انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1064 100 1

شهریار

/SahriyAr/

مترادف شهریار: پادشاه، خدیو، خسرو، سلطان، شاهنشاه، شاه، ملک

متضاد شهریار: رعیت

معنی اسم شهریار

اسم: شهریار
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: šahr (i) yār) پادشاه، شاه، (در قدیم) حاکم، فرمانروا - پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی

معنی شهریار در لغت نامه دهخدا

شهریار. [ ش َ ] (اِ مرکب ) کلانتر و بزرگ شهر. (ناظم الاطباء) (برهان ). حاکم. امیر ناحیه ای. فرمانروای شهر یا ناحیه یا کشور :
شهریاری که خلاف تو کند زود فتد
از سمن زار به خارستان وز کاخ به کاز.
فرخی.
به آیین یکی شهر شامس به نام
یکی شهریار اندر او شادکام.
عنصری.
من گر تو ببلخ شهریاری
در خانه ٔ خویش شهریارم.
ناصرخسرو.
مرا شهری است این دل پر ز حکمت
مرا بین تا ببینی شهریاری.
ناصرخسرو.
بزرگی در آن ناحیت شهریار.
سعدی.
غم غریبی و غربت چو برنمی تابم
بشهر خود رَوَم و شهریار خود باشم.
حافظ.
|| پادشاهی را گویند که از همه ٔ پادشاهان عصرخود بزرگتر باشد. (برهان ) (ناظم الاطباء). پادشاه بزرگ ، و مطلق پادشاه را نیز گویند. (رشیدی ). شاه. پادشاه. رجوع به شهربان شود :
ای شهریار راستین ای پادشاه داد و دین
ای نیک فضل و نیک خواه ای از همه شاهان گزین.
دقیقی.
پراندیشه شد زآن سخن شهریار
بدان هفته کس را ندادند بار.
فردوسی.
به بدرود کردن گرفتش کنار
ببارید آب از مژه شهریار.
فردوسی.
اگر شهریاری وگر زیردست
جز از خاک تیره نیابی نشست.
فردوسی.
ز قیصر درود و ز ما آفرین
بر این نامور شهریارزمین.
فردوسی.
چو دید اندر اوشهریار زمن
برافتاد از بیم بر وی جشن.
سهیلی (از حاشیه ٔ لغت فرس اسدی نخجوانی ).
ای شهریار عالم یکچند صید کردی
یکچند گاه باید اکنون که می گساری.
منوچهری.
داد برِ خسرو است فضل برِ شهریار
جود برِ شاه شرق بخشش مال و نعم.
منوچهری.
مال تو از شهریار شهریاران گرد گشت
ورنه اندر ری تو سرگین چیده یی از پارگین.
منوچهری.
یافت چون شهریار ابراهیم
هرکه گم کرد شاه فرخ زاد.
ابوحنیفه ٔ اسکافی (از تاریخ بیهقی ص 385).
آخرالامر آن آمد که... بدیوان رسالت نشست [ خواجه بونصر ] و چون حاجت آمد که این حضرت و شهریار بزرگواررا رئیس... اختیار او را کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 275).
زبهر همه کس بود شهریار
نه ازبهر یک تن که باشَدْش یار.
اسدی.
ز بیدین مکن خیره دانش طمع
که دین شهریار است و دانش حشم.
ناصرخسرو.
اگر در تقریر محاسن نوبت آن پادشاه دیندار و شهریار کامکار خوضی و شروعی رود. (کلیله و دمنه ).
ملک شهریار است و ازشهریار
هزیمت شدن بنده را ننگ نیست.
سلطان آتسزبن قطب الدین محمد.
شهریاری کز کف و شمشیر اوست
ابر و برق آسمان مملکت.
خاقانی.
که دایم شهریارا کامران باش
بصاحب دولتی صاحبقران باش.
نظامی.
سرخیل سپاه تاجداران
سرحمله ٔ جمله شهریاران.
نظامی.
نه به استری سوارم نه چو اشتر زیر بارم
نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم.
سعدی.
شنیدم که باری بعزم شکار
برون رفت بیدادگر شهریار.
سعدی.
یکی گفتش ای نامور شهریار
بیا دست ازین مرد صالح بدار.
سعدی.
مرکب شهریار هم نتوان
بهر خرجی ّ خود فروخت به لاش.
ابن یمین.
- شهریار بلند؛ اعلیحضرت. (یادداشت مؤلف ). پادشاه بلندپایه :
بپوشیدم این خلعت ناپسند
بفرمان آن شهریار بلند.
فردوسی.
دگر گفت با شهریار بلند
بگوی آنچه از من شنیدی ز پند.
فردوسی.
|| شهریاران ، اصطلاحاً نام پادشاهان جزء ایالتهای دولت اشکانی است که هر یک در داخله ٔ ایالت حکومت خودمختار ایجاد کرده و از نظر خارجی تابع شاهنشاه بودند. (حقوق ایران باستان ). || لقب پادشاه اندر آب. (حدود العالم ). || شاهزاده. (یادداشت مؤلف ). فردوسی در خطاب رستم به سیاوش آورد :
همی گفت رستم ایا نامدار
ندیده ست دوران چو تو شهریار.
فردوسی.
|| (ص مرکب ) خداوند شهر. یار و کمک شهر و مملکت. نگاهبان شهر :
چو تنگ اندرآمد گوِ نامدار
برآمد ز جا خسرو شهریار.
فردوسی.
چون به ایشان بازخورد آسیب شاه شهریار
جنگ ایشان عجز گشت و سحر ایشان بادرم .
عنصری.
تحفه ٔ اسلامیان دعاست که یا رب
خسرو اسلام شهریار بماناد.
خاقانی.
روز را بکر چون برون آید
عقد بر شهریار بندد صبح.
خاقانی.
|| (اِخ ) نامی از نامهای ایرانی ، از جمله جعفربن حسن بن علی بن شهریار قمی ، یکی از روات. (یادداشت مؤلف ).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) ابن بادوسبان بن خورزادبن بادوسبان بن کاوباره. از ملوک طبرستان ، و مدت حکومت او سی سال بوده است. (از حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 405).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) ابن تافیل (ودر نسخه ای از بدایع الازمان : تاقیل ). امیر عمان بروزگار ملک قاورد، و قاورد به عمان لشکر کشید و پس از غارت عمان امارت باز وی داد و هم شحنه ای از دست خود بدانجا بنشاند. (بدایع الازمان چ طهران ص 8، 9، 10).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) ابن جمشیدبن بنداربن شیرزاد. از ملوک رویان بوده است و اوست که داعی صغیر را دستگیر کرد و نزد علی بن وهسودان نماینده ٔ المقتدر باﷲ عباسی فرستاد، و حکومت وی دوازده سال طول کشید. (از حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 413).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) ابن دارا. آخر طبقه ٔ اولاد باوندبن شاپوربن کیووس بن قباد است و حکومت این سلسله از سال 345 تا 397 هَ. ق.بوده است. (از حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 416، 417). رجوع به ترجمه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 135 شود.

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) ابن رستم دیلمی. مؤلف حبیب السیربعضی از اخبار مربوط به دیالمه را به استناد روایت از او نقل میکند. (از حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 421).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) ابن شروین بن سرخاب بن مهرمردان بن سهراب بن باوبن شاپوربن کیووس. هشتمین از اسپهبدان طبرستان. (یادداشت مؤلف ).

شهریار. [ ش َ ](اِخ ) ابن شروین بن رستم بن سرخاب بن قارن بن شهریاربن شروین بن سرخاب بن مهرمردان بن سهراب ، از آل باوند. دوازدهمین از اسپهبدان و پادشاهان طبرستان و نسبت آنان به یزدگرد شهریار پیوندد و این پادشاه همانست که بنابه روایت ، فردوسی پس از نومیدی از محمود غزنوی نزد او شد و او هجاء محمود را به صدهزار درم بخرید و بشست. او عمری طویل یافته است. (یادداشت مؤلف ). توضیحاً اضافه میشود که در تمام نسخه های خطی چهارمقاله در این فصل [ بطبرستان شد بنزدیک سپهبد شهریار که از آل باوند در طبرستان او بود ] همه جابه جای شهریار «شهرزاد» دارد و در چاپ طهران در همه ٔ مواضع «شیرزاد» دارد و هر دو خطاست زیرا پادشاهی که از آل باوند در آن عصربود شهریار فوق الذکر است نه شهرزاد یا شیرزاد، وآنگهی در جمیع نسخ تاریخ ابن اسفندیار آنجا که این فصل را از چهارمقاله نقل کرده است در کمال وضوح همه جا شهریار دارد. تاریخ وفات این شهریار معلوم نیست ، همین قدر ابن اسفندیار گوید شهریار مدتی دراز بماند تا در عهد شمس المعالی قابوس بن وشمگیر و هم در عهد سلطان یمین الدوله محمود بماند. و چون اتمام شاهنامه در سنه ٔ 400 هَ. ق. است در هر حال وفات شهریار بعد از آن واقع شده است. رجوع به حواشی چهارمقاله ٔ عروضی ص 49 و تاریخ یمینی چ مصر ص 394، 395 و تاریخ ابن الاثیر درحوادث سال 388 و تاریخ طبرستان ابن اسفندیار شود.

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) ابن علاءالدوله ملقب به حسام الدوله. از امراء مازندران که به دست علاءالدوله حسن بن رستم بقتل رسید. (از حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 420).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) ابن کیخسرو (نصیرالدوله ) (717 - 725 هَ. ق.). حاکم و فرماندار کلارستاق در مازندران. (ترجمه ٔ سفرنامه ٔ رابینو ص 206).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) ابن محمدبن احمدبن محمدبن شهریار. محدث است. (ذکر اخبار اصفهان ج 1 ص 346).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) نام پدر یزدگرد سوم ، آخرین و سی وپنجمین پادشاه ساسانیان است. (از حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 253). جمعی از مورخان آورده اند که منجمی با خسرو پرویز گفت که از تو پسری متولد شود که ملک از وی به بیگانگان انتقال یابد، خسرو پرویز تمام اولاد ذکور را در سرائی بازداشته و از آمیزش با زنان منع نمود. در آن ایام شهوت بر شهریاربن خسرو استیلا یافته محرمی نزد شیرین فرستاد که بهر تدبیر شده زنی نزد او فرستد. شیرین یکی از اشراف زادگان را به لباس حجامی بنزد شهریار فرستاد و شهریار با او آمیزش کرد و آن زن از شهریار باردار گردید که از او پسری آمد و نام او را یزدجرد گذاردند. (از حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 253) :
چو نستور و چون شهریار و فرود
چو مردانشه آن تاج چرخ کبود.
فردوسی.

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) بعضی از مورخان از وی به فرخان و بعضی به «شهربراز» تعبیر کرده اند و صاحب شاهنامه نامش را «کراز» گفته. محمدبن جریر طبری «شهر ایران » در قلم آورده و بر هر تقدیر چون از خاندان ملک نبود اکابر اعاجم از خدمتش عار داشتند و سه برادر از سپاه اصطخر بر قتلش اتفاق نموده در حین سواری بزخم سیف و سنان شهریار را از پشت زین بر روی زمین انداختند. مدت سلطنت او به قول اکثر ارباب اخبار چهل روز بود و بعد از او پوراندخت بنت پرویز قدم بر مسند سلطنت نهاد. (از حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 252).

شهریار. [ ش َ] (اِخ ) نام پسر برزو، پسر سهراب است در روایات ملی ما و شهریارنامه که منظومه ٔ داستانی مختاری در قرن پنجم هجری است. قهرمان آن شهریاربن برزو و آخرین فردمشهور خاندان گرشاسب است. (از فرهنگ فارسی معین ).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) نام پسری خرد از هرمزد که بهرام چوبینه او را بجای هرمزد [ پس از گریختن پرویز به آذربایجان ] بپادشاهی نامزد کرد. (یادداشت مؤلف ) : پس چون ماهی چند برآمد و بهرام بملکت همی بود هرمز را پسری بود خرد، نام وی شهریار، بهرام ملک خویش را دعوی نکرد، گفت من این ملک بر شهریاربن هرمز همی نگاه دارم. (ترجمه ٔ بلعمی از سبک شناسی بهار ج 2 ص 13).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) معروف به شیخ شهریار. در سه کیلومتری جنوب شرقی شیراز بقعه ٔ کوچکی قرار دارد که در آن دو سنگ قبر دیده می شود. بر روی یکی از آنها نوشته شده : صاحب النفس القدسیّة و المقامات العالیه شهریاربن علی الفسائی ، و تاریخ فوتش هم سنه ٔ 616 هَ. ق. است. (بزرگان شیراز تألیف رحمت اﷲ مهراز ص 488).

شهریار. [ش َ ] (اِخ ) از سرداران ایران که اردشیر پور شیرویه را بقتل رسانید. (از حبیب السیر چ طهران ج 1 ص 88).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) بخشی از شهر تهران که 17000 تن سکنه دارد و مرکز آن کرشته و دیههای آن «علیشاه عوض » و «رباطکریم » است. (از فرهنگ فارسی معین ). در کتابهای جغرافیایی قدیم این نام را به یکی از ولایات مشهور نزدیک ری داده اند، و حمداﷲ مستوفی از قلعه ای بهمین نام که در شمال شهر بوده است یاد میکند و بعداً شرف الدین علی یزدی در شرح جنگهای تیمور اسم شهریار را به ری داده است. (از ترجمه ٔ سرزمین های خلافت شرقی ص 234).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) نام ایستگاه شماره ٔ چهار راه آهن جنوب که پیشتر رباطکریم نامیده میشد. این نقطه بمناسبت اینکه مرکز شهریار است بدین نام خوانده شده و این محل در 36هزارگزی تهران واقع است. (یادداشت مؤلف ).

شهریار. [ ش َ ] (اِخ ) دهی ازدهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد است و 156 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).

معنی شهریار به فارسی

شهریار
بخشی است از شهرستان تهرانواقع در جنوب تهران میان ساوجبلاغ و غار و خاک ساوه و پشاپویه و آن از نقاط بد آب و هوای اطراف تهران است . در تابستان بسیار گرم است و بادش معروف میباشد. مرکز آن [کرشته] و ده های معروف آن عبارتند از [ علیشاه عوض ] و [ رباط کریم ].
بزرگترشهر، فرمانروای شهر، پادشاه
( اسم ) ۱ - کلانتر شهر بزرگ شهر فرانروای شهر . ۲ - شاه پادشاه .
[ گویش مازنی ] /shahryaar/ شهریار پسر پادوسبان از شاهان پادوسبانی که مدت سی یک سال( ۴۵ تا ۷۵هـق)بر مازندران فرمانروایی کرد
منظومه ایست حماسی از اواخر قر.۵ ه.بوزن و سبک شاهنامه اثر طمع مختاری ( ه.م .) غزنوی .نظم این داستان بخواهش سلطان مسعود ابن ابراهیم صورت گرفته و شاعر سه سال در این کار رنج برده.شهریارنامه محققا از روی داستانی منثور که شهرت و رواجی داشت بنظم در آمده . قهرمان این منظومه [ شهریار ] بن برزو آخرین فرد مشهور خاندان گرشاسپ است . شهریار نامه شامل سه بخش است : ۱- مفصلترین بخشها که در باب دو جنگ مشهور است از فرامرز پسر رستم : جنگ نخستین با دیوی سیاه بنام [ ریحان ] و دیگری باسپا- هسالار هند که همان شهریار و برادرزاده فرامرز است . در آغاز کار شهریار و فرامرز یکدیگر را نمی شناختند لیکن آخر کار بر حال یکدیگر وقوف یافتند . پس ازین آشنایی فرامرز بایران بازگشت و شهریار نزد فرانک ملکه سراندیب شتافت و آنگاه بجنگ ارژنگ دیو رفت و او را باطاعت خویش در آورد. درین اثنا ارجاسپ شاه توران که لهراسپ را کشته بود ارهنگ دیو پسر پولادوندرا به سیستان فرستاد. زال زواره پسر خویش را بجنگ او فرستاد و خود بیاری وی رفت و ارهنگ را مغلوب ساخت . بخش دوم حاوی داستان رفتن زال است بدربار سلیمان و جنگ با دیوی بنام [ اهریمن ] . بخش سوم پایان داستان است .این منظومه هر چند نیکو بنظم در آمده در شمار منظومه های متوسط حماسی است که پس از فردوسی پدید آمده .
[ گویش مازنی ] /shahreyaar kande/ از توابع میان دورود ساری
[ گویش مازنی ] /esfahbod shryaar/ پسر پادوسبان از شاهان پادوسبانی رستمدار تبرستان که مدت پانزده سال
نام روز سی ام است از ماههای ملکی
( اسم ) نوایی در موسیقی قدیم .
( اسم ) لحنی از موسیقی قدیم .
پیر شالیار
شاعر معاصر تبریزی
رباطی بوده است در فارس که در کنار رباط صلاح الدین در دشت رون واقع بوده است .
دهی است از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز . و در ۱٠ هزار گزی جنوب خاور شیراز و ۲ هزار گزی راه فرعی شیراز به خرچول واقع و موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است .

معنی شهریار در فرهنگ معین

شهریار
(شَ) [ په . ] (اِمر.) ۱ - فرمانروای شهر. ۲ - پادشاه . ۳ - از نام های پسران .
( ~ِ شَ) (اِمر.) نوایی در موسیقی قدیم .
(بَ دِ شَ)(امر.) یکی از آهنگ های موسیقی قدیم ایران .

معنی شهریار در فرهنگ فارسی عمید

شهریار
بزرگ تر شهر، فرمانروای شهر، پادشاه.

شهریار در دانشنامه اسلامی

شهریار
سید محمد حسین بهجت تبریزی معروف به شهریار از شعرای معروف ایران است. که شعرهایی در موضوعات وطنی و اجتماعی و تاریخی و مذهبی و وقایع عصری سروده، است.
سید محمد حسین بهجت تبریزی در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در روستای زیبای «خوشکناب» آذربایجان و در خانواده ای متدین، کریم الطبع و اهل فضل متولد شده است. پدرش حاجی میرآقای خوشکنابی از وکلای مبرز و فاضل و عارف روزگار خود بود، که به سبب حسن کتابتش به عنوان خوشنویسی توانا و مشهور بود.شهریار دوران کودکی خود را در میان روستائیان صمیمی و خونگرم خوشکناب در کنار کوه افسونگر «حیدربابا» گذراند.او نخستین شعر خویش را در چهارسالگی به زبان ترکی آذربایجانی سرود. بی شک سرایش این شعر کودکانه، گواه نبوغ و قریحه شگفت انگیز او بود.پس از دوران کودکی، هنگامی که به تبریز آمد، مفتون این شهر جذاب و تاریخ ساز و ادیب پرور شد. دوران تحصیلات اولیه خود را در مدارس متحده، فیوضات و متوسطه تبریز گذراند و با قرائت و کتابت زبانهای ترکی، فارسی و عربی آشنا شد. پس از آن به تهران آمد و در دارالفنون تهران تا کلاس آخر مدرسه طب تحصیل کرد و در چند مریض خانه مدارج انترنی را نیز گذراند؛ ولی در سال آخر به علت عشقی عمیق و ناراحتی خیال و پیش آمدهای دیگر از ادامه تحصیل محروم شد و با وجود مجاهدتهایی که بعدا توسط دوستانش به منظور تعقیب و تکمیل این یک سال تحصیل شد، شهریار رغبتی نشان نداد و ناچار شد وارد خدمت دولتی بشود؛ چند سالی در اداره ثبت اسناد نیشابور و مشهد خدمت کرد و در سال ۱۳۱۵ به استخدام بانک کشاورزی تهران در آمد.شهریار در تبریز با یکی از بستگانش ازدواج کرد، که ثمره این وصلت دو دختر به نام های شهرزاد و مریم و یک پسر به نام هادی است.از دوستان وی، مرحوم ابوالقاسم شهیار، مرحوم استاد صبا، استاد نیما، امیری فیروزکوهی، تفضلی، سایه و زاهدی را می توان نام برد. شهریار ابتدا در اشعارش «بهجت» تخلص می کرد، ولی بعدا دوبار برای انتخاب تخلص با دیوان حافظ فال گرفت و تخلص شعر خود را به شهریار تبدیل کرد.اشعار نخستین وی عمدتا به زبان فارسی سروده شده است. شهریار خود می گوید وقتی که اشعارم را برای مادرم می خواندم، وی به طعنه می گفت: «پسرم شعرهای خودت را به زبان مادریت هم بنویس تا مادرت نیز اشعارت را متوجه شود»!این قبیل سفارش ها از جانب مادر گرامیش و نیز اطرافیان همزبانش، باعث شد تا شهریار با الهام از ادبیات ملی آذربایجان، اثر بدیع و عظیم «حیدربابایه سلام» را به زبان مادریش بیافریند که تاکنون به ۷۵ زبان زنده دنیا ترجمه و منتشر شده است. قاری ننه گئجه ناغیل دییه نده،(شب هنگام که مادربزرگ قصه می گفت،)کولک قالخیب قاپ باجانی دویه نده،(بوران بر می خاست و در و پنجره خانه را می کوبید،)قورد کئچی نین شنگیله سین ییه نده،(هنگامی که گرگ شنگول و منگول ننه بز را می خورد،)من قاییدیب بیر ده اوشاق اولایدیم!(ای کاش من می توانستم برگردم و بار دیگر کودکی شوم! )منظومه «حیدربابایه سلام» در سال ۱۳۲۲ منتشر شد و از لحظه نشر مورد استقبال قرار گرفت و نه تنها تا کوره-ده های آذربایجان، بلکه به ترکیه و قفقاز هم رفته و در ترکیه و جمهوری آذربایجان چندین بار تجدید چاپ شده است.منظومه حیدربابا از جمله بهترین آثار ادبی در زبان ترکی آذری است، و در اکثر دانشگا ههای جهان از جمله دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده آمریکا مورد بحث رساله دکترا قرار گرفته است و برخی از موسیقیدانان همانند هاژاک - آهنگساز معروف ارمنستان - آهنگ جالبی بر آن ساخته است.
شهریار ممکن است به یکی از موارد ذیل اشاره داشته باشد:
شهریار پرهیزکار (زاده ۱۳۴۳ش)، حافظ کل قرآن کریم، و قاری ممتاز ایرانی و شیعه در سطح بین المللی است. پرهیزکار از سال ۱۳۶۲ش در مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت کرد و در رشته های حفظ قرآن کریم و قرائت، به ترتیب رتبه اول و سوم را کسب کرد. او همچنین در مسابقات بین المللی حفظ و قرائت شرکت کرد و در کشورهای مختلفی از جمله عربستان سعودی، تانزانیا، اتریش، مالزی و لبنان، برای اجرای برنامه های قرآنی حضور یافت. شهرت او بیشتر در زمینه قرائت قرآن کریم است. ضبط یک دوره ترتیل قرآن کریم در سال ۱۳۶۴ش، تالیف کتاب «چگونه قرآن را حفظ کنیم؟» و راه اندازی موسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین به همراه محمد حاج ابوالقاسم و محمدرضا شهیدی پور، بخشی از اقدامات قرآنی اوست.
شهریار پرهیزکار، ۲۵ مرداد ۱۳۴۳ش در تهران متولد شد و یادگیری قرآن کریم را از نُه سالگی آغاز کرد. او آغاز علاقمندی خود به قرآن کریم را شنیدن صوت حزین مادرش در خواندن قرآن و دعا بیان کرده است. شهریار پس از آن از سال ۱۳۵۲ش، هفته ای چهار تا پنج شب در جلسات قرآنی حاضر می شد و پدرش او را همراهی می کرد.
او در کنار حضور در جلسات قرائت قرآن کریم، چنانکه خود گفته، از سال ۵۴ یا ۵۵ش حفظ قرآن کریم را آغاز کرد و اولین بار در سال ۱۳۵۶ش در مسابقات قرآن شرکت کرد. روی دادن انقلاب اسلامی در ایران، و تعطیل شدن جلسات حفظ قرآن کریم، باعث شد که پس از حفظ ۱۰ جزء، دچار وقفه شود.
کتاب «شهریار جاده ها، سفرنامه ناصرالدین شاه به عتبات» به کوشش محمدرضا عباسی و پرویز بدیعی به زبان فارسی است که گزارش سفر ناصرالدین شاه به عراق می باشد.
این کتاب اطلاعات خوبی درباره رفتار پادشاه و شیوه برخورد آنها با رعیت این دوره را بیان می کند. این اثر به خوبی می تواند روشنگر نقاط تاریکی از تاریخ پنجاه سال پادشاهی و وضعیت اجتماعی دوران سلطنت مطلقه این پادشاه باشد. پادشاهی که حتی درباره او اطرافیانش به قصه گویی و افسانه پردازی نیز پرداخته اند.
ساختار
کتابدارای یک فهرست مطالب، مقدمه ناشر، پیش گفتار، متن، پیوست و فهرست اعلام می باشد. کتاب به نثر دوره قاجار نوشته شده است و مطالب به صورت اتفاقات روزانه یادداشت شده است.
گزارش محتوا
مقدمه ناشر درباره سفرنامه های موجود از گذشته ایران و اهمیت آنها برای اطلاع از احوال گذشتگان است و اینکه امروزه تعدادی از اینها توسط سازمان اسناد ملی ایران احیاء شده است. پیش گفتار کتاب به گزارشی درباره کتاب و اقوال درست و نادرست درباره شایعاتی که درباره این سفر که بعدها در بین مردم عوام بوده، پرداخته است. کتاب با گزارش روز جمعه بیستم « ماه جمادی الثانی » سال ۱۲۸۷ ق آغاز شده است. به این ترتیب که «اواخر سنبله، از باغ سلطنت آباد من توابع بلوک شمیران، به عزم زیارت کربلا و توقف پنج شنبه دوشان تپه به دوشان تپه رفتیم...» . کتاب با شرح ماوقع سالی که شاه قاجار به زیارت عتبات می رفته و تعریف و تمجید از خود ادامه پیدا می کند.
← بعضی از گزارشات کتاب
...
«بزرگ بن شهریار»، ناخدا و دریانورد مشهور ایرانی است که در نیمه اول قرن چهارم هجری می زیسته است.
او از مردم رامهرمز خوزستان، و دریانوردی برجسته بود و چنانکه در کتاب پرآوازه اش آورده است در نیمه نخست قرن چهارم آبهای اقیانوس هند، دریای چین و کرانه های افریقای شرقی حبشه را درنوردیده است. بیش از این درباره زندگی وی اطلاعی در دست نیست.
عناوین مرتبط
عجائب الهند برة و بحرة (کتاب) .
منبع
نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.ورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری


العربیةآخرین مطالب اضافه شده
...شهریار در دانشنامه ویکی پدیا

شهریار
شهریار در موارد زیر کاربرد دارد:
شهریار (شاعر)، شاعر معاصر متخلص به شهریار
شهریار شفیق، پسر اشرف پهلوی و افسر نیروی دریایی ایران
شهریار مندنی پور، نویسنده ایرانی
شهریار نفیس، کریکت باز بنگلادشی
شهریار (پسر خسرو پرویز)، یکی از فرزندان خسروپرویز
شهریار (خواننده)، خواننده ایرانی سبک راک و پاپ
شهریار، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان الیگودرز در استان لرستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان بربرود غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۳۶ نفر (۳۱ خانوار) بوده است.
شهریار فرزند خسرو پرویز و شیرین و پدر یزدگرد سوم بود. در روزگار پادشاهی خسرو پرویز هنگامی که او در هر چیزی سختگیر بود، دستور داد تا از فرزندانش مراقبت شدید کنند وهرگز بدون اذن او دست به ازدواج نزنند. شهریار بدون اذن پدر با کنیزی همخوابه می شود و بعد از مدتی کنیز باردار می شود و صاحب پسری بنام یزدگرد سوم می شود خسرو از این قضیه آگاه می شود و دستور مجازات شهریار را می دهد وفرزند خردسالش را هم از او می گیرند. اما در این بین شیرین با نفوذی که بر همسر خود داشت نگذاشت به شهریار و فرزندش آسیبی برسد. موقعی که شیرویه علیه پدرش خسرو پرویز دست به کودتا می زند تمامی برادران خود را می کشد و شهریار هم از کشته شدگان است.
کریستن سن، آرتور (۱۳۶۴). ایران در روزگار ساسانیان. انتشارات امیر کبیر. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
شهریار، یک شهر مسکونی در حال احداث، در استان آذربایجان شرقی، واقع در ۱۰ کیلومتری شمال شرق تبریز است. محل اجرای طرح احداث این شهر، در کیلومتر ۵ جاده تبریز–اهر بوده و هدف از اجرای آن، اسکان سرریز جمعیت شهر تبریز بوده و پیش بینی جمعیت آن، ۱۷۰ هزار نفر و مساحت محدوده آن، ۱٬۵۰۰ هکتار است.
سهند
تعداد واحدهای مسکونی، ۶۰ هزار واحد مسکونی (ویلایی و آپارتمانی) در چهار فاز، همراه با ساختمان های جانبی و تأسیسات بر اساس طرح جامع شهر جدید خواهد بود. میزان سرمایه گذاری برای این طرح، ۱۳٬۰۰۰ میلیارد ریال، و سرمایه گذار آن، «شرکت جهاد خانه سازی آذربایجان شرقی» (وابسته به سپاه پاسداران) است.
شهر جدید شهریار نخستین شهری است که توسط بخش خصوصی و با همکاری شرکت جهاد خانه سازی ساخته می شود. این شرکت حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار زمین برای ساخت شهر مذکور را تملک کرده و بخشی از زمین های شهر جدید شهریار هم دولتی است.
طرح احداث شهر شهریار تبریز، در ۴ فاز خواهد بود که از سال ۱۳۹۴ شروع شده و فاز اول آن در پایان سال ۱۳۹۵، آماده بهره برداری شده و مابقی تا سال ۱۴۰۶ مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. پیش بینی شده که نخستین گروه جمعیتی، سال ۱۳۹۸ در شهر جدید، اسکان یابند.
شهریار یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر یکی از شهرهای غرب استان تهران و مرکز شهرستان شهریار و غرب استان تهران است.
(منطقه مرکزی)
واژه (شهریار) ازلحاظ اصطلاح شناسی (واژه شناسی) برخلاف تصور همگان به معنای یاری دهنده شهر نمی باشد بلکه این لغت از واژه شهردار در دستور زبان پهلوی به معنای دارنده و مالک کشور یعنی فرمانروا و پادشاه می باشد به دست آمده است همچنین در فرهنگنامه های بزرگ زبان فارسی معنای واژه شهریار را برابر با (کلان شهر یا بزرگ شهر یا فرمانروای شهر) آورده اند.
شهرداری شهریار در سال ۱۳۳۱ تأسیس گردید که در بدو تأسیس جمعیت شهر قریب ۵۰۰۰ نفر بوده و پرسنل آن با (۴ کارمند، ۷ کارگر خدماتی و یک نفر سرمکانیک موتورهای آب خدمات شهری) خدمت به شهروندان را عهده دار بودند. از سال تأسیس تاکنون جمعاً ۲۹ نفر در سمت شهردار شهریار بوده اند. ۱۳ نفر قبل از انقلاب اسلامی و ۱۶ نفر در دوران انقلاب اسلامی. طولانی ترین دوران خدمت را «احمد وزیری» ۵ سال و کوتاهترین دوره تصدی را «داود موثقی» با ۷۳ روز انجام وظیفه نموده است.
شهر شهریار یکی از هفت شهر شهرستان شهریار و مرکز شهرستان می باشد. ساختمان فرمانداری شهرستان شهریار و ادارات مرکزی در این شهر قرار دارند و از نظر موقعیت در غرب استان تهران و در قسمت شمال غربی با شهرهای ملارد و اندیشه، در شرق و شمال شرقی با شهرهای باغستان و شهرستان قدس، در جنوب و جنوب شرقی با شهرهای فردوسیه و صباشهر و در جنوب غربی با شهر وحیدیه همسایگی دارد.
شهریار رومی معروف به شهریار (زاده ۲۳ بهمن ۱۳۵۴) خوانندهٔ و آهنگساز پاپ اهل ایران است.
آغاز شیرین
پرسه
ناجی
سراب
معجزه
دولت عشق
فقط نفس
شهریار رومی، متولد ۲۳ بهمن ۱۳۵۴، در استان تهران می باشد. وی دارای ۴ برادر و ۲ خواهر می باشد و در خانوادهٔ خود، فرزند یکی مانده به آخر است. او تا حدود سن ۹ سالگی در شهرستان کرج زندگی می کرد و پس از آن به همراه خانوادهٔ خود رهسپار سوئد می گردد و در آنجا به ادامهٔ تحصیل می پردازد. در سن یازده سالگی با ساز پیانو آشنا می شود بطور اتفاقی در یک هتل در نروژ ارگ کلیسا را مشاهده نمود در و همان جا آهنگ گل سنگم از ستار را می نوازد و از سن ۱۵ سالگی شروع می کند به زمزمه کردن آهنگ های داریوش و فریدون فروغی. پس از اتمام دورهٔ دبیرستان، وی برای ادامهٔ تحصیلات در دوره دانشگاه، سوئد را به مقصد آمریکا ترک گفت. او در رشتهٔ مهندسی معماری در میامی آمریکا مشغول به تحصیل می شود. پس از آن به علت همکاری با یک شرکت ساختمانی، در چند شهر دیگر از جمله تگزاس، فلوریدا، میشیگان و نیویورک زندگی می کند پس از آن با آهنگساز ایرانی، حسن شماعی زاده تماس گرفته و با او آشنا می شود. او که پیانو را در حد عالی می نوازد، تصمیم به ارائهٔ آلبوم در بازار ایرانی می گیرد. شهریار هم اکنون در ارواین در شهرستان اورنج، کالیفرنیا زندگی می کند. او مهندس ساختمان می باشد.
شهریار (شیراز)، محله ای از توابع بخش زرقان شهرستان شیراز در استان فارس ایران است.
این روستا در بخش زرقان قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲٬۵۸۱ نفر (۵۵۱خانوار) بوده است.
شهریار روستایی از توابع بخش فلارد شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری ایران است.روستاهای امیران و چهارده و کندر همسایه های این روستا می باشند.
فهرست روستاهای ایران
این روستا از چند تیره از طوایف بزرگ بختیاری به نام های :
.گِردگِرد (مش مرداسی بهداروند)
.جلیلی ( جانکی سردسیر )
شهریار مجموعه ای تلویزیونی دربارهٔ سید محمدحسین شهریار، شاعر آذری زبان ایرانی بود که در سال ۱۳۸۴ در ۲۲ قسمت ۵۰ دقیقه ای و به کارگردانی کمال تبریزی در سیمافیلم ساخته شد و در سال ۱۳۸۶ از شبکه ۲ سیما پخش شد. همچنین این سریال در سال ۱۳۹۳ از شبکه آی فیلم بازپخش شد.
بهجت تبریزی (دختر شهریار) گفت: این سریال بدون کوچکترین تحقیق و پژوهش سرهم بندی و نگارش شده است، لذا به عنوان یک رسالت تاریخی، نه به عنوان وارث پدرم که جای خود دارد، بلکه به عنوان یک واصل با استادی که سال ها با او زندگی گذرانده ام، اعلام می کنم که آنچه به عنوان سریال شهریار از شبکه دو پخش شده، ارتباطی با زندگی شاعر بلندآوازه ایرانی، شهریار نداشته است.
تصویربرداری این پروژه از ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴ در تبریز و تهران آغاز شد که در پایان شهریور ۱۳۸۵ پس از اتمام مراحل تصویربرداری وارد مرحله تدوین و فنی گردید. سعید شاهسواری به عنوان تدوینگر، سریال را در ۲۶ قسمت تدوین کرد.
در این سریال، شهریار را در سه مقطع سنی خواهیم دید که اردشیر رستمی، جوانی و سیروس گرجستانی نیز میانسالی و پیری این شاعر را بازی کرده اند.
این سریال پیرامون زندگی محمدحسین شهریار از دوران کودکی تا درگذشت اوست.
شهریار (به ایتالیایی: Il Principe) نام کتاب مشهور نیکولو ماکیاولی، اندیشمند ایتالیایی است که متن اصلی ماکیاولیسم به شمار می رود. شهریار در سال ۱۵۱۳ میلادی به رشته تحریر درآمد ولی تا سال ۱۵۳۲ به چاپ نرسید. ماکیاولی «شهریار» را پس از نوشتن به لورنزوی مدیچی پیشکش کرد به امید این که شغلی به دست آورد.
ویکی پدیا انگلیسی
این کتاب از ۲۶ باب (فصل) تشکیل شده است.
به گفتهٔ ماکیاولی شهریاری ها بر دو گونه اند:
پادشاهی ها خود به دو گونه تقسیم می شوند:
شهریار آهی بانکدار و فعال سیاسی ایرانی و نظریه پرداز و سخنگوی گروه های لیبرال دموکرات مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران است. وی در ام آی تی تحصیل، و در ماه های پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، رابط غیررسمی محمدرضا پهلوی و ایالات متحده بوده است. آهی یکی از بنیان گذاران «اتحاد برای دموکراسی در ایران» است.
Bruck, Connie (March 6, 2006). "Exiles". The New Yorker. Archived from the original on April 26, 2017. Retrieved February 14, 2019.
Timmerman, Kenneth R. Shadow Warriors: The Untold Story of Traitors, Saboteurs, and the Party of Surrender. ISBN 978-0-307-35210-1.
آهی خود را از نظر سیاسی راست میانه و لیبرال در معنای اروپاییش معرفی می کند. آهی از جمله برگزارکنندگان و شرکت کنندگان کنفرانس های مختلف مخالفان حکومت ایران در استکهلم، واشینگتن دی سی، , لندن و بروکسل بوده است.
در دهه ۱۹۸۰ آهی به ویلیام کیسی اداره کننده سیا نزدیک بود و سعی داشت رضا پهلوی را از جوانی خوشگذران به یک رهبر شجاع مقاومت تبدیل کند. با شکست این تلاش آهی مغز متفکر جنبشی برای رفراندوم در ایران شد که توجه بین المللی را به عنوان راهی صلح آمیز برای سرنگونی حکومت ایران به خود جلب کرد.
پس از فروریختن دیوار برلین آهی یک شرکت سرمایه گذاری متخصص در خرید ذخایر در کشورهای تازه استقلال یافته بالتیک تأسیس کرد. در میانهٔ دهه ۱۹۹۰ او معامله اختیارگیری خبرگزاری یونایتد توسط عربستان سعودی را انجام داد و تبدیل به مشاور ارشد ام بی سی شد که در میدیا سیتی دبی فعالیت می کرد. آهی رئیس هیئت مدیره ARA Group International (“AGI”) یک شرکت هلدینگ رسانه ای سعودی بود که ام بی سی و یونایتد پرس از شرکت های دختر آن بوده اند.
آب انبار شهریار مربوط به دوره پهلوی است و در اردکان، بخش عقدا، دهستان عقدا، روستای هفتادر، محله صدر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۴۳۶۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
ایدیپ شهریار (به یونانی: Oἰδίπoυς τύραννoς، تلفظ: ایدیپوس تیرانُس= ایدیپ جبار) قسمت اول از سه گانهٔ ایدیپ در کولونوس و آنتیگونی از تراژدی «افسانه های تبای» نوشته نمایش نامه نویس یونانی سوفوکل که در ۴۲۹ پیش از میلاد به روی صحنه رفت. این تراژدی دنیای دوگانه و ناهمساز خدایان و آدمیان است که هریک قوانین خاص خود را دارند. به عبارت دیگر مسئله ای که در این تراژدی مطرح می شود، برخورد بشر است با تقدیر.
ادیپ
Priest
کرئون (پادشاه تب)
تئیریاس
یوکاسته
Messenger
Shepherd
Second Messenger
تقدیر چنین مقرر کرده است که ایدیپ شهریار جویا و پویا و پرتکاپو، پدر خود را بکشد و با مادر خویش هم بستر شود. فرمانی است ظالمانه و دوزخی. این حکم را پدر و مادر ایدیب دریافته اند و برای گریختن از آن ایدیپ کودک را به چوپانی می سپارند که جانش را بگیرد. اما اگر ریختن خون طفلی بر پدر و مادر دشوار می آید، بر چوپان ساده دل نیز آسان نیست؛ بر لبخند معصومانهٔ کودک رقت می آورد و او را به چوپانی دیگر از دیار «کرینت» می سپارد. شبان دوم او را نزد شاه کشور خرده می برد و کودک در دربار این شاه بزرگ می شود. ایدیپ در دوران جوانی به وسیلهٔ هاتفان از سرنوشت خود آگاه می شود و چون پدرخوانده و مادرخوانده اش را پدر و مادر حقیقی خود می پندارد، برای گریز از سرنوشت از دیار آنان می گریزد. در راه به گردونهٔ پیرمردی می رسد و پس از گفتگو مختصر، پیرمرد را (که پدر واقعی او بوده) می کشد و به سوی شهر «تب» پیش می تازد بر دروازهٔ این شهر از دیرگاه ابوالهولی است که از مردمان معمائی می پرسد و چون آنان در پاسخ در می مانند طعمهٔ مرگ می شوند. ایدیپ معمای ابوالهول (نماینده تقدیر) را فاتحانه جواب می گوید و ابوالهول مقهور بر خاک می افتد. ساکنان شهر تب به پاس این گره گشائی، شهریاری دیار خود را به ایدیپ می بخشند و دست ملکهٔ شهر (مادر ایدیپ) را در دست او می گذارند. پس از سال ها فرمانروائی مرگ و طاعون بر این شهر فرود می آید و چون ایدیپ سبب این فاجعه را از معبد کاهنان آپولو می پرسد، پاسخ می شنود که گناهکار باید از میانه برخیزد، گناهکاری که پدر خود را کشته و با مادر، هم بستر شده است ایدیپ در جستجوی این گناهکار پلید پس از ماجرائی که در نمایشنامه باید در سرانجام به خود می رسد و چشمهای جهان بین خویش را بر می کند.
.همسرایان: می خواهیم حقیقت هیاهویی را که تا به امروز بر سر زبان هاست بدانم
..ایدیپوس: وای بر من
مختصات: ۳۸°۰۳′۳۸″شمالی ۴۶°۲۰′۲۸″شرقی / ۳۸٫۰۶۰۴۸۸°شمالی ۴۶٫۳۴۱۰۰۸°شرقی / 38.060488; 46.341008نبو
ایستگاه متروی استاد شهریار یکی از ایستگاه های متروی تبریز است که در بلوار استاد شهریار واقع شده است. این ایستگاه، ایستگاه شمارهٔ ۶ خط یک است.
بلوار ۲۹ بهمن
ایستگاه متروی استاد شهریار در بلوار استاد شهریار و در خط یک متروی تبریز قرار گرفته و از نوع ارتفاعی است. مساحت کل ایستگاه ۶۵۰۰ متر مربع و دارای ۲ طبقه و ۴ ورودی است. این ایستگاه در مجاورت ساختمان مرکزی متروی تبریز قرار گرفته است.
باد شهریار از سمت شهر منجیل وارد شهر شهریار می شود و فصل وزش آن بهار و تابستان است. باد شهریار به طور متناوب می وزد و معمولاً از بعد از ظهر شروع می شود و تا غروب ادامه می یابد. این باد نیز در اثر تفاوت دما به وجود می آید.
از مهم ترین جریانات هوائی شهرستان شهریار می توان به (جریان هوائی) که بانام باد شهریار شهرت یافته است اشاره نمود. جهت وزش این جریان هوائی درمنطقه تهران از غرب به شرق با اندکی تمایل به سمت جنوب است.
به گزارش خبر شهریار در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ باد شدید شهریار باعث قطع درختان و صدمه به تابلوهای سطح شهر زد.
برگی از خاطرات ناصرالدین شاه در باب باد شهریار
بخش جوقین شهرستان شهریار یکی از بخش های شهرستان شهریار در استان تهران ایران است.
بخش جوقین شهرستان شهریار
شهرها:
شهریار، صباشهر، وحیدیه، شاهدشهر، فردوسیه، باغستان و اندیشه.
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان شهریار در سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۱۴۷۴۰ نفر بوده است.
بخش مرکزی شهرستان شهریار یکی از بخش های شهرستان شهریار در استان تهران ایران است.
بزرگ بن شهریار رامهرمزی دریانورد ایرانی بود. او در نیمهٔ نخست سده چهارم هجری، یعنی ۹۱۲ تا ۱۰۰۹ میلادی برآمد. او پس از سال ۹۵۳-۹۵۴ میلادی مجموعه ای از داستان ها و افسانه های ناخدایان و دریانوردان و تاجران در اقیانوس هند را در کتابی به نام عجائب الهند بر و بحر و الجزیرة گردآوری کرد.
"Buzurg b. S̲h̲ahriyār"، In Encyclopedia of Islam. New ed.، p. 1359.
پالایشگاه شهریار تا سال ۱۳۹۰ در منطقه آذربایجان به بهره برداری خواهد رسید.
این طرح با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز تولید بنزین به ظرفیت ۱۱٫۴ میلیون لیتر و گازوئیل به ظرفیت ۱۲٫۳۳ میلیون لیتر روز در روز را به عنوان یکی از اهداف مهم پیش روی خود دارد. این طرح هم اکنون از ۳ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
Danaus archippus (Fabricius, 1793)Danaus menippe (Hübner, 1816)
پروانه شهریار (به انگلیسی: Monarch butterfly) با نام علمی (به لاتین: Danaus plexippus) نوعی پروانه است. این پروانه از خانواده فرچه پا است.
پروانه شهریار هر ساله از کوه های راکی به مکزیک مهاجرت می کند. این پروانه حشره افتخاری (به انگلیسی: state insect) ایالت تگزاس است.
بیش از یکصدمیلیون عدد از این پروانه زمستان را روی درخت های کوهستان های سیرا مادره مکزیک در خواب سپری می کنند. برگ ها و شاخه های درخت ها مانند پتو این پروانه ها را که به هم چسبیده اند را گرم نگه می دارد. این پروانه ها طوری به صورت انبوه سطح این درخت ها را می پوشانند که از دور شبیه برگ خود درخت به نظر می رسند. با گرم شدن هوا و رسیدن به دمای ۱۳ درجه میلیون ها عدد از این پروانه سفر خود را آغاز می کنند و طی این سفر در پی گل انحصاری خاصی به نام استبرق برای تخم گذاری در آن هستند که فقط در بهار گل می دهد و زمان بیدار شدن و دمای هوا هم زمان با روییدن این گیاه است.
حمام دهک شهریار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان شهریار، بخش ملارد، روستای دهک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۷۹۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شهریار در جدول کلمات

شهریار افسانه ای
ادیپ
از فیلمهای جنگی شهریار بحرانی با بازی جعفر دهقان و اردلان شجا ع کاوه
هراس
بازیگر نقش شهریار در سریالی به همین نام از کمال تبریزی
رستمی
فیلم جنگی شهریار بحرانی با بازی جعفر دهقان
هراس
فیلمی از شهریار بحرانی(1389) با هنرنمایی محمود پاک نیت و امین زندگانی
ملک سلیمان
فیلمی جنگی از شهریار بحرانی با بازی جعفر دهقان
هراس
فیلمی جنگی از شهریار بحرانی با بازی جعفر دهقان و اردلان شجاع کاوه
هراس

معنی شهریار به انگلیسی

sovereign (اسم)
طرفدار ، فرمانروا ، سایس ، پادشاه ، سلطان ، شهریار
king (اسم)
خسرو ، پادشاه ، شاه ، سلطان ، شهریار
monarch (اسم)
فرمانده ، خسرو ، فرمانروای مطلق ، خدیو ، پادشاه ، سلطان ، شهریار ، مرد کلاهدار
sovran (اسم)
پادشاه ، شهریار

معنی کلمه شهریار به عربی

شهریار
ملک

شهریار را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مهرشاد ٢٢:٤٨ - ١٣٩٧/٠٩/٢٥
پادشاه شهر
|

شهرزاد ١٢:٥١ - ١٣٩٨/٠١/٠٥
بزرگ و اصیل ،یک اریایی قدرتمند ،شاه ایران زمین ،،درسخن گفتن بی نظیر
،شهریار پارسی ،،،
|

Sh ١٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٥
به نظر من شهریار فقط یه اسم دخترونس
|

Fatemeh ١٦:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢٧
bi nazire in esm,khastam bedonam Alan kasi in esmo baraye bachash migirem
|

رادمهر ٢٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٦
عالی اسم پسرونه و ایرانی. پدر من خیلی مرد بزرگی بود و هست برای من و خانواده اش اسم پدرم شهریاره و این اسم باعث زیاد شدن بزرگی و عظمتش میشود
|

رادمهر ٢٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٦
آقا یا خانوم مدیر از اینکه نظر من رو نمایش گزاشتین ممنونم
|

رادمهر ١٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٨
ببخشید. ولی شهریار اسم دخترونه نیست . ولی نظر ها فرق میکنه . ولی حتا شایعه شده شهریار اسم ایرانی هم نیست . و آلمانی ها این اسم را ساختن این اسم روی بسیاری از شاهان و شاهزادگان آلمانی گزاشته شده و یکی از تاجر های ایرانی از این اسم خوشش اومده و روی پسرش گزاشته . شهریار اسم پسرونست
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Aryan > Be afraid
کیومرث > که ویار
سعیده > pluralistic
امین > hypotenuse
که و یار > کهو
Kimiya > Fitting rome
سیدنیشابوری > broke the camels back
افسانه > دست مریزاد

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معشوقه شهریار   • شهرستان شهریار   • عشق شهریار   • شهریار شاعر   • مریم شهریار   • فرزندان شهریار   • شهریار شعر   • اشعار ترکی شهریار   • معنی شهریار   • مفهوم شهریار   • تعریف شهریار   • معرفی شهریار   • شهریار چیست   • شهریار یعنی چی   • شهریار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شهریار
کلمه : شهریار
اشتباه تایپی : aivdhv
آوا : SahriyAr
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس شهریار : در گوگل


آیا معنی شهریار مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )