برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1304 100 1

صناعات ادبی

صناعات ادبی در دانشنامه آزاد پارسی

صِناعات ادبی
مجموعۀ فنون و روش های لفظی، معنوی و مشترک. برای ایجاد زیبایی در کلام. صنایع ادبی به دو بخش لفظی و معنوی تقسیم می شود. صنایع لفظی، صنایعی هستند که از تناسب الفاظ به وجود می آیند که صنایع زیر از آن جمله اند: سجع و انواع آن، موازنه، ترصیع، تضمین، جناس و انواع آن، اشتقاق، قلب، ردالعَجُز علی الصّدر و ردّالصّدر علی العجز، ردّالقافیه، ردّالمطلع، طرد و عکس، اعنات، حذف، ذوقافیتین، تشریع، ذوبحرین و توشیح. صنایع معنوی، صنایعی هستند که از زیبایی معنا و حسن تعبیر ایجاد می شوند که از آن جمله اند: حسن مطلع، حسن تخلّص، حسن تشبیه، حسن مقطع. برخی صنایع را هم می توان لفظی دانست و هم معنوی که آن ها را «صنایع مشترک» گفته اند و ازجملۀ آن ها براعت استهلال، انسجام، حسن تعلیل، حسن مطلع و حسن مقطع است. مجموعۀ صنایع لفظی، معنوی و مشترک را صناعات ادبی می نامند.

صناعات ادبی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صناعات ادبی   • مفهوم صناعات ادبی   • تعریف صناعات ادبی   • معرفی صناعات ادبی   • صناعات ادبی چیست   • صناعات ادبی یعنی چی   • صناعات ادبی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صناعات ادبی
کلمه : صناعات ادبی
اشتباه تایپی : wkhuhj hnfd
عکس صناعات ادبی : در گوگل

آیا معنی صناعات ادبی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )