انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1044 100 1

شک

/Sakk/

مترادف شک: تذبذب، تردد، تردید، دودلی، ریب، ریبت، شبهه، بدگمانی، سوء ظن، احتمال، اشکال، وسواس | تردید، دودلی، ظن، گمان

متضاد شک: یقین | یقین

برابر پارسی: گمان، دودلی

معنی شک در لغت نامه دهخدا

شک. [ ش َ ] (اِ) (مأخوذ از زند و پازند) گمان و ظن و شبهه. (از برهان ) (ناظم الاطباء).

شک. [ ش ُ ] (فرانسوی ، اِ) برخورد. ضربه که به صحت کسی وارد آید. || اثر صاعقه و برق در اطراف محل ورود صاعقه.

شک. [ ش ُ ] (اِ) مرگموش را گویند و آنرا به عربی تراب هالک و سم الفار خوانند. (برهان ) (از بحر الجواهر). صاحب برهان گفته سم الفار است وآنرا فارسی دانسته و آن عربی است. (انجمن آرا) (آنندراج ). هالک. رهج الفار. تراب الهالک. هالوک. رهج. (یادداشت مؤلف ). چون خوردن آن سبب قتل موش میگردد مرگموش گویند و آن جسمی است معدنی و سفید و ثقیل الوزن و براق و از سموم قتاله است. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ). دوده را گویند که از نقره حاصل شود، و نیز گویند بخاری است که از معادن زرنیخ متصاعد شود و چون کثافتی دراو پدید آید او را بگیرند و در وقت حاجت بکار برند.(از تذکره ٔ صیدنه ٔ ابوریحان بیرونی ). تراب الهالک گویند. اهل مغرب رهج الفار خوانند و به عربی سم الفار و به شیرازی مرگ موش کانی گویند. و جماعت اکسیریان وی رازرنیخ سفید خوانند و وی سم قاتل بود و معالجه ٔ کسی که آن خورده باشد چنان کنند که معالجه ٔ کسی که زیبق مصعد خورده باشد و مشکل خلاص یابد و آنرا در میان پنیر یا چیز دیگر گذارند موشی که آنرا بخورد بمیرد و هرموش که بوی آن موش مرده بشنود بمیرد چنانکه خانه ازموش پاک گردد. (از ذخیره ٔ خوارزمشاهی ) :
گر بر شرنگ و شک بوزد باد لطف تو
درحال شهد و شکّر گردد شرنگ و شک.
سوزنی (ازجهانگیری ).
|| عکه را گویند و آن پرنده ای است معروف. (برهان ) (ناظم الاطباء) . کلارژه. عقعق. غلبه. عکه. کک.

شک. [ ش َک ک / ش َ ] (از ع ، اِمص ، اِ) خلاف یقین. ج ، شُکوک. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ریب. گمان. (دهار). مرادف شبهه. ج ، شکوک. و با لفظ افتادن و آوردن مستعمل. (آنندراج ). در عربی به معنی گمان باشد که در برابر یقین است ، و به زبان زند و پازند هم به این معنی است. (برهان ). || گمان و ظن و عدم تعین و شبهه وتردید. (ناظم الاطباء). خلاف یقین. (مهذب الاسماء). تساوی طرفین علم و جهل. ادراک نسبت بدون ترجیح یکی از طرفین وجود و عدم آن. تردید. گمان. دودلی. ریب. ریبه. ارتیاب. مریه. امتراء. ضد یقین. خلاف یقین. و آن درفارسی معمولاً مثل دیگر کلمات مشددالاَّخر بدون تشدید کاف استعمال شود مگر در مقام اضافه و عطف. (از یادداشت مؤلف ). شک سبب ریب است ، گویی کسی در چیزی اول شک میکند و بعد شک او در ریب قرار میگیرد، پس شک مبداءریب است چنانکه علم مبداء یقین است و از اینروست که گویند «شک مریب » و نمیگویند: «ریب مشک » و نیز گویند«رابنی امر کذا» و نمیگویند «شککنی ». (از اقرب الموارد). لحیص. ریب. لُبْسة. (منتهی الارب ) :
رزبان گفت که این لعبتکان بی گنهند
هیچ شک نیست که آبست ز خورشید و مهند.
منوچهری.
داند هر آنکه بازشناسد کم از یقین
کاندر بزرگواری تو نیست هیچ شک.
سوزنی (از جهانگیری ).
یقین من تو شناسی ز شک مختصران
که علم توست شناسای ربنا ارنا.
خاقانی.
«لا» زآن شد اژدهای دوسر تا فروخورد
هر شرک و شک که در ره «الا» شود عیان.
خاقانی.
گر وقت آمد به یک عنایت
این جامه ٔ من ز شک بپرداز.
عطار.
شک نیست که بوستان بخندد
هرگه که بگرید ابر آذار.
سعدی.
- به شک افتادن ؛ ارتیاب. تردید نمودن. (یادداشت مؤلف ).
- به شک انداختن ؛ دچار تردید و دودلی کردن.
- به شک شدن ؛ امتراء. (مهذب الاسماء).
- بی شک ؛ بدون تردید. بدون شک. بطور قطع و یقین. یقیناً :
حور بهشتی گرش ببیند بی شک
حفره زند تا زمین بیارد آهون.
رودکی.
هر کس به شبی صد ره عمرش نه همی خواهد
بی شک به برایزد باشَدْش گرفتاری.
منوچهری.
هر آنک بزاید بی شک بمیرد. (از قابوسنامه ).
یوز و باز سخن و نکته م را بی شک
دل دانای سخن پیشه شکارستی.
ناصرخسرو.
او را اگر شناخته ای بی شک
دانسته ای ز مولا مولا را.
ناصرخسرو.
گل نخواهد چید بی شک باغبان
ور بچیند خود فروریزد ز بار.
سعدی.
عمر سعدی گر سر آید در حدیث عشق شاید
کاو نخواهد ماند بی شک وین بماند یادگاری.
سعدی.
من فتنه ٔ زمانم وآن دوستان که داری
بی شک نگاه دارند از فتنه ٔ زمانت.
سعدی.
چو بی شک نوشته ست بر سر هلاک
به دست دلارام خوشتر هلاک.
(بوستان ).
خر که کمتر نهند بر وی بار
بی شک آسوده تر کند رفتار.
(گلستان ).
و رجوع به ماده ٔ بی شک شود.
- در شک افتادن ؛ استرابة. (یادداشت مؤلف ).
- در شک افکندن ؛ ارابة. (یادداشت مؤلف ).
- در شک انداختن ؛به شک انداختن. دچار شک و دودلی ساختن. (یادداشت مؤلف ).
- شک آوردن ؛ تردید کردن. شک کردن. دودلی نمودن :... پیروی کنم و سر نزنم و اخلاص ورزم و شک نیارم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 317).
- شک افتادن ؛شک و تردید پیش آمدن :
به میخوارگی تا نیفتد شکی
کدویش بود جزء لاینفکی.
ملاطغرا (از آنندراج ).
- شک داشتن ؛ مردد بودن. در شک بودن. دودل بودن : در این هیچ شک ندارم و ریب ندارم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 315).
یکی اندر یکی را او ندارد هیچ یک یک شک
قدر را با قضا بندد قضا را با قدر دارد.
ناصرخسرو.
- شک و ریب ؛ از اتباع :
کلید گنج سعادت قبول اهل دل است
مباد آنکه درین نکته شک و ریب کند.
حافظ.
|| (اصطلاح فقه ) تجویز دو امر باشد که مزیتی برای هیچیک از دو طرف نباشد از جهت وجود دو امارت متساوی یا عدم امارت در هر دو یا جهتی دیگر، و شک نوعی از جهل است و اخص از جهل است که هر شکی جهل است بدون عکس. (از فرهنگ علوم تألیف سجادی ). || شک اطلاق بر مطلق تردد هم شود. (از فرهنگ علوم سجادی ). || شک اطلاق برمقابل علم هم شود. (از فرهنگ علوم سجادی ). || شک بر دو اعتقاد که یکی مرجح باشد، بدون آنکه به سرحد علم برسد نیز گویند. در فقه از مسائل مختلف آید و شقوق و فروضی دارد. اغلب مورد توجه شکوک در نماز است... اگر شک در صحت عبادات حاصل شود بنا را بر صحت گذارند، اگر شک بعد از فراغ از فعلی باشد چنانکه بعد از ورود در ذکر رکوع شک کند که حمد و سوره را خوانده است یا نه ، حمل بر صحت و انجام فعل کند، همین گونه است شک بعد از وقت که مثلاً در موقع نماز مغرب شک کند که آیا نماز عصر را خوانده است یا نه ، بنابر صحت و انجام عمل گذارد. شک گاه در اصل نماز باشد و گاه در شرایط آن و گاه در اجزاء و رکعات آن ، در صورتی که شک در اصل نماز باشد بعد از وقت حمل بر انجام فعل کند و اگر در اثناء فعل نماز باشد باید انجام دهد و شک در افعال نماز هم اگر قبل از شروع باشد باید انجام دهد چنانکه شک در رکوع کند و حال آنکه ایستاده باشد یا شک در سجده کند و حال آنکه داخل در قیام یا تشهد باشد و اگر بعد از شروع در فعل دیگر باشد باید بنا را بر صحت گذارد. (از فرهنگ علوم تألیف سجادی ). || رسوایی. (ناظم الاطباء). || کفتگی است خرد در استخوان. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || دارویی است که موش را میکشد و از معدن فضه ٔ خراسان حاصل شود و آن دو نوع است سپید و زرد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). سم الفار. (ناظم الاطباء). و رجوع به شُک شود. || زرنیخ. (ناظم الاطباء).

شک. [ ش َک ک ] (ع مص ) به گمان افتادن. (ترجمان القرآن ص 62) (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ) (از اقرب الموارد). گمان کردن در کار. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). گمان کردن در کاری و تردید نمودن در آن. (ناظم الاطباء). || نیزه زدن کسی را و در نیزه کشیدن : شکه بالرمح. (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از اقرب الموارد). نیزه بهم بازدوختن. (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ) (ناظم الاطباء). || در سلاح درآمدن و پوشیدن آنرا. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || برچفسیدن بازوی شتر به پهلوی آن و لنگیدن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). لنگیدن شتر. (تاج المصادر بیهقی ). || خانه ها را بر یک طریق ساختن : شکوا بیوتهم. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

شک. [ ش ِک ک ] (ع اِ) روده ای که بدان پشت هر دو برگشته ٔ کمان را پوشند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). حله و ردایی است که پوشیده میشود به او پشتهای خم شده از دو گوشه ٔکمان. (ترجمه ٔ قاموس ) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس ). || جامه ٔ بالایین. (ناظم الاطباء).

شک. [ ش ُک ک ] (ع ص ، اِ) ج ِ شَکوک. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شَکوک شود. || (اِمص ) جدایی و تفریق. || دشواری و سختی و محنت. (ناظم الاطباء).

معنی شک به فارسی

شک
گمان بردن، گمان، خلاف یقین، شکوک جمع
۱ - گمان مقابل یقین جمع : شکوک . ۲ - تردید کردن در تکلیف شرع مانند تردید در رکعات نماز . یابه شک افتادن ( در افتادن ) . شک کردن ارتیاب .
جمع شکوک یا جدایی و تفرق یا دشواری سختی و محنت .
[ گویش مازنی ] /shek/ نوعی ماهی - گوشت راسته ی گاو یا گوسفند ۳کوهان
آلوده به شک مشکوک فیه .
[ گویش مازنی ] /shak bazooen/ عصاره گیری به وسیله برش پوست گیاه و با کمک کارد یا هر چیز تیز و برنده
به هیجان و هزاس و دلهره و تحریک داشتن کسی بر اثر شنواندن خبری یا حادثه ای ناگوار یا مرتعش ساختن عضوی بر اثر اتصال الکتریکی .
شک دارنده دارای تردید .
تردید داشتن مقابل یقین داشتن .
که شک کرده باشد دچار شک شدن .
[ گویش مازنی ] /shek shek/ نوعی بازی گروهی محلی
[ گویش مازنی ] /shak shaki/ شکاک – مردد
[ گویش مازنی ] /shak shaki baviyen/ شکاک شدن
[ گویش مازنی ] /shak hedaaen/ با جسم تیزی خراش ایجاد کردن
به شک افتادن تردید کردن .
دختر زیبای شونمیه از طایفه یساکار
بدون شک بی ترید بدون شبهه
بی تردید بی شبهه بیگمان یقینا. یا بی شک و ریب .بدون شک و تردید مطمئنا. یا بیشک و شبهه . بی شک و ریب .
یکی از تاریخ نویس های مشهور آلمان است که بسال ۱۸۳۴ در سد متولد شد و تاریخ قابل توجهی بنام ( تاریخ آلمان در قرن نوزدهم ) نوشت و در سال ۱۸۹۶ درگذشت .
مارشال چینی ( و . ۱۸۸۸ - ف. ۱۹۷۵ م . ) وی ضد ژاپن ( ۱۹۴۵ - ۱۹۳۷ م . ) جنگید و در ۱۹۴۳ بریاست جمهوری چین رسید و در سال ۱۹۴۶ مجددا بدین سمت انتخاب شد و سپس مغلوب مائو تسه تونگ گردید و بجزیره فورمز پناهنده شد ( ۱۹۵٠ ) و در آنجا حکومت چین ملی را تاسیس کرد .
دیهی است متصل بفرخار که اکنون جزئ نیشابور است و آنرا چرک میگویند .
زرشک
[ گویش مازنی ] /shek shek/ نوعی بازی گروهی محلی

معنی شک در فرهنگ معین

شک
(شَ کّ) [ ع . ] (اِ.) گمان ، دودلی .

معنی شک در فرهنگ فارسی عمید

شک
۱. گمان بردن در امری.
۲. [مقابلِ یقین] گمان.
۳. شکاف و ترکیدگی کوچک در استخوان.
* شک کردن (به شک افتادن): (مصدر لازم) در امری شبهه و تردید پیدا کردن.
= عقعق
بی گمان، بی تردید.

شک در دانشنامه اسلامی

شک
ـــ شک مقابل یقین یکی از عناوین مهمی است که در فقه و اصول در مورد آن زیاد بحث شده است و در تمامی ابواب فقه جاری است. ـــ شک، حالت نفسانی ناشی از تردید بین دو یا چند طرف، بدون رجحان داشتن هیچ یک از طرفین است.
ـــ شک در لغت به حالت نفسانی ناشی از تردید بین دو یا چند چیز گفته می شود، در مقابل یقین. اعم از آنکه دو طرف تردید همسان (پنجاه پنجاه) باشند یا یک طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد؛ لیکن شک در کلمات فقها دو اطلاق دارد؛ گاهی در برابر یقین و ظن به کار می رود که مراد از آن حالت نفسانی ناشی از تردید میان دو یا چند چیز به طور مساوی است و با رجحان یک طرف، طرف راجح «ظن» و طرف مرجوح «وهم» نامیده می شود، نه شک. گاهی نیز در مقابل یقین به کار می رود و مراد از آن اعم از تردید متساوی الطرفین و وهم و ظنی است که از نظر شرعی دلیل بر اعتبار آن وجود ندارد.
ـــ شک، مقابل علم و ظن و از حالت های نفسانی انسان است که از تردید در انتخاب یکی از دو طرف احتمال ناشی می گردد که هیچ یک بر دیگری برتری ندارد؛ به عبارت دیگر، شک در جایی مطرح است که انسان در انتخاب یکی از دو گزینه مردد شود و هیچ یک از آنها در نظر او بر دیگری مزیّتی نداشته باشد. در علم اصول فقه، شک، حجت نیست و ظن غیر معتبر و وهم نیز به شک ملحق می شود؛ به بیان دیگر، می توان گفت در اصول ، شک در مقابل یقین است و یقین شامل یقین وجدانی ( قطع صد در صد) و یقین تعبدی (ظنی که دلیل معتبر بر حجیت آن، وجود دارد) است؛ بنابراین، ظن غیر معتبر، وهم و شک هر سه در اصول، «شک» نامیده شده و احکام شک در مورد آنها جاری می گردد.
کاربرد شک در فقه و اصول
از عنوان یاد شده در اصول فقه مباحث حجت سخن گفته اند و در فقه در بسیاری از ابواب، اعم از عبادات و معاملات به کار رفته، ضمن آنکه موضوع بسیاری از قواعد و اصول فقه ی است.
اقسام شک
شک گاهی موضوع برای حکم واقعی است، مانند شک در رکعات نماز که در برخی حالات، موجب تبدیل حکم واقعی به رکعتهای جداگانه می شود، و گاهی موضوع برای حکم ظاهری. از قسم اول در فقه و از قسم دوم در اصول فقه مبحث اصول عملی بحث شده است. همچنین شک به اعتبار متعلق آن به دو قسم موضوعی و حکمی تقسیم می گردد که از آن به شبهه موضوعی و شبهه حکمی تعبیر می کنند. در قسم اول، متعلق شک موضوعِ خارجی است، مانند شک در پاک یا کر بودن آبی؛ اما در قسم دوم، متعلّق آن حکم کلی شرعی یا مکلف به کلی است، مانند شک در حرمت مواد مخدر یا واجب بودن نماز ظهر در روز جمعه شک به اعتبار سرایت و عدم سرایت آن به یقین سابق، به شک ساری و شک طاری و به لحاظ مسبب بودن شک از شکی دیگر و سبب بودن شک دوم برای شک اول، به شک سببی و مسببی و به اعتبار شک در بقا به جهت شک در قابلیت و اقتضای موضوع آن برای بقا و یا تحقق رافع بقا، به شک در مقتضی و شک در رافع تقسیم می شود.
ابعاد شک
...
شک
شک، چون وسوسه، شرک و... از القائات شیطانیه در قلوب است، چنانچه طمأنینه، یقین، ثبات، خلوص و امثال این ها از افاضات رحمانیه و القائات فرشتگان است.
امام صادق علیه السلام در حدیثی بسیار مهم که لشگریان عقل و جهل را ذکر فرموده است، شک را مقابل یقین و از لشگریان نادانی دانسته است.
تردیدی نیست که این بیماری نفس را فاسد و هلاک می کند زیرا شک، منافی یقین است و ایمان بدون یقین تحقّق نمی یابد.
در مواجهه انسان با هست و نیست چیزی یا درستی و نادرستی مطلبی سه حالت تصور دارد:
منظور از شک این است که اعتقاد، سست و ضعیف شود و یقین از بین برود و مجرد وسوسه و حدیث نفس شک نیست؛ زیرا این ها با ایمان منافات ندارد و از روایات استفاده می شود که شک وقتی موجب کفر است که به انکار منجر شود، چنانکه روایت شده است که ابوبصیر از امام صادق علیه السلام پرسید در مورد کسی که درباره خدای تعالی شک کند چه می فرمائید؟ امام فرمود: «کافر است»، پرسید: اگر درباره رسول اللّه صلی الله علیه و آله شک کند؟ فرمود: «کافر است». آنگاه به راوی فرمود: «وقتی کافر است که انکار کند».
شک و حیرت در اموری که ایمان به آن ها واجب است، موجب نابودی ایمان و حیات معنوی است و سعی در از بین بردن آن از واجبات است ولی اگر شک در غیر آن ها باشد - از آنجا که مطلق یقین در هر چیزی موجب کمال نفس و صفای آن است - سعی در از بین بردن آن با وجود امکان اگر امری از آن مهمتر در پیش نباشد، کاری پسندیده است.
اجزاء و لوازم ایمان که باید مورد ایمان و یقین باشند به صورت فهرست وار عبارتند از:
شک
معنی شَکٌّ: ترديد - شک
معنی مِرْيَةٍ: شک و تردید
معنی لَمْ يَرْتَابُواْ: شك نكرده ونمي كنند
معنی تَمْتَرُونَ: شک مي ورزيد
معنی لَا تَرْتَابُواْ: که شک نکنيد
معنی يَمْتَرُونَ: شک مي ورزند
معنی أَفَتُمَارُونَهُ: آيا اورا در شک مي اندازيد
معنی مُمْتَرِينَ: دودلان - شک کنندگان -ترديدكنندگان
معنی لَا تَمْتَرُنَّ: اصلاً شک نکنيد
معنی مُّرِيبٍ: شك كننده (کلمه مريب اسم فاعل از ارابه ميباشد که به معناي القاء شبهه در قلب است ، و اگردر عبارت "إِنَّهُمْ لَفِي شَکٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ" شک را با اين کلمه توصيف کرده به منظور تاکيد همان شک است ، مانند ظلا ظليلا و حجابا مستورا و حجرا محجورا و امثال آن )
معنی يَقِينُ: يقين (کلمه يقين به معناي علمي است که شک و ترديد در آن راه نداشته باشد )
معنی رَيْبَ: شک - قلق و اضطراب ( ريب المنون به معناي اضطراب مرگ است )
ریشه کلمه:
شکک‌ (۱۵ بار)

گمان. توقف. طبرسی آن را وقوف... معنی کرده و فرماید: مثل‏آن که در خانه بودن زید شک کند نزد او به هیچ یک از بودن و نبودن مزیتی نیست لذا توقف می‏کند. راغب گوید: آن اعتدلال و تساوی نقیضین است در نزد انسان. خلاصه: شک آن است که شخص به هیچ یک از دو طرف قضیه یقین نکند و ترجیح هم ندهد بلکه بود و نبود در نظر وی مساوی باشد بر خلاف ظنّ که یکی از دو طرف را ترجیح می‏دهد . . در بعضی از آیات شک با «مدیب» توصیف شده است مثل . در «ریب» از رمخشری نقل شد که آن به معنی قلق ئ اضطراب است علی هذا شک مریب یعنی: شک اضطراب آور و احتمال دارد به معنی تهمت و سوء ظنّ باشد یعنی: شک تهمت آور. باید دانست شک نوعی از جهل است و آن از جهل اخص است که جهل گاهی مطلق عدم علم است این کلمه پانزده بار در کلام اللّه مجید آمده است.

...
کوردلی باعث شک و حیرت درباره آخرت می شود. در این مقاله آیات مرتبط با شک به آخرت معرفی می شوند.
دنیا، عرصه آزمون براى شک یا ایمان به آخرت:«و ما کان له علیهم من سلطن إلّالنعلم من یؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شکّ ...؛
سبأ/سوره۳۴، آیه۲۱.    
کافران، گرفتار تردید درباره آخرت:«بل ادَّرک علمهم فى الأخرة بل هم فى شکّ مّنها بل هم مّنها عمون؛
نمل/سوره۲۷، آیه۶۶.    
آثار شک به آخرت عبارتند از:
← حیرت و تأخیر در جهاد
...
شک تقدیری، شک فرضیِ شخص غافل ، معلَّق بر توجه و التفات است.
شک تقدیری، مقابل شک فعلی بوده و عبارت است از شکی فرضی؛ یعنی بر فرض توجه و التفات مکلف ، نسبت به موضوع حتماً برای او شک به وجود می آمد.
توضیح
هنگامی در مکلف شک به موضوع پدید می آید که به آن توجه داشته باشد، ولی چنان چه مکلف از موضوع غافل بوده و به آن توجهی نداشته باشد، نمی توان گفت به آن شک دارد. البته برای غافل می توان شک تقدیری، تصور کرد؛ به این صورت که وی اگر به موضوع توجه می داشت، برایش شک پدید می آمد؛ برای مثال، شخصی اول صبح می داند محدث است، سپس حالت غفلت برایش به وجود می آید و بدون توجه به حدث و طهارت ، با همان حال، نماز ظهر را می خواند، و بعد از نماز ، شک می کند آیا بعد از حدثی که اول صبح پیش آمد، وضو گرفت یا نه؛ در این که چنین شخصی برای نمازهای بعد باید در پی طهارت باشد، شکی نیست، اما درباره نمازی که خوانده است آیا می توان استصحاب حدث جاری کرد و حکم به بطلان آن حکم نمود یا خیر؟جواب این است که وی هنگام خواندن نماز ظهر، غافل بوده و توجهی به موضوع نداشت، پس شکی هم برای وی نبود و چون شکی در کار نبود، نمی توانست استصحاب حدث صبح کند و هنگام ورود به نماز ، استصحاب حدث در میان نبوده است. بلی، اگر او توجه پیدا می کرد و درباره از بین رفتن حدث، شک می نمود، استصحاب حدث جاری می شد، که لازمه آن، عدم جواز اشتغال به نماز بود؛ یعنی اگر با آن حال نماز می خواند، نمازش باطل بود. اما فرض مسئله این است که او پیش از نماز غافل بوده و شکی نداشته و چون شک نداشته، استصحاب حدث نکرده است، پس نمی توان به بطلان نماز او حکم کرد، بلکه در این فرض، طبق قاعده فراغ ، نمازی که خوانده، صحیح است.
نکته
در بحث استصحاب، از شک تقدیری سخن به میان می آید، چون در استصحاب، به نظر مشهور، فعلیت شک و یقین معتبر است و شک و یقین تقدیری مفید نیست.
شک و تردید در اعتقادات از مرض های روحی است؛ و سلامت روحی و جسمی، فرد و جامعه را در معرض خطر می اندازد؛ بنابر این باید با دقت معالجه گردد. البته گاهی شک و تردید در اعتقادات نشانه آغاز بلوغ عقلی و فکری است؛ در این صورت درمان آسان تر است و نباید ار آن هراس و واهمه داشت.
شک و تردید در اعتقادات دو گونه است. یکی ابتدایی و موقت که زمینه یقین است؛ دوم شک دائمی و همیشگی.
← شک دائمی
نکته مهم قابل تذکر این است که احساس نگرانی از پدید آمدن حالت شک و تردید نشانه خوبی از سلامت روح است، بلکه براساس روایات این احساس نگرانی علامت ایمان خالص شخص است."ابْنُ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَکْتُ فَقَالَ لَهُ اَتَاکَ الْخَبِیثُ فَقَالَ لَکَ مَنْ خَلَقَکَ فَقُلْتَ اللَّهُ فَقَالَ لَکَ اللَّهُ مَنْ خَلَقَهُ فَقَالَ اِی وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ لَکَانَ کَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صذَاکَ وَ اللَّهِ مَحْضُ الْاِیمَانِ". شخصی خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) رسید و گفت: ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) هلاک شدم. "رسول خدا فرمود شیطان به سراغت آمد و به تو گفت چه کسی تو را خلق کرد و تو گفتی خدا، پس او گفت خدا را چه کسی خلق نمود. مرد گفت: درست است یا رسول الله. سپس پیامبر فرمود: این ایمان محض است". اما این پرسش که خدا کیست؟ به نظر می رسد همه انسان ها تصوری از خداوند یعنی موجود عالم و توانای مطلق و بی نهایت در ذهن دارند. به نظر می رسد منشا این پرسش که چرا من خدا نشدم و چرا تا ابد همیشه ضعیف تر و پایین تر هستم، همان حس خداجویی انسان و فطرت مطلق گرایی او است و این نشان از قابلیت وجودی انسان است که انسان برخلاف موجودات دیگر از نظر قابلیت دارای محدودیت نیست.
مطلق گرایی انسان
در متن دین مبین اسلام به این فطرت مطلق گرایی انسان توجه شده است.اولاً: مسیر های غلط و اشتباه برای رسیدن به حقیقت مطلق بیان شد و در بیانات ائمه (علیهم السّلام) بیان شد که اولین مانع برای تکامل انسان، تکبر و غرور در برابر حق است.«عَلِیُّ بْنُ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ اِنَّ فِی السَّمَاءِ مَلَکَیْنِ مُوَکَّلَیْنِ بِالْعِبَادِ فَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَاهُ وَ مَنْ تَکَبَّرَ وَضَعَاهُ». «اَنَّ لُقْمَانَ الْحَکِیم قال: ... یَا بُنَیَّ وَیْلٌ لِمَنْ تَجَبَّرَ وَ تَکَبَّرَ کَیْفَ یَتَعَظَّمُ مَنْ خُلِقَ مِنْ طِینٍ وَ اِلَی طِینٍ یَعُودُ ثُمَّ لَا یَدْرِی اِلَی مَا یَصِیرُ اِلَی الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ اَوْ اِلَی النَّارِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِیناً وَ خَابَ وَ یُرْوَی کَیْفَ یَتَجَبَّرُ مَنْ قَدْ جَرَی فِی مَجْرَی الْبَوْلِ مَرَّتَیْنِ.»
رسیدن به حقیقت مطلق
...
شک در تکلیف به تردید در توجه تکلیف به عهده مکلَّف اطلاق می شود.
شک در تکلیف، مقابل شک در مکلف به ، و به معنای شک در حکم شرعی و تکلیف است.
انواع شک در حکم شرعی
شک در حکم شرعی به دو صورت است:۱. شک در اصل جعل حکم شرعی و انشای آن؛ یعنی اصل تکلیف برای مکلف نامعلوم است، مانند: شک در حرمت استعمال دخانیات ( شبهه تحریمیه ) یا شک در وجوب نماز هنگام خسوف ( شبهه وجوبیه )؛۲. شک در مجعول، یا شک در فعلیت حکم شرعی بعد از علم به اصل جعل و انشای آن مثل: شک در حکم مایعی به سبب شک در خمر بودن آن؛ به این بیان که اگر خمر باشد حکم حرمت در حق مکلف به مرحله فعلیت می رسد، وگرنه در همان مرحله انشا باقی می ماند.
موارد شک در تکلیف
بعضی از اصولی ها شک در تکلیف را شامل موارد ذیل دانسته اند:۱. جنس تکلیف معلوم و نوع آن مشکوک باشد، مانند: دوران میان وجوب و حرمت، که اصل الزام (جنس تکلیف) معلوم، و نوع حکم (وجوب یا حرمت) مشکوک می باشد؛۲. نه نوع تکلیف و نه جنس تکلیف هیچ کدام معلوم نباشد، مانند: شک در این که آیا فلان عمل واجب است یا خیر، و یا فلان عمل حرام است یا نه. این گونه موارد را مجرای یکی از دو اصل تخییر و یا برائت می دانند.اما برخی دیگر از اصولیون ، شک در تکلیف را فقط شامل موردی می دانند که نه نوع تکلیف برای مکلف معلوم باشد و نه جنس آن، و جایی را که جنس تکلیف برای مکلف روشن بوده، اما نوع آن روشن نیست، به مانند شک در مکلف به و محل اجرای اصل تخییر می دانند.
نکته
...
اجتماع یقین و شک به هم زمانی یقین سابق و شک لاحق در استصحاب؛ از ارکان استصحاب اطلاق می شود.
اجتماع یقین و شک، از ارکان استصحاب است؛ به این معنا که مکلف در یک زمان هم یقین دارد و هم شک ، مثل این که شخصی الآن یقین دارد که زید دیروز عادل بود و همین الان شک دارد که امروز هم عادل است یا خیر.
نکته
در اجتماع یقین و شک، به مبدأ حدوث شک و یقین، توجه نمی شود، هر چند به این اعتبار، سه حالت وجود دارد:۱. مبدأ حدوث یقین، پیش از مبدأ حدوث شک است؛۲. مبدأ حدوث یقین، پس از مبدأ حدوث شک است؛۳. مبدأ حدوث یقین، مقارن مبدأ حدوث شک است.
ادات شک، ادات بیانگر معنای شک و تردید را می گویند.
«ادات شک» اداتی است که مفید معنای شک باشد.
مثال
«او:» (قالوا لبثنا یوما او بعض یوم...)؛ "می گویند یک روز یا پاره ای از یک روز ماندیم". در این جا شک در این است که چه اندازه خوابیده اند.روشن است که این شک از ناحیه متکلم است و از «او» فهمیده می شود.
حسن بن نضر و جماعتی دیگر از شیعیان، در امر وکلا و دیگر امور شک کرده بودند، و در امر امامت و رهبری جامعه (که از مسائل اعتقادی است) شک، موجب فساد دین خواهد شد، امام زمان (علیه السّلام) او را از شک و تردید بر حذر می دارد.
قال مولانا الامام المهدی (عجّل الله فرجه الشریف): (لا تَشُکَنَّ، فَوَدَّ الشَّیْطانُ اَنَّکَ شَکَکْتَ) هرگز شک به خود راه مده؛ زیرا شیطان دوست دارد که تو شک کنی.
← شک حسن بن نضر در امامت
توقیع حسن عاقبت؛ توقیع مبنای محبت؛ توقیع پیروزی حق بر باطل؛ توقیع عاقبت به خیری؛ توقیع کیفیت درخواست حاجت؛ توقیع هدف بعثت؛ توقیع لازمه محبت اهل بیت؛ توقیع حکم وقف؛ توقیع نهی از تکلف؛ توقیع توحید و نفی غلو؛ توقیع آزاردهندگان امام زمان؛ توقیع حکم منکرین امام زمان؛ توقیع نهی از تشکیک؛ توقیع الگوی امام زمان؛ توقیع حرمت اموال مردم


شک در دانشنامه ویکی پدیا

شک
معنی لفظ کلمه شک به این بستگی دارد که چگونه به قضیه نظر می کنید٬دیدگاه عقلانی (عقل در نظر حکمای الهی) و برهانی شک اینست که شک راه (راه نه مقصد) تعالی و وسیله رسیدن به حقیقت محسوب می شود و راه نجات انسان است. شک در مقابل یقین قرار می گیرد در یک کلمه فرق بین شک و یقین علیت است اگر امری دلیل دارد یقین است و اگر ندارد صدق ان زیر تیغ شک می رود.
پرسش
شک گرایی
شک گرایی فلسفی
شکاکان بزرگ تمام عقاید و آرا را زیر تیغ شک بردند جز چند مورد که سالم ماندند اول:عدم اجتماع نقیضین دوم:بزرگتر بودن کل از جزِ خود به این دو مورد شک راه ندارد زیرا اگر در مورد اول شک کنیم خود شک ما باطل می شود و در مورد دوم اگر شک کنیم بازهم لازمه محال رخ داده و شک ما باطل می شود. (دقت کنید که در هر دو مورد روا نبودن شک از علیت طبعیت می کرد) امور بالا را اصل یقینیات می دانند اهل منطق. در مورد علیت نیز باید گفت تمام احکام و امور صادره چه عقلی ٬وجدانی و حسی وچه امری و مولوی از ان جهت که حکم و امر است وجودن بر مبنای علت و معلول بنا شده اند و حالت دیگری در این قضیه راه ندارد زیرا اگر حالت دیگری نیز بیان شود باید دلیل و علت داشته باشد و مورد سیطره علیت قرار می گیرد. شک راه صدق و کذب را نمایان و باعث تحول و تغییر می شود و باعث درست شدن عقاید و نظرات است. نویسنده مسلمان مصری (محمود الجوزفی) در کتاب احادیث روایت نشده دربارهٔ شک می نویسد:و جَعَل المَشکوکین فی العَرضِ و خالدین فیها (همانا شک کنندگان در زمین می مانند و در آن جاودانه اند)
کتاب احادیث روایت نشده (محمود الجوزفی)
شک فیلمی به کارگردانی و نویسندگی ساموئل خاچیکیان محصول سال ۱۳۸۰ است. این فیلم به علت بیماری او ناتمام ماند.
رضا رویگری
مهشید افشارپناه
کاظم افرندنیا
شک یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی است که در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۷ در سی بی اس عرضه شد و در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۱۷ به پایان رسید. این مجموعه توسط تونی پلیان و جوآن راتر ساخته شده است و ستاره آن کاترین هیگل در نقش اصلی «سادی الیس»، یک وکیل درخشان است که برای مشتریش (استیون پاسکوال)، یک جراح اطفال که اخیراً متهم به قتل دوست دخترش در ۲۴ سال قبل شده است کار می کند. در ماه مه ۲۰۱۶، سی بی اس این مجموعه را به منتشر کرده و به نمایش گذاشت.
تونی پلیان
جوآن روتر
شک بند، روستایی از توابع بخش میرجاوه شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان لادیز قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۹ نفر (۶خانوار) بوده است.
شک دکارتی (به انگلیسی: Cartesian doubt) شکی است که بنای فلسفه رنه دکارت بر آن نهاده شده است.
رنسانس
رنه دکارت
شک
غزالی
این شک رنه دکارت ، مبتنی بر آن است که انسان به طور شک دستوری و سیستماتیک در همه چیز شک کند و تنها چیزی که در ان شک نکند شک در شک کردن است. یعنی بالاخره یک «من» وجود دارد که شک می کند و در این من شکاک نمی توان شک کرد. از این نقطه فلسفه دکارت آغاز می شود و این اندیشه شکاکانه وی را که به ادعای او زیربنای یقین های فلسفه اوست در جمله «می اندیشم چرا هستم» و «شک می کنم چرا هستم» که به کوگیتو، کوژیتو و کوجیتو معروف است تبلور یافته است.
شک دکارتی تأثیرات زیادی در تاریخ و اندیشه غرب ایفا نموده و به ویژه در نوع نگرش فلاسفه و نیز تحول در رنسانس مؤثر بوده است.
چه در غرب و چه در بین اندیشمندان مسلمان نقدهای زیادی بر شک دکارت که دارای مغالطه هایی چون دور و تحصیل حاصل است وارد گشته و خود دکارت در تاملات سعی در جواب دادن این اشکالات دارد و توجیهاتی را نیز بیان داشته است.
شک شیچی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان ابتر قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۱۲ نفر (۶۵خانوار) بوده است.
شک گرایی یا شکاکیت (به انگلیسی: Skepticism) یکی از مکاتب زیرمجموعهٔ خردگرایی است.
م. ماشین. شک گرایی.
شک گرایان اصراری بر اثبات و پافشاری بر عقاید خود و دیگران نداشته و همواره آمادهٔ شنیدن نظریات دیگرند. شک گرایان ابایی از اعتراف به نادانی در مواردی که علم روز هنوز به جواب قطعی نرسیده ندارند (بر خلاف بسیاری مکاتب و ادیان که صرف ندانستن چرایی رخدادها را از براهین اثبات معبود خویش برمی شمارند). همچنین، در بسیاری موارد با وجود نظریات غالب، اقدام به تأیید یا تکذیب موضوعی نمی کنند.
البته شک گرایی، به معنای بی تفاوتی در مقابل رویدادهای روز نیست. شک گرایان، خود را موظف به تلاش برای به دست آوردن پاسخ های محکم تر و نزدیک تر به حقیقت می دانند؛ اما از آن سو هیچ پاسخی ایشان را از شنیدن نظریات بعدی منصرف نخواهد کرد. شک گرایان در حوزهٔ علم، همواره آویخته به آخرین و مستندترین نظریات و دستاوردها هستند.
از مشخصات شک گرایی می توان به عدم ثبات و قطعیت، اندیشهٔ پیوسته و به چالش کشیدن پیش فرض ها و گهگاه بدیهیات (به زعم دیگران) اشاره کرد.
شک گرایی دینی نوعی شک گرایی درباره دین است. شک گرایان دینی اقتدار دینی را زیر سؤال می برند. آنها لزوماً ضد دین نیستند ولی نسبت به برخی یا تمام عقاید و اعمال دین شکاکند. برخی از آنها ممکن است دئیست باشند، با این باور که خدا وجود دارد ولی دین ها از سوی خدا نیست. سقراط از اولین شک گرایان دینی بود. او مشروعیت اعتقادات دوران خود به انواع خدایان را به پرسش گرفت. او همچنین مخالف قسم خورده سفسطه گری بود.
شک گرایی علمی
شک گرایی فلسفی
انجیل جفرسون
دین و علم
شک گرایی علمی استفاده از روش تحقیق و پرسش است درباره اینکه آیا ادعاها توسط تحقیقات تجربی و تکرارپذیر مورد قبول واقع می شوند. این دیدگاه بخشی از هنجار روش شناسانه "گسترش دانش تصدیق شده" است .
محقق شکاک
دی جی گروتی
پوینت آف اینکوئری
شک گرایی آکادمیک
بار اثبات (فلسفه)
اثبات گرایی منطقی
تجربه گرایی
اندیشه آزاد
شک گرایی فلسفی
شک گرایی
اندیشه انتقادی
واژه نامه شک گرا
شک گرایی علمی، گاهی شک گرایی خردگرایانه یا تحقیق شک گرا خوانده می شود. اصطلاح شک گرایی علمی اولین بار در کتاب تماس و سپس در کتاب میلیاردها و میلیاردها نوشته کارل سیگن آورده شد.
شک گرایی علمی با شک گرایی فلسفی تفاوت دارد، که در آن قابلیت ما در ادعای دانستن هر چیز در مورد طبیعت جهان و نحوه دریافت ما از آن را به پرسش می گیرد. شک گرایی جدید توسط پاول کورتز شک گرایی علمی تفسیر می شود. به نظر شعبده باز شک گرا جیمی آیان سوئیس شک گرایی علمی به معنی "چگونه فکر کنیم است، نه به چه فکر کنیم".
شک گرایی فلسفی (به یونانی: σκέψις، به معنی تحقیق) یک مکتب فکری فلسفی و همچنین یک روش است که فرهنگ ها و روش های مختلف را دربرمی گیرد. بسیاری شک گرایان سیستم های معنایی زمان خود را به پرسش می گیرند، که غالباً موجب ابهام و شک می شود. این شک گرایی می تواند از ناباوری به راه حل های معاصر فلسفی باشد تا ندانم گرایی یا حتی رد واقعیت جهان خارج. یک نوع آن، شک گرایی علمی، به تحلیل انتقادی ادعاهای فاقد شواهد تجربی اختصاص دارد. ما همگی نسبت به برخی مسائل شکاک هستیم، به ویژه چون همیشه مخالفت و شک از هم قابل تمایز نیستند. با این حال شک گرایی فلسفی، جنبشی قدیمی با انواع مختلف و متضاد است که بر این است که حداقل به یک چیز می توان یقین داشت، امام اگر یقین داشتن به معنی قطعی بودن یا بی قید و شرط بودن باشد، در این صورت این ادعا که نسبت به چیزی می تواند واقعاً یقین داشت مورد شک است. در حقیقت، بسیاری فیلسوفان هلنی ادعا می کنند که این ادعا که حداقل یک چیز مسلم است به دگماتیسم می انجامد.
شک گرایی
شک گرایی علمی
دیوید هیوم
سه گانه مونشهاوزن
پوچ گرایی
پیرونیسم
سکستوس امپریکوس
واقعیت شبیه سازی شده
خودتنهاانگاری
شک گرایی فلسفی با شک گرایی متدولوژیکی تفاوت دارد. به این شکل که شک گرایی فلسفی روشی است که در آن امکان قطعیت دانستن انکار می شود؛ ولی در شک گرایی متدولوژیک روشی است که در آن تمام ادعاهای دانستن با هدف جدا کردن ادعاهای درست از نادرست موشکافی دقیق می شوند.
«شک معقول» (به انگلیسی: Reasonable Doubt) آلبومی از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا جی-زی است که در سال ۱۹۹۶ میلادی منتشر شد.
آدولف شک (به آلمانی: Adolf Scheck) (زاده ۲۷ فوریه ۱۹۵۱) کارآفرین، بازرگان و مدیر ارشد اجرایی آلمانی است، که در حال حاضر به عنوان مدیر عامل اجرایی شرکت ادکا فعالیت می کند.
پشت شک، روستایی از توابع بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان چاه دادخدا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۴۹ نفر (۲۵خانوار) بوده است.
پناهگاه سنگی کله شک مربوط به دوره اشکانیان است و در شهرستان گیلانغرب، بخش مرکزی، دهستان چله، ۵۰۰ متری شرق کارگاه کله شک، بر روی تپه ماهور واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۵۴۶۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تپه کله شک مربوط به دوره اشکانیان است و در شهرستان گیلانغرب، بخش مرکزی، دهستان چله، ۲۰۰ متری غرب تاج سد کله شک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۴۸۴۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
جس استون: فایدهٔ شک (انگلیسی: Jesse Stone: Benefit of the Doubt) یک فیلم تلویزیونی آمریکایی در سبک مرموز و محصول سال ۲۰۱۲ میلادی است.
تام سلک
مایکل برندمن
دین شِـک (انگلیسی: Dean Shek؛ زادهٔ ۱۷ مهٔ ۱۹۵۰) یک هنرپیشه، تهیه کننده فیلم، کارگردان فیلم، فیلم نامه نویس کهنه کار اهل هنگ کنگ است.
از فیلم ها یا مجموعه های تلویزیونی که وی در آن ها نقش داشته است می توان به دزد دریایی، مار در سایه عقاب، استاد مست، استادی با پنجه های شکسته و بادیگارد اشاره نمود.
رنگ شک یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی فریبرز عرب نیا است.
فیلمنامه این مجموعه بر اساس طرحی از فریبرز عرب نیا و مجید آسودگان می باشد.
لب دوست صدفیست که جز لولو امیدی نرود… مرگ تنهایی من گناهی است بی پایان یک افسر نیروی انتظامی مأموریت می یابد تا وارد یک باند بسیار مخوف مواد مخدر شود و به دلیل فوق سری بودن عملیات، تنها یکی از فرماندهان مافوق او از این مأموریت مطلع است و…
سایهٔ یک شک (به انگلیسی: Shadow of a Doubt) فیلمی آمریکایی به کارگردانی آلفرد هیچکاک است که در سال ۱۹۴۳ ساخته شد. هیچکاک این فیلم را از فیلم های مورد علاقه اش می نامید؛ که همراه با بدنام از جمله شاهکارهای او در دهه ۱۹۴۰ به شمار می آید.
تورنتون وایلدر
سالی بنسون
الما لوسی رویل
چارلی اوکلی وارد یک شهر آفتابی در کالیفرنیا می شود تا مدتی نزد خانواده خواهرش زندگی کند. افراد خانواده از او به گرمی استقبال می کنند و به خصوص دختر نوجوان خانواده -که نام دایی اش چارلی را بر او گذاشته اند- مسحور دایی جذاب و دنیا دیده اش می شود؛ ولی دایی در حال فرار است و در واقع گمان می رود که مسئول مرگ چندین بیوه ثروتمند در نقاط مختلف کشور باشد. دختر جوان که ابتدا اخطار یک کارآگاه جوان را جدی نمی گیرد به تدریج به وضعیت روانی بیمارگونه دایی اش پی می برد. وقتی یک مظنون دیگر به طور تصادفی کشته می شود، پرونده قتل ها بسته می شود؛ ولی اکنون چارلی جوان از حقیقت آگاه است و این موضوع را با دایی اش در میان می گذارد. اوکلی سعی می کند چارلی جوان را به قتل برساند ولی خود کشته می شود. در مراسم تدفین افراد محلی شخصیت والای چارلی اوکلی را می ستایند. در حالی که خواهرزاده وی و کارآگاه جوان که از حقیقت آگاه هستند مبهوت و وحشت زده در گوشه ای ایستاده اند.
بی شک قناتی است که در روستای قطرویه از توابع بخش پشتکوه، شهرستان نی ریز در استان فارس قرار دارد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شک در دانشنامه آزاد پارسی

اصطلاحی در منطق به معنای تساوی دو طرف نقیض یک احتمال. اگر احتمال یک طرف بیشتر شد شک به ظن و اگر کمتر شد به وهم تبدیل می شود. شک از نوع جهل بسیط دربرابر تعیین است. این اصطلاح در فقه و اصول فقه نیز راه یافته است مانند شک در صحت عبادت. در فقه، در برخی حالت ها شک به بطلان عمل می انجامد و در برخی موارد حکم و راهکاری خاص دارد مانند شک در تعداد رکعت های نماز. در کلام نیز همۀ تلاش متکلم برای خارج کردن افراد از حالت شک به اعتقادات است.

نقل قول های شک


• «... و شکّ چهار بخش دارد: جدال در گفتار، ترسیدن، دودل بودن، و تسلیم حوادث روزگار شدن. پس آن کس که جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاریکی شبهات بیرون نخواهد آمد و آن کس که از هرچیزی ترسید، همواره در حال عقب نشینی است، و آن کس که در تردید و دودلی باشد، زیرپای شیطان کوبیده خواهد شد، و آن کس که تسلیم حوادث گردد و به تباهی دنیا وآخرت گردن نهد، هر دو جهان را از کف خواهد داد.» امام علی
• «آدمی برای شک کردن آفریده نشده، برای پرسیدن آفریده شده است.»
• «آدمی به مسایل خود بیش از اندازه نزدیک می شود و از این رو تردید می کند و می ترسد. دوست یا «شفادهنده» به روشنی موفقیت و سلامت یا برکت و ثروت را برای او می بیند و هرگز دچار تزلزل نمی شود چون بیش از اندازه به آن وضعیت نزدیک نیست.
• «از هیچ اندیشه ای بدون فهم آن حمایت نکنید. بلکه با شک و تردید در آن وارد شده و حقیقت را کشف کنید.»
• «… ایمانی که از خلاء مذهبی عبور کرده و در تنور شک گداخته باشد و بوی حقیقت را خود استشمام کرده، از هر خطری مصون است.»
• «بالاترین رمز کامیابی اینست که انسان چیزی بگوید و کاری بکند و چیزی را بخواهد که دیگران معمولاً آنرا نمی گویند و نمی کنند و نمی خواهند، یا در گفتن و کردن و خواستن آن تردید دارند.»
• «به کسی که حقیقت را جستجو می کند باور داشته باش و به کسی که مدعی دستیابی به حقیقت است شک کن.»
• «تا یقین چهره بر تو بنماید// شک کن اندر درستی هرچیز»
• «تردید، اطاق انتظار شناخت است.»
• «تردید، بخشی از هویت انسان است. تنها با گذشتن از میان تردید است که می توان به حقیقت رسید.»
• «تردیدهای خود را بپذیرید و به حرفهای آنها گوش کنید؛ آنگاه می توانید راهی برای آنها بیابید.»
• «تنها جریانی وسیع از شک گرایی می تواند پرده هایی که این حقیقت را از ما پنهان می کنند، بدرانند.»
• «در زمانهای لازم برای برداشتن یک قدم بزرگ تردید نداشته باشید.»
• «روزی که ترس و تردید را از خود برانید، میوه شهامت خود را نیز خواهید چید.»
• «زیانبارترین احساس پس از شکست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشکوک شدن به توانایی و صلاحیت خویش است.»
• «شک کردن شروع فرزانگی است نه پایان آن.» (مشابه: «شک کاروان سرای خوبی است، منزل گاه خوبی نیست.»، شک منزل عبور است نه منزل سکون»)
• «شک و تردید، امری یکسره طبیعی است؛ آدمی هرگز از آنچه باید بخواهد آگاهی ندارد، زیرا زندگی یک بار بیش نیست و نمی توان آن را با زندگی های گذشته مقایسه و یا در آینده درست کرد.»
• «فرد عاقل همواره نه نکته را در نظر دارد : روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن، راستگو بودن، انجام وظیفه کردن، پرسیدن هنگام تردید ، خود را از خشم دور نگاه داشتن و در عین موفقیت، عادل و منصف بودن.»
• کسی که تردید می کند، می بازد.
• «ما هرگز دانشِ کافی نداریم تا مطمئن شویم که یک روش کردار، از روشِ دیگر فرزانه تر است.» پیرون، فیلسوف باستان
• «ما می توانیم مدعی شویم که جسم وجود ندارد و همچنین ادعا کنیم که جهانی نیز وجود ندارد... اما هرگز نمی توانیم ادعا کنیم که من وجود ندارم؛ زیرا من می توانم در حقیقت سایر اشیاء شک کنم.»
• «مقصدی وجود دارد، اما راهی به سوی آن نیست؛ آنچه ما راه می نامیم، تردید است.»
• «شک گرایی که من از آن دفاع می کنم، تنها به همین میزان است: (۱) اینکه هنگامی که کارآزمودگان هم رای هستند، نگرشِ مخالف نمی تواند مسلم انگاشته شود؛ (۲) اینکه هنگامی که آن ها موافق نیستند، نگرشِ فردی ناکارآزموده نمی تواند مسلم انگاشته شود؛ (۳) اینکه هنگامی که همهٔ آن ها باور دارند که هیچ زمینهٔ موجه ای برای نگرشی مثبت وجود ندارد، فرد معمولی باید داوریِ خود را معوق گذارد.
• «شک و تردیدها را نباید سرکوب کرد. از آنها باید به عنوان سکوی پرش استفاده نمود.»
• به راستی، چیزی هولناک تر از عادتِ شک، وجود ندارد. ایمان، مردم را کنار هم قرار می دهد و شک میان ایشان جدایی می افکند. سِمّی است که دوستی ها را متلاشی می کند و روابط دلنشین را می شکند. تیغی است دردناک که می آزارد؛ شمشیری است مرگ آور. باید از گرامی داشتن ذهنِ شکاک برحذر بود.
• «عشق هرگز رنگ تردید به خود نمی گیرد.»
• «نشان راه عشق آن است که زبان گنگ گردد و دل گویا، چشم نابینا گردد و دل بینا گوش کر گردد و دل شنوا نفس ضعیف گردد و توکل قوی سودا برود و همت بلند گردد هنر و تمنا برسد و یقین فرا رسد رغبت برسد زهد و قناعت فرا رسد، شک برسد، تسلیم و یقین فرا رسد، امل برسد، شوق و محبت و ارادت حرقت و نیاز و ملامت از خلق فرا رسد، راه عاشقان به شرط این باشد.»
• «نظم، نوعی اجبار در تکرار است که وقتی برقرار شد، مشخص می کند که یک کار، کی، کجا و چگونه انجام شود و با این روش، آدمی را از درنگ و تردید در تکرار موارد مشابه به دور می دارد.»
• «هنگامی که آدمی، در موردی شک و تردید دارد، بهتر است به جای بیان باورهای نادرست، به راستی، به بیان دیدگاه خود بپردازد.»
• «هر گاه در کار ما «اگر» نباشد، بدون شک پیروز خواهیم شد.»
• «هر انسانی حق دارد به رسالتش شک کرده و گاه آن را رها کند، اما هرگز حق ندارد آن را از یاد ببرد»
• «هیچ چیز را حقیقت ندانم مگر اینکه بر من بدیهی باشد و در تصدیقات خود از شتاب زدگی و سبق ذهن و تمایل بپرهیزم و نپذیرم مگر آن را که چنان روشن و متمایز باشد که هیچ گونه شک و شبهه در آن نماند.» قواعد روش رنه دکارت
• «از هیچ اندیشه تازه بدون فهم طرف داری نکنید، بلکه خود با شک و انکار در آن وارد شده و به حقیقت موضوع برسید.»
• «اگر خدا وجود می داشت فکر می کنم بعید است او انقدر بیهوده و لوس باشد که از اینکه افرادی در وجود داشتن او شک کنند ازرده شود.» منسوب به برتراند راسل
• «پاپ یک خصلت لازم را ندارد، آن هم شک است.»
• به خاطر مخالفت با قرص های ضد بارداری
• «پیرها به همه چیز باور دارند. پخته گان به همه چیز مشکوکند. جوانان به همه چیز واقفند.»
• «تردیدها به ما خیانت می کنند، ما را از تلاش به دور می سازند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند»
• «دین فرهنگی از جنس ایمان است، علم فرهنگی است از جنس شک.» منسوب به ریچارد فاینمن
• «روشنفکری اساساً با شک آغاز می شود. یعنی شک کردن و نقدکردن، ماهیت و موضوع روشنفکر راستین است. او با بیدارکردن شک می کوشد تا پایه های یقین را در جامعه استوار کند. در حقیقت، برای یک روشنفکر راستین، شک کردن تنها مسئله ای است که در آن شک نیست.»
• «سادگی و صفائی که در برابر ابراز احساسات حقیقی و بی شائبه وجود دارد سبب شک و تردید نمی گردد.»
• «شک، حالت مطبوعی نیست اما یقین مطلق نیز مسخره است.»
• «شک ندارم که شک دارم.»
• «می اندیشم پس هستم، هستم چون فکر می کنم، فکر می کنم چون شک می کنم.»
• «معنای آیه افی الله شک فاطرالسموات والارض این نیست که نباید در خدا شک کرد بلکه معنایش این است که خداوند آن مفهومی است که هیچ شکی نمی توان در او کرد و هر وقت به یک معنایی دست یافتید که دیدید نمی توانید در آن شک کنید، آن خداوندست» حسین الهی قمشه ای
• «می توانم با شک و عدم قطعیت و ندانستن زندگی کنم. فکر می کنم زندگی با ندانستن جالب تر است از دانستن پاسخ هایی که ممکن است اشتباه باشند.» منسوب به ریچارد فاینمن
• «وقتی به کاری مصمم شدی، دیگر درهای شک و تردید را از هر سو ببند.»
• «هرگز حاضر نیستم به خاطر عقایدم بمیرم، چون ممکن است عقایدم اشتباه باشند.» منسوب به برتراند راسل
• «هروقت در مورد احساست شک داری خاموش باش.»
• -> الکساندر پاپ

ارتباط محتوایی با شک

شک در جدول کلمات

شک
تردید, دودلی
شک آور
مریب
شک بردن
تردید کردن
شک برنده
حاسد
شک و تردید
ریب
شک و گمان
ریب
شک | گمان
ریب
به شک انداختن
ایهام
بی شک و یقینا
حتما
بی شک و یقیناً
حتما

معنی شک به انگلیسی

doubt (اسم)
دو دلی ، گمان ، نا معلومی ، شک ، تردید ، شبهه
uncertainty (اسم)
نا معلومی ، شک ، تردید ، چیز نامعلوم ، بلاتلکیفی
skepticism (اسم)
شک ، تردید ، شک گرایی ، فلسفه شکاکی وبدبینی ، انتقاد مضر و از روی بدبینی
dubiety (اسم)
شک ، تردید
self-doubt (اسم)
شک ، عدم اعتماد بنفس ، عدم ایمان بنفس

معنی کلمه شک به عربی

شک
شک
اِرتابَ
شک , مشتبه به

شک را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

ایلیا ٠٩:٣٧ - ١٣٩٥/٠٦/٢٢
این واژه درحقیقت پارسى است و تازیان (اربان) از واژه شک Shak در پهلوى به معناى تردید و دودلى برداشته اند و از روى آن مشکوک ، شکاک ، تشکیک ، مشکّک!!! را ساخته اند!!! در پهلوى شَکَرْویدن Shakarvidan : تردید-شک کردن ، مردد-مشکوک بودن و همتاى آن گمانیدن Gomanidan
: گمان-شک-خیال کردن ، ظنین بودن
|

پارسا محسنی ١١:٥٩ - ١٣٩٦/٠٨/٠٤
تردید
|

ارزو عایفی ١٦:٢٨ - ١٣٩٦/١٢/٠٧
از کتاب دکتر کزازی

شک برابر است با. گمانمندی. چند وچون. بلا شک. بی گمان
|

زهرا هنرمندپور ٠٤:٣٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٧
تردید و دو دلی معنیش میشه شک
|

محمد علی پدرام ٢٣:٥٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤
یکی ازمعنی های آن تکان خوردن یالرزش است.
(شک شک) اسباب بازی قدیمی است که باتکان دادن آن صدا می دهد وبرای خواباندن بچه ها بکار می رود .
ضرب المثل- شکشکید باب یکید یعنی مانند هم هستید وبرای همدیگر خوبید.
دیگر معنی های این واژه را هم باید در نظر داشت .
|

محسن مرادنوری ١٦:٥٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٢
ریب
|

The one ٠٥:٥٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٠
برهان قاطع نوشته که شک در عربی دربرابر یقین است و اینکه این واژه در زبان زند و پازند هم همین است(زبان زند: اوستایی، زبان پازند: پهلوی، پارسی میانه). شانس اینکه واژه ای در دو زبان که به هم هیچ ربطی ندارند (پارسی زبانی هندواروپایی، عربی زبانی سامی) هم معنی باشد چقدر است؟
۱. اوستایی زبانی هست که زود برافتاد (منقرض شد) و برای همین وامواژگان بسیار کمی دارد.
۲. داد و ستد یا اقتصاد میان ساسانیان و عریان بسیار کم بوده اینکه واژه ای بنیادی که مربوط به احساسات است از عربی به ما برسد بسیار کم است.
۳. عربی زبانی سامی یا Semitic است و میشه گفت که هر واژه عربی الاصل در زبان های همخانواده آن هستند (نمونه: کتاب در عربی، کتاو در عبری)، ولی شک در زبان عبری یا زبان آمهریک اتیوپی برابری ندارد.
این واژه پارسی است و باید از دیسه های درست آن بهره ببریم. شک کردن= شکیدن، شکاک=شکیدار یا شک کننده، شکاکی= شکیداری یا شک کنندگی، مشکوک= شکدار، مایه شک بودن، مشکوک زدن= شکدار سهستن (sahestan =به نگر رسیدن، برای اطلاعات بیشتر بنگرید به واژه یاب یا هر لغت نامه).
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

نسترن > نسترن
سارا > آهی سرد
محدثه فرومدی > carthaginian
مهتاب > سه قلو
احمد آیتی > بهدشت
زهرا > avalanche
افشین > تالش
Sarina > Cause

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شک   • شك كردن به شوهر   • شک به زنم   • درمان شک به شوهر   • شک در جدول   • فیلم شک   • چگونه شک را از بین ببریم   • مفهوم شک   • تعریف شک   • معرفی شک   • شک چیست   • شک یعنی چی   • شک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شک
کلمه : شک
اشتباه تایپی : a;
آوا : Sakk
نقش : اسم
عکس شک : در گوگل


آیا معنی شک مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )