انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1096 100 1

طلسم

/telesm/

مترادف طلسم: افسون، تعویذ، جادو، سحر، نیرنگ، جادوشده، سحرشده، افسون شده

برابر پارسی: جادو، نیرنگ، افسون

معنی طلسم در لغت نامه دهخدا

طلسم. [طِ ل ِ ] (معرب ، اِ) (از یونانی طلسما) دستگاهی به علم حیل کرده. آنچه خیالهای موهوم بشکل عجیب در نظر می آرند و نیز شکلی و صورتی عجیب که بر سر دفائن و خزائن تعبیه کنند. (از مؤیدو مدار و بهار عجم و کشف ). و از بعضی کتب دریافت شده که طلسم از اجزای ارضی و سماوی ساخته میشود یعنی از بعضی ادویه و ساعت مخصوصه و گاهی این صورت از آبگینه نیز سازند. فقیر مؤلف گوید که : ظاهراً طلسم لفظ یونانی است ، عربی نیست ، چه در تقدیر عربی بودن بکسرتین آمدن این لفظ وجهی ندارد چرا که این وزن در کلام عرب نیامده ، اگر عربی بودی به کسر اول و فتح ثانی بر وزن قِمَطْر آمدی. (غیاث ) (آنندراج ). طلسم عبارت از تمزیج قوای فعاله ٔ سماوی به قوای منفعله ٔ ارضی است بوسیله ٔ خطوط مخصوصی که اهل این فن وهمی به کار میبرند تا بدان هر موذی را دفع کنند و چه بسا که این کلمه را بر خود خطوط اطلاق میکنند. این کلمه معرب تالِسْمُس است که بمعنی تکمیل میباشد. ج ، طَلاسِم ، طلسمات. (از اقرب الموارد). قطعه ٔ فلزی که بر روی آن نقشهای چند در ساعات برای حوائج معین رسم کنند. ج ، طلاسم ، طلسمات. و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: عبدالعلی بیرجندی در شرح تذکره گوید: طلسم عبارت از خارقی است که مبداء آن قوای فعاله ٔ آسمانی آمیخته به قوابل زمینی منفعله است تا بدان امور شگفت و غریب پدید آورند، زیرا برای حدوث کائنات عنصری که اسباب آنها قوای آسمانی است شرایط مخصوصی است و بدین شرایط استعداد قابل کمال می پذیرد و از این رو کسی که احوال قابل و فاعل را بشناسد و بر جمع میان آنها قادر باشد میتواند به ظهور آثار عجیب و شگفتی پی برد. و در شرح مواقف آمده است که طلسم عبارت است از تمزیج قوای فعاله ٔ آسمانی با قوای منفعله ٔ زمینی و آنگاه بقیه ٔ گفتار بیرجندی را یاد میکند - انتهی : گفت [ کیکاوس ] مراچاره نیست تا بر آسمان روم و ستارگان و ماه و آفتاب را ببینم ، پس طلسمی بکرد و لختی برشد و چند کس با کیکاوس برشدند و چون بدانجا رسیدند که ابر بود فروافتاد و همه بمردند مگر کیکاوس. (ترجمه ٔ طبری بلعمی ).
چو آمد بنزدیک تختش فراز
طلسم از بر تخت بردش نماز.
فردوسی.
طلسم بزرگ آن چو آمد بجای
بر قیصر آمد یکی رهنمای.
فردوسی.
بنزد طلسم آمد آن نامدار
گشاده دل و بر سخن کامگار.
فردوسی.
همی بود پیشش زمانی دراز
طلسم فریبنده بردش نماز.
فردوسی.
طلسمی است کآن رومیان ساختند
که بالوی و گستهم نشناختند.
فردوسی.
نبینم همی جنبش جان به جسم
نباشد مگر فیلسوفی طلسم.
فردوسی.
ز دانا چو بشنید قیصر برفت
به پیش طلسم آمد آنگاه تفت.
فردوسی.
بسازند جای شگفتی طلسم
که کس بازنشناسد او را ز جسم.
فردوسی.
طلسمی که ضحاک سازیده بود
سرش بآسمان برفرازیده بود.
فردوسی.
تن و جان فدای سپهبد کنم
طلسم تن جادوان بشکنم.
فردوسی.
آبی که در ولایت تو خیزد ای شگفت
گوئی ز هیبت تو طلسمی بود بر آن.
فرخی.
زهی قلاعی در هر یکی هزار طلسم
که خیره گشتی ازاو چشم مردم هشیار.
فرخی.
آب از حوض روان شدی و به طلسم بر بام خانه شدی. (تاریخ بیهقی ص 116).
طلسم و بند و زندان تو است این
بر او چشم خرد بگشای و خود بین.
ناصرخسرو.
در این گنج نامه ز راز جهان
کلید بسی گنج کردم نهان
کسی کآن کلید زر آرد به دست
طلسم بسی گنج داند شکست.
نظامی.
آن دگر گفتی که سحر است و طلسم
کین رصد باشد عدو جان خصم.
مولوی.
(در چاپ نیکلسون طلسم به کسر طاء و فتح لام ضبط شده است تا با قافیه ٔ خصم متوازن باشد، لکن طلسم در تداول فارسی زبانان به کسر طاء و کسر لام است و علاوه بر این ، اصل این کلمه نیز که یونانی است مکسور بودن لام را تأیید میکند، چه یونانی آن نیز طِلِسْما است و از این رو گمان میکنم در شعر تصحیفی راه یافته است و اصل بدینگونه بود:
کین رصد باشد عدو جان و جسم
و تقابل جان با جسم نیز مؤید دیگر این مدعا است و مؤید دیگر آنکه با صورت مضبوط نیکلسن باید یک کلمه ٔ محذوف را نیز به قرینه قائل شد و آن کلمه جان بعد ازخصم است و چاپ علاءالدوله هرچند مطبوع نیست اقرب به صحت است و آن این است : که رصد بسته ست بهر جان و جسم.واﷲ اعلم. (یادداشت مؤلف ).
تدبیر عقل حل نکند عقده ٔ سپهر
بستند این طلسم زجاجی به نام عشق.
سالک یزدی.
هیچکس معرکه ٔ شهرت مجنون نشکست
این طلسمی است که بر نام سلیمان بستند.
سلیم.
هست حق با من اگر شکوه ز صیاد کنم
زآنکه ناحق به طلسم قفس انداخت مرا.
ملاطغرا.
بفکن حجاب جسم که تا بشکنی طلسم
مردود خلق باشد مقبول ذوالمنن.
قاآنی.
- امثال :
یهودی طلسمش را آورده است .

طلسم. [ طِ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش کرند شهرستان شاه آباد. در یک هزارگزی جنوب خاوری کرند و 5هزارگزی جنوب شوسه ٔ شاه آباد. دشت و سردسیر با 170 تن سکنه. آب آن از چشمه و رودخانه ٔ کرند. محصول آنجا غلات و حبوبات و چغندرقند و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است. تابستان از طریق علی آباد میتوان بدانجا اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

طلسم. [ طِل ْ ل َ ] (معرب ، اِ) لغتی است در طلسم.

معنی طلسم به فارسی

طلسم
کاغذیافلزکه جادوگران جهت حفاظت کسی رویش نویسند
۱ - عمل خارق عادت که مبدا آن را قوای فعاله آسمانی و قوای منفعله زمینی دانند و بدان امور عجیب و غریبب پدید آورند . ۲ - نوشته ای شامل اشکال و ادعیه بتوسط آن عملی خارق عادت انجام دهند . ۳ - شکل و صورتی عجیب که بر سر دفاین و خزاین تعبیه کنند . جمع : طلسمات طلاسم یا طلسم مزعفر . تعویزی که بزعفران نویسند . یا طلسم کسی یا چیزی شکستن . گره از کار وی باز شدن .
لغتی است در طلسم
( صفت ) دارنده طلسم طلسم شده .
( مصدر ) یا طلسم افتادن بر کاری . گره خوردن آن کار
درافسانه های باستانی قلعه یا محلی صعب العبور بوده است که چون طلسم کرده بوده اند کس آنرا گشودن نمیتوانست .
( صفت ) آن که اثر طلسم را باطل سازد .
( مصدر ) باطل کردن اثر طلسمی را .
جادوگر

معنی طلسم در فرهنگ معین

طلسم
(طِ لِ) [ معر. ] (اِ.) ۱ - جادو. ۲ - نوشته ها یا اشکالی غیرعادی برای ج ادو کردن چیزی یا کسی .

معنی طلسم در فرهنگ فارسی عمید

طلسم
۱. تکۀ کاغذ یا قطعه فلزی که جادوگران یا فال بینان در روی آن خط ها یا جدول هایی می کشند یا حروف و کلماتی می نویسند و معتقدند که برای محافظت کسی یا چیزی و دفع بدی و آزار از انسان مؤثر است.
۲. [مجاز] سِحر، جادو. ٣. (صفت) [عامیانه] گرفتارِ سِحر و جادو.

طلسم در دانشنامه اسلامی

طلسم
طلسم، آمیزه ای از ترکیب قوای فعال آسمانی با قوای منفعل زمینی جهت تأثیرگذاری شگفت آور بر پدیده ها را گویند.
۱. ترکیب یافته از «طلّ» و « اسم » به معنای اثر اسم.۲. لفظی یونانی به معنای گره ناگشودنی.۳. برگردانده «مُسلّط». بنابراین، طلسم همان مسلط است و علت نامگذاری طلسم به این نام، چیرگی طلسم بر فرد طلسم شده است.
منشا دانش طلسم
از دانش های مکتوم و پنهان « هیمیا » است که از ترکیب قوای آسمانی با عناصر زمینی با هدف دستیابی به آثار شگرف بحث می کند. طلسمات بر پایه همین دانش است.دارندگان این دانش بر این باورند که اوضاع آسمانی و سیارات با رویدادهای زمینی مرتبطند؛ چنان که عناصر زمینی و مرکبات و کیفیات طبیعی آنها با حوادث زمینی ارتباط دارند. بنابراین، اگر صورت آسمانی همسو و مناسب با یکی از رخدادها، همچون مرگ کسی یا بقای او با صورت زمینی مناسب آن ترکیب شود، آن حادثه پدید می آید؛ زیرا قوای آسمانی، فاعل و تأثیرگذار و قوای زمینی، قابل و اثرپذیرند و با اجتماع فاعل و قابل، پیدایی اثر، قهری است.
کاربرد فقهی
از احکام عنوان یاد شده در باب تجارت سخن گفته اند.
احکام در باب سحر
...

طلسم در دانشنامه ویکی پدیا

طلسم
طلسم (به انگلیسی: Talisman) شیء یا نگاره ای متشکل از واژگان، شمارگان، اشکال و جداول است که دارای قدرت جادویی یا ماورایی است. زمان ماندگاری طلسم بسته به تعیین عامل و ارجاعات او به مبادی انرژی های غریبه است. تفاوت مهم میان دعا و طلسم، چگونگی فعال سازی آنها است. که دعا را به زبان مرسوم و کامل می نویسند، ولی در طلسم واژه هایی از دعا را با حروف مرموز می نویسند. به همین دلیل فهم نوشته های روی آن برای همه ممکن نیست.تصویری از یک کتاب طلسم   تصویری از نسخه خطی یک طلسم، مربوط به دوران قاجاریان
معمولاً طلسم را بسته به عنصر وجودی شخصی که طلسم برای او نوشته می شود می نویسند. طبق تعاریف استادان علوم غریبه عنصر وجودی هر انسان می تواند آب، خاک، باد یا آتش باشد و طلسم شخصی را که مثلاً عنصرش آب است در رودخانه، دریا یا چاه می اندازند. معمولاً در نوشتن طلسم از جدول اعداد ابجد کبیر و صغیر استفاده می کنند.
در مفهوم کلی و کاربردی طلسم شیئی است که: بنا بر پاره ای از باورها دارای خاصیت ها و ویژگی های جادویی یا وابسته به مراسم مذهبیِ ویژه ای است که می تواند برای صاحب آن اقبال ارائه دهد یا احتمالاً او را از شر یا آسیب حفاظت کند.
واژه طلسم از یونانی (τέλεσμα) به عربی (طِلَسم و جمعش طلاسم) و بعضی را اعتقاد بر آن است که کلمه طلسم مقلوب مسلط است و اصل آن عربی است و در اموری که تسلط یافتن مدّ نظر باشد کاربرد دارد و به همین صورت به فارسی و سپس به زبان های اروپایی مانند انگلیسی (talisman) راه یافته است. طلسم در حقیقت نوعی دعاست که بصورت رمز نوشته شده است به منظور دستیابی به هدف خاص
عکس طلسم
طلسم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره نماید:
طلسم، مجموعه ای از کلمات و اشکال و ارقام و جداول مورد استفادهٔ دعانویسان، جادوگران و فال بینان
طلسم (فیلم)، فیلمی ایرانی به کارگردانی داریوش فرهنگ و بازی سوسن تسلیمی و جمشید مشایخی
طلسم (رمان)، رمانی نوشتهٔ سر والتر اسکات
طلسم شده، فیلمی از آلفرد هیچکاک
طلسم حیرت، مثنوی دوم از مثنوی های عرفانیات عبدالقادر بیدل دهلوی
طلسم پروانه، نمایش نامه ای از فدریکو گارسیا لورکا
طلسم زیبا، سریال تله نوال اسپانیایی
طلسم، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان دالاهو استان کرمانشاه ایران.
این روستا در دهستان حومه کرند قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۹۹خانوار) ۴۲۸نفر بوده است.
طلسم نام فیلمی است ایرانی به نویسندگی و کارگردانی داریوش فرهنگ بر اساس قلعه کولاک بهرام بیضایی و با آهنگسازی بابک بیات که در سال ۱۳۶۵ ساخته شده و بازیگرانی همچون جمشید مشایخی، سوسن تسلیمی، پرویز پورحسینی و آتیلا پسیانی در آن ایفای نقش کرده اند. این فیلم همچنین در ۴ رشته نامزد دریافت سیمرغ بلورین از پنجمین و هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر بوده است.
جمشید مشایخی در نقش شازده
سوسن تسلیمی در نقش خانم
پرویز پورحسینی در نقش پیشکار
آتیلا پسیانی در نقش مرد جوان
سوگند رحمانی در نقش زن جوان
عطاءالله زاهد
حامد تحصنی
سامی تحصنی
آتش تقی پور
ملیحه نصیری
پس از مراسم عروسی، عروس و داماد همراه خویشاوندان داماد راهی روستای محل سکونت خود می شوند. طوفان سختی درمی گیرد عروس و داماد راه را گم می کنند و به قصری پناه می برند، شازده و مباشرش، اجازه می دهند که آن دو شب را در قصر سر کنند. همسر شازده، پنج سال پیش، در شب عروسی وقتی که به تالار آیینه قدم گذارده بوده گم می شود. در زیر زمینی متروک عروس با همسر شازده رو به رو می شود، که می گوید از شب عروسی با حیلهٔ مباشر در سیاه چال حبس شده است.
طلسم الا (به انگلیسی: Ella Enchanted) فیلمی محصول سال ۲۰۰۴ آمریکا به کارگردانی تامی اوهاور است. در این فیلم بازیگرانی همچون آن هاتاوی، هیو دنسی، کری الویس، استیو کوگان، آیدان مک آردل، مینی درایور و ویویکا ای فاکس، جیم کارتر، پارمیندر ناگرا، پاتریک برگین، جوانا لامبی، لوسی پانچ، هایدی کلوم و جانی تری نگوین ایفای نقش کرده اند.
۹ آوریل ۲۰۰۴ (۲۰۰۴-04-۰۹)
طلسم پروانه نام نمایش نامه ای از فدریکو گارسیا لورکا است.
فدریکو گارسیا لورکا
شخصیت های این نمایش نامه چند سوسک و یک پروانه و یک عقرب هستند. عشق سوسک سیاه جوان به پروانه سفید موضوع این نمایش نامه است. لورکا از آوردن عقرب در نمایش نامه برای هیجان دادن و متنوع کردن آن استفاده کرده است.
سوسک ها نماد موجودات ناتوان هستند و می توان از آنها به آدم هایی که در زندگی کم می آورند تعبیر کرد.
وحدت بین سوسک ها برای دفاع از جانشان در مقابل عقرب از نکات آموزنده در این نمایش نامه است. در همه موارد حمله عقرب به سوسک ها می بینیم که آنها موفق می شوند با دفاع از همدیگر خطر عقرب را از خود دور کنند.
طلسم حیرت مثنوی دوم از مثنوی های عرفانیات عبدالقادر بیدل دهلوی است؛ و استقبالی دیگر از وزن « یوسف و زلیخا» عبدالرحمن جامی است. در این مثنوی سخن از انسان به میان رفته است و حالت های انسانی «امید»؛ «خوف»؛ «محبت»؛ « عداوت»؛ «غم»؛ فرح و.. و نیز اقلیم دل شرح داده شده است. این مثنوی در پتنه و نیز در کابل به طبع رسیده است.
طلسم زیبا (به اسپانیایی: Bella Calamidades) و (به انگلیسی: Beautiful But Unlucky) یک سریال تله نوال اسپانیایی زبان می باشد که توسط آر تی آی کلمبیا برای تلویزیون کاراکل ساخته شده و سپس در سرتاسر دنیا توسط تلموندو پخش شد. قصه این سریال در رابطه با زن زیبایی است که کم شانس است و با بازیگری دانا گارسیا و سگوندو کرنداس که زوج عاشق داستان هستند، داستان پیش می رود. این سریال محصول سال ۲۰۰۹ میلادی. یکی از موفق ترین تله نوال ها در این سال است، تا جایی که زوج بازیگر این سریال به عنوان زیباترین زوج در نظر سنجی مخاطبان اسپانیایی زبان انتخاب شدند. سریال به ۱۰۲ کشور فروخته شده است و مورد توجه قرار گرفت.
مشارکت کنندگان در بخش انگلیسی ویکی پدیا، بازنگری در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۱ میلادی
داستان این سریال در مورد دختر زیبا و جذابی به نام لولا یا دلروس می باشد که در بین مردم خرافاتی زندگی می کند و آن ها به او بدقدم می گویند. خودش نیز باورش شده و فکر می کند هر جا می رود بدشانسی می آورد. همین باعث شده تا خجالتی گوشه گیر بشود. فقط یک مرد در دهکده هست که لولا را واقعاً دوست دارد و می تواند زندگی او را تغییر دهد. پدر بزرگ لولا، آکیلس بارازا، پیرمرد به ظاهر خسیسی می باشد که ثروت فراوانی دارد که توسط عمهٔ لولا به قتل می رسد و وکیل آکیلس، خاویر تمام ثروت او را به لولا می دهد و بعد لولا به شهر می رود داستان این سریال در مورد دختر زیبا و جذابی به نام لولا یا دلروس می باشد او از کودکی فقیر بوده و با پدرش زندگی می کرده ولی پدرش مریض می شود ولی قبل از مرگش به او می گوید که مادر خوانده اش را پیدا کند او هم به دنبال مادر خواندهاش می رود و خانه اش را پیدا می کند اما وقتی لولا به خانهٔ مادر خوانده اش می رود تا با او صحبت کند لورنزا که همان مادر خواندهٔ لولاست خانه نبود بنابراین لولا با مارسلو ماچادو برادر خوانده اش پسر لورنزا ملاقات می کند دران زمان لولا ۱۲ سال داشت و مارسلو ۱۵ سال داشت و سر آخر لولا لورنزا را نمی بیند و به شهر می رود و در آنجا با عمهٔ خود مارتا کاررو آشنا می شود مارتا زن بدجنسی بود و در زندگی اش موفق نبود برای همین می خواست لولا هم زندگی خوبی نداشته باشد بنابراین لولا را بردهٔ خود می کند یک روز لولا از آنجا فرار می کند و به هورنروز می رود جایی که لورنزا زندگی می کرد لولا لورنزا را پیدا نمی کند و از آنجایی که جایی را نداشت که زندگی کند به قبرستان پناه می برد برای همین به او روح سرگردان یا دختر بد قدم می گفتند مارسلو که دانشجوی فلسفه است از پایتخت برای تعطیلات به هورنروز می آید و بعد لورنزا لولا را پیدا می کند و از او نگهداری می کند با گذشت زمان لولا و مارسلو عاشق همدیگر می شوند سیلوانا و پریسیلا که فامیل های لورنزا هستند عاشق پول هستند و وانمود می کنند که خیلی با کلاس هستند و پریسیلا که عاشق مارسلو است دختر عمه ی مارسلو است مانع رابطهٔ بین لولا و مارسلو می شود و …
شبکه فارسی۱ بین سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ شروع به پخش این سریال کرد. زمان پخش این سریال شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ بعدازظهر بود.
این سریال در ابتدا قرار بود برای سال ۲۰۰۸ آماده نمایش شود، ولی پس از فیلمبرداری قسمت نخست، تله موندو برای یک سال این پروژه را متوقف کرد؛ و در قسمت نخست هنوز بازیگر نقش اول مرد، مشخص نشده بود. اول از همه مارتین کارپن برای این نقش نامزد شده بود، ولی به خاطر مشغله کاری اش نتوانست قبول کند. در نهایت بازیگر آرژانتینی، سگوندو کرنداس این نقش را قبول کرد و با دانا گارسیا زوج خوبی را تشکیل داد. از دیگر نکات جالب ساخت این سریال این بوده که که الیزابت گوتیرز در ابتدا قرار بوده نقش پریسیلا را بازی کند.
طلسم شدگان نام یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی داریوش فرهنگ، نویسندگی جابر قاسمعلی و تهیه کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام است. این سریال محصول صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۸۲ ساخته شده است.
داستان این سریال حول محور زندگی دختری بنام مهشید می گذرد که ناملایمات زندگی از او زنی محکم و استوار می سازد …
سایت شبکه پنج سیما
طلسم شده (به انگلیسی: Spellbound) فیلمی است به کارگردانی آلفرد هیچکاک و با بازی اینگرید برگمن و گری گوری پک. این فیلم در سال ۱۹۴۵ ساخته شده و بیست و یکمین فیلم آلفرد هیچکاک است که با سخنی از شکسپیر آغاز می شود.
۲۸ دسامبر ۱۹۴۵ (۱۹۴۵-12-۲۸) (آمریکا)
در یک مرکز روانپزشکی، مدیریت به دکتر آنتونی ادواردز سپرده می شود که جوان اما دارای دانش بسیاری است. کمی پس از آغاز به کار او در مرکز روشن می شود که این فرد خود را به جای دکتر واقعی که به قتل رسیده جا زده است. در این بین یکی از روانپزشکان که دلباخته جوان شده در می یابد که او در واقع یک بیمار روانی بیگناه است و تلاش می کند این جوان را نجات دهد. در این فیلم هیچکاک در ساخت فیلم از نظرات سالوادور دالی بهره گرفت .
طلسم شهباز، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه ایران است.
این روستا در دهستان پشت تنگ قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۸۶ نفر (۳۲خانوار) بوده است.
تپه طلسم مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان دالاهو، روستای طلسم واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۸ با شمارهٔ ثبت ۸۴۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
شکستن طلسم: دین به عنوان پدیده ای طبیعی کتابی نوشته دنیل دنت فیلسوف آمریکایی و پژوهشگر علوم شناختی است. در این کتاب منتشرشده در سال ۲۰۰۶، دنت به تحلیل علمی دین می پردازد، و بر اساس این تحلیل، آینده پدیده دین را پیش بینی می کند.
دین شناسی
پایان ایمان
پندار خدا
خدا بزرگ نیست
روان شناسی تکاملی دین
به گفته دنت، او امیدوار است این کتاب مختص بی خدایان و ندانم گرایان نباشد، زیرا در نوشتن آن خوانندگان مذهبی را نیز مد نظر داشته است. به نظر او باورمندان نیز می توانند از شناخت علمی باورهای خود بهره ببرند، و عقاید خوب را از بد جدا کنند.
طلسمی که این کتاب با هدف شکستنش نوشته شده، تابو تلقی شدن تحقیق و بررسی علمی پدیده دین است. دنت در این کتاب امیدوار است این طلسم را بشکند، و دین را چون دیگر پدیده ها قابل بررسی نماید.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طلسم در دانشنامه آزاد پارسی

طِلِسم
جدول رمز حروف
(به یونانی «تَلِسْما») تعویذی منقش به حروف یا علامت هایی با قدرت جادویی، برای دفع آفت ها، چشم زخم، ارواح خبیث و جز آن. علم طلسمات را لیمیا نیز می نامند. پایه گذاری طلسمات را به بلیناس حکیم و قواعد مختلف تهیۀ آن ها را به هِرمس تریسْمِگیسْتوس (هرمس مثلث) نسبت داده اند. به عقیدۀ اصحاب طلسمات، ارتباط بین دو نیروی فعّاله (آسمانی) و منفَعله (زمینی) سبب می شود که کسی دست به انجام اعمال عجیب و غریب بزند. مثلاً آنان برای برخی اعداد خواص و تأثیراتی قائل اند و معتقدند که می توانند از طریق این اعداد در دل اشخاص عشق و نفرت ایجاد کنند. در برخی فرهنگ ها طلسم را برای دفع بلایای طبیعی و غیر طبیعی از بدو تولد به نوزاد می بندند یا طلسم را به خودرو می آویزند تا سرنشینان از گزند در امان باشند. نیز ← جادوگری

معنی طلسم به انگلیسی

bewitchment (اسم)
فریفتگی ، فریب ، طلسم ، سحر ، افسون
mumbo jumbo (اسم)
ورد ، طلسم ، خرافات ، سخنان نامفهوم
amulet (اسم)
حرز ، طلسم ، سنگ طلسم
talisman (اسم)
طلسم ، جادو ، تعویذ ، جادوگرانه
spell (اسم)
حمله ، دوره ، طلسم ، افسون ، جادو ، جذابیت
fetish (اسم)
طلسم ، بت ، صنم
mascot (اسم)
طلسم ، نظر قربانی ، چیز خوش یمن
charm (اسم)
طلسم ، سحر ، افسون ، فریبندگی ، دلربایی
incantation (اسم)
طلسم ، سحر ، افسون ، جادو گری ، جادو ، افسون گری ، افسون خوانی ، تبلیغات
cantrip (اسم)
فریب ، طلسم
juju (اسم)
طلسم ، افسون ، بت ، نظر قربانی
joss (اسم)
طلسم ، بت چینی
obeah (اسم)
طلسم
phylactery (اسم)
طلسم ، پیشانی بند وباز وبند ، تعویذ

معنی کلمه طلسم به عربی

طلسم
بهجة , تعويذة , تمتمة , سحر , نوبة , وثن
فتان
بدد
ساحر
جمل , نوبة

طلسم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع طلسم واقعی   • طلسم دفینه   • طلسم مو   • طلسم زبان ماهی   • انواع طلسم های محبت   • طلسم هفت مهره   • آموزش طلسم   • طلسم جن   • معنی طلسم   • مفهوم طلسم   • تعریف طلسم   • معرفی طلسم   • طلسم چیست   • طلسم یعنی چی   • طلسم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طلسم
کلمه : طلسم
اشتباه تایپی : xgsl
آوا : telesm
نقش : اسم
عکس طلسم : در گوگل


آیا معنی طلسم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )