انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1094 100 1

عده

/'edde/

مترادف عده: تعداد، شمار، شماره، باند، جمع، جمعیت، حزب، گروه، ایام حیض

برابر پارسی: گروه، دسته، جرگه

معنی عده در لغت نامه دهخدا

عدت. [ ع ِدْ دَ ] (ع اِ)عِدّة. شمار. (آنندراج ). || ایام طلاق زنان که در آن مدت شوهر نکنند. برای مطلقه سه حیض یا سه ماه و برای بیوه چهار ماه و ده روز وعدت زنان حامله وضع حمل است. (آنندراج ) : چون مدت عدت بسرآمد عقد نکاحش بستند. (گلستان ). رجوع به عدة شود.

عدة. [ ع ِدْ دَ ] (ع اِ) عده. گروه. (اقرب الموارد). گروه. عده ٔ کتب ، جماعت کتب. (منتهی الارب ). یقال عندی عدة کتب. و رأیت عدة رجال و عدة نساء؛ أی جماعة منهم. (از اقرب الموارد). || شمار. (آنندراج ). || شمردن. (ترجمان القرآن ). || مدت سوک زن بمرگ شوی. || عدة المراءة ایام حیض یا طهرآن. (منتهی الارب ). || در اصطلاح فقه مدتی را گویند که زن پس از طلاق باید صبر کند و شوی نکند و آن مدت در نکاح دائم سه طهر است که معمولاً سه ماه و سه روز میشود و در نکاح منقطع یک طهر است و در حامل وضع حمل است. و در زن شوی مرده چهار ماه و ده روز است. در اصطلاح فقهاء است که عده مأخوذ از عدد باشد و آن مصدر سماعی است و عبارت از تربص محدود است شرعاً که لازم است زن بعد از طلاق و زوال نکاح مدتی درنگ کند و بعد شوی دیگر اختیار کند. و عده در طلاق سه قرء یا طهر است ، و غیر مدخول بها را عده ای نباشد و تواند پس از طلاق شوی کند مگر در وفات که مطلقاً عده لازم است. و عده ٔ وفات چهار ماه و ده روزباشد و کسی که عادت نشود، در طلاق سه ماه و ده روز عده دارد. و عده ٔ حامل وضع حمل است و غیر مدخول بها را عده ای نباشد مگر در وفات. (از فرهنگ علوم نقلی سیدجعفر سجادی ). رجوع به طلاق رجعی و خلعی و عدی شود.
- عده ٔ اِستبراء ؛مدتی را گویند که صاحب کنیز باید با او نزدیکی نکرده تا معلوم شود آبستن نیست و بعد اقدام بفروش نمایند. صاحب شرایع گوید عدةالاماء عن الاستبراء و عدة الامة فی الطلاق مع الدخول ، قران و هما طهران و قیل حیضان واقل آن 13 روز است. (از شرایع چ سنگی ص 188).
- عده ٔ تحلیل ؛ مدتی که با کنیز نباید نزدیکی کرد، اگر او را برسم تحلیل در اختیار مردی قرار دهند. و مدت آن بمقدار مدت عده ٔ استبراء است. رجوع به عده ٔ استبراء شود.
- عده ٔ حامل ؛مدتی است که حامل باید پس از طلاق یا فوت شوی خود تربص کند و سپس شوی کند و آن مدت از برای حامل در طلاق وضع حمل است و در وفات اطول الامدین. (از شرایع ص 187).
- عده دار ؛ زنی که در حال عده است و شمردن ایام حیض یا طهریا نگه داشتن فاصله ٔ رها شدن از شوی نخست تا زمان مجاز شدن به انتخاب شوی دوم.
- || کنایه از خم شراب است.
- عده داران رزان ؛ کنایه از خمهائی باشد پر از شراب که هنوز سر آنها را نگشوده باشند. (برهان ) (آنندراج ).
- عده دار بکر ؛ کنایه از شرابی است که هنوز از آن نخورده باشند و خم شراب را نیز گویند. (برهان ) :
آن عده دار بکر طلب کن که روح او
آبستنی به مریم عذرا برافکند.
خاقانی.
- عده داشتن ؛ در عده بودن زن. در حال عده بودن.
- عده ٔ غم ؛دوران اندوه و افسردگی :
صاحب حالت شدن حله ٔ تن دوختن
خارج عادت شدن عده ٔ غم داشتن.
خاقانی.
- عده گرفتن ؛ کنایه از خانه نشینی است.
- عده نگه داشتن ؛ عمل کردن زن به مقررات مذهبی است که مدتی در عده باشد. مدتی که زن پس از مرگ شوی و یا طلاق از آن باید تربص کند و از شوی جدید کردن خودداری کند.
- عده ٔ وفات ؛ مدتی که باید زن شوی مرده تربص کند و بعد شوی کند و آن چهارماه و ده روز است. (از شرایع ص 187).

عدة. [ ع ُدْ دَ ] (ع اِ) ساز و ساخت. (منتهی الارب ) (از آنندراج ). استعداد. یقال : کونوا علی عدة؛ یعنی بر آمادگی باشید. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || آنچه مهیا شود برای مقابله با حوادث روزگار از مال و سلاح. (از اقرب الموارد). یقال اخذت للامرعدته. ج ، عُدد، عَدد. || آبله ریزه که بر رخسار ملیحان برآید. (منتهی الارب ).

عدة. [ ع ِ دَ ] (ع مص ) وعده کردن. (ترجمان عادل بن علی ) نوید دادن. وعده دادن. وعد. موعد. موعدة. موعودة. (منتهی الارب ).

معنی عده به فارسی

عده
جماعت، جماعت مردم، شمار، شماره، ونیزروزهای حیض وروزهای طلاق زنان، مدتی که زن پس ازفوت شوهریاگرفتن طلاق نبایدشوهربکند
( اسم ) ۱ - مایحتاج ( زندگی ) لوازم معاش . ۲ - ساز و برگ ( جنگ ) جمع عدد .
کنایه از شرابی آمده است که هنوز آنرا نخورده باشند و هم شراب را نیز گویند

معنی عده در فرهنگ معین

عده
(عُ دِّ) [ ع . عدة ] (اِ.) نک عُدَّت .
(عِ دِّ) [ ع . عدة ] (اِ.) ۱ - شمار، شماره . ۲ - روزهای حیض زن . ۳ - مدت زمانی پس از طلاق یا فوت شوهر که زن نباید شوهر کند.

معنی عده در فرهنگ فارسی عمید

عده
۱. جماعت، شمار، شماره.
۲. روزهای حیض.
۳. (فقه، حقوق) مدتی که زن پس از فوت شوهر یا گرفتن طلاق نمی تواند مجدداً ازدواج کند.

عده در دانشنامه اسلامی

عده
عِدّه مدت زمان معینی است که زن پس از جدایی از شوهر و یا کسی که به اشتباه با وی آمیزش کرده، باید صبر کرده و تا پایان آن مدت ازدواج نکند. منشأ جدایی می تواند یکی از این امور باشد: طلاق، فسخ ازدواج، فوت شوهر، اتمام مدت عقد و یا بذل آن در ازدواج موقت و زوال اشتباه در آمیزش به شبهه. عدّه با توجه به سبب آن، یعنی فوت شوهر یا طلاق؛ نوع ازدواج، یعنی دائم یا موقت؛ عادت ماهانه دیدن و ندیدن و حامله بودن و نبودن متفاوت است. عده یک دستور دینی است و حتی در مواردی که زن اطمینان دارد حامله نیست واجب است آن را رعایت کند. در صورت ازدواج در ایام عده، این ازدواج حرام و باطل بوده و در موارد زیادی باعث حرمت ابدی ازدواج آن دو در آینده خواهد شد. در برخی شرایط (مانند زن یائسه یا دختر نابالغ)، زنان عده ندارند. نفقه زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می برد بر عهده شوهر است؛ اما مطلّقه به طلاق بائن تنها در صورت حامله بودن، تا زمان وضع حمل نفقه اش بر عهده شوهر است.
عِدّه از ریشه «ع د د» و به معنای گروه و شمردن است و معنای فقهی آن، مدت زمان معینی است که زن پس از جدایی از شوهر و یا کسی که به اشتباه با وی آمیزش کرده، باید صبر کرده و تا پایان آن مدت ازدواج نکند.
در اصطلاح فقهی نیز چون زن باید روزهایی را بشمارد تا زمان ممنوعیت ازدواج و سایر احکام این مدت پایان یابد عدّه نام گرفته است.
عده
معنی عِدَّةَ: تعداد - شماره
معنی عُدَّةً: ساز و برگ - لوازم - توشه
معنی يَبْلُغَ: که برسد (عبارت "حَتَّیٰ يَبْلُغَ ﭐلْکِتَابُ أَجَلَهُ" يعني : تااينکه عِدّه وفات به سر رسد)
معنی مُرْدِفِينَ: گروهي كه در پي آنها گروهي ديگرند(ردف به معناي تابع است و ترادف به معناي اين است که دو چيز و يا دو کس يکديگر را تعقيب كنند ، و رادف به معناي متاخر است (آن كس كه عقب تر است)، و مردف آن کس است که جلو سوار شده و کسي را پشت سر خود سوار کند .منظور از نزول...
معنی عَدَّدَهُ: آن را شمرد - آن را ذخيره و توشه قرار داد(در عبارت "جَمَعَ مَالاًَ وَعَدَّدَهُ "اين معني را هم مي تواند داشته باشد که مال را عده و ذخيره ميکند براي روزي که مورد هجوم ناملايمات روزگار واقع شود ، که بنابر اين ، کلمه عدده ديگر به معناي شمردن نيست )
معنی يَئِسْنَ: آن زنان مأيوس شدند (يئسن من المحيض : يائسه شدند (ديگر عادت ماهانه ندارند-از حيض ديدن مآيوس شدند) .عبارت "وَﭐللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ ﭐلْمَحِيضِ مِن نِّسَائِکُمْ إِنِ ﭐرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ " يعني:آن زناني که از حيض يائسه ميشوند ،...
ریشه کلمه:
عدد (۵۷ بار)
عُدَّه درلغت به معنی آمادگی، مهیّاشدن و آنچه برای روز مبادا ذخیره می کنند آمده است.
در اصطلاح عبارت است از آمادگی رزمی و آماده ساختن اموال و سلاحهایی که برای پیشامدها مهیّا می شود. و قرآن می فرماید:«وَاعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِالْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ» «برای کارزار با آنان هر آنچه می توانید از نیرو و اسبان بسته مهیّا کنید تا بدین وسیله دشمنان خدا و دشمن خود را بترسانید.»
معنای أعِدُّوا
کلمه اعداد (اعدوا) به معنای تهیّه کردن چیزی است تا انسان با آن به هدف دیگری که دارد برسد، که اگر از قبل آن را تهیه ندیده باشد، به مطلوب خود نمی رسید، مانند فراهم کردن هیزم و کبریت برای تهیه آتش.
منظوراز وَ أعِدُّوا در قرآن
اینکه فرمود: «وَاعِدُّوالَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ» امر عامی است به همه مؤمنان، در قبال کافران بقدر توانایی اشان از تدارکات جنگی که به آن احتیاج پیدا خواهند کرد و به مقدار آنچه که کافران بالفعل دارند و آنچه توانایی تهیه آن را دارند تهیه کنند، جنگ و اختلافاتی که منجر به جنگهای خسارت زا می شود امری است که جامعه بشری ناچار از آن است و خواه ناخواه پیش می آید. اگر این امر قهری نبود، انسان در خلقتش به قوایی که جز در مواقع دفاع به کار نمی رود (از قبیل غضب و شدت و نیروی فکری)، مجهز نمی شد. پس تجهیز به این قوا خود دلیل بر این است که وقوع جنگ امری است اجتناب ناپذیر، از این رو به حکم فطرت، بر جامعه اسلامی واجب است که همیشه تا آنجا که می تواند و به مقداری که احتمال می دهد دشمنش مجهّز باشد، جامعه صالحش را مجهز کند.
واژه عده ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: قرآن• آیه عده، آیه ۴۹ سوره احزاب• آیه عده طلاق، آیه اول سوره طلاق، درباره بعضی احکام عده طلاق• آیه عده وفات، آیه تعیین عِدّه زنِ شوهر مرده فقه• عده (فقه)، به کسر عین و تشدید دال، عبارت از تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از طلاق و یا وفات شوهر• عده طلاق، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از طلاق• عده وفات، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از وفات شوهر• عده زن باردار، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از طلاق زن باردار• عده ازدواج موقت، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از اتمام زمان ازدواج موقت• عده مفقودالاثر، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از مفقودالاثر شدن شوهر• عده آمیزش اشتباهی، تربص (حـالت انتظار) شـرعـی پس از آمیزش اشتباهی کاربردهای دیگر• عده (آمادگی)، به ضم عین و تشدید دال، آمادگی، مهیّاشدن و ذخیره برای روز مبادا• عده (حدیث)، از اصطلاحات علم حدیث به معنای روایت روای به واسطه گروهی از مشایخ حدیث، از طبقات بالاتر روایت
...
عده، از اصطلاحات علم حدیث بوده و به گروهی از مشایخ حدیث گفته می شود که راوی به واسطه آن ها، حدیث را از طبقات بالاتر روایت می کند.
اصطلاح «عده» که در اغلب موارد با عبارت «عدة من اصحابنا» ذکر می شود و شامل گروهی از مشایخ حدیث هستند که راوی به واسطه آن ها، حدیث را از طبقات بالاتر روایت می کند، مانند: «عدّه کلینی» که جماعتی از مشایخ حدیثی او هستند که او در مواردی روایت خود را به واسطه آن ها روایت می کند مانند:«عدّه من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عیسی عن ابن أبی عمیر عن جعفر بن عثمان عن سماعه عن أبی بصیر و وهیب بن حفص عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله (علیه السّلام) قال انّ لله علمین: علم مکنون، علم مخزون لا یعمله الاّ هو، من ذلک یکون البداء و علم علّمه ملائکته و رسله و انبیاءه فنحن نعلمه».
عده کلینی
کلینی به واسطه عدّه خود از سه نفر به نام های «احمد بن محمّد بن عیسی» و «احمد بن محمّد بن خالد برقی» و «سهل بن زیاد» روایت نقل می کند که عدّه کلینی در نقل از «احمد بن محمّد بن عیسی»، مشایخی به نام «محمد بن یحیی العطار و علی بن موسی و داود بن کوره و احمد بن ادریس و علی بن ابراهیم قمی» است و عدّه کلینی در نقل از «احمد بن محمّد بن خالد»، مشایخی به نام «علی بن ابراهیم و علی بن محمّد بن عبدالله بن أذینه و احمد بن محمّد بن أمیّه و علی بن حسن» است و عدّه کلینی در نقل از «سهل بن زیاد»، مشایخی به نام «علی بن محمد بن علان و محمّد بن أبی عبدالله و محمّد بن حسن و محمد بن عقیل کلینی» می باشد. گرچه کلینی در مواردی به واسطه عدّه خود از غیر آن سه نفر نیز نقل روایت می کند. عباراتی دیگر مانند: «ثلاثه و أربعه و خمسه» هم گاهی به جای راویان خاصی به کار می رود که دلالت بر افراد خاصی دارد، مانند گفتار فیض کاشانی که می گوید:«و کثیراً ما یتکرّر فی اوائل اسانیدهما (حمّاد و حلبی) هؤلاء الخمسه هکذا: «علی بن ابراهیم عن أبیه و محمّد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان، جمیعاً عن ابن ابی عمیر و أنا اکتفی عن تعدادهم بالخمسه».
عناوین مرتبط
اصطلاحات حدیثی؛ اصطلاحات رایج محدثان؛ اصطلاحات برون حدیثی؛ اصطلاحات درون حدیثی.
عده در اصطلاح فقها، عبارت از تربص (حـالت انتظار) شـرعـی اسـت کـه زن بـعـد از طلاق و زوال نکاح و یـا وفـات لازم اسـت مـدتـی درنـگ کـرده، سـپـس شـوهـر دیـگـر اختیار کند. انواع عده، عبارت است از: ۱. عده طلاق؛ ۲. عده وفات؛ ۳. عده مفقود الاثر؛ ۴. عده آمیزش اشتباهی. که زن برای هر کدام از انواع یادشده، باید زمانی را در حالت انتظار سپری نماید.اما علت واقعی عده، مانند بسیاری از اسرار نهفته در امور عالم، بر ما مخفی است و آن چه گفته می شود ـ از قبیل انعقاد نطفه، حریم زوجیت، حفظ شخصیت زن، احترام به عواطف وابستگان مرد و... ـ از حکمت های آن به شمار می آید؛ ازاین رو اگر مرد سال ها نیز جدا از زن خود زندگی کند، یا در مسافرت باشد، باز باید زن عده نگه دارد.
عده به کسر عین و فتح دال مشدد، از ریشه عدد گرفته شده و به معنای گروه، شمردن، مدت سوک زن به مرگ شوهر و ایام حیض یا طهر زن است.
معنای اصطلاحی عده
عده در اصطلاح فقها، عبارت از تربص (حـالت انتظار) شـرعـی اسـت کـه زن بـعـد از طلاق و زوال نکاح یـا وفـات لازم اسـت مـدتـی درنـگ کـرده، سـپـس شـوهـر دیـگـر اختیار کند.
اسباب عده
امـوری کـه مـوجـب عده می شوند، عبارت ند از: وفات، اقسام مختلف طلاق، فسخ عقد به واسطه عـیـب ها، انفساخ به مثل ارتداد یا اسلام و یا شیر دادن، آمیزش اشتباهی و تمام شدن مدت یا بخشش آن در ازدواج موقت. در همه این ها غیر از اولی شرط است که آمیزش کرده باشد.
انواع عده
...
اسلام برای زنان احکام مختلفی قرار داده است، از جمله این احکام عده است و از انواع عده، عده آمیزش اشتباهی می باشد.
اگر مرد غریبه ای با زنی به گمان این که عیال اوست، نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می باشد، باید عده نگه دارد. مـدت عـده آمیزش اشتباهی مانند عده طلاق است، یعنی باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد؛ و اگر باردار است، باید تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد.
آیه عده به آیه ۴۹ سوره احزاب اطلاق می شود. آیه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکمْ عَلَیهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ»
← آمیزش، شرط عده مطلقه
 ۱. ↑ احزاب/سوره۳۳، آیه۴۹.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۹۸.    
...
برخی، آیه نخست سوره طلاق/ 65 را «آیه عده» گفته اند. بر اساس این آیه، هنگامی می توان به طلاق زنان مبادرت ورزید که آغاز عده آنان ممکن باشد؛ یعنی در طهر غیرمواقعه باشد و نیز بر حساب عده تأکید شده است:
«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا»
به لحاظ شرعی و قانونی، خواستگاری از زنی که در عده رجعی است، با تصریح یا با کنایه، حرام است؛ چراکه زنی که در عده رجعی است، هنوز در حکم زوجه است؛ ولی اگر آن زن در عده بائن باشد، هرچند خواستگاری از وی با تصریح جایز نیست، ولی به طور تعریض و با اشاره اشکالی ندارد.
درباره این پرسش باید گفت، عده زن، یا رجعی است و یا بائن. (در عده رجعی، مرد می تواند پس از طلاق تا وقتی زن در عده است، بدون عقد دوباره به زن رجوع کند؛ ولی در عده بائن، مرد حق رجوع به همسر خود را ندارد.) و خواستگاری نیز یا به صورت تصریح و بی پرده صورت می گیرد و یا به صورت تعریض و کنایه.
خواستگاری در ایام عده
به لحاظ شرعی و قانونی، خواستگاری از زنی که در عدۀ رجعی است، با تصریح یا با کنایه، حرام است؛ چراکه زنی که در عده رجعی است، هنوز در حکم زوجه است؛ ولی اگر آن زن در عده بائن باشد، هرچند خواستگاری از وی با تصریح جایز نیست، ولی به طور تعریض و با اشاره، اشکالی ندارد.
← سخن خداوند متعال
 ۱. ↑ گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج۲، ص۲۵۶، دارالقرآن الکریم، قم، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.    
...


عده در دانشنامه ویکی پدیا

عده
کتاب عده در اصول یا (عربی:عده الاصول) نام کتابی اصولی است که توسط شیخ طوسی تألیف شده است. شیخ طوسی این کتاب را اولین کتاب کامل در اصول فقه شیعه می داند.
وی در رمضان سال ۳۸۵ هجری قمری در توس زاده شد، گرچه تاریخ دقیق تولد او در دست نیست. از کودکی آغاز به آموختن علوم اسلامی کرد. در سال ۴۰۸، ۲۳سالگی، خراسان را به قصد عراق ترک کرد و به بغداد رفت تا از محضر بزرگ ترین دانشمند شیعه آن عصر یعنی شیخ مفید درس آموزی کند.
شیخ طوسی در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسید و کتاب تهذیب الاحکام را در این دوره و با پیشنهاد استادش، شیخ مفید تألیف کرد. وی پنج سال شاگردی شیخ مفید کرد. بعد از مرگ شیخ نزد شاگرد او سید مرتضی حاضر شد و ۲۳ سال تلمذ کرد.
این کتاب دارای دو جلد است و دارای ۹۲ فصل می باشد. بنا به گفته شیخ طوسی این کتاب اولین کتاب کامل و جامع در اصول فقه است. هر چند سید مرتضی پیش از وی کتابی با عنوان ذریعه در این باره نگاشته است. این کتاب از جمله کتب اصولی است که از مباحث کلامی و نزاع های منطقی بدور مانده است. «شیخ طوسی» بر خلاف استاد خود سید «مرتضی» گاهی در کتاب «عده» روایاتی از طریق ائمه شیعه نیز نقل می کند. عدة الاصول در کنار کتاب ذریعه سید مرتضی از مهمترین مجموعه های گردآوری شده در قواعد و مبانی اصول فقه امامیه پس از دوران غیبت کبری و سپری شدن دوران فقیهان محدّث تا دوران علامه حلّی است.بسیاری از مطالب و عبارت های اصول فقه شیخ مفید را می توان در کتاب عده الاصول شیخ طوسی یافت.
سیدی بن عده (به عربی: سيدي بن عدة) یک شهرداری در الجزایر است که در استان عین تموشنت واقع شده است. سیدی بن عده ۷۲٫۸۸ کیلومتر مربع مساحت و ۱۴٬۰۸۶ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای الجزایر


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عده در دانشنامه آزاد پارسی

عِدّه
مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند، اعم از آن که موجب انحلال نکاح طلاق، فسخ نکاح و یا فوت شوهر باشد. هدف از نگهداشتن عدۀ طلاق و فسخ نکاح دائم جلوگیری از اختلاط نسب است. به همین جهت، به موجب مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی، فقط زنانی که شوهر با آن ها نزدیکی نکرده و یا یائسه اند در صورت طلاق یا فسخ نکاح نیاز به نگهداشتن عده ندارند، ولی عدۀ وفات در هر دو مورد باید رعایت شود. مدت عدۀ طلاق و فسخ نکاح سه طُهر است، مگر این که زن با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدۀ او سه ماه است. عدۀ طلاق و فسخ نکاح در زنانِ باردار تا زمان وضع حمل است. فلسفۀ نگهداشتن عدۀ وفات احترام به متوفی و کاهش آثار روانی و عاطفی ناشی از فوت همسر است. براساس مادۀ ۱۱۵۴ مدت عدۀ وفات چهار ماه و ده روز است مگر آن که زن حامله باشد که در این صورت عده تا پایان وضع حمل است، مشروط بر این که فاصلۀ بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد وگرنه مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. در صورتی که زن به طلاق رجعی مُطَلَّقه شود تا پایان مدت عده مستحق نَفَقه است. در این نوع طلاق چنانچه یکی از زوجین در ایام عده فوت کند، دیگری از او ارث می برد.

عده در جدول کلمات

عده مول های ماده حل شده در یک لیتر محلول
مولارکته
محل نشستن عده ای برای شور و مذاکره
مجلس

معنی عده به انگلیسی

number (اسم)
عده ، رقم ، عدد ، نمره ، شماره ، شماره یا عدد
force (اسم)
شدت ، جبر ، عده ، بازو ، شدت عمل ، نفوذ ، نیرو ، زور ، تحمیل ، قوا ، بردار نیرو ، نیرومندی ، رستی
amount (اسم)
میزان ، مقدار ، مبلغ ، عده ، مایه ، مقدار میزان
quantity (اسم)
حد ، مقدار ، مبلغ ، عده ، اندازه ، قدر ، عدد ، چندی ، کمیت
unit (اسم)
عده ، شمار ، یکه ، واحد ، یک ، یک دستگاه ، یگان ، عدد فردی

معنی کلمه عده به عربی

عده را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

رضا > کرتیلان
اجاقی > اجاقی
Mahdi > شربت (دارو)
Behnaz > guidelines
مهدی ورمزیار > ورمزیار
دینا حسین پناهی > بر می خیزد
ماد > ریناز
ناهید > establishing

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عده ازدواج موقت   • عده زن یائسه   • عده چند روز است   • عده ازدواج دائم   • مدت عده طلاق چقدر است   • احکام عده طلاق   • عده زن مطلقه   • عده بدون دخول   • معنی عده   • مفهوم عده   • تعریف عده   • معرفی عده   • عده چیست   • عده یعنی چی   • عده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عده
کلمه : عده
اشتباه تایپی : uni
آوا : 'edde
نقش : اسم
عکس عده : در گوگل


آیا معنی عده مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )