انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1094 100 1

طواف

/tavAf/

مترادف طواف: تطوف، دورزنی، زیارت، طوف، گردش، گرد چیزی گشتن | دست فروش، دوره گرد، کاسب دوره گرد

متضاد طواف: مغازه دار

برابر پارسی: دوره گرد، دورچیزی گشتن، گِردگشتن

معنی طواف در لغت نامه دهخدا

طواف. [ طَ ] (ع مص ) طوف. طوفان. تطواف. (منتهی الارب ). گرد گشتن. گرد چیزی گشتن. (منتخب اللغات ). گرد برآمدن. (تاج المصادر). گرد بر چیزی برآمدن. دور زدن. گردگردی. گشت. گرد درآمدن. (زوزنی ). شوط. تحلس. گرد چیزی گشتن و گردیدن... وبا لفظ زدن و داشتن مستعمل. (آنندراج ) :
نوروز روز خرمی بیعدد بود
روز طواف ِ ساقی خورشیدخد بود.
منوچهری.
طوافی زد بر آن فیروزه گلشن
میان گلشن آبی دید روشن.
نظامی.
|| بطرز خاص گرد خانه ٔ کعبه گشتن است. گرد و پیرامون کعبه گشتن. (منتهی الارب ). طواف ، از اعمال حج ّ است و در آن رعایت این امور: از حجر اسود آغاز کردن و خانه ٔ کعبه را در طرف چپ قرار دادن و هفت مرتبه دور زدن لازم است :
گفت نی گفتمش به وقت طواف
که دویدی به هروله چو ظلیم.
ناصرخسرو.
عاشقان اول طواف کعبه ٔ جان کرده اند
پس طواف کعبه ٔ تن فرض فرمان دیده اند.
خاقانی.
در طواف کعبه ٔ جان ساکنان عرش را
چون حلی ّ دلبران در رقص و افغان دیده اند.
خاقانی.
و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: طواف در لغت گردش در اطراف چیزی است و شرعاً گردش در اطراف خانه ٔ کعبه است. و صاحب النهایه آرد: و چون طوف خواهد کردن (حجگزار) ابتدا از حجرالاسود کند و چون نزدیک رسد هر دو دست بردارد و حمد کند خدای تعالی را و ثنا گوید و صلوات فرستد بر پیغمبر (ص ) و از خدای تعالی درخواهد تا از وی قبول کند و سنگ را در برگیرد و بوسه بر وی دهد، پس اگر نتواند دست درمالد، پس اگر نتواند به دست اشارت کند و بگوید امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة اللهم تصدیقاً بکتابک تا به آخر دعا و پس طواف خانه کند هفت بارو در طواف بگوید: اللهم انی اسئلک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی جدد الارض ، تا آخر دعا و هر وقت که به دور کعبه میرسی صلوات میفرستی به پیغمبر (ص ) و دعا همی گوئی و چون به پس کعبه رسی و آن مستجار است به پیش رکن یمانی در گردش هفتم دستها بر [ دیوار ] بگستری و رویت و شکمت بخانه بازنهی و بگوئی اللهم هذا البیت بیتک و العبد عبدک تا آخر دعا.پس اگر نتواند کردن بر وی چیزی نبود. اگر از آنجا بگذشته باشد و پس یادش آید که بدان جایگاه التزام نکرد بر وی نباشد بازپس گشتن و باید که ختم طواف بسنگ سیاه بکند همچنانکه ابتدا از آنجا کرد و مستحب است وی را که همه ٔ رکنها را در بر گیرد و مستحب تر در آنکه مؤکد است در بر گرفتن آن رکن است که حجر در وی است و از پس آن رکن یمانیست که با حال اختیار در بر گرفتن هر دو رکن ترک نکند و اگر کسی را دست بریده باشند سنگ در بر گیرد بدان جایگاه که بریده باشند، پس اگر از ارشنه بریده باشد به دست چپ استلام کُند و باید که طواف خانه در میان مقام و خانه بود و از آنجا تجاوز نکند که اگر از مقام تجاوز کند یا دور شود از وی آن طواف چیزی نبود و باید که طواف بر ساکنی بود نه تیز رود و نه کُند و اگر کسی شش بار کرده باشد و فراموش کرده باشد و بازگشته باشد باید که یکبار دیگر با آن مضاف کند و بر وی چیزی نبود و اگر یادش نیاید تا آنگاه که باز خانه آید بفرماید کسی را تا ازبهر وی یک طواف بکند و اگر یادش آیدکه وی طواف کمتر از هفت بار کرده است و در حال سعی یادش آید باید که بازگردد و طواف تمام بکند. اگر طواف چهار شوط یا بیشتر بوده باشد که اگر کمتر از آن بوده باشد طواف با سر باید گرفتن و پس با سر سعی آید و تمام کند و اگر کسی را در طواف شک اوفتد و نداند که چند کرده است شش یا هفت و وی در حال طواف بود اگر طواف وی فریضه بود با سر گیرد و اگر نافله بود بر آن کمتر بنا کند و بتمامی هفت کند و اگر شک وی پس از آن بود باز وی ننگرد و بر طواف بگذرد و حکم در آنکه کمتر از شش شوط بود چون شک افتد همان حکم است که گفتیم راست در آنکه چون طواف فریضه بود باز سر گیرد وگر طواف نافله بود بر کمتر بنا کند چنانکه گفتیم و اگر هشت باز طواف کند متعمداً بر وی باشد طواف با سر گرفتن و اگر بنسیان کرده شش بار دیگر با آن مضاف بکند و با وی چهار رکعت نماز کنددو رکعت چون از طواف فریضه بپردازد و از آنجا بصفا شود و سعی از میان صفا و مروه بکند و اگر کسی را در گردش هشتم یاد آید پیش از آنکه به رکن برسد که وی هفت بار طواف کرده است طواف ببرد پس اگر یادش نیاید تاآنکه بر رکن برسد که وی هفت بار طواف کرده است طواف ببرد پس اگر یادش نیاید تا آنکه بر رکن بگذرد بتمامی چهارده گردش کند چنانکه در پیش گفتیم و اگر کسی بشک افتد و نداند که هفت بار طواف کرده است یا هشت طواف ببرد و دو رکعت نماز بگزارد و بر وی چیزی نبود و اگر بشک افتد و نداند که شش کرده است یا هفت یا هشت طواف با سر گیرد تا بیقین داند که هفت کرده است و روانبود که دو طواف فریضه در هم پیوندد. و اما در نوافل باکی نبود اگرچه فاضلتر آنست که فصل کند از میان دو طواف بنمازی وگر در حال تقیه بود باکی نبود که در طواف چندانکه خواهد بپیوندد و اگر کسی بیشتر از هفت بار در طواف نافله بگردد فاضلتر آن بود وی را که بر طاق بگردد و بر جفت نگردد مثلاً که بر دو هفت بگردد باید که به سر هفت کند و اگر کسی بی وضو طواف کند یا جنب باشد اگر طواف فریضه باشد وضو بازکند یا غسل کندو طواف باز سر گیرد و اگر نافله بود غسل کند یا وضوو نماز کند و بر وی نبود طواف باز سر گرفتن و اگر کسی در طواف فریضه حدثی کند که وضو را بشکافد و از طواف بعضی کرده باشد اگر از نیمه درگذشته باشد وضو بازکند و باقی طواف تمام کند پس اگر حدث وی پیش از آن بود به نیمه رسد بر وی بود طواف با سر گرفتن و اگر کسی طواف فریضه کرد و نماز کرد و پس پیدا شود وی را که نه بر وضو بوده است وضو بازکند و طواف با سر گیرد واگر طواف نافله باشد وضو بازکند و نماز باز سر گیردو اگر کسی طواف دربرد بدانکه در خانه شود یا بحاجتی آن خویش با آن کسی بشود اگر از نیمه بگذشته باشد برآن بنا کند و اگر از نیمه نگذشته باشد و طواف فریضه بود طواف با سر گیرد و اگر نافله بود بر آن بنا کندبر همه حالی و اگر کسی در طواف بود و وقت نماز درآید که طواف برد و نماز کند و پس طواف تمام کند از آنجا که به وی رسیده بود و همچنین اگر کسی را در حال طواف وقت وتر بر وی تنگ شود و نزدیک فجر باشد یا فجر برآمده باشد وتر کند و نماز فجر کند و پس بنا کند بر طواف و هر آن بیماری که طهارت بتواند داشتن به وی طواف بکنند و از وی طواف نکنند پس اگر بیماری وی از آن بود که طهارت نتواند داشتن منتظر میباشند اگر به شود طواف کند وی بنفس خویش و اگر به نشود و ازبهر وی طواف کنند و وی دو رکعت نماز کند و روا بود وی را و اگر کسی چهار شوط طواف کرده باشد و پس بیمار شود منتظر میباشند یک روز یا دو روز اگر به شود طواف خویش تمام کند و اگر به نشود بفرماید تا کسی ازبهر وی هفت بار طواف کند و ازبهر خویش نیز نیت طواف کند روا بود از وی آن طواف و روا نبود مرد را که طواف کند و در جامه ٔ وی نجاستی بود پس اگر ندانسته باشد و در حال طواف بیند بازگردد و جامه بشوید و پس با سر طواف شود وتمام کند وگر پس از آن که از طواف بپرداخته باشد بداند آن طواف از وی جایز باشد و نماز با جامه پاکیزه کند و مکروه است سخن گفتن در حال طواف الا ذکر خدای تعالی و قرآن خواندن و اگر کسی طواف الزیاره فراموش کند تا آنکه باز خانه آید و اهلش را مواقعه کند واجب آیدبر وی اشتری و باز مکه شدن و قضاء طواف الزیاره کردن و اگر طواف النساء باشد و پس از آنکه باز خانه آمده باشد یادش آید روا بود که کسی را به نیابت خویش فرودآرد تا ازبهر وی طواف کند وگر مرگ وی را دریابد ولی وی ازبهر وی قضاء آن طواف کند و اگر کسی طواف خانه کند روا بود وی را که سعی را تأخیر کند تا پس یک ساعت و روا نبود که با فردا روز افکند و روا نبود از نخست سعی کردن و پس طواف که اگر کسی چنین کند بر وی بود که طواف کند و پس سعی میان مروه و صفا کند و اگر طواف خانه کند باری چند و پس فراموش کند و دربرد و سعی میان صفا و مروه بکند بر وی بود که طواف تمام بکندو بر وی نبود با سر گرفتنش پس اگر یادش آید که وی طواف تمام نکرده بود و بعضی سعی نکرده باشد سعی دربردو بازآید و طواف تمام کند و پس سعی تمام کند و آن کس که حج متمتع کند چون لبیک بحج بزد روا نبود که طواف کند و سعی کند الا از پس آنکه به منا شود و بهر دو موقف بایستد الا که پیری پیر بود که باز مکه نتواند آمدن یا بیماری بود یا زنی بود که از حیض ترسد و منع کند حیض وی را از طواف کردن آنگه باکی نبود ایشان راکه طواف حج و سعی از پیش کند اما مفرد و قارن را باکی نبود که هر دو طواف از پیش آنکه بعرفات آیند بکنند و اما روا نبود طواف زنان کردنش الا پس از آنکه از منا باز گردند با اختیار پس اگر آنجا ضرورتی بود که با مکه نتواند آمدن یا زنی بود که از حیض ترسد روا بود ایشان را طواف زنان از پیش کردن و پس به منا آیندو به موقفها بایستند و همه مناسکها بگذارند آنجا و هر جا که خواهند روند و روا نبود طواف زنان پیش سعی کردن که اگر کسی طواف زنان پیش از سعی کند بر وی بودبا سر گرفتن طواف زنان و اگر فراموش کرده باشد یا سهو افتاده باشد بر وی چیزی نبود و روا بود و باکی نبود که مرد معول خویش بر صاحب خویش بکند بر شمردن طواف و اگر بنفس خویش تولی آن کند فاضلتر بود و اگر هر دو بشک افتند در عدد طواف هر دو با سر گیرند و روا نبود مرد را که طواف کند و کلاهی برطله بر سر وی بود و مستحب است که مردم سیصدوشصت طواف کرده باشد بخانه و اگر نتواند سیصدوشصت شوطبکند پس اگر نتواند چندانکه تواند و خوار آید بر وی طواف کند و اگر کسی نذر کند که وی بهر دو دست و هر دو پای طواف بکند بر وی طواف لازم آید هفت بار ازبهر دو دست و هفت بار از هر دو پای و چون مردم از طواف بپردازد بمقام ابراهیم (ع ) آید و دو رکعت نماز کند و در رکعت اول الحمد و قل هو اﷲ بخواند و در دوم الحمدو قل یا ایها الکافرون. و این هر دو رکعت فریضه است همچنانکه طواف راست و جایگاه مقام هم آنجاست که اکنون هست و اگر کسی دو رکعت فراموش کند یا نه بمقام دربکند و پس یادش آید باید که با مقام شود و دو رکعت کند و روا نبود این دو رکعت کردن بجز در مقام و اگر از مکه بیرون شده باشد و دو رکعت طواف را فراموش کرده باشد و ممکن باشد وی را باز مکه شدن با مکه شود و دو رکعت در مقام کند پس اگر ممکنش نبود با مکه شدن هر کجا که یادش آید نماز کند و بر وی چیزی نبود و اگربجایگاه مقام زحام بود باکی نبود که در پس مقام نماز کند پس اگر نتواند باکی نبود که در برابر مقام نماز کند و وقت دو رکعت طواف آن وقت است که از طواف بپرداخت هر وقت که بود اگر شب بود و اگر روز و اگر از پس نماز دیگر بود و چه از پس نماز بامداد الا که طواف نافله باشد اگر چنین باشد و از پس نماز بامداد طواف کرده باشد یا از پس نماز دیگر نماز و طواف با آنگه افکند که آفتاب برآمده باشد و از نماز دیگر با آنگه افکند که از نماز شام بپرداخته باشد و اگر کسی دو رکعت طواف را فراموش کرده باشد و مرگ وی را دریابد پیش از آنکه طواف کرده باشد بر وی باشد قضا کردن از وی. (از النهایه ٔ شیخ طوسی صص 157 - 162).

طواف. [ طَوْ وا ] (ع ص ) خادم که بنرمی و عنایت خدمت کند. (منتهی الارب ). خادم که بمهربانی خدمت کند. || بسیار طوف کننده. (منتخب اللغات ). طوف زن :
زهی هوا را طواف و چرخ را مساح
که جسم تو ز بخار است و پرّ تو ز ریاح.
مسعودسعد (در صفت ابر).
|| دوره گرد. آنکه میوه و بُقول و تره در کوی و برزن گرداند فروختن را :
مرد سخن ویست بتحقیق و ما همه
طواف ریش و سبلت و حمال خایگان.
سوزنی.
- طواف ِ سرکش ؛ شخصی را گویند که میوه و امثال آن را بر سرگرفته گرد کوچه و بازار بگرداند و بفروشد، و عسس و شبرو را نیز گویند و بمعنی دزد و راهزن هم آمده است.(برهان ).
|| آب غالب و بسیار. (منتهی الارب ).

طواف. [ طَوْ وا] (اِخ ) ذوالطواف ؛ وائل حضرمی است. (منتهی الارب ).

طواف. [ طَوْ وا ] (اِخ ) ابن غلاق (متوفی بسال 58 هَ. ق.). از زعماء خوارج ببصره و مردی شجاع و پاکیزه و پرهیزگار بود. وی با هفتاد کس از بنی عبدالقیس بر عبیداﷲبن زیاد خروج کرد، عبیداﷲ کسان بمقاتله ٔ وی گماشت و طواف ظفر یافت و ببصره درآمد و با مردم آنجا ولشکریان بجنگ برخاست و سپس ِ آنکه بیشتر یارانش کشته شدند، مقتول و مصلوب گشت. (الاعلام زرکلی ج 2 ص 352).

معنی طواف به فارسی

طواف
ابن غلاق از زعمای خوارج بصره ( مقت.۵۸ ه.ق .). وی مردی شجاع و پاکیزه و پرهیزگار بود و با ۷٠ کس از بنی عبدالقیس بر عبید الله بن زیاد خروج کرد.عبیدالله کسان بمقا بله وی گماشت و طواف ظفر یافت و ببصره در آمد و با مردم آن شهر و لشکریان بجنگ بر خاست و پس از آنکه بیشتر یارانش کشته شدند مقتول و مصلوب گشت ( اعلام زرکلی لغ.)
۱ - بسیار طوف کننده . ۲ - خادمی که به مهربانی و عنایت خدمت کند . ۳ - آن که میوه و به قول و تره در کوی و برزن گرداند و فروشد دوره گرد . یاطواف سرکش . ۱ - شخصی را گویند که میوه و امثال آن را گرفته گرد کوچه و بازار بگرداند و فروشد دوره گرد . یا طواف سرکش . ۱ - شخصی را گویند که میوه و امثال آن را بر سر گرفته گرد کوچه و بازار بگرداند و بفروشد . ۲ - عسس . ۳ - دزد راهزن .
ذوالطواف وائل حضرمی است
که آنرا طواف التحیه و طواف اللقائ و طواف اول عهد نیز خوانند .
عبارت از گردش در اطراف خانه کعبه است در یکی از ایام ماه قربان هفت نوبت .
که آنرا طواف فرض نیز گویند عبارت از گردش اطراف خانه کعبه است در یکی از ایام ماه قربان هفت نوبت این طواف یکی از ارکان حج بشمار میرود .
طواف بازگشتن از حج مهذب الاسمائ
گرد خانه کعبه گشتن هفت بار است بشرایط مخصوص و آن یکی از اعمال عمره است .
طواف نسا یکی از هیجده فعل حج تمتع است که پس از سعی در مابین صفا و مروه و پیش از دو رکعت نماز طواف نسا انجام می یابد و زن وقتی حلال میشود که طواف نسائ نیت چنین کنند که طواف نسائ میکنم در حج اسلام حج تمتع از برای آنکه واجب است تقرب بخدا .
( مصدر ) گرد چیزی گشتن دور زدن .
مانند طواف زیارت عبارت از گردش در اطراف خانه کعبه است در یکی از ایام ماه قربان هفت نوبت .

معنی طواف در فرهنگ معین

طواف
(طَ وّ) [ ع . ] (ص .) ۱ - بسیار طوف کننده . ۲ - خادمی که به مهربانی و عنایت خدمت کند. ۳ - در فارسی : دوره گرد. ۴ - عسس . ۵ - دزد، راهزن .
(طَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) گرد چیزی گشتن . ۲ - دور خانة خدا گشتن . ۳ - (اِمص .) گردش ، دور.
( ~ . کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) گرد چیزی گشتن ، دور زدن .

معنی طواف در فرهنگ فارسی عمید

طواف
١. (فقه) دور کعبه گشتن.
٢. گرد چیزی گشتن، پیرامون چیزی گشتن، دور زدن.
* طواف نسا: (فقه) از اعمال حج تمتع که پس از سعی میان صفا و مروه انجام می دهند و دو رکعت نماز می خوانند.
١. کسی که چیزی را برای فروش در کوچه و بازار می گرداند، کاسب دوره گرد.
٢. (صفت) [قدیمی] بسیارطواف کننده.

طواف در دانشنامه اسلامی

طواف
طواف یعنی هفت دور به گرد کعبه گشتن می باشد.
طواف در اصطلاح شرع عبارت است از هفت بار به گونه ای خاص و به قصد قربت به دور کعبه گردیدن.
معنای شوط
هر دور از طواف را «شَوْط» گویند. بنابر این، طواف هفت شوط است. از احکام آن در باب حج سخن گفته اند.
حکم تکلیفی
طواف به دو قسم واجب و مستحب تقسیم می شود. طواف واجب جز طواف نسا از واجبات حج و عمره، بلکه از ارکان آن دو به شمار می رود؛ به گونه ای که ترک عمدی آن موجب بطلان حج و عمره می شود. طواف به خودی خود عبادتی مستقل و مستحب است؛ لیکن با نذر و مانند آن واجب می شود.
منبع
...
طواف
طَواف به معنای هفت بار چرخیدن به دور کعبه، یکی از اعمال واجب حج و عمره است. هر دور از این چرخیدن «شَوط» نام دارد. تمام اقسام حج و عمره دارای دو طواف زیارت و طواف نساء هستند به جز عمره تمتع که طواف نساء ندارد. در غیر حالت احرام نیز می توان طواف مستحبی انجام داد. پس از هر طواف، دو رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم خوانده می شود.
در فقه اهل سنت طواف نساء وجود ندارد.
طواف در لغت به معنای احاطه کردن، و دور چیزی چرخیدن با پای پیاده را گویند و طائف به کسی گویند که دور خانه می گردد؛ در اصطلاح فقه، "طواف" به معنای دور کعبه چرخیدن است.
منظور از طواف زیارت،طواف واجب رکنی است که در مراسم حج و عمره به جا آورده می شود.
از این طواف به نام های طواف اول، طواف فرض، طواف فریضه و طواف رکن هم می گویند.
جایگاه طواف زیارت
این طواف در عمره مفرده دومین عمل است که پس از احرام و در لباس احرام صورت می گیرد وزمان انجام آن طول ایام سال است،به جز ایام اختصاصی حج.
طواف زیارت در عمره تمتع دومین عمل است که بعد از احرام و در لباس احرام صورت می گیرد و زمان انجام آن از اول ماه شوال است تا قبل از روز نهم ذ یحجه.
اما در حج،هفتمین عمل حج(تمتع و قران) است که بعد از حلق یا تقصیر در روز دهم ذی حجه با کوچ از منا به مکه صورت می گیرد.
این طواف را پس از مراجعت از منی(در روز دوازدهم ذی حجه) نیز می توان انجام داد،ولی مستحب است که در همان روز عید صورت گیرد.
این طواف در غیر لباس احرام صورت می گیردچون با انجام حلق یا تقصیر،حاجی از لباس احرام بیرون می آید.

طواف زیارت به معنای طواف حج می باشد.
از عنوان یاد شده در باب حج سخن گفته اند.
معنای اصطلاحی
طواف زیارت، مقابل طواف عمره و نساء ، در اصطلاح بر طواف حج اطلاق می گردد.
وجه تسمیه
علت نام گذاری این طواف به طواف زیارت آن است که حاجی پس از فراغت از اعمال منی در روز عید قربان ، برای زیارت خانه خدا به مکّه باز می گردد و طواف می کند و سپس برای به جا آوردن باقی مانده مناسک به منی باز می گردد.
احکام
...
طواف صدر، همان طواف زیارت می باشد.
صدْر به سکون دال، مصدر و به معنای بازگشت (رجوع) است و از آن جا که طواف زیارت پس از اعمال منی و بازگشت به مکه انجام می شود، به آن طواف صدر گفته اند.صَدَر به فتح دال اسم مصدر است و با همین ضبط بر روز چهارم از ایام نحر نیز اطلاق می شود و در هر حال، طواف صدر بر طواف زیارت اطلاق می گردد. عامّه طواف صدر را بر طواف وداع اطلاق کرده اند.
طوافی که عرب در حج جاهلی می بایست در لباس حمس انجام دهد،یعنی هر کس که اول بار به حج یا عمره می آمد می بایست اولین طواف خود رادر جامه ای انجام دهد که از«حمس»عاریه و یا اجاره کرده باشد واگر در لباس غیر حمس طواف می کرد می بایست آن را به دور اندازد واگر نمی خواست لباسش را از دست دهد می بایست برهنه طواف کند.
 ۱. ↑ فرهنگ اصطلاحات حج،حریری،ص۱۱۱.

منبع
فرهنگنامه حج،مجتبی تونه ای،ص۶۴۳. رده های این صفحه : اقسام طواف | حج | طواف | فقهورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری


العربیةآخرین مطالب اضافه شده
...
طواف عمره ،طواف واجب خانه خداست که در ضمن انجام مناسک عمره انجام می شود. عمره تمتع یک طواف واجب دارد به نام طواف زیارت. عمره مفرده دو طواف واجب دارد،یکی به نام طواف زیارت و دیگری به نام طواف نساء.
فرهنگنامه حج،مجتبی تونه ای،ص۶۴۳. رده های این صفحه : اقسام طواف | حج | طواف | فقهورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری


العربیةآخرین مطالب اضافه شده
...
این مقاله در مورد احکام طواف است که فرد محرم باید این احکام را رعایت کند.
طواف کننده باید با اراده و اختیار خود طواف کند. بنابر این، چنانچه بر اثر فزونی و تراکم جمعیت، او را بی اختیار ببرند طوافش صحیح نیست و باید آن مقدار را جبران کند؛ لیکن برخی گفته اند: اگر از اول نیّت کند که خود را در میان جمعیت قرار دهد و طواف کند، طوافش صحیح است، هرچند او را ببرند
قِران در طواف
مراد از آن، دو طواف پی درپی انجام دادن، بدون فاصله انداختن نماز طواف بین آن دو است. این عمل در طواف مستحب اشکال ندارد؛ هرچند مکروه است. در حرمت یا کراهت آن در طواف واجب اختلاف است. قول به حرمت منسوب به مشهور است. برخی آن را مکروه دانسته اند. بنابر حرمت، آیا باطل کننده طواف نیز هست؟ مسئله اختلافی است. قول به بطلان به مشهور نسبت داده شده است. قران آیا طواف اول باطل است؛ چه از اول قصد قِران داشته باشد یا نه یا اینکه در صورتی باطل است که از اول قصد قِران داشته باشد یا اینکه از اول قصد قران داشته باشد و یا در اثنای آن قصد قران کند؟ دیدگاهها مختلف است. برخی گفته اند: قران تنها از نظر تکلیفی حرام است، لیکن باطل کننده طواف نیست. بنابر این، هر دو طواف صحیح است.
شک در طواف
شک یا در طواف واجب است و یا در طواف مستحب. اول نیز یا در شمار دورها است و یا در صحّت به جا آوردن آن. شک در شمار دورها نیز یا بعد از اتمام طواف است و یا در اثنای آن.چنانچه شک پس از فراغ از طواف باشد، به آن اعتنا نمی شود؛ خواه در شمار دورها باشد یا در صحّت آن. لیکن در خصوص شک در نقصان دورها، برخی آن را موجب بطلان طواف دانسته اند، مگر آنکه بعد از دخول در نماز طواف باشد که در این صورت به شک اعتنا نمی کند، برخی دیگر مطلقا احتیاط را در به جا آوردن طواف دانسته اند. چنانچه شک در اثنای طواف پدید آید، در صورتی که بعد از رسیدن به حجر الاسود و پیش از نیّت انصراف، در زیادی بر هفت دور شک کند، طواف صحیح است؛ لیکن اگر شک در نقصان باشد، مانند کسی که قبل از رسیدن به حجر الاسود شک می کند که این، دور هفتم استیا هشتم و یا میان شش و هفت و یا کمتر شک می کند، طوافش باطل است. این قول به مشهور نسبت داده شده است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است چنانچه شک در صحّت به جا آوردن دورها پس از گذشتن از محل آن در اثنای طواف باشد، آیا مطلقا به آن اعتنا نمی شود یا تنها در صورت احتمال التفات به صحیح انجام دادن دورها هنگام عمل؟ مسئله اختلافی است. چنانچه در طواف مستحب شک کند بنا را بر اقل می گذارد و طوافش صحیح است.
قطع طواف
...
«طواف» به ما می آموزد که می توان در تمامی حرکت ها و تلاش ها و سعی و کوشش های انسان در بازار و خانه و مسجد و مدرسه و میدان جنگ و عرصه صلح و بی آنکه کمترین لطمه یا صدمه ای به فعالیت و حرکت وی وارد شود، رضای خداوندی و خشنودی او را در نظر گرفت. در طواف، انسان دوره کاملی را به گرد کعبه طی می کند که در آن، انسان با شانه راست خود محیط دایره کاملی را از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال و در همه این سوها، طی می کند؛ هیچ نقطه ای روی این محیط، طی نشده بر جای نمی ماند.
در «طواف» اسراری نهفته است که می خواهد اخلاص را به انسان آموزش دهد که به جنبه دشوار رابطه انسان با خداوند متعال اشاره دارد، در این مبحث به برخی از اسرار طواف اشاره می شود:
← درس یکتا پرستی
 ۱. ↑ شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج۲، ص۲۸۸.    
معاونت امور روحانیون، پیش درآمدی بر فرهنگ نامه اسرار و معارف حج، ج۱، ص۲۰۴، برگرفته از مقاله «اسرار طواف».    
...
نماز طواف عبارت از دو رکعت است که باید آن را پس از طواف بجا آورد، و کیفیت این نماز و انجام آن مانند نماز صبح است، جز اینکه میتواند قرائت را آهسته و یا بلند بخواند، و واجب است آن را در نزدیکی مقام ابراهیم (علیه السلام) بجا آورد، و اظهر این است که باید آن را پشت مقام بجا آورد، یعنی اینکه در سمت راست یا چپ آن نباشد.
وجوب نماز پس از طواف واجب، نزدیک مقام ابراهیم، نکات مهمی را گوشزد می کند؛ از جمله: ۱. نماز در بین عبادات از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.تا زمانی که حج گزار در قرب خانه خدا است و طواف می کند؛ ولی زمانی که از خانه دور شد، باید به نماز بایستد. پس با فاصله گرفتن از کعبه، ارتباط می تواند به وسیله نماز بر قرار باشد. بر این اساس خداوند کعبه را موجب برپایی مردم قرار داده است: جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس. امام صادق(علیه السّلام) نیز فرمود: «قال لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبة». ۲. از سوی دیگر نماز هم ستون دین و موجب برپایی آن دانسته شده است: «ان عمود الدین الصلاة». قبله این نماز نیز کعبه است. بنابراین، پیوندی وثیق بین کعبه و نماز وجود دارد که این پیوند در پیوستگی طواف و نماز طواف متجلی است.
نماز پشت مقام ابراهیم
«مقام ابراهیم» سنگی است که نشانی از حضرت ابراهیم را در خود دارد، به تصریح قرآن مجید در نماز طواف، بایستی مقام ابراهیم بین نمازگزار و کعبه واقع گردد: و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. این حکم علاوه بر آن که یادبودی از تجدیدکننده بنای کعبه و قهرمان توحید و جلوه ای از سپاس گزاری خداوند از آن حضرت است؛ نشانه ای مهم و اساسی برای ره پویان قرب الهی است. نماز پشت مقام، بیانگر این نکته است که: رسیدن به قرب حق و وصال او، نیازمند راهنما و ارائه کننده «صراط مستقیم» است و بدون آن، آدمی به بیراهه می رود و سعیش تباه می شود. واسطه بودن مقام بین نمازگزار و کعبه و تاکید قرآن بر این موضوع (و اتخذوا من مقام)، جایگاه رفیع نبوت و امامت را در هدایت انسان به سوی خداوند نشان می دهد. اگر کعبه نشان و محور توحید است، مقام ابراهیم نشان نبوت و امامت است؛ زیرا آن حضرت هم پیامبری صدیق و اذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا و هم امامی برگزیده و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما است.
دلیل اهمیت مقام ابراهیم
حال با وجود آن که انبیای دیگر _از جمله پیامبر اسلام نیز در کنار کعبه حضور داشته_ چرا نام یکی از آنان مطرح نشده است؟ پاسخ این است که: حضرت ابراهیم _به عنوان پدر انبیای الهی و شخصیتی که مورد پذیرش پیروان ادیان الهی است_ نشانی جهانی تر برای این موضع است. علاوه بر آن که چون کعبه و حج، محور تشکیل جامعه یکتاپرستان است، این گرایش برای زمینه سازی آن هدف بزرگ مناسبت بیشتری دارد. ابی حمزه می گوید: بر امام باقر وارد شدم ایشان در مسجد الحرام نشسته و به طواف کنندگان نظر می کرد، پس به من فرمود: ابی حمزه این مردم به چیزی امر شدند؟ عرض کردم: نمی دانم؛ حضرت فرمود: ابی حمزه این مردم به چیزی امر شدند؟ عرض کردم: نمی دانم! حضرت فرمود: «انما امروا ان بطوفوا بهذه الاحجار ثم یاتونا فیعلمونا ولایتهم»؛ آنان فرمان یافتند که پس از طواف دور این سنگ ها نزد ما بیایند و ولایت شان را اعلام کنند. شاید این جمله امام اشاره به پیام اقامه نماز طواف در پشت مقام باشد که به آن اشاره شد.
این نوشتار در مورد شرایط طواف مانند نیت، طهارت، ستر عورت، موالات و ختنه است.
طواف کننده باید طواف را با نیّت و به قصد قربت به جا آورد. بنابر این، اگر بدون نیّت و قصد قربت طواف کند، طوافش باطل است.
طهارت از حدث اکبر و اصغر
طهارت از حدث اکبر و اصغر در طواف واجب شرط است؛ لیکن در طواف مستحب بنابر قول مشهور، شرط نیست شرطیت طهارت در طوافِ واجب، واقعی است. بنابر این، چنانچه بدون طهارت طواف کند، طوافش باطل است؛ خواه از روی عمد و علم باشد یا سهو و یا جهل طهارت معتبر در طواف، همانند نماز، شامل طهارت با آب (وضو و غسل) و خاک (تیمّم) می شود؛ چنان که شامل طهارت افراد معذور، مانند مستحاضه، مسلوس، مبطون و وضو و غسل جبیره ای نیز می شود؛ لیکن مبطونی که به اندازه مدت طواف قادر به حفظ طهارت نیست، باید نایب بگیرد. برخی گفته اند: مبطون خود باید طواف کند، مگر آنکه ناتوان از طواف باشد. آیا کسی که پی در پی باد معده از او خارج می شود، حکم مبطون را دارد و بنابر قول به نیابت باید نایب بگیرد یا نه؟ مسئله اختلافی است. به قول مشهور، مستحاضه وظایفی را که بر عهده دارد، برای طواف و نماز آن باید انجام دهد. بنابر این، در استحاضه قلیله باید برای هر یک از طواف و نماز طواف وضو بگیرد، در استحاضه متوسطه برای طواف و نماز طواف غسل کند و برای هریک وضو نیز بگیرد و در استحاضه کثیره برای هر یک از طواف و نماز جداگانه غسل کند. حکم زن حایض و نفسا در طواف بر حسب نوع طواف متفاوت است. در عمره تمتع چنانچه پیش از طواف، حیض یا نفاس عارض شود و وقت نیز وسعت داشته باشد، بعد از پاک شدن طواف را به جا می آورد؛ اما اگر وقت تنگ باشد آیا باید به حج افراد عدول کند و پس از حج، عمره مفرده به جا آورد یا اینکه اعمال عمره، جز طواف و نماز آن را انجام دهد و پس از تقصیر، برای حج احرام ببندد و پس از پاک شدن، طواف عمره را با طواف حج به جا آورد و یا آنکه میان آن دو مخیر است؟ دیدگاهها متفاوت و قول نخست مشهور است. برخی در مسئله تفصیل داده و گفته اند: اگر پس از احرام بستن حیض شود،اعمال عمره جز طواف و نماز را آنگونه که در قول دوم گذشت ادامه می دهد؛ اما اگر پیش از احرام حیض شود به حج افراد عدول می کند چنانچه حیض در اثنای طواف عارض شود باید فوری از مسجد بیرون رود. اگر پیدایی خون قبل از تمام شدن دور چهارم باشد، بنابر مشهور طوافش باطل است و پس از پاکی با وسعت وقت طواف را اعاده می کند و با تنگی وقت، حکم صورت پیشین (عروض حیض قبل از طواف) جاری می شود. و اگر پیدایی حیض بعد از اتمام دور چهارم باشد، بنابر مشهور عمره تمتع صحیح است و سعی و تقصیر را انجام می دهد و پس از پاکی، باقی مانده طواف را به جا می آورد. چنانچه پیدایی حیض قبل از طواف در عمره مفرده یا حج باشد، با وسعت وقت صبر می کند تا پاک شود و پس از پاکی، بقیّه اعمال را انجام می دهد و با تنگی وقت یا عدم امکان اقامت در مکه تا آخر ذیحجه، برای طواف و نماز آن نایب می گیرد.
طهارت از خبث
به قول مشهور باید بدن و لباس طواف کننده پاک باشد. برخی آن را شرط ندانسته و گفته اند:طواف کردن با بدن یا لباس نجس کراهت دارد. آیا نجاستهای بخشوده شده در نماز، از قبیل خون کمتر از درهم در طواف نیز بخشوده است یا نه؟ مسئله اختلافی است. طهارت از خبث شرط ذُکری است. بنابر این، چنانچه بعد از فراغ از طواف متوجه شد بدن یا لباسش نجس بوده، طوافش صحیح است؛ اما اگر در اثنای طواف فهمید که بدن یا لباسش از اول نجس بوده یا هنگام طواف نجس شده است، در صورتی که بدون رها کردن طواف، تطهیر یا تعویض آن امکان داشته باشد، انجام و طواف را ادامه می دهد. در غیر این صورت طواف را رها نموده، بدن یا لباسش را تطهیر می کند. در این صورت آیا باید باقی مانده طواف را از همانجا که رها کرده ادامه دهد یا در صورت گذشتن از نصف ادامه می دهدو قبل از آن از اول شروع می کند؟ دو دیدگاه وجود دارد. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است کسی که فراموش کرده بدن یا لباسش نجس است و پس از طواف با بدن یا لباس نجس متذکر شده، آیا طوافش صحیح است و نیازی به اعاده ندارد یا باید اعاده کند؟ مسئله اختلافی است.
ختنه
...
غسل طواف از غسلهای مستحب می باشد.
از آن در باب طهارت سخن رفته است.از غسلهای مستحب، غسل برای طواف (طواف) است. برخی استحباب آن را تنها هنگام بازگشت از منی دانسته اند. در مقابل، برخی استحباب غسل برای زیارت کعبه را مستحب دانسته و آن را برای طواف ثابت ندانسته اند.


طواف در دانشنامه ویکی پدیا

طواف
دومین مرحله از عمره تمتع مربوط به اعمال حج، طواف است. کسی که برای انجام عمره تمتّع، مُحرم شده و وارد مکّه می شود، باید به نیّت طواف، هفت مرتبه به دور خانه کعبه که در مسجدالحرام است بگردد.
طواف کعبه-حج تمتع
عکس طواف
سومین مرحله از عمره تمتع مربوط به اعمال حج، نماز طواف است که پس از انجام طواف، باید دو رکعت نماز، به نیّت نماز طواف بخواند.
وب گاه آموزش اعمال حج
این نماز همانند نماز صبح می باشد، اما سوره حمد و اخلاص را می توان بلند یا آهسته بخواند.
زمان خواندن نماز بعد از طواف و قبل از سعی می باشد.
برای تعیین مکان نماز طواف همین کافی است که عرفاً بگویند پشت مقام است، گرچه از مقام دور باشد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طواف در دانشنامه آزاد پارسی

طَواف
طَواف
طَواف
طَواف
طَواف
گشتن بر گِرد مکان مقدس با مناسک خاص. طواف نزد ایرانیان، هندوان و اعراب قدیم جزو اعمال عبادی بود. در اسلام، گشتن دور کعبه را گویند، که هر دور از حَجَرالاَسود آغاز و به همان جا ختم می شود. هر دور را یک «شَوط» گویند. هر طواف هفت شوط است، طوری که کعبه سمت چپ طواف کننده و حِجْر اسماعیل داخل شوط باشد. طواف از ارکان حج و عمره است. طواف الزیاره یا طواف الافاضه، به طوافِ واجب در مناسک حج و عمره را گویند. طواف التحّیه، طوافِ مستحبی است که حین دخول در مسجدالحرام انجام داده می شود، نظیر نماز تحیت که هنگام واردشدن به مسجد خوانده می شود و به آن طواف القدوم هم می گویند. طوافِ وداع حین خروج از شهر مکه به جا آورده می شود؛ این طواف نیز مستحب است. طواف نساء که در حج و نیز در عمرۀ مفرده پس از طواف زیارت و نماز آن به جا آورده می شود، از ارکان حج نیست، لیکن اگر کسی آن را به جا نیاورد تمتعات جنسی حتی در حد خواندنِ خطبۀ عقد، بر او حرام خواهد شد.

نقل قول های طواف

طواف یکی از آیین های اسلامی زیارت است. در حج و عمره ؛ مسلمانان ، در خلافِ جهت ساعت هفت بار دورِ کعبه بگردند.
• «هزار بار پیاده طواف کعبه کنی // قبول حق نشود گر دلی بیازاری // ز عرش و کرسی و لوح و قلم فزون باشد // دل خراب که آنرا کهی بنشماری» ، دیوان شمس، از غزل شماره ۳۱۰۴، صفحهٔ ۱۳۰۲ -> مولوی
• «برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است / که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت.» -> پروین اعتصامی
• «با حرکت دایره ای بر گرد کعبه و با حرکت افقی میان صفا و مروه، امواج فردها و گروه ها در هم می آمیزند و وحدتی همگون و دارای آغاز و پایان و با رفتار و حرکات همسان پدیدمی آورند. بدین ترتیب، کارگاه حج از فرد، گروه می سازد.» -> موسی صدر

طواف در جدول کلمات

معنی طواف به انگلیسی

costermonger (اسم)
دوره گرد ، میوه فروش دوره گرد ، میوه فروش ، طواف
vendor (اسم)
دستفروش ، فروشنده ، طواف ، بایع
vender (اسم)
دستفروش ، طواف ، بایع

طواف را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• طواف چیست   • تواف   • معنی طواف   • معنی طواف کننده   • علت هفت بار طواف کعبه   • طواف کننده در جدول   • فلسفه طواف کعبه   • طواف کعبه توسط ماه   • مفهوم طواف   • تعریف طواف   • معرفی طواف   • طواف یعنی چی   • طواف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طواف
کلمه : طواف
اشتباه تایپی : x,ht
آوا : tavAf
نقش : اسم
عکس طواف : در گوگل


آیا معنی طواف مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )