نتواند از جا برخیزد.
= زلزله

زمین در دانشنامه اسلامی

زمین
زمین جایی است که همه موجودات زنده روی آن زندگی می کنند.
زمین معنای روشن و معروفی دارد؛ جایی که انسانها و جانوران بر روی آن زندگی می کنند. در فقه، زمین گاه بر آنچه از اجزای آن به شمار می رود، از قبیل خاک، سنگ و ریگ اطلاق می شود، مانند تیمم یا سجده بر زمین و گاه بر مکان و مساحتی مشخص از آن با اضافه، مانند زمین صلح یا زمین خراج، یا با توصیف، مانند زمین شوره زار یا زمین سفت. گاهی نیز زمین گفته می شود و مراد از آن سومین سیاره از سیارات منظومه شمسی است. این اطلاق تنها در پاره ای مسائل مستحدثه از قبیل سفر به دیگر سیارات، همچون کره ماه و چگونگی نماز گزاردن در آنها کاربرد دارد که خارج از حوزه این مقاله است؛ زیرا احکام جدید به لحاظ اطلاق سوم، احکام زمین به شمار نمی روند. چنان که مراد از أرض الإسلام یا أرض المسلمین، سرزمین و کشور اسلامی و مراد از أرض الکفر و أرض الحرب، سرزمین و کشور غیر اسلامی است و مسائل مربوط به آنها ذیل عنوان «دار الإسلام» و «دار الحرب» آمده است.
کاربرد زمین در فقه
از عنوان یاد شده در ابوابی نظیر طهارت، صلات، خمس، جهاد،شرکت، مزارعه، اجاره، احیاء موات و ارث سخن گفته اند.
احکام زمین در فقه
← احکام زمین به لحاظ اطلاق نخست
...
زمین
زمین را به عربی ارض گویند یکی از کرات منظومه شمسی که مدار گردش آن به دور خورشید پس از عطارد و زهره می باشد .
زمین محل زندگی انسانها و حیوانات دیگر و رستنیهای گوناگون می باشد . در هر 24 ساعت یکبار به دور خود و در هر سال یکبار به دور خورشید می چرخد اولی را حرکت وضعی و دوّمی را حرکت انتقالی گویند .
زمین در قرآن 461 بار آمده و همه به صورت مفرد به خلاف آسمان که اکثراً صورت جمع ذکر شده جز در آیه 12 سوره طلاق، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن ؛ خداوند است که هفت آسمان را بیافرید و از زمین مانند آنها .
مفسرین گویند بیشتر به نظر می رسد که مراد از « مثلهن » شمار زمین است که هفت باشد و محتمل است که مراد مانند آسمان در کیفیت خلقت بود .
و طبق حدیث حضرت رضا (ع) هفت زمین عبارتند از زمینی که ما بر آن زندگی می کنیم و شش آسمان ، زیرا هر آنچه به زیر گسترده باشد و سقفی بر آن باشد زمین است که به عربی ارض گویند .
اینک برخی آیات و روایات مربوط به زمین :
الذی جعل لکم الارض فراشا ؛ خداوند زمین را به زیر شما بگسترد .
او لم یر الذین کفروا انّ السماوات و الارض کانتا رتقاً ففتقناهما و جعلنا من الماء کلّ شیء حی افلا یؤمنون * و جعلنا فیها فجاجاً سبلاً لعلّهم یهتدون ؛ مگر کافران ندیده اند که آسمان و زمین ـ از بارش و رویش ـ بسته بودند و ما آن دو را گشودیم و هر موجود زنده را به آب زنده داشتیم ؟! چرا ایمان نیاورند ؟ و در روی زمین کوههای استوار قرار دادیم تا خلق را از اضطراب نگهدارند و نیز راهها در کوهها و جاده ها در زمین برای راهیابی مردم مقرر کردیم .
زمین آباد از اقسام زمین است.
زمینی است که هنگام استیلای مسلمانان بر آن، آباد باشد.
کاربرد زمین آباد در فقه
از احکام آن در باب خمس و احیاء موات سخن گفته‏اند.
اقسام زمین و احکام آن
زمینهایی که مسلمانان بر آن تسلط یافته‏اند، یا موات اند و یا آباد. نوع دوم یا آبادانی آن طبیعی (بالإصاله) و دست انسان در آبادانی آن نقشی نداشته است، مانند جنگلها و یا عرَضی که به دست انسانها آباد شده و پیش از آن موات بوده است.
قسم نخست از زمین آباد، جزء انفال و ملک امام علیه السّلام است؛
لیکن برخی در انفال بودن آن اشکال کرده‏اند. برخی نیز گفته‏اند: اقوی‏ آن است که این قسم جزو انفال نیست؛ بلکه از مباحات اصلی به شمار می‏رود.
آیا این قسم از زمین با حیازت و استیلا بر آن با سنگ چینی، کشاورزی و مانند آن قابل تملک است یا نه؟ بر اساس دیدگاهی که این قسم زمین را از مباحات اصلی می‏داند، نه انفال، شکی در حصول ملکیت با حیازت نیست؛ لیکن بنابر اینکه از انفال باشد، مسئله اختلافی است.
قسم دوم از زمین آباد، چنانچه با قهر و غلبه لشکریان اسلام بر سپاهیان کفر به دست آمده باشد، در صورتی که جنگ با اذن امام علیه السّلام صورت گرفته باشد، از آنِ مسلمانان است ؛ اما اگر بدون قهر و غلبه به دست آمده باشد، مانند اینکه مالکان آن، زمین را رها کرده و یا با میل و رغبت، آن را تسلیم سپاهیان اسلام کرده باشند، از انفال و ملک امام علیه السّلام است.
البته در صورتی که امام علیه السّلام با آنان این گونه صلح کند که زمین در ازای پرداخت جزیه در ملک صاحبانش باقی بماند یا صاحبان زمین، اسلام اختیار کنند، زمین در ملک آنان باقی می‏ماند.

زمین خراجی به یکی از اقسام زمین های اسلام ی می گویند
به زمینی که خراج به آن تعلّق می‏ گیرد، زمین خراجی گویند. از آن در باب جهاد و تجارت سخن گفته‏ اند.
اقسام زمین خراجی
اقسام: زمینهای خراجی سه گونه‏ اند.
۱. زمینهای آبادی که مسلمانان با قهر و غلبه از کفار می‏گیرند، به شرط آنکه جنگ با اذن امام علیه السّلام باشد.
۲. زمین های آباد گرفته شده از کفار از راه مصالحه با آنان؛ بدین گونه که زمین ها از آنِ مسلمانان باشد و کفار در ازای پرداخت جزیه) حق سکونت در سرزمین اسلام را داشته باشند
۳. به قول مشهور، زمین های آبادی که صاحبان آنها پس از پذیرش اسلام از روی میل و رغبت، آنها را رها کرده تا به ‏ویرانی گراییده‏ اند، که در این صورت امام علیه السّلام زمین ها را گرفته و به کسی که توان آباد کردن آنها را دارد واگذار می‏ کند. البته در اینکه این نوع زمین ها بر اثر رها کردن و در نتیجه ویران ی و تبدیل آنها به زمین موات، از ملک صاحبانش خارج شده و به ملک مسلمانان درمی‏ آید یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، اجرت زمین از سوی امام یا کسی که زمین در اختیار او قرار گرفته به صاحبش پرداخت می ‏شود، بر خلاف قول نخست؛ زیرا با خروج زمین از ملک صاحبش، وی استحقاق اجرت نخواهد داشت.
متصدی زمینهای خراجی
بدون شک، در عصر حضور و بسط ید (حاکمیت) امام علیه السّلام زمام زمین های خراجی به دست او است و او هر گونه که صلاح ببیند در ازای نصف یا یک سوم یا یک چهارم یا غیر آن از محصول زمین، آن را به هر کس که بخواهد واگذار می‏ کند.
بر تحویل گیرنده زمین واجب است پس از دادن خراج و کسر هزینه‏ های انجام گرفته برای آبادانی زمین، در صورت رسیدن باقی محصول به حد نصاب، زکات آن را بپردازد.

زمین سواد یکی از بحث های فقه ی در مورد زمینهای عراق است که به غنیمت مسلمانان در آمد
زمین سواد که سواد عراق نیز نامیده شده، قسمتی از زمینهای آباد عراق است
که سپاهیان اسلام در دوران خلافت عمر با جنگ و پیروزی بر کفار بر آنها دست یافتند. علت نامگذاری‏ آن به سواد، سرسبزی این زمینها و انباشته بودن آنها از درخت بوده است.
محدوده زمین سواد
قلمرو زمین سواد را از جهت طول و عرض جغرافیایی بین موصل و آبادان- در طول- و حلوان و قادسیه- در عرض- و از جهت مساحت با اختلاف بین ۳۲ و ۳۶ میلیون جریب (هر جریب هزار متر یا شصت ذراع در شصت ذراع) ذکر کرده‏ اند. از عنوان یادشده در باب جهاد و تجارت سخن گفته‏ اند.
احکام زمین سواد
معروف میان فقها این است که زمین سواد با جنگ و غلبه بر کفار به دست آمده است؛ چنان که این معنا از روایات دلالت کننده بر تعلق آن به همه مسلمانان نیز به دست می‏ آید. و از آنجا که شرط تعلق زمین به همه مسلمانان این است که جنگ با اذن امام علیه السّلام صورت گرفته باشد، برخی، روایات یاد شده را دلیلی بر صدور اذن به جنگ از سوی امام علیه السّلام دانسته‏ اند

زمین صلح از انواع زمینهای فتح شده می باشد.
زمین صلح زمین فتح شده با صلح است.
زمین صلح که از آن به زمین جزیه و زمین اهل ذمه یا زمین ذمّه نیز تعبیر می‏شود به زمینی اطلاق می‏گردد که مسلمانان بدون جنگ و خونریزی از راه مصالحه با کفار به آن دست یافته باشند.

کاربرد زمین صلح در فقه
فقها از احکام آن در باب جهاد و تجارت سخن گفته‏اند.

احکام زمین صلح
حکم زمین صلح بستگی به چگونگی قرارداد صلح دارد. گاه صلح این گونه بسته می‏شود که زمین در ازای پرداخت جزیه در ملک صاحبانش باقی بماند؛ و گاه این گونه که زمین ملک مسلمانان باشد و کفار درازای پرداخت جزیه به حکومت اسلامی، از حق سکونت و زندگی در سرزمین اسلام و حمایت حکومت از آنان همچون دیگرشهروندان، برخوردار باشند.
برخی افزوده‏اند: ممکن است مفاد قرارداد صلح این باشد که زمین ملک امام علیه السّلام باشد.
اگر مفاد قرارداد صلح به گونه نخست باشد، زمین در ملک کفار باقی می‏ماند و آنان موظف اند بخشی از درآمد زمین را بر حسب قرارداد به حکومت اسلامی بپردازند، و اگر مفاد به گونه دوم باشد، زمین، ملک مسلمانان و محکوم به حکم زمین مفتوح عنوه است، و چنانچه مفاد قرارداد به گونه سوم باشد، زمین از انفال و ملک امام علیه السّلام خواهد بود.

طرف قرارداد عقد صلح
...
زمین طوع از جمله زمینهایی است که اهالی آن با میل و رغبت اسلام را پذیرفته اند.
زمین طوع از اقسام زمینهای اسلامی است.
مراد از زمین طوع که در تعبیر فقها از آن به «ارضٌ اسلَمَ اهلُها طَوعاً» نام برده شده، زمینی است که صاحبان آن بدون جنگ و خونریزی و با میل و رغبت آیین اسلام را پذیرفته‏اند.
کاربرد زمین طوع در فقه
از آن در بابهای زکات، جهاد و احیاء موات سخن گفته‏اند.
احکام زمین طوع
زمین طوع، مانند زمین مدینه و بحرین در ملک صاحبانش باقی می‏ماند و بر آنان جز زکات، با فراهم آمدن شرایط آن، واجب نیست. البته این حکم اختصاص به زمینهای آباد دارد و زمینهای موات و نیز زمینهای آبادی که آبادی آنها طبیعی است، از قبیل جنگلها، از انفال و ملک امام علیه السّلام به شمار می‏روند.
هرگاه صاحبان زمین یاد شده آن را رها کنند تا به ویرانی گراید و تبدیل به موات شود، بنابر قول مشهور، امام علیه السّلام می‏تواند آن را از صاحبانش گرفته و برای آباد کردن در ازای دریافت خراج به دیگری واگذار کند؛ لیکن در اینکه در این صورت، زمین از ملک صاحبانش خارج شده و به ملک عموم مسلمانان در می‏آید یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، بهای زمین به صاحبانش پرداخت می‏گردد، برخلاف قول نخست که مالکان زمین مستحق اجرتی نخواهند بود.

زمین عشریّه زمینی که ده یک محصول آن به عنوان زکات پرداخت می‏شود. از عنوان یاد شده در باب زکات سخن گفته‏اند.
زمین عشریه در برابر زمین خراجی و زمین ذمّی بر زمینی اطلاق می‏گردد که یک دهم محصول آن از غلات چهار گانه (گندم، جو، کشمش و خرما) در صورت رسیدن به حدّ نصاب و داشتن سایر شرایط، به عنوان زکات پرداخت می‏گردد.

گستره زمین عشریه
زمین عشریه هم زمینهایی را دربر می‏گیرد که مسلمانان آنها را احیا کرده‏اند و هم زمینهایی را که متعلق به کفّار بوده و صاحبان آنها اسلام آورده‏اند.

تبدیل زمین غیر عشریه به زمین عشریه
البته گاهی زمین غیر عشریه تبدیل به زمین عشریه می‏شود، مانند زمینی که با کافری بر بقای آن در ملک وی در ازای پرداخت بخشی از محصول آن به عنوان جزیه مصالحه شده است که با مسلمان شدن صاحب آن، زمین ذمّی تبدیل به زمین عشریه می‏گردد.

تبدیل زمین عشریه به زمین خراجی
...
زمین گیری حالتی است که فرد به سبب آن توانایی حرکت خود را از دست داده است.
زمین گیری حالت ناتوانی از حرکت به سبب جراحت، بیماری یا ضعف جسمی می باشد.

کاربرد زمین گیر در فقه
از آن به مناسبت در بابهایی همچون صلات، حج، جهاد، نکاح، ظهار، عتق و صید و ذباحه سخن گفته‏اند.

احکام زمین گیر در فقه
← احکام زمین گیر در صلات
...
خداوند متعال در قرآن کریم آسمان را منشأ خیر و برکت، تأمین کننده روزی انسان ها و بارش باران از آسمان را منشأ حیات زمین توصیف می کند.
آسمان و زمین، تامین کننده روزی و معاش انسان ها است.الذی جعل لکم الارض فرشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرت رزقا لکم...
بقره/سوره۲، آیه۲۲.    
نقش آسمان در بارش باران و احیای زمین... و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها...
بقره/سوره۲، آیه۱۶۴.    
خدا، تدبیرکننده امور زمین از آسمان است.یدبر الامر من السماء الی الارض...
سجده/سوره۳۲، آیه۵.    
...
زمین از جانب خدا برای زندگی آدم علیه السّلام و نسل او تعیین شده بود.
در سوره بقره زمین محل زندگی تعیین می شود.و اذ قال ربک للملـئکة انی جاعل فی الارض خلیفة... و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی خواهم گماشت... .
هبوط آدم
بعد از جریان خوردن میوه ممنوعه داستان هبوط آدم و نسل او در قرآن کریم مطرح شده است.... و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متع الی حین. و فرمودیم فرود آیید شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد بود. قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فرمودیم جملگی از آن فرود آیید پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد آنان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد. قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متع الی حین قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. فرمود فرود آیید که بعضی از شما دشمن بعضی (دیگر)ید و برای شما در زمین تا هنگامی (معین) قرارگاه و برخورداری است فرمود در آن زندگی می کنید و در آن می میرید و از آن برانگیخته خواهید شد.
این کلام، قسمتی از جواب هایی است که امام زمان (علیه السّلام)، در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب فرموده و به این نکته اشاره دارد که وجود امام در غیبت، بی فایده و اثر نیست؛ از فواید امام این است که وجود او سبب ایمنی برای اهل زمین است.
قال مولانا الامام المهدی (عجّل الله فرجه الشریف): «اِنّی لاََمانٌ لاَِهْلِ الاَْرْضِ کَما اَنَّ النُّجُومَ اَمانٌ لاَِهْلِ السَّماءِ؛ همانا، من، امان و مایه ایمنی برای اهل زمینم؛ همان گونه که ستاره ها، سبب ایمنی اهل آسمان اند.»
← امام امان اهل زمین
توقیع حسن عاقبت؛ توقیع مبنای محبت؛ توقیع پیروزی حق بر باطل؛ توقیع عاقبت به خیری؛ توقیع کیفیت درخواست حاجت؛ توقیع هدف بعثت؛ توقیع لازمه محبت اهل بیت؛ توقیع حکم وقف؛ توقیع نهی از تکلف؛ توقیع توحید و نفی غلو؛ توقیع آزاردهندگان امام زمان؛ توقیع حکم منکرین امام زمان؛ توقیع نهی از شک؛ توقیع نهی از تشکیک؛ توقیع الگوی امام زمان؛ توقیع استغفار در حق یکدیگر
قسم به زمین به یکی از موارد قسم در قرآن اطلاق می شود.
یکی از فواید مهم سوگند به زمین، توجه دادن بشر به این کره مسکونی است تا در ساختمان و اجزای تشکیل دهنده درون و برون آن تفکر و اسرار شگفت را کشف کند و به شناخت پروردگار برسد.
موارد قسم به زمین
در دو آیه به زمین قسم یاد شده است؛ یکی به طور مستقل و بدون قید و شرط ، و دیگری با قید.
← مورد اول
مفسران درباره هر دو آیه اتفاق نظر دارند و آن را سوگند به زمین می شمارند.

زمین در دانشنامه ویکی پدیا

زمین
زمین سومین سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است که در فاصلهٔ ۱۵۰ میلیون کیلومتری از ستارهٔ خورشید قرار دارد. از نظر واژه شناسی ایرانی، زم یکی از فرشتگان دین زرتشت بوده است که با پسوند «ین» زمین رابه وجود آورده است. این سیاره چگال ترین و از نظر بزرگی پنجمین سیاره از هشت سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است. همچنین در میان چهار سیارهٔ سنگی گردان به دور خورشید (تیر، ناهید، زمین و مریخ) زمین بزرگترین آن ها است. گاهی از آن با نام های جهان و سیارهٔ آبی نیز یاد می شود. نام لاتین آن Terra است. در سامانهٔ خورشیدی، فاصلهٔ زمین تا خورشید بین فاصلهٔ زهره (یا ناهید) تا خورشید و فاصلهٔ مریخ (یا بهرام) تا خورشید است. زمین جزو سیارات داخلی سامانهٔ خورشیدی به شمار می آید.
نزدیک به ۴٫۵۴ میلیارد سال (به صورت دقیق تر ۰٫۰۰۰۶ ± ۴٫۵۶۷۲ میلیارد سال) از پیدایش زمین می گذرد؛ و زندگی بر روی سطح آن در طول یک میلیارد سال پدیدار گشته است. هم اکنون زمین خانهٔ میلیون ها گونه از جانداران است که انسان یکی از آن ها است. زیست کرهٔ زمین با گذر زمان جو زمین و دیگر شرایط فیزیکی و شیمیایی این سیاره را دچار دگرگونی های شگرفی کرده است و محیطی را فراهم کرده است تا اندامگان زنده بتوانند به رشد و زیست زایی بپردازند. همچنین در اثر این دگرگونی ها لایهٔ اوزون به دور این سیاره تشکیل شده است، لایه ای که با کمک میدان مغناطیسی زمین مانع از ورود پرتوهای آسیب رسان خورشید می شود و به این ترتیب اجازه می دهد در زمین زندگی ادامه یابد. ویژگی های فیزیکی، پیشینهٔ زمین شناسی و گردش زمین باعث شده اند تا زندگی در این دوره ها در آن پابرجا بماند و انتظار آن می رود که برای ۵۰۰ میلیون تا ۲٫۳ میلیارد سال دیگر نیز زندگی همچنان ادامه داشته باشد.
پوستهٔ زمین به چندین لایهٔ سخت یا زمین ساخت بشقابی تقسیم شده است، این لایه ها در گذر میلیون ها سال در زمین جابجا می شوند. نزدیک به ۷۱٪ از سطح زمین با آب شور اقیانوس ها پوشیده شده است و باقی ماندهٔ آن را قاره ها و جزیره ها تشکیل می دهند که خود آن ها نیز تعداد زیادی دریاچه و دیگر سرچشمه های آبی را در خود جای داده اند. بیشتر سطح قطب های زمین از یخ یا دریای یخ زده پوشیده شده است. ساختار درونی زمین پویا است و لایه های آن عبارتند از لایهٔ ضخیم گوشتهٔ جامد، یک لایه، هستهٔ بیرونی که مایع است و میدان مغناطیسی را تولید می کند و یک لایه، هستهٔ درونی که آهنی و جامد است.
زمین همواره با دیگر جرم های آسمانی بویژه خورشید و ماه در اندرکنش است. هم اکنون زمین با سرعتی ۳۶۶٫۲۶ برابر سرعتی که به دور خودش می گردد، به گرد خورشید می گردد که این برابر با ۳۶۵٫۲۶ روز خورشیدی یا یک سال نجومی است. محور گردش زمین نسبت به خط عمود بر صفحهٔ گردش آن ۲۳٫۴ درجه انحراف دارد. این انحراف باعث ایجاد تغییرات فصلی با دورهٔ گردشی برابر با یک سال اعتدالی یا ۳۶۵٫۲۴ روز می شود. تنها ماه طبیعی شناخته شده برای زمین، کرهٔ ماه است که از نزدیک به ۴٫۵۳ میلیارد سال پیش گردش خود به دور زمین را آغاز کرده است. ماه باعث ایجاد کشند در آب اقیانوس ها، پایدار شدن زاویهٔ انحراف محور زمین و کم کم آهسته تر شدن سرعت گردش زمین شده است. در آخرین بمباران شهابی تقریباً میان ۳٫۸ و ۴٫۱ میلیارد سال پیش، چندین سیارک و شهاب سنگ با زمین برخورد کرد و دگرگونی های درخور توجهی در سطح زمین ایجاد کرد.
جو زمین ترکیبی است از نیتروژن (نزدیک به هشتاد درصد)، اکسیژن (نزدیک به بیست درصد) و چندین گاز دیگر.
بلندترین نقطه بر روی خشکی های زمین کوه اورست نام دارد که نزدیک به ۹ کیلومتر از سطح دریا بالاتر است. ژرف ترین قسمت دریاها نیز در نزدیکی جزایر فیلیپین در اقیانوس آرام قرار دارد. عمق این ناحیه حدود ۱۱ کیلومتر پایین تر از سطح دریا است و به آن درازگودال ماریانا گفته می شود.
محدودهٔ دمای هوا بر روی کره زمین میان ۸۹٫۲ (قطب جنوب) درجه زیر صفر تا ۷۰٫۷ (کویر لوت، ایران) درجه بالای صفر قرار دارد. محیط استوای زمین ۴۰٬۰۷۵۱۶ کیلومتر و جرم زمین ۱۰۲۴×۵٫۹۷۳۵ کیلوگرم (هشتاد برابر جرم ماه) است. فاصله کره زمین تا کره ماه ۳۴۰ هزار کیلومتر می باشد.
انسان ها نیازهایشان را از منابع کانی ها و محصول هایی که از زیست کره بدست می آید، تأمین می کنند. نزدیک به ۲۰۰ کشور مستقل در جهان وجود دارد که انسان ها در این کشورها پخش شده اند و از راه دیپلماسی، سفر، تجارت و فعالیت های نظامی با هم در اندر کنش قرار می گیرند. فرهنگ و دانش انسان ها با گذر زمان بسیار پیشرفت و تغییر کرده است. انسان ها زمانی به نظریه صاف بودن زمین و بعد نظریهٔ مرکز بودن زمین در جهان معتقد بودند. از دیدگاه های امروزی به زمین، می توان به دیدگاه فرضیهٔ گایا اشاره کرد.
۲۲ آوریل نیز به عنوان روز جهانی زمین نامگزاری شده اشت.
انواع ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی از دیگر ویژگی های بخش بیرونی پوسته زمین است.
کره زمین دارای چگالی بیشتری نسبت به دیگر سیاره های منظومه خورشیدی است.
«زمین» آلبومی از هنرمند اهل یونان ونگلیس است که در سال ۱۹۷۳ میلادی منتشر شد.
زمین
خاک
زمین الکتریکی
زمین (به فرانسوی: La Terre)، رمانی است از نویسنده، روزنامه نگار و نمایش نامه نویس فرانسوی، امیل زولا، که در سال ۱۸۸۷ در فرانسه منتشر شد. این کتاب پانزدهمین جلد از مجموعهٔ ۲۰جلدی روگن ماکار است، ماجرای داستان در یک جامعۀ روستایی در مرکز فرانسه و جنوب غربی پاریس به نام بیچه (فرانسه) ‏(en)‏ شکل می گیرد. این کتاب بازگوکنندهٔ شخصیت و ماجرای ژان ماکار است که ماجرای دوران کودکی او در کتاب ثروت روگن ها تعریف شده و اکنون شرح پیوند او با داستان های سری قبل را بازگو می شود.
«زمین» (اوکراینی: Земля) یک فیلم در سبک درام به کارگردانی الکساندر داوژنکو و یولیا سولنتسه وا است که در سال ۱۹۳۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به یولیا سولنتسه وا اشاره کرد.
زمین (بلغاری: Земя) فیلمی بلغاری است که در سال ۱۹۵۷ منتشر شد.
زمین (عربی: الأرض‎) یک فیلم به کارگردانی یوسف شاهین است که در سال ۱۹۶۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به حمدی احمد و محمود الملیجی اشاره کرد.
«زمین» (اسپانیایی: Tierra) یک فیلم درام اسپانیایی است که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد.
«زمین» (انگلیسی: Earth) فیلمی کانادایی، هندی در سبک درام، رمانتیک و جنگی به کارگردانی دیپا مهتا است که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به عامر خان، شبانه اعظمی و راجندرا کومار اشاره کرد.
زمین (انگلیسی: Zameen) یک فیلم اکشن هندی، محصول سال ۲۰۰۳ و به کارگردانی روهیت شتی است.
«زمین» (انگلیسی: Earth (2007 film)) یک فیلم در سبک مستند است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد.
زمین آسمانی فیلمی به کارگردانی محمدعلی نجفی و نویسندگی محمدعلی نجفی، محمدرضا شریفی ساختهٔ سال ۱۳۷۳ است.
بسیاری از علوم در محدوده های مورد بررسی خود با عدم قطعیت مواجه هستند. لذا آمار و ساختن یک مدل برگرفته از جامعهٔ کل در اکثر علوم نقش موثری را ایفا می کند. به طور کلی برای شناخت هر جامعه ای نیاز به داشتن داده هایی از آن جامعه است. اگر جامعهٔ مورد بررسی را کل فرض کنیم، نمونه های برداشته شده از آن جامعه جزء تلقی می شود و در نتیجه می توان بر پایه قوانین آماری پارامترهای آن خاصیت را روی مقدار اندازه گیری شدهٔ آن در اجزاء برداشت شده از کل جامعه تخمین زده در اکثر تکنیک های اکتشافی اساس تجزیه و تحلیل خود را بر احتمال پذیر بودن نتایج و تصمیم گیری های حاصل از آن قرار می دهند و از تحلیل قطعیت پذیر اجتناب می کنند.
پیشوند Geo به فیزیک و شیمی اتصال پیدا کرده و اصطلاحات ژئوفیزیک و ژئوشیمی ایجاد شده است. با همین قیاس پیشوند Geo به کلمه آمار نیز پیوند خورد و واژه زمین آمار شکل گرفت. دو مقوله سری های زمانی و زمین آمار هم به لحاظ مفهومی و هم از منظر تاریخی دارای قرابت هستند. و هر دو از داده های وابسته (autocorrelated data) استفاده می کنند. اما زمین آمار بر خلاف سری های زمانی صرفاً از طریق آماردانها بسط نیافته است. و به همین سبب واژه پردازی و مصطلحات آن با ادبیات آمار کلاسیک قدری متفاوت است.
آنالیز زمین آماری به مفهوم بررسی پدیده های متغیر در زمان و مکان است و بطور کلی از طریق آنالیزمی توان به راحتی یک نقشه یا سطح پیوسته ای از نقاط نمونه برداری شده را ایجاد نمود. نقاط نمونه برداری شده می توانند مقادیر ارتفاع، عمق و یا سطوح آلودگی باشند. همچنین آنالیزهای زمین آماری می توانند برای مدلسازیهای مکانی در کاربردهای مختلف سیستمهای اطلاعات مکانی نیز بکار برده شوند. یکی از مزایای این ابزارها و روشها برازش سطح مدل به نقاط نمونه برداری شده است. آنالیزهای زمین آماری به دنبال راهی برای توصیف پیوستگی مکانی و همچنین جمع آوری ابزارهای آماری و قطعی و مدل نمودن این تغییرات مکانی است.
در مهندسی برق، واژه زمین یا ارت با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی است. زمین در یک مدار الکتریکی می تواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژهای الکتریکی را اندازه گیری می کنند. واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق می شود. این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد. در مدارهای قدرت این اتصال ها معمولاً برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاه ها از تاثیرات معیوب بودن عایقکاری هادی ها ایجاد می شود( چاه ارت) . اتصال به زمین در مدارهای قدرت از آسیب دیدن عایق های مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود می کند. از اتصال زمین برای جلوگیری از افزایش الکتریسیته ساکن در هنگام حمل مواد قابل اشتعال یا تعمیر تجهیزات الکترونیکی نیز استفاده می کنند. در برخی از انواع تلگراف ها و شبکه های انتقال زمین به تنهایی نقش یکی از هادی ها را ایفا می کند و به عنوان مسیر بازگشت جریان به منبع مورد استفاده قرار می گیرد با این کار در هزینه ایجاد یک خط جداگانه برای بازگشت جریان صرفه جویی می شود. در اندازه گیری از زمین به عنوان یک پتانسیل الکتریکی ثابت استفاده می کنند که با توجه به اختلاف پتانسیل هر قسمت از مدار از زمین میزان پتانسیل آن قسمت را مشخص می کنند. یک زمین الکتریکی باید از ظرفیت انتقال جریان مناسبی برخوردار باشد تا بتوان از آن به عنوان مبدا صفر ولتاژ استفاده کرد.
معنی واژه زمین یا ارت در برق و الکترونیک بسیار گسترده است و حتی ممکن است در وسایل نقلیه ای مانند کشتی، هواپیما یا فضاپیما که عملاً اتصال مشترکی با زمین ندارند نیز از این واژه به عنوان پتانسیل صفر استفاده شود.
مختصات: ۲۹°۱۷′۲۵″ شمالی ۵۶°۵۷′۴۵″ شرقی / ۲۹.۲۹۰۲۸° شمالی ۵۶.۹۶۲۵۰° شرقی / 29.29028; 56.96250
زمین انجیر، روستایی از توابع بخش رابر شهرستان رابر در استان کرمان ایران است.
زمین انسان ها (به فرانسوی: Tere des hommes) اثری از آنتوان دو سنت اگزوپری، نویسنده و هوانورد فرانسوی (۱۹۰۰ - ۱۹۴۴ که به سال (۱۹۳۹) در پاریس منتشر شده است.
زمین انسانها سریالی است که در سال ۱۳۹۰ از شبکه تهران به کارگردانیابوالحسن داوودی پخش شده است.
داستان این سریال در یک بیمارستان می گذرد.در این بیمارستان چند پزشک در حال گذراندن دوره هستند تا تخصص خود را در رشته مغز و اعصاب بگیرند.
^بازیگران
▪علی نصیریان در نقش دکتر عماد جلیلی عموی کیمیا(پزشک، استاد )
▪صدرالدین شجره در نقش اردلان شایگان(پزشک، استاد )
▪عسل بدیعی در نقش کیمیا صدر(پزشک )
▪امیرمحمد زند در نقش داریوش زندی(پزشک،دوهمسر،همسر اول با دخترش سقوط از هواپیما،همسر دوم کیمیا صدر )
▪لیلی تقوی در نقش فاطمه سرابی(پزشک)
▪مائده طهماسبی در نقش دکتر طهماسبی ( پزشک)
▪علیرضا حسینی در نقش فرهاد شریف همسر فرشته (پزشک )
▪مریم عبدالملکی در نقش فرشته کریمی همسر فرهاد شریف(پزشک )
▪حبیب اسماعیلی در نقش همسر دکتر طهماسبی(پزشک )
▪علی نجات نوعی در نقش سعیدثابتی همسر اول کیمیا (پزشک،همسر اول کیمیا صدر،همسر دوم آنابل در آلمان )
▪مریم بوبانی در نقش عمه پری (عمه فاطمه)
▪افسانه ناصری در نقش خانم کرامتی(پرستار )
▪محمد ابهری در نقش دکتر پژمان(پزشک )
▪امید روحانی در نقش دکتر روحانی (پزشک )
▪رضا آحادی در نقش دکتر رامین فرنام (پزشک )
▪سینا رازانی در نقش کرم
▪محسن دوکوشکانی در نقش دکتر بصیر ژانقای(پزشک )
▪رضا ملک زاده در نقش رضا همسر لیلی (فرزند گمشده فاطمه)
▪سحر هاشمی در نقش لیلی همسر رضا(عروس فاطمه )
^سایر بازیگران
▪سروش صحت در نقش آقای شریفی
▪Tatijana Schydlowskl در نقش آنابل
▪شبنم عطانی در نقش خانم درخشان(پرستار )
▪سادیا جلالی پور در نقش پرستار فرهمند
▪بهمن زرین پور در نقش سید رسول
▪علی رستانی در نقش روزبه
▪فرنوش آل احمد در نقش گلی خانم
▪ اکبر قدمی در نقش پدر دکتر شریف
▪تینو صالحی در نقش مهرداد
▪احمد شمس آصف در نقش سرهنگ حشمتی
▪سعیده خضوعی در نقش مادر فرشته
▪متین ستوده در نقش نازنین
▪سحر ابراهیمی پور در نقش تکتم
▪مسعود محمودی در نقش پدر تکتم
▪تیمور احسانی در نقش پدر کرم
▪رعنا نیک رفتار در نقش مادر کرم
▪عباس مرادی در نقش رزیدنت
▪فرحناز اصغری در نقش رزیدنت
▪محمد جواد شکریان در نقش رزیدنت
▪ملکه رنجبر در نقش صاحبخانه کیمیا
▪حسن شیدا در نقش استاد صبحی
▪شمسی صادقی در نقش همسر استاد صبحی
▪حمید شریف زاده در نقش ایمان
▪مریم وطن پور در نقش پرستار اورژانس
زمین بازی یا محوطه بازی کودکان یک مکان طراحی شده و اختصاص یافته است که به کودکان اجازه بازی و تفریح می دهد. زمین بازی ممکن است به صورت داخل سالنی هم ساخته شود اما معمولاً زمین های بازی کودکان به صورت روباز و در فضای آزاد ساخته می شوند. علاوه بر کودکان و نوجوانان، زمین های بازی ممکن است برای بزرگسالان و حتی سالخوردگان هم ساخته شوند. محدودیت های سنی حداقلی و حداکثری معمولاً برای ورود و استفاده از وسایل در زمین های بازی وجود دارد.
زمین های بازی امروزه دارای تجهیزات و امکانات مختلفی هستند، از جمله:  الاکلنگ، چین-آپ،  سرسره، تاب و مانند آنها.
زمین های بازی اغلب نیز باید امکاناتی برای بازی های غیر رسمی مثل بسکتبال، پرتاب توپ بسکتبال، اسکیت و توپ بازی دارند.
معمولاً در پارکها، مدارس، مراکز خرید، رستورانها، ترمینال های مسافری و سایر مراکز اجتماع بزرگ زمین های بازی کودکان تعبیه می شوند.
یک نوع از زمین بازی به نام playscape وجود دارد که به جای مراکز شهری و انسان ساخته در محیط های طبیعی ایجاد می شود. برای مثال پیست های اسکی تفریحی غیر رسمی که مردم در اطراف جاده ها ایجاد می کنند یا محل های کوچکی که برای ورزش و بازی در دل طبیعت در نظر می گیرند در این گروه قرار می گیرند.
زمین بسپار یا ژئوپلیمر (انگلیسی: Geopolymer) ماده ای است که ضمن اینکه عایق خوبی است، از مقاومت زیادی هم برخوردار است. این سنگ مصنوعی را با استفاده از سنگهای آتشفشانی تشکیل شده از خاکسترهای آتشفشانی سفت شده نیز ساخته اند. سنگهای آتشفشانی با موادی قلیایی و آب یخ ترکیب شده اند. به گفته دانشمندان ماده ساخته شده که تحت عنوان «ژئوپلیمر معدنی» شناخته می شود به سختی گرانیت است و در برابر حرارت مقاوم است و قدرت آن با زیاد شدن دما افزایش می یابد.
خواص زمین بسپار آن را به ماده ای ایده آل برای مواد ساختمانی تبدیل می کند. این ماده اما می تواند استفاده های دیگری هم داشته باشد: مثلاً به عنوان جایگزینی برای پلی استایرن که در اسفنج عایق سازی استفاده می شود. زمین بسپار ساختار متخلخل غیرمعمولی دارد که به آن اجازه می دهد به اصطلاح «نفس» بکشد. این ماده ضمن جذب آب آن را به هوا باز می گرداند و به این ترتیب به تنظیم رطوبت می پردازد و حتی بوها را به خود جذب می کند. این امر آن را به ماده ای مناسب برای پوشش فلزات تبدیل می کند تا از زنگ زدگی آنها جلوگیری کند. پژوهشگران می گویند که با این مشخصات خاص، ژئوپلیمر جدید می تواند حتی در صنعت هوانوردی برای پوشش اجزای فضاپیماها مورد استفاده قرار گیرد.
زمین بن، روستایی است از توابع بخش خرم آباد شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.
زمین بند (نیک شهر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
۲۰ میلیون مایل تا زمین (انگلیسی: 20 Million Miles to Earth) یک فیلم در سبک علمی–تخیلی و ترسناک به کارگردانی نیتن اچ. جوران است که در سال ۱۹۵۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ویلیام هوپر، فرانک پولیا، ری هری هاوزن، و جون تیلور اشاره کرد.
آخرین ماموریت روی زمین (به انگلیسی: The Last Tour on Earth) آلبوم زنده مریلین منسون که شامل آلبوم حیوانات مکانیکی و تور «راک مرده» اجرا شده. این آلبوم یک آهنگ استودیویی به نام «چشم انداز حیرت انگیز از آخرزمان» دارد که موسیقی متن Celebrity Deathmatch است. آلبوم در تمام دنیا ۲ میلیون کپی داشته است.
آخرین ملکه زمین فیلمی به کارگردانی محمدرضا عرب و نویسندگی محمد ترابی، محمدرضا عرب ساختهٔ سال ۱۳۸۵ است.
آران زمین (به لاتین: Aranzəmin) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان خواجه لی واقع شده است.
آرزوهای زمین فیلمی به کارگردانی و نویسندگی وحید موسائیان ساختهٔ سال ۱۳۸۰ است.
آفتاب، مهتاب، زمین فیلمی به کارگردانی و نویسندگی علی قوی تن ساخته سال ۱۳۹۱ است.
آفتاب و زمین یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۷۹–۱۳۷۸ به کارگردانی جواد شمقدری، و تهیه کنندگی علیرضا سجادپور می باشد که از شبکه دو پخش شد.
به مقطع زندگی سید روح الله خمینی و خانواده اش در شهر خمین می پردازد.
این مقاله شامل آمار استفاده کشورها از زمین است.
امار بر اساس، کتاب حقایق جهان منتشر شده است
امار از مجموع مساحت زمین های زراعی و مساحت از محصولات مرتب شده اند.
این امار استفاده از زمین های کشاورزی شامل مرکبات، قهوه، گندم، ذرت و برنج هستند. این همچنین شامل زمین های تحت درختچه های گلدار، درختان میوه، درختان پسته، انگور، الوار درختان، زمین های زراعی، مراتع و جنگلها و ...می شود.
آواز زمین (به آلمانی: Das Lied von der Erde) از بزرگ ترین کارهای گوستاف مالر، آهنگ ساز بزرگ اتریشی است. وی هنگامی دست به آفرینش این اثر برد که پزشک، او را از ابتلاء به بیماری قلبی آگاهانیده بود. این آگاهی هر چند او را ناامید و سرخورده کرد، ولی بن بست فکری ناشی از آن، او را به نوعی رفتار خاص رسانید و واداشت که با رضا و تفویض، به آن چه روی می دهد، بنگرد.
آوردگاه زمین (به انگلیسی: Battlefield Earth) فیلمی محصول سال ۲۰۰۰ آمریکا به کارگردانی راجر کریستین است. در این فیلم بازیگرانی همچون جان تراولتا، بری پیپر، فارست ویتاکر، سابینه کارسنتی، کیم کواتس، ریچارد تایسون ،کلی پرستون و مایکل بایرنه ایفای نقش کرده اند.
آیندهٔ بیولوژیکی و زمین شناسی کره زمین را می توان براساس تخمینی از اثرات بلندمدت بررسی کرد که شامل، شیمی در سطح زمین، میزان خنک کنندهٔ داخل سیاره، فعل و انفعالات گرانشی با اشیاء دیگر در منظومه شمسی و افزایش مداوم در درخشش خورشید می باشند. عامل نامشخصی در این برونیابی نفوذ مداوم تکنولوژی توسط انسان، مانند مهندسی زمینی است، که باعث تغییرات قابل توجهی به این سیاره می شود. در حال حاضر انقراض و بحران هولوسن توسط تکنولوژی ایجاد شده است و اثرات آن می تواند تا پنج میلیون سال باقی بماند. تکنولوژی می تواند حتی باعث انقراض انسان ها شود، و زمین را به تدریج با سرعتی آهسته از طریق فرایندهای طبیعی در مدتی طولانی به حالت های اولیه اش بازگرداند. گروهی از دانشمندان پیش بینی کرده اند که میانگین دمای جهان می تواند تا سال ۲۱۰۰ میلادی به میزان ۲ تا ۱۱ درجه فارنهایت افزایش پیدا کند که به تبع آن سطح اقیانوس ها تا ۲ فوت بالاتر خواهد آمد.
یکی از الگوهای موجود پیشگویی می کند که در سال ۲۲۰۰ میلادی طول روز زمینی به میزان ۰٫۱۲ میلی ثانیه کوتاه تر خواهد شد. افزایش دما سبب گسترش اقیانوس از استوا تا دو قطب می شود. یکی از دلایل اینکه آب از دو قطب جابجا می شود گسترش اقیانوس آتلانتیک شمالی در نزدیکی قطب شمال می باشد.
در وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعضی قسمتهای دستگاه با زمین یکی شود، برای این منظور از اتصال به زمین استفاده می شود. اساس زمین کردن بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان پتانسیل صفر-به خصوص در مهندسی برق- در نظر گرفته می شود و تمام قسمت هایی که به زمین وصل شده اند هم پتانسیل زمین شوند، به عبارت دیگر پتانسیل صفر زمین را بگیرند. نوع کیفیت ارتباط دهنده زمین با تأسیسات الکتریکی دارای اهمیت فوق العاده زیادی است.
اقوام ایران زمین به مردمانی گفته می شود که در زمان باستان در حیطه شاهنشاهی ایران زندگی می کردند. این قلمرو شاهنشاهی در زمان های گوناگون یکسان نبوده (در دوران هخامنشی گسترده تر بوده است). ولی، قلمرو اشکانی و ساسانی با تغییرات کمی به مدت حدود ۹۰۰ سال یکسان بوده است. این تاریخ مشترک موجب اشتراک این اقوام در برخی رسوم و آیین ها شده است. از نظر زبانی نیز، اکثر این اقوام ایرانی زبان بوده اند و رواج زبان پهلوی (یا پارسی میانه) در این قلمرو باعث نزدیکی بیشتر زبانی این اقوام شده است بطوری که در ادامه، شاخهٔ غربی زبانهای ایرانی را به وجود آورده است.
پارس ها
در مورد شاهنشاهی هخامنشی، با توجه به گستردگی اش (و زمان کوتاه تر آن)، این اشتراک فرهنگی در مورد اقوام آن قلمرو کمتر دیده می شود. بطوریکه برخی از آن اقوام نه ایرانی زبان بوده اند و نه ایرانی تبار. هخامنشیان و ساسانیان مردمان ایرانی تبار شاهنشاهی خود را اِیران (آریاییان) و دیگر مردمان شاهنشاهی را انیران می نامیدند و عبارت «شاهنشاه ایران و انیران» یکی از لقب های شاهنشاهان هخامنشی و ساسانی بود. فهرستی از اقوام قلمروی هخامنشی در سنگ نوشته های تخت جمشید و دیگر جاها آمده است که این فهرست بدین شرح است:
مادها
لیدی ها
مُکرانی ها (جنوب بلوچستان امروزی)
عرب ها
یونانی ها
ارمنی ها
اگر درختی بیفتد: داستانی از جبهه آزادی بخش زمین (انگلیسی: If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front) فیلمی در سبک مستند است که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد.
«اگر یک درخت سقوط کند: یک داستان از آزادی پیشروی زمین» (انگلیسی: If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front) فیلمی در سبک مستند است که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد.
المپیاد جهانی علوم زمین (انگلیسی: International Earth Science Olympiad)(IESO) یکی از المپیادهای علمی است که به طور سالانه برای دانش آموزان دبیرستانی است برای این که بتوانند توانایی های خود را در زمینه هایی مانند زمین شناسی، هواشناسی، علوم محیط زیست، و اخترشناسی زمینی (terrestrial astronomy) مورد آزمایش قرار دهند. دانش آموزانی که برنده رقابت های ملی کشور خود می شوند دعوت به شرکت در این مسابقات می شوند و همه کشورهای علاقه مند برای شرکت کردن در این مسابقات، تشویق می شوند. این مسابقات یکی از بزرگ ترین فعالیت های سازمان بین المللی آموزش علوم زمین (International Geoscience Education Organization - IGEO) است که هدفش بالابردن علاقه دانش آموزان، افزایش آگاهی عمومی از علوم زمین و افزایش یادگیری علوم زمین دانش آموزان است
مختصات: ۳۶°۴۵′۸″ شمالی ۵۰°۵۰′۳۴″ شرقی / ۳۶.۷۵۲۲۲° شمالی ۵۰.۸۴۲۷۸° شرقی / 36.75222; 50.84278
امام زمین، روستایی است از توابع بخش خرم آباد شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.
امپراتوری زمین می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
امپراتوری زمین (کتاب)، اثری از آرتور سی. کلارک
امپراتوری زمین (بازی ویدئویی)، بازی محصول ۲۰۰۱ میلادی از شرکت سییرا اینترتینمنت
انتهای زمین فیلمی به کارگردانی و نویسندگی ابوالفضل صفاری ساختهٔ سال ۱۳۸۶ است.
انجمن طرفدار صافی زمین گروه یا گروه هایی هستند شکل گرفته برپایه این باور که زمین صاف است. نظریه صافی زمین را نخستین بار یک نویسنده انگلسی به نام ساموئل روباثام (۱۸۱۶–۱۸۸۴) مطرح کرد. وی برپایه نتیجه گری که از آزمایش سطح بدفورد به دست آورد، یک کتابچه ۱۶ صفحه ای به نام ستاره شناسی پرسش گر را منتشر ساخت که بعدها آن را به یک کتاب ۴۳۰ صفحه ای به نام زمین، کروی نیست، گسترش داد و در آن توضیح داد که زمین همچون یک دیسک گرد و صاف است که شمال گان، مرکز آن است و جنوبگان، همچون دیواره ای از یخ، جنوب آن را فرا گرفته و خورشید و ماه به ارتفاع ۳٬۰۰۰ مایل یا ۴٬۸۰۰ کیلومتر و کیهان، ۳٬۱۰۰ مایل یا ۵٬۰۰۰ کیلومتر بر فراز آن واقع شده اند. وی همچنین کتابچه دیگری با نام"مغایرت ستاره شناسی مدرن با نظریات کتب مقدس!!" نیز منتشر کرد و در آن بیان داشت که "کتاب مقدس، همچون ما، این نظریه را که زمین صاف و بی حرکت است را پذیرفته و ما نیز نباید تنها به سبب گمانه زنی های انسانی خود، آن را کنار گذاریم".
روباثام و پیروانش همچون ویلیام کارپنتر که عقاید وی را پی گرفتند، با بهره گیری از فن دانش نمایی در مباحثه با دانشمندان زمان خود، توانستند توجه عامه را به خود جلب کنند. در یکی از این مباحثه ها که آلفرد راسل والاس نیز در آن شرکت داشت، آزمایش سطح بدفورد پیش کشیده شد. روباثام یک انجمن طرفدار صافی زمین در انگلستان و نیویورک بنا کرد و هزاران نسخه از کتاب زمین، کروی نیست را برای طرفدارانش فرستاد.
پس از مرگ روباثام، بانو الیزابث بلونت، همسر جناب والتر دوسودینگتون بلونت مکتشف، یک انجمن زمین صافی دیگر را بنا کرد که اهدافش «ترویج دانش مرتبط با کیهان زایی طبیعی در تایید کتب مقدس و برپایه پژوهش های علمی واقع گرایانه» بود. این انجمن، مجله ای زیر نام بررسی کروی نبودن زمین منتشر می کرد که تا اوائل قرن بیستم نیز فعال بود. یک مجله طرفدار زمین صافی دیگر به نام زمین: یک ماهنامه علمی و احساسی نیز از ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۴ به سردبیری بانو بلونت انتشار می یافت.
انجمن میان کشوری پژوهش دربارهٔ صافی زمین (IFERS)، نخستین سازمان طرفدار صافی زمین، توسط ساموئل شنتون انگلیسی و به سال ۱۹۵۶ بنیان گذاری شد. این انجمن بعدها توسط چارلز کی جانسون آمریکایی، که مقر اصلی سازمان را در شهر محل تولد خود یعنی لنکستر، کالیفرنیا قرار داد، رهبری می شد. پس از مرگ جانسون به سال ۲۰۰۱، ایده صافی زمین به سبب فقدان نمایانگی (به معنی ارائه مطلب یا presentation) کم رنگ شد تا اینکه در سال ۲۰۰۴ «دنیل شنتون» رهبری سازمان را به عهده گرفت. وی ادعا می کرد در هنگ کنگ ساکن است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های زمین

زمین سومین سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است که در فاصلهٔ ۱۵۰ میلیون کیلومتری از خورشید جای دارد.
• «ارزشمندترین منابع زمین کودکان هستند، این بهترین امید برای آینده است.» -> جان اف. کندی
• «زندگی بر روی سیاره ما بدون خنده تحمل ناشدنی است.» (مردم خندان ۱۹۸۱) -> استیو آلن
• «در سیاره کوچک ما، عقاید بیش از طاعون و زلزله، موجب بلایا شده است.» نامه به الی برتراند (پنجم ژانویه ۱۷۵۹) -> ولتر
• «من انسانی هستم میان انسان های دیگر بر سیارهٔ مقدس زمین که بدون حضور دیگران معنایی ندارم. هدف شعر تغییر بنیادی جهان است -> احمد شاملو
• «گمان نمی کنم نژاد بشر در هزارهٔ پیشرو زنده بماند، مگر آنکه در فضا پراکنده شویم. زندگی در یک سیاره می تواند مخاطرات زیادی را به دنبال داشته باشد. اما من خوشبین هستم. ما به ستارگان دست خواهیم یافت. -> استیون هاوکینگ
• «شاید این دنیا، جهنّمِ دنیای دیگری است» -> آلدوس هاکسلی
• «نظریه انیشتین این است: E=mc۲. پس در واقع به این معنی است که ارتباطی بین انرژی و ماده وجود دارد. در جهان هستی، طی نسل های مختلف، سفری از ماده به سوی انرژی وجود دارد که به نظرم این همان معنای زندگی در کره زمین را می دهد.» -> ویتوریو استورارو

ارتباط محتوایی با زمین

زمین در جدول کلمات

زمین
ارض
زمین آذری
یر
زمین آماده کشت
ایش, آیش
زمین اماده کشت
ایش
زمین بایر
غامر, یولاخ, هولاخ
زمین بایر و بی آب و دور از آبادی
یولاخ
زمین برجسته به ویژه برآمدگی مصنوعی دو سوی یک رودخانه یا گودال
خاکریز
زمین بلند
اکاول
زمین پر آب و علف
ریف
زمین پرگیاه
رواد

معنی زمین به انگلیسی

ground (اسم)
پا ، سبب ، زمین ، خاک ، میدان ، زمینه ، پایه ، اساس ، مستمسک ، ملاک ، کف دریا
acre (اسم)
زمین
land (اسم)
زمین ، بر ، خاک ، خشکی ، سرزمین ، دیار
earth (اسم)
زمین ، خاک ، خورشید ، کره زمین ، سطح زمین ، دنیای فانی ، سکنه زمین
field (اسم)
زمین ، صحرا ، میدان ، پهنه ، عرصه ، رشته ، دایره ، مرغزار ، دشت ، مزرعه ، کشتزار
soil (اسم)
زمین ، خاک ، سرزمین ، کشور
vale (اسم)
زمین ، بدرود ، دره ، مجرای کوچک ، دنیا ، جهان خاکی
globe (اسم)
زمین ، گوی ، حباب ، قطره ، کره ، کره خاک
domain (اسم)
زمین ، حوزه ، دامنه ، قلمرو ، دایره ، ملک ، املاک خالصه
zone (اسم)
زمین ، حوزه ، ناحیه ، منطقه ، کمربند ، بخش ، قلمرو ، مدارات
terrain (اسم)
زمین ، ناحیه ، زمینه ، نوع زمین
territory (اسم)
زمین ، خاک ، قلمرو ، سرزمین ، کشور ، ملک ، خطه ، مرزوبوم
glebe (اسم)
زمین ، خاک ، زمین وقف
terrene (اسم)
زمین ، سرزمین

معنی کلمه زمین به عربی

زمین را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی زمین

ثمین ١٤:٤٨ - ١٣٩٦/٠٦/١٣
زمین یا محدوده ی کشاورزی هر فرد
|

مهرسا ١٥:٤٨ - ١٣٩٧/٠١/٢٣
Earth
|

پیشنهاد شما درباره معنی زمیننام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• زمین فروشی   • کره زمین از فضا   • کره زمین نقشه   • کره زمین چیست   • کره زمین زنده   • محیط کره زمین   • لایه های کره زمین   • چرخش زمین به دور خورشید   • معنی زمین   • مفهوم زمین   • تعریف زمین   • معرفی زمین   • زمین یعنی چی   • زمین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زمین
کلمه : زمین
اشتباه تایپی : cldk
آوا : zamin
نقش : اسم
عکس زمین : در گوگل


آیا معنی زمین مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )