برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1348 100 1

صابون

/sAbun/

برابر پارسی: ساون، برهو، کَفزا

معنی صابون در لغت نامه دهخدا

صابون. (معرب ، اِ) سابون است. گرم و خشک ، مفرح جسد، منضج ، ملین ، مدرّ و جالی است. (منتهی الارب ). از مخترعات هرمس است ، و طریق ساختن او آن است که از قلی یک جزو و از آهک نصف او، نرم سائیده در ظرفی یا حوضی کرده با پنج مثل آن آب و تا دو ساعت بر هم زنند و باید سوراخی در بن ظرف باشد و مسدود کرده که بعد از ته نشین شدن ، سوراخ را باز کرده آب صافی به ظرف دیگر رود، و باز آب تازه ریخته بر هم زده و تکرار عمل کنند تا تندی در جرم او نماند، و آبها را جداگانه ضبط کرده ، و بقدر ده مثل آب اول روغن زیتون را بر روی آتش گذاشته بتدریج اول از آب آخر به خورد او دهند تا مجموع آبها تسقیه شود و مثل خمیر گردد، پس خشک کرده ریزه کنند و بعضی بجای روغن زیتون روغن دنبه و روغن کنجد و روغن قرطم و بیدانجیر و امثال آن میکنند، و بهترین همه ٔ اقسام قسم اول است. در آخر سیم گرم و خشک و مقطع و معفن و اَکّال و منضج و ملین أورام و جالی و حمول او مخرج جنین زنده و مرده و مُدِرّ حیض و در این امور مجرب است و ضماد او با مثل آن حنّا جهت درد زانو و عرق النسا و نمش و کلف. و با زیبق و سلیمانی جهت درد مفاصل مزمنه مجرب و با روغن گل سرخ جهت خشک کردن زخمهای سر اطفال و قروح شهدیه که بهر چند روز ازاله و تجدیدکنند، و با سرگین کبوتر و امثال آن جهت گشودن دمل وشستن موی با آن جهت رفع چرک و قمل و رشک ، و با لعابها جهت حکه و جرب و رفع آثار، نافع و شیاف او مسهل ورافع قولنج و مخرج کرم مقعد و مدرّ بول و شرب دو مثقال او تا چهار درهم کشنده به جراحت امعاء و احشا است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). معروف است و آن چیزی باشد که بدان جامه و امثال آن شویند و مسهل خلط خام است. (برهان قاطع). گرم و خشک بود در چهارم و مفرح اعضا بودو بحکم ، قولنج بگشاید، و مسهل خلط خام بود و چون شافه از وی به خود برگیرند ورمها را نضج دهد. و شریف گوید: چون در میان خرقه ٔ صوف نهند و حزاز و قوبا را بدان بمالند بحکم زایل کند، و اگر با هم چندِ آن نمک بیامیزند و در حمام بمالند حکه و جرب ریش شده را نافع بود. و اگر هم چندان حنا بیامیزند و بر زانو طلا کنند درد زانو ساکن کند و بر نمش طلا کردن زود زایل کند و چون طلا کنند بر ریشهاء شهدیه و هفت روز رها کنند پس به آب گرم بشویند هیچ دوا بهتر از این نبود. و چون دو درم از وی با هم چندِ آن باسلیقون و هم چند آن نوره ٔآب دیده ب ...

معنی صابون به فارسی

صابون
جسمی برای شستشوی بدن وجامه، بعربی صابون
( اسم ) جسمی است که از ماده چربی ساخته می شود و آن را در شستشوی بدن و لباس به کار برند . توضیح صابونها مخلوطی از نمکهای سه اسید آلی یعنی اولئات پالمیتات و استارات سدیم هستند . برای تهیه صابون اسیدهای چربی دار را با سود سوز آور در دیگهای بزرگ - حرارت می دهند و پس از ۲۴ ساعت در قالبهای چوبی بزرگ وارد می کنند و سپس به شمشهای کوچکتر می برند و عاقبت بر اثر جریان هوای گرم خشک می کنند و به صورت قالبهای کوچک که علامت کارخانه روی آن نقش شده قالب می کنند . یا صابون سلطانی . صابونی بود از جنس پست وردی که به طرح یکسان می داده اند و به مناسبت پستی جنس کسی آن را نمی خریده .
صابی است در حالت رفع و در حالت نصبی و جری صابین خوانند
شراب است
عرق الحلاوه
( صفت ) آن که صابون پزد کسی که صابون به عمل آرد .
( اسم ) جایی که در آن صابون پزند .
۱ - عمل و شغل صابون پز . ۲ - ( اسم ) محل صابون پختن .
( مصدر ) شستن چیزی با صابون . یا صابون زدن به دل . امید چیزی را در سر پروراندن .
( صفت ) آن که صابون سازد کسی که شغلش ساختن صابون است .
۱ - عمل و شغل صابون ساز . ۲ - ( اسم ) کارخانه یا دکان صابون ساز .
توزیع حاکم
( صفت ) آن که صابون فروشد ...

معنی صابون در فرهنگ معین

صابون
[ یو. ] (اِ.) محصولی است ساخته شده از نمک های پتاسیم و اسیدهای چرب که در ترکیب با آب ایجاد کف می کنند و از آن برای شستشوی لباس و بدن استفاده می شود. ، ~ کسی به تن کسی خوردن کنایه از: با آن کس سر و کار داشتن و خسارت و آسیب دیدن .
(زَ دَ) [ یو - فا. ] (مص م .) شستن چیزی با صابون . ، ~ به دل (عا.) امید چیزی را در سر پروراندن .

معنی صابون در فرهنگ فارسی عمید

صابون
جسمی مرکب از سود، پتاس، روغن نباتی، یا مادۀ چربی دار دیگر که برای شستشوی بدن و جامه به کار می رود.
صابون ساز، کسی که صابون می پزد، کارگری که صابون می سازد.
کارگاهی که در آنجا صابون می پزند.
١. صابون سازی.
٢. شغل و عمل صابون پز.

صابون در دانشنامه اسلامی

صابون
صابون، از مواد شوینده است.
از احکام مرتبط با آن به مناسبت در باب هایی چون طهارت و نکاح سخن گفته اند.
احکام مرتبط
موادی چون صابون که قابل فشردن نیستند، در صورت نجس شدن، چنانچه نجاست به درون آن ها نفوذ نکرده باشد، با شستن با آب کثیر همچون کر و جاری ، پاک می شوند و اگر با آب قلیل شسته شوند، در پاک شدن آن ها اختلاف است. اما اگر نجاست به درون آن ها نفوذ کرده باشد، آیا با فرو بردن آن ها در آب و نفوذ آب پاک به درون آنها، پاک می شوند یا نه؟ مسئله اختلافی است ظرفی که با ولوغ سگ نجس شده است، بنابر قول مشهور ، ابتدا باید خاک مالی و سپس دو بار با آب شسته شود. در صورت یافت نشدن خاک ، برخی شستن با صابون و مانند آن را به جای خاک کافی دانسته اند لیکن بسیاری غیر خاک را کافی ندانسته اند از نفقه واجب زن بر شوهر ، تهیه وسایل نظافت و بهداشت او همچون صابون است

صابون در دانشنامه ویکی پدیا

صابون
صابون، در شیمی، نمک یک اسید چرب است. صابون عمدتاً برای شست وشو، حمام کردن و پاکیزگی استفاده می شود، ولی در ریسیدن پارچه هم از صابون استفاده می گردد و جزء مهمی از روان سازها است. به ترکیب صابون با روغن به صورت نسبتاً جامد «گریس» گفته می شود. صابون های تمیزکاری و تطهیر عمدتاً از جمع آوری روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی با محلول شدید سود سوز آور(sodium hydroxide)به دست می آیند. چربی ها و روغن ها ترکیبی از تری گلیسریدها هستند: سه مولکول اسید چرب به یک مولکول گلیسرول متصل شده است. صابون ها، با ایجاد امولسیون پایدار ولی ناهمگن از چرکها که چربی اند، باعث ایجاد یک کلوئید امولسیون و در نتیجه اتصال مولکول های صابون به چربی ها از بخش آلکیل (زنجیره بلند کربنی) و اتصال صابون از سرقطبی خودبه مولکول های آب باعث شسته شدن چربی ها می شوند. (قسمت باردار صابون، چربی ها را در آب پخش می کند و با آب، که «قطبی» است، جاذبه برقرار می نماید و قسمت هیدروکربنی هم با چربی ها جاذبه ایجاد می کند)
به احتمال زیاد، صابون را اولین بار مصریان باستان در درهٔ نیل ساختند. در حدود ۶۰۰ سال پیش از میلاد، ملوانان فینیقی ها، فن صابون سازی (یا صابون پزی) را به سواحل مدیترانه بردند. در قرن اول میلادی، بهترین صابون از چربی بز و خاکسترهای به دست آمده از سوزاندن چوب «درخت آلش» به دست می آمد. تا پایان قرن هجدهم، صابون را از چربی حیوانی و خاکستر چوب تهیه می کردند. در همان هنگام، معلوم شد که می توان به جای خاکستر چوب، از سود سوزآور، که قلیای حاصل از نمک معمولی است، استفاده کرد. در همین زمان، روغن های گیاهی نظیر روغن زیتون، روغن نخل، روغن نارگیل، روغن کنجد و روغن سویا جانشین چربی های حیوانی شدند.
در ایران از حدود ۱۵۰ سال پیش شهر مراغه به عنوان مرکز مهم صابون پزی شناخته می شود. در برخی کشورها نظیر ترکیه فروش صابونهایی با رنگ و بوی خاص (فانتزی) به توریست ها معمول است
۱-روش ناپیوسته: یکی از روش های قدیمی تولید صابون می باشد که در واحدهای تولیدی با ظرفیت نسبتاً کم و برای تولید محصولات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ماده اولیه اصلی مورد استفاده در تولید صابون شامل انواع چربی ها بوده که می تواند منشأ حیوانی (مانند تالو) یا گیاهی (مانند روغن پالم و نارگیل) داشته باشد. ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

صابون در دانشنامه آزاد پارسی

صابون (soap)
مخلوطی از نمک های سدیم حاصل از انواع اسیدهای چرب، ازجمله اسید پالمیتیک، اسید استئاریک، و اسید اولئیک. صابون براثر واکنش هیدروکسید سدیم (سودسوزآور) یا هیدروکسید پتاسیم (پتاس سوزآور) با چربی حیوانات یا چربی هایی با منشأ گیاهی به دست می آید. صابون مادۀ شوینده ای است که چرک و آلودگی و چربی را با آب ازبین می برد. رومیان با مخلوطی از ماسه و روغن شست و شو می کردند، ولی جالینوس در قرن ۲م نام مواد قلیائی را که برای شست وشوی بدن از آن استفاده می شد، صابون نامید. صابون واژه ای لاتینی است که از آن زبان وارد زبان عربی و فارسی شده است. در ایران در گذشته خاکستر چوب و پیه همراه با آب برای شست و شو به کار می رفت. این خاکستر که حاوی مواد قلیایی بود از سوزاندن برخی گیاهان مانند اُشنان به دست می آمد و به آن شَخار می گفتند. از گیاه چوبک هم برای شست و شو و پاک کردن چرک و چربی استفاده می شد. نیز← چوبک

ارتباط محتوایی با صابون

صابون در جدول کلمات

معنی صابون به انگلیسی

soap (اسم)
صابون

معنی کلمه صابون به عربی

صابون
صابون
رغوة , صابون
رغوة

صابون را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پارسا
این واژه در یونانی سپون sapon در لاتین سپو sapo در فرانسه سون savon در انگلیسی سوئاپ soap بوده و نگارش آن سابون است.
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری با تلفظ
صاوون.ساوین.صاوین

Savon.savin
شهریار آریابد
در پارسی " برهو barho " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
کاوه نعمتی
در زبان کردی
صاوان می گویند
جدیری
صابون یا سابین، خیلی ازکلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ط ظ ذ) می نویسند.تا ترکها متوجه نشونند که این کلمه ترکی است سابین(صابون) که فعل سابیدن فارسی از آن ساخته شده است .بسیاری از فعل های فارسی از فعلهای ترکی ساخته شده است .مثل قاپیدن از فعل قاپماق،چاپیدن از فعل چاپماق، جوشیدن از فعل جوشماق، با عرض معذرت چزیدن از چزماق، فین کردن ازفین قیرماق، دم کردن از دمنماق.........اصلان(اسلان)،اطاق(اتاق)طناب(تن آب)، طناز(تن ناز).....
آرین
در باره تاریخ سابون (صابون ) در متن های آلمانی چیزهای گوناگونی نوشته اند. ۳۰۰۰ هزار سال پیش از میلاد سومری ها که قوم ایرانی* بودنند (*براساس نوشته دکتر جهانشاه درخشانی از دانشگاه ایروان ارمنستان) سابون درست کردنند که از خاکستر چوب که قلیایی است و چربی تشکیل می شد. در آزمایشگاه شیمی [یکی از دانشگاههای آلمان] ما دانشجویان با این روش سابون درست کردیم.دو قرن پس از میلاد رومی ها از سابون برای شستشوی بدن خود استفاده کردنند. در قرن هفتم پس از میلاد اعراب نمک های قلیایی و چربی را با هم مخلوط می کردنند و آنقدر با آب آنرا می پختند تا سفت شود. این روش را عربهای سوریه بکار می برند و به این خاطر سابون حلب معروف است و چون برای شستن پوست بدن و موی سر خوب است آنرا گرانقیمت می فروشند. Savon de Marseille یا سابون مارسه از کارخانه Marius Farbre که در فرانسه تولید می شود و آنهم بسیار قیمتی است از سابون حلب سر چشمه می گیرد یا بهتر بگوییم از سوریه یاد گرفته اند. در سوریه از روغن زیتون و Lorbeer درست می کنند ولی این روغن در اروپا استفاده نمی شود. Plinius درکتاب خود به نامNaturalis Historia می نویسد که Gallier ترکیبی از گچ و خاکستر را استفاده می کرد تا موهای خود را به رنگ قرمز در آورد این سابون به عنوان یک ژل برای سر بکار می رفت.پس از سال ۱۳۷۱ میلادی که نمک پتاسیم از خاکستر چوب بوسیله Crescas Davin بدست آمدکه خود سابون ساز بود از این نمک به جای خاکستر استفاده شد. سابون های سنتی ایران در شهر های بروجرد رودبار, مراغه, تهران و تبریز درست می شود که چربی آن از گاو و گوسفند است آنرا با سود سوز آور ترکیب می کنند و تا ۲۴ ساعت آنرا می پزند و در قالبهای بزرگ می ریزند سپس آنرا می برند و در آفتاب خشک می کنند. این سابون ها برای سر و بدن بسیار مفید است. از شامپو نباید برای شستن موی سر استفاده کرد چون همه اش ماده شیمیایی است و به پوست سر آسیب می رساند.
آرین
کمی در باره فرآوردن سابون (صابون):
Ludwig XIV یا لودویگ چهاردم کمک کرد تا تولید سابون به شکوفایی خود برسد. او بهترین سابون سازها را به محل زندگی خود آورد. در پایان قرن ۱۷ میلادی که مردم به پاکیزگی زیاد توجه می کردنند. یک سابون با ارزش میبایستی دستکم از ۷۲٪ روغن مرغوب درست شده باشد. شیمی دان فرانسوی به نام Nicolas Leblanc در سال ۱۷۹۲ میلادی به روش شیمیایی NAOH (تیز آب) بدست آورد و این باعث شد که سابون سازان بتوانند به صورت بسیار انبوه این ماده پاک کننده را تولید کنند. با آغاز قرن ۱۹ میلادی مردم خیلی زیاد به پاکیزگی توجه کردند و این باعث تولید به روش صنعتی سابون شد. در آلمان یک قالب ۱۵۰ گرمی سابون که به روش صنعتی و از چربی خوک و روغن پالم درست می کنند, در سوپرمارکتهای زنجیره ایی می شود تا ۴۰ یورو- سنت خرید. تک و توکی هم سابون سازان سنتی هستند که هر ۱۰۰ گرم آنرا ۶ یورو می فروشند. با این نوع سابون می شود موی سر را هم شست و مانند سابونهای سنتی ایران از ریزش مو جلو گیری می کند و ریشه موها را تقویت می کند. در شامپو مواد شیمیایی نفتی و از جمله سولفات هست که به موی سر آسیب می رساند. اینکه سابون چه کیفتی باید داشته باشد بسته به نوع روغنی که برای ساخت آن می شود و در سد (در صد) ماده کف کننده دارد. ماده کف کنند در سابون روغن نارگیل یا روغن پالم است که روغن نارگیل خیلی بهتر است. دیگر اینکه مقدارSodium hydroxide که در چربی یا روغن ریخته می شود نقش بسیار اساسی را بازی می کند. اگر زیاد ریخته شود سابون بسیار تیز می شود و پوست را می سوزاند. باید به آن اندازه ریخت که ۱۰ تا ۱۵٪ چربی به سابون تبدیل نشود در زیر یک مثال می نویسم:
اگر بخواهیم سابونی درست کنیم که ۳۵۰۰ گرم آن از کره کاکائو (که گران است) و ۱۳۲۰ گرم آن از روغن نارگیل درست شده باشد چه اندازه باید سود سوز آور یا NAOH بریزیم؟ هر روغنی یک ضریب دارد برای کره کاکائو 0,1380 و برای روغن نارگیل 0,1830 است.
3500g.0,1380=483g NAOH //برای روغن نارگیل 1320g.0,1830=241g NAOH //جمع آن می شود 724 گرم که رقم اعشار آنرا حساب نمی کنیم. این مقدار برای ۱۰۰٪ سابون شدن یا Saponification است ما می خواهیم ۹۰٪ سابون داشته باشیم که به پوست آسیب نرسد پس
724g NAOH.90%=651,6g NAOH رقم اعشار را حساب نمی کنیم. چون سود سوز آور به شکل نمک است باید آنرا با آب مخلوط کنیم *** باید توجه شود که هیچگاه آب را روی NAOH نریزیم چون انفجار رخ می دهد و روی صورت و بدن می ریزد. همیشه باید با احتیاط و زدن عینک حفاظ و پوشیدن دستکش و روپوش NAOH را به آب مقطر اضافه کرد که گرمای آن تا ۹۵ درجه سلسیوس می رسد و گاز آزاد می شود که باید ماسک هم زد.
اینکه چقدر آب باید ریخت به این روش حساب می شود: 651g NAOH تقسیم بر 0,3 می شود 2170g آب آنگاه آنرا با چربی باید مخلوط کرد و با مخروط کن دستی به آرامی مخروط کرد تا مانند ماست سفت شود. پس از آن می شود آنرا در قالب ریخت و ۲۴ ساعت گذاشت تا سفت شود و آنرا برید. این روش درست کردن سابون سرد است که کیفیت ندارد. بهتر است آنرا با آب مقطر تا ۷۵٪ حجم آن آب ریخت و آنقدر پخت تا سفت شود و آنگاه آنرا توی قالب ریخت این سابون دارای کیفیت بسیار عالی است و مدت چندین سال می شود آنرا نگه داری کرد و هر قالب آن ۱۰ یورو ارزش دارد!
عذرا
طایفه ی عمله قشقایی .......امله ...امل در تورکی آرزو......اور آباد(عور آباد)........ابهر(عبهر).....اوقاپ(عقاب).....شمع(شام)..........عاشق(آشیق از فعل آشماق،او کی حدین آشیب مثلا سئودادا)عین مخصوص عربی دی تورکی ده عین یوخدی.......روستای بابا طاهر عریان(اوریان بر وزن دریان(شبستر))معلون رضاپالانی،در پی تحریف نامهای تورکی دستور داده نامهای تورکی را با حروف مخصوص عربی(ح.ع.ث.ص.ض.ذ.ط.ظ)بنویسند.تا ما تورکها شاش باش بمانیم.این حروف مخصوص زبان عربی است.و در هیچ زبان دیگری وجود ندارد....امل در تورکیه اسم دخترانه به معنای آرزو و هد ف است............صابون=سابین(فعل سابیدن فارسی از آن گرفته شده است.
محمد حسین زکی
وسیله ای که برای شست و شو دستها یا پاکیزه و منزه کردن بدن استفاده میشود
چیزی است که برای شست و شوی لباس ها هم به کار میرود و معادل انگلیسی آن[Soap]است
علی باقری
صابون : تحریف سابان به معنای سابنده فارسی در اصطلاح چهارمحالی کیسه کشیدن به بدن و شستن آنرا سویدن یا سابیدن می گفتند که این کلمه ریشه در باستان دارد و در انگلیسی ساب تلفظ می شود که با کلمه فارسی صابون از یک ریشه است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مواد اولیه صابون   • مواد تشکیل دهنده ی صابون   • انواع صابون   • فرمول صابون   • روش ساخت صابون   • مواد صابون   • ماده صابون سازی در جدول   • ساختار صابون   • معنی صابون   • مفهوم صابون   • تعریف صابون   • معرفی صابون   • صابون چیست   • صابون یعنی چی   • صابون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صابون
کلمه : صابون
اشتباه تایپی : whf,k
آوا : sAbun
نقش : اسم
عکس صابون : در گوگل

آیا معنی صابون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )