برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1344 100 1

سلوکیان

معنی سلوکیان در لغت نامه دهخدا

سلوکیان. [ س ِ ] (اِخ ) ج ِ سلوکی. منسوب به سلوکوس. سلسله ای از مقدونیان که پس از اسکندر در ایران تشکیل شد (312 - 50 ق.م.).مؤسس این سلسله سلوکوس اول است. سلوکیان که جانشین هخامنشیان گردیدند و تقریباً جمیع متصرفات آنان را در دست داشتند و بخش اعظم اصول تشکیلات خود را از ایشان اقتباس کردند، مجبور بودند که هدفی را برگزینند که اسلاف ایشان هرگز بدان دسترسی نیافتند و آن عبارت بود از وحدت پادشاهی با وجود تنوع ملل و تمدنهای مختلف آن ، ولی سلوکیان هم بدین هدف نرسیدند همه ٔ اموری که بتدریج شاهنشاهی هخامنشی را تضعیف کرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گردید، دامنگیر سلوکیان نیز شد. جنگهایی که آنان با سلسله های دیگر کردند نخست با مقدونیه و مصر سپس با پارتیان و رومیان ، محاربات ایشان برای جلوگیری از تمایلات تجزیه طلبی بعضی ممالکی که در زمره ٔ متصرفاتشان بود، مساعیی که برای مطیع نگاه داشتن والیان خود بکار می بردند، توطئه های دربارو رقابتهای مدعیانی که غالباً منجر به قتل میگردید،شاهان این سلسله در قرن دوم ق.م. از بکار بردن طلا که راه فساد را بازمیکرد، خودداری نداشتند. آنان بسناتورهای رومی برای دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه میدادند. اما چون پیروزی بدست می آمد، رومیان دیگر ممالک آنان را ترک نمیکردند. و سلوکیان پس از دیری فهمیدند که خود آنان مشرق را تسلیم رومیان کرده اند. محقق است که بعضی شاهان ایشان ، از جمله آنتیوخوس سوم برای ترمیم شاهنشاهی خود فعالیت بسیار و کوشش قابل توجه کردند، ولی از متوقف ساختن استیلای دو قوه ای که ازضعف ایشان استفاده میکردند عاجز بودند: قوه ٔ تدریجی و بطی ٔ ولی مستمر ایرانیان ، و قوه ٔ روم که سابقاً در آغاز قرن دوم ضربتی علاج ناپذیر بشاهنشاهی سلوکی وارد آورده بود. اسامی شاهان این سلسله عبارت است از:
سلوکوس اول جلوس 312 ق.م.
آنتیوخوس اول جلوس 281 ق.م.
آنتیوخوس دوم جلوس 261 ق.م.
دمتریوس اول سوتر (منجی ) جلوس 162 ق.م.
الکساندر باکدس جلوس 150 ق.م.
دمتریویس دوم - نیکاتور (فاتح ) بار اول جلوس 145 - 149 ق.م. بار دوم 139 - 125 ق.م.
آنتیوخوس ششم دیونیوس اپیفانس - جلوس 142 ق.م.
آنتیوخوس هفتم سیدت جلوس 138 ق.م.
الکساندر زی نباس جلوس 128 - 123 ق.م.آنیتوخوس هشتم ، گری پس جلوس 125 -96 ق.م.
آنتیوخوس ...

معنی سلوکیان به فارسی

سلوکیان
سلسله ای از مقدونیان که پس از اسکندر در ایران تشکیل شد ( ۵٠ - ۳۱۲ ق . م .) موسس این سلسله سلوکوس اول ( ه . م .) است . سلوکیان که جانشین هخامنشیان گردیدند و تقریبا جمیع متصرفات آنانرا در دست داشتند و بخش اعظم اصول تشیکلات خود را از ایشان اقتباس کردند مجبور بودند که هدفی را برگزینند که اسلاف ایشان هرگز بدان دسترسی نیافتند و آن عبارت بود از وحدت پادشاهی با وجود تنوع ملل و تمدنهای مخالف آن . ولی سلوکیان هم بدین هدف نرسیدند . همه اموری که بتدریج شاهنشاهی را تضعیف کرد و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گردید دامنگیر سلوکیان نیز شد : جنگهایی که آنان با سلسله ای دیگر کردند نخست با مقدونیه و مصر سپس با پارتیان و رومیان محاربات ایشان برای جلویگری از تمایلات تجزیه طلبی بعض ممالکی که در زمره متصرفاتشان بود مساعیی که برای مطیع نگاهداشتن والیان خود بکار میبردند توطئه های دربار و رقابتهای مدعیانی که غالبا منجر بقتل میگردید . شاهان این سلسله در قرن دوم ق . م . از بکار بردن طلا که راه فساد را باز میکرد خودداری نداشتند . آنان بسناتورهای رومی برای دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه میدادند . اما چون پیروزی بدست میامد رومیان دیگر ممالک آنان را ترک نمیکردند و سلوکیان پس از دیری فهمیدند که خود آنان مشرق را تسلیم رومیان کرده اند . محقق است که بعض شاهان ایشان از جمله آنتیوخوس سوم برای ترمیم شاهنشاهی خود فعالیت بسیار و کوشش قابل توجه کردند ولی از متوقف ساختن استیلای دو قوه ای که از ضعف ایشان استفاده میکردند عاجز بودند : قوه تدریجی و بطئ ولی مستمر ایرانیان و قوه روم که سابقا در آغاز قرن دوم ضربتی عالج ناپذیر بشاهنشاهی سلوکی وارد آورده بود. اسامی شاهان این سلسله عبارتست از : سلوکوس اول . ( جل.۳۱۲ ق . م .) آنیتوخوس اول ( جل.۲۸۱ ق . م .) آنتیوخوس دوم ( جل. ۲۶۱ ق . م . ) دمتریوس اول سوتر ( منجی ) ( جل.۱۶۲ ق . م . ) الکساندر بالاس ( جل. ۱۵٠ ق . م . ) دمتریوس دوم نیکاتور ( فاتح ) ( بار اول جل.۱۴۹ - ۱۴۵ بار دوم ۱۲۵ - ۱۳۹ ق . م .) آنتیو خوس ششم دیو نیوس اپیفانس ( جل. ۱۴۵ ق . م .) تریفون یادیوتس ( جل.۱۴۲ ق . م .) آنتیو خوس هفتم سیدت ( جل. ۱۳۸ ق . م . ) الکساندرزی بناس ( جل. ۱۲۳ - ۱۲۸ ق . م . ) آنتیو خوس هشتم گری پس ( جل. ۹۶ ...

سلوکیان در دانشنامه ویکی پدیا

سلوکیان
سلوکیان نام پادشاهی ای یونانی بود که در میان سال های ۳۱۲ تا ۶۴ پیش از میلاد (۳۱۰ سال) بر آسیای غربی فرمان می راند. پس از مرگ اسکندر مقدونی سرزمین های او میان سردارانش تقسیم شدند. سلوکیان جانشینان سلوکوس یکم بودند که در ۳۰۶ پ.م. به قدرت رسید. مصر باستان نیز به دودمان بطلمیوسی(یا بطالسه) و یونان و بخش های اروپایی امپراتوری اسکندر نیز به مقدونیان رسید.
در حدود ۳۲۰ پیش از میلاد پادشاهی سلوکیان به وسیله سلوکوس یکم بنیانگذاری می گردد.
در سال ۲۶۱ پیش از میلاد سرزمین باختر توسط دیودوت یکم از حکومت سلوکیان اعلام استقلال می کند. وی نخستین شاه دولت یونانی بلخ بود.
از ۱۹۲ تا ۱۸۸ پیش از میلاد جنگ های جمهوری روم علیه آنتیوخوس سوم سلوکی آغاز گردید.
جنگ های ایران و سلوکیان مجموعه ای از جنگ های مابین اشکانیان (پارتیان) و سلوکیان بود که منجر به خروج سلوکیان از ایران شد و اساس پادشاهی اشکانیان شکل گرفت.
ویکی پدیای انگلیسی
جنگ های ایران و سلوکیان مجموعه ای از جنگ های مابین اشکانیان (پارتیان) و سلوکیان بود که منجر به خروج سلوکیان از ایران شد و اساس پادشاهی اشکانیان شکل گرفت.
سال های سلوکیان که به آن سال های یونانیان هم گفته می شود (Anno Graecorum) و گاهی با نماد AG نمایش داده می شود یک سامانهٔ نامگذاری سال است که در دوران پادشاهی سلوکیان و دیگر پادشاهان عصر هلنیستی از آن استفاده می شود. نام های دیگر آن عبارتند از سال های اسکندر و چیرگی سلوکیان. آغاز این دوران به سال چیرگی دوبارهٔ سلوکوس یکم بر بابل در ۳۱۲ پیش از میلاد پس از تبعیدش به پادشاهی بطلمیوس بازمی گردد؛ , همان سالی که پادشاهی سلوکیان آغاز شد. بر پایهٔ داده های یهودیان، نگه داشتن شماره ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سلوکیان در دانشنامه آزاد پارسی

سُلوکیان (Seleucid Kingdom)
(یا: سلوکیه) نام سلسله ای باستانی از بقایای امپراتوری اسکندر مقدونی، پایه گذاری شده توسط سِلوکوس اوّل نیکاتور(حک: ۳۱۲ ـ ۲۶۴پ م). قلمرو این امپراتوری در اوج شکوفایی از تراس (تراکیه)در اروپا تا مرز هِند امتداد داشت. سِلوکوس که از سرداران ارشد اسکندر بود در ۳۲۱ پ م، یعنی دو سال پس از مرگ اسکندر، ساتراپ (فرماندار) بابِلشد. در مبارزۀ طولانی قدرت بین سرداران اسکندر برای تصاحب امپراتوری در حال فروپاشی وی، سِلوکوس جانب بطلمیوس اولزمامدار مصر را علیه آنتیگونوس اولجانشین اسکندر در مقدونیهگرفت، چون آنتیگونوس او را از بابِل بیرون رانده بود. در ۳۱۲ پ م سِلوکوس با استفاده از نیرویی که بطلمیوس در اختیارش قرار داده بود توانست دِمِتریوسرا در غزهشکست دهد و در همان سال با نیروی اندکی که در اختیار داشت بابِل را تصرف و امپراتوری سِلوکیّه را پایه گذاری کرد. پس از مستحکم ساختن پایه های امپراتوری، سِلوکوس از ۳۰۵ پ م قلمروِ خود را در شرق به سمت رودخانۀ سِندو در غرب به سمت سوریه و آناتولیگسترش داد و در همین منطقه بود که به دست بطلمیوس سِرائونوس، پسر نافرمان بطلمیوس اول، کشته شد. پس از سِلوکوس به ترتیب آنتیوخوسِ اوّل سوتِر، آنتیوخوس دوم، سِلوکوس دوم، سِلوکوس سوّم و آنتیوخوس سوم، موسوم به آنتیوخوس کبیر، از ۲۸۱ تا ۱۸۷ پ م بر سِلوکیّه فرمانروایی کردند. در دورۀ حکومت آنتیوخوس کبیر در بسیاری از اصلاحات سیاسی، که با الهام گرفتن از ساختار قدرت در امپراتوری ایران باستان توسط اسکندر به عمل آمده بود، برای از میان بردن رقابت بین مقامات سیاسی و نظامی، بازنگری شد. امپراتوری سِلوکیّه توسّط مقامات محلی که اِسترات اِگوی نامیده می شدند و قدرت نظامی و اداری در اختیار داشتند، اداره می شد. مراکز این امپراتوری در ساریدوسدر غرب و سِلوکیّهدر کنار دَجله در شرق قرار داشت. امپراتوری سِلوکیّه مرکز مهمی برای رواج و رونق گرفتن فرهنگ و تمدن یونان بود و در سلطۀ این امپراتوری فرهنگ یونان بر فرهنگ بومی ملل خاورمیانه چیره شد. در حکومت سلوکی ها، طبقه ای از اشراف یونانی هستۀ اصلی قدرت در این امپراتوری را در اختیار داشتند. مقاومت دربرابر فرهنگ یونانی در میان ملل خاورمیانه در دورۀ آنتیوخوِس چهارم (حک: ۱۷۵ ـ ۱۶۳ پ م) آغاز شد. امپراتوری سِلوکیّه پس از تحمل اولین شکست از ارتش روم در ۱ ...

ارتباط محتوایی با سلوکیان

سلوکیان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لباس سلوکیان   • تحقیق در مورد سلوکیان   • سکه سلوکیان   • بعد از سلوکیان   • قلمرو سلوکیان   • حکومت اشکانیان   • ویژگی سلوکیان   • سلوکیه عراق   • معنی سلوکیان   • مفهوم سلوکیان   • تعریف سلوکیان   • معرفی سلوکیان   • سلوکیان چیست   • سلوکیان یعنی چی   • سلوکیان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سلوکیان
کلمه : سلوکیان
اشتباه تایپی : sg,;dhk
عکس سلوکیان : در گوگل

آیا معنی سلوکیان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )