برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1331 100 1

صدف

/sadaf/

برابر پارسی: گوش ماهی

معنی اسم صدف

اسم: صدف
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: sadaf) (عربی) نام عمومی نرم تنان دو کفه ای و نوعی خاص از آنها، (در قدیم) (در نجوم) نام سه ستاره به شکل مثلث بر دورِ قطب که ستاره ی قطبیِ جَدْی در میان آن است [قدما اعتقاد داشتند که قطره ی بارانی در درون صدف جا می گیرد و تبدیل به مروارید می شود] - نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می شود، نام سه ستاره به شکل مثلث

معنی صدف در لغت نامه دهخدا

صدف. [ ص َ دَ ] (ع اِ) غلاف مروارید . صدفه یکی. ج ، اصداف. (منتهی الارب ) (دهار). در تحفه ٔ حکیم مؤمن آمده است که با حلزون مرادف است و گویند حیوان او مخصوص به حلزون و پوست صلب او مخصوص صدف است و مراد از مطلق صدف مروارید است. درسیم سرد و خشک و سوخته ٔ او مجفف و جالی و مسدد و حابس اسهال و نزف الدم و نفث الدم و جهت تقویت لثه و رفعزخمهای کهنه و آکله و جلای دندان و نفوخ او جهت رعاف و بخور او جهت بواسیر و طلای او با سفیده ٔ تخم مرغ جهت سوختگی آتش و با ادویه ٔ مناسبه جهت کلف و بَهق و رونق بشره و اکتحال او جهت قرحه ٔ چشم و موی زیاد نافع و ضماد سوخته ٔ خف الغراب و با سرکه جهت ثآلیل و دانه ٔ بواسیر مجرب دانسته اند و قدر شربتش تا یک درهم وبدلش شاخ گاو کوهی سوخته است و مهریارس گوید که صدفی که هنوز مروارید او بسته نشده باشد چون بسوزانند طلای او رفع خنازیر می کند و جالینوس می گوید که صدف هندی محرق بالخاصیة رفع درد فؤاد می کند و چون صدف را نرم سائیده با سرکه بر بناگوش طلا کنند رفع صداع دائمی نزلی کند. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). و در ترجمه ٔ صیدنه ٔ ابوریحان از ارجانی آرد: صدف سوخته دندانها سپید و پاکیزه گرداند و چشم را روشن کند و سپیدی که در چشم پدید آید ببرد و سپید مهره ٔ سوخته را همین خاصیت است و اگر عضوی بر آتش سوخته شود صدف را سوزد و با سرگین گاو با هم بیامیزد و بر سوختگی آتش ضماد کند نیکو شود و اگر گوشت صدف را با عسل بهم بکوبد و با سرگین گاو بیامیزد و با پلکهای چشم طلا کند موی زیاده را از رستن بازدارد. (ترجمه ٔ صیدنه ٔ ابوریحان بیرونی ). و در بحر الجواهر آرد صدف ، جانوری است که در درون او درو لؤلؤ متولد شود واحد آن صدفة. و ج ِ آن اصداف و اصدفة و فارسی آن گوش ماهی است و سپس خواصی را بر طبق آنچه در تحفه و ترجمه ٔ صیدنه آمده برای آن بر شمرده است. (بحر الجواهر). در لاروس بزرگ فرانسه ذیل کلمه ٔناکر آرد: ماده ٔ سخت سفیدرنگی است که ته رنگ آن الوان قوس قزح را دارد و در بیشتر صدف ها یافت می شود و در صنعت و تجارت مورد استفاده است. ناکر از قشر داخلی غلاف بعضی نرم تنان (حیوانات ناعمه ) بوجود می آید و به رنگ های سفید و گلی و آبی و خاکستری است و به مصرف خاتم سازی و ساختن بسیار اززینت آلات ظر ...

معنی صدف به فارسی

صدف
نوعی جانورنرم تن دریایی که بدنش درغلاف سفت صدف است، گوش ماهی، معروفترین:صدف خوراکی یاصدف مروارید
۱ - نام عامی که به کلیه جانوران نرم تنی که دارای صدف خارجی هستند اطلاق می شود از قبیل دو کفه ییها و شکمپایان . ۲ - نامی است که به جلد کیتینی جانوران نرم تن از رده دو کفه ییها و شکمپایان اطلاق می شود . ۳ - نامی است که با اخص به نرم تنان دو کفه یی ( گوش ماهیها ) خصوصا صدف خوراکی و صدف مروارید اطلاق می شود جمع : اصداف . یا صدف خوراکی . جانوری نرم تن از رده لاملی برانشها ( دو کفه ییها ) و از راسته آنیزومیرها که در سواحل اقیانوس اطلس آن را شکار می کنند و جهت تغذیه به کار می رود . توضیح به گونه های فسیل شده صدفهای خوراکی و صدف مروارید حجر خزفی نیز اطلاق می شود . یا صدف مروارید . جانوری نرم تن از رده لاملی برانشها ( دو کفه ییها ) و از راسته آنیزومیرها که در اقیانوس کبیر و هند فراوان است و شهرت آنها به علت ساختن مروارید است . کیفیت ساختن مروارید در این صدفها بدین طرز است که یک ذره جسم خارجی ( یک ذره کوچک شن و یا نوزاد برخی کرمها و یا جسم دیگر ) در بین بدن حیوان و پرده پوششی که بدن حیوان را به صدف متصل می کند ( مانتو ) قرار می گیرد . حیوان به منظور دفاع و طرد این ذره خارجی شروع به ترشح مواد آهکی جلادار موسوم به ناکر و یک ماده ازته موسوم به کونشیولین می نماید که به طور طبقات متحد المرکز حول جسم خارجی را فرا می گیرد و در حقیقت تشکیل مروارید یک نوع وسیله دفاعی برای این حیوان است . هر گاه مروارید را بشکنند در وسط آن جسمی خارجی مشاهده می شود ( معمولا صیادان به منظور بیشتر مروارید صدفهای مروارید را در حوضچه هایی نزدیک اقیانوس نگهداری می کنند و ذره خارجی را خودشان با دست داخل بدن حیوان قرار می دهند و پس از مدتی که درشتی مروارید به قدر دلخواه رسید آن را از بدن حیوان خارج می کنند ) در خلیج فارس صدف مروارید فراوان است و در سواحل بحرین به منظور استفاده از مروارید آنهارا شکار می کنند . از صدف خارجی صدفهای مروارید معمولا جهت زیر سیگاری استفاده می کنند . ۴ - غلافی که جانور مذکور در آنست . یا صدف آتشین . ۱ - آفتاب . ۲ - روز . یا صدف زانو . کاسه زانو . یا صدف صد و چهارده عقد . قر آن مجید که دارای ۱۱۴ سوره است . یا صدف فلک. ۱ - فلکالافلاک فلک اع ...

معنی صدف در فرهنگ معین

صدف
(صَ دَ) [ ع . ] (اِ.) گوش ماهی ، پوستة سختی که نوعی جانور نرم تن دریایی در آن زندگی می کند. انواع صدف وجود دارد از جمله : صدف خوراکی و صدف مرواریدی .

معنی صدف در فرهنگ فارسی عمید

صدف
۱. نوعی جانور نرم تن آبزی که بدنش در یک غلاف سخت جا دارد و در بعضی انواع آن مروارید پرورش می یابد.
۲. پوشش آهکی و سخت این جانور.
* صدف صدوچهارده عقد: [قدیمی، مجاز] قرآن مجید که صدوچهارده سوره دارد.
* صدف آتشین (فلک، روز): [قدیمی، مجاز] خورشید.
مانند صدف، همچون صدف: صدف وار باید زبان درکشیدن / که وقتی که حاجت بُوَد و دُر چکانی (سعدی۲: ۵۹۱).
صدفگون، صدف سان، مانند صدف، به کردار صدف.

صدف در دانشنامه اسلامی

صدف
صدف، نام عمومی نرم تنان دو کفه ای که پوشش سخت و معمولاً آهکی جانوران نرم تن است.
از آن به مناسبت در باب صلات و تجارت سخن گفته اند.
حکم فقهی
خوردن گوشت صدف حرام است.
← اقامه نماز
 ۱. ↑ مستندالشیعة، ج۴، ص۳۱۹.    
...
صدف
معنی صَدَفَ: اعراض کرد - رو گرداند
ریشه کلمه:
صدف‌ (۵ بار)

«صَدَفَ» از مادّه «صَدْف» (بر وزن حذف) به معنای اعراض کردن شدید و بدون تفکر از چیزی است، اشاره به این که آنها نه تنها از آیات خدا روی گردانیدند بلکه با شدت از آن فاصله گرفتند، بدون این که درباره آن کمترین فکر و اندیشه ای به کار برند.
گاهی این کلمه به معنای جلوگیری کردن و ممانعت دیگران نیز آمده است.
«صَدَف» در سوره «کهف» به معنای کناره کوه است، و از این تعبیر روشن می شود که میان دو کناره کوه، شکافی بوده که یأجوج و مأجوج از آن وارد می شدند، ذو القرنین تصمیم داشت آن را پر کند.
اعراض شدید (راغب). . * . صدف ناحیه و جانب کوه است یعنی:تا چون مساوی و پر کرد میان دو ناحیه کوه را گفت:بدمید. تصادف به معنی تقابل نیز آمده است در مجمع فرموده: ازهری گوید دو جانب کوه را صدفان گویند که با هم محازات و تلافی (و تقابل) دارند و به قولی گویا هر یک از دیگری اعراض کرده است. این قول به نظر نگارنده قوی است.صدف در دانشنامه ویکی پدیا

صدف
صَدَف نام عامی است که به پوستهٔ سخت کلیه جانوران نرم تنی که دارای پوشش خارجی هستند اطلاق می شود، از قبیل دوکفه ای ها و شکم پایان. البته گاهی به پوسته حلزون نیز صدف اطلاق می شود. جنس پوستهٔ صدف از سیلیکات است. این جانوران یک یا دو صدف (کفه) سفت آهکی دارند که تن نرمشان را دربر گرفته است. برخی از انواع صدف، خوراکی هستند. در ایران این موجود را به عنوان مروارید ساز می شناسند که در اصل همان دو کفه ای ها هستند. رنگ صدفی همان رنگ براق درون صدفهای مروارید ساز است. یا همان رنگ مروارید.
صدف تا ۱۹۳۳ پول رایج کشور پاپوا گینه نو بود.
واژهٔ صدف در ایران برای نامگذاری دختران نیز بکار می رود.
صدف ها نقش مهمی در تصفیه آب دارند.
دانشمندان بیش از ۶۰ هزار نوع نرم تن را مطالعه و شناسایی کرده اند. هر چه نرم تن بزرگتر شود، جسم خارجی آ ن نیز بزرگتر و سخت تر می شود. جنس صدف ها از کربنات کلسیم (آهک) است. نرم تن آهک مورد نیاز برای ساختن صدف را از آب دریا به دست می آورد. صدف پس از مرگ نرم تن در آب شناور می شود و به سطح آب می آید.
صدف سرشار از روی است. این ماده جهت ساخته شدن اسپرم و تستسترون (هورمون مردانه) ضروری است. علاوه بر این صدف حاوی دوپامین است، هورمونی که تمایل جنسی را افزایش می دهد. یک برنامهٔ غذایی سرشار از صدف های خوراکی با کمک به حفظ سطح کلاژن پوست، به شما کمک خواهد کرد تا پوستی صاف، انعطاف پذیر و جوان کسب کنید. قندی که در صدف و پوسته موجودات دریایی یافت می شود، می تواند کلید درمان ضایعات نخاعی باشد. اگر دچار مشکلات حافظه شده اید صدف خوراکی بخورید. صدف با داشتن روی مورد نیاز به بهبود عملکرد مغز کمک می کند.
عکس صدف
صدف آفریقایی (نام علمی: Senilia senilis) نام یک گونه از تیره صدف عرشه دار است.
صدف آوجی (ترکی استانبولی: Sedef Avcı؛ زادهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۱۹۸۲) هنرپیشه، و مدل اهل ترکیه است. خانواده مادری او از سارا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

صدف در دانشنامه آزاد پارسی

صدف (shell)
(یا: پوستۀ خارجی) پوشش سخت خارجی انواع گوناگونی از بی مهرگان. این پوشش معمولاً حاوی مقادیر فراوانی کلسیم است. پوشش تخم پرندگان نیز عمدتاً از کلسیم تشکیل شده است. صدف شناسی شاخه ای از جانورشناسی است که با تأکید بر صدف به مطالعه نرم تنان می پردازد.

ارتباط محتوایی با صدف

صدف در جدول کلمات

صدف
در_گوش ماهی
صدف ماهی
گوش ماهی
صدف نشین
صدف نشین

معنی صدف به انگلیسی

ammonite (اسم)
صدف
oyster (اسم)
صدف ، صدف خوراکی
shell (اسم)
صدف ، جلد ، مرمی ، گلوله توپ ، کالبد ، قشر ، پوست ، عایق ، خمپاره ، صدف حلزون ، بدنه ساختمان ، عامل محافظ حفاظ ، پوست فندق وغیره ، پوکه فشنگ ، قشر زمین ، کاسه یا لاک محافظ جانور
pearl (اسم)
در ، صدف ، مروارید ، اب مروارید
cowrie (اسم)
صدف ، خرمهره ، نوعی کس گربه
shard (اسم)
صدف ، سفال ، پاره سفال ، کوزه شکسته
cowry (اسم)
صدف ، خرمهره ، نوعی کس گربه

معنی کلمه صدف به عربی

صدف
لولوة
بلح البحر , عضلة
صدفة
قوقع
محار
ثنائي الصمام
بلح البحر , عضلة
لولوة
کتوم
صدف البحر

صدف را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هلیا
پوسته سخت نوعی حلزون دریایی
در زبان رومی باستان صدافیوس هم گفته میشده.
نوعی ضماد که بر روی بواسیر می گذارند برای بهبود.
الت تناسلی شیطان تاسمانی را صدف(sadafes) نام نهند
صدف
كمياب.شكننده.
صدف
صدف به معنی مطربی
youngja
صدف یعنی زیبایی یعنی قدرت خدا نیروی خدا
احمد
گوهر
صدف
در و گوهر- جایگاه زیبایی برای مروارید
Sadaf
با ارزش و مقاوم
و در عین حال ظریف و دست نیافتنی
Sadaf
حجاب-پوشش
Sadaf
زیبایی .جایگاهی زیبا برای مروارید
عسل
قبله گاه دریا و مادر مروارید
صدف
صدف به معنای گوهر و جایگاهی برای مروارید است

این نه صدف گوهر دریایی است
این نه گوهر معدن بینایی است
نظامی

درقدیم اعتقاد داشتند که قطره ای باران در صدف چکیده و همین باعث به وجود امدن مروارید شده است

بنگر که صدف ز قطره ی باران
دربحر چگونه میکند لؤلؤ
ناصر خسرو
صدف
صدف به معنی زیبا و گوهر است که به قبله گاه دریا و مادر مروارید نیز معروف است
Sdf
صدف میتونه نام زیبای باشه .
شهریار آریابد
در پهلوی " شسن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
iehهانیهHan
صدف یعنی گوهر یعنی جایگاهی برای مروارید
..............😍😍😍😍😍😍😍................

.....صدف میتونه به معنی زیبایی هم باشه.....

تقدیم به همه زیبا های جهانم😘😘😘😘😘
صدف جونی های عزیزم اگه عاشق اسمتون هستین لایک کنین👍👍👍👍👍
صدف
صدف میتونه به معنای زبیایی هم بشه.صدف اسم ایرانی است نه عربی اگردوست دارید اسمتو عربی نباشه لایک کنید😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Sadaf
اسمم ب معنی قبله گاه دریا و مادر مروارید و درّ و گوهر هست ..معنی اسممون خیلی هم خوبه لطفا اگه آگاهی ندارین نظر ندین ..مرسی اه🙂
صدف
صدف زیبا ترین نام در کل جهان است صدف میتونه به معنای زیبایی هم بشه صدف اسم ایرانی است نه عربی به افتخار اسم های صدف لایک کنید
صدف فرامرز
صدف به معنی عشق، محبت، ازخودگذری ،مادر مروارید، تحمل هر گونه مشکل برای امن ماندن دیگران است.
صدف
صدف به معنای حجاب مروارید هم هست
هرکی اسمش ،اسم خواهرش ،دختر دایی، دختر خاله....لایک کنه
صّآد🐚🌊
صدف به معنای قبله گاه دریا،قوی و مقاوم،مادر مروارید،تحمل سختی برای در امان ماندن دیگران،درنجوم نام سه ستاره به شکل مثلث است. صدف به معنی زیبا و دست نیافتنی هم میباشد😄🐚🐚🐚🐚
من ک عاشق اسمم هستم!
احمد شه وری
جانور دریایی دوکفه ای است که چنانچه همراه آبی که داخل بدنش می آورد شنی همراه شود بدن او بدور شن ماده ای می بندد و آن را به سنگ درخشانی تبدیل می کند که مروارید خوانده می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صدف دریایی   • صدف طاهریان اینستاگرام   • صدف طاهریان برهنه   • صدف طاهریان بیوگرافی   • صدف طاهریان و همسرش   • صدف طاهریان instagram   • فیلم های صدف طاهریان   • عکس صدف طاهریان بدون سانسور   • معنی صدف   • مفهوم صدف   • تعریف صدف   • معرفی صدف   • صدف چیست   • صدف یعنی چی   • صدف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صدف
کلمه : صدف
اشتباه تایپی : wnt
آوا : sadaf
نقش : اسم
عکس صدف : در گوگل

آیا معنی صدف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )