برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1340 100 1

سفندارمذ

معنی اسم سفندارمذ

اسم: سفندارمذ
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام یکی از امشاسپندان در دین زرتشتی

معنی سفندارمذ در لغت نامه دهخدا

سفندارمذ. [ س ِ ف َ م َ ] (اِ مرکب ) مخفف اسفندارمذ است که ماه دوازدهم از سالهای شمسی است. (برهان ). ماه دوازدهم بود از سال شمسی و آن مدت ماندن نیراعظم بود در برج ماهی که آن را بتازی حوت خوانند. (جهانگیری ) (آنندراج ) :
همی رفت سوی سیاوخش گرد
بماه سفندارمذ روز ارد.
فردوسی.
سرآمد کنون قصه ٔ یزدگرد
بماه سفندارمذ روز ارد.
فردوسی.
|| روز پنجم از ماههای شمسی باشد در این روز فارسیان بنا بر قاعده ٔ کلیه که چون نام ماه و روز موافق آید جشن باید کرد عید کنند. (برهان ) (جهانگیری ). || زمین.(برهان ). زمین را گویند و آن را سپندارمذ و اسپندارمذ نیز گویند. (جهانگیری ) (آنندراج ).

سفندارمذ. [ س ِ ف َ م َ ] (اِخ ) نام فرشته ای هم هست موکل بر زمین و جنگلها و بیشه ها، و مصالح امور ماه و روز اسفندار تعلق بدوست. و در این روز درخت نشاندن و نو پوشیدن را خوب می دانند. (برهان ) (جهانگیری ) (آنندراج ). رجوع به اسپندارمذ و سپندارمذ شود.

سفندارمذ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سفندارمذ   • مفهوم سفندارمذ   • تعریف سفندارمذ   • معرفی سفندارمذ   • سفندارمذ چیست   • سفندارمذ یعنی چی   • سفندارمذ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سفندارمذ
کلمه : سفندارمذ
اشتباه تایپی : stknhvlb
عکس سفندارمذ : در گوگل

آیا معنی سفندارمذ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )