برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1276 100 1

صلحنامه

/solhnAme/

معنی صلحنامه در لغت نامه دهخدا

صلحنامه. [ ص ُ م َ / م ِ ] (اِ مرکب )کتابی که دو کس یا دو گروه که با یکدیگر آشتی کرده اند نویسند و شرایط آشتی را در آن درج کنند. || قباله یا ورقه ای که صلح کننده برای متصالح نویسدو حدود چیزی را که بدو صلح کرده اند در آن نگارند.

معنی صلحنامه به فارسی

صلحنامه
کتابی که دو کس یا دو گروه که با یکدیگر آشتی کرده اند نویسند

صلحنامه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
آشتینامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نمونه صلح نامه   • نمونه فرم صلح نامه   • نمونه صلح نامه ملکی   • نمونه صلح نامه عادی   • نمونه متن صلح نامه   • نمونه صلح نامه زمین   • صلح نامه محضری   • معنی صلحنامه   • مفهوم صلحنامه   • تعریف صلحنامه   • معرفی صلحنامه   • صلحنامه چیست   • صلحنامه یعنی چی   • صلحنامه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صلحنامه
کلمه : صلحنامه
اشتباه تایپی : wgpkhli
آوا : solhnAme
نقش : اسم
عکس صلحنامه : در گوگل

آیا معنی صلحنامه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )