برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1222 100 1

شاهدانه

/SAhdAne/

معنی اسم شاهدانه

اسم: شاهدانه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام گیاهی است که از دانه آن روغن می گیرند

معنی شاهدانه در لغت نامه دهخدا

شاهدانه. [ ن َ/ ن ِ ] (اِ مرکب ) دانه ٔ ممتاز در نوع خود. شاهدان. || مروارید بزرگ و نفیس. (ناظم الاطباء).

شاهدانه. [ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) حب قنب. شهدانه. شهدانج. (یادداشت مؤلف ). تخم کنو. کنودان. کنودانه. (برهان ). تخم شهدانه. بزرالقنب. کنب دان. کنب دانی. (یادداشت مؤلف ). تخم بنگ را گویند و به عربی کنب خوانند و معرب آن شاه دانج باشد و شاه دانق هم بنظر آمده است. (برهان ). شادنج. (منتهی الارب ). بنگ. کنف. (فهرست مخزن الادویه ). برخی کتب اشتباهاً کنف را مرادف با شاهدانه دانسته اند در صورتی که کنف نباتی است که اقسام آن در کاغذسازی مفید میباشد. و اینکه شاهدانه را کنف مطلق گویند غلط است.(یادداشت مؤلف ). کنف گیاهی است از تیره ٔ پنیرکیان و مشابهتش با شاهدانه به علت الیاف قابل استفاده در نساجی است. (فرهنگ فارسی معین ). تخم بنگ. (جهانگیری ). شهدانج. شهدانق. (دهار). تخم بنگ را گویند و بعربی کنب خوانند. (انجمن آرا) (از آنندراج ). طُلاّم تنوم و آن تخم شاهدانج است. (از اقرب الموارد). و اینکه جوالیقی آن را در معرب تنوم ترجمه کرده است درست نیست. چه ، تنوم غیرشاهدانه است. (یادداشت مؤلف ). ماهودانه. حب الملوک. ماهوب دانه. (برهان ) (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). گیاهی است از تیره ٔ گزنه ها که دو پایه و علفی و یکساله است. ارتفاعش بین یک تا دو متر و گاهی هم بیشتر است. دارای گونه های مختلف و بویش قوی و نامطبوع است. شاهدانج. شدانق. قنب هندی. شهدانق. حشیشة الفقرا. ورق الخیال. جزء اعظم. (از فرهنگ فارسی معین ).
- شاهدانه ٔ چینی ؛ یکی از گونه های شاهدانه ٔ هندی است که مانند شاهدانه ٔ هندی مورد استفاده قرار میگیرد. و تقریباً همه ٔ خواص آن را دارد میوه اش برنگ مایل به سبز شامل غشائی با شبکه ٔ سفیدرنگ است. قنب. تیل.قنابوس. نقل خواجه. شن ، قنبرا. قنبیرا. قنابس. (از فرهنگ فارسی معین ).
- شاهدانه ٔ صحرایی ؛ کنف.
- شاهدانه ٔ عدسی ؛حجرالدم است : شاهدانه عدسی را گویند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
- شاهدانه ٔ کانادایی ؛ شبیه شاهدانه ٔ هندی است.
- شاهدانه ٔ مصری ؛ کنف.
- شاهدانه ٔ هندی ؛ کنب هندی. نباتی است که در هندوستان و ایران بهتر از سایر نقاط دنیا بعمل می آید و تخم ...

معنی شاهدانه به فارسی

شاهدانه
گیاهی است از تیره گزنه ها که دو پایه و علفی و یک ساله است . ارتفاعش بین ۱ تا ۲ متر و گاهی هم بیشتر است . دارای گونه های مختلف و بویش قوی و نامطبوع است . برگهای این گیاه متقابل و دارای ۵ تا ۷ لوب عمیق دندانه دار با دمبرگ دراز می باشد . گلهای نر شاهدانه به صورت مجتمع و به طور آویخته بر روی برگها خارج می شود در قسمت انتهایی آن قرار دارد . در هر گل نر ۵ پرچم موجود است . گلهای ماده بدون دمگل مشخصی در بغل گوشوارک های شبیه برگ قرار گرفته اند میوه شاهدانه فندق سیاه یا قهوه یی رنگ است و محتوی یک دانه تقریبا بدون آلبومن است . منشائ اصلی این گیاه آسیاست ولی امروزه در اکثر نقاط معتدل و گرم کشت می شود . از گونه های مختلف شاهدانه الیاف قابل استفاده در نساجی بدست می آید . از دانه شاهدانه نیز روغنی با بوی قوی و نامطبوع حاصل می گردد که به مصرف تهیه صابونهای نرم و سوخت می رسد از نظر درمانی سر شاخه های گلدار یا میوه دار این گیاه مورد استفاده است . مخلوطی از برگهای کوبیده آن و شاخه گلدار وی که به هم فشرده است و به علت دارا بودن صمغ بهم چسبیدهاند بنام بنگ به بازار عرضه می شود سابقا بنگ به مصرف تدخین می رسید ولی امروزه از آن مشروبات و داروهای مسکنی استفاده میکنند . از سرشاخه های این گیاه صمغ خاصی به صور می آید که به نام چرس موسوم است و به صور مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . سر شاخه های گلدار بدون برگ به نام حشیش به بازار عرضه میشده و در مورد استفاده و تدخین قرار میگرفته است قنب شاهدانج شدانق قنب هندی شهدانق حشیشهالفقرا ورق الخیال جزئ اعظم . توضیح برخی کتب اشتباها کنف را مرادف با شاهدانه ذکر کردهاند در حالی که کنف گیاهی است از تیره پنیرکیان و مشابهتش با شاهدانه بعلت داشتن الیاف قابل استفاده در نساجی است . یا شاهدانه چینی . یکی از گونه های شاهدانه است که مانند شاهدانه هندی مورد استفاده قرار میگیرد و تقریبا همه خواص آن را دارد . میوه اش به رنگ مایل به سبز و شامل غشایی با شبکه سفید رنگ است قنب نیل قنابوس نقل خواجه شن قنبرا قنبیرا قنابس . یا شاهدانه صحرائی . کنف . یا شاهدانه کانادایی . شاهدانه هندی . یا شاهدانه مصری . کنف . یا شاهدانه هندی . شاهدانه .
دانه ممتاز در نوع خود شاهدان
[Cannabis] [زیست شناسی- علوم گیاهی] سرده ...

معنی شاهدانه در فرهنگ معین

شاهدانه
(نِ) [ په . ] (اِمر.) = شهدانه . شاهدانج : گیاهی است از تیرة گزنه ها، دو پایه ، علفی ، یکساله و دارای گونه های مختلف است . از دانة شاهدانه روغنی با بوی قوی و نامطبوع حاصل می گردد که به مصرف تهیة صابون های نرم و سوخت می رسد. از سر شاخه های گلدار آن بنگ و

شاهدانه در دانشنامه آزاد پارسی

گیاهی علفی از خانوادۀ شاهدانه، با نام علمی Cannabis sativa. این گیاه، دو پایه و یک ساله است. برگ های آن متقابل، و گل های نر و مادۀ جدا از هم آن، به صورت مجتمع از کنار برگ ها، درمی آیند. منشأ این گیاه نقاط مرکزی آسیا بوده است، ولی امروزه در غالب نواحی گرم و معتدل، پرورش می یابد. از همۀ واریته های شاهدانه الیاف مورد استفاده در نساجی، و از دانۀ آن ها روغنی با بوی قوی و نامطبوع به دست می آید که به مصارف روشنایی و تهیه صابون های نرم می رسد. به علاوه، از همه آن ها رزین مخصوصی با نام چَرَس به دست می آید. وجود ماده کانابیس در بعضی انواع شاهدانه این گیاه را به مخدر بدل کرده است. از شاخه های گلدار مادۀ آن حشیش، از برگ های خشک آن ماری جوانا و از برگ و گل و جوانه تازۀ آن گراس تهیه می کنند. حشیش و فرآورده های آن با تأثیری که بر روی دستگاه عصبی می گذارند، باعث تحریک هوش و ادراک، جنبش، و حساسیت می گردند. با مصرف این مواد، تصوّرات واهی و حالات مضحکی به شخص دست می دهد. استفاده از هرگونه فرآورده شاهدانه باعث ایجاد آثار زیان بخش و جبران ناپذیر می شود. مصریان، هندیان و یونانیان از ایام قدیم شاهدانۀ معمولی را می شناختند، ولی اولین بار هرودوت از خواص مخدر این گیاه نام برده است. دیوسکوریوس، حکیم یونانی قرن ۱ م، به خواص دارویی آن اشاره کرده و افراط در استفاده از آن را سبب نازایی دانسته است. پزشکان مسلمان و ایرانی نیز خواص این گیاه را در ذیل قنب و شاهدانج آورده اند. در مشرق زمین، کشیدن آن بر توتون مقدم بوده است و در عراق، سوریه، و آسیای صغیر آن را می خورده اند. در ایران، ظاهراً استعمال حشیش از قرن ۳ ق در بین نزاریه (حشّاشون یا حشّاشین، دسته ای از اسماعیلیه) رایج بود و به عقیدۀ برخی، اسماعیلیان با استفاده از حشیش، فدائیان خود را به انجام هر کاری وامی داشتند. برخی نیز اعتقاد دارند که حشیش از هند به ایران راه یافته و حتی در زمان خسرو پرویز استفاده می شده است. نیز ← بنگ؛ ماری جوانا

معنی شاهدانه به انگلیسی

cannabis (اسم)
شاهدانه ، انواع شاهدانه ، غالیس

معنی کلمه شاهدانه به عربی

شاهدانه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مضرات شاهدانه   • خواص شاهدانه در بارداری   • طریقه مصرف شاهدانه   • عوارض شاهدانه   • خواص شاهدانه بو داده   • شاهدانه نر و ماده   • کاشت شاهدانه   • طبع شاهدانه   • معنی شاهدانه   • مفهوم شاهدانه   • تعریف شاهدانه   • معرفی شاهدانه   • شاهدانه چیست   • شاهدانه یعنی چی   • شاهدانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شاهدانه
کلمه : شاهدانه
اشتباه تایپی : ahinhki
آوا : SAhdAne
نقش : اسم
عکس شاهدانه : در گوگل

آیا معنی شاهدانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )