انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1041 100 1

شادی

/SAdi/

مترادف شادی: ابتهاج، انبساط، بهجت، خرمی، خوشحالی، سرور، شادمانی، فرح، مسرت، نزهت، نشاط، جشن، طرب، عشرت، عیش، بوزینه، میمون

متضاد شادی: اندوه، غم

معنی اسم شادی

اسم: شادی
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: šādi) وضع و حالت شاد، شاد بودن، خوشحالی، سرور، (در قدیم) جشن، (در عرفان) بسطی که پس از قبض برای سالک حاصل می شود - خوشحال، شادمانی

معنی شادی در لغت نامه دهخدا

شادی. (حامص ) شادمانی. خوشحالی. بهج. بهجت. استبهاج. بشاشت. مسرت. نشاط. طرب. ارتیاح. وجد. انبساط. سرور. فرح. سراء. (ترجمان القرآن ). مرحان. (منتهی الارب ). خوشدلی. شادمانی. رامش. مقابل اندوه و غم. مقابل سوگ. مقابل تیمار. کروز. کروژ :
از او بی اندهی بگزین و شادی با تن آسانی
به تیمار جهان دل را چرا بایدکه بخسانی.
رودکی.
بسا که مست در این خانه بودم و شادان
چنانکه جاه من افزون بد از امیر و بیوک
کنون همانم و خانه همان و شهر همان
مرا نگویی کز چه شده ست شادی سوک.
رودکی.
آه از این جور بد زمانه ٔ شوم
همه شادی او غمان آمیغ.
رودکی.
بسا خان کاشانه و خان غرد
بدو اندرون شادی و نوشخورد.
ابوشکور.
شادیت باد چندانک اندر جهان فراخا
تو با نشاط و شادی بارنج و درد اعدا.
دقیقی.
دریغا میر بونصرا دریغا
که بس شادی ندیدی از جوانی
ولیکن رادمردان جهاندار
چو گل باشند کوته زندگانی.
دقیقی.
زن پار او چون بیابد بوق
سر ز شادی کشد سوی عیوق.
منجیک.
هنوز از لبت شیر بوید همی
دلت ناز و شادی بجوید همی.
فردوسی.
تهمتن چو گرز نیا رابدید
دو لب کرد خندان و شادی گزید.
فردوسی.
او می خورد بشادی و کام دل
دشمن نزار گشته و فرخسته.
ابوالعباس.
یارب چه جهان است این یارب چه جهان
شادی به ستیر بخشد و غم به قبان.
صفار.
هر روزشادیی نو بنیاد و رامشی.
زین باغ جنت آیین زین کاخ کرخ وار.
فرخی.
روزگار شادی آمد مطربان باید کنون
گاه ناز و گاه راز و گاه بوس و گه عناق.
منوچهری.
همواره همیدون بسلامت بزیادی
با دولت و با نعمت و با حشمت و شادی.
منوچهری.
بشادی داردل را تا توانی
که بفزاید ز شادی زندگانی.
(ویس و رامین ).
خواستم این شادی بدل امیر برادر رسانیده آید که دانستم که سخت شادشود (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 69). و در علم غیب رفته است که در جهان در فلان بقعت مردی پیدا خواهد شد که از آن مرد بندگان او را راحت خواهد بود و ایمنی و در زندگانی از شادی و خرمی. (ایضاً ص 92).
که خوانند بر طایل او را بنام
جریری همه جای شادی وکام.
اسدی.
گفتم که نفس ناطقه را چیست آرزو
گفتا بقا و شادی و پیروزی و ظفر.
ناصرخسرو.
جان اسکندر ز شادی سر بگردون بر برد
گر تو نعل اسب خویش از تاج اسکندر کنی.
ناصرخسرو.
عالم همه [ چو ] خوازه ز شادی و خرمی
من مانده همچو مرده ٔ تنها بگور تنگ.
عمعق.
وقت شادی به نشینی خود کند هر دشمنی
دوست آن باشد که با جان وقت تیمارایستد.
سید حسن غزنوی.
ای خواجه من و تو چه فروشیم ببازار
شادی بفروشی تو و من غم نفروشم.
خاقانی.
در سفری کان ره آزادی است
شحنه ٔ غم پیشرو شادی است.
نظامی.
چون نظر عقل بغایت رسید
دولت شادی بنهایت رسید.
نظامی.
برآمدهمی بانگ شادی چو رعد.
سعدی (بوستان ).
با آوردن و رسانیدن و کردن و گستردن و گشودن و نمودن صرف شود. رجوع به شادی آوردن ، شادی رسان ، شادی کردن ، شادی گستر، شادی گشای و شادی نمودن ، شود.
- بشادی ؛ بخرمی. بانشاط. باشادمانی. بخوشی. بمبارکی : امیر گفت بسم اﷲ بشادی و مبارکی خرامید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 283).
بگشای بشادی و فرخی
ای جان جهان آستین خی.
کامروز بشادی فرا رسید
تاج شعرا خواجه فرخی.
مظفری (از فرهنگ اسدی نسخه ٔ نخجوانی ).
بمبارکی و شادی چو نگار من در آید
بنشین نظاره میکن تو عجایب خدا را.
(دیوان شمس ).
- شادی و غم گفتن ؛ درد دل گفتن : باوی [ احمد بوعمرو] خلوتها کردی [ سبکتگین ] و شادی و غم و اسرار گفتی. (تاریخ بیهقی ). با حاتمی غم و شادی گفته که این بوسهل از فساد فرو نخواهد ایستاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 323).
- شادی یا به شادی کسی یا چیزی خوردن یا دادن باده ؛ به یاد او می گساری کردن :
خور به شادی روزگار نوبهار
می گساراندر تکوک شاهوار.
رودکی.
یکی خوردبر پادشاه بزرگ
دگر شادی پهلوان سترگ.
(گرشاسب نامه ص 86).
مگر شادی قدت خورد نرگس
که مست افتاده اندر پای سرو است.
کمال الدین اسماعیل (از آنندراج ).
رطل گرانم ده ای مرید خرابات
شادی شیخی که خانقاه ندارد.
حافظ.
نغز گفت آن بت ترسابچه ٔ باده پرست
شادی روی کسی خور که صفایی دارد.
حافظ.
بر جهان تکیه مکن چون قدحی می داری
شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان.
حافظ.
- امثال :
شادی آن شادی است کز جان رویدت .
مرحوم ادیب (از امثال و حکم ).
شادی امروز را بفردا مفکن .
مرحوم ادیب (از امثال وحکم ).
شادی بی غم دراین بازار نیست .
مولوی (از امثال و حکم ).
شادی دل رهن صفه و بار نیست
خوش بیابان کش در و دیوار نیست.
مرحوم ادیب (از امثال و حکم ).
شادی صدساله زاید مادر یک روزه غم .
سنائی (از امثال و حکم ).
|| جشن. طرب :
در این بزمگه شادی آراستند
مهان را بخواندند و می خواستند.
اسدی.
|| لهو. نشاط : گفت تو هنوزخردی و کودکی ترا باری شادی و بازی باید کردن چنانک کودکان را وقت ادب آموختن بود بیاموزی. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ). || (اِ) میمون. (برهان قاطع). بلهجه ٔ طبری بوزینه. حمدونه. کپی. قرد. (یادداشت مؤلف ).

شادی. (ع ص ) نعت از شَدْو. راننده. (منتهی الارب ). شَدا الابل ؛ ساقها او حدا لها. ج ، شادون و شداة.(اقرب الموارد). || شعرخواننده. (منتهی الارب ). بآواز خواننده ؛ شداالرجل ؛ انشد بیتاً او بیتین ماداً صوته به کالغناء. (اقرب الموارد). || سرودگوی. (منتهی الارب ). مغنی. خنیاگر. شَدالشعر؛ غنی به و ترنم. (اقرب الموارد). || آنکه بعض از ادب آموخته باشد. (منتهی الارب ). شدا فلان ؛ اخذ طرفاً من الادب کانه ساقه او جمعه و شدا من العلم شیئاً؛ اخذ. (اقرب الموارد). || قصد کننده. (منتهی الارب ). شدا شدوه ؛ نحا نحوه. (اقرب الموارد).

شادی. (اِخ ) دیهی است از دهستان مشهد زیره میان ولایت باخرز، بخش طیبات از شهرستان مشهد، واقع در 42هزارگزی شمال باختری طیبات ، در دامنه ٔ کوه. آب و هوای آن معتدل ، سکنه ٔ آن 64 تن است. آب آن از قنات و محصولات عمده ٔ آن غلات ، ریزه و شغل اهالی آن زراعت است.راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

شادی. (اِخ ) از شعرای هرات. در علم رمل نهایت مهارت داشته و گاهی نیز شعر می گفته از اوست :
تو بجایی ننشینی که رقیبت بنشست
جز دل من که تو جا کردی و او بیرون ماند.
(آتشکده ٔ آذر چ مؤسسه نشر کتاب ص 154).

شادی. (اِخ ) پدر خاندان بلی (گروهی از قبیله ٔ منسوب به قضاعة)؛ از قحطانیه که مسکن ایشان در بالای اخمیم در صعید مصر بوده است. (زرکلی ج 2 ص 403).

شادی. (اِخ ) رجوع به شادانی (خواجه ابوبکر) و تاریخ سیستان ص 378 شود.

شادی. (اِخ ) شاعری ایرانی است و کنیت وی ابونصر از اشعار او در حدایق السحر ابیات زیر آمده است :
بر خرد خویش بر ستم نتوان کرد
خویشتن خویش را دژم نتوان کرد
دانش و آزادگی و دین و مروت
این همه را خادم درم نتوان کرد
قانع بنشین و آنچه یابی بپسند
کایزدی وبندگی بهم نتوان کرد.
(حدایق السحر ص 82).

شادی. (اِخ ) ابن ایوب. پدر خاندان سلاطین ایوبی. جد ملوک مصر پدر نجم الدین ایوب که آل ایوب به وی منسوبند. وی از اعاظم اعیان اکراد بود و نسبش بقول بعضی از مورخان به عدنان میرسد و درزمان سلطان مسعود سلجوقی یکی از نواب مسعود که مجاهدالدین نیکروز نام داشت او را کوتوال قلعه ٔ تکریت ساخت. پس از وفات او پسر بزرگترش نجم الدین ایوب بجای پدر نشست. (از حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 584، 585).

شادی. (اِخ ) ملقب به سپرباز، نام یکی از کسانی است که در توطئه ٔ فرزندان امیر مبارزالدین محمد علیه پدرش شرکت داشتند و چشم امیر مبارزالدین محمد را میل کشیدند. رجوع به روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات ص 195 شود.

شادی. (اِخ ) ملقب به فراش. نام یکی از دلیران اسفزار، از معتمدان ملک قطب الدین اسفزاری (پسر ملک فخرالدین کرت از آل کرت ). رجوع به روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات ص 491 شود.

شادی. (اِخ ) (هزاره ٔ...) نام طایفه ای است. رجوع به هزاره ٔ شادی و تاریخ گزیده ص 666 و 667 و 669 شود.

معنی شادی به فارسی

شادی
شعبه ای از لهجه کرمانجی .
۱ - خوشحالی شادمانی مسرت . ۲ - به سلامتی ( بهنگام نوشیدن باده به یاد عزیزی یا دوستی گویند ) : نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرست شادی روی کسی خور که صفایی دارد . ( حافظ ) ۳ - فرح . یا شادی ستاره . فرح کوکب . ۴ - ( اسم ) میمون بوزینه .
نام طایفه ای است
[joy] [روان شناسی] احساس خوشحالی و شعف و وجد بسیار ناشی از رضایت یا آسایش
[ گویش مازنی ] /shaadi/ میمون
موضعی است در تبریز و مولد قطران شاعر معروف قرن پنجم هجری است .
محمد بن داود العلوی معاصر ناصر الدین خلجی شارح دیوان های انوری و خاقانی است وی پیرو مذهب سنت و جماعت بود .
( صفت ) آن که تولید شادی کند کسی که موجب نشاط گردد .
( صفت ) آن که تولید شادی کند کسی که موجب نشاط گردد .
تولید شادی کردن ایجاد طرب کردن
شادی افزودن شادی افزا بودن
در حال شادی انگیختن
نعت از شادی باریدن شادی آور
بخشنده شادی شاد کننده
شاد بودن شاد شدن
از اولاد و احفاد جوجی خان پسر ارشد چنگیز خان از خانان دشت قبچاق .
نعت از شادی پذیرفتن پذیرنده شادی
از خانان دشت قبچاق در حدود سال ۸٠۸ هجری .
نعت از شادی دادن شادی دهنده
نعت از شادی رسانیدن رساننده شادی
شادی سرشته سرشته از شادی
یا شادی فزای مخفف شادی افزای
شادی افزایی
( صفت ) طرب جوی اهل عیش و عشرت .

معنی شادی در فرهنگ فارسی عمید

شادی
۱. شادمانی، خوشحالی، خوش دلی.
۲. (اسم) [قدیمی] جشن.
ویژگی آنچه سبب شادی و نشاط می شود، شادی آورنده.
ویژگی آنچه به انسان شادی و نشاط بدهد، بخشندۀ شادی.
شادی افزا، افزایندۀ شادی و نشاط.
گراینده به شادی و نشاط، اهل عیش و عشرت: بخفتند شادان دو شادی گرای / جوانمرد هزمان بجستی ز جای (فردوسی: ۵/۳۳).
شادی گسترنده، ویژگی آنچه یا آن که سبب شادی و نشاط همگان شود.
۱. مرگ از غایت شادی، مرگی که به سبب شادی مفرط ناگهان عارض شود.
۲. (صفت) ویژگی کسی که ناگهان از شادی بسیار بمیرد: من که از تلخی دشنام شدم شادی مرگ / چه توقع کنم از لعل شکر خای کسی (صائب: لغت نامه: شادی مرگ).
در حال شادی کردن: مگوی انده خویش با دشمنان / که لاحول گویند شادی کنان (سعدی: ۱۲۸).

شادی در دانشنامه اسلامی

شادی
شادی حالت مثبتی است که در انسان به وجود می آید و در مقابل غم و اندوه قرار دارد. در قرآن و روایات به شادی با اهداف الهی سفارش شده است.
آیات قرآن به صورت کلی به شادی پرداخته، اما احادیث به صورت مفصل و جزئی به شادی و اسباب آن اهتمام خاص نشان داده است.؛ لذا آیات قرآن درباره شادی دو دسته اند؛
← دعوت به شادی
احادیث معصومین که مفسر و مبین آیات الهی می باشد، معیار و ملاک شادی ها را بیان کرده است؛ مانند:حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «سرور المومن بطاعة ربّه و حزنه علی ذنبه»؛ شادی مؤمن به طاعت پروردگار می باشد و حزنش بر گناه و عصیان است.از پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) سؤال شد: بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند؟ فرمود: آن هایی هستند که وقتی نیکی می کنند، خوشحال می شوند و زمانی که بدی کردند، ناراحت هستند و طلب استغفار می کنند». امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «شادی به سه خصلت است: وفاداری، رعایت حقوق دیگران، ایستادگی در گرفتاری ها و مشکلات». حضرت علی (علیه السلام) در نامه ای به عبدالله بن عباس می فرماید: شادی تو به خاطر احیای حق یا نابودی باطل باشد. همچنین در روایات شرایط و آداب شادی را بیان کردند. برای مثال آمده است: شادی همراه گناه و معصیت نباشد، همراه با اذیت و آزار نباشد، لهو نباشد و....
کاربرد فقهی
احکام شادی به مناسبت در باب های امر به معروف، قضاء و شهادات آمده است.از رسول خدا (صلی اللَّه علیه وآله ) نقل شده که فرمود: «هر کس مؤمنی را خوشحال کند، مرا خوشحال کرده است و هر کس مرا خوشحال کند، خدا را خوشحال نموده است». و نیز در سخنی دیگر فرمود: «محبوب ترین اعمال نزد خداوند (عزوجل)، شاد کردن مؤمنان است». همچنین از امام عسکری (علیه السّلام) نقل شده که فرمود: «اظهار سرور و شادمانی نزد فرد غمگین خلاف ادب است». شاد کردن مؤمن، مستحب است. قضاوت کردن در حالت دل مشغولی به چیزی که مانع تمرکز فکر و پراکندگی حواس می گردد، مانند خوشحالی از رخداد مشغول کننده دل، مکروه است. از جمله گناهان، اظهار شادی از اندوه مؤمن و ابراز ناراحتی از خوشحالی او است.
نتیجه بحث
...
هدف این نوشته بررسی دیدگاه اسلام درباره شادی ممدوح در زندگی مسلمانان است تا از این طریق علاوه بر فراهم شدن راهنمائی عملی در این زمینه، موضع قرآن و روایات و باید و نبایدهای آن در سبک زندگی مسلمانان روشن شود.
روش مورد مطالعه در این تحقیق تحلیل محتوا است و آیات و روایات حاوی تبیین موضوع مورد بحث از منابع معتبر اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج این تحقیق چنینن استنباط می شود که اسلام نه تنها شادی صحیح را نهی نکرده، بلکه عوامل مختلف ایجاد آن را نیز مطرح نموده و در عین حال انواع شادی های مذموم و عوامل ایجاد آن را نیز مطرح کرده است و به دلیل لحاظ کردن ویژگی های فطری انسان و مد نظر قرار دادن صلاح دنیا و آخرت او، دیدگاه کامل تر، جامع تر ومناسب تری در مقایسه با مکاتب غیر الهی در مورد عوامل و راهکارهای ایجاد شادی در انسان دارد.
مقدمه
دین مبین اسلام متکفل پاسخگویی به نیازهای بشری در تمام زمینه ها است و متعلق دعوت دینی زوایای مختلف زندگی انسان است؛ از این رو چون دامنه نیازهای بشری تا تمام زوایا گسترش دارد، پس دین در دو بعد مادی و معنوی در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی، اخلاقی و غیره برنامه دارد. انسان از دیرباز به دنبال پاسخگویی به این سوأل بوده که چه چیزی بیش تر موجبات رضایتش را فراهم می سازد؟ با چه سازوکارهایی می تواند از زندگی در این دنیا بیش تر خرسند باشد؟ تفکر چگونه شاد زیستن ایده ای است که از گذشته ذهن نوع بشر را به خود مشغول داشته، به گونه ای که وی همواره به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهتر زیستن و کسب لذت و بهره ای بیش تر از زندگی بوده است؛ فیلسوفان یونانی، رومی و حتی ارسطو به عوامل مؤثر بر شادمانی پرداخته اند؛ البته عوامل مؤثر بر شادمانی را نمی توان عوامل جهان شمول تلقی کرد، چراکه هر فرهنگی دلایل متفاوتی برای شادی دارد. امروزه راهکارهای گوناگونی برای ایجاد شادی پیشنهاد می شود که بسیاری از آن ها یا تأثیر کمی بر شادی دارند (مثل ابزار چهره ای و موسیقی)، یا تأثیر آن ها بر شادی کوتاه مدت است (مثل دریافت هدیه و تماشای فیلم) و یا در کوتاه مدت یا درازمدت بر روح و جسم انسان اثرات نامطلوبی باقی می گذارند (مثل فعالیت جنسی لجام گسیخته و نامشروع و مصرف الکل یا مواد مخدر)؛ از طرف دیگر پیروان ادیان الهی عقیده دارند که فقط این ادیان توانسته اند برنامه کاملی برای زندگی انسان ارائه دهند که ضمن پاسخ گویی به نیازهای مختلف بشر با فطرت او نیز سازگار بوده و ضامن سعادت واقعی او در دنیا و آخرت باشد؛ به ویژه مسلمانان بنابر فرمایش کتاب آسمانی خود، قرآن، چنین باوری را در مورد اسلام دارند. آنها عقیده دارند قرآن کلام خداست و خدا به نیازهای بشری بیش تر از هر کس دیگر احاطه دارد و لذا قرآن بیشترین مطابقت را با اقتضای حال مخاطبان دارد. با توجه به آنچه مطرح شد، هدف این مقاله بررسی دیدگاه اسلام با توجه منابع آن یعنی قرآن و روایات، درباره شادی ممدوح و عوامل مؤثر بر آن و نیز با عنایت به پیش فرض سبک زندگی اسلامی است.
مفهوم شناسی سبک زندگی اسلامی
سبک در لغت به معنای شیوه و روش است و زندگی دوره ای است که انسان از تولد تا مرگ را در این دنیا می گذراند. از دیدگاه پیشوایان دینی ما، دریافت سبک درستی از زندگی، موجب بهروزی، سودمندی و رضایت خاطر شخص و جامعه است و آن جز در سایه دانش اندوزی میسر نیست. امام صادق (علیه السلام) از طریق پدرانش از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) نقل نموده که فرمود: «لا خیر فی العیش الّالرجلین عالم مطاع او مستمع واع؛ در زندگی جز برای دو نفر خیری نیست: عالم فرمان برده و شنونده نگه دارنده»؛ با توجه به این حدیث شریف انسان غیر از فطرت الهی خود که او را در مسیر راست قرار می دهد، باید بیاموزد، اما پرسش اساسی این است که از چه کسی و چگونه باید بیاموزد؟ آیا جز این است که آموزه های الهی و حیاتی بهترین و مناسب ترین شیوه در جهت خیر و صلاح دنیوی و اخروی نوع بشر است؟
← دعوت انبیاء
...
ساختار وجودی انسان به گونه ای است که تفریح و شادی و نشاط از نیازهای اساسی او محسوب می شود؛ چراکه روح و جسم انسان بعد از مدتی فعالیت خسته شده و نیاز دارد با راهکارهایی این خستگی را از خود دور کند. از آنجا که اسلام کامل ترین دین و برنامه زندگی است و برای تمامی ابعاد زندگی انسان برنامه دارد و در تکالیف و توصیه ها مصلحت انسان را در نظر می گیرد، برای شادی و نشاط او هم برنامه های خاصی را پیشنهاد می کند که مطابق با فطرت الهی او است.
شادمانی از هیجانات بنیادی انسان است که نقش تعیین کننده ای در تامین سلامت فرد و جامعه دارد. شادی، صرف نظر از چگونگی کسب آن، می تواند سلامت جسمی را بهبود بخشد. افراد شاد احساس امنیت بیشتری دارند، آسان تر تصمیم می گیرند و روحیه ی مشارکتی بالاتری دارند. شادمانی همواره با خرسندی، خوش بینی، امید و اعتماد همراه است؛ از این رو، می تواند نقشی تسهیل گر در توسعه ی پایدار جوامع داشته باشد.شادی میزان گلبول های سفید پس از تغذیه را افزایش می دهد. به عقیده واشه، فواید روانی شادی کمتر از فواید جسمانی آن نیست، به طوری که باعث می شود انسان، احساس قدرت و سبکی کند و احساسات مبهم و دردناک، سردردهای گنگ و گاه گاهی، احساس تنبلی و خیالات بی پایان، نگرانی های ناشی از خودخواهی و غیره. را از بین می برد. حتی بیماری های ژنتیکی به اعتقادات و روش زندگی ما وابستگی بسیاری دارند.شادکامی می تواند انسان را برای ادامه ی زندگی به راه های بهتر راهنمایی کند؛ زیرا هیجان مثبت ناشی از شادکامی به مسئله گشایشی موفق و درنگ بیشتر در زندگی منجر می شود؛ همچنین شادکامی اثرهای مثبتی بر ادراک، شناخت و تعامل اجتماعی دارد و در افزایش خلاقیت و عمر طولانی نیز مؤثر است. در مقابل، سطح پایین رضایت از زندگی و احساس خوشبختی، بر گرایش های منفی به کل جامعه می انجامد و دوره های طولانی برآورده نشدن آرزوها و انتظارات، موجب ظهور نگرش های بدبینانه ای می شود که این بدبینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.با این وصف، شادابی و سرزندگی، گمشده ی زندگی شهری است. از دلایل آن می توان به وضعیت سخت زندگی در شهرهای بزرگ اشاره کرد؛ زیرا کیفیت فضاهای شهری تفاوت در خور ملاحظه ای با فضاهای طبیعی دارند که انسان به آنها نیازمند است؛ تراکم، ازدحام، ترافیک شهری همراه با آلودگی های صوتی و زیستی متعدد، وضعیت نامناسبی را بر انسان شهرنشین ایجاد کرده اند. از وظایف اساسی نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری، تلاش برای ایجاد فضایی شاد و کاهش تنش های روانی افراد جامعه است که راهکارها و روش های دست یابی به آن پرسش اصلی است.
مبانی نظری در قرآن و روایات
اساس خلقت هستی به گونه ای است که خودبه خود، شادی هایی برای آدمی فراهم می آورد. طلوع خورشید، صبح پرلطافت، بهار طرب انگیز، آبشارهای زیبا، گل های رنگارنگ، پیوند دو انسان و بسیاری دیگر از پدیده های جهان، برای انسان شادی آور و مسرت بخش است. همچنین طبق آموزه های تشیع، شیعیان هنگام شادمانی اهل بیت (علیهم السلام)، شاد و هنگام حزن و اندوه آنان، محزون هستند و این بیان لزوم وجود شادی در زندگی را نشان می دهد؛ هرچند گاهی حوادث تلخی هم رخ می دهد که باید به آنها عکس العمل مناسب نشان داد. همچنین توصیه می شود که در زمان مواجهه با افراد، باید چهره ی شاد داشته باشیم و اگر غم و اندوهی داریم، آن را در دل نگه داریم و در چهره نمایان نکنیم.حد و اندازه ای که اسلام درباره ی شادی بیان می کند، این است که مسلمانان نباید دچار افراط و تفریط شوند. برای مثال اسلام شادی، نشاط و شوخی کردن با نامحرم را نمی پسندد؛ اما شادی با محارم را اتفاقی طبیعی و مقبول می داند. نشاط و شادمانی، گستره ای وسیع دارد؛ اما در نوعی از تقسیم بندی می توان آن را به سه قسمت تقسیم کرد:
← شادی های واقعی
شادی در قرآن کریم جایگاه ویژه ای دارد و به گونه های متفاوتی قرآن آن را تایید و بر آن توجه می کند؛ اسلام شادی بیهوده و عبث را تایید نمی کند، بلکه شادی سازنده و همراه با اهداف الهی و انسانی را می پذیرد.
← اقسام فرح
...
نرم افزار اتاق شادی ششمین محصول از مجموعه نرم افزار های سبک زندگی فردی می باشد که حاصل تلاش پژوهشگران مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان و استفاده از کارشناسان مطرح دانشگاه می باشد.موضوعاتی از قبیل شکوفایی، رشد و تربیت کودکان در بستر بازی، هنر و خلاقیت کودکانه در این نرم افزار مطرح گردیده است. برخی از امکانات و ویژگی های نرم افزار به شرح زیر می باشد:
همچنین به همراه این نرم افزار،کتاب «اتاق شادی»،برگرفته از مباحث ذکر شده در نرم افزار «اتاق شادی» ارائه خواهد گشت. این محصول در مراحل نهایی تولید قرار دارد.
مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان
شادی نفیسی در سال 1344 در تهران متولد شد. در سال 1362ش در رشته علوم تجربی دیپلم گرفت و به علت علاقه بسیار زیادی که به معارف اسلامی داشت، رشته الهیات را برای ادامه تحصیل برگزید و در سال 1366ش از دانشگاه تهران در این رشته فارغ التحصیل شد.
او در سال 1373ش با ارائه پایان نامه ای با عنوان «عقل گرایی در تفاسیر قرن چهارهم» مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد و در سال 1381ش با پایان نامه «معیارهای فهم و نقد حدیث در تفسیرالمیزان» موفق به اخذ دکترا از همان دانشگاه گردید.
پایان نامه فوق لیسانس وی، در سال 1374 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان «پژوهش فرهنگی شایسته تشویق» انتخاب شد و با افزودن بخش هایی به آن در سال 1379ش، توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم به چاپ رسید. این کتاب در همایش کتاب سال دانشجویی سال 1381ش که توسط جهاد دانشگاهی برگزار گردید، رتبه اول را در حوزه دین و فلسفه کسب کرد.
پایان نامه دکتری ایشان نیز رتبه اول پژوهش های دینی در حوزه قرآن را از دبیرخانه دین پژوهان در آذرماه 81 دریافت کرد. این پایان نامه در سال 82، رتبه اول را در میان پایان نامه های قرآنی مقطع دکتری در نمایشگاه قرآن احراز کرد و در همان سال، در همایش فرهنگی سال که از سوی وزارت ارشاد برگزار می گردد، به عنوان «پژوهش نمونه» در حوزه دین برگزیده شد.
مقالاتی از وی در مجلات: بینات، علوم حدیث، مقالات و بررسی ها، مجله تخصصی دانشگاه رضوی و آیینه پژوهش به چاپ رسیده است. او در تدوین پاره ای از مدخل ها، با دانشنامه جهان اسلام همکاری می کند که برخی از آن ها منتشر و مواردی در مجلدات آینده چاپ خواهند شد. ایشان عضو هیات علمی دانشکده علوم حدیث می باشد.
جناب دکتر محمدباقرحجتی، جناب استاد محمد علی مهدوی راد، حجت الاسلام گوگانی، دکتر محقق داماد، استاد علی اکبر غفاری، استاد محمدباقربهبودی .

شادی در دانشنامه ویکی پدیا

شادی
خوشحالی
شاده (گروه موسیقی)
شادی (فیلم ۱۹۹۸)
شادی (انیمه)
شادی (جانور) جانوری از تیره میمون ها
خوشحالی
شادی (گروه موسیقی)
شادی (فیلم ۱۹۹۸)
شادی (انیمه)
شادی (جانور) جانوری از تیره میمون ها
شادی (تایباد)، روستایی از توابع بخش میان ولایت شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی ایران است.
این روستا در دهستان دشت تایباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۴ نفر (۲۰خانوار) بوده است.
شادی (به لاتین: Şada) یک منطقهٔ مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان شاه بوز واقع شده است. شادی ۱۶۴ نفر جمعیت دارد. به آن شادا و شادی کند هم می گویند.
فهرست شهرهای جمهوری آذربایجان
جمهوری خودمختار نخجوان
شادی فیلمی است آمریکایی به کارگردانی فیلم ساز مستقل آمریکایی تاد سولوندز. این فیلم که به سال ۱۹۹۸ ساخته شده است، داستان زندگی سه خواهر و خانواده هایشان را روایت می کند.
شادی در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها (IMDb)
شادی (به هندی: Ssukh) فیلمی محصول سال ۲۰۰۵ و به کارگردانی کرتی آهوجا است. در این فیلم بازیگرانی همچون گوویندا، پریتی جانگیانی، چانکی پاندی، آرتی چهابریا، جکی شروف، پریم چوپرا، شارات ساکسنا ایفای نقش کرده اند.
۱۷ ژوئن ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-06-۱۷)
شادِی (به انگلیسی: Sade) نام یک گروه موسیقی پر سابقه انگلیسی است. (تلفظ صحیح نام گروه به صورت shah-day است).
سول
جاز نرم
طوفان آرام
سوفیستی-پاپ
این گروه که کار خود را در ۱۹۸۲ آغاز کرد، در سبک جاز آرامبخش (Smooth Jazz) و موسیقی نوین بزرگسالان (Adult Contemporary) آهنگسازی می کند.
شاده آدو، خواننده نیجریه ای-بریتانیایی گروه است.
این گروه هفت آلبوم کامل ارائه داده، که از این میان می توان آهنگ های زیر را مشهورترین آهنگ های این گروه دانست:
شادی در ایران نامی زنانه و در تاجیکستان نامی مردانه است. شادی در ایران به عنوان نام خانوادگی نیز به کار می رود.
شادی امین
شادی صدر
شادی کرم رودی
شادی امینی
شادی پریدر
شادی داودی
شادی بیضایی
شادی قدیریان
شادی مرعی
شادی محمد
محسن شادی
شادی آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
شادی آباد (رفسنجان)
شادی آباد (قروه)
شادی آباد (رفسنجان)، روستایی از توابع بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان راویز قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸ نفر (۴خانوار) بوده است.
شادی آباد (قروه)، روستایی از توابع بخش سریش آباد شهرستان قروه در استان کردستان ایران است.
این روستا در دهستان لک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱۷ نفر (۲۷خانوار) بوده است.
احمد زکی ابو شادی (عربی: أحمد زكي أبو شادي‎؛ ۹ فوریهٔ ۱۸۹۲ – ۱۲ آوریل ۱۹۵۵(1955-04-12)) یک زبان شناس، پزشک، ناشر و شاعر اهل مصر بود.
مختصات: ۳۵°۰۷′۳۶″ شمالی ۵۰°۱۵′۳۳″ شرقی / ۳۵٫۱۲۶۶۷°شمالی ۵۰٫۲۵۹۱۷°شرقی / 35.12667; 50.25917
باغ شادی (ساوه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوه در استان مرکزی ایران است.
این روستا در دهستان نورعلی بیک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۲ نفر (۱۹خانوار) بوده است.
به شادی (سوئدی: Till glädje) فیلمی به کارگردانی اینگمار برگمان است که در سال ۱۹۵۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به مای-بریت نیلسون، استیگ اولین، ویکتور شوستروم، ارلاند یوسفسن و اینگمار برگمان اشاره کرد.
۲۰ فوریه ۱۹۵۰ (۱۹۵۰-02-۲۰)
تپه شادی مربوط به سده های ۵ تا ۷ هجری است و در شهرستان تایباد، مایلن ولایت، دهستان دشت تایباد، ۵۰۰ متری غرب روستای شادی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۰۵۸۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
جزیره شادی نام جزیره ای در رودخانهٔ کارون در خوزستان می باشد که در شرق بخش غربی اهواز قرار دارد .این جزیره با پایین آمدن آب کارون پدیدار شد . این جزیره در حدود ۲۰ سال پیش به عنوان پارک استفاده می شد و پس از بروز مشکلاتی متروکه ماند . این جزیره قرار بود در سال ۸۲ به موزه تبدیل شود اما این ایده در سال ۸۸ متوقف شد . جزیره شادی در سال ۱۳۵۰ فقط ۱۰ متر مربع پهنا داشته که بر اثر عدم لایروبی رودخانه کارون در حال حاضر به بیش از ۱۳ هکتار افزایش یافته است .این جزیره از طریق پلی به اهواز متصل می شود و علاوه بر فضای سبز و ساحل دارای پارک با امکانات تفریحی است . این منطقه جاذبهٔ خوبی برای مسافران نوروزی و ایرانگردان است .
خبرگزاری فارس نیوز سایت شهرداری اهواز
جوی شادی یک منطقهٔ مسکونی در افغانستان است که در ولایت بامیان واقع شده است.
فهرست شهرهای افغانستان
چک شادی (به انگلیسی: Chak Shadi) یک روستا در پاکستان است که در ناحیه جهلم واقع شده است.
فهرست شهرهای پاکستان
«خانه شادی» (انگلیسی: Joy House) یک فیلم به کارگردانی رنه کلمان است که در سال ۱۹۶۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جین فوندا، آلن دلون، و لولا آلبرایت اشاره کرد.
دریاچه شادی (به لاتین: Lacus Felicitatis) یکی از دریاچه وارهای کره ماه است. دریاچه شادی در زمین های قاره ای در شمال دریای بخارها واقع شده است.
رویهٔ این دریاچه وار با گدازه پوشیده شده است.
سه دهانه کوچک در این دریاچه وار قرار دارد به نام های زیر:
اینا فرورفتگی نیمه مدوری است با ۳۰ متر ژرفا و رؤیت آن از زمین دشوار است. در نوامبر ۲۰۰۶ ستاره شناسان این گمان را مطرح کردند که اینا باید نتیجه یک انفجار گازی در دست کم ۱۰ میلیون سال پیش باشد.
دگرغم شادی، شادی رذیلانه یا شادن فرویده (به آلمانی: Schadenfreude) به لذت بردن از بدبختی دیگران گفته می شود. واژهٔ «شادن فرویده» از آلمانی به زبان های بسیاری، ازجمله انگلیسی و چندین زبان دیگرِ اروپایی وارد شده است و به معنای احساس شادی از دیدن یا شنیدنِ مشکلات یا شکستِ دیگران است و باعث ایجاد احساس رضایت از خود می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های شادی

شادی به چم خوشحالی و خوشی است.
• «طفلی به نام شادی، // دیری است گم شده است! // با چشم های روشن براق، // با گیسویی بلند، به بالای آرزو! // هر کس از او دارد نشان، // ما را کند خبر! // این هم نشان ما: // یک سو خلیج پارس، // سوی دگر خزر!» -> محمدرضا شفیعی کدکنی
• «همه جا شادمانی، قشر نازکی است که روی رنج و بیچارگی کشیده اند.»

شادی در جدول کلمات

شادی
بهجت, خنج
شادی و شادمانی
فرح
شادی و شعف
وجد
شادی و مسرت
فرح
شادی و سرخوشی
نشاط
شادی و سرور
جشن
شادی و شور
شعف
شادی و نشاط
طرب
الهه عشــق و شادی مصریان قدیم
هاتور
این حشره با رنگهای شادی که دارد توجه شکارگران حشرات را به خود جلب می کند
کفش دوزک

معنی شادی به انگلیسی

airiness (اسم)
ظرافت ، شادی ، خوش اندامی
happiness (اسم)
شادی ، طالع ، سعادت ، خرسندی ، خوش وقتی ، خوش بختی ، سعد کوفی
rejoicing (اسم)
شادی ، خوشی ، وجد
jubilation (اسم)
شادی ، جشن ، شادمانی ، هلهله
gaiety (اسم)
شادی ، خوشی ، خوشدلی ، خوشنودی ، شادمانی ، بشاشت ، سبک روحی
glee (اسم)
شادی ، خوشی ، زیبایی ، خوشحالی ، سرور و نشاط ، خوشی ونشاط ، ساز و نواز ، اسباب موسیقی ، کامیابی
mirth (اسم)
شادی ، نشاط ، خوشی ، طرب ، سرور ، خوشحالی ، عیش ، شنگی
caper (اسم)
شادی ، جست و خیز ، جهش
curvet (اسم)
شادی ، شوخی ، جست و خیز ، وجد
exultation (اسم)
شادی ، وجد و سرور ، شادمانی از فتح و ظفر
gala (اسم)
شادی ، جشن و سرور
pleasance (اسم)
شادی ، خوشی ، ادب ، عیش ، مطبوع بودن
joyance (اسم)
شادی ، خوشی ، مسرت

معنی کلمه شادی به عربی

شادی
ابتهاج , احتفال , سعادة , غبطة , مرح , نبات الکبر ، اِبتهاجٌ
بهجة
فرح
استقبال حافل
يوبيل
انتشاء
انفعال
کرنفال

شادی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

کیان ١٩:٢٩ - ١٣٩٥/٠٩/١٦
شادی . (در زبان اردو ) عروسی .
|

سجاد ١٠:٥٢ - ١٣٩٥/١٢/١١
میمون - در شرق خراسان ( افغانستان) کنونی.
|

درویش علی ادریساوی فیه ٠٧:٠٠ - ١٣٩٦/٠٨/٢٨
شادی ترجمان نشود. چون احوالی ست درونی. در کنار ما نشسته و با اندوه درهم است. حیّ بودن همان شادی ست، وَ ساکن در اندوه بسر می برد.
|

شادی ١٨:١٢ - ١٣٩٦/١١/١١
ب معنای شاد بودن
زندگی کردن
|

شادی ٢٣:٥٥ - ١٣٩٧/١٠/١٨
شادی نام بسیار زیبایی است اسم من شادی هست واقعا این اسم رو دوست دارم و بهم انرژی میده ممنونم از پدر و مادرم
|

شيما ١٩:٥٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٨
شادي زيبا ترين اسم جهان به معني جشن و سرور است
|

لیدا ٠٨:٠٦ - ١٣٩٧/١٢/١٢
شاد بودن یعنی سرزنده بودن
|

علی طاهری ١٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠١
آوازخوان
|

شادی ١٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٣
شادی یعنی لذت بردن از زندگی
یعنی زندگی کردن
خوش بودن
خوب بودن حال دل
——————
شاد باشید همیشه :)
|

شادی ١٥:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٢
اسم شادی پر معنی ترین اسمه اسم من شادیه و از داشتن این اسم خوشحالم
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شادی خانم   • اسم شادی   • معنی شادی   • شادی خواننده   • متن شادی   • شادی تی وی پرشیا   • شادی شعر   • شادی چیست   • مفهوم شادی   • تعریف شادی   • معرفی شادی   • شادی یعنی چی   • شادی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شادی
کلمه : شادی
اشتباه تایپی : ahnd
آوا : SAdi
نقش : اسم
عکس شادی : در گوگل


آیا معنی شادی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )