انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 929 100 1

معنی اسم طلوع

اسم: طلوع
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: tolue) (عربی) دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند آن، (به مجاز) ابتدای روز و (به مجاز) آغاز پیدایش چیزی، (در نجوم) پیدایی و آشکار شدن ستاره هنگامی که تحت الشعاع خورشید نباشد، مقابلِ غروب - برآمدن خورشید و مانند آن

معنی طلوع در لغت نامه دهخدا

طلوع. [ طُ ] (ع مص ) برآمدن آفتاب و مانند آن. (زوزنی ) (منتخب اللغات ) (تاج المصادر). دمیدن. سر برزدن. طالع شدن.برآمدن. برآمدن آفتاب و ماه و ستاره. مقابل افول و غروب. مقابل سقوط. برآمدن آفتاب و جز آن از ستارگان.بزدغ : طلع الکوکب طلوعاً و مطلعاً؛ مطلعاً، برآمد ستاره ، و کذلک طلعت الشمس. (منتهی الارب ) :
تا نبود صبح را از سوی مغرب طلوع
روز بقای تو باد هفته ٔ یوم الحساب.
خاقانی.
هنوز صبح نخستین روز دولت توست
در انتظار طلوع جمال خورشیدیم.
همام.
|| ببالا برشدن. (زوزنی ). برآمدن بر سر کوه و جز آن. (منتخب اللغات ) (منتهی الارب ). || آشکار شدن. || پنهان شدن. (منتخب اللغات ). غایب شدن در کسی. (تاج المصادر).از لغات اضداد است. || برآمدن دندان کودک. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). || بنزدیک کسی شدن. (زوزنی ) (تاج المصادر). برآمدن شکوفه ٔ خرما. (منتخب اللغات ). شکوفه آوردن خرمابن. (منتهی الارب ). شکوفه ٔ خرما بیامدن. (تاج المصادر). || رسیدن بزمین. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). || دانستن. (منتخب اللغات ). آگاه شدن بر کار. || آهنگ شهر خود کردن. (منتهی الارب ).
- طلوع شمس ؛دمیدن خورشید.
- طلوع صبح ؛ دمیدن بام.
- طلوع کوکبی ؛ مقابل سقوط آنست. ابوریحان در التفهیم درباره ٔ طلوع منازل آرد: معنی طلوع منازل چیست ؟ معنی این طلوع نه برآمدن است از افق که این او را هر روزی بود یک بار ولکن مر کواکب منازل را پیدا شدن است همچون تشریق هر سه علوی که پیشتر یاد کردیم زیرا که چون آفتاب بکوکبی از ثابتات نزدیک آید او را بشعاع خویش بپوشاند و برآمدن او به روز گردد و فروشدن او بشب پیش از فروشدن شفق ، و این حالت او را غیبت خوانند و ناپدید شدن بمغرب و همچنین باشدتا آفتاب از او بگذرد چندانک چون پیش از آفتاب برآید روشنایی سپیده او را غلبه نکند. پس اول این پدید آمدن طلوع او بود و او را نوء خوانند و هرگاه که منزلی بدین کردار پدید آید نظیر او چهاردهم است ، فروشود و این را تازیان رقیب خوانند و فروشدن او وقت بامدادان سقوط گویند و میان طلوع منزلی و طلوع دیگر که بپهلوی اوست سیزده روز بود بتقریب نه بحقیقت زیرا که ستارگان منازل همه از یک عظم نیند و عرض ایشان یکی نیست و بیکی از دو ناحیت شمال و جنوب و نام انواء بر بارانها افتد و به وقت خویش بسقوط منازل بامدادان بمغرب منسوب دارند و نام بوارح بر بادها افتد و منسوب کرده آید نه به وقتهای باران ، به طلوع منازل بامدادان از زیر شعاع آفتاب و اینهمه که تقدیر کردند مر زمین عرب راست ، زیراک اندر بقعتهای یک بدیگر نزدیک اوقات باد و باران و سرما و گرما و هرچ اندر هوا پدید آید مختلف است پس بدان بقعتهای که یک از دیگر دور باشند بسیار مختلف تر و خاصه که یکی ببالا بود و یک فرو یا نهاد ایشان از کوهها و ریگها و شوره ها و دریاها و ماننده ٔ این مختلف باشد. (التفهیم ص 114 و 115). و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد:این دو کلمه بر دو معنی اطلاق شوند: نخست آنکه طلوع عبارت از وقوع کوکب و مانند آنست مانند جزئی از فلک البروج در بالای افق خواه ظهور آن ابدی باشد یا نه و به این معنی گویند: هرگاه خورشید طلوع کند روز موجود است. و غروب عبارت از وقوع ستاره در زیر افق است خواه خفای آن ابدی باشد یا نه. دوم آنکه طلوع عبارت از انفصال ستاره ای از محیط افق است در حالی که متوجه بسوی بالاست خواه پیش از انفصال در زیر افق باشد یا نه و به این معنی گویند: طلوع کننده در فلان وقت فلان جزء از بروج است و غروب عبارت از انفصال ستاره از محیط افق است در حالی که متوجه بسوی پائین است و بدین معنی بستاره ای که ظهور آن ابدی است طالع نمیگویند همچنین ستاره ای را که خفای آن ابدی است غارب نخوانند. و باید دانست که منجمان طلوع و غروب را نسبت به افق حقیقی در نظر میگیرند و از اینرو هر طلوعی را که بالای افق حقیقی باشد طالع و آن را که در زیر افق یاد کرده باشد غارب نامند. ولی عامه آنها را نسبت به افق حسی بمعنی دوم تعبیر میکنند. آنگاه باید دانست که منجمان خروج منزل را از ضیاء فجر طلوع آن مینامند و هرگاه منزلی طلوع کند رقیب آن غایب شود و آن پانزدهمین است و علت نامیدن آن به رقیب اینست که آن را برقیبی تشبیه کرده اند که مترصد است تا هرگاه در مشرق ظاهر شود در مغرب سقوط کند. و غروب رقیب را در وقت صبح سقوط آن مینامند و منازلی را که طلوع آنها در هنگام بارانست انواء میخوانند. و رقبای آنها را هنگامی که در غیر موسم باران طلوع کنند بوارح نامند. و منجمان باران هارا به انواء و بادها را به بوارح نسبت دهند و اصل نوء سقوط یا طلوع و بارح باد گرم است و جایز شمرده اندمنزل را به این دو بنامند و برخی گفته اند نوء طلوع منزل و غروب رقیب آن با هم است ولی صحیح تر نظر نخستین است و برخی بارانها را به طلوع منازل و بادها را به سقوط آنها نسبت داده اند و هرگاه مدت سقوط یا طلوع بگذرد و بادی نوزد یا باران نبارد گویند فلان ستاره ثابت است. و باید دانست که طالع جزئی از منطقةالبروج است که در وقت مخصوصی بر افق شرقی باشد و اگر این وقت زمان ولادت شخصی باشد آن را طالع آن شخص میگویند و اگر آن وقت اول سال شمسی حقیقی باشد آن را طالع سال و طالع عالم خوانند و اگر وقت مزبور چیز دیگری باشد آن را بهمان چیز نسبت دهند و جزء مقابل طالع را غارب یا سابع نامند و منصف مابین طالع و غارب را که در بالای زمین بر نصف النهار است عاشر خوانند و آنچه را درزیر زمین در مقابل آن باشد رابع نامند. و این چهار را اوتاد چهارگانه در احوال مولود گویند. عبدالعلی بیرجندی گوید: شایسته است آنچه را که بر منطقةالبروج منطبق میشود ازین قسمت استثنا کرد زیرا طالع بر هیچ جزئی از آن اطلاق نمیشود و همچنین قسمت مزبور جزئی ازمنطقةالبروج بر نصف النهار در بالا یا در زیر زمین نمیباشد و سبب نامیدن آن به عاشر اینست که غالباً از برج دهم بروج طالع است و گاهی هم از برج نهم یا یازدهم بروج مزبور است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).

معنی طلوع به فارسی

طلوع
بر آمدن، بر آمدن آفتاب یاستاره، ظاهرشدن چیزی
۱ - بر آمدن آفتاب و ستارگان مقابل غروب . توضیح برد و معنی اطلاق شود : الف - وقوع کوکب و مانند آن ( مثل جزئی از فلک البروج ) است و در بالای افق خواه ظهور آن ابدی باشد یا نه باین معنی گویند هر گاه خورشید طلوع کند روز است مقابل غروب . ب - انفصال ستاره از محیط افق است در حالی که متوجه به سوی بالاست خواه پیش از انفصال در زیر افق باشد یا نه باین معنی گویند : طلوع کننده در فلان وقت فلان جزئ از بروج است مقابل غروب . یا طلوع دولت . ۱ - آغاز دولت و اقبال . ۲ - ابتدای حکومت و پادشاهی یا طلوع صبح . دمیدن صبح بر آمدن بامداد ۲ - آشکار شدن . ۳ - شکوفه کردن خرما .
[acronical rising] [نجوم ] طلوع جِرم سماوی هم زمان با غروب خورشید یا بلافاصله پس از آن متـ . تغریب
[heliacal rising] [نجوم ] طلوع جِرم سماوی در هنگام صبح پیش از طلوع خورشید متـ . تشریق
بر آمدن آفتاب و دیگر ستارگان .

معنی طلوع در فرهنگ معین

طلوع
(طُ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - برآمدن آفتاب یا ستارگان . ۲ - آشکار شدن .

معنی طلوع در فرهنگ فارسی عمید

طلوع
١. برآمدن خورشید یا ستاره.
٢. برآمدن، ظاهر شدن، سر زدن.

طلوع در دانشنامه اسلامی

طلوع
طلوع، دمیدن و بر آمدن خورشید و مانند آن را گویند.
طلوع از ریشه «طلع» به معنای آشکار شدن و برآمدن چیزی است و به غنچه، گل و میوه از آن جهت که از درخت بروز می کند «طَلْع» گویند.
کاربردهای طلوع
طلوع در علم نجوم دو کاربرد دارد: نخست، برآمدن و آشکار شدن ستاره بر بلندای افق، خواه این ظهور همیشگی باشد یا موقت.دوم، جدا شدن ستاره از محیط افق و صعود به سمت بالا، خواه پیش از انفصال زیر افق باشد یا نه. طلوع در هر دو کاربرد، مقابل غروب به کار می رود. این عنوان در کلمات فقها با اضافه به عناوینی چون فجر ، صبح ، خورشید ، ماه ، حمره مشرقیه و برخی ستارگان به کار رفته و در بابهایی چون صلات ، زکات ، صوم ، حج ، نکاح و صید و ذباحه موضوع احکامی قرار گرفته است.
طلوع فجر و صبح
مراد از طلوع فجر که گاهی از آن به طلوع صبح تعبیر می شود، دمیدن سپیده صبح و پخش شدن در پهنای افق است که از آن به فجر دوم و فجر صادق نیز تعبیر کرده اند. مقابل آن، فجر اول و فجر کاذب قرار دارد که لحظاتی پیش از زمان یاد شده رخ می دهد. البته در این که ملاک در طلوع فجر صادق، طلوع حسّی (قابل مشاهده) فجر در افق می باشد یا طلوع تقدیری نیز کفایت می کند، هرچند بر اثر چیرگی نور ماه، محسوس نباشد، اختلاف است. آیا روز با طلوع فجر آغاز می شود یا با طلوع خورشید؟ معروف و مشهور، قول نخست است. بنابراین، روز عبارت است از حدّ فاصل بین طلوع فجر صادق و غروب خورشید. چنان که مراد از شب نزد مشهور فقها حدّ فاصل بین غروب خورشید (ناپدید شدن قرص آن یا زوال حمره مشرقیه، بنابر اختلاف دیدگاهها) و طلوع فجر صادق است.
← آثار شرعی طلوع فجر
...
طلوع
معنی طُلُوعِ: طلوع - برآمدن
معنی بَازِغاً: طلوع کرده
معنی طَلَعَت: طلوع کرد
معنی مَطْلِعَ: محل طلوع
معنی مَطْلَعِ: زمان طلوع
معنی تَطْلُعُ: طلوع مي کند(مؤنث)
معنی مَشْرِقِ: محل طلوع خورشيد - مشرق
معنی مُشْرِقِينَ: آنانکه به هنگام طلوع خورشید در وضعیتی قرار می گیرند یا کاری را انجام می دهند.(مثلاً عبارت "فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ "یعنی هنگام طلوع خورشید در پی آنان به تعقیب آنان پرداختند)
معنی تَطَّلِعُ: مطلع می شوی (در عبارت "تَطَّلِعُ عَلَیٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ") -برآید و چیره شود(در جمله "تَطَّلِعُ عَلَی ﭐلْأَفْئِدَةِ " ،اطلاع و طلوع بر هر چيز به معناي اشراف بر آن چيز ، و ظاهر شدن آن است )
معنی مَشَارِقِ: مشرق ها - محلهاي طلوع - مشرق و مغرب ها (مراد از مشرقين مشرق و مغرب است که در آن جانب مشرق غلبه داده شده یا اینکه چون زمین کروی است هرسمتی که نسبت به نقطه ای از کره زمین مغرب می باشد نسبت به قرینه ی مرکزی آن نقطه مشرق تلقی می شود از طرفي با همين فرض ...
معنی صَوْماً: روزه (صوم در اصل به معناي خودداري از عمل است ، مثلا صوم از خوردن ، و صوم از نوشيدن ، و از جماع و از سخن گفتن و راه رفتن و امثال آن به معناي خودداري از آنها است ، و چه بسا در معناي آن اين قيد را اضافه کرده باشند ، که به معناي خودداري از خصوص کارهائي ا...
معنی صِّيَامِ: روزه داری - روزه گرفتن(صوم در اصل به معناي خودداري از عمل است ، مثلا صوم از خوردن ، و صوم از نوشيدن ، و از جماع و از سخن گفتن و راه رفتن و امثال آن به معناي خودداري از آنها است ، و چه بسا در معناي آن اين قيد را اضافه کرده باشند ، که به معناي خودداري ...
ریشه کلمه:
طلع‌ (۱۹ بار)

طلوع و مطلع به معنی آشکار شدن است. «طَلَعَ الشَّمْسُ وَ الْکَوْکَبُ طُلُوعاً وَ مَطْلَعا: ظَهَرَ». راغب معنای دیگر را از قبیل آمدن و رو کردن و دانستن از باب استعاره می داند. ، مطلع در آیه مصدر میمی و به معنی طلوع است. در آیه «حَتّی اِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلی قَوْمٍ...» اسم مکان و به معنی محل طلوع شمس است. راجع به این آیه بعداً توضیح خواهیم داد. اطلاع: به معنی ظاهر شدن و آگاه کردن است لازم و متعدی هر دو می‏آید . یعنی خدا عادت نداشت که شما را بر غیب مطلع کند. اطلاع: از باب افتعال به معنی آگاه شدن است . و نیز به معنی اشراف و از بالا نگاه کردن است . یعنی آیا شما از جای و حال رفیق من آگاهید؟ پس سر بلند کرد و او را در وسط آتش دید. بعضی مطّلعئن را نیز اشراف معنی کرده‏اند. در آیه: . گمان می‏کنم به معنی اطلاع ناگهانی است در اقرب گوید: «اِطَّلَعَ فُلانٌ عَلَیْنا:اَتانا فُجْأَةً» یعنی اگر ناگهان و بی مقدّمه به آنها نگاه میکردی ولی بعضی آن را اشراف معنی کرده‏اند گرچه آن نیز درست است. در نهایه آمده: «اِطَّلَعَ عَلی الشَّیْ‏ءِ:عَلِمَهُ». * . در جوامع الجامع، اطلاع را بالارفتن معنی کرده یعنی برای من بنای بلندی بساز تا به طرف خدای موسی بالا روم. این مطلب در نهایه نیز ذکر شده است. * . نا گفته نماند: اشراف نوعاً توأم با تسلّط است به نظر می‏آید مراد از «تَطَّلِعُ» تسلط و استیلا یعنی: آتش افروخته خدا که بر دلهاچیره شود: و احتمال دارد که به معنی بر روی قلبها آشکار می‏شود و آن ظاهراً سر زدن از قلبها است با بالا رفتن ضربان آنها به طور شدید. به عبارت دیگر آتش افروخته خدا که از قلوب اهل آتش زبانه می‏کشد. * . مراد از مَطْلِعَ الشَّمْسِ طرف مشرق است که ذوالقرنین در مسافت دوم به طرف شرق کشور خویش برای خواباندن شورش بدویان رفت. و گرنه محلی در زمین نیست که آفتاب از آنجا خارج شود و زمین با افتاب در حدود صدو پنجاه میلیون کیلومتر فاصله دارد و مشرق و مغرب اعتباری است به اعتبار ظهورو غروب آفتاب. طلوع چنانکه گفته شد به معنی به روز است به همین مناسبت به میوه و غنچه و گل طلع گفته می‏شود که از درخت ظاهر می‏شود. . از درخت خرما از میوه‏اش خوشه‏های نزدیک به هم یا سهل الاخذ رویاندیم. ایضاً . در مجمع فرموده: طلع اولین ظهور میوه خرماست . این کلمه چهار بار در قرآن به کار رفته، سه بار در میوه خرما چنانکه در دو آیه گذشت همچنین آیه . و آیه . درباره درخت زقّوم است در اقرب علاوه از میوه آن را چیزی که مانند دو نعل روی هم معنی کرده است.
«طلوع الفجر فی اللیالی المقمرة» تألیف آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی است، مباحثی استدلالی در مورد تشخیص طلوع فجر و زمان اذان صبح در شب هایی که ماه حالت کامل دارد (أیام البیض یا لیالی مقمرة)و ادله شرعی مربوط به آن ارائه شده است.
هدف از تألیف این رساله، بیان اختلاف نظر علمای شیعه در باره معیار تشخیص وقت شرعی دخول صبح برای اقامه نماز و روزه ماه مبارک رمضان است.
نویسنده روایات موجود در این زمینه را بررسی کرده و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت را در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
در ابتدای رساله به بحث در باره اتحاد وقت نماز صبح و شروع روزه و وجوب امساک از ابتدای طلوع فجر پرداخته شده و نصوص شرعی در این باره بیان گردیده است.
آن گاه معیارهای طلوع فجر صادق و نحوه تشخیص سفیدی مشرق و نحوه تمایز فجر صادق از فجر کاذب مورد بحث قرار گرفته است. در این زمینه نویسنده مدعی است که جمیع فقها متفق القول هستند که در صبح دو نوع طلوع داریم که طلوع دوم وقت فریضه صبح است و در بین علمای امامیه در این زمینه اختلافی نرسیده است. وی دیدگاه های چند تن از فقهای مشهور شیعه را در این زمینه بررسی کرده است.
کتاب « طلوع الفجر فی اللیالی المقمرة» تألیف آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی است، مباحثی استدلالی در مورد تشخیص طلوع فجر و زمان اذان صبح در شب هایی که ماه حالت کامل دارد( أیام البیض یا لیالی مقمرة) و ادله شرعی مربوط به آن ارائه شده است.
سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی در ۲۳ صفر ۱۳۵۰ ه . ق در نجف اشرف و در جوار بارگاه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در خانواده علم و فضیلت به دنیا آمد و ملقب به عبدالامیر گشت. حضرت آیة الله لنگرودی در آن شهر مقدس به فراگیری قرآن مشغول شد تا در سال ۱۳۶۱ ه . ق به همراه پدرش رهسپار ایران گردید و در تهران اقامت گزیدند. پس از سپری شدن مقدمات علوم دینی به فراگیری فقه و اصول و معقول پرداختند. چنان که کتابهای رسائل و مکاسب و کفایه را از بزرگانی مانند پدر معظم شان و حضرات آیات شهرستانی و جاپلاقی ، حکیم متأله محی الدین قمشه ای ( شرح منظومه سبزواری )، علاّمه میرزا ابوالحسن شعرانی ( شرح اشارات ، هیئت فارسی و شرح چغمینی ) فراگرفتند.درسال ۱۳۷۳ ه . ق پس از فراغت از سطوح عالی حوزه علمیه تهران به همراه پدر به قم مهاجرت کردند. و شرکت فعال در جلسات درسی آیات عظام قم داشتند همچون، مرحوم بروجردی ( کتاب صلاة ، خمس ، قضا و طهارت به مدت هشت سال)، والد معظم( یک دوره اصول)، امام خمینی ( اصول)، آقای گلپایگانی ( حج)، محقق داماد ( طهارت و صلاة)، حاج میرزا هاشم آملی ( اصول و معاملات)، مرحوم اراکی ( خارج اصول) و علامه طباطبائی ( اسفار ، شفاء بو علی، تفسیر ) قدس سرهم الشریف. تأسیس و اداره دو مدرسه علوم دینی و اقامه نماز جماعت در مسجد سلماسی ( بیش از سی سال) از خدمات فرهنگی- دینی ایشان است.
کتاب « طلوع الفجر فی اللیالی المقمرة» تألیف آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی است، مباحثی استدلالی در مورد تشخیص طلوع فجر و زمان اذان صبح در شب هایی که ماه حالت کامل دارد( أیام البیض یا لیالی مقمرة) و ادله شرعی مربوط به آن ارائه شده است.
سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی در ۲۳ صفر ۱۳۵۰ ه . ق در نجف اشرف و در جوار بارگاه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در خانواده علم و فضیلت به دنیا آمد و ملقب به عبدالامیر گشت. حضرت آیة الله لنگرودی در آن شهر مقدس به فراگیری قرآن مشغول شد تا در سال ۱۳۶۱ ه . ق به همراه پدرش رهسپار ایران گردید و در تهران اقامت گزیدند. پس از سپری شدن مقدمات علوم دینی به فراگیری فقه و اصول و معقول پرداختند. چنان که کتابهای رسائل و مکاسب و کفایه را از بزرگانی مانند پدر معظم شان و حضرات آیات شهرستانی و جاپلاقی ، حکیم متأله محی الدین قمشه ای ( شرح منظومه سبزواری )، علاّمه میرزا ابوالحسن شعرانی ( شرح اشارات ، هیئت فارسی و شرح چغمینی ) فراگرفتند.درسال ۱۳۷۳ ه . ق پس از فراغت از سطوح عالی حوزه علمیه تهران به همراه پدر به قم مهاجرت کردند. و شرکت فعال در جلسات درسی آیات عظام قم داشتند همچون، مرحوم بروجردی ( کتاب صلاة ، خمس ، قضا و طهارت به مدت هشت سال)، والد معظم( یک دوره اصول)، امام خمینی ( اصول)، آقای گلپایگانی ( حج)، محقق داماد ( طهارت و صلاة)، حاج میرزا هاشم آملی ( اصول و معاملات)، مرحوم اراکی ( خارج اصول) و علامه طباطبائی ( اسفار ، شفاء بو علی، تفسیر ) قدس سرهم الشریف. تأسیس و اداره دو مدرسه علوم دینی و اقامه نماز جماعت در مسجد سلماسی ( بیش از سی سال) از خدمات فرهنگی- دینی ایشان است.
انگیزه تألیف
هدف از تألیف این رساله، بیان اختلاف نظر علمای شیعه در باره معیار تشخیص وقت شرعی دخول صبح برای اقامه نماز و روزه ماه مبارک رمضان است.
ساختار
نویسنده روایات موجود در این زمینه را بررسی کرده و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت را در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
گزارش محتوا
...
از نشانه های نزدیک شدن رستاخیز بزرگ، «طلوع خورشید از مغرب» است.
امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به نقل از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود:به ناگزیر، ده چیز پیش از قیامت رخ خواهد داد: سفیانی، دجال، دود، جنبنده، خروج قائم (علیه السلام)، طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی، خسف به مشرق، خسف به جزیرۀ عرب و آتشی که از چاه عدن بیرون می آید و مردمان را به محشر سوق می دهد.»
دیدگاه ها در چگونگی طلوع از مغرب
در چگونگی طلوع خوشید از مغرب دیدگاه های بسیاری وجود دارد که در این مبحث به برخی از آنها اشاره می شود:
← دیدگاه شیخ مفید
...
«طلوع سعد السعود» که نام کامل آن، «طلوع سعد السعود فی اخبار وهران و الجزائر و اسبانیا و فرنسا الی اواخر القرن التاسع عشر»، کتابی است به زبان عربی ، در دو جلد، نوشته آغا بن عوده مزاری، در باره جغرافیا و تاریخ برخی شهرهای دنیای قدیم.
کتاب، مشتمل بر تشکر و تقدیر و یک مقدمه و یک تمهید به قلم محقق، دکتر یحیی بو عزیز و پنج مقصد می باشد.
گزارش محتوا
این کتاب، در حقیقت دانش نامه تاریخی و فرهنگی و جغرافی و اجتماعی بزرگی است که به معرفی برخی از شهرهای دنیای قدیم در چهار قاره جهان؛ یعنی افریقا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه می پردازد. مؤلف، در این کتاب به تفصیل در باره چند شهر، از جمله: استان وهران در الجزایر ، اسپانیا، فرانسه، قلمرو حکومت ترکان عثمانی از روزگاران دور تا سال ۱۸۹۰ م، سخن گفته و به معرفی سیره و روش گروه زیادی از عالمان ، اولیا ، امرا، سلاطین، خلفا و... پرداخته و در باره نظام اداری ترکان عثمانی در شهرهای خود و نیز در الجزایر و شهرهای مغرب داد سخن داده و هم چنین در باره قبایلی که در غرب وهران سکونت داشته اند، مطالبی را بیان نموده و در اصول و فروع و نیز ادوار سیاسی و نظامی آنان در طول مدت حکومت ترکان و نیز قبل و بعد از ایشان تا زمان خودش سخن گفته است. وی، در این کتاب، روش ابن خلدون را در وضع شجره نامه افراد به کار برده است. هم چنین وی در باره رگ و ریشه و نژاد اروپاییان و ساکنان اسپانیا و فرانسه و نیز پادشاهانی که بر این سرزمین ها تا قرن نوزدهم میلادی حکم رانده اند، سخن گفته است و نیز در باره ریشه و نژاد ترکان آسیا و نیز سر برآوردن آنان از آسیای صغیر و تشکیل دولت توسط ایشان و نیز برخی ملوک و سلاطین ایشان تا اواخر قرن نوزده میلادی بحث کرده است. مزاری، در باره تاریخ اندلس اسلامی نیز به اختصار سخن گفته است.
← محتوای مقاصد کتاب
کتاب، مشتمل بر پاورقی های محقق و نیز فهرست های ذیل در انتهای هر جلد می باشد: اعلام، قبایل و گروه ها، اماکن جغرافیایی، کتاب ها، نقشه ها و موضوعات.
منبع
...
طلوع سعد السعود که نام کامل آن، «طلوع سعد السعود فی اخبار وهران و الجزائر و اسبانیا و فرنسا الی اواخر القرن التاسع عشر»، کتابی است به زبان عربی، در دو جلد، نوشته آغا بن عوده مزاری، در باره جغرافیا و تاریخ برخی شهرهای دنیای قدیم.
کتاب، مشتمل بر تشکر و تقدیر و یک مقدمه و یک تمهید به قلم محقق، دکتر یحیی بو عزیز و پنج مقصد می باشد.
این کتاب، در حقیقت دانش نامه تاریخی و فرهنگی و جغرافی و اجتماعی بزرگی است که به معرفی برخی از شهرهای دنیای قدیم در چهار قاره جهان؛ یعنی افریقا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه می پردازد.
مؤلف، در این کتاب به تفصیل در باره چند شهر، از جمله: استان وهران در الجزایر، اسپانیا، فرانسه، قلمرو حکومت ترکان عثمانی از روزگاران دور تا سال 1890م، سخن گفته و به معرفی سیره و روش گروه زیادی از عالمان، اولیا، امرا، سلاطین، خلفا و... پرداخته و در باره نظام اداری ترکان عثمانی در شهرهای خود و نیز در الجزایر و شهرهای مغرب داد سخن داده و هم چنین در باره قبایلی که در غرب وهران سکونت داشته اند، مطالبی را بیان نموده و در اصول و فروع و نیز ادوار سیاسی و نظامی آنان در طول مدت حکومت ترکان و نیز قبل و بعد از ایشان تا زمان خودش سخن گفته است. وی، در این کتاب، روش ابن خلدون را در وضع شجره نامه افراد به کار برده است.
هم چنین وی در باره رگ و ریشه و نژاد اروپاییان و ساکنان اسپانیا و فرانسه و نیز پادشاهانی که بر این سرزمین ها تا قرن نوزدهم میلادی حکم رانده اند، سخن گفته است و نیز در باره ریشه و نژاد ترکان آسیا و نیز سر برآوردن آنان از آسیای صغیر و تشکیل دولت توسط ایشان و نیز برخی ملوک و سلاطین ایشان تا اواخر قرن نوزده میلادی بحث کرده است. مزاری، در باره تاریخ اندلس اسلامی نیز به اختصار سخن گفته است.
طلوع فجر یا صبح صادق (فجر صادق) به زمانی از شبانه روز می گویند که اولین و با فضیلت ترین وقت ادای نماز صبح است. موضوع برخی احکام شرعی مرتبط با فجر است.در بامدادان، دو فجر و هاله نور در آسمان مشرق دیده می شود که یکی فجر کاذب و دیگری فجر صادق نامیده می شود. فجر کاذب نوری است که به درازا در آسمان پدید می آید و به جای پهن شدن بر روی افق، به صورت عمودی شکل به سمت بالا انعکاس می یابد. فجر صادق که دقایقی بعد روی می دهد، در آسمان پهن می گردد.در قرآن از فجر صادق با تعبیر خیط الابیض یاد شده که به واسطه آن خوردن و نوشیدن در روزه، حرام شده و آغاز وجوب نماز صبح است. به فاصله زمانی بین طلوع فجر صادق و طلوع خورشید، بین الطلوعین گفته می شود.
معنای اصلی واژه فجر، شکافته شدن همراه با آشکار شدن چیزی است و از نمونه های آن شکافته شدن تاریکی و طلوع روشنایی و نیز شکافته شدن کوه و جوشیدن آب است. دو نوع فجر داریم: فجر صادق و فجر کاذب.
← فجر کاذب
شبهای مهتابی یا لیالی مقمره شبهایی هستند که قرص ماه تقریبا کامل و نور آن به هنگام طلوع فجر بر نور طلوع غلبه دارد (تقریباً بین ۱۲ تا ۱۹ هر ماه) . به دلیل روشنایی افق، نور گسترده فجر با تأخیر و پس از حدود ۲۰ دقیقه که دیگر نور ماه، مانع نور سپیده فجر نیست حضور خویش را اعلام می کند.به فتوا ی امام خمینی و سید احمد خوانساری در این شب ها برای نماز صبح باید صبر کرد تا گسترش نور فجر در افق قابل مشاهده باشد. بیشتر مراجع تقلید چنین فتوا یی ندارند.
خیط الابیض
قرآن در آیه ۱۸۷ بقره هنگام بیان احکام روزه، زمان دست کشیدن از خوردن و آشامیدن در صبح را با عبارت آشکار شدن خیط الابیض بیان می کند (وَ کلُوا وَاشْرَ بُوا حَتَّیٰ یتَبَینَ لَکمُ الْخَیطُ الْأَبْیضُ مِنَ الْخَیطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ : و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه بر شما نمودار شود) و منظور از آن مطابق روایت علی بن مهزیار از امام جواد(ع) همان طلوع فجر صادق است.
بین الطلوعین
...
طلوع فجر، صبح صادق یا فجر صادق، دقایقی پس از پایان شب است که نوری سفید در افق پراکنده می شود. طلوع فجر، ابتدای وقت نماز صبح و بافضیلت ترین وقت ادای آن است. در هنگام بامداد، دو هاله نور در آسمان مشرق دیده می شود که یکی فجر کاذب و دیگری فجر صادق نامیده می شود. فجر کاذب نوری است که به درازا در آسمان پدید می آید و به جای پهن شدن بر روی افق، به صورت عمودی به سمت بالا انعکاس می یابد. فجر صادق که دقایقی بعد از آن روی می دهد، در آسمان پهن می شود.
در قرآن از فجر صادق با تعبیر خیط الابیض یاد شده که به واسطه آن خوردن و نوشیدن در روزه، حرام شده و آغاز وجوب نماز صبح است. به فاصله زمانی بین طلوع فجر صادق و طلوع خورشید، بین الطلوعین گفته می شود.
معنای اصلی واژه فجر، شکافته شدن همراه با آشکار شدن چیزی است و از نمونه های آن شکافته شدن تاریکی و طلوع روشنایی و نیز شکافته شدن کوه و جوشیدن آب است. این واژه به معنای سپیده دم و سپیدی صبح به کار می رود. دو نوع فجر داریم: فجر صادق و فجر کاذب.
مکن ای صبح طلوع بخشی از یک شعر است که شب عاشورا در مجالس سوگواری ایران به صورت دو دمه خوانده می شود. شاعر این شعر محمود بهجت (پدر آیت الله بهجت) است. از این شعر تنها دو بیتش مشهور شده است. ادامه های متفاوتی پس از این مصرع یافت شده است که روشن نیست کدام اصل شعر بوده است. برخی از این شعرها به همراه دیگر اشعار محمود بهجت در کتابی به نام مکن ای صبح طلوع منتشر شده است.
شاعر این شعر، محمود بهجت فومنی پدر محمدتقی بهجت ـ از مراجع تقلید معاصر ـ است. وی در ۱۲۸۵ق در فومن متولد شد و در هشت سالگی، پدر را از دست داد. محمود پس از تحصیل در مکتب خانه همراه برادرش در نانوایی پدر مشغول کار شد. او دارای ذوق ادبی و خط خوشی بود و با دختری به نام مرضیه ازدواج کرد که حاصل آن، ۴ پسر و یک دختر بود. آخرین فرزندشان محمدتقی بود که اندکی پس از تولد او، مادر در ۲۸ سالگی از دنیا رفت.
محمود بهجت به کربلایی محمود شهرت داشت. زمان او همزمان با قیام میرزا کوچک خان جنگلی بود و حاکم فومن که از سوی میرزا منصوب شده بود، اختلافات میان مردم و سربازان میرزا را به او رجوع می داد و به حکمش احترام می گذاشت. محمود بهجت در ۲۸ صفر ۱۳۲۵ش درگذشت.

طلوع در دانشنامه ویکی پدیا

طلوع
طلوع، لحظه ای است که لبهٔ بالایی خورشید در بالای خط افق در شرق پدیدار می شود. طلوع را نباید با سپیده اشتباه گرفت، که هنگامی است که آسمان شروع به روشن شدن می کند، اندکی پیش از آنکه خود خورشید نمایان شود، که با شفق پایان می گیرد. به دلیل اینکه شکست نور در جو باعث دیدن خورشید در حالی که هنوز در زیر افق است می شود، هر دوی طلوع و غروب از یک دیدگاه، خطای دید هستند.
طلوع نام یک آلبوم موسیقی اثر معین در سال ۱۳۸۶، خوانندهٔ ایرانی است که در سبک پاپ تهیه شده و دارای ۱۱ آهنگ است.
طلوع لحظه ای ست که لبه بالایی خورشید در بالای خط افق در شرق پدیدار می شود و نیز می تواند اشاره به یکی از موارد زیر باشد:
طلوع (فیلم ۱۳۴۹) فیلمی به کارگردانی سلیمان میناسیان، هراند میناسیان و نویسندگی هراند میناسیان، سلیمان میناسیان ساختهٔ سال ۱۳۴۹ است.
«طلوع» (انگلیسی: Sunrise (1926 film)) یک فیلم است که در سال ۱۶۳۳ منتشر شد.
طلوع آفتاب رمانی است نوشته الی ویزل، نویسنده اهل رومانی، فعال سیاسی، برنده جایزه صلح نوبل و از بازماندگان هولوکاست. این رمان خاطرات مستقیم نویسنده از اردوگاه های نازی است.
کتاب به سبکی خُشک و اساسی به نحوی نوشته شده است که سراسر آن را کنایات و استعارات مذهبی، اخلاقی و فلسفی که از خصوصیات فکر نویسنده است، در بر می گیرد. تراژدی غم انگیز تغییر هویت و شخصیت متقابل قربانی به جلاد و جلاد به قربانی در هاله ای از وهم، پریشانی و خیال منعکس می شود که به دنبال خود سئوالات همیشگی پیرامون نقش خدا، گناه انسان، قسمت، تقدیر و غیره را در بردارد.
این کتاب را بهمن رییسی دهکردی به فارسی برگردانده است.
طلوع: آواز دو انسان (به انگلیسی: Sunrise: A Song of Two Humans) فیلمی صامت از فریدریش ویلهلم مورنائو محصول سال ۱۹۲۷ است که به سبک درام و رمانتیک ساخته شد.
در فهرست سال ۲۰۱۲ مجله سایت اندساوند، این فیلم در جایگاه پنجم از بهترین فیلم های تاریخ سینما در رأی گیری منتقدان و جایگاه بیست ودوم در رأی گیری کارگردانان قرار گرفت.
طلوع ادیسه اسم رمز عملیات نیروهای آمریکایی در جنگ نیروهای ائتلاف شامل فرانسه و بریتانیا، آمریکا، ایتالیا و چند کشور عربی علیه دولت معمر قذافی رئیس جمهور لیبی بود که با حمله هواپیماهای فرانسه در ۲۰ مارس سال ۲۰۱۱ ساعت ۱۶:۴۵ به وقت گرینویچ آغاز شد.
طلوع انفجار فیلمی به کارگردانی پرویز نوری و نویسندگی محمدعلی عرفی نژاد ساختهٔ سال ۱۳۵۹ است.
طلوع پیروزی (به انگلیسی: Dawn of Victory) سومین آلبوم استودیویی گروه سمفونیک پاور متال ایتالیایی راپسودی (بعدتر راپسودی آو فایر) است که در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰ توسط شرکت ضبط موسیقی آلمانی لیمب میوزیک منتشر شد. این آلبوم همچنین سومین فصل از ساگایی پنج قسمتی موسوم به حماسهٔ «شمشیر زمردین» را روایت می کند.
طلوع تاریک نام یک فیلم کوتاه ایرانی ساختهٔ ابراهیم شیبانی است، که در سال ۱۳۸۲ ساخته شده و بهرام رادان در آن نقش آفرینی کرده است.
طلوع خورشید بر فراز دریاچه وان (ارمنی: Վանա ծովուն արշալույսը; Vanatzovun Arshaluyse) یک فیلم درام ارمنی است به کارگردانی آرداک ایگیتیان و واهان استپانیان که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. این فیلم در جشنواره بین المللی فیلم ایروان در سال ۲۰۱۱ به نمایش درآمد.
طلوع خورشید تکیلا (به انگلیسی: Tequila Sunrise) فیلمی است محصول سال ۱۹۸۸ و به کارگردانی رابرت تاون است. در این فیلم بازیگرانی همچون مل گیبسون ، میشل فایفر ، کرت راسل ، رائول هولیا، جی تی والش، گابریل دیمون ، الی پوژه ، آرلیس هاوارد ، آری گروس ، دانیل زاکاپا ، باد بتیکر ، آنا مگنوسون ایفای نقش کرده اند.
«طلوع در کمپوبلو» (انگلیسی: Sunrise at Campobello) یک فیلم در سبک زندگی نامه ای به کارگردانی وینسنت جی. دونهیو است که در سال ۱۹۶۰ منتشر شد.
این فیلم برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن فیلم درام توسط گریر گارسون در سال ۱۹۶۰ شده است.
طلوع زمین (به انگلیسی: Earthrise) نام نگاره ای از کره زمین است که در ۲۴ دسامبر ۱۹۶۸ در در ماموریت آپولو ۸ توسط ویلیام اندرز ثبت شد. این صحنه ابتدا توسط فرانک بورمان ثبت شده و سپس اندرز توسط دوربین Hasselblad 500EL نگاره ای رنگی از این رخداد ثبت کرد. این نگاره توسط مجله لایف در فهرست ۱۰۰ تصویر متحول کنندهٔ زندگی بشر قرار گرفته است.
بازی طلوع سحر و جادو ۲: زمان سایه ها (به انگلیسی: Dawn of Magic 2: Time of Shadows) در سال ۲۰۰۹ میلادی توسط شرکت روسی اسکای فالن اینترتینمنت طراحی و بوسیله کالیپسو مدیا در اروپا و تیک تو اینتراکتیو در آمریکای شمالی منتشر گردید. این بازی دومین بازی از سری طلوع سحر و جادو می باشد که در ژانر نقش آفرینی و اکشن برای رایانه های شخصی مبتنی بر سیستم عامل ویندوز تولید شده است. این بازی در آمریکای شمالی با عنوان زمان سایه ها (Times of Shadows) شناخته می شود.
طلوع سرخ یک پدیده نادر نجومی است.
این پدیده زمانی رخ می دهد که نور خورشید بیشتر تجزیه شده و نور مادون قرمز بیشتری وارد جو زمین گردد.
در قدیم بر این باور بودند زمانی که خورشید سرخ رنگ طلوع کند در آن دیار خون بر زمین ریخته شده است.
این پدیده بصورت ناحیه ای دیده می شود و صرفاً در تمام نقاط زمین قابل رویت نیست.
همانند زمان کسوف با خسوف.XX:firesun ris
طلوع سیاره میمون ها (به انگلیسی: Dawn of the Planet of the Apes) یک فیلم علمی–تخیلی آمریکایی محصول سال ۲۰۱۴، به نویسندگی مارک بامبک، ریک جافا و آماندا سیلور و به کارگردانی مت ریوز است. در این فیلم بازیگرانی همچون اندی سرکیس، جیسون کلارک، گری الدمن، کری راسل، توبی کبل و کدی اسمیت-مک فی ایفای نقش می کنند. این هشتمین فیلم در مجموعه فیلم های سیاره میمون ها و دنبالهٔ فیلم ظهور سیاره میمون ها در سال ۲۰۱۱ است.
طلوعِ صبح (به انگلیسی: Morningrise) نام دُومین آلبومِ گروه متالِ سوئدی،اُپث، است. این آلبوم توسط کندل لایت رکوردز در ۲۴ ژوئن ۱۹۹۶ در اروپا عرضه شد، در ۲۴ ژوئن ۱۹۹۷ نیز در ایالات متحده به وسیلهٔ سنچری بلک منتشر شد. آلبوم مابین مارس و آوریل در استودیوی یونی ساند، واقع در اوربرو، فصل های ضبط را گذراند. این آلبوم آخرین آلبومِ اپث است که دن سوانو در تهیه کنندگی آن سهیم است؛ همچنین آخرین همکاری گروه بهمراه درام زنش آندرش نوردین وبیس زنش یوهان دفارفلا است.
همانند آلبوم قبلِ گروه، اُرکیده، این آلبوم نیز صدایی تاثیرگرفته از سبک هایی مانندِ فولک،پراگرسیو راک،بلک متال و دث متال دارد، اما خوانندگی در آن بیشتر از آلبومِ قبل است.
ترانهٔ «The Night and the Silent Water» در ارتباط با پدربزرگِ گیتارنواز و خوانندهٔ گروه،مایکل آکرفلدت، است که مدتی کوتاه قبل از ضبط آلبوم مرده بود. آهنگِ «Black Rose Immortal» با زمانِ بالای ۲۰ دقیقه طولانی ترین آهنگ اپث تا امروز را رقم زده است.
آلبوم پس از انتشار بازخوردهای خیلی خوبی دریافت کرد و برخی آن را حماسی و برخی دیگر آن را بی نقص وعالی خواندند.
اتحادیه مردم-طلوع طلایی (یونانی: Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή) که به طور خلاصه طلوع طلایی (یونانی: Χρυσή Αυγή، تلفظ یونانی: ) نامیده می شود نام یک جناح راستگرای افراطی سازمان سیاسی و حزب سیاسی در یونان می باشد. رسانه ها و محققین از این گروه به عنوان یک گروه نئونازیست و فاشیست نام می برند عناوینی که گروه همیشه آنها را رد کرده. بر اساس منابع آکادمیک این گروه یک گروه نژادپرست و بیگانه هراس می باشددر حالی که رهبر گروه از این گروه به عنوان یک گروه ملی گرا و نژاد پرست یاد می کند.
اعضای این گروه سابقه ضرب و شتم مهاجرین و غارت و از بین بردن اموال آنان را نیز در کارنامه خود دارد. پلیس یونان متهم به همکاری و حمایت از این گروه شده که علی رغم شواهد موجود همیشه این اتهام را قویا رد کرده.
طلوع مادر (سرده) (نام علمی: Eomaia) نام یک سرده از رده (زیست شناسی) جفت داران است.
Cainozoic placentalia
ادمی طلوع (به لاتین: Adami Tullu) در اتیوپی است که در منطقه اورومیا واقع شده است.
پیش از طلوع (به انگلیسی: Before Sunrise) فیلمی به کارگردانی ریچارد لینکلیتر و محصول سال ۱۹۹۵ آمریکا می باشد. این فیلم اثری درام با داستانی به قلم ریچارد لینکلیتر و کیم کریزان می باشد. قسمت های دوم و سوم این فیلم به ترتیب در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۱۳ به نام های پیش از غروب و پیش از نیمه شب ساخته شدند.
تلویزیون طلوع سومین تلویزیون خصوصی افغانستان است که از شهر کابل برنامه های خود را پخش می کند و از نگاه محبوبیت از تمامی شبکه های تلویزیونی در افغانستان پیشتازتر می باشد.
مختصات: ۳۴°۱۸′۲۹″ شمالی ۴۷°۰۳′۲۶″ شرقی / ۳۴.۳۰۸۱۵۹° شمالی ۴۷.۰۵۷۳۲° شرقی / 34.308159; 47.05732
جداره پاساژ طلوع مربوط به دوره پهلوی اول است و در کرمانشاه، خیابان مدرس، پاساژ طلوع واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۷۷۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فیروزآباد طلوع، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان طبس استان خراسان جنوبی ایران.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های طلوع

طلوع، لحظه ای که لبهٔ بالایی خورشید در بالای خط افق در شرق به هنگام صبح پدیدار می شود.
• «در غروب جوانی، نفس پرستی به پایان می انجامد؛ در طلوع پیری، خدمت به خلق آغاز می گردد.» «گرترود» -> هرمان هسه
• «در دوران جهالت، مذهب بهترین راهنمای ملت ها بود، همان طور که در شب های تاریک و ظلمانی یک نفر نابینا، بهترین راهنما است؛ او، راه را بهتر از بینایان از چاه تمیز می دهد. اما، احمقانه خواهد بود که پس از طلوع خورشید، از آن کور پیروی کنیم.» -> هاینریش هاینه
• «هر روز صبح غزالی در آفریقا بیدار می شود؛ او نیک می داند که باید تندتر از سریعترین شیر بدود و کشته نشود. هر روز صبح شیری در آفریقا بیدار می شود؛ او نیک می داند که باید تندتر از سریعترین غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد. مهم نیست که شیر هستید یا غزال، بهتر است با طلوع خورشید دویدن را آغاز کنید.» -> آنتونی رابینز
• «آنان که دوستی و محبت را بهزندگی خود راه نمی دهند، به آن ماند که طلوع خورشید را مانع شوند.» -> سیسرو
• «اگر خروس را هم زندانی کنی باز خورشید طلوع خواهد کرد.» -> ضرب المثل هندی
• «تاریک ترین ساعت قبل از طلوع خورشید است.» -> پائولو کوئیلو
• «حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا کن و برای فردایت برنامه ریزی کن .» -> جکسون براون
• «مرد اگر از طلوع تا به غروب در تلاش معاش دل بنداست// زن همیشه به کارِ خانه خویش چست و چالاک در جهداست» -> ضرب المثل انگلیسی

طلوع در جدول کلمات

طلوع خورشید
فلق

معنی طلوع به انگلیسی

blooming (اسم)
طلوع
rise (اسم)
فراز ، پیشرفت ، سر بالایی ، ترقی ، صعود ، طلوع ، قیام ، ترقی خیز
rising (اسم)
خیز ، طلوع ، برخاستگی ، در حال ترقی یا صعود
flourishing (اسم)
طلوع

معنی کلمه طلوع به عربی

طلوع
فجر , لمحة
شروق الشمس
شروق الشمس
أبلَجَ
لمحة

طلوع را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی طلوع

محمد ٠٠:٢٢ - ١٣٩٥/٠٩/٠٧
روز در آمد
|

النا ٠٤:٤٨ - ١٣٩٦/٠١/٢٢
این واژه تازى (اربى) است و سپارش میگردد بجاى آن از برابرهاى پارسى چون برآیشBarayesh (پارسى: برآمدن خورشید) ، اُشOsh (پهلوى: بامداد ، طلوع آفتاب) ، فَرشَم Farsham (پهلوى: فْرَشْم : فجر ، طلوع آفتاب) هوراسان Hurasan (پهلوى: خْوَرآسان : طلوع آفتاب) و ساخته
پیشنهادى هورآیش (هور: خورشید+ آیش(آمدن) : طلوع) بهره بجویید.
|

ایلیا ١٨:٤٣ - ١٣٩٦/٠٤/١٧
افتم وار : در شهرستان فردوس کاربردی است
|

عسگر ١٧:١١ - ١٣٩٧/١٠/٢٨
طریقه نوشتن صحیح عسگرطلوع ب زبان لاتینی
|

طلوع ٢١:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٢
طلوع یعنی آفتاب صبح سپیده دم
|

طلوع ٢١:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٢
طلوع یعنی آفتاب صبح سپیده دم
|

پیشنهاد شما درباره معنی طلوعنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

aliasghar modaberzadeh > School bag
ایلکا > اردلانی
زندی > اردلان
رضا > الیکایی
محمد > ایلیکا
غضنفر > پريز
نورالله > هارای
عبدالرحمن > طایفه ملازهی

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• طلوع ویزا   • شبکه طلوع   • موسسه فرهنگی طلوع   • موسسه طلوع ترک اعتیاد   • موسسه خیریه طلوع   • آدرس موسسه طلوع   • چاپ طلوع   • سایت طلوع   • معنی طلوع   • مفهوم طلوع   • تعریف طلوع   • معرفی طلوع   • طلوع چیست   • طلوع یعنی چی   • طلوع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طلوع
کلمه : طلوع
اشتباه تایپی : xg,u
آوا : tolu'
نقش : اسم
عکس طلوع : در گوگل


آیا معنی طلوع مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )