برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1181 100 1

طواف

/tavAf/

مترادف طواف: تطوف، دورزنی، زیارت، طوف، گردش، گرد چیزی گشتن | دست فروش، دوره گرد، کاسب دوره گرد

متضاد طواف: مغازه دار

برابر پارسی: دوره گرد، دورچیزی گشتن، گِردگشتن

معنی طواف در لغت نامه دهخدا

طواف. [ طَ ] (ع مص ) طوف. طوفان. تطواف. (منتهی الارب ). گرد گشتن. گرد چیزی گشتن. (منتخب اللغات ). گرد برآمدن. (تاج المصادر). گرد بر چیزی برآمدن. دور زدن. گردگردی. گشت. گرد درآمدن. (زوزنی ). شوط. تحلس. گرد چیزی گشتن و گردیدن... وبا لفظ زدن و داشتن مستعمل. (آنندراج ) :
نوروز روز خرمی بیعدد بود
روز طواف ِ ساقی خورشیدخد بود.
منوچهری.
طوافی زد بر آن فیروزه گلشن
میان گلشن آبی دید روشن.
نظامی.
|| بطرز خاص گرد خانه ٔ کعبه گشتن است. گرد و پیرامون کعبه گشتن. (منتهی الارب ). طواف ، از اعمال حج ّ است و در آن رعایت این امور: از حجر اسود آغاز کردن و خانه ٔ کعبه را در طرف چپ قرار دادن و هفت مرتبه دور زدن لازم است :
گفت نی گفتمش به وقت طواف
که دویدی به هروله چو ظلیم.
ناصرخسرو.
عاشقان اول طواف کعبه ٔ جان کرده اند
پس طواف کعبه ٔ تن فرض فرمان دیده اند.
خاقانی.
در طواف کعبه ٔ جان ساکنان عرش را
چون حلی ّ دلبران در رقص و افغان دیده اند.
خاقانی.
و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: طواف در لغت گردش در اطراف چیزی است و شرعاً گردش در اطراف خانه ٔ کعبه است. و صاحب النهایه آرد: و چون طوف خواهد کردن (حجگزار) ابتدا از حجرالاسود کند و چون نزدیک رسد هر دو دست بردارد و حمد کند خدای تعالی را و ثنا گوید و صلوات فرستد بر پیغمبر (ص ) و از خدای تعالی درخواهد تا از وی قبول کند و سنگ را در برگیرد و بوسه بر وی دهد، پس اگر نتواند دست درمالد، پس اگر نتواند به دست اشارت کند و بگوید امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة اللهم تصدیقاً بکتابک تا به آخر دعا و پس طواف خانه کند هفت بارو در طواف بگوید: اللهم انی اسئلک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی جدد الارض ، تا آخر دعا و هر وقت که به دور کعبه میرسی صلوات میفرستی به پیغمبر (ص ) و دعا همی گوئی و چون به پس کعبه رسی و آن مستجار است به پیش رکن یمانی در گردش هفتم دستها بر [ دیوار ] بگستری و رویت و شکمت بخانه بازنهی و بگوئی اللهم هذا البیت بیتک و العبد عبدک تا آخر دعا.پس اگر نتواند کردن بر وی چیزی نبود. اگر از آنجا بگذ ...

معنی طواف به فارسی

طواف
ابن غلاق از زعمای خوارج بصره ( مقت.۵۸ ه.ق .). وی مردی شجاع و پاکیزه و پرهیزگار بود و با ۷٠ کس از بنی عبدالقیس بر عبید الله بن زیاد خروج کرد.عبیدالله کسان بمقا بله وی گماشت و طواف ظفر یافت و ببصره در آمد و با مردم آن شهر و لشکریان بجنگ بر خاست و پس از آنکه بیشتر یارانش کشته شدند مقتول و مصلوب گشت ( اعلام زرکلی لغ.)
۱ - بسیار طوف کننده . ۲ - خادمی که به مهربانی و عنایت خدمت کند . ۳ - آن که میوه و به قول و تره در کوی و برزن گرداند و فروشد دوره گرد . یاطواف سرکش . ۱ - شخصی را گویند که میوه و امثال آن را گرفته گرد کوچه و بازار بگرداند و فروشد دوره گرد . یا طواف سرکش . ۱ - شخصی را گویند که میوه و امثال آن را بر سر گرفته گرد کوچه و بازار بگرداند و بفروشد . ۲ - عسس . ۳ - دزد راهزن .
ذوالطواف وائل حضرمی است
که آنرا طواف التحیه و طواف اللقائ و طواف اول عهد نیز خوانند .
عبارت از گردش در اطراف خانه کعبه است در یکی از ایام ماه قربان هفت نوبت .
که آنرا طواف فرض نیز گویند عبارت از گردش اطراف خانه کعبه است در یکی از ایام ماه قربان هفت نوبت این طواف یکی از ارکان حج بشمار میرود .
طواف بازگشتن از حج مهذب الاسمائ
گرد خانه کعبه گشتن هفت بار است بشرایط مخصوص و آن یکی از اعمال عمره است .
طواف نسا یکی از هیجده فعل حج تمتع است که پس از سعی در مابین صفا و مروه و پیش از دو رکعت نماز طواف نسا انجام می یابد و زن وقتی حلال میشود که طواف نسائ نیت چنین کنند که طواف نسائ میکنم در حج اسلام حج تمتع از برای آنکه واجب است تقرب بخدا .
( مصدر ) گرد چیزی ...

معنی طواف در فرهنگ معین

طواف
(طَ وّ) [ ع . ] (ص .) ۱ - بسیار طوف کننده . ۲ - خادمی که به مهربانی و عنایت خدمت کند. ۳ - در فارسی : دوره گرد. ۴ - عسس . ۵ - دزد، راهزن .
(طَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) گرد چیزی گشتن . ۲ - دور خانة خدا گشتن . ۳ - (اِمص .) گردش ، دور.
( ~ . کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) گرد چیزی گشتن ، دور زدن .

معنی طواف در فرهنگ فارسی عمید

طواف
١. (فقه) دور کعبه گشتن.
٢. گرد چیزی گشتن، پیرامون چیزی گشتن، دور زدن.
* طواف نسا: (فقه) از اعمال حج تمتع که پس از سعی میان صفا و مروه انجام می دهند و دو رکعت نماز می خوانند.
١. کسی که چیزی را برای فروش در کوچه و بازار می گرداند، کاسب دوره گرد.
٢. (صفت) [قدیمی] بسیارطواف کننده.

طواف در دانشنامه اسلامی

طواف
طواف یعنی هفت دور به گرد کعبه گشتن می باشد.
طواف در اصطلاح شرع عبارت است از هفت بار به گونه ای خاص و به قصد قربت به دور کعبه گردیدن.
معنای شوط
هر دور از طواف را «شَوْط» گویند. بنابر این، طواف هفت شوط است. از احکام آن در باب حج سخن گفته اند.
حکم تکلیفی
طواف به دو قسم واجب و مستحب تقسیم می شود. طواف واجب جز طواف نسا از واجبات حج و عمره، بلکه از ارکان آن دو به شمار می رود؛ به گونه ای که ترک عمدی آن موجب بطلان حج و عمره می شود. طواف به خودی خود عبادتی مستقل و مستحب است؛ لیکن با نذر و مانند آن واجب می شود.
منبع
...
طواف
طَواف به معنای هفت بار چرخیدن به دور کعبه، یکی از اعمال واجب حج و عمره است. هر دور از این چرخیدن «شَوط» نام دارد. تمام اقسام حج و عمره دارای دو طواف زیارت و طواف نساء هستند به جز عمره تمتع که طواف نساء ندارد. در غیر حالت احرام نیز می توان طواف مستحبی انجام داد. پس از هر طواف، دو رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم خوانده می شود.
در فقه اهل سنت طواف نساء وجود ندارد.
طواف در لغت به معنای احاطه کردن، و دور چیزی چرخیدن با پای پیاده را گویند و طائف به کسی گویند که دور خانه می گردد؛ در اصطلاح فقه، "طواف" به معنای دور کعبه چرخیدن است.
منظور از طواف زیارت،طواف واجب رکنی است که در مراسم حج و عمره به جا آورده می شود.
از این طواف به نام های طواف اول، طواف فرض، طواف فریضه و طواف رکن هم می گویند.
جایگاه طواف زیارت
این طواف در عمره مفرده دومین عمل است که پس از احرام و در لباس احرام صورت می گیرد وزمان انجام آن طول ایام سال است،به جز ایام اختصاصی حج.
طواف زیارت در عمره تمتع دومین عمل است که بعد از احرام و در لباس احرام صورت می گیرد و زمان انجام آن از اول ماه شوال است تا قبل از روز نهم ذ یحجه.
اما در حج،هفتمین عمل حج(تمتع و قران) است که بعد از حلق یا تقصیر در روز دهم ذی حجه با کوچ از منا به مکه صورت می گیرد.
این طواف را پس از مراجعت از منی(در روز دوازدهم ذی حجه) نیز ...


طواف در دانشنامه ویکی پدیا

طواف
دومین مرحله از عمره تمتع مربوط به اعمال حج، طواف است. کسی که برای انجام عمره تمتّع، مُحرم شده و وارد مکّه می شود، باید به نیّت طواف، هفت مرتبه به دور خانه کعبه که در مسجدالحرام است بگردد.
طواف کعبه-حج تمتع
عکس طواف
سومین مرحله از عمره تمتع مربوط به اعمال حج، نماز طواف است که پس از انجام طواف، باید دو رکعت نماز، به نیّت نماز طواف بخواند.
وب گاه آموزش اعمال حج
این نماز همانند نماز صبح می باشد، اما سوره حمد و اخلاص را می توان بلند یا آهسته بخواند.
زمان خواندن نماز بعد از طواف و قبل از سعی می باشد.
برای تعیین مکان نماز طواف همین کافی است که عرفاً بگویند پشت مقام است، گرچه از مقام دور باشد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طواف در دانشنامه آزاد پارسی

طَواف
طَواف
طَواف
طَواف
طَواف
گشتن بر گِرد مکان مقدس با مناسک خاص. طواف نزد ایرانیان، هندوان و اعراب قدیم جزو اعمال عبادی بود. در اسلام، گشتن دور کعبه را گویند، که هر دور از حَجَرالاَسود آغاز و به همان جا ختم می شود. هر دور را یک «شَوط» گویند. هر طواف هفت شوط است، طوری که کعبه سمت چپ طواف کننده و حِجْر اسماعیل داخل شوط باشد. طواف از ارکان حج و عمره است. طواف الزیاره یا طواف الافاضه، به طوافِ واجب در مناسک حج و عمره را گویند. طواف التحّیه، طوافِ مستحبی است که حین دخول در مسجدالحرام انجام داده می شود، نظیر نماز تحیت که هنگام واردشدن به مسجد خوانده می شود و به آن طواف القدوم هم می گویند. طوافِ وداع حین خروج از شهر مکه به جا آورده می شود؛ این طواف نیز مستحب است. طواف نساء که در حج و نیز در عمرۀ مفرده پس از طواف زیارت و نماز آن به جا آورده می شود، از ارکان حج نیست، لیکن اگر کسی آن را به جا نیاورد تمتعات جنسی حتی در حد خواندنِ خطبۀ عقد، بر او حرام خواهد شد.

نقل قول های طواف

طواف یکی از آیین های اسلامی زیارت است. در حج و عمره ؛ مسلمانان ، در خلافِ جهت ساعت هفت بار دورِ کعبه بگردند.
• «هزار بار پیاده طواف کعبه کنی // قبول حق نشود گر دلی بیازاری // ز عرش و کرسی و لوح و قلم فزون باشد // دل خراب که آنرا کهی بنشماری» ، دیوان شمس، از غزل شماره ۳۱۰۴، صفحهٔ ۱۳۰۲ -> مولوی
• «برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است / که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت.» -> پروین اعتصامی
• «با حرکت دایره ای بر گرد کعبه و با حرکت افقی میان صفا و مروه، امواج فردها و گروه ها در هم می آمیزند و وحدتی همگون و دارای آغاز و پایان و با رفتار و حرکات همسان پدیدمی آورند. بدین ترتیب، کارگاه حج از فرد، گروه می سازد.» -> موسی صدر

ارتباط محتوایی با طواف

طواف در جدول کلمات

معنی طواف به انگلیسی

costermonger (اسم)
دوره گرد ، میوه فروش دوره گرد ، میوه فروش ، طواف
vendor (اسم)
دستفروش ، فروشنده ، طواف ، بایع
vender (اسم)
دستفروش ، طواف ، بایع

طواف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• طواف چیست   • تواف   • معنی طواف   • معنی طواف کننده   • علت هفت بار طواف کعبه   • طواف کننده در جدول   • فلسفه طواف کعبه   • طواف کعبه توسط ماه   • مفهوم طواف   • تعریف طواف   • معرفی طواف   • طواف یعنی چی   • طواف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طواف
کلمه : طواف
اشتباه تایپی : x,ht
آوا : tavAf
نقش : اسم
عکس طواف : در گوگل

آیا معنی طواف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )